Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside P-AS 3,6 Li LB3 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Lithium-ionen akkuschrauber
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_
16.04.2009
7:40 Uhr
Seite 1

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside P-AS 3,6 Li LB3

 • Seite 1 Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:40 Uhr Seite 1...
 • Seite 2 Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:40 Uhr Seite 2...
 • Seite 3 Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:40 Uhr Seite 3...
 • Seite 4 Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:40 Uhr Seite 4...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:40 Uhr Seite 5 Table of contents: Page 1. Introduction ................7 2. Safety regulations ..............7-9 3. Layout ..................10 4. Items supplied.................10 5. Intended use ................10 6. Technical data ................10 7. Before starting the equipment..........11 8. Operation ................11-12 9. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts....12-13 10.
 • Seite 6 Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:40 Uhr Seite 6 “Caution - Read the operating instructions to reduce the risk of inquiry”...
 • Seite 7: Introduction

  Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:40 Uhr Seite 7 1. Introduction cause you to lose control of the tool. 2. ELECTRICAL SAFETY Important! The tool’s connector plug must be able When using equipment, a few safety to fit into the socket outlet. Do not precautions must be observed to avoid injuries modify the plug in any way! Do not use and damage.
 • Seite 8 Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:40 Uhr Seite 8 Always wear personal protective is defective. equipment (PPE), including safety An electric tool that no longer can be goggles. switched on or off is dangerous and must Wearing personal protective equipment be repaired. such as a dust mask, non-slip footwear, Pull the plug out of the socket and/or protective headgear and ear muffs remove the battery before making any...
 • Seite 9 Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:40 Uhr Seite 9 may result in injuries and a fire risk. clear water for at least 10 minutes and seek a doctor’s advice immediately. Neutralize Keep unused batteries away from paper other affected areas with a mild acid such clips, coins, keys, nails, screws and as lemon juice or vinegar.
 • Seite 10: Layout

  Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:40 Uhr Seite 10 3. Layout (Fig. 1) 6. Technical data 1. Bit chuck Motor power supply: 3.6 V DC 2. LED lamp Idling speed: 200 rpm 3. Locking button Clockwise/Counter-clockwise: 4. ON/OFF switch for lamp 5. Battery capacity indicator Charge voltage for rechargeable 6.
 • Seite 11: Before Starting The Equipment

  Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:40 Uhr Seite 11 7. Before starting the equipment If the battery pack fails to charge, please check whether there is voltage at the socket-outlet. whether there is good contact at the Caution: charging contacts of the battery charger Be sure to read the following information before (11).
 • Seite 12: Cleaning, Maintenance And Ordering Of Spare Parts

  Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:40 Uhr Seite 12 8.5 Handle adjustment (Fig. 1.2/Item 3) 8.8 Torque Setting (Fig. 1/Item 13) The screwdriver can be locked into 2 different The cordless screwdriver is fitted with a angle settings. To do so, press the locking mechanical torque selector.
 • Seite 13: Disposal And Recycling

  Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:40 Uhr Seite 13 Clean the appliance regularly with a damp GmbH, Eschenstraße 6, D-94405 Landau, or if cloth and some soft soap. Do not use inseparable, send the battery pack. There, the cleaning agents or solvents; these may be manufacturer will dispose of the batteries in a aggressive to the plastic parts in the professionally appropriate manner.
 • Seite 14: Declaration Of Conformity

  Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 14 11. Declaration of conformity Konformitätserklärung Einhell Germany AG · Wiesenweg 22· D-94405 Landau/Isar erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie dichiara la seguente conformità secondo la und Normen für Artikel direttiva UE e le norme per lʼarticolo declares conformity with the EU Directive attesterer følgende overensstemmelse i and standards marked below for the article...
 • Seite 15: Guarantee Certificate

  Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 15 12. GUARANTEE CERTIFICATE Dear Customer, All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card.
 • Seite 16 Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 16 Innehållsförteckning Sida 1. Inledning ................18 2. Säkerhetsanvisningar .............18-20 3. Beskrivning av maskinen ............21 4. Leveransomfattning ..............21 5. Ändamålsenlig användning .............21 6. Tekniska data................21 7. Innan du använder maskinen ..........22 8. Använda maskinen ..............22-23 9. Rengöring, underhåll och reservdelsbeställning .....23-24 10.
 • Seite 17 Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 17 “Varning – Läs igenom bruksanvisningen för att sänka risken för skador”...
 • Seite 18: Inledning

  Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 18 1. Inledning när detta används. Om du distraheras finns det risk för att du förlorar kontrollen över maskinen. Obs! Innan produkten kan användas måste 2. ELEKTRISK SÄKERHET särskilda säkerhetsanvisningar beaktas för att Maskinens stickkontakt måste passa i förhindra olyckor och skador.
 • Seite 19 Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 19 Ett ögonblicks ouppmärksamhet när du säkrast inom det angivna effektområdet. använder maskinen kan leda till allvarliga Använd aldrig elverktyget om personskador. strömbrytaren är defekt. Bär personlig skyddsutrustning och Ett elverktyg som inte längre kan slås på alltid skyddsglasögon.
 • Seite 20 Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 20 läckande batterier. Om detta ändå skulle Använd endast avsedda batterier i inträffa, tvätta genast av det utsatta elverktygen. Om andra batterier används hudpartiet med tvål och vatten. Om finns det risk för personskador och batterisyra har stänkt upp i ögnen, måste brandfara.
 • Seite 21: Beskrivning Av Maskinen

  Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 21 3. Beskrivning av maskinen garanti om produkten används inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller (bild 1) industriella verksamheter eller vid liknande aktiviteter. 1. Bitsfäste 2. LED-ljus 3. Låsknapp 6. Tekniska data 4. Strömbrytare för lampa 5. Kapacitetsindikering för batteriet Spänningsförsörjning motor 3,6 V DC 6.
 • Seite 22: Innan Du Använder Maskinen

  Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 22 7. Innan du använder maskinen Om batteriet fortfarande inte kan laddas upp, måste du skicka in laddaren (11) Obs! skruvdragaren Läs tvunget igenom dessa anvisningar innan du använder den batteridrivna skruvdragaren: till vår kundtjänstavdelning. 1.
 • Seite 23: Rengöring, Underhåll Och Reservdelsbeställning

  Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 23 8.5 Ställa in handtaget (bild 1, 2/pos. 3) 8.8 Ställa in vridmomentet (bild 1/pos. 13) Skruvdragarens handtag kan spärras i två olika Den batteridrivna skruvdragaren är utrustad vinkellägen. Tryck in låsknappen (3) och vrid med en mekanisk vridmoments inställning.
 • Seite 24: Skrotning Och Återvinning

  Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 24 lösningsmedel. Dessa kan skada verktyget om batteriet inte kan demonteras. maskinens plastdelar. Se till att inga vätskor Endast tillverkaren kan garantera en föreskriven tränger in i maskinens inre. avfallshantering. 9.2 Underhåll I maskinens inre finns inga delar som kräver Endast för EU-länder underhåll.
 • Seite 25: Förklaring Om Överensstämmelse

  Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 25 11. Försäkran om överensstämmelse Konformitätserklärung Einhell Germany AG · Wiesenweg 22· D-94405 Landau/Isar erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie dichiara la seguente conformità secondo la und Normen für Artikel direttiva UE e le norme per lʼarticolo declares conformity with the EU Directive attesterer følgende overensstemmelse i and standards marked below for the article...
 • Seite 26: Garantibevis

  Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 26 12. GARANTIBEVIS Bästa kund, Våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmodan inte fungerar på rätt sätt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på garantikortet. Vi står även gärna till tjänst på...
 • Seite 27 Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 27 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning ................29 2. Sikkerhedsanvisninger............29-31 3. Oversigt over maskinen ............32 4. Pakkens indhold..............32 5. Formålsbestemt anvendelse ...........32 6. Tekniske data................32-33 7. Før ibrugtagning ..............33 8. Betjening.................33-34 9. Renholdelse, vedligeholdelse og reservedelsbestilling...34-35 10. Bortskaffelse og genbrug ............35 11.
 • Seite 28 Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 28 „Advarsel – Læs betjeningsvejledningen for at reducere risikoen for personskade“...
 • Seite 29: Indledning

  Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 29 Hold børn og øvrige personer på 1. Indledning afstand, mens du arbejder med værktøjet. Vigtigt! Hvis du distraheres i dit arbejde, kan du Ved brug af el-værktøj er der visse miste kontrollen over værktøjet. sikkerhedsforanstaltninger, der skal respekteres for at undgå...
 • Seite 30 Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 30 påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. værktøj. Et enkelt øjebliks uopmærksomhed kan Brug ikke el-værktøj, hvor medføre alvorlig kvæstelse. afbryderknappen er defekt. Brug personligt beskyttelsesudstyr og El-værktøj, som ikke længere kan tændes altid sikkerhedsbriller. og slukkes, er farligt og skal repareres.
 • Seite 31 Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 31 Hvis øjet udsættes for batterisyre, skal det Brug kun de særlige skylles i klart vand i mindst 10 min.; søg akkumulatorbatterier, som er beregnet omgående læge. Øvrige steder, som er til brug sammen med el-værktøjet. Ved blevet udsat for batterisyre, skal omgående brug af andre batterier er der fare for personskade eller brand.
 • Seite 32: Oversigt Over Maskinen

  Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 32 3. Oversigt over maskinen såfremt maskinen anvendes i erhvervsmæssigt, håndværksmæssigt, (fig. 1) industrielt eller lignende øjemed. 1. Bitholder 2. LED-lys 6. Tekniske data 3. Låseknap 4. Tænd/Sluk-knap lampe Spændingsforsyning motor: 3,6 V d.c. 5. Batteri-kapacitetsindikator 6.
 • Seite 33: Før Ibrugtagning

  Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 33 Hvis batteriet ikke kan oplades, skal du Vigtigt! kontrollere, Svingningstallet vil ændre sig i forhold til el- om der er netspænding i stikkontakten værktøjets anvendelsesformål og kan i om forbindelsen til ladekontakterne på undtagelsestilfælde ligge over den angivne ladeadapteren (11) er i orden.
 • Seite 34: Renholdelse, Vedligeholdelse Og Reservedelsbestilling

  Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 34 8.4 LED-lys (fig. 1/pos. 2) 8.8 Indstilling af drejningsmoment Med LED-lyset (2) kan skruestedet lyses op i (fig. 1/pos. 13) tilfælde af dårlige lysforhold. For at tænde Akku-skruemaskinen er udstyret med en trykker du på tænd/sluk-knappen (4), for at mekanisk indstilling af drejningsmoment.
 • Seite 35: Bortskaffelse Og Genbrug

  Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 35 Rengør af og til maskinen med en fugtig maskinen defekt eller nedslidt, tages klud og lidt blød sæbe. Undgå brug af akkumulatorbatteriet ud og indsendes til iSC rengørings- og opløsningsmidler, da det vil GmbH, Eschenstraße 6 in D-94405 Landau, kunne ødelægge maskinens kunststofdele.
 • Seite 36: Overensstemmelseserklæring

  Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 36 11. Overensstemmelseserklæring Konformitätserklärung Einhell Germany AG · Wiesenweg 22· D-94405 Landau/Isar erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie dichiara la seguente conformità secondo la und Normen für Artikel direttiva UE e le norme per lʼarticolo declares conformity with the EU Directive attesterer følgende overensstemmelse i and standards marked below for the article henhold til EU-direktiv og standarder for produkt...
 • Seite 37: Garantibevis

  Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 37 12. GARANTIBEVIS Kære kunde! Vore produkter er underlagt streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle udvise fejl, beklager vi naturligvis dette og beder dig kontakte vores kundeservice på adressen, som står angivet på dette garantibevis.
 • Seite 38 Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 38 Περιεχόμενα Σελίδα 1. Eισαγωγή ..................40 2. Àԉ›ÍÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ..............40-43 3. Περιγραφή της συσκευής ............43 4. Συμπαραδιδόμενα ................43 5. Σωστή χρήση................44 6. Ενδεδειγμένη χρήση..............44 7. Πριν τη θέση σε λειτουργία............44 8. Χειρισμός..................45-46 9. Καθαρισμός, συντήρηση και παραγγελία ανταλλακτικών ..46-47 10.
 • Seite 39 Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 39 „Προειδοποίηση – Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού διαβάστε την Οδηγία χρήσης“...
 • Seite 40: Eισαγωγή

  Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 40 1. Eισαγωγή Δ· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›˙ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÈÓı‹Ú˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÊϤÍÔ˘Ó ÙË ÛÎfiÓË ‹ ÙÔ˘˜ ·ÙÌÔ‡˜. ¶ÚÔÛÔ¯‹! ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ٷ ∫·Ù¿ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Û˘Û΢ÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ó· Îڷٿ٠·È‰È¿ Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È...
 • Seite 41 Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 41 υγρό περιβάλλον, να χρησιμοποιείτε στέκεστε σταθερά και να κρατάτε διακόπτη ασφαλείας. πάντα την ισορροπία σας. Η χρήση ενός διακόπτη ασφαλείας μειώνει ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ¤¯ÂÙ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ηχÙÂÚ· Û ·ÓÂ¿ÓÙ¯˜...
 • Seite 42 Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 42 κίνδυνο πυρκαγιάς. ¤¯Ô˘Ó ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙȘ √‰ËÁ›Â˜, Ó· ÙËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó. Το συσσωρευτή που δεν √È ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘Ó˜, χρησιμοποιείται να τον κρατάτε μακριά από συνδετήρες, κέρματα, fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÌË κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα ÂÂÈڷ̤ӷ...
 • Seite 43: Περιγραφή Της Συσκευής

  Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 43 ·ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÌÂ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù¤˜ ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË Û˘Û΢‹ ÊfiÚÙÈÛ˘ Ì ‰È·ÚÚÔ‹. ∂¿Ó ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Û˘Ìb› ÌfiÓÔ Û ÛÙÂÁÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË Î·È Û ·˘Ùfi, ηı·Ú›ÛÙ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ 10-40 ∞C. ·Ì¤Ûˆ˜ Ì ÓÂÚfi Î·È Û·Ô‡ÓÈ. ∂¿Ó ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ªË...
 • Seite 44: Σωστή Χρήση

  Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 44 5. Ενδεδειγμένη χρήση Θόρυβος και δόνηση Το κατσαβίδι μπαταρίας είναι κατάλληλο για O θόρυβος και οι δονήσεις μετρήθηκαν βίδωμα και ξεβίδωμα βιδών. σύμφωνα με το πρότυπο EN 60745. Η μηχανή να χρησιμοποιείται μόνο για το Στάθμη...
 • Seite 45: Χειρισμός

  Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 45 8. Χειρισμός 8.2 Αλλαγή λειτουργίας δεξιόστροφα/αριστερόστροφα (εικ. 2/αρ. 10) 8.1 Φόρτιση του συσσωρευτή (εικ. 1) Με το διακόπτη μεταγωγής (10) πάνω από το Ο συσσωρευτής προστατεύεται κατά βαθιάς διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης εκκένωσης. Μία ενσωματωμένη ασφάλεια (9) μπορείτε...
 • Seite 46: Καθαρισμός, Συντήρηση Και Παραγγελία Ανταλλακτικών

  Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 46 βιδωτήρας έχει ασφαλιστεί στην εκάστοτε εξαρτάται από περισσότερους παράγοντες. σωστή θέση. από το είδος και τη σκληρότητα του επεξεργαζόμενου υλικού. 8.6 Ένδειξη δυναμικότητας του από το είδος και μήκος των συσσωρευτή (εικ. 4/αρ. 5) χρησιμοποιούμενων...
 • Seite 47: Διάθεση Στα Απορρίμματα Και Επαναχρησιμοποίηση

  Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 47 νωπό πανί και λίγο μαλακό σαπούνι. Μη Συσσωρευτές και συσκευές μπαταρίας χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή διαλύτες, περιέχουν υλικά επιβλαβή για το περιβάλλον. γιατί δεν αποκλείεται να καταστρέψουν τα Μην πετάτε τις συσκευές μπαταρίας στα πλαστικά τμήματα της συσκευής. οικιακά...
 • Seite 48: Δήλωση Συμμόρφωσης

  Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 48 11. Δήλωση Συμμόρφωσης Konformitätserklärung Einhell Germany AG · Wiesenweg 22· D-94405 Landau/Isar erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie dichiara la seguente conformità secondo la und Normen für Artikel direttiva UE e le norme per lʼarticolo declares conformity with the EU Directive attesterer følgende overensstemmelse i and standards marked below for the article...
 • Seite 49: Εγγύηση

  Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 49 12. ΕΓΓΥΗΣΗ Αξιότιμη πελάτισα, αξιότιμε πελάτη, Τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους ποιότητας. Εάν παρ΄όλα αυτά κάποτε δεν λειτουργήσουν άψογα, λυπούμαστε πολύ και σας παρακαλούμε να αποτανθείτε προς το τμήμαμας Εξυπηρέτησης Πελατών, στη διεύθυνση που αναφέρετε σε αυτή την εγγύηση. Ευχαρίστως σας βοηθούμε και...
 • Seite 50 Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 50 DE/AT/ Inhaltsverzeichnis Seite 1. Einleitung ................52 2. Sicherheitshinweise ..............52-55 3. Gerätebeschreibung ...............55 4. Lieferumfang................55 5. Bestimmungsgemäße Verwendung........55-56 6. Technische Daten..............56 7. Vor Inbetriebnahme ..............56 8. Bedienung................56-58 9. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung......58 10. Entsorgung und Wiederverwertung ........59 11.
 • Seite 51 Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 51 DE/AT/ WARNUNG - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen...
 • Seite 52: Einleitung

  Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 52 DE/AT/ befinden. 1. Einleitung Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden Achtung! können. Beim Benutzen von Geräten müssen einige Halten Sie Kinder und andere Personen Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, während der Benutzung des um Verletzungen und Schäden zu verhindern.
 • Seite 53 Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 53 DE/AT/ Wenn der Betrieb des Elektrowerk- kontrollieren. zeuges in feuchter Umgebung nicht Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen vermeidbar ist, verwenden Sie einen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Fehlerstromschutzschalter. Halten Sie Haare, Kleidung und Der Einsatz eines Fehlerstromschutz- Handschuhe fern von sich bewegenden schalters vermindert das Risiko eines...
 • Seite 54 Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 54 DE/AT/ funktionieren und nicht klemmen, ob zufälligem Kontakt mit Wasser Teile gebrochen oder so beschädigt abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die sind, dass die Funktion des Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich Elektrowerkzeuges beeinträchtigt ist. ärztliche Hilfe in Anspruch.
 • Seite 55: Gerätebeschreibung

  Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 55 DE/AT/ unverzüglich durch einen Elektro- 3. Gerätebeschreibung (Bild 1) fachmann auszutauschen. Achten Sie darauf, dass die Kontakte des 1. Bit-Aufnahme Akkus nicht mit anderen metalischen 2. LED-Licht Gegenständen, z.B. Nägel, Schrauben, in 3. Verriegelungstaste Berührung kommen.
 • Seite 56: Technische Daten

  Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 56 DE/AT/ Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei 7. Vor Inbetriebnahme gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird. Achtung! Lesen Sie vor der Inbetriebnahme Ihres 6. Technische Daten Akkuschraubers unbedingt diese Hinweise: 1. Laden Sie den Akku nur mit dem Spannungsversorgung Motor: 3,6 V d.c.
 • Seite 57 Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 57 DE/AT/ Sollte das Laden des Akkus nicht möglich sein, 8.4 LED-Licht (Bild 1/Pos. 2) überprüfen Sie bitte Das LED-Licht (2) ermöglicht das Ausleuchten ob an der Steckdose die Netzspannung der Schraubstelle bei ungünstigen vorhanden ist Lichtverhältnissen.
 • Seite 58: Reinigung, Wartung Und Ersatzteilbestellung

  Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 58 DE/AT/ festhalten. 9. Reinigung, Wartung und Bit (a) entnehmen und Verriegelungshülse Ersatzteilbestellung (14) loslassen. 8.8 Drehmoment-Einstellung Achtung! (Bild 1/Pos. 13) Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Der Akkuschrauber ist mit einer mechanischen Netzstecker. Drehmomenteinstellung ausgestattet. 9.1 Reinigung Das Drehmoment für eine bestimmte Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luft-...
 • Seite 59: Entsorgung Und Wiederverwertung

  Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 59 DE/AT/ 10. Entsorgung und Wiederver- Nur für EU-Länder wertung Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht Das Gerät befindet sich in einer Verpackung in den Hausmüll! um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder Gemäß...
 • Seite 60: Konformitätserklärung

  Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 60 DE/AT/ 11. Konformitätserklärung Konformitätserklärung Einhell Germany AG · Wiesenweg 22· D-94405 Landau/Isar erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie dichiara la seguente conformità secondo la und Normen für Artikel direttiva UE e le norme per lʼarticolo declares conformity with the EU Directive attesterer følgende overensstemmelse i and standards marked below for the article...
 • Seite 61: Garantieurkunde

  Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 61 DE/AT/ GARANTIEURKUNDE Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht ein- wandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf die- ser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden.
 • Seite 62 Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 62...
 • Seite 63 Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 63...
 • Seite 64 Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_ 16.04.2009 7:41 Uhr Seite 64...

Diese Anleitung auch für:

P-as 3,6 liIan 30423