Herunterladen Diese Seite drucken
Parkside IAN 104413 Originalbetriebsanleitung
Parkside IAN 104413 Originalbetriebsanleitung

Parkside IAN 104413 Originalbetriebsanleitung

Batterieschraubendreher
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für IAN 104413:

Werbung

PSDB 6.0 A1
BATTERY SCREW DRIVER
GB
PL
BATTERY SCREW DRIVER
WKRĘTAK AKUMULATOROWY
Translation of the original
Tłumaczenie oryginalnej inst-
instructions for use
rukcji obsługi
HU
CZ
ELEMES CSAVAROZÓ
ŠROUBOVÁK NA BATERIE
Az eredeti használati
Překlad originálního návodu
útmutató fordítása
k obsluze
SK
DE
AT
CH
BATÉRIOVÝ SKRUTKOVAČ
BATTERIE-
Preklad originálneho návodu
SCHRAUBENDREHER
na obsluhu
Originalbetriebsanleitung
1
2
3
4
7
6
4
7
1
2
6
3
4
5
4
5a
PL
Przeznaczenie
Urządzenie jest przeznaczone do wkręcania i odkręcania śrub w drewnie,
metalu lub tworzywie sztucznym.
Każdy inny sposób używania urządzenia może spowodować jego uszko-
dzenie i stanowić poważne zagrożenie dla użytkownika. To urządzenie nie
jest przeznaczone do zastosowania komercyjnego.
Producent nie odpowiada za szkody wywołane niezgodnym z przeznacze-
niem użytkowaniem lub nieprawidłową obsługą urządzenia.
Zawartość opakowania
Opis urządzenia
1 Uchwyt końcówki wiert-
Rozpakuj urządzenie i sprawdź,
czy jest ono kompletne.
arskiej
2 Blokada włącznika
-
Wkrętak akumulatorowy
-
4 baterie
3 Włącznik/wyłącznik
-
3 końcówki
biegu w prawo
4 Przyciski zwalniające
Dane techniczne
Komora baterii
5 Komora baterii
Napięcie obliczeniowe ............6 V
6 Włącznik/wyłącznik
Prędkość obrotowa przy
biegu w lewo
pracy jałowej (n
) ........... 160 min
-1
0
7 Końcówka
Moment dokręcający ..maks. 2,2 Nm
Baterie .....................4 x 1,5 V AA
Symbole na
Ciężar (z baterie
urządzeniu
+ końcówki) ................... 0,355 kg
Poziom ciśnienia akustycznego
(L
) ............... 58,5 dB(A), K= 3 dB
Przeczytaj instrukcję obsługi.
pA
Poziom mocy akustycznej
(L
) ............... 69,5 dB(A); K= 3 dB
Urządzeń elektrycznych
wA
Wibracja (a
) ............. 0,426 m/s
,
2
i baterii nie należy wyr-
n
................................. K= 1,5 m/s
2
zucać razem ze śmieciami
domowymi.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
dotyczące narzędzi elektrycznych
OSTRZEŻENIE! Przeczytaj wszystkie zasady i instrukcje bezpiec-
zeństwa. Niedokładne przestrzeganie zasad i instrukcji bezpiec-
zeństwa może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub
inne ciężkie zranienia.
Zachowaj wszystkie zasady bezpieczeństwa i instrukcje na przyszłość.
Użyte w zasadach bezpieczeństwa pojęcie „narzędzie elektryczne" do-
tyczy narzędzi elektrycznych zasilanych prądem sieciowym (za kablem
sieciowym) oraz narzędzi elektrycznych zasilanych z baterii (bez kabla
sieciowego).
1) BEZPIECZEŃSTWO MIEJSCA PRACY
a) Zapewnij porządek i wystarczające oświetlenie w miejscu pracy.
Nieporządek lub nieoświetlone miejsce pracy może spowodować
wypadek.
b) Nie pracuj narzędziem elektrycznym w atmosferze potencjalnie wy-
buchowej, w której znajdują się palne ciecze, gazy lub pyły. Narzęd-
zia elektryczne wytwarzają iskry, które mogą zapalić pył lub pary.
c) Trzymaj od dzieci i innych ludzi w bezpiecznej odległości podczas
używania narzędzia elektrycznego. Odwrócenie uwagi może spowo-
dować utratę kontroli nad urządzeniem.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka narzędzia elektrycznego musi pasować do gniazdka.
Wtyczki nie można w żaden sposób modyfikować. Nie używaj ad-
apterów wtyczek razem z narzędziami elektrycznymi posiadającymi
zestyk ochronny (uziemiający). Nienaruszone wtyczki i dopasowane
gniazdka zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
b) Unikaj dotykania uziemionych powierzchni, takich jak rury, kalo-
ryfery, piecyki, kuchenki, lodówki. Gdy Twoje ciało jest uziemione,
ryzyko porażenia prądem jest większe.
c) Trzymaj narzędzia elektryczne z daleka od deszczu i wilgoci/wody.
Dostanie się wody do wnętrza urządzenia elektrycznego zwiększa
ryzyko porażenia prądem.
d) Nie używaj kabla do przenoszenia narzędzia elektrycznego, do jego
zawieszania ani do wyciągania wtyczki z gniazdka. Chroń kabel
przed gorącem, olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi częściami
urządzenia. Uszkodzone i splątane kable zwiększają ryzyko poraże-
nia prądem.
e) Pracując narzędziem elektrycznym na dworze, używaj tylko pr-
zedłużaczy dopuszczonych do używania na dworze. Używanie
przedłużacza przystosowanego do używania na dworze zmniejsza
GB
Intended use
The device is intended for drilling screws in and out in wood, metal
or plastic. Every other use may damage the appliance and cause a
serious risk for its users. The device is not suitable for commercial use. The
manufacturer shall not be liable for damages caused by non-intended or
inappropriate operation.
Extent of the
Description of the
delivery
appliance
Carefully unpack the device
and check that it is complete:
-
Battery screw driver
-
4 batteries
-
3 bits
Technical Data
Voltage ...................................6 V
Idling speed (n
) ............. 160 min
-1
0
Torque ......................max. 2.2 Nm
Symbols on the
Battery .....................4 x 1.5 V AA
device
Weight (incl. batteries
5
and bits) ........................ 0.355 kg
Sound pressure level (L
) ..58.5 dB(A)
pA
....................................... K= 3 dB
Sound power level (L
) ....69.5 dB(A)
wA
....................................... K= 3 dB
Vibration (a
) .............. 0.426 m/s
,
2
n
................................. K= 1.5 m/s
2
General safety instructions for power tools
WARNING! Read all safety directions and instructions. Omis-
sions in the compliance with safety directions and instructions
can cause electrical shock, fire and/or severe injuries.
Retain all safety directions and instructions for future use. The term "Pow-
er Tools" used in the safety instructions refers to mains-operated power
tools (with power cord) and to battery-operated power tools (without
power cord).
1) Work area safety
a) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite
accidents.
b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in
the presence of flammable Iiquids, gases or dust. Power tools create
sparks which may ignite the dust or fumes.
c) Keep children and bystanders away while operating a power tool.
Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety
a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any
way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power
tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of elec-
tric shock.
b) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as
pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk
of electric shock if your body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering
a power tool will increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or un-
plugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges
or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.
e) When operating a power tool outdoors, use an extension cord suit-
able for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces
the risk of electric shock.
f)
If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a
residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduc-
es the risk of electric shock.
3) Personal safety
5
a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when oper-
ating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under
the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention
white operating power tools may result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment. Always wear eye protection.
Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard
hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
ryzyko porażenia prądem.
f)
Jeżeli nie da się uniknąć użycia narzędzia elektrycznego w mokrym
otoczeniu, zastosuj wyłącznik ochronny (FI) o prądzie zadziałania
30 mA lub mniejszym. Używanie wyłącznika ochronnego zmniejsza
ryzyko porażenia prądem.
3) BEZPIECZEŃSTWO OSÓB
a) Zachowuj uwagę, uważaj na to, co robisz i pracuj narzędziem
elektrycznym rozsądnie. Nie używaj narzędzi elektrycznych, jeżeli
jesteś zmęczony albo jeżeli pod wpływem narkotyków, alkoholu albo
leków. Chwila nieuwagi podczas używania narzędzia elektrycznego
może doprowadzić do poważnych zranień.
b) Noś środki ochrony osobistej, zawsze zakładaj okulary ochronne.
Noszenie środków ochrony osobistej, takich jak maska przeciw-
pyłowa, buty z antypoślizgowymi podeszwami, kask i nauszniki
− zależnie od rodzaju i sposobu używania narzędzia elektrycznego
− zmniejsza ryzyko zranienia.
c) Unikaj przypadkowego uruchomienia narzędzia. Przed podłączeniem
narzędzia elektrycznego do źródła zasilania i/lub baterii, przed jego
podniesieniem i przeniesieniem upewnij się, że jest ono wyłączone.
Jeżeli podczas przenoszenia narzędzia elektrycznego palec osoby
niosącej znajdzie się na włączniku, albo jeżeli włączone urządzenie
zostanie podłączone do źródła zasilania, może dojść do wypadku.
d) Przed włączeniem narzędzia elektrycznego usuń przyrządy nastawc-
ze i klucze do śrub. Narzędzie lub klucz znajdujący się w obrotowej
części urządzenia może spowodować zranienie.
e) Unikaj anormalnych pozycji ciała. Zapewnij sobie stabilną pozycję
i zawsze zachowuj równowagę ciała. Dzięki temu możliwe będzie
zachowanie lepszej kontroli nad urządzeniem elektrycznym w nieoc-
zekiwanych sytuacjach.
f)
Noś odpowiednie ubranie. Nie zakładaj obszernych, luźnych ubrań
ani ozdób. Trzymaj włosy, części ubrania i rękawice z daleka od
ruchomych części. Luźne ubranie, ozdoby lub długie włosy mogą
zostać pochwycone lub wkręcone przez ruchome części.
g) Jeżeli możliwy jest montaż przyrządów odsysających lub wychwytu-
jących pył, upewnij się, że są one dobrze połączone i prawidłowo
używane. Używanie przyrządu odsysającego pył może zmniejszyć
zagrożenia związane z pyłem.
4) UŻYWANIE I OBSŁUGA NARZĘDZIA ELEKTRYCZNEGO
a) Nie przeciążaj urządzenia. Do każdej pracy używaj właściwego
narzędzia elektrycznego. Pasującym narzędziem elektrycznym moż-
na pracować lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie mocy.
b) Nigdy nie używaj narzędzia elektrycznego z uszkodzonym wyłącz-
nikiem. Narzędzie elektryczne, którego nie można włączyć i wyłąc-
zyć, jest niebezpieczne i wymaga naprawy.
c) Przed rozpoczęciem ustawiania urządzenia, wymiany akcesoriów
oraz przed odłożeniem urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka i/
lub wyjmij baterię. Ten środek ostrożności uniemożliwi przypadkowe
uruchomienie narzędzia elektrycznego.
d) Przechowuj nieużywane narzędzia elektryczne w niedostępnym dla
dzieci miejscu. Nie pozwalaj używać urządzenia osobom, które nie
są z nim obeznane i które nie przeczytały tych wskazówek. Narzęd-
zia elektryczne są niebezpieczne, jeżeli używają ich niedoświadczo-
ne osoby.
e) Starannie pielęgnuj narzędzia elektryczne. Sprawdzaj, czy ruchome
części prawidłowo funkcjonują i nie są zablokowane, czy części nie
są połamane lub inaczej uszkodzone i czy prawidłowe działanie
narzędzia elektrycznego nie jest zakłócone. Przed użyciem urządze-
nia zleć naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków
są źle konserwowane narzędzia elektryczne.
f)
Narzędzia tnące muszą być zawsze ostre i czyste. Starannie pielęg-
nowane narzędzia tnące z ostrymi ostrzami rzadziej się blokują i są
łatwiejsze w prowadzeniu.
g) Używaj narzędzia elektrycznego, akcesoriów, oprzyrządowania itd.
tylko zgodnie z tymi wskazówkami. Zwracaj przy tym uwagę na
warunki pracy i uwzględniaj rodzaj wykonywanej pracy. Używanie
narzędzi elektrycznych do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem
może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
h) Podczas prac, przy których istnieje ryzyko natrafienia na ukryte
przewody elektryczne lub własny kabel zasilający urządzenie należy
trzymać za zaizolowane uchwyty. Kontakt z przewodem będącym
pod napięciem może spowodować, że także metalowe części ur-
ządzenia znajdą się pod napięciem i staną się przyczyną porażenia
prądem elektrycznym.
5) SERWIS
a) Zlecaj naprawy narzędzia elektrycznego tylko wykwalifikowanemu
personelowi i tylko z użyciem oryginalnych części zamiennych. Pozwoli
to zachować bezpieczeństwo użytkowania narzędzia elektrycznego.
c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position
before connecting to power source and/or battery pack, picking up or
carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch
or energising power tools that have the switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool
on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power
tool may result in personal injury.
e) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in unexpected situations.
f)
Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your
hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes,
jewellery or long hair can be caught in moving parts.
g) If devices are provided for the connection of dust extraction and col-
1 Bit holder
lection facilities, ensure these are connected and properly used. Use
2 Switch block
of dust collection can reduce dust-related hazards.
3 On/Off switch clockwise
rotation
4) Power tool use and care
4 Unlock key battery holder
a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your
5 Battery holder
application. The correct power tool will do the job better and safer at
6 On/Off switch anticlock-
the rate for which it was designed.
wise rotation
b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.
7 Bit
Any power tool that cannot be controlled with the switch is danger-
ous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack
from the power tool before making any adjust -ments, changing
accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures
reduce the risk of starting the power tool accidentaIly.
Read the manual.
d) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow
persons unfamiliar with the power tool or these instructions to
Electrical devices and bat-
operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of
teries do not belong with
untrained users.
domestic waste.
e) Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving
parts, breakage of parts and any other condition that may affect the
power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired be-
fore use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
f)
Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools
with sharp cutting edges are less Iikely to bind and are easier to
control.
g) Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with
these instructions, taking into account the working conditions and the
work to be performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
h) Hold the device by the insulated gripping surfaces when performing
work in which the cutting tool may come into contact with hidden
wiring or its own cord. Contact with a live wire can also cause a
charge in metal parts of the device and result in an electric shock.
5) Service
a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using
only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the
power tool is maintained.
6) Specific safety instructions for batteries
a) Only used batteries intended for the device (alkaline LRA 4 x 1.5
AA). The use of other batteries may result in injuries and a fire haz-
ard. Do not use rechargeable batteries in order to guarantee optimal
performance.
b) Pay attention to the correct polarity (+/-) when inserting the batteries.
Always replace the entire set of batteries. Do not use batteries of
different systems, brands or types at the same time. There is a risk of
a short circuit.
c) Do not expose batteries to direct solar radiation for long periods and
do not place them on radiators. The batteries may overheat and there
is a risk of explosion.
d) Do not charge non-rechargeable batteries and do not short circuit
them. Risk of explosion!
e) Do not open the batteries and avoid mechanical damage. There is a
risk of a short circuit and it may leak fluid. Remove leaking batteries
and its residues with gloves. If electrolytic fluid does splash on to
hands or clothes, wash it off thoroughly. Furthermore, seek medical
assistance in case of complaints.
f)
Keep batteries away from paper clips, coins, keys, nails, screws or
other small metal objects that could cause a bridging of the contacts.
A short circuit between battery contacts can result in burns or a fire.
g) Do not expose the batteries to moisture and only use the batteries in
dry rooms. There is a risk of a short circuit.
h) Do not throw batteries into domestic waste, fire (risk of explosion)
or into the water. Damaged batteries can harm the environment and
your health if poisonous fumes or liquids escape.
i)
Keep batteries away from children. Risk of injury!
j)
Observe the instructions on the batteries and associated packaging.
6) SPECJALNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DLA BATERII
a) Stosować tylko baterie przewidziane dla tego urządzenia (Alkaline LRA
4 x 1,5 AA). Użycie innych baterii może prowadzić do urazów ciała i
stwarzać niebezpieczeństwo pożaru. Aby zagwarantować optymalną
wydajność urządzenia, nie należy stosować ładowanych akumula-
torów.
b) Podczas wkładania baterii zwrócić uwagę na prawidłowy dobór
biegunów (+/-). Wymieniać zawsze cały komplet baterii. Nigdy nie
stosować równocześnie baterii różnych systemów, marek i typów. Nie-
bezpieczeństwo zwarcia.
c) Nie narażać baterii na dłuższe, silne oddziaływanie promieni słonecz-
nych, nie kłaść baterii na grzejnikach. Może to spowodować ich prze-
grzanie i ryzyko wybuchu.
d) Nie ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone i nie zwierać
ich. Ryzyko wybuchu.
e) Nie otwierać baterii i unikać uszkodzeń mechanicznych. Istnieje
wówczas niebezpieczeństwo zwarcia i wycieku płynu. W przypadku
wycieku płynu z baterii nieszczelne baterie i ich pozostałości usunąć
z użyciem rękawic. Jeśli mimo to płyn elektrolityczny dostanie się na
dłonie lub odzież, skażone miejsca należy dokładnie opłukać. W przy-
padku dolegliwości skorzystać dodatkowo z pomocy lekarskiej.
f)
Nieużywane baterie trzymać z dala od spinaczy biurowych, monet,
kluczy, gwoździ, śrub lub innych drobnych przedmiotów metalowych,
mogących zmostkować styki baterii. Zwarcie między stykami baterii
może spowodować oparzenia lub pożar.
g) Nie narażać baterii na oddziaływanie wilgoci, baterie używać tylko w
suchych pomieszczeniach. Niebezpieczeństwo zwarcia.
h) Nie wyrzucać baterii do śmieci domowych, ognia (ryzyko wybuchu) lub
wody. Uszkodzone baterie mogą szkodzić środowisku naturalnemu i
zdrowiu ludzi, jeśli wydostaną się z nich trujące pary lub ciecze.
i)
Baterie trzymać z dala od małych dzieci. Niebezpieczeństwo zranienia.
j)
Przestrzegać także wskazówek umieszczonych na bateriach i opakowa-
niu.
Zakładanie/wymiana końcówek
1. Włożyć żądaną końcówkę (7) do uchwytu końcówki wiert-
arskiej (1). Magnetyczny uchwyt końcówki wiertarskiej zapew-
nia pewne trzymanie końcówki.
2. W celu wyjęcia końcówki (7) wyciągnąć ją z uchwytu
końcówki wiertarskiej (1).
Włączanie/wyłączanie
1. Zwalnianie blokady włącznika: Pociągnąć za blokadę włącz-
nika (2).
2. Włączanie/bieg w prawo: Wcisnąć włącznik/wyłącznik bie-
gu w prawo (3)
3. Włączenie/bieg w lewo: Wcisnąć włącznik/wyłącznik biegu
w lewo (6)
.
4. Wyłączanie: Zwolnić włącznik/wyłącznik (3/6).
Z wciśniętą blokadą włącznika urządzenie bez napędu można
używać jako konwencjonalny śrubokręt.
Wymiana baterii
1. Wcisnąć równocześnie obydwa przyciski zwalniające (4) i
wyciągnąć komorę baterii (5).
2. W razie potrzeby wyjąć zużyte baterie (5a) i włożyć nowe
baterie do komory baterii (5). Zwrócić przy tym uwagę na
właściwą polaryzację (+/-) baterii (patrz szkic w komorze
baterii).
3. Wsunąć ponownie komorę baterii do urządzenia, słychać jej
zatrzaśnięcie. Możliwa jest tylko jedna pozycja. Jeśli podczas
wsuwania odczuwamy opór, obrócić komorę baterii.
Czyszczenie/konserwacja
Urządzenia nie wolno spryskiwać wodą ani wkładać do wody.
Niebezpieczeństwo obrażeń wskutek porażenia prądem elek-
trycznym.
Dbać o czystość obudowy i rękojeści urządzenia. Do czyszczenia
używać wilgotnej ściereczki.
Nie stosować żadnych środków myjących ani rozpuszczalników. Mogłoby
to spowodować nieodwracalne uszkodzenie urządzenia.
Urządzenie jest bezobsługowe.
Inserting/replacing bits
1. Insert the desired bit (7) into the bit holder (1). The bit is held
2. To remove it, remove the bit (7) from the bit holder (1).
Switching on/off
1. Release switch lock: Pull the switch lock (2):
2. Switching on/clockwise rotation: Press the on/off switch clockwi-
3. Switching on/anticlockwise rotation: Press the on/off switch
4. Switching off: Release the on/off switch (3/6).
By keeping the switch lock pressed down the device can be used as
a conventional screwdriver without drive.
Replace batteries
1. Press both unlock keys (4) at the same time and pull them out of
2. If needed, remove the used batteries (5a) and insert the new
3. Reinsert the battery holder into the device, it locks into place au-
Cleaning/Maintenance
Do not spray the appliance with water and do not immerse it in
water. Risk of injury due to electric shock.
Keep the housing and handles of the device clean. To do so, use a
damp cloth. Do not use any cleaning agents or solvents. This could
damage the machine irreparably.
The device is maintenance free.
Storage
Store the appliance in a dry place well out of reach of children.
Always store batteries in a dry and cool place.
Remove batteries if device is not in use for a longer period.
Disposal/Enviromental Protection
Take the batteries out of the device and recycle the device, batteries,
accessories and packaging in an environmentally friendly manner.
Hand the device to a recycling plant.
Dispose of the batteries according to local standards. Hand in the bat-
teries at a used battery collection point where they are recycled in an
environmentally friendly manner. For more information, please contact
your local waste management provider or our service centre.
Spare parts/Accessories
Spare parts and accessories can be obtained at
www.grizzly-service.eu
If you do not have internet access, please contact the Service Centre via
telephone. Please have the order number mentioned below ready.
3 bits .............................................. 91104050
Guarantee
This equipment is provided with a 3-year guarantee from the date of purchase.
If a material or manufacturing defect occurs within three years of the date
of purchase of this product, we will repair or replace – at our choice –
the product for you free of charge. This guarantee requires the defective
equipment and proof of purchase to be presented within the three-year
period with a brief written description of what constitutes the defect and
when it occurred. If the defect is covered by our guarantee, you will
receive either the repaired product or a new product. No new guarantee
period begins on repair or replacement of the product.
The guarantee applies for all material and manufacturing defects. This gu-
arantee does not extend to cover product parts that are subject to normal
wear and may therefore be considered as wearing parts (e.g. batteries)
or to cover damage to breakable parts.
This guarantee shall be invalid if the product has been damaged, used
incorrectly or not maintained. Precise adherence to all of the instructions
specified in the operating manual is required for proper use of the pro-
duct. Intended uses and actions against which the operating manual advi-
ses or warns must be categorically avoided. Please have the receipt and
item number ready as proof of purchase for all enquiries.
Should functional errors or other defects occur, please initially contact the
service department specified below by telephone or by e-mail. You will
then receive further information on the processing of your complaint.
Przechowywanie urządzenia
Przechowuj urządzenie w suchym, zabezpieczonym przed pyłem i
niedostępnym dla dzieci miejscu.
Baterie przechowywać zawsze w suchym i chłodnym miejscu.
W przypadku dłuższego okresu nieużytkowania urządzenia wyjąć
baterie
Utylizacja/ochrona środowiska
Wyjąć baterie z urządzenia i oddać urządzenie, baterie, wyposażenie
dodatkowe i opakowanie do systemu ponownego wykorzystania
odpadów.
Urządzenie oddać do punktu recyklingu.
Baterie utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Baterie należy
oddać do punktu zbiórki starych baterii, skąd zostaną przekazane
do ponownego przetworzenia w sposób przyjazny dla środowiska.
O szczegóły proszę pytać w Państwa lokalnym zakładzie utylizacji
odpadów lub w naszym dziale obsługi.
Części zamienne/Akcesoria
Części zamienne i akcesoria można zakupić na
www.grizzly-service.eu.
Jeżeli nie masz dostępu do Internetu, skontaktuj się telefonicznie z Cen-
trum Serwisowym (patrz „Service-Center"). Miej pod ręką wymienione
poniżej numery katalogowe.
3 końcówki ...................................... 91104050
Gwarancja
Na zakupione urządzenie otrzymują Państwo 3 lata gwarancji od daty
zakupu.
Jeśli w okresie trzech lat od daty zakupu tego produktu wystąpi wada
materiałowa lub fabryczna, produkt zostanie – wedle naszego wyboru
– bezpłatnie naprawiony lub wymieniony. Gwarancja zakłada, że w
okresie trzech lat uszkodzone urządzenie zostanie przesłane wraz z
dowodem zakupu (paragonem) z krótkim opisem, gdzie wystąpiła wada
i kiedy się pojawiła.
Jeśli defekt jest objęty naszą gwarancją, otrzymają Państwo z powrotem
naprawiony lub nowy produkt. Wraz z naprawą lub wymianą produktu
okres gwarancji nie biegnie na nowo.
Gwarancja obowiązuje dla wad materiałowych lub fabrycznych. Gwa-
rancja nie rozciąga się na części produktu, które podlegają normalnemu
zużyciu i można je uznać za części zużywalne (np. baterie), oraz na
uszkodzenia części delikatnych.
Gwarancja przepada, jeśli produkt został uszkodzony, nie był zgodnie
z przeznaczeniem użytkowany i konserwowany. Użytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem wiąże się z przestrzeganiem wszystkich wskazówek
.
zawartych w instrukcji obsługi. Należy bezwzględnie unikać zastoso-
wań i działań, których odradza się lub przed którymi ostrzega się w
instrukcji obsługi.
W przypadku wszelkich zapytań prosimy o przygotowanie paragonu i
numeru artykułu jako dowodu zakupu.
W przypadku wystąpienia usterek lub innych wad prosimy o skontakto-
wanie się z wymienionym niżej działem serwisowym telefonicznie lub
mailowo. Uzyskają Państwo wówczas szczegółowe informacje na temat
realizacji reklamacji.
firmly by the magnetic holder.
se rotation (3)
.
anticlockwise rotation (6)
.
the battery holder (5).
batteries into the battery holder (5). Pay attention to battery
polarity (+/-) (see drawing in the battery holder).
dibly. Only one position is possible. If a resistance is felt when
inserting the batteries, turn the battery holder.

Werbung

loading

Inhaltszusammenfassung für Parkside IAN 104413

  • Seite 1 Inserting/replacing bits c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or 1. Insert the desired bit (7) into the bit holder (1). The bit is held Intended use carrying the tool.
  • Seite 2 Leitung kann auch metallene Geräteteile unter Span- e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden nung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen. IAN 104413 CB4-PL-HU-CZ-SK Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich geeignet sind. Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlän-...
  • Seite 3 és maradványaikat kesztyűvel távolítsa el. Ha mégis csavarására készült. Minden egyéb alkalmazás a berendezésben keletkező Elemes csavarozó IAN 104413 személyi védőfelszerelés, mint a pormaszk, a csúszásálló biztonsági elektrolit folyadék kerülne a kezeire vagy a ruházatra, akkor alapo- károkhoz vezethet és a használó komoly sérülésének veszélyét jelentheti.
  • Seite 4 A fogyasztó a hiba felfedezésé után a lehető legrövi- Nasazení/výměna bitů c) Vyvarujte se nezáměrnému uvedení do provozu. Přesvědčte se o tom, že debb időn belül köteles a hibát bejelenteni és a termé- je elektrický nástroj vypnutý předtím, než ho připojíte na napájení elektric- 1.