Parkside PDNB 6.3 B2 Originalbetriebsanleitung

Druckluft-blechknabber
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
AIR NIBBLER PDNB 6.3 B2
SŰRÍTETT LEVEGŐS LEMEZKIVÁGÓ
Az originál használati utasítás fordítása
PNEUMATICKÉ NOŽNICE NA PLECH
Preklad originálneho návodu na obsluhu
IAN 339133_1910
STROJ ZA REZANJE PLOČEVINE NA
STISNJEN ZRAK
Prevod originalnega navodila za uporabo
DRUCKLUFT-BLECHKNABBER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PDNB 6.3 B2

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDNB 6.3 B2

 • Seite 1 AIR NIBBLER PDNB 6.3 B2 SŰRÍTETT LEVEGŐS LEMEZKIVÁGÓ STROJ ZA REZANJE PLOČEVINE NA STISNJEN ZRAK Az originál használati utasítás fordítása Prevod originalnega navodila za uporabo PNEUMATICKÉ NOŽNICE NA PLECH DRUCKLUFT-BLECHKNABBER Preklad originálneho návodu na obsluhu Originalbetriebsanleitung IAN 339133_1910...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Az eredeti megfelelőségi nyilatkozat fordítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 PDNB 6.3 B2 │...
 • Seite 5: Bevezető

  Rezgésösszérték Mindig viseljen hallásvédőt . Rezgésösszértékek ISO 28927-7 és EN 12096 szerint meghatározva: Mindig viseljen védőkesztyűt . Rezgés-kibocsátási érték a = 14,56 m/s Bizonytalansági érték K = 1,91 m/s Rendszeresen olajozza meg . ■ │   PDNB 6.3 B2  ...
 • Seite 6: Általános Biztonsági Szabályok

  ■ Viseljen egyéni védőeszközöket, például védő- ollókat . kesztyűt, kötényt és védősisakot . ■ A kezelő és karbantartó személynek fizikailag képesnek kell lenni arra, hogy uralja a gép méretét, súlyát és teljesítményét . PDNB 6.3 B2 │  3 ■ HU ...
 • Seite 7: Ismétlődő Mozgások Okozta Veszélyek

  . tartós vagy ismételten fellépő rosz- szullétet, gyengeséget, szívdobogást, fájdalmat, bizsergést, zsibbadást, égő érzést vagy merev- séget észlel . Ilyen esetben a kezelő személynek tájékoztatnia kell a munkáltatót és megfelelő szakorvoshoz kell fordulnia . ■ │   PDNB 6.3 B2  ...
 • Seite 8: Por És Gőzök Okozta Veszélyek

  . Ezen kívül forduljon megfelelő szakorvoshoz . ■ A feleslegesen magas rezgésszint elkerülése érdekében a lemezvágókat vagy ollókat a jelen útmutatóban foglalt ajánlásoknak megfelelően kell üzemeltetni és karbantartani . PDNB 6.3 B2 │  5 ■ HU ...
 • Seite 9: Pneumatikus Gépekre Vonatkozó További Biztonsági Utasítások

  ♦ Csatlakoztasson egy olajozóval rendelkező lyek . karbantartási egységet a kompresszorhoz . ♦ Minden 15 percnyi működtetés után csepegtes- sen kb . 3 – 5 csepp pneumatika olajat kézzel a csatlakozócsonkba 1 . ■ │   PDNB 6.3 B2  ...
 • Seite 10: Csatlakoztatás Sűrítettlevegő-Forráshoz

  A levegőnyomás szabályozásához egy nyomás- lék, megszakad a sűrítettlevegő-ellátás vagy csökkentőt kell szerelni a sűrítettlevegő-forrásra . szeretné befejezni a munkát . ♦ A munka befejezése után válassza le a készülé- ket a sűrítettlevegő-forrásról . PDNB 6.3 B2 │  7 ■ HU ...
 • Seite 11: Karbantartás És Tisztítás

  . sú tartozékokat és fogyóeszközöket használjon . ■ A készüléket kizárólag száraz, puha törlőken- dővel vagy sűrített levegővel tisztítsa . ■ Semmiképpen ne használjon maró és/vagy karcoló hatású tisztítószereket . ■ │   PDNB 6.3 B2  ...
 • Seite 12: A Kompernass Handels Gmbh Garanciája

  és hiányosságokat a kicsomagolás után karbantartási előírásokat, kezelési hiba esetén azonnal jelezni kell . A garanciai lejárta után esedé- ■ természeti események által okozott sérülések kes javítások díjkötelesek . esetén PDNB 6.3 B2 │  9 ■ HU ...
 • Seite 13: Szerviz

  E-Mail: kompernass@lidl .hu IAN 339133_1910 Gyártja Ügyeljen arra, hogy az alábbi cím nem a szerviz címe . Először forduljon a megjelölt szervizhcez . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM NÉMETORSZÁG www .kompernass .com ■ │   PDNB 6.3 B2  ...
 • Seite 14 Prevod izvirne izjave o skladnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 PDNB 6.3 B2  ...
 • Seite 15: Uvod

  Skupna vrednost tresljajev je ugotovljena skladno s standardoma ISO 28927-7 in EN 12096: Vedno nosite zaščitne rokavice . Vrednost emisij tresljajev a = 14,56 m/s Negotovost K = 1,91 m/s Redno mažite z oljem . ■ 12  │   PDNB 6.3 B2...
 • Seite 16: Splošna Varnostna Pravila

  čelada . ■ Nikoli ne uporabljajte poškodovanih izsekoval- ■ Uporabniki stroja in vzdrževalno osebje morajo nih rezalnikov in škarij . biti fizično sposobni ravnati s strojem te velikosti, mase ter moči . PDNB 6.3 B2   │  13 ■...
 • Seite 17: Nevarnost Zaradi Ponavljanja Gibov

  . trajno ali ponavljajoče se neugodno počutje, zdravstvene težave, močno utripanje, bolečine, mravljince, odrevenelost, skelenje ali otrplost, naj teh znakov ne spregleda . V tem primeru naj uporabnik stroja obvesti delodajalca in poišče ustrezno zdravniško pomoč . ■ 14  │   PDNB 6.3 B2...
 • Seite 18: Nevarnosti Zaradi Praha In Hlapov

  . z zahtevami predpisov o varstvu pri delu in zdravju . ■ Pri delu v hladni okolici nosite topla oblačila in roke ohranjajte tople ter suhe . PDNB 6.3 B2   │  15 ■...
 • Seite 19: Dodatna Varnostna Navodila Za Pnevmatske Stroje

  . ■ Poskrbite za to, da ne pride do preseganja naj- višjega tlaka, navedenega na stroju . ■ Strojev na zrak nikoli ne prenašajte za gibko cev . ■ 16  │   PDNB 6.3 B2...
 • Seite 20: Priključitev Na Vir Stisnjenega Zraka

  . ♦ Napravo priključite na kompresor, tako da priključni nastavek 1 povežete z gibko cevjo ♦ Napravo po koncu dela ločite od vira stisnjenega vira stisnjenega zraka . zraka . PDNB 6.3 B2   │  17 ■...
 • Seite 21: Vzdrževanje In Čiščenje

  . zašla v tla/zemljo . Poskrbite za primerno podla- go . Odstranjevanje med odpadke se izvede v skladu z uradnimi predpisi . Umazan vzdrževalni material in pogonska sredstva oddajte na ustreznem zbirališču . ■ 18  │   PDNB 6.3 B2...
 • Seite 22: Proizvajalec

  Prodajalec postopkih na zgoraj navedeni telefonski števil- Lidl Slovenija d .o .o . k .d ., Pod lipami 1, ki . Svetujemo vam, da pred tem natančno SI-1218 Komenda preberete navodila o sestavi in uporabi izdel- ka . PDNB 6.3 B2   │  19 ■...
 • Seite 23: Prevod Izvirne Izjave O Skladnosti

  PDNB 6 .3 B2 Leto izdelave: 03 - 2020 Serijska številka: IAN 339133_1910 Bochum, 27 . 4 . 2020 Semi Uguzlu – vodja kakovosti – Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb zaradi razvoja . ■ 20  │   PDNB 6.3 B2...
 • Seite 24 Preklad originálneho vyhlásenia o zhode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 PDNB 6.3 B2  ...
 • Seite 25: Úvod

  Celkové hodnoty vibrácií zistené podľa ISO 28927-7 a EN 12096: Noste vždy ochranu sluchu . Emisná hodnota vibrácií a = 14,56 m/s Neurčitosť K = 1,91 m/s Noste vždy ochranné rukavice . Pravidelné olejovanie . ■ 22  │   PDNB 6.3 B2...
 • Seite 26: Všeobecné Bezpečnostné Pravidlá

  Nikdy nepoužívajte poškodené rezačky a zástery a ochranné prilby . nožnice . ■ Personál obsluhy a personál vykonávajúci údržbu musia byť fyzicky schopní na manipulá- ciu s veľkosťou, hmotnosťou a výkonom stroja . PDNB 6.3 B2   │  23 ■...
 • Seite 27: Nebezpečenstvá V Dôsledku Opakovaných Pohybov

  . pretrvávajúcu alebo opako- vanú nevoľnosť, ťažkosti, tlkot srdca, bolesť, mravčenie, otupenosť, pálenie alebo stŕpnutie, by tieto príznaky nemala ignorovať . Obsluhujúca osoba by to mala oznámiť zamestnávateľovi a prekonzultovať s príslušne kvalifikovaným lekárom . ■ 24  │   PDNB 6.3 B2...
 • Seite 28: Ohrozenia V Dôsledku Prachu A Výparov

  ■ Pri prácach v studenom prostredí noste teplý zdravia pri práci . odev a ruky udržiavajte vždy v teple a suché . PDNB 6.3 B2   │  25 ■...
 • Seite 29: Ďalšie Bezpečnostné Upozornenia Pre Pneumatické Stroje

  . ■ Prijmite opatrenia, aby nedošlo k prekročeniu maximálneho tlaku uvedeného na stroji . ■ Stroje pracujúce so vzduchom nikdy neprená- šajte držiac za hadicu . ■ 26  │   PDNB 6.3 B2...
 • Seite 30: Pripojenie K Zdroju Stlačeného Vzduchu

  Pustite spúšť 3, keď sa prístroj vzpriečil, bol prípojnú vsuvku 1 s napájacou hadicou zdroja prerušený prívod stlačeného vzduchu alebo stlačeného vzduchu . chcete ukončiť prácu . ♦ Po ukončení práce prístroj odpojte od zdroja stlačeného vzduchu . PDNB 6.3 B2   │  27 ■...
 • Seite 31: Údržba A Čistenie

  Znečistený údržbársky materiál a prevádzkové stredisko . materiály odovzdajte na zbernom mieste určenom ■ Používajte výlučne veľkosti a typy dielov príslu- na tento účel . šenstva a spotrebných materiálov, ktoré sú odporúčané výrobcom . ■ 28  │   PDNB 6.3 B2...
 • Seite 32: Záruka Spoločnosti Kompernass Handels Gmbh

  . smernicami kvality a pred dodaním bol svedomito ■ Ak dôjde k funkčným poruchám alebo iným ne- preskúšaný . dostatkom, kontaktujte najprv nižšie uvedené servisné oddelenie telefonicky alebo e-mailom . PDNB 6.3 B2   │  29 ■...
 • Seite 33: Servis

  . Najprv kontaktujte uvedené servisné stredisko . KOMPERNASS HANDELS GMBH Semi Uguzlu BURGSTRASSE 21 ‒ Manažér kvality ‒ 44867 BOCHUM NEMECKO Technické zmeny v zmysle ďalšieho vývoja sú vy- hradené . www .kompernass .com ■ 30  │   PDNB 6.3 B2...
 • Seite 34 Original-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 PDNB 6.3 B2 DE │...
 • Seite 35: Einleitung

  . ISO 28927-7 und EN 12096: Schwingungsemissionswert a = 14,56 m/s Tragen Sie stets Gehörschutz . Unsicherheit K = 1,91 m/s Tragen Sie stets Schutzhandschuhe . Regelmäßig ölen ■ 32  │   DE │ AT │ CH PDNB 6.3 B2...
 • Seite 36: Allgemeine Sicherheitsregeln

  . ■ Die Bedienungsperson und das Wartungsperso- nal müssen physisch in der Lage sein, die Grö- ße, die Masse und die Leistung der Maschine zu handhaben . PDNB 6.3 B2 DE │ AT │ CH   │  33 ■...
 • Seite 37: Gefährdungen Durch Wiederholte Bewegungen

  Stolpergefahren . ■ Gehen Sie in unbekannten Umgebungen mit Vorsicht vor . Es können versteckte Gefährdun- gen durch Strom- oder sonstige Versorgungslei- tungen gegeben sein . ■ 34  │   DE │ AT │ CH PDNB 6.3 B2...
 • Seite 38: Gefährdungen Durch Staub Und Dämpfe

  Kleidung und halten Sie ihre Hände warm und trocken . ersetzen, um eine unnötige Intensivierung der Staub- oder Dampfentwicklung zu vermeiden . PDNB 6.3 B2 DE │ AT │ CH   │  35...
 • Seite 39: Zusätzliche Sicherheitsanweisungen Für Pneumatische Maschinen

  Versagens der Verbindung des Schlauchs mit der Maschine oder von Schläuchen unter- einander zu bieten . ■ Sorgen Sie dafür, dass der auf der Maschine angegebene Höchstdruck nicht überschritten wird . ■ 36  │   DE │ AT │ CH PDNB 6.3 B2...
 • Seite 40: Anschluss An Eine Druckluftquelle

  Versorgungsschlauch der Druckluftquelle ver- brochen wurde oder Sie die Arbeit beenden binden . möchten . ♦ Trennen Sie das Gerät nach Abschluss der Ar- beit von der Druckluftquelle . PDNB 6.3 B2 DE │ AT │ CH   │  37 ■...
 • Seite 41: Wartung Und Reinigung

  Bedeutung . ■ Benutzen Sie nur Originalersatz- bzw . Aus- tauschteile des Herstellers, da sonst Gefahr für die Benutzer besteht . Kontaktieren Sie im Zweifel das Service-Center . ■ 38  │   DE │ AT │ CH PDNB 6.3 B2...
 • Seite 42: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Pro- dukt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes . PDNB 6.3 B2 DE │ AT │ CH   │  39...
 • Seite 43: Service

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www .kompernass .com ■ 40  │   DE │ AT │ CH PDNB 6.3 B2...
 • Seite 44 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Információk állása · Stanje informacij Stav informácií · Stand der Informationen: 04 / 2020 · Ident.-No.: PDNB6.3B2-042020-1 IAN 339133_1910...

Diese Anleitung auch für:

Ian 339133_1910

Inhaltsverzeichnis