Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside IAN 104413 Originalbetriebsanleitung Seite 2

Batterieschraubendreher
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für IAN 104413:

Werbung

SE
Användning
Produkten är avsedd att användas för att skruv i och lossa skruva i trä, metall
eller plast. All annan användning kan leda till skador på produkten och
utgöra en allvarlig risk för användaren.
Denna produkt får inte användas för kommersiellt bruk. Tillverkaren ikläder
sig inget ansvar för skador som uppstår p.g.a. användning som strider mot
föreskrifterna, eller p.g.a. felaktigt handhavande.
Leveransomfattning
Produktbeskrivning
Packa upp produkten och kontrollera
1 Bitshållare
att den är komplett:
2 Påkopplingsspärr
-
Batteri-skruvmejsel
3 På/Av-knapp högergång
-
4 Batterier
4 Upplåsningsknappar
-
3 Bits
Batteriutrymme
5 Batteriehållare
Tekniska data
6 På/Av-knapp vänstergång
Spänning ................................6 V
7 Bit
Tomgångsvarvtal (n
) ....... 160 min
-1
0
Symboler på
Vridmoment ...............max. 2,2 Nm
Batterier ..................4 x 1,5 V AA
produkten
Vikt (inkl. batterier
och bits) ......................... 0,355 kg
Läs igenom bruksanvisnin-
Ljudtrycksnivå (L
) ........ 58,5 dB(A)
gen.
pA
....................................... K= 3 dB
Ljudeffektsnivå (L
) ....... 69,5 dB(A)
Elektriska apparater och
wA
....................................... K= 3 dB
batterier hör inte hemma
Vibration (a
) ............... 0,426 m/s
2
bland hushållsavfallet.
n
................................. K= 1,5 m/s
2
Allmänna säkerhetshänvisningar för
elverktyg
Innan Du börjar använda batteridrivna stamkvistaren måste Du
bekanta Dig ordentligt med alla manöverelement. Öva Dig i att
använda den. Anlita en erfaren användare eller yrkesman för att
få information om hanteringen av batteridrivna stamkvistaren och
låt denna förklara funktionen, verkningssättet, sågtekniken och
skyddsutrustningen.
Spara alla säkerhetshänvisningar och anvisningar.
Det begrepp "elverktyg" som används i säkerhetshänvisningarna avser nät-
drivna elverktyg (med nätkabel) och batteridrivna elverktyg (utan nätkabel).
1) Arbetsplatssäkerhet:
a) Håll arbetsområdet rent och väl upplyst. Röriga eller alltför mörka
arbetsområden kan leda till olycksfall.
b) Arbeta inte med elverktyget i explosionsutsatta miljöer, där det finns
brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan
antända dammet eller ångorna.
c) Håll barn och andra personer borta medan Du använder elverktyget.
Blir Du distraherad kan Du tappa kontrollen över verktyget.
2) Elektrisk säkerhet:
a) Anslutningskontakten till elverktyget måste passa i uttaget. Kontakten får
inte ändras på något som helst vis. Använd inte adaptrar tillsammans
med skyddsjordade elverktyg. Icke modifierade kontakter och lämpliga
uttag minskar risken för elektriska stötar.
b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor, t.ex. rör, element, spisar och
kylskåp. Ökad risk för elektriska stötar om Din kropp är jordad.
c) Skydda elverktyget från regn och väta. Om vatten tränger in i ett elverk-
tyg ökar risken för elektriska stötar.
d) Använd inte kabeln till att bära elverktyget i, att hänga upp det i eller
för att dra ur kontakten ur uttaget. Håll kabeln borta från värme, olja,
vassa kanter eller rörliga maskindelar. Skadade eller tilltrasslade ka-
blar ökar risken för elektriska stötar.
e) När Du arbetar med elverktyget utomhus: använd endast förlängnings-
kablar som är avsedda för utomhusbruk. Gör Du det, minskar risken för
elektriska stötar.
f)
Om det inte går att undvika att använda elverktyget i fuktig miljö,
skall Du använda en jordfelsbrytare. Användningen av en jordfelsbry-
tare minskar risken för elektriska stötar.
3) Säkerhet för personer:
a) Var uppmärksam: tänk på vad Du gör och använd elverktyget förnuftigt.
Använd inte elverktyget om Du är trött eller är påverkad av droger,
alkohol eller mediciner. Ett enda ögonblick av oaktsamhet kan leda till
svåra skador i arbetet med elverktyget.
b) Använd personskyddsutrustning, och alltid skyddsglasögon. Använder
FR
BE
Utilisation
L'appareil est prévu pour faire tourner et desserrer des vis dans le bois,
le métal ou le plastique. Toute autre utilisation peut endommager l'appa-
reil et présenter un sérieux danger pour l'utilisateur.
Cet appareil n'est pas adapté à une utilisation industrielle. Le fabricant
n'est pas responsable des dommages qui seraient causés par une utilisa-
tion ou un emploi contraire aux prescriptions. Description des appareils
Volume de la
Description des
livraison
appareils
Déballez l'appareil et vérifiez que
1 Logement d'embouts
la livraison est complète :
2 Verrouillage d'enclen-
chement
3 Interrupteur marche/
tournevis sans fil
-
arrêt rotation à droite
-
4 piles
4 Boutons de déverrouil-
-
3 embouts
lage du compartiment à
Caractéristiques
piles
techniques
5 Compartiment à piles
6 Interrupteur Marche/
Tension ...................................6 V
Arrêt rotation à gauche
Vitesse de rotation à vide (n
) ..160 min
-1
7 Embout
0
Moment de rotation ....max. 2,2 Nm
Piles ........................4 x 1,5 V AA
Symboles sur
Poids (avec piles
l'appareil
et embouts) .................... 0,355 kg
Niveau de pression acou-
Lire la notice d'utilisation.
stique (L
) ...... 58,5 dB(A), K= 3 dB
pA
Niveau de puissance acou-
stique (L
) ..... 69,5 dB(A), K= 3 dB
Les appareils électriques
wA
Vibration (a
) ............... 0,426 m/s
2
et les piles ne doivent pas
n
................................. K= 1,5 m/s
2
être jetés à la poubelle.
Consignes de sécurité générales pour
outils électriques
AVERTISSEMENT ! Lisez toutes les consignes de sécurité et les
instructions. Des omissions lors de l'observation des consignes
de sécurité et des instructions peuvent causer une décharge élec-
trique, un incendie et /ou de graves blessures.
Conservez toutes les consignes de sécurité et les instructions pour les
consulter ultérieurement.
Le terme «outil» dans les avertissements fait référence à votre outil élec-
trique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil
fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).
1) Sécurité sur le lieu de travail
a) Conservez votre zone de travail propre et bien éclairée. Les zones de
travail en désordre et non éclairées peuvent être à l'origine d'acci-
dents.
b) Avec l'outil électrique, ne travaillez pas dans un environnement
soumis à un risque d'explosion et dans lequel se trouvent des pous-
sières, des gaz et des liquides inflammables. Les outils électriques
produisent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les
vapeurs.
c) Pendant l'utilisation de l'outil électrique, tenez à distance les enfants
et les autres personnes. En cas de déflection, vous pouvez perdre le
contrôle de l'appareil.
2) Sécurité électrique
a) La fiche de raccordement de l'outil électrique doit convenir à la prise
de courant. La fiche ne doit pas être modifiée de quelle manière que
ce soit. N'utilisez aucune prise d'adaptateur conjointement avec des
outils électriques ayant une mise à la terre de protection. Les fiches
inchangées et les prises de courant appropriées diminuent le risque
de décharge électrique.
b) Evitez le contact du corps avec les surfaces mises à la terre, telles que
les tubes, les chauffages, les fours et les réfrigérateurs. Il existe un
risque accru de décharge électrique, si votre corps est mis à la terre.
c) Tenez les outils électriques à distance de la pluie ou de l'humidité.
La pénétration de l'eau dans un outil électrique augmente le risque
d'une décharge électrique.
d) N'utilisez pas le câble pour porter l'outil électrique, le pendre ou
pour retirer la fiche de la prise de courant. Maintenez le câble loin
de la chaleur, de huile, des bords aiguisés ou des parties mobiles de
l'appareil. Ne pas maltraiter le cordon. Les câbles endommagés ou
man personskyddsutrustning, t.ex. halkfria skyddsskor, hjälm eller hörsel-
skydd minskar man risken för skador.
c) Undvik att sätta igång elverktyget av misstag. Kontrollera att elverktyget
är avstängt innan Du ansluter det till strömförsörjningen, lyfter upp det
eller bär det. Om Du håller fingret på brytaren när Du bär elverktyget,
eller om Du ansluter elverktyget till strömförsörjningen när det är inkopp-
lat, kan olyckor inträffa.
d) Avlägsna inställningsverktygen eller skruvmejslarna innan Du sätter
igång elverktyget. Ett verktyg eller en mejsel som befinner sig i en ma-
skindel som roterar kan förorsaka skador.
e) Undvik alla onormala arbetsställningar. Se till att Du står stadigt, och
se till att Du håller balansen ordentligt. Det blir då lättare att kontrollera
elverktyget om något oväntat skulle inträffa.
f)
Använd lämpliga kläder. Använd inga vida klädesplagg eller smycken.
Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Löst sittande
klädesplagg, smycken eller långt hår kan fångas upp av de rörliga de-
larna.
4) Användning och skötsel av elverktyget:
a) Överbelasta inte maskinen. Använd det elverktyg som är avsett för det
arbete Du skall utföra. Med rätt elverktyg arbetar Du bättre och säkrare i
det angivna användningsområdet.
b) Använd inte ett elverktyg vars brytare är defekt. Ett elverktyg som inte
kan knäppas på eller av är farligt och måste repareras.
c) Dra ur kontakten ur uttaget innan Du gör apparatinställningar, byter till-
behör eller lägger undan maskinen. Denna försiktighetsåtgärd förhindrar
att någon startar elverktyget av misstag.
d) Förvara ett elverktyg som inte används utom räckhåll för barn. Personer
som inte är förtrogna med elverktyget eller som inte har läst dessa
anvisningar får inte använda det. Elverktyg är farliga i händerna på
oerfarna personer.
e) Vårda elverktyget noggrant. Kontrollera att de rörliga delarna fungerar
felfritt och inte fastnar, att inga delar har gått av eller är så skadade att
elverktygets funktion påverkas. Låt reparera skadade delar innan Du an-
vänder elverktyget. Många olyckor har sin orsak i dåligt skötta elverktyg.
f)
Håll skärverktygen vassa och rena. Noggrant skötta skärverktyg med
vassa skärkanter fastnar mindre och är lättare att använda.
g) Använd elverktyget, tillbehören, insatsverktygen o.s.v. enligt dessa
anvisningar. Beakta arbetsförhållandena och det moment som skall utfö-
ras. Användning av elverktyget till andra uppgifter än de föreskrivna kan
leda till farliga situationer.
h) Håll endast verktyget i grepp som är isolerade, när arbeten utförs
vid vilka arbetsverktyget riskerar att komma åt en dold strömförande
kabel, eller riskerar att komma i kontakt med den egna nätkabeln.
Kontakt med en spänningsförande ledning kan göra att metalldelar
på elverktyget blir strömförande, vilket kan ge elstötar.
5) Service:
a) Låt endast kvalificerad expertpersonal reparera elverktyget, med an-
vändning endast av originalreservdelar. Detta säkerställer att säkerheten
för elverktyget upprätthålls.
6) Speciell säkerhetsinformation för batterier:
a) Använd endast batterier avsedda för produkten (Alkaline LRS 4 x
1,5 AA). Användning av andra batterier kan leda till personskador
och brandrisk. Använd inte uppladdningsbara batterier, då kan inte
optimal effekt garanteras
b) Observera rätt polaritet (+/-) när batterierna läggs i. Byt alltid ut
alla batterier samtidigt. Använd aldrig samtidigt batterier av olika
system, märken och sort. Det finns risk för kortslutning.
c) Utsätt inte batterierna för starkt solljus under längre tid, placera dem
inte på värmekällor. De kan bli överhettade och riskera att explodera.
d) Ladda aldrig upp batterier som inte är avsedda för uppladdning.
Kortslut aldrig batterierna. Då finns risk för explosion.
e) Öppna aldrig batterier och undvik att de skadas mekaniskt. Det
finns risk för kortslutning och vätska kan tränga ut. Använd alltid
handskar när du tar bort läckande batterier eller föremål. Tvätta
omsorgsfullt om elektrolysvätska ändå skulle råka hamna på händer
eller textilier. Kontakta läkare om vid eventuella besvär.
Håll oanvända batterier på avstånd från gem, mynt, nycklar, spik,
f)
skruvar och andra metallföremål som kan orsaka en överbryggning
av kontakterna. Kortslutning mellan batterikontakterna kan orsaka
brännskador eller eldsvåda.
g) Utsätt inte batterierna för fukt och använd endast batterieran i torra
utrymmen. Det finns risk för kortslutning.
h) Kasta aldrig batterier i hushållssoporna, i eld (explosionsrisk) eller i
vatten. Skadade batterier kan orsaka skador på miljön och ge häls-
orisker om giftiga ångor eller vätskor tränger ut.
Håll barn på avstånd från batterier. Det finns risk för personskador.
i)
j)
Observera även informationen på batterierna och förpackningen.
enchevêtrés augmentent le risque de décharge électrique.
e) Si vous travaillez avec un outil électrique en plein air, utilisez unique-
ment un câble de prolongation qui soit adapté pour l'extérieur. L'em-
ploi d'un câble de prolongation approprié pour le domaine extérieur
diminue le risque d'une décharge électrique.
f) Si l'utilisation de l'outil électrique ne peut pas être évitée dans un
environnement humide, utilisez un dispositif à courant différentiel
résiduel avec un courant de déclenchement de 30 milliampères ou
moins. L'utilisation d'un commutateur de protection de courant de
défaut réduit le risque d'une décharge électrique.
3) Sécurité des personnes
a) Soyez attentif, faites attention à ce que vous faites et utilisez raison-
nablement l'outil électrique pendant votre travail. N'utilisez aucun
outil électrique si vous êtes fatigué ou vous trouvez sous l'influence
de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention
durant l'utilisation de l'outil électrique peut être la cause de graves
blessures.
b) Portez toujours un équipement de protection personnel et des lu-
nettes protectrices. Le port d'un équipement de protection personnel,
comme un masque anti-poussières, des chaussures de sécurité
anti-dérapantes, un casque de protection ou des protections auri-
culaires, en fonction du type et de l'utilisation de l'outil électrique,
diminue le risque des blessures.
c) Evitez une mise en service non prévue. Assurez-vous que l'outil
électrique est éteint avant que vous ne le connectiez à l'alimentation
en courant et/ou à l'accumulateur, le portiez ou le déplaciez. Si en
portant l'appareil électrique, votre doigt appuie sur le commutateur
ou que l'appareil se mette en marche lorsque vous le connectez, cela
peut entraîner un accident.
d) Retirez les outils de réglage ou la clé à écrous avant de mettre l'outil
électrique sous tension. Un outil ou une clé qui se trouve dans une
partie mobile de l'appareil peut être à l'origine de blessures.
e) Ne pas se précipiter. Assurez-vous d'avoir une position stable et
d'être tout le temps en équilibre. Vous pourrez ainsi mieux contrôler
mieux l'outil électrique dans des situations inattendues.
f) Portez des vêtements appropriés convenables. Ne portez aucun habit
large ou parure. Maintenez vos cheveux, habits et gants loin des
parties mobiles. Les habits légers, les parures ou les longs cheveux
peuvent être saisis par les parties mobiles.
g) Si des dispositifs d'aspiration et de collecte supplémentaires peuvent
être montés, assurez-vous que ceux-ci sont connectés et utilisés cor-
rectement. L'utilisation d'un dispositif d'aspiration peut diminuer les
risques engendrés par la poussière.
4) Utilisation et Entretien de l'outil
a) Ne pas forcer l'outil. Utilisez pour votre travail l'outil électrique le
mieux adapté. Avec un outil électrique approprié, vous travaillez
mieux et avec davantage de sécurité dans le secteur de travail don-
né.
b) N'utilisez aucun outil électrique dont le commutateur est défectueux.
Un outil électrique qui ne peut plus être allumé ou éteint est dange-
reux et doit être réparé.
c) Retirez la fiche de la prise de courant et / ou retirez l'accumulateur
avant d'entreprendre des réglages sur un appareil, échanger des
accessoires ou mettre de côté l'appareil. Cette mesure de précaution
empêche un démarrage involontaire de l'outil électrique.
d) Conservez les outils électriques inutilisés hors de la portée des en-
fants. Ne laissez pas des personnes qui ne connaissent pas l'appareil
ou n'ont pas lu ces instructions utiliser l'appareil. Les outils électriques
sont dangereux s'ils sont utilisés par des personnes inexpérimentées.
e) Entretenez avec soin les outils électriques. Contrôlez si les parties
mobiles fonctionnent correctement et ne se coincent pas ; vérifiez l'ap-
pareil pour voir si des pièces sont rompues ou sont endommagées,
perturbant ainsi le fonctionnement de l'outil électrique. Faites réparer
les pièces endommagées avant d'utiliser l'appareil. Beaucoup d'acci-
dents ont pour origine des outils électriques mal entretenus.
f) Maintenez les outils coupants aiguisés et propres. Les outils tran-
chants bien entretenus ayant des bords de coupe aiguisés se
coincent moins et s'utilisent plus facilement.
g) Utilisez l'outil électrique, les accessoires, les outils, etc. conformément
à ces instructions. Prenez également en compte les conditions de tra-
vail et l'activité à réaliser. L'utilisation des outils électriques pour des
buts autres que ceux prévus peut mener à des situations dangereuses.
h) Tenez l'outil par ses surfaces de prise isolées pendant toute opération
où l'outil utilisé peut toucher des câbles électriques cachés ou son
propre cordon. Le contact avec un fil sous tension peut également
mettre les parties métalliques sous tension et provoquer un choc élec-
trique.
Sätta in/byta ut bits
1.
Stick in det aktuella bitset (7) i bitshållaren (1). Bitset hålls
på plats av den magnetiska bitshållaren.
2.
För att ta bort bitset (7) drar du bara ut det ur bitshållaren
(1).
På-/Av-knapp
Lossa påkopplingsspärren: Drag i påkopplingspärren (2).
1.
Påkoppling/Högergång: Tryck på På/Av-knappen höger-
2.
gång (3)
.
3.
Påkoppling/vänstergång: Tryck på På/Av-knappen vä-
nstergång (6)
.
4.
Avstängning: Lossa På/Av-knappen (3/6).
Med intryckt påkopplingsspärr kan du använda produkten utan
drivning som en vanlig skruvdragare.
Byta batteri
1.
Tryck samtidigt på de båda upplåsningsknapparna (4) och
dra ut batterihållaren (5).
2.
Ta vid behov ut de använda batterierna (5a) och sätt in
nya i batterihållaren (5). Observera batteriernas polaritet
(+/-) (se märkning i batterihållaren).
3.
Skjut in batterihållaren i produkten igen. Det hörs ett ljud
när den sitter på plats. Endast ett läge är möjligt. Om det
tar emot vid isättningen, vrid på batterihållaren.
Rengöring/skötsel
Produkten får inte översprutas med vatten, ej heller läggas i
vatten. Skaderisk p.g.a. elektriska stötar.
Håll höljet och handtaget rent. Använd en fuktig trasa.
Använd inga rengörings- eller lösningsmedel. Då kan produkten skadas
så att den inte kan användas längre.
Produkten är underhållsfri.
Lagring
Förvara trimmern torrt och dammskyddat och utom räckhåll för barn.
Förvara alltid batterierna på en torr och sval plats.
Ta bort batterierna om du inte avser att använda produkter under en
längre tid.
Skrotning/miljöskydd
Lämna produkten, tillbehören och emballaget till återvinningscentral.
Lämna produkten till en återvinningscentral. De använda plast- och
metalldelarna kan källsorteras och materialet återvinnas. Kontakta vårt
servicecenter om Du har frågor på detta. Vi tar kostnadsfritt hand om
skrotningen av defekta apparater som Du skickar in till oss.
Reservdelar/tillbehör
Reservdelar och tillbehör finns på www.grizzly-service.eu
Om du inte har tillgång till internet, ring Service-center. Ha beställnins-
nummer enligt nedan till hands.
3 Bits .............................................. 91104050
Garanti
På denna produkt lämnar vi 3 års garanti efter inköpsdatumet.
Om ett material- eller fabrikationsfel uppträder inom tre år från inköps-
datumet för denna produkt, reparerar eller byter vi ut - efter vårt gottfinn-
ande - produkten kostnadsfritt för dig. Detta garantiåtagande förutsätter
att den defekta produkten och inköpsdokumentet (kassakvittot) visas upp
inom treårsperioden med en kortfattad beskrivning över vari felet består
och när det uppstod.
Om defekten täcks av vår garanti, erhåller du den reparerade eller en
ny produkt i retur. Ingen ny garantiperiod börjar löpa vid reparation eller
utbyte av produkten. Garantin avser material- eller tillverkningsfel. Denna
garanti omfattar inte produktdelar som är utsatta för ett normalt slitage
och därför kan betraktas som förbrukningsdelar (t.ex. batterier) eller
skador på ömtåliga delar.
Denna garanti upphör att gälla om produkten har skadats, ej använts på
ändamålsenligt sätt eller ej underhållits. Alla de instruktioner som anges
i manualen skall följas exakt för en korrekt användning av produkten.
Användningsändamål och hantering, som manualen avråder ifrån eller
varnar för, skall ovillkorligen undvikas.
Vid alla kontakter ber vi dig ha kassakvittot och artikelnumret till hands
som köpbevis. Om funktionsfel eller andra defekter uppstår: vänligen
kontakta först nedanstående serviceavdelning per telefon eller e-post.
Du får då information om hur reklamationen går till.
5) Service
a) Ne laissez réparer votre outil électrique que par des professionnels
qualifiés et seulement avec des pièces de rechange d'origine. Vous
serez ainsi sûr de conserver la sécurité pour l'outil électrique corres-
pondant.
6) Consignes de sécurité relatives aux piles
a) Veuillez n'utiliser que les piles prévues pour cet appareil (Alcalines
LRA 4 x 1,5 AA). L'utilisation d'autres piles peut entraîner des bles-
sures et un risque d'incendie. Pour garantir une puissance optimale
du fonctionnement, veuillez ne pas utiliser des piles rechargeables.
b) Veuillez respecter la bonne polarité des piles lors de la mise en
place (+/-). Veuillez toujours remplacer l'ensemble du bloc des piles.
N'utilisez pas des piles provenant de différents systèmes, marques ou
types simultanément. Il existe un risque de court-circuit.
c) Les piles ne doivent pas être exposées pendant une longue durée à
un ensoleillement important, ni être posées sur des éléments chauf-
fants. Celles-ci peuvent surchauffer et présenter un risque d'explo-
sion.
d) Veuillez ne pas charger des piles non rechargeables, et veuillez ne
pas les mettre en court-circuit. Il existe un risque d'explosion.
e) N'ouvrez pas les piles et évitez un endommagement mécanique. Il
existe un risque de court-circuit et il est possible qu'un écoulement de
liquides ait lieu. Veuillez utiliser des gants pour enlever les résidus
et les piles présentant des fuites. Si toutefois le liquide électrolytique
entre en contact avec les mains ou avec des matières textiles, veuil-
lez procéder à un nettoyage rigoureux. En cas de troubles médicaux,
veuillez de surcroît recourir à une aide médicale.
Éloignez les piles neuves des trombones, des pièces de monnaie, des
f)
clés, des clous, des vis ou autres petits objets métalliques qui pour-
raient être à l'origine d'un court-circuitage. Un court-circuit entre les
contacts de la batterie peut entraîner des brûlures ou déclencher un
incendie.
g) N'exposez pas les piles à l'humidité et veuillez vous servir des piles
uniquement dans un endroit sec. Il existe un risque de court-circuit.
h) Ne jetez pas les piles ni dans les ordures ménagères, ni dans le feu
(risque d'explosion) ni dans l'eau. Les piles endommagées présentent
un risque pour l'environnement et pour votre santé en cas de fuites
de vapeurs ou de liquides toxiques.
Gardez les piles hors de portée des enfants en bas-âge. Il existe un
i)
risque de blessures.
Veuillez également respecter les consignes présentes sur les piles et
j)
leurs emballages.
Installer/remplacer l'embout
1.
Enfilez l'embout souhaité (7) dans le logement des
embouts (1). Grâce au positionneur magnétique de l'em-
bout, ce dernier est solidement fixé.
2.
Pour retirer l'embout, il suffit d'enlever l'embout (7) du
logement d'embouts (1).
Mise en marche/arrêt
Déverrouiller le verrouillage d'enclenchement : Tirez sur le
1.
verrouillage d'enclenchement (2).
Mise en marche/rotation à droite : Appuyez sur l'inter-
2.
rupteur marche/arrêt de rotation à droite (3)
3.
Mise en marche/rotation à gauche : Appuyez sur l'inter-
rupteur marche/arrêt de rotation à gauche (6)
4.
Mise à l'arrêt : Relâchez l'interrupteur marche/arrêt
(3/6).
En maintenant le verrouillage d'enclenchement enfoncé il est pos-
sible d'utiliser l'appareil sans entrainement, de la même manière
d'un tournevis classique.
Remplacer les piles
1.
Appuyez simultanément sur les deux boutons de déver-
rouillage (4) et sortez le compartiment à piles (5).
2.
Le cas échéant, veuillez enlever les piles usagées (5a) et
mettre en place les nouvelles piles dans le compartiment
(5). Pendant cette procédure, veuillez respecter la polarité
(+/-) des piles (voir l'inscription dans le compartiment).
3.
Veuillez de nouveau pousser le compartiment à piles
dans l'appareil jusqu'à perception d'un déclic. Il n'y a
qu'une seule position possible. Si vous percevez une
résistance lors de l'insertion, veuillez faire pivoter le com-
partiment à piles.
Nettoyage/entretien
L'appareil ne peut pas être aspergé avec de l'eau ; il ne doit pas
être mis dans l'eau. Risque de blessure par décharge électrique.
Veuillez maintenir le boîtier et les poignées de l'appareil dans un
état propre. Pour cela, utilisez un chiffon humide. N'utilisez aucun
produit de nettoyage ou de détergent. Vous pourriez endommager la
machine de manière irréversible.
L'appareil ne demande aucun entretien.
Rangement
Rangez l'appareil à un endroit sec et protégé de la poussière et sur-
tout hors de la portée des enfants.
Stockez les piles dans un endroit sec et frais.
Veuillez enlever les piles en cas de non-usage prolongé de l'appareil.
Elimination/protection de
l'environnement
Respectez la réglementation relative à la protection de l'environnement
(recyclage) pour l'élimination de l'appareil, des accessoires et de l'em-
ballage.
Portez l'appareil à un point de recyclage. Les différents composants en
plastique et en métal peuvent être séparés selon leur nature et subir un
recyclage. Demandez conseil sur ce point à notre centre de services.
Nous exécutons gratuitement l'élimination des déchets de vos appareils
renvoyés défectueux.
Pièces détachées/Accessoires
Vous obtiendrez des pièces de rechange et des accessoires à
l'adresse www.grizzly-service.eu
Si vous ne disposez d'aucun accès Internet, veuillez téléphoner au centre
de SAV (voir «Service-Center »). Veuillez tenir prêts le numéro de com-
mande indiqués ci-dessous.
3 embouts ....................................... 91104050
Garantie
Ce produit bénéficie d'une garantie de 3 ans, valable à compter de la
date d'achat.
Si un défaut de matériel ou un défaut de fabrication se présente au
cours des trois ans suivant la date d'achat de ce produit, nous réparons
gratuitement ou remplaçons ce produit - selon notre choix. Cette garantie
suppose que l'appareil défectueux et le justificatif d'achat (ticket de
caisse) nous soient présentés durant cette période de trois ans et que la
nature du manque et la manière dont celui-ci est apparu soient explicités
par écrit dans un bref courrier.
Si le défaut est couvert par notre garantie, le produit vous sera retourné,
réparé ou remplacé par un neuf. Aucune nouvelle période de garantie
ne débute à la date de la réparation ou de l'échange du produit.
La garantie s'applique aux défauts de matériel ou aux défauts de fab-
rication. Cette garantie ne s'étend pas aux parties du produit qui sont
exposées à une usure normale et peuvent être donc considérées comme
des pièces d'usure (par exemple la pile) ou pour des dommages affec-
tant les parties fragiles.
Cette garantie prend fin si le produit endommagé n'a pas été utilisé
.
ou entretenu d'une façon conforme. Pour une utilisation appropriée du
produit, il faut impérativement respecter toutes les instructions citées dans
.
le manuel de l'opérateur. Les actions et les domaines d'utilisation décon-
seillés dans la notice d'utilisation ou vis-à-vis desquels une mise en garde
est émise, doivent absolument être évités.
Tenez vous prêt à présenter, sur demande, le ticket de caisse et le
numéro d'article comme preuve d'achat. Si des pannes de fonctionne-
ment ou d'autres manques apparaissent, prenez d'abord contact, par
téléphone ou par e-Mail, avec le service après-vente dont les coor-
données sont indiquées ci-dessous. Vous recevrez alors des renseigne-
ments supplémentaires sur le déroulement de votre réclamation.

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Psdb 6.0 a1