Parkside PDBN 6.3 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Druckluft-blechnibbler
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
AIR NIBBLER PDBN 6.3 A1
GB
AIR NIBBLER
Operation and Safety Notes
Translation of the original instructions
DE
AT
CH
DRUCKLUFT-BLECHNIBBLER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 303635_1810
SK
PNEUMATICKÝ PRESTRIHAVAČ
PLECHU
Návod na obsluhu a bezpečnostné upozornenia
Originálny návod na obsluhu
SK

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDBN 6.3 A1

 • Seite 1 AIR NIBBLER PDBN 6.3 A1 AIR NIBBLER PNEUMATICKÝ PRESTRIHAVAČ PLECHU Operation and Safety Notes Translation of the original instructions Návod na obsluhu a bezpečnostné upozornenia Originálny návod na obsluhu DRUCKLUFT-BLECHNIBBLER Bedienungs- und Sicherheitshinweise Originalbetriebsanleitung IAN 303635_1810...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Prv než začnete čítať tento návod, rozložte si stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami zariadenia. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Table of pictograms used ..............Page Introduction ....................Page Intended use ....................Page Parts description ..................Page Technical specifications .................Page Package contents ..................Page Safety instructions for compressed air tools ........Page Residual risk ....................Page 15 Operation ....................Page 15 Before use ....................Page 15 Using the device ..................Page 15 Switching OFF .....................Page 16 Maintenance and cleaning...
 • Seite 6: Table Of Pictograms Used Introduction

  Oil regularly! in household waste! Packaging material – Made from recycling material corrugated paper AIR NIBBLER PDBN 6.3 A1 z Intended use The air nibbler is a tool powered by z Introduction compressed air for skilled manual work. This is suitable for the cutting of sheet metal Congratulations! You have purchased one of (max.
 • Seite 7: Parts Description

  Technical specifications measures should be observed depending on the type of application or the conditions Product: Air nibbler of use. Model: PDBN 6.3 A1 Operating pressure: 6.3 bar Service and maintain the device „ Compressed air according to these instructions.
 • Seite 8: Package Contents

  Introduction / Safety instructions for compressed air tools z Package contents DANGER OF INJURY! 1 air nibbler Switch off the compressed air 1 set of operating instructions supply before changing tools 1 barbed fitting and settings or performing maintenance. Safety instructions for compressed air tools PLEASE READ THROUGH THE EXPLOSION HAZARD!
 • Seite 9 Safety instructions for compressed air tools exclusively by correspondingly separately for every single qualified and trained operat- use. ing personnel. Ensure that the workpiece is „ Do not modify the air nibbler. fixed securely in place. „ Alterations may compromise Appropriate safety precautions „...
 • Seite 10 Safety instructions for compressed air tools metal nibbler is being con- An unexpected movement of „ nected to the compressed air the machine or breaking of the supply. blades can result in injuries. Cutting with the air nibbler Warnings of the risk of „...
 • Seite 11 Safety instructions for compressed air tools arms, neck, shoulders, and consumables. other parts of the body. Blade may heat up during use; „ When using a air nibbler, the they must not be touched. „ operating personnel should Do not use accessories or „...
 • Seite 12 Safety instructions for compressed air tools HAZARDS FROM DUST AND in accordance with the manu- VAPOURS facturer’s instructions. The dusts and vapours Do not breathe in the device’s „ „ generated by pneumatic exhaust air. Avoid exposing sheet metal nibbler may be your eyes to the device’s exhaust air.
 • Seite 13 Safety instructions for compressed air tools be assessed without fail and ments, wear warm clothing, the corresponding regulating and keep your hands warm mechanisms implemented. and dry. Regulating mechanisms If you start feeling numbness, „ „ suitable for minimising risks in- tingling, or pain in your clude e.g.
 • Seite 14 Safety instructions for compressed air tools ised, and the machine has Never use hydrogen, been disconnected from the oxygen, carbon dioxide air supply. or any other bottled gas as an Never direct the air flow energy for this tool, since this „...
 • Seite 15: Residual Risk

  Residual risk / Operation z Residual risk z Using the device Caution: Please ensure the air nibbler Even if you operate the device as is guided parallel to the surface of the intended, there will be residual workpiece that is to be cut. Otherwise the risks.
 • Seite 16: Switching Off

  Operation / Maintenance and cleaning / Warranty and service information z Switching OFF RECONNECT THE DEVICE TO THE COMPRESSED AIR SUPPLY. Release the trigger arm to switch OFF „ the air nibbler Press the trigger arm to distribute the „ Disconnect the device from the com- oil more evenly.
 • Seite 17: Warranty Conditions

  Warranty and service information from the date of purchase. In the event ing to strict quality guidelines and carefully of product defects, you have legal rights inspected before delivery. against the retailer of this product. The warranty applies to material and manu- Your statutory rights are not affected in facturing defects only.
 • Seite 18: Service

  Air nibbler E-mail: service.gb@cmc-creative.de Phone: 0-808-189-0652 Registered office: Germany Model: PDBN 6.3 A1 Item number: 2194 IAN: 303635_1810 IAN 303635_1810 Year of manufacture: 2019/34 Please note that the following address is not meets the basic safety requirements as a service address. Please first contact the specified in the European Directives service point given above.
 • Seite 19 EU Declaration of Conformity EN ISO 12100:2010 EN ISO 11148-11:2011 EN ISO 28927-7:2009 EN ISO 15744 St. Ingbert, 09/05/2019 On behalf of M. Sc. Alexander Hoffmann – Quality Assurance –...
 • Seite 20 Notes...
 • Seite 21 Obsah Tabuľka použitých piktogramov ..............Strana 22 Úvod ........................Strana 22 Použitie v súlade s určením ................Strana 22 Popis dielov ......................Strana 23 Technické údaje ....................Strana 23 Obsah balenia ....................Strana 24 Bezpečnostné pokyny pre pneumatické náradie ........Strana 24 Zvyškové riziko ....................Strana 31 Obsluha .......................Strana 32 Pred uvedením do prevádzky ................Strana 32 Uvedenie do prevádzky..................Strana 32...
 • Seite 22: Tabuľka Použitých Piktogramov

  Obalový materiál – materiálov vlnitá lepenka PNEUMATICKÝ PRESTRIHÁ- z Použitie v súlade s určením VAČ PLECHU PDBN 6.3 A1 Pneumatický prestrihávač plechu je pne- umatické náradie pre remeselné použitie. z Úvod Prístroj je vhodný na strihanie plechu (max. hrúbka materiálu 1,2 mm), hliníka Srdečne vám gratulujeme! Rozhodli ste...
 • Seite 23: Popis Dielov

  V závislosti od druhu použitia, resp. podmienok použí- Výrobok: Pneumatický prestrihávač plechu vania, je na ochranu používateľa potrebné Model: PDBN 6.3 A1 dodržiavať nasledujúce bezpečnostné Pracovný tlak: 6,3 bar opatrenia: Prípojka stlačeného vzduchu: ¼“ (6,35 mm) Vykonávajte servis a údržbu zariadenia...
 • Seite 24: Obsah Balenia

  Úvod / Bezpečnostné pokyny pre pneumatické náradie z Obsah balenia VAROVANIE NEBEZPEČENSTVO 1 pneumatický prestrihávač plechu PORANENIA! 1 návod na obsluhu Pred výmenou, nastavením 1 násuvná vsuvka a údržbovými prácami na nára- dí prerušte prívod stlačeného Bezpečnostné pokyny vzduchu. pre pneumatické náradie PRED POUŽITÍM SI STAROST- VAROVANIE LIVO PREČÍTAJTE, PROSÍM,...
 • Seite 25 Bezpečnostné pokyny pre pneumatické náradie v blízkosti stroja a týmto mu- OHROZENIA KVÔLI síte porozumieť. V opačnom VYMRŠŤOVANÝM DIELOM prípade to môže viesť k ťaž- Pred výmenou strojového „ kým telesným poraneniam. nástroja alebo dielov príslu- Pneumatický prestrihávač šenstva odpojte pneumatický „...
 • Seite 26 Bezpečnostné pokyny pre pneumatické náradie pri používaní neboli príčinou Pri stroji dávajte pozor: Buďte „ ohrozenia. pripravení pôsobiť silou proti zvyčajným alebo nezvyčajným OHROZENIA KVÔLI pohybom – majte pripravené ZACHYTENIAM obidve ruky. Ak neudržiavate v dostatočnej Dbajte na to, aby bolo vaše „...
 • Seite 27 Bezpečnostné pokyny pre pneumatické náradie Noste ochranné prostriedky a zabrániť nevhodnému „ a vždy ochranné okuliare. držaniu tela alebo takému, Noste ochranné prostriedky, pri ktorom je ťažké udržať ako protiprachovú masku, rovnováhu. Obsluhujúca oso- protišmykovú bezpečnostnú ba by mala v priebehu dlho obuv, ochrannú...
 • Seite 28 Bezpečnostné pokyny pre pneumatické náradie veľkosti dielov príslušenstva OHROZENIA KVÔLI PRACHU a spotrebných materiálov. A PARÁM Ostria sa pri používaní môžu Prach a pary vznikajúce „ „ zahrievať, preto je zakázané pri použití pneumatického sa ich dotýkať. prestrihávača plechu môžu Nepoužívajte žiadne diely poškodzovať...
 • Seite 29 Bezpečnostné pokyny pre pneumatické náradie potlačenie popolčeka alebo sluchu a iné problémy, ako pár by sa mali používať napríklad hučanie v ušiach a udržiavať odpovedajúc (zvonenie, hučanie, pískanie inštrukciám výrobcu. alebo bzučanie v uchu). Nevdychujte odpadový vzdu- Je nevyhnutné vykonať posú- „...
 • Seite 30 Bezpečnostné pokyny pre pneumatické náradie vedajúc odporúčaniam tohto silou uchopenia väčšie. návodu, aby sa zabránilo DODATOČNÉ BEZPEČ- nežiadúcemu zvýšeniu hladi- ny hluku. NOSTNÉ INŠTRUKCIE PRE PNEUMATICKÉ STROJE OHROZENIA NÁSLEDKOM Stlačený vzduch môže „ VIBRÁCIÍ spôsobiť vážne poranenia. Pôsobenie vibrácií môže V prípade, ak sa stroj nepou- „...
 • Seite 31: Zvyškové Riziko

  Bezpečnostné pokyny pre pneumatické náradie / Zvyškové riziko neprekročil maximálny tlak Pri kontakte s očami alebo uvedený na stroji. s kožou, alebo pri prehltnutí Vzduchom prevádzkované oleja, môže dochádzať k zá- „ stroje nikdy nenoste za hadicu. palom alebo k podráždeniam Zariadenie používajte iba kože.
 • Seite 32: Obsluha

  Zvyškové riziko / Obsluha vykonávajúcim nekontrolova- ako aj škrabancom na povrchu obrobku. né pohyby. (pozri obr. C) Nebezpečenstvo pádu kvôli „ Oblečte si ochranný odev a ochran- „ povaľujúcim sa hadiciam na né okuliare. V OPAČNOM PRÍPADE stlačený vzduch. EXISTUJE NEBEZPEČENSTVO PORANENIA! Na používanom kompresore nastavte „...
 • Seite 33: Vypnutie

  Obsluha / Údržba a čistenie z Vypnutie zariadenia alebo motorový olej SAE 10-20 do prípojky stlačeného Pustite páčku spúšte , aby ste vzduchu pneumatického prestriháva- „ pneumatický prestrihávač plechu ča plechu vypli. OPÄŤ PRIPOJTE ZARIADENIE KU Po ukončení práce odpojte zariadenie „...
 • Seite 34: Informácie O Záruke A Servise

  Informácie o záruke a servise z Informácie o záruke a servise z Rozsah záruky Záruka spoločnosti Creative Marketing & Zariadenie bolo starostlivo vyrobené podľa Consulting GmbH prísnych kvalitatívnych noriem a pred distri- búciou dôkladne odskúšané. Vážená zákazníčka, vážený zákazník, Záručné plnenie sa vzťahuje na materiálové na toto zariadenie získavate záruku 3 roky alebo výrobné...
 • Seite 35: Servis

  66386 St. Ingbert Nemecko Názov: C. M. C. GmbH vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, Internetová adresa: www.cmc-creative.de že výrobok E-mail: service.sk@cmc-creative.de Pneumatický prestrihávač plechu Telefón: 0850 232001 Sídlo: Nemecko Model: PDBN 6.3 A1 Číslo výrobku: 2194 IAN 303635_1810 IAN: 303635_1810 Rok výroby: 2019/34...
 • Seite 36 ES vyhlásenie o zhode spĺňa základné požiadavky na ochranu, kto- ré sú stanovené v európskych smerniciach Smernica o strojoch ES smernica 2006/42/ES a ich upravených verziách. Pri posudzovaní zhody sa použili nasledovné harmonizované normy: EN ISO 12100:2010 EN ISO 11148-11:2011 EN ISO 28927-7:2009 EN ISO 15744 St.
 • Seite 37 Inhaltsverzeichnis Tabelle der verwendeten Piktogramme ........... Seite 38 Einleitung ....................Seite 38 Bestimmungsgemäße Verwendung ..............Seite 38 Teilebeschreibung ..................Seite 39 Technische Daten ..................Seite 39 Lieferumfang ....................Seite 40 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge ......... Seite 40 Restrisiko ....................Seite 48 Bedienung ....................
 • Seite 38: Tabelle Der Verwendeten Piktogramme Einleitung

  Gerät umweltgerecht! Hergestellt aus Verpackungsmaterial - Recyclingmaterial Wellpappe DRUCKLUFT-BLECHNIBBLER z Bestimmungsgemäße PDBN 6.3 A1 Verwendung Der Druckluft-Blechnibbler ist ein druckluftbe- z Einleitung triebenes Werkzeug für den handwerklichen Einsatz. Dieser eignet sich zum Schneiden Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für von Blech (max. Materialstärke 1,2 mm), ein hochwertiges Produkt entschieden.
 • Seite 39: Teilebeschreibung

  Art der Anwendung abweichen. Zum Schutz des Anwenders sind Produkt: Druckluft - Blechnibbler je nach Art der Anwendung bzw. der Benut- Modell: PDBN 6.3 A1 zungsbedingungen folgende Sicherheitsmaß- Betriebsdruck: 6,3 bar nahmen zu beachten: Druckluftanschluss: ¼“ (6,35mm) Var.
 • Seite 40: Lieferumfang

  Einleitung / Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge z Lieferumfang VERLETZUNGSGEFAHR! 1 Druckluft-Blechnibbler Unterbrechen Sie vor Werkzeug- 1 Bedienungsanleitung wechseln, Einstellung und War- 1 Stecknippel tungsarbeiten die Druckluftzufuhr. Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge EXPLOSIONSGEFAHR! BITTE LESEN SIE VOR DEM Verwenden Sie zur Reinigung des GEBRAUCH DIE BEDIE- Druckluftgerätes niemals Ben- NUNGSANLEITUNG SORG- zin oder andere entflammbare...
 • Seite 41 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge nicht der Fall, so kann dies zu GEFÄHRDUNGEN DURCH HERAUSGESCHLEUDERTE schweren körperlichen Verlet- zungen führen. TEILE Der Druckluft-Blechnibbler Trennen Sie den Druckluft- „ „ sollte ausschließlich von ent- Blechnibbler vor dem Aus- sprechend qualifizierten und wechseln des Maschinenwerk- geschulten Bedienungsperso- zeugs oder von Zubehörteilen nen eingerichtet, eingestellt...
 • Seite 42 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge der Verwendung entstehende die Leistung der Maschine zu Funken und Trümmer keine handhaben. Gefährdung hervorrufen. Halten Sie die Maschine „ richtig: Seien Sie bereit, den GEFÄHRDUNGEN DURCH üblichen oder plötzlichen Be- VERFANGEN wegungen entgegenzuwirken - Es kann Erstickungs-, Skalpie- halten Sie beide Hände bereit.
 • Seite 43 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge sion oder eines Feuers bezüg- nehmen Empfindungen in den lich des bearbeiteten Materials Händen und Armen, sowie zu warnen. im Hals- und Schulterbereich Es muss eine Schutzbrille, oder an anderen Körperteilen „ Schutzhandschuhe und Schutz- kommen. kleidung getragen werden. Bei der Verwendung eines „...
 • Seite 44 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge GEFÄHRDUNGEN DURCH Gehen Sie in unbekannten Um- „ ZUBEHÖRTEILE gebungen mit Vorsicht vor. Es Trennen Sie den Druckluft- können versteckte Gefährdun- „ Blechnibbler vor dem Aus- gen durch Strom- oder sonstige wechseln des Maschinenwerk- Versorgungsleitungen gegeben sein. zeugs oder Zubehörteils von der Druckluftversorgung.
 • Seite 45 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Maschine entstehenden Stäube verursachen. und die dabei möglicherweise Die Verbrauchsmaterialien/ „ aufwirbelnden vorhandenen Maschinenwerkzeuge sind den Stäube einbezogen werden. Empfehlungen dieser Anleitung Der Druckluft-Blechnibbler ist entsprechend auszuwählen, zu „ nach den in dieser Anleitung warten und zu ersetzen, um enthaltenen Empfehlungen zu eine unnötige Intensivierung betreiben und zu warten, um...
 • Seite 46 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge rung geeigneten Regelungsme- gungen kann Schädigungen chanismen gehören Maßnah- an den Nerven und Störungen men wie z. B. die Verwendung der Blutzirkulation in Händen von Dämmstoffen, um an den und Armen verursachen. Werkstücken auftretende Klin- Tragen Sie bei Arbeiten in „...
 • Seite 47 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge letzungen verursachen. ne Maschinen niemals am Sorgen Sie im Falle, dass die Schlauch. „ Maschine nicht gebraucht wird, Verwenden Sie das Gerät nur „ sowie vor dem Austausch von in den Anwendungsgebieten, Zubehörteilen oder vor der Aus- für die es konzipiert wurde! führung von Reparaturarbeiten Überlasten Sie das Gerät nicht.
 • Seite 48: Sicherheitshinweise Für Druckluftwerkzeuge Restrisiko Bedienung

  Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge / Restrisiko / Bedienung 48). Bei Augen- und Hautkon- Vermindern Sie das Restrisiko, in- takt oder beim Verschlucken dem Sie das Gerät sorgfältig und des Öls, kann es zu Entzün- vorschriftsmäßig benutzen und dungen oder Hautirritationen alle Anweisungen befolgen. kommen.
 • Seite 49: Ausschalten

  Bedienung / Wartung und Reinigung Hinweis: Lösen Sie zuerst den Druckluft- pressor den Druck auf ca. 6,3 bar. Der maximale Betriebsdruck des Druckluft- schlauch von der Druckluftquelle und entfer- Blechnibblers liegt bei 6,3 bar. nen Sie erst danach den Druckluftschlauch Überprüfen Sie, ob das Werkstück richtig von dem Gerät.
 • Seite 50: Wartung Und Reinigung Hinweise Zu Garantie Und Serviceabwicklung

  Wartung und Reinigung / Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung z Hinweise zu Garantie und damit sich das Öl besser verteilen kann. Serviceabwicklung Halten Sie einen Lappen oder saugfähi- ges Papiertuch vor die Abluftöffnung Garantie der Creative Marketing & und nehmen Sie das Gerät wenige Consulting GmbH Sekunden im Leerlauf in Betrieb.
 • Seite 51: Garantieumfang

  Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem müssen sofort nach dem Auspacken gemel- Typenschild, einer Gravur, dem Titelblatt det werden. Nach Ablauf der Garantiezeit Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkle- anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.
 • Seite 52: Umwelthinweise Und Entsorgungsangaben

  Verantwortung, dass das Produkt Bitte beachten Sie, dass die folgende Druckluft - Blechnibbler Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktie- ren Sie zunächst die oben benannte Services- Modell: PDBN 6.3 A1 telle. Artikelnummer: 2194 Adresse: IAN: 303635_1810 C. M. C. GmbH Herstellungsjahr: 2019/34 Katharina-Loth-Str.
 • Seite 53 C.M.C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 DE-66386 St. Ingbert GERMANY Last Information Update · Posledná aktualizácia informácií · Stand der Informationen: 05/2019 Ident.-No.: PDBN6.3A1052019-4 IAN 303635_1810...

Inhaltsverzeichnis