Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PDNB 6.3 B2 Originalbetriebsanleitung

Druckluft-blechknabber
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
AIR NIBBLER PDNB 6.3 B2
MAȘINĂ PNEUMATICĂ DE TĂIAT
TABLĂ
Traducerea instrucţiunilor de utilizare original
DRUCKLUFT-BLECHKNABBER
Originalbetriebsanleitung
IAN 339133_1910
AΕΡΟΨΆΛΙΔΟ ΛΆΜΆΡΙΝΆΣ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PDNB 6.3 B2

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDNB 6.3 B2

 • Seite 1 AIR NIBBLER PDNB 6.3 B2 MAȘINĂ PNEUMATICĂ DE TĂIAT AΕΡΟΨΆΛΙΔΟ ΛΆΜΆΡΙΝΆΣ TABLĂ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας Traducerea instrucţiunilor de utilizare original DRUCKLUFT-BLECHKNABBER Originalbetriebsanleitung IAN 339133_1910...
 • Seite 2 Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Traducerea declaraţiei de conformitate originale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 PDNB 6.3 B2  ...
 • Seite 5: Introducere

  Purtaţi întotdeauna echipament de ISO 28927-7 și EN 12096: protecţie auditivă . Valoarea vibraţiilor emise a = 14,56 m/s Purtaţi întotdeauna mănuși de Incertitudine K = 1,91 m/s protecţie . Lubrifiaţi în mod regulat . ■ 2  │   PDNB 6.3 B2...
 • Seite 6: Reguli Generale Privind Siguranţa

  în scopul procurării ■ În timpul și după utilizarea aparatului, evitaţi unor plăcuţe de înlocuire, dacă este necesar . contactul direct cu scula mașinii, deoarece este posibil ca aceasta să fie fierbinte . PDNB 6.3 B2   │  3 ■...
 • Seite 7: Pericole Provocate De Mișcările Repetate

  în cazul deteriorării provocate prin ignorate . Operatorul trebuie să comunice acest utilizarea mașinii . lucru angajatorului și să consulte personalul medical calificat corespunzător . ■ 4  │   PDNB 6.3 B2...
 • Seite 8: Pericole Provocate De Praf Și Vapori

  și sănătăţii . nervilor și tulburări ale circulaţiei sanguine la nivelul mâinilor și braţelor . ■ Atunci când lucraţi în medii reci, purtaţi îmbră- căminte călduroasă și menţineţi-vă mâinile calde și uscate . PDNB 6.3 B2   │  5 ■...
 • Seite 9: Instrucţiuni Suplimentare De Siguranţă Pentru Mașinile Pneumatice

  și a conexiunii dintre furtunuri . ■ Se va avea în vedere ca presiunea maximă indicată pe mașină să nu fie depășită . ■ Nu transportaţi niciodată mașinile pneumatice ţinându-le de furtun . ■ 6  │   PDNB 6.3 B2...
 • Seite 10: Conectarea La O Sursă De Aer Comprimat

  . s-a teșit, s-a întrerupt alimentarea cu aer compri- mat sau doriţi să încheiaţi lucrul . ♦ După încheierea lucrului, deconectaţi aparatul de la sursa de aer comprimat . PDNB 6.3 B2   │  7 ■...
 • Seite 11: Întreţinerea Și Curăţarea

  . ■ Folosiţi numai piese de schimb, respectiv de înlocuire originale furnizate de producător, altfel putând exista pericole pentru utilizatori . În caz de neclarităţi, contactaţi centrul de service . ■ 8  │   PDNB 6.3 B2...
 • Seite 12: Garanţia Kompernass Handels Gmbh

  ţie . Acest lucru este valabil şi pentru piesele înlocuite şi reparate . Eventualele deteriorări şi deficienţe prezente deja la cumpărare trebuie semnalate imediat după dezambalarea produsului . Reparaţii- le necesare după expirarea perioadei de garanţie se efectuează contra cost . PDNB 6.3 B2   │  9 ■...
 • Seite 13 (IAN) 123456 . ■ deteriorarea sau modificarea produsului de către client ■ nerespectarea instrucţiunilor de siguranţă și de întreţinere, erori de utilizare ■ daune cauzate de dezastre naturale ■ 10  │   PDNB 6.3 B2...
 • Seite 14: Service-Ul

  .kompernass .com Anul de fabricaţie: 03 - 2020 Număr de serie: IAN 339133_1910 Bochum, 27 .04 .2020 Semi Uguzlu - Manager calitate - Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice în scopul dezvoltării ulterioare . PDNB 6.3 B2   │  11 ■...
 • Seite 15 ■ 12  │   PDNB 6.3 B2...
 • Seite 16 Μετάφραση της Πρωτότυπης Δήλωση συμμόρφωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 PDNB 6.3 B2 GR │...
 • Seite 17: Εισαγωγή

  Συνολικές τιμές κραδασμών σύμφωνα με το ακοή . ISO 28927-7 και το EN 12096: Τιμή εκπομπής κραδασμών a = 14,56 m/s Φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια . Αβεβαιότητα K = 1,91 m/s Λιπαίνετε τακτικά . ■ 14  │   GR │ CY PDNB 6.3 B2...
 • Seite 18: Γενικοί Κανόνες Ασφαλείας

  για λαμαρίνες και ψαλίδια . ■ Ο χειριστής και το προσωπικό συντήρησης πρέπει να είναι από φυσικής πλευράς σε θέση να χειριστούν το μέγεθος, τον όγκο και την ισχύ του μηχανήματος . PDNB 6.3 B2 GR │ CY   │  15 ■...
 • Seite 19: Κίνδυνοι Λόγω Επαναλαμβανόμενων Κινήσεων

  τίας εύκαμπτων σωλήνων αέρα ή υδραυλικών εύκαμπτων σωλήνων . ■ Να είστε προσεκτικοί σε περιβάλλοντα που δεν γνωρίζετε . Μπορεί να υπάρχουν κρυφοί κίνδυ- νοι λόγω καλωδίων ρεύματος ή λοιπών καλωδίων τροφοδοσίας . ■ 16  │   GR │ CY PDNB 6.3 B2...
 • Seite 20: Κίνδυνοι Λόγω Σκόνης Και Ατμών

  γίες, ώστε να αποφεύγεται άσκοπη εντατικοποί- ■ Κατά τη διάρκεια εργασιών σε κρύο περιβάλ- ηση του σχηματισμού σκόνης ή ατμού . λον, φοράτε ζεστά ρούχα και κρατάτε τα χέρια σας ζεστά και στεγνά . PDNB 6.3 B2 GR │ CY   │  17 ■...
 • Seite 21: Πρόσθετες Οδηγίες Ασφαλείας Για Πνευματικά Μηχανήματα

  προστασία σε περίπτωση αποτυχίας σύνδεσης του εύκαμπτου σωλήνα με το μηχάνημα ή των εύκαμπτων σωλήνων μεταξύ τους . ■ Να μη γίνεται υπέρβαση της μέγιστης πίεσης που δίνεται στο μηχάνημα . ■ 18  │   GR │ CY PDNB 6.3 B2...
 • Seite 22: Σύνδεση Σε Μια Πηγή Πεπιεσμένου Αέρα

  γείρει, εάν η τροφοδοσία πεπιεσμένου αέρα έχει διακοπεί ή εάν πρέπει να τερματίσετε την εργασία . ♦ Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, αποσυν- δέστε τη συσκευή από την πηγή πεπιεσμένου αέρα . PDNB 6.3 B2 GR │ CY   │  19 ■...
 • Seite 23: Συντήρηση Και Καθαρισμός

  είναι η επαρκής και διαρκώς ακέραιη λίπανση . σας . ■ Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά του κατασκευαστή, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος για τους χρήστες . Σε περίπτωση αμφιβολιών, επικοινωνείτε με το τμήμα σέρβις . ■ 20  │   GR │ CY PDNB 6.3 B2...
 • Seite 24: Εγγύηση Της Kompernass Handels Gmbh

  νται αμέσως μετά την αποσυσκευασία . Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, τυχόν εμφανιζόμενες επισκευές χρεώνονται . Εύρος εγγύησης Η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με αυστηρές οδηγίες ποιότητας και ελέγχθηκε προσεκτικά πριν από την αποστολή . PDNB 6.3 B2 GR │ CY   │  21 ■...
 • Seite 25 σε περίπτωση μη τήρησης των προδιαγραφών και εισαγάγοντας τον κωδικό προϊόντος (IAN) ασφάλειας και συντήρησης, καθώς και 123456 μπορείτε να ανοίξετε τις αντίστοιχες σφαλμάτων χειρισμού οδηγίες χρήσης . ■ σε περίπτωση ζημιών λόγω φυσικών φαινομένων ■ 22  │   GR │ CY PDNB 6.3 B2...
 • Seite 26: Σέρβις

  Σειριακός αριθμός: IAN 339133_1910 ΓΕΡΜΑΝΙΑ www .kompernass .com Bochum, 27 .04 .2020 Semi Uguzlu - Διευθυντής ποιότητας - Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών υπό την έν- νοια της συνεχούς ανάπτυξης . PDNB 6.3 B2 GR │ CY   │  23 ■...
 • Seite 27 ■ 24  │   GR │ CY PDNB 6.3 B2...
 • Seite 28 Original-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 PDNB 6.3 B2 DE │...
 • Seite 29: Einleitung

  . ISO 28927-7 und EN 12096: Schwingungsemissionswert a = 14,56 m/s Tragen Sie stets Gehörschutz . Unsicherheit K = 1,91 m/s Tragen Sie stets Schutzhandschuhe . Regelmäßig ölen ■ 26  │   DE │ AT │ CH PDNB 6.3 B2...
 • Seite 30: Allgemeine Sicherheitsregeln

  . ■ Die Bedienungsperson und das Wartungsperso- nal müssen physisch in der Lage sein, die Grö- ße, die Masse und die Leistung der Maschine zu handhaben . PDNB 6.3 B2 DE │ AT │ CH   │  27 ■...
 • Seite 31: Gefährdungen Durch Wiederholte Bewegungen

  Stolpergefahren . ■ Gehen Sie in unbekannten Umgebungen mit Vorsicht vor . Es können versteckte Gefährdun- gen durch Strom- oder sonstige Versorgungslei- tungen gegeben sein . ■ 28  │   DE │ AT │ CH PDNB 6.3 B2...
 • Seite 32: Gefährdungen Durch Staub Und Dämpfe

  Kleidung und halten Sie ihre Hände warm und trocken . ersetzen, um eine unnötige Intensivierung der Staub- oder Dampfentwicklung zu vermeiden . PDNB 6.3 B2 DE │ AT │ CH   │  29...
 • Seite 33: Zusätzliche Sicherheitsanweisungen Für Pneumatische Maschinen

  Versagens der Verbindung des Schlauchs mit der Maschine oder von Schläuchen unter- einander zu bieten . ■ Sorgen Sie dafür, dass der auf der Maschine angegebene Höchstdruck nicht überschritten wird . ■ 30  │   DE │ AT │ CH PDNB 6.3 B2...
 • Seite 34: Anschluss An Eine Druckluftquelle

  Versorgungsschlauch der Druckluftquelle ver- brochen wurde oder Sie die Arbeit beenden binden . möchten . ♦ Trennen Sie das Gerät nach Abschluss der Ar- beit von der Druckluftquelle . PDNB 6.3 B2 DE │ AT │ CH   │  31 ■...
 • Seite 35: Wartung Und Reinigung

  Bedeutung . ■ Benutzen Sie nur Originalersatz- bzw . Aus- tauschteile des Herstellers, da sonst Gefahr für die Benutzer besteht . Kontaktieren Sie im Zweifel das Service-Center . ■ 32  │   DE │ AT │ CH PDNB 6.3 B2...
 • Seite 36: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Pro- dukt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes . PDNB 6.3 B2 DE │ AT │ CH   │  33...
 • Seite 37: Service

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www .kompernass .com ■ 34  │   DE │ AT │ CH PDNB 6.3 B2...
 • Seite 38 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Versiunea informaţiilor · Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen: 04 / 2020 · Ident.-No.: PDNB6.3B2-042020-1 IAN 339133_1910...