Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PAS 3.6 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS SCREWDRIVER PAS 3.6 A1
CORDLESS SCREWDRIVER
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
AKUMULATORSKI VIJAČNIK
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo
AKU SKRUTKOVAČ
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na obsluhu
IAN 74287
WKRĘTARKA AKUMULATOROWA
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
AKU ŠROUBOVÁK
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
AKKUSCHRAUBER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAS 3.6 A1

 • Seite 1 CORDLESS SCREWDRIVER PAS 3.6 A1 CORDLESS SCREWDRIVER WKRĘTARKA AKUMULATOROWA Operation and Safety Notes Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Translation of original operation manual Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi AKUMULATORSKI VIJAČNIK AKU ŠROUBOVÁK Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Prevod originalnega navodila za uporabo Překlad originálního provozního návodu...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Intended purpose ......................Page 6 Equipment Components ....................Page 6 Included items ........................Page 6 Technical Data ........................Page 7 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety ......................Page 7 2. Electrical safety ......................Page 8 3. Personal safety ......................Page 8 4.
 • Seite 6: Introduction

  Use the appliance only as described 1 Cordless screwdriver PAS 3.6 A1 and only for the purposes indicated. The device is 1 Battery charger PAS 3.6 A1 - 1 not intended for commercial use. Any other uses, and 1 Carry case...
 • Seite 7: Technical Data

  Technical Data Q note: If you wish to make an accurate assessment of the vibration loads experienced during a particular PAS 3.6 A1 cordless screwdriver: period of working, you should also take into account Rated voltage: 3.6 V the intervening periods of time when the device is Rechargeable battery switched off or is running but is not actually in use.
 • Seite 8: Electrical Safety

  General safety advice for electrical power tools Electrical safety Wear personal protective equipment and always wear a) The mains plug on the device must match safety glasses. The wearing of the mains socket. The plug must not personal protective equipment such as dust be modified in any way.
 • Seite 9: Use And Handling Of The Cordless Electrical Power Tool

  General safety advice for electrical power tools tool that can no longer be switched on and off battery unit. There is the danger of fire if other is dangerous and must be repaired. types of rechargeable battery units are used. Pull the mains plug out of the socket b) Only the rechargeable battery units and / or remove the rechargeable bat-...
 • Seite 10: Original Ancillaries / Accessories

  General safety advice for electrical … / Before first use / Preparing the tool for use Starting the charging process: Be prepared for high reaction torques as they may cause kickback. C onnect the Battery charger to a 230 V ~ The inserted tool may 50 Hz mains socket.
 • Seite 11: Switching On / Off The Led Lights

  Preparing the tool for use / Maintenance and cleaning / Service / Warranty Service Anticlockwise: Q S lide the direction of rotation switch to the Have your device right. repaired at the service centre or by P ress the ON / OFF switch .
 • Seite 12: Disposal

  Defective or worn out rechargeable batteries must Type / Appliance Designation: be recycled according to Directive 2006 / 66 / EC. Cordless screwdriver PAS 3.6 A1 Dispose of batteries and appliances over the existing collection facilities. Date of manufacture (DOM): 05–2012...
 • Seite 13 Spis zawartości Wstęp Przeznaczenie ........................ Strona 14 Wyposażenie ......................... Strona 14 Zakres dostawy ......................Strona 15 Dane techniczne ......................Strona 15 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi 1. Bezpieczeństwo miejsca pracy ................Strona 15 2. Bezpieczeństwo elektryczne ..................Strona 16 3. Bezpieczeństwo osób ....................Strona 16 4.
 • Seite 14: Wstęp

  Prąd stały (rodzaj prądu i napięcia) Wkrętarka akumulatorowa zgodnie z opisem i w podanych zakresach użytko- PAS 3.6 A1 wania. Urządzenie nie jest przeznaczone do stoso- wania na skalę przemysłową. Jakiekolwiek inne użycie lub zmiany urządzenia uważane są za Wstęp Q niezgodne z przeznaczeniem i kryją...
 • Seite 15: Zakres Dostawy

  Podany w niniejszych in- strukcjach poziom drgań wyznaczony został za 1 Wkrętarka akumulatorowa PAS 3.6 A1 pomocą metody pomiarowej określonej w normie 1 Ładowarka PAS 3.6 A1 - 1 EN 60745 i może zostać użyty do porównania 1 Walizka urządzeń.
 • Seite 16: Bezpieczeństwo Elektryczne

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi e) Gdy pracujesz z urządzeniem elektrycz- i nieoświetlone obszary robocze mogą prowa- nym na dworze używaj wyłącznie dzić do wypadków. nie pracuj przy użyciu urzą- przedłużaczy, które są dopuszczone dzenia w otoczeniu zagrożo- również do pracy na dworze. Użycie nym eksplozją, w którym przedłużacza przystosowanego do stosowania znajdują...
 • Seite 17: Staranne Obchodzenie Się I Użytkowanie Narzędzi Elektrycznych

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi e) unikaj nienormalnej postawy ciała. e) Pielęgnuj starannie urządzenie. Zadbaj o pewne stanowisko i w każdej Sprawdź, czy ruchome części urzą- chwili utrzymuj równowagę. Dzięki temu dzenia funkcjonują nienagannie i nie zakleszczają się, czy części urządzenia będziesz mógł...
 • Seite 18: Serwis

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi / Przed uruchomieniem styków akumulatora mogą być oparzenia lub dem pod napięciem spowoduje, że części me- pożar. talowe narzędzia elektrycznego również znajdą d) W przypadku nieprawidłowego za- się pod napięciem, co prowadzi do porażenia stosowania akumulatora może z niego prądem elektrycznym wyciec ciecz.
 • Seite 19: Wymiana Grotów / Wkładek Wkrętarki

  Przed uruchomieniem / Uruchomienie / Konserwacja i czyszczenie Bieg w lewo: P ołączyć Ładowarka z gniazdkiem ładowa- nia urządzenia P rzesunąć przełącznik kierunku obrotów Akumulator jest naładowany, gdy lampka aku- w prawo. mulatora zmieni barwę z czerwonej na N aciśnij przełącznik WŁĄCZ. / WYŁĄCZ. zieloną.
 • Seite 20: Serwis

  Konserwacja i czyszczenie / Serwis / Gwarancja / Usuwanie D o wnętrza urządzenia nie mogą się dostać przeznaczeniem, użycia siły lub ingerencji w urzą- żadne ciecze. dzenie dokonywanej poza naszymi autoryzowanymi D o czyszczenia obudowy używaj szmatki. Nigdy punktami serwisowymi. Niniejsza gwarancja nie nie używaj benzyny, rozpuszczalników lub ogranicza ustawowych praw nabywcy urządzenia.
 • Seite 21: Deklaracja Zgodności / Producent

  EN62233:2008, EN55014-1/A1:2009 EN55014-2/A2:2008 EN60335-1:2002+A11,A1:04+A12, A2:06+A13:08+A14:10 EN60335-2-29:2004+A2:10 EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN61000-3-3:2008 Typ / Opis urządzenia: Wkrętarka akumulatorowa PAS 3.6 A1 Date of manufacture (DOM): 05–2012 numer seryjny: IAn 74287 Bochum, 31.05.2012 Semi Uguzlu - Menadżer jakości - Zmiany techniczne wynikające z rozwoju zastrzeżone.
 • Seite 23 Kazalo uvod Uporaba v skladu z določili .................... Stran 24 Elementi naprave ......................Stran 24 Deli paketa ........................Stran 24 Tehnični podatki ....................... Stran 25 Splošna varnostna navodila za električno orodje 1. Varnost na delovnem mestu ..................Stran 25 2. Električna varnost ......................Stran 26 3.
 • Seite 24: Uporaba V Skladu Z Določili

  1 akumulatorski vijačnik PAS 3.6 A1 Naprava ni namenjena komercialni rabi. Kakršna- 1 polnilnik PAS 3.6 A1 - 1 koli drugačna uporaba ali sprememba naprave ni 1 nosilni kovček 24 SI...
 • Seite 25: Tehnični Podatki

  Tehnični podatki Q Opozorilo: Za natančno oceno nihajne obremeni- tve med določenim delovnim obdobjem je treba PAS 3.6 A1 Akumulatorski vijačnik: upoštevati tudi čase, v katerih je naprava izklopljena električna napetost: 3.6 V in sicer teče, vendar pa ni dejansko v uporabi. To...
 • Seite 26: Električna Varnost

  Splošna varnostna navodila za električno orodje pozornost ni v celoti usmerjena na delo, lahko Trenutek nepozornosti med uporabo orodja izgubite nadzor nad orodjem. lahko povzroči resne poškodbe. Vedno uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno Električna varnost zaščitna očala. Uporaba osebne zaščitne opreme kot so maska za prah, delov- a) Priključni vtič...
 • Seite 27: Uporaba Akumulatorskega Orodja In Ravnanje Z Njim

  Splošna varnostna navodila za električno orodje b) n e uporabljajte električnega orodja, določeno vrsto akumulatorjev, obstaja nevarnost čigar stikalo je defektno. Električno orodje, požara, če se jo uporablja z drugimi akumulatorji. b) V električnem orodju uporabljajte samo ki se ne da več vklopiti ali izklopiti, je nevarno akumulatorje, ki so za to namenjeni.
 • Seite 28: Originalna Oprema / Originalne Dodatne Naprave

  Splošna varnostna… / Pred začetkom obratovanja / Začetek obratovanja E lektrično orodje takoj izklopite, če se Pričetek polnjenja: vstavljeno orodje zablokira. Bodite pri- P olnilnik priključite na izvor električne ener- pravljeni na visoke reaktivne momente, ki lahko gije z napetostjo 230 V ~ 50 Hz. povzročijo povratni udarec.
 • Seite 29: Vklop / Izklop Led-Lučke

  Začetek obratovanja / Vzdrževanje in čiščenje / Servis / Garancija Servis Q P ritisnite na stikalo za VKLOP / IZKLOP Zasvetil se bo prikaz smeri vrtanja v levo Vaše naprave dajte Zdaj lahko vijake odvijate. v popravilo servisni službi ali strokovn- Zaklepanje: jaku za električne naprave, popravilo pa naj poteka samo z originalnimi...
 • Seite 30: Odstranjevanje

  EN61000-3-3:2008 Akumulator in / ali napravo oddajte na enem od ponujenih zbirnih mest. Oznaka tipa / naprave: Akumulatorski vijačnik PAS 3.6 A1 Pozanimajte se pri občinski ali mestni skupnosti, kako odslužene električne / baterijske naprave Date of manufacture (DOM): 05–2012 Serijska številka: IAn 74287...
 • Seite 31: Garancijski List

  Garancijski list Kompernaß GmbH Burgstraße 21 D-44867 Bochum 080080917 Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo Kompernaß 5. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni GmbH, da bo izdelek v garancijskem roku ob servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zah- normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in tevkov iz te garancije.
 • Seite 33 Seznam obsahu Úvod Účel použití ........................Strana 34 Vybavení ......................... Strana 34 Rozsah dodávky ......................Strana 34 Technická data ....................... Strana 35 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje 1. Bezpečnost na pracovišti ..................Strana 35 2. Elektrická bezpečnost ....................Strana 35 3.
 • Seite 34: Úvod

  Q Účel použití Q 1 aku šroubovák PAS 3.6 A1 1 nabíječka PAS 3.6 A1 - 1 Toto zařízení je určeno ke šroubování do dřeva, 1 kufřík k nošení umělé hmoty a kovu. Zařízení používejte pouze 26 bitů x 25 mm předepsaným způsobem a v uvedených oblastech...
 • Seite 35: Technická Data

  Technická data Q upozornění: Pro přesný odhad zatížení vibracemi během určité pracovní časové oblasti by se měly vzít Aku šroubovák PAS 3.6 A1: na zřetel i doby, v nichž je zařízení vypnuto, nebo Jmenovité napětí: 3,6 V je-li zařízení v chodu, avšak není skutečně použito.
 • Seite 36: Bezpečnost Osob

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje způsobem změnit. nepoužívejte zás- ochrana proti sluchu, v závislosti na druhu a trčky s adaptérem společně a se zaří- použití elektrického nástroje, zmenšuje riziko zeními s ochranným uzemněním. poranění. c) Zabraňte nechtěnému uvedení do pro- Nezměněné zástrčky a lícující zásuvky snižují vozu.
 • Seite 37: Použití Nástroje S Akumulátorem A Zacházení S Ním

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje odložíte. To opatření zabrání neuvědomělému mezi kontakty akumulátoru může způsobit spuštění elektrospotřebiče. popáleniny nebo oheň. d) n epoužité elektrické nástroje skladujte d) Při chybném použití může z akumulá- tak, aby byly z dosahu dětí. Zařízení toru vystoupit kapalina.
 • Seite 38: Originální Příslušenství / Přídavná Zařízení

  Všeobecné bezpečnostní … / Před uvedením do provozu / Uvedení do provozu (zablokování). Tak zabráníte nechtěnému O dpojte nabíječka od nabíjecí zdířky zaří- rozběhu elektrického nástroje. zení D ěti a osoby, které nemají dostatečnou znalost a zkušenost se zacházením se zařízením, nebo Výměna bitů...
 • Seite 39: Zapínání / Vypínání Led Žárovek

  Uvedení do provozu / Údržba a čištění / Servis / Záruka / Likvidace Zapínání / vypínání Záruka Q Q LED žárovek na tento přístroj platí tříletá záruka od Zapínání: data zakoupení. Přístroj byl vyroben s nejvyšší pečlivostí a před odesláním pro- S tiskněte spínač...
 • Seite 40: Prohlášení O Shodě / Výrobce

  EN62233:2008, EN55014-1/A1:2009 EN55014-2/A2:2008 EN60335-1:2002+A11,A1:04+A12, A2:06+A13:08+A14:10 EN60335-2-29:2004+A2:10 EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN61000-3-3:2008 Typ/označení zařízení: Aku šroubovák PAS 3.6 A1 Date of manufacture (DOM): 05–2012 Sériové číslo: IAn 74287 Bochum, 31.05.2012 Semi Uguzlu - Manager jakosti - Technické změny ve smyslu dalšího vývoje jsou vyhrazeny.
 • Seite 41 Zoznam obsahu Úvod Používanie zodpovedajúce účelu ................. Strana 42 Výbava ........................... Strana 42 Rozsah dodávky ......................Strana 43 Technické údaje ......................Strana 43 Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje 1. Bezpečnosť pracovného miesta ................Strana 43 2. Elektrická bezpečnosť ....................Strana 44 3.
 • Seite 42: Úvod

  A / Ah do domového odpadu! Jednosmerný prúd (druh prúdu a druh napätia) Aku skrutkovač PAS 3.6 A1 prebudovanie prístroja sa považuje za nezodpove- dajúce určeniu a je skrytým zdrojom nebezpečenstva úrazu. Za škody vzniknuté používaním, ktoré je v Úvod Q rozpore s deklarovaným účelom, nepreberá...
 • Seite 43: Rozsah Dodávky

  1 aku skrutkovač PAS 3.6 A1 cieho postupu normovaného v EN 60745 a môže 1 nabíjačka PAS 3.6 A1 - 1 sa použiť na porovnanie prístrojov. 1 prenosný kufrík Hladina vibrácií sa zmení podľa použitého elektric- 26 bitov x 25 mm kého prístroja a v niektorých prípadoch môže byť...
 • Seite 44: Elektrická Bezpečnosť

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje jú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. vypínača znižuje riziko zásahu elektrickým Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu prúdom. zapáliť prach alebo výpary. Počas používania elektrické- 3. Bezpečnosť osôb ho náradia zamedzte prístup deťom a iným osobám. Odvrátenie pozornosti môže znamenať...
 • Seite 45: Bezpečná Manipulácia A Používanie Elektrických Nástrojov

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje či sú napojené a správne používané. činnosť. Používanie elektrického náradia na Použitie týchto zariadení znižuje ohrozenia iné než vyhradené účely môže viesť k nebez- prachom. pečným situáciám. Bezpečná manipulácia a použí- 5. Použitie a údržba akumuláto- vanie elektrických nástrojov rového nástroja a)
 • Seite 46: Bezpečnostné Pokyny Pre Akumulátorový Skrutkovač

  Všeobecné bezpečnostné… / Pred uvedením do činnosti / Uvedenie do činnosti Bezpečnostné pokyny pre Pred uvedením do činnosti Q akumulátorový skrutkovač Prístroje akumulátorového Q nabíjania (pozri obr. D) Z abezpečte obrobok. Obrobok, ktorý je pridržiavaný upínacími prvkami alebo zverákom, upozornenie: Akumulátor je dodávaný čiastočne je bezpečnejší...
 • Seite 47: Preradenie Smeru Točenia

  Uvedenie do činnosti / Údržba a čistenie / Servis / Záruśná lehota Vypnutie: Akumulátorový skrutkovač si nevyžaduje údržbu. P rístroj vypnete uvoľnením ZAPíNAČ - / VYPíNAČ P rístroj musí byť vždy čistý, suchý a bez prítom- nosti oleja alebo mastiacich tukov. D o vnútorných častí...
 • Seite 48: Likvidácia

  EN61000-3-3:2008 náradie do bežného domového odpadu! Typ / Označenie prístroja: Aku skrutkovač PAS 3.6 A1 Podľa Európskej smernice 2002 / 96 / EC sa musia opotrebované elektrické prístroje zbierať oddelene Date of manufacture (DOM): 05–2012 Sériové číslo: IAn 74287 a musia sa doniesť...
 • Seite 49 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch ..................Seite 50 Ausstattung ........................Seite 50 Lieferumfang ........................Seite 50 Technische Daten ......................Seite 51 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ....................Seite 51 2. Elektrische Sicherheit ....................Seite 52 3. Sicherheit von Personen ....................Seite 52 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..........Seite 53 5.
 • Seite 50: Einleitung

  Metall bestimmt. Benutzen Sie das Gerät nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatz- 1 Akkuschrauber PAS 3.6 A1 bereiche. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen 1 Ladegerät PAS 3.6 A1 - 1 Einsatz bestimmt. Jede andere Verwendung oder 1 Tragekoffer 50 DE/AT/CH...
 • Seite 51: Technische Daten

  Wert liegen. Die Schwingungsbelastung könnte unterschätzt werden, wenn das Elektrowerk- zeug regelmäßig in solcher Weise verwendet wird. Technische Daten Hinweis: Für eine genaue Abschätzung der PAS 3.6 A1 Akkuschrauber: Schwingungsbelastung während eines bestimmten Nennspannung: 3,6 V Arbeitszeitraumes sollten auch die Zeiten berücksichtigt...
 • Seite 52: Elektrische Sicherheit

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 3. Sicherheit von Personen Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benut- zung des Elektrowerkzeugs a) Seien Sie stets aufmerksam, achten Sie fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle darauf, was Sie tun und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elek- über das Gerät verlieren.
 • Seite 53: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge g) Wenn Staubabsaug- und -auffangein- werkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklem- richtungen montiert werden können, men sich weniger und sind leichter zu führen. vergewissern Sie sich, dass diese g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, angeschlossen sind und richtig ver- Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw.
 • Seite 54: Service

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge / Vor der Inbetriebnahme 6. Service Originalzubehör / -zusatzgeräte a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von B enutzen Sie nur Zubehör und Zusatz- qualifiziertem Fachpersonal und nur geräte, die in der Gebrauchsanweisung mit Original-Ersatzteilen reparieren. angegeben sind. Der Gebrauch anderer Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit als in der Bedienungsanleitung empfohlener des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.
 • Seite 55: Inbetriebnahme

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service / Garantie Inbetriebnahme Tipps und Tricks Akkuschrauber ein- / ausschalten S chraub-Bits sind mit ihren Maßen und der Form gekennzeichnet. Falls Sie sich unsicher Einschalten: sind probieren Sie immer zuerst aus, ob das Bit D rücken Sie zur Inbetriebnahme des Gerätes den ohne Spiel im Schraubkopf sitzt.
 • Seite 56: Garantie Entsorgung

  Garantie / Entsorgung Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. nur so kann eine kostenlose Einsendung Service Schweiz Ihrer Ware gewährleistet werden. Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fa- E-Mail: kompernass@lidl.ch brikationsfehler, nicht aber für Transportschäden, Verschleißteile oder für Beschädigungen an zer- IAn 74287 brechlichen Teilen, z.
 • Seite 57: Konformitätserklärung / Hersteller

  EN60745-1:2009, EN60745-2-2/A12:2009 EN62233:2008, EN55014-1/A1:2009 EN55014-2/A2:2008 EN60335-1:2002+A11,A1:04+A12, A2:06+A13:08+A14:10 EN60335-2-29:2004+A2:10 EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN61000-3-3:2008 Typ / Gerätebezeichnung: Akkuschrauber PAS 3.6 A1 Herstellungsjahr: 05–2012 Seriennummer: IAn 74287 Bochum, 31.05.2012 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten. DE/AT/CH...
 • Seite 58 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by ORFGEN Marketing Last Information Update · Stan informacji Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 05 / 2012 Ident.-No.: PAS3.6A1052012-4 IAN 74287...