Parkside PFS 400 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PAINT SPRAYER PFS 400 A1
PAINT SPRAYER
Translation of the original instructions
FARBSPRÜHSYSTEM
Originalbetriebsanleitung
IAN 344907_2004
ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PFS 400 A1

 • Seite 1 PAINT SPRAYER PFS 400 A1 PAINT SPRAYER ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ Translation of the original instructions Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας FARBSPRÜHSYSTEM Originalbetriebsanleitung IAN 344907_2004...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Translation of the original Conformity Declaration ......10 GB │ IE │ NI │ CY │ PFS 400 A1    1...
 • Seite 5: Introduction

  PAINT SPRAYER PFS 400 A1 Cleaning brush Cleaning needle Introduction Measuring cup Congratulations on the purchase of your new Replacement air filter appliance. You have chosen a high-quality product. The operating instructions are part of this product. Package contents They contain important information about safety, 1 paint sprayer usage and disposal.
 • Seite 6: General Power Tool Safety Warnings

  The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-op- erated (cordless) power tool. GB │ IE │ NI │ CY │ PFS 400 A1    3 ■...
 • Seite 7: Personal Safety

  Use of the hazards. power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation. │ GB │ IE │ NI │ CY ■ 4    PFS 400 A1...
 • Seite 8: Service

  ♦ Measure the DIN seconds again. Repeat the sure to dangerous substances. process until you measure a viscosity of less than 70 DIN/sec. GB │ IE │ NI │ CY │ PFS 400 A1    5 ■...
 • Seite 9: Preparing The Surface

  Switching off ♦ To stop spraying, simply release the trigger ♦ When you are finished working, disconnect the plug from the mains power supply. │ GB │ IE │ NI │ CY ■ 6    PFS 400 A1...
 • Seite 10: Selecting A Spray Profile

  ■ Wear suitable gloves when cleaning. ■ After every use, squirt water through the appliance. GB │ IE │ NI │ CY │ PFS 400 A1    7 ■...
 • Seite 11: Disposal

  The warranty covers material faults or production to their environmental compatibility. faults. The warranty does not extend to product parts subject to normal wear and tear or to fragile │ GB │ IE │ NI │ CY ■ 8    PFS 400 A1...
 • Seite 12: Service

  KOMPERNASS HANDELS GMBH proof of purchase (till receipt) and information BURGSTRASSE 21 · 44867 BOCHUM about what the defect is and when it occurred. GERMANY · www.kompernass.com GB │ IE │ NI │ CY │ PFS 400 A1    9 ■...
 • Seite 13: Translation Of The Original Conformity Declaration

  EN 50580:2012/A1:2013 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Type designation of machine: Paint sprayer PFS 400 A1 Year of manufacture: 07–2020 Serial number: IAN 344907_2004 Bochum, 19/08/2020 Semi Uguzlu - Quality Manager - The right to effect technical changes in the context of further development is reserved.
 • Seite 14 Μετάφραση της Πρωτότυπης Δήλωση συμμόρφωσης ......21 GR │ CY │ PFS 400 A1    11...
 • Seite 15: Εισαγωγή

  ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ PFS 400 A1 Βούρτσα καθαρισμού Βελόνα καθαρισμού Εισαγωγή Δοχείο μέτρησης Σας συγχαίρουμε για την αγορά της νέας σας συ- Ανταλλακτικό φίλτρο αέρα σκευής. Το προϊόν που αποκτήσατε είναι ένα προϊόν Παραδοτέος εξοπλισμός υψηλής ποιότητας. Οι οδηγίες χρήσης αποτελούν...
 • Seite 16: Γενικές Υποδείξεις Ασφαλείας Για Τα Ηλεκτρικά Εργαλεία

  ηλεκτρική συσκευή αυξάνει τον κίνδυνο ηλε- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! κτροπληξίας. ► Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες. Παραλείψεις κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρούς τραυματισμούς. GR │ CY │ PFS 400 A1    13 ■...
 • Seite 17: Ασφάλεια Ατόμων

  εργαλεία σε σημεία μη προσβάσιμα για τα ποιημένη συσκευή στην παροχή ρεύματος, παιδιά. Μην επιτρέπετε να χρησιμοποιούν τη αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα. συσκευή άτομα, τα οποία δεν έχουν εξοικειω- │ GR │ CY ■ 14    PFS 400 A1...
 • Seite 18: Σέρβις

  προκύψουν από την ψεκαζόμενη ουσία, όλο το χώρο. Τα εύφλεκτα διαλυτικά μέσα που καθώς και τις επιγραφές στα δοχεία ή τις εξατμίζονται δημιουργούν εκρηκτικό περιβάλλον. υποδείξεις που δίνει ο κατασκευαστής της ουσίας. GR │ CY │ PFS 400 A1    15 ■...
 • Seite 19: Υποδείξεις Εργασίας

  ψεκαζόμενο υλικό από τον εκάστοτε κατα- σκευαστή. ► Απαγορεύεται ο ψεκασμός κοκκωδών προϊό- ντων ή προϊόντων με χωριστά σωματίδια. Η λειαντική δράση τους μειώνει τη διάρκεια ζωής της αντλίας και της βαλβίδας. │ GR │ CY ■ 16    PFS 400 A1...
 • Seite 20: Πλήρωση Υλικού Ψεκασμού

  διαλυτικά μέσα ή καθαριστικά, τα οποία δια- ♦ Γυρίστε τον τροχίσκο ρύθμισης της ποσότητας βρώνουν το πλαστικό. ψεκασμού στην επιθυμητή θέση: (–) = ελάχιστη ποσότητα ψεκασμού (+) = μέγιστη ποσότητα ψεκασμού GR │ CY │ PFS 400 A1    17 ■...
 • Seite 21: Καθαρισμός/Αντικατάσταση Του Φίλτρου Αέρα

  Ως εκ τούτου, απαγορεύεται ο ψεκασμός στις ακτές υδάτινων περιβαλλόντων ή σε γειτονικές επιφάνειες (λεκάνη απορροής). ■ Κατά την αγορά χρωμάτων, βερνικιών… προσέ- χετε τη συμβατότητά τους με το περιβάλλον. │ GR │ CY ■ 18    PFS 400 A1...
 • Seite 22: Εγγύηση Της Kompernass Handels Gmbh

  μάτων χειρισμού κατά την αγορά πρέπει να γνωστοποιούνται αμέ- ■ σε περίπτωση ζημιών λόγω φυσικών φαινομένων σως μετά την αποσυσκευασία. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, τυχόν εμφανιζόμενες επισκευές χρεώνονται. GR │ CY │ PFS 400 A1    19 ■...
 • Seite 23: Σέρβις

  απευθείας στη σελίδα εξυπηρέτησης Lidl KOMPERNASS HANDELS GMBH (www.lidl-service.com) και εισαγάγοντας τον κωδι- κό προϊόντος (IAN) 344907_2004 μπορείτε να BURGSTRASSE 21 ανοίξετε τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης. 44867 BOCHUM ΓΕΡΜΑΝΙΑ www.kompernass.com │ GR │ CY ■ 20    PFS 400 A1...
 • Seite 24: Μετάφραση Της Πρωτότυπης Δήλωση Συμμόρφωσης

  EN 50580:2012/A1:2013 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Ονομασία τύπου του μηχανήματος: Πιστόλι βαφής PFS 400 A1 Έτος κατασκευής: 07–2020 Σειριακός αριθμός: IAN 344907_2004 Bochum, 19.08.2020 Semi Uguzlu - Διευθυντής ποιότητας - Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών υπό την έννοια της συνεχούς ανάπτυξης.
 • Seite 25 │ GR │ CY ■ 22    PFS 400 A1...
 • Seite 26 Original-Konformitätserklärung ......... . 33 DE │ AT │ CH │ PFS 400 A1    23...
 • Seite 27: Einleitung

  FARBSPRÜHSYSTEM Reinigungsbürste PFS 400 A1 Reinigungsnadel Messbecher Einleitung Ersatzluftfilter Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Lieferumfang Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist 1 Farbsprühsystem Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise 2 Düsen* 1 x 1,8 mm, 1 x 2,6 mm für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung.
 • Seite 28: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden der Sicherheitshinweise und Anweisungen Geräteteilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel können elektrischen Schlag, Brand und/oder erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages. schwere Verletzungen verursachen. DE │ AT │ CH │ PFS 400 A1    25 ■...
 • Seite 29: Sicherheit Von Personen

  Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren. können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarte- Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht ten Situationen besser kontrollieren. gewarteten Elektrowerkzeugen. │ DE │ AT │ CH ■ 26    PFS 400 A1...
 • Seite 30: Service

  Flammen, Zündflammen, heißen Gegen- ständen, Motoren, Zigaretten und Funken vom Ein- und Ausstecken von Stromkabeln oder der Bedienung von Schaltern. Derartige Funkenquellen können zu einer Entzündung der Umgebung führen. DE │ AT │ CH │ PFS 400 A1    27 ■...
 • Seite 31: Arbeitshinweise

  Hersteller- auf der Sprüheinheit fest. angaben zum Spritzgut. ► Körnige/körperhaltige Fabrikate dürfen nicht gespritzt werden. Deren schmirgelnde Wirkung verkürzt die Lebensdauer von Pumpe und Ventil. │ DE │ AT │ CH ■ 28    PFS 400 A1...
 • Seite 32: Sprühmaterial Einfüllen

  Nadel und die einwandfreien Funktionen des Gerätes sind nicht mehr gewährleistet. ■ Tragen Sie bei Reinigungsarbeiten geeignete Schutzhandschuhe. ■ Spritzen Sie nach jedem Gebrauch Wasser durch das Gerät. DE │ AT │ CH │ PFS 400 A1    29 ■...
 • Seite 33: Luftfilter Reinigen/Ersetzen

  Erdreich, Grundwasser oder in die Gewässer gelangen. ■ Spritzarbeiten am Rande von Gewässern oder deren benachbarten Flächen (Einzugsgebiet) sind daher unzulässig. ■ Achten Sie beim Kauf von Farben, Lacken… auf deren Umweltverträglichkeit. │ DE │ AT │ CH ■ 30    PFS 400 A1...
 • Seite 34: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Schäden durch Elementarereignisse reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vor- handene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kos- tenpflichtig. DE │ AT │ CH │ PFS 400 A1    31 ■...
 • Seite 35: Service

  Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt. HINWEIS ► Nicht aufgeführte Ersatzteile (wie z.B. Nadel, Düsen, Farbbecher) können Sie über unsere Callcenter bestellen. │ DE │ AT │ CH ■ 32    PFS 400 A1...
 • Seite 36: Original-Konformitätserklärung

  EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 50580:2012/A1:2013 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typbezeichnung der Maschine: Farbsprühsystem PFS 400 A1 Herstellungsjahr: 07–2020 Seriennummer: IAN 344907_2004 Bochum, 19.08.2020 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 37 │ DE │ AT │ CH ■ 34    PFS 400 A1...
 • Seite 38 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 09 / 2020 · Ident.-No.: PFS400A1-082020-1 IAN 344907_2004...

Diese Anleitung auch für:

Ian 344907_2004

Inhaltsverzeichnis