Parkside PDFP 500 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Druckluft-farbspritzpistole
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
AIR PAINT SPRAY GUN PDFP 500 A1
AIR PAINT SPRAY GUN
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
PIDToL De VoPSIT cU AeR coMPRIMAT
Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă
Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale
ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΑΕΡΟΣ
Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας
PNeUMATSKI PIŠToLJ zA ŠTRcANJe boJe
Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost
Prijevod originalnih uputa za uporabu
ПУЛВЕРИЗАТОР ЗА БОЯ
Инструкции за обслужване и безопасност
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
DRUcKLUFT-FARbSPRITzPISToLe
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
7

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDFP 500 A1

 • Seite 1 AIR PAINT SPRAY GUN PDFP 500 A1 AIR PAINT SPRAY GUN PNeUMATSKI PIŠToLJ zA ŠTRcANJe boJe Operation and Safety Notes Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Translation of original operation manual Prijevod originalnih uputa za uporabu PIDToL De VoPSIT cU AeR coMPRIMAT ПУЛВЕРИЗАТОР...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Correct Usage .......................Page 6 Equipment ........................Page 6 Scope of Delivery ......................Page 6 Technical Data ......................Page 6 Safety advice Original accessories / attachments ................Page 7 Safety instructions for fine spray systems ..............Page 8 Initial use HVLP properties ......................Page 8 Connecting the device ....................Page 8 Preparing the spraying surface ..................Page 9 Turning the device On / Off ..................Page 9...
 • Seite 6: Introduction

  The device is not 1 Air paint spray gun PDFP 500 A1 suitable for working with dispersion and latex paints, 1 Gravity flow cup alkalis, acidic coating materials, granular and par-...
 • Seite 7: Safety Advice

  Introduction / Safety advice hose from the device. This will ensure that Volume flow: typically 130 - 160 ml / min Nozzle size: Ø 1.4 mm the compressed air supply hose does not wave Gravity flow cup: 500 ml around or recoil in an uncontrolled manner. J For your own safety, wear Sound pressure level: 64 dB(A)
 • Seite 8: Safety Instructions For Fine Spray Systems

  Safety advice / Initial use Safety instructions for If the spray is injected into the skin, seek medical fine spray systems help immediately. J P ay attention to any possible dangers J K eep your work area clean, well lit of the material being sprayed.
 • Seite 9: Preparing The Spraying Surface

  Initial use j dispersion and results in too rapid evaporation of P ress the trigger to start spraying and keep the liquid. The surfaces become rough and develop it held down. j poor adhesion properties. If the working pressure is I n order to stop spraying, release the trigger too low on the other hand, the paint material is not again.
 • Seite 10: Maintenance And Cleaning

  Initial use / Maintenance and Cleaning / Service / Warranty regulator as described below under “Increas- After cleaning, screw the nozzle head back ing the air quantity” up to the maximum setting. on by turning it in a clockwise direction, and tighten it with the spanner fest.
 • Seite 11: Disposal

  Applicable harmonized standards DIN EN 1953:1998+A1:2009 IAN 64576 (EN 1953:1998+A1:2009) Type / Machine designation: Service Cyprus Air paint spray gun PDFP 500 A1 Tel.: 8009 4409 e-mail: kompernass@lidl.cy Date of manufacture (DOM): 03 - 2011 Serial number: IAN 64576 IAN 64576 Bochum, 31.03.2011...
 • Seite 13 Popis sadržaja Uvod Namjenska uporaba .....................Stranica 14 Oprema .........................Stranica 14 Opseg pošiljke ......................Stranica 14 Tehnički podaci ......................Stranica 14 Sigurnosne upute Originalni pribor / originalni dodatni uređaji ..............Stranica 15 Sigurnosne upute za sustave za fino raspršivanje ............Stranica 16 Stavljanje u pogon HVLP-svojstva .........................Stranica 16 Priključivanje uređaja ....................Stranica 16 Pripremanje površine za prskanje ................Stranica 17...
 • Seite 14: Uvod

  / raspršivanje lak boja koje sadrže otapala i koje se može razrijediti vodom, te lazura, bistrih lakova, pokrivajućih lakova za motorna vozi- 1 pneumatski pištolj za štrcanje boje PDFP 500 A1 la, luženje, sredstva za zaštitu drva, sredstva za za- 1 posuda za lijevanje štitu bilja, ulja i sredstva za dezinfekciju.
 • Seite 15: Sigurnosne Upute

  Uvod / Sigurnosne upute klonite tek nakon toga opskrbnu cijev Radni tlak: maks. 3 bara od uređaja. Na taj način spriječavate ne- Volumni protok: tipično 130 - 160 ml / min. Veličina sapnice: Ø 1,4 mm kontrolirano mlataranje tj. iznenadni udarac Posuda za lijevanje: 500 ml unazad opskrbne cijevi.
 • Seite 16: Sigurnosne Upute Za Sustave Za Fino Raspršivanje

  Sigurnosne upute / Stavljanje u pogon Sigurnosne upute za su- ozljede. U slučaju ubrizgavanja u kožu, smje- stave za fino raspršivanje sta zatražite liječnički savjet. J V odite računa na moguće opasnosti od J O državajte radno područje čisto, do- tvari za raspršivanje.
 • Seite 17: Pripremanje Površine Za Prskanje

  Stavljanje u pogon j hrapave i svojstvo prijanjanja se time smanjuje. Me- Z a završetak pogona, ponovno otpustite od- đutim, ako je radni tlak prenizak, materijal boje se vodnu polugu nedostatno raspršuje. Stvaraju se valovite površine i kapi. Namještanje mlaza boje j Q P riključite cijev za komprimirani zrak brzom...
 • Seite 18: Održavanje I Čišćenje

  Stavljanje u pogon / Servis / Jamstveni list j sukladno slijedećem opisu pod „Povećavanje količi- Z a zaštitu od hrđe možete nakon čišćenja prskati ne zraka“ sve do maksimalnog namještanja. ulje za šivaći stroj kroz pištolj. j P ouljite sve pomične dijelove s vremena na Povećavanje količine zraka: vrijeme.
 • Seite 19: Zbrinjavanje

  DIN EN 1953:1998+A1:2009 e-mail: kompernass@lidl.hr (EN 1953:1998+A1:2009) IAN 64576 Tip / Naziv uređaja: Pneumatski pištolj za štrcanje boje PDFP 500 A1 Zbrinjavanje Q Date of manufacture (DOM): 03 - 2011 Serijski broj: IAN 64576 Ambalaža se sastoji od okolini primjere- nih materijala koju možete zbrinuti u...
 • Seite 21 Cuprins Introducere Utilizare conform scopului ....................Pagina 22 Dotare ..........................Pagina 22 Pachet de livrare ......................Pagina 22 Specificaţii tehnice ......................Pagina 22 Indicaţii de siguranţă ..................Pagina 23 Accesorii originale / - aparate auxiliare ..............Pagina 24 Indicaţii de siguranţă pentru sistemele de pulverizare fină ........Pagina 24 Punere în funcţiune Caracteristici HVLP ......................Pagina 24 Racordarea aparatului ....................Pagina 25...
 • Seite 22: Introducere

  1 Pidtol de vopsit cu aer comprimat PDFP 500 A1 a lemnului şi plantelor, uleiurilor şi substanţelor de 1 Rezervor de alimentare dezinfecţie.
 • Seite 23: Indicaţii De Siguranţă

  Introducere / Indicaţii de siguranţă PERICOL DE ACCIDEN- Consum de aer: max. 380 l / min TARE! Desprindeţi mai întâi furtunul Presiune de lucru: max. 3 bari sursei de aer comprimat şi înlăturaţi Debit volum: tipic 130 - 160 ml / min. apoi furtunul de alimentare de la apa- Diametru duză: Ø...
 • Seite 24: Accesorii Originale / - Aparate Auxiliare

  Indicaţii de siguranţă / Punere în funcţiune Accesorii originale / - Q protecţie sau de protecţie respiratorie aparate auxiliare în timpul stropirii sau manipulării sub- stanţelor chimice. Purtarea echipamentului J F olosiţi numai accesorii şi aparate au- de protecţie corespunzător pentru condiţiile xiliare, care sunt menţionate în manu- respective, reduce expunerea la substanţele alul de utilizare.
 • Seite 25: Racordarea Aparatului

  Punere în funcţiune Racordarea aparatului Q La diluare aveţi grijă ca substanţa de stropit şi diluantul să corespundă. La utilizarea unei dilu- J P rodusul are voie să fie folosit numai cu aer ări incorecte se pot forma cheaguri şi pistolul comprimat curăţat, fără...
 • Seite 26: Reglarea Cantităţii De Vopsea

  Punere în funcţiune / Curăţare şi întreţinere / Service / Garanţie Reglarea cantităţii de vopsea Q ce pot reacţiona chimic cu unele substanţe ale pistolului de stropit. Aceasta poate duce la re- Indicaţie: Şurubul de blocare din faţă serveşte la acţii periculoase.
 • Seite 27: Înlăturare

  Garanţie / Înlăturare vrare. Vă rugăm să păstraţi bonul de casă Compatibilitate cu mediul înconjurător şi ca dovadă de achiziţie. În caz de o recla- înlăturarea materialelor: j maţie privind garanţia, contactaţi telefonic V opselele, lacurile...sunt reziduuri speciale, punctul nostru de service. Doar astfel se care trebuie înlăturate în mod corespunzător.
 • Seite 28: Declaraţie De Conformitate / Producător

  (2006 / 42 / CE) Norme aplicate armonizate DIN EN 1953:1998+A1:2009 (EN 1953:1998+A1:2009) Tip / Denumire aparat: Pidtol de vopsit cu aer comprimat PDFP 500 A1 Date of manufacture (DOM): 03 - 2011 Număr serie: IAN 64576 Bochum, 31.03.2011 Hans Kompernaß...
 • Seite 29 Съдържание Въведение Употреба по предназначение................Страница 30 Елементи ........................Страница 30 Окомплектовка ....................... Страница 30 Технически данни ....................Страница 30 Указания за безопасност ............... Страница 31 Оригинални принадлежности / допълнителни инструменти ......Страница 32 Указания за безопасна работа с диспергиращи системи ....... Страница 32 Въвеждане...
 • Seite 30: Въведение

  ли и разредими с вода лакове, грунд, лазурни и прозрачни лакове, бои за автомобили, байц, средства за защита на дървесина, препарати за 1 пулверизатор за боя PDFP 500 A1 растителна защита, масла и дезинфекциращи 1 горен резервоар препарати. Уредът не е подходящ за работа с...
 • Seite 31: Указания За Безопасност

  Въведение / Указания за безопасност J ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ / Консумация на ПОЖАР - ПУШЕНЕТО ЗАБРА- въздух: макс. 380 l / min НЕНО! Не допускайте искри и не Работно налягане: макс. 3 bar Дебит: обичайно палете открит огън. ОПАСНОСТ ОТ 130 - 160 ml / Min.
 • Seite 32: Оригинални Принадлежности / Допълнителни Инструменти

  Указания за безопасност J захранващи кабели или шалтери. Н е отстранявайте типовите табелки - те са части от уреда, които са важни за безопас- Подобни източници на искри могат да до- ността. ведат до възпламеняване на средата. J J Н е пръскайте с материали, за които А...
 • Seite 33: Въвеждане В Експлоатация

  Въвеждане в експлоатация Въвеждане в експлоатация Подготовка на повърхността Q Q за пръскане HVLP качества Q j П окрийте старателно широка зона около Този уред разполага с HVLP система (High Volume повърхността за пръскане. Иначе всички Low Pressure), която увеличава нанасянето на непокрити...
 • Seite 34: Нагласяне Струята На Боята

  Въвеждане в експлоатация Нагласяне струята на боята Q регулатора за количеството на въздуха до- край, както е описано по-долу в „Увеличаване Уредът има настройки за кръгла струя и плоска количеството на въздуха“. струя. Увеличаване количеството на въздуха: Указание: Увеличаване количеството на възду- ха...
 • Seite 35: Сервизно Обслужване

  Въвеждане в … / Сервизно обслужване / Гаранция / Изхвърляне на уреда j Н ай-напред развийте предпазителя на дю- Гаранцията се отнася само за дефекти на мате- зата , като я въртите обратно на часовни- риалите и фабрични дефекти, но не и за повреди, ковата...
 • Seite 36: Декларация За Съответствие / Производител

  (2006 / 42 / EC) Приложени хармонизирани норми DIN EN 1953:1998+A1:2009 (EN 1953:1998+A1:2009) Тип / Обозначение на продукта: Пулверизатор за боя PDFP 500 A1 Date of manufacture (DOM): 03 - 2011 Сериен номер: IAN 64576 Bochum, 31.03.2011 Ханс Компернас - Управител - Запазваме...
 • Seite 37 Πίνακας περιεχομένων Eισαγωγή Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς ...............Σελίδα 38 Εξοπλισμός ........................Σελίδα 38 Περιεχόμενα παράδοσης .....................Σελίδα 38 Τεχνικά στοιχεία ......................Σελίδα 39 Υποδείξεις ασφάλειας ..................Σελίδα 39 Αυθεντικά εξαρτήματα / πρόσθετες συσκευές ............Σελίδα 40 Υποδείξεις ασφάλειας για συστήματα ψεκασμού ακριβείας ........Σελίδα 40 Θέση...
 • Seite 38: Eισαγωγή

  επιχρισμάτων, προστατευτικών μέσων ξύλου, παρα- σιτοκτόνων, λαδιών και απολυμαντικών μέσων. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επεξεργασία χρω- 1 πιστολι βαφης αερος PDFP 500 A1 μάτων διασποράς και πλαστικών χρωμάτων, βάσεων, 1 δοχείο υγρού επικαλυπτικών ουσιών που περιέχουν οξέα, υλικό...
 • Seite 39: Τεχνικά Στοιχεία

  Eισαγωγή / Υποδείξεις ασφάλειας Τεχνικά στοιχεία Q J κΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ! ΜΗ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ! Μην κατευ- Απαραίτητη ποιότητα θύνετε τη συσκευή πάνω σε ανθρώ - αέρα: καθαρός, χωρίς συμπύ- πους και / ή ζώα. J κΙΝΔΥΝΟΣ ΕκΡΗΞΗΣ / ΠΥΡ- κνωμα και λάδι Κατανάλωση...
 • Seite 40: Αυθεντικά Εξαρτήματα / Πρόσθετες Συσκευές

  Υποδείξεις ασφάλειας J Ε πιδείξτε μεγάλη προσοχή, έχετε πάντοτε βάση το νερό, μη πτητικούς υδρογονάν- επίγνωση των πράξεών σας και δείξτε θρακες ή παρόμοια υλικά. Οι αναθυμιά- ιδιαίτερη συναίνεση στην εργασία. σεις πτητικών διαλυτικών μέσων δημιουργούν Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν εκρηκτικό...
 • Seite 41: Θέση Σε Λειτουργία

  Υποδείξεις ασφάλειας / Θέση σε λειτουργία να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης τραυματισμών χρώματος. Το αποτέλεσμα αυτού είναι να δημιουρ- που οφείλονται σε πυρκαγιά, καρκινογόνες γηθούν κυματοειδείς επιφάνειες και σταγόνες. j ουσίες κ.τ.λ. Σ υνδέστε το λάστιχο πεπιεσμένου αέρα με τον J Α...
 • Seite 42: Ρύθμιση Ακτινοβολίας Χρώματος

  Θέση σε λειτουργία / Συντήρηση και καθαρισμός Ρύθμιση ποσότητας αέρα j Q Γ ια ενεργοποίηση πατήστε τη σκανδάλη και κρατήστε την πατημένη. j Υπόδειξη: Προτείνουμε να ξεκινήσετε με τη μέγιστη Γ ια να ολοκληρώσετε τη λειτουργία, αφήστε ελεύθερη τη σκανδάλη ποσότητα...
 • Seite 43: Σέρβις

  Συντήρηση και καθαρισμός / Σέρβις / Εγγύηση / Απόσυρση εξασφαλιστεί μια δωρεάν αποστολή του ή ένα πανί. Απαγορεύεται ρητά η χρήση βενζίνης, εμπορεύματός σας. διαλυτικών μέσων ή καθαριστικών που κατα- στρέφουν τα πλαστικά. j Ξ εβιδώστε την κεφαλή ακροφυσίου στρέ- Η...
 • Seite 44: Δήλωση Συμμόρφωσης / Κατασκευαστής

  Ω ς εκ τούτου απαγορεύεται ο ψεκασμός στις ακτές υδάτινων περιβάλλοντων ή σε γειτονικές Τύπος / χαρακτηρισμός συσκευής: επιφάνειες (λεκάνη απορροής). Πιστολι βαφης αερος PDFP 500 A1 j Κ ατά την αγορά χρωμάτων, λακών… προσέξτε τη συμβατότητα με το περιβάλλον.
 • Seite 45 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .................Seite 46 Ausstattung ........................Seite 46 Lieferumfang ........................Seite 46 Technische Daten ......................Seite 46 Sicherheitshinweise ..................Seite 47 Originalzubehör / -zusatzgeräte ..................Seite 48 Sicherheitshinweise für Feinsprühsysteme ..............Seite 48 Inbetriebnahme HVLP-Eigenschaften .......................Seite 48 Gerät anschließen......................Seite 49 Sprühfläche vorbereiten ....................Seite 49 Gerät ein- / ausschalten ....................Seite 49 Farbstrahl einstellen ......................Seite 49 Farbmenge regulieren....................Seite 50...
 • Seite 46: Einleitung

  Lieferumfang Q Auftragen / Zerstäuben von lösemittelhaltigen und wasserverdünnbaren Lackfarben, Lasuren, Grundie- rungen, Klarlacken, Kraftfahrzeug-Decklacken, 1 Druckluft-Farbspritzpistole PDFP 500 A1 Beizen, Holzschutzmitteln, Pflanzenschutzmitteln, 1 Fließbecher Ölen und Desinfektionsmitteln. Das Gerät ist nicht 1 Deckel für Fließbecher geeignet zum Verarbeiten von Dispersions- und 1 Montagewerkzeug Latexfarben, Laugen, säurehaltigen Beschichtungs-...
 • Seite 47: Sicherheitshinweise

  Einleitung / Sicherheitshinweise VERLETZUNGSGEFAHR! Volumendurchfluß: typisch 130 - 160 ml / Min. Lösen Sie zuerst den Schlauch von der Düsengröße: Ø 1,4 mm Druckluftquelle und entfernen Sie erst Fließbecher: 500 ml danach den Versorgungsschlauch von Schalldruckpegel: 64 dB(A) dem Gerät. So vermeiden Sie ein unkontrol- Schallleistungspegel: 76 dB(A) Messwert ermittelt entsprechend EN 14462 liertes Herumwirbeln bzw.
 • Seite 48: Originalzubehör / -Zusatzgeräte

  Sicherheitshinweise / Inbetriebnahme Originalzubehör / -zusatzgeräte Q Schutzhandschuhe und Schutz- oder Atemschutzmaske beim Sprühen oder J B enutzen Sie nur Zubehör und Zusatz- der Handhabung von Chemikalien. geräte, die in der Bedienungsanleitung Das Tragen von Schutzausrüstung für entspre- angegeben sind. Der Gebrauch anderer als chende Bedingungen verringert die Aussetzung in der Bedienungsanleitung empfohlenen Zube- gegenüber gefährdenden Substanzen.
 • Seite 49: Gerät Anschließen

  Inbetriebnahme Gerät ein- / ausschalten Q Wichtig: Überschreiten Sie nicht den Arbeitsdruck von maximal 3 bar. Arbeitshinweise: Öffnen Sie während des Arbeitsvorgangs die Gerät anschließen Q Entlüftung Achten Sie beim Verdünnen darauf, dass Sprüh- J D as Produkt darf ausschließlich mit gereinigter, material und Verdünnung zusammenpassen.
 • Seite 50: Farbmenge Regulieren

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service j D rehen Sie den Regler gegen den Uhrzeiger- Andernfalls verstopft beispielsweise die Düse und sinn die einwandfreien Funktionen des Gerätes sind Der Düsenkopf lässt sich vertikal und hori- nicht mehr gewährleistet. J zontal durch Drehen in die gewünschte Position Tragen Sie bei Reinigungsarbeiten stufenlos einstellen.
 • Seite 51: Garantie

  Service / Garantie / Entsorgung Originalersatzteilen reparieren. Damit Service Österreich wird sichergestellt, dass die Sicherheit der Ge- Tel.: 0820 201 222 räte erhalten bleibt. (0,15 EUR/Min.) e-mail: kompernass@lidl.at Garantie Q IAN 64576 Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- rantie ab Kaufdatum.
 • Seite 52: Konformitätserklärung / Hersteller

  Maschinenrichtlinie (2006 / 42 / EC) angewandte harmonisierte Normen DIN EN 1953:1998+A1:2009 (EN 1953:1998+A1:2009) Typ / Gerätebezeichnung: Druckluft-Farbspritzpistole PDFP 500 A1 Herstellungsjahr: 03 - 2011 Seriennummer: IAN 64576 Bochum, 31.03.2011 Hans Kompernaß - Geschäftsführer - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 53 IAN 64576 KompernaSS GmbH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by orFGen marketing Last Information Update · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 03 / 2011 Ident.-No.: PDFP500A1032011-7...

Inhaltsverzeichnis