Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PDNB 6.3 B2 Originalbetriebsanleitung

Druckluft-blechknabber
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
AIR NIBBLER PDNB 6.3 B2
PLÅTNIBBLER, TRYCKLUFT
Översättning av bruksanvisning i original
DRUCKLUFT-BLECHKNABBER
Originalbetriebsanleitung
IAN 339133_1910
PNEUMATINĖS SKARDOS KIRPIMO
ŽIRKLĖS
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PDNB 6.3 B2

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDNB 6.3 B2

 • Seite 1 AIR NIBBLER PDNB 6.3 B2 PLÅTNIBBLER, TRYCKLUFT PNEUMATINĖS SKARDOS KIRPIMO ŽIRKLĖS Översättning av bruksanvisning i original Naudojimo instrukcijos originalo vertimas DRUCKLUFT-BLECHKNABBER Originalbetriebsanleitung IAN 339133_1910...
 • Seite 2 Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Översättning av originalversionen av försäkran om överensstämmelse . . . . . . 10 PDNB 6.3 B2  │...
 • Seite 5: Inledning

  Vibrationsvärde totalt Totalt vibrationsvärde beräknat enligt ISO 28927-7 och EN 12096: Använd alltid hörselskydd . Vibrationsemissionsvärde a = 14,56 m/s Osäkerhet K = 1,91 m/s Använd alltid skyddshandskar . Smörj regelbundet med olja . ■ 2  │   PDNB 6.3 B2...
 • Seite 6: Allmänna Säkerhetsföreskrifter

  över dem till användaren . skyddsförkläde och hjälm; ■ Använd aldrig skadade plåtnibblare eller ■ Användare och servicepersonal måste ha de plåtsaxar . fysiska förutsättningarna för att kunna hantera produktens storlek, tyngd och effekt . PDNB 6.3 B2  │  3 ■...
 • Seite 7: Risker På Grund Av Upprepade Rörelser

  Om den som arbetar upplever t ex ihållande eller återkommande obehagskänslor, besvär, hjärtklappning, smärta, stickningar, domningar, sveda eller stelhet ska dessa symtom tas på allvar . Användaren ska meddela sin arbetsgiva- re och rådgöra med en kvalificerad läkare . ■ 4  │   PDNB 6.3 B2...
 • Seite 8: Risker På Grund Av Damm Och Ånga

  . Du bör även uppsöka en kvalificerad läkare . ■ Plåtnibblare och plåtsaxar ska användas och underhållas enligt de rekommendationer som ingår i den här anvisningen för att undvika en alltför hög bullernivå . PDNB 6.3 B2  │  5 ■...
 • Seite 9: Ytterligare Säkerhetsanvisningar För Pneumatiska Maskiner

  ■ Fallrisk på grund av tryckluftslangar som ligger i oljedroppar till den genomströmmande vägen . luften och säkerställer på så sätt regelbun- den smörjning . ■ Skador av luftslangar som snärtar iväg . ■ 6  │   PDNB 6.3 B2...
 • Seite 10: Anslutning Till En Tryckluftkälla

  . även att de båda skruvkopplingarna mellan kopplingsdel och verktyg sitter fast ordentligt . ♦ För att kunna reglera tryckluften måste tryckluft- källan vara utrustad med en tryckreducerare . PDNB 6.3 B2  │  7 ■...
 • Seite 11: Underhåll Och Rengöring

  . ■ Rengör endast produkten med en torr, mjuk trasa eller tryckluft . ■ Använd absolut inga starka och/eller repande rengöringsmedel . ■ 8  │   PDNB 6.3 B2...
 • Seite 12: Garanti Från Kompernass Handels Gmbh

  (nere till vänster) eller på klistermärket på produktens bak- eller undersida . ■ Vid funktionsfel eller andra defekter ber vi dig att först kontakta den service avdelning som anges nedan på telefon eller med e-post . PDNB 6.3 B2  │  9 ■...
 • Seite 13: Service

  . Kontakta först det serviceställe som ang- es . Semi Uguzlu - Kvalitetsansvarig - KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 Med reservation för ändringar på grund av den 44867 BOCHUM tekniska utvecklingen . TYSKLAND www .kompernass .com ■ 10  │   PDNB 6.3 B2...
 • Seite 14 Atitikties deklaracijos originalo vertimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 PDNB 6.3 B2  ...
 • Seite 15: Įžanga

  Vibracijų bendroji vertė Vibracijų bendrosios vertės nustatytos pagal Visada mūvėkite apsaugines pirštines . ISO 28927-7 ir EN 12096 standartus: Spinduliuojamosios vibracijos vertė Reguliariai tepkite alyva . = 14,56 m/s Neapibrėžtis K = 1,91 m/s ■ 12  │   PDNB 6.3 B2...
 • Seite 16: Bendrosios Saugos Taisyklės

  įrankiu dirbančiam asmeniui . ■ Naudotojas ir techninę priežiūrą atliekantys ■ Niekada nenaudokite apgadintų iškertamųjų darbuotojai turi fiziškai pajėgti suvaldyti tokio ar kitokių žirklių . dydžio, masės ir galios įrankį . PDNB 6.3 B2   │  13 ■...
 • Seite 17: Pasikartojančių Judesių Keliami Pavojai

  šių požymių ignoruoti negali- ma . Su įrankiu dirbantis asmuo apie tai turėtų pranešti darbdaviui ir pasikonsultuoti su gydyto- ju specialistu . ■ 14  │   PDNB 6.3 B2...
 • Seite 18: Dulkių Ir Garų Keliami Pavojai

  . darbo ir sveikatos saugos taisyklių . ■ Dirbdami šaltoje aplinkoje, vilkėkite šiltus drabu- žius, pasirūpinkite, kad rankos būtų šiltos ir sau- sos . PDNB 6.3 B2   │  15 ■...
 • Seite 19: Papildomi Pneumatinių Įrankių Naudojimo Saugos Nurodymai

  į akis ir ant odos . kad apsisaugotumėte sugedus žarnos ir įrankio jungčiai arba žarnų tarpusavio jungtims . ■ Pasirūpinkite, kad nebūtų viršytas ant įrankio nurodytas didžiausiasis slėgis . ■ Pneumatinių įrankių niekada neneškite suėmę už žarnos . ■ 16  │   PDNB 6.3 B2...
 • Seite 20: Prijungimas Prie Suslėgtojo Oro Šaltinio

  Naudokite tik filtruotą, suteptą ir reguliuojamą ♦ Baigę dirbti, atjunkite įrankį nuo suslėgtojo suslėgtąjį orą . oro tiekimo šaltinio . ♦ Prijunkite įrankį prie kompresoriaus, jungiamąją įmovą 1 įkišdami į suslėgtojo oro šaltinio oro tiekimo žarną . PDNB 6.3 B2   │  17 ■...
 • Seite 21: Techninė Priežiūra Ir Valymas

  į kanalizaciją ir vandens telkinius . Neleiskite joms patekti į podirvį / gruntą . Pasirū- pinkite tinkamu paklotu . Šalinkite pagal instituci- jų nustatytas taisykles . Nešvarias priežiūros priemones ir darbines medžia- gas pristatykite į specialią surinkimo vietą . ■ 18  │   PDNB 6.3 B2...
 • Seite 22: Kompernaß Handels Gmbh Garantija

  Garantija taikoma tik medžiagų arba gamybos bei jo atsiradimo laiką, nemokamai galėsite trūkumams . Šis garantija netaikoma įprastai dylan- išsiųsti jums nurodytu techninės priežiūros tarny- čioms dalims, priskiriamoms prie susidėvinčių dalių bos adresu . PDNB 6.3 B2   │  19 ■...
 • Seite 23: Priežiūra

  . Pirmiausia susisiekite su nurodyta klientų aptarnavimo tarnyba . Bochumas, 2020-04-27 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM VOKIETIJA Semi Uguzlu www .kompernass .com - Kokybės vadovas - Galimi techniniai pakeitimai tobulinant gaminį . ■ 20  │   PDNB 6.3 B2...
 • Seite 24 Original-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 PDNB 6.3 B2 DE │...
 • Seite 25: Einleitung

  . ISO 28927-7 und EN 12096: Schwingungsemissionswert a = 14,56 m/s Tragen Sie stets Gehörschutz . Unsicherheit K = 1,91 m/s Tragen Sie stets Schutzhandschuhe . Regelmäßig ölen ■ 22  │   DE │ AT │ CH PDNB 6.3 B2...
 • Seite 26: Allgemeine Sicherheitsregeln

  . ■ Die Bedienungsperson und das Wartungsperso- nal müssen physisch in der Lage sein, die Grö- ße, die Masse und die Leistung der Maschine zu handhaben . PDNB 6.3 B2 DE │ AT │ CH   │  23 ■...
 • Seite 27: Gefährdungen Durch Wiederholte Bewegungen

  Stolpergefahren . ■ Gehen Sie in unbekannten Umgebungen mit Vorsicht vor . Es können versteckte Gefährdun- gen durch Strom- oder sonstige Versorgungslei- tungen gegeben sein . ■ 24  │   DE │ AT │ CH PDNB 6.3 B2...
 • Seite 28: Gefährdungen Durch Staub Und Dämpfe

  Kleidung und halten Sie ihre Hände warm und trocken . ersetzen, um eine unnötige Intensivierung der Staub- oder Dampfentwicklung zu vermeiden . PDNB 6.3 B2 DE │ AT │ CH   │  25...
 • Seite 29: Zusätzliche Sicherheitsanweisungen Für Pneumatische Maschinen

  Versagens der Verbindung des Schlauchs mit der Maschine oder von Schläuchen unter- einander zu bieten . ■ Sorgen Sie dafür, dass der auf der Maschine angegebene Höchstdruck nicht überschritten wird . ■ 26  │   DE │ AT │ CH PDNB 6.3 B2...
 • Seite 30: Anschluss An Eine Druckluftquelle

  Versorgungsschlauch der Druckluftquelle ver- brochen wurde oder Sie die Arbeit beenden binden . möchten . ♦ Trennen Sie das Gerät nach Abschluss der Ar- beit von der Druckluftquelle . PDNB 6.3 B2 DE │ AT │ CH   │  27 ■...
 • Seite 31: Wartung Und Reinigung

  Bedeutung . ■ Benutzen Sie nur Originalersatz- bzw . Aus- tauschteile des Herstellers, da sonst Gefahr für die Benutzer besteht . Kontaktieren Sie im Zweifel das Service-Center . ■ 28  │   DE │ AT │ CH PDNB 6.3 B2...
 • Seite 32: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Pro- dukt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes . PDNB 6.3 B2 DE │ AT │ CH   │  29...
 • Seite 33: Service

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www .kompernass .com ■ 30  │   DE │ AT │ CH PDNB 6.3 B2...
 • Seite 34 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Informationsstatus · Informacijos data · Stand der Informationen: 04 / 2020 · Ident.-No.: PDNB6.3B2-042020-1 IAN 339133_1910...