Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PAS 3.6 B1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS SCREWDRIVER PAS 3.6 B1
CORDLESS SCREWDRIVER
operation and safety Notes
Translation of original operation manual
AKKUS CSAVAROZÓ
Kezelési és biztonsági utalások
Az originál használati utasítás fordítása
AKUmULÁtOROVÝ SKRUtKOVAČ
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na obsluhu
IAN 89962
WKRętAK AKUmULAtOROWy
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
AKU ŠROUBOVÁK
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
AKKUSCHRAUBER
Bedienungs- und sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PAS 3.6 B1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAS 3.6 B1

 • Seite 1 CORDLESS SCREWDRIVER PAS 3.6 B1 CORDLESS SCREWDRIVER WKRętAK AKUmULAtOROWy operation and safety Notes Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Translation of original operation manual Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi AKKUS CSAVAROZÓ AKU ŠROUBOVÁK Kezelési és biztonsági utalások Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Az originál használati utasítás fordítása...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Intended purpose ..........................Page 6 Equipment Components ........................Page 6 Included items .............................Page 6 Technical Data ............................Page 6 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety ...........................Page 7 2. Electrical safety ..........................Page 7 3. Personal safety ..........................Page 7 4.
 • Seite 6: Intended Purpose

  = 0.273 m / s Included items Q uncertainty K = 1.5 m / s 1 Cordless screwdriver PAS 3.6 B1 The vibration level specified in 1 Battery charger PAS 3.6 B1-1 these instructions was measured in accordance with 1 Carry case an EN 60745 standardised measurement process and can be used to compare equipment.
 • Seite 7: General Safety Advice For Electrical Power Tools

  Introduction / General safety advice for electrical power tools tool. Distractions can cause you to lose con- vibration emission value specified can also serve as a preliminary assessment of the exposure. trol of the device. The vibration level will change according to the ap- plication of the electrical tool an in some cases may Electrical safety exceed the value specified in these instructions.
 • Seite 8: Careful Handling And Use Of Electrical Power Tools

  General safety advice for electrical power tools you are tired or under the influence of b) D o not use an electrical power tool if drugs, alcohol or medication. One moment its switch is defective. An electrical power of carelessness when using the device can lead tool that can no longer be switched on and off to serious injury.
 • Seite 9: Service

  General safety advice for electrical power tools / Before first use by the manufacturer. Chargers are often Be prepared for high reaction torques as they designed for a particular type of rechargeable may cause kickback. The inserted tool may battery unit. There is the danger of fire if other strike concealed electricity cables, types of rechargeable battery units are used.
 • Seite 10: Changing The Bits / Screwdriver Bit Inserts

  Before first use / Preparing the tool for use / Maintenance and cleaning time without risk of shortening battery life. Interrupt- P ress the ON / OFF switch . The direction ing the charging process does not damage the indicator (clockwise) illuminates.
 • Seite 11: Service

  Service / Warranty / Disposal Service Q Service Great Britain Have your device Tel.: 0871 5000 720 repaired at the service centre or by (0,10 GBP/Min.) qualified specialist personnel using e-mail: kompernass@lidl.co.uk original manufacturer parts only. This IAn 89962 will ensure that your device remains safe to use. If the plug or lead needs to be replaced, always have Disposal...
 • Seite 12: Conformity Declaration / Manufacturer

  EN 60335-1:2012, EN 60335-2-29:2004+A2:2010 EN 55014-1:2006/A1:2009/A2:2011 EN 55014-2:1997/A1:2001/A2:2008 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Type / Appliance Designation: Cordless screwdriver PAS 3.6 B1 Date of manufacture (DOM): 06–2013 Serial number: IAn 89962 Bochum, 30.06.2013 Semi Uguzlu - Quality Manager - We reserve the right to make technical modifications in the course of further development.
 • Seite 13 Spis zawartości Wstęp Przeznaczenie ..........................Strona 14 Wyposażenie ........................... Strona 14 Zakres dostawy ..........................Strona 14 Dane techniczne ..........................Strona 14 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi 1. Bezpieczeństwo miejsca pracy ....................Strona 15 2. Bezpieczeństwo elektryczne ....................... Strona 15 3. Bezpieczeństwo osób ......................... Strona 16 4.
 • Seite 14: Przeznaczenie

  Wstęp Wkrętak akumulatorowy Zakres dostawy Q PAS 3.6 B1 1 Wkrętak akumulatorowy PAS 3.6 B1 1 Ładowarka PAS 3.6 B1-1 Wstęp Q 1 Walizka 26 Końcówki x 25 mm Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Tym sa- 2 Końcówki x 50 mm mym zdecydowali się...
 • Seite 15: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Elektronarzędzi

  Wstęp / Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi Bezpieczeństwo miejsca pracy Podany w niniejszych in- strukcjach poziom drgań wyznaczony został za a) utrzymywać stanowisko pracy w czy- pomocą metody pomiarowej określonej w normie stości i dobrze oświetlone. Nieporządek EN 60745 i może zostać użyty do porównania urządzeń.
 • Seite 16: Bezpieczeństwo Osób

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi urządzeń. Uszkodzone lub poplątane kable włączysz urządzenie. Narzędzie lub klucz, zwiększają ryzyko porażenia prądem elek- który znajduje się w obracającej się części trycznym. urządzenia może prowadzić do obrażeń ciała. e) Gdy pracujesz z urządzeniem elektrycz- e) unikaj nienormalnej postawy ciała.
 • Seite 17: Używanie I Obchodzenie Się Z Narzędziem Akumulatorowym

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi instrukcji. Narzędzia elektryczne są niebez- mogłyby spowodować zmostkowanie styków akumulatora. Skutkiem zawarcia pieczne, gdy są używane przez osoby niedo- świadczone. styków akumulatora mogą być oparzenia lub e) Pielęgnuj starannie urządzenie. pożar. Sprawdź, czy ruchome części urzą- d) W przypadku nieprawidłowego za- dzenia funkcjonują...
 • Seite 18: Oryginalne Akcesoria / Dodatkowy Sprzęt

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa … / Przed uruchomieniem / Uruchomienie Startowanie procesu ładowania: przewodem pod napięciem spowoduje, że części metalowe narzędzia elektrycznego rów- P odłącz Ładowarka do jakiegoś źródła nież znajdą się pod napięciem, co prowadzi prądu 230 V ~ 50 Hz. do porażenia prądem elektrycznym.
 • Seite 19: Wskazówki I Porady

  Uruchomienie / Konserwacja i czyszczenie / Serwis / Gwarancja Serwis Q N aciśnij przełącznik WŁĄCZ. / WYŁĄCZ. Zapala się wskaźnik kierunku obrotów bieg w Zlecaj naprawę prawo . Teraz możesz wkręcać śruby. urządzeń punktowi serwisowemu lub fa- Bieg w lewo: chowcowi-elektrykowi i wyłącznie przy użyciu oryginalnych części zamiennych.
 • Seite 20: Usuwanie

  EN 61000-3-3:2008 dla środowiska naturalnego recyklingu. Typ / Opis urządzenia: nie wyrzucać akumulatorów Wkrętak akumulatorowy PAS 3.6 B1 do śmieci domowych! Date of manufacture (DOM): 06–2013 numer seryjny: IAn 89962 Uszkodzone lub zużyte akumulatory muszą być...
 • Seite 21 Tartalomjegyzék Bevezetés Rendeltetésszerű használat .......................Oldal 22 Felszereltség ............................Oldal 22 A szállítmány tartalma ........................Oldal 22 Műszaki adatok ..........................Oldal 22 Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók 1. A munkahely biztonsága ......................Oldal 23 2. Elektromos biztonsága ........................Oldal 23 3. Személyek biztonsága ........................Oldal 24 4.
 • Seite 22: Bevezetés

  K = 1,5 m / s A szállítmány tartalma Q Az ebben az utasításban 1 PAS 3.6 B1 akkus csavarozó megadott rezgésszintet egy az EN 60745-ben 1 PAS 3.6 B1-1 töltőkészülék megszabott mérési eljárásnak megfelelően mérték és az a készülékek összehasonlítására felhasználható.
 • Seite 23: Elektromos Szerszámokra Vonatkozó Általános Biztonsági Tudnivalók

  Bevezetés / Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók A megadott rezgés -kibocsátás értéke a veszélyez- készülékek szikrákat hoznak létre, amelyek a tetettség mértékének bevezető becslésére is hasz- porokat vagy a gőzöket meggyújthatják. c) Tartsa a gyerekeket és más személye- nálható. ket is az elektromos szerszámok A rezgésszint az elektromos készülék felhasználásának használata közben távol.
 • Seite 24: Személyek Biztonsága

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók 3. Személyek biztonsága e és hogy az alkalmazásuk helyes e. Ezeknek a berendezéseknek az alkalmazása a) Egy elektromos szerszámmal való csökkenti a porok általi veszélyeztetéseket. munka végzése során legyen mindig figyelmes, ügyeljen arra, amit tesz és Az elektromos szerszámokkal járjon el mindig meggondoltan.
 • Seite 25: Az Akkus Szerszám Alkalmazása És Kezelése

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók Az akkus csavarozóra vonat- Q gondosan ápolt vágószerszámok kevésbbé kozó biztonsági utasítások szorulnak be és könnyebb azoknak vezetni. g) Alkalmazza az elektromos szerszámot, a tartozékokat, a betétszerszámokat B iztosítsa a munkadarabot. Egy szorító stb. Ennek az utasításnak megfelelően szerkezettel, vagy satuval rögzített munkadarab és úgy, ahogy azokat ennek a speciális biztosabban áll, mintha azt a kezével tartaná.
 • Seite 26: Az Üzembevétel Előtt

  Elektromos szerszámokra vonatkozó … / Az üzembevétel előtt / Üzembevétel Üzembevétel Q A használati útmutatóban ajánlottól eltérő szer- szám vagy tartozék használata balesetveszélyt Az akkus csavarozó be- / Q jelenthet az Ön számára. kikapcsolása Az üzembevétel előtt Q Bekapcsolás: A készülék üzembevételéhez nyomja meg a A készülék-akku feltöltése Q BE- / KI-kapcsolót...
 • Seite 27: Karbantartás És Tisztítás

  Karbantartás és tisztítás / Szervíz / Garancia / Mentesítés Karbantartás és tisztítás Q törékeny részek (pl. kapcsoló vagy elem) sérülé- sére. A termék kizárólag magánhasználatra, nem ÁRAMÜTÉSVE- üzleti használatra készült. SZÉLy! A tisztítási munkák előtt húzza ki a töltőkészülék a csatlakozó dugaljzatból. A garancia érvényét veszti visszaélésszerű...
 • Seite 28: Konformitásnyilatkozat / Gyártó

  EN 60335-1:2012, EN 60335-2-29:2004+A2:2010 EN 55014-1:2006/A1:2009/A2:2011 EN 55014-2:1997/A1:2001/A2:2008 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Típus / A készülék megnevezése: Akkus csavarozó PAS 3.6 B1 Date of manufacture (DOM): 06–2013 Sorozatszám: IAn 89962 Bochum, 30.06.2013 Semi Uguzlu - Minőség menedzser - A továbbfejlesztéssel kapcsolatos műszaki változta- tásokat fenntartjuk.
 • Seite 29 Seznam obsahu Úvod Účel použití ............................Strana 30 Vybavení ............................Strana 30 Rozsah dodávky ..........................Strana 30 Technická data ..........................Strana 30 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje 1. Bezpečnost na pracovišti ......................Strana 31 2. Elektrická bezpečnost ........................Strana 31 3.
 • Seite 30: Účel Použití

  K = 1,5 m / s Rozsah dodávky Q Hladina vibrací uvedená v 1 aku šroubovák PAS 3.6 B1 tomto návodu k obsluze byla měřena postupem v 1 nabíječka PAS 3.6 B1-1 souladu se standardizovanou zkouškou popsanou 1 kufřík k nošení...
 • Seite 31: Všeobecné Bezpečnostní Pokyny Pro Elektrické Nástroje

  Úvod / Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje Elektrická bezpečnost nástroje a v některých případech může přesahovat hodnotu udanou v těchto návodech. Zátěž vibracemi a) Síťová zástrčka elektrického nástroje by mohla být podceněna, používá-li se elektrický (resp síťového adaptéru) musí být nástroj pravidelně...
 • Seite 32: Pečlivé Zacházení S Elektrickými Nástroji A Jejich Použití

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje b) noste osobní ochranné vybavení a c) V ytáhněte zástrčku ze zásuvky a / vždy ochranné brýle. Nošení osobního nebo odstraňte akumulátor, předtím než provedete nastavení zařízení, vy- ochranného vybavení, jako je maska proti pra- měníte díly příslušenství...
 • Seite 33: Servis

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické … / Před uvedením do provozu hřebíků, šroubů nebo jiných drobných přepínač směru otáčení do střední po- kovových předmětů, které by mohly lohy (zablokování). Tak zabráníte nechtě- způsobit přemostění kontaktů. Zkrat nému rozběhu elektrického nástroje. mezi kontakty akumulátoru může způsobit D ěti a osoby, které...
 • Seite 34: Výměna Bitů / Vložek Šroubováku

  Před uvedením … / Uvedení do provozu / Údržba a čištění / Servis / Záruka ukončení nabíjecího postupu: upozornění: Při zablokovaném ZAP / VYP O dpojte nabíječka od proudového zdroje. i nadále možné zapnout LED světlo . Stiskněte k O dpojte nabíječka od nabíjecí...
 • Seite 35: Likvidace

  Záruka / Likvidace / Prohlášení o shodě / Výrobce výstupní kontrolou. uschovejte si, prosím, Akumulátorové články neod- pokladní lístek jako doklad o nákupu. V hoďte do domácího odpadu! případě uplatňování záruky kontaktujte telefonicky Vaší servisní službu. Pouze Vadné nebo vysloužilé akumulátory musí být podle tak může být zajištěno bezplatné...
 • Seite 36 Prohlášení o shodě / Výrobce Typ/označení zařízení: Aku šroubovák PAS 3.6 B1 Date of manufacture (DOM): 06–2013 Sériové číslo: IAn 89962 Bochum, 30.06.2013 Semi Uguzlu - Manager jakosti - Technické změny ve smyslu dalšího vývoje jsou vyhrazeny. 36 CZ...
 • Seite 37 Zoznam obsahu Úvod Používanie zodpovedajúce účelu ....................Strana 38 Výbava ............................. Strana 38 Rozsah dodávky ..........................Strana 38 Technické údaje ..........................Strana 38 Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje 1. Bezpečnosť pracovného miesta ....................Strana 39 2. Elektrická bezpečnosť ......................... Strana 39 3.
 • Seite 38: Používanie Zodpovedajúce Účelu

  Úvod Akumulátorový skrutkovač Rozsah dodávky Q PAS 3.6 B1 1 akumulátorový skrutkovač PAS 3.6 B1 1 nabíjačka PAS 3.6 B1-1 Úvod Q 1 prenosný kufrík 26 bitov x 25 mm Blahoželáme vám ku kúpe nového výrobku. Rozhodli 2 bitov x 50 mm ste sa pre veľmi kvalitný...
 • Seite 39: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny Pre Elektrické Nástroje

  Úvod / Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny Hladina oscilácií uvedená v alebo prach. Elektrické náradie vytvára is- tomto návode bola stanovená podľa normalizovaného postupu EN 60745 a môže sa použiť na porovnáva- kry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary. c) Počas používania elektrického nára- nie prístrojov.
 • Seite 40: Bezpečnosť Osôb

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje 3. Bezpečnosť osôb Bezpečná manipulácia a použí- vanie elektrických nástrojov a) Buďte vždy opatrní, dávajte pozor na a) to, čo robíte a k práci s elektrickým P rístroj nepreťažujte. Pre svoju prácu náradím pristupujte s rozvahou. Prí- používajte len vhodné...
 • Seite 41: Použitie A Údržba Akumulátorového Nástroja

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje 5. Použitie a údržba akumuláto- Bezpečnostné pokyny pre aku- Q rového nástroja mulátorový skrutkovač a) Akumulátory nabíjajte len v nabíjacích Z abezpečte obrobok. Obrobok, ktorý je zariadeniach, ktoré odporúča výrobca. pridržiavaný upínacími prvkami alebo zverákom, Pre nabíjacie zariadenie, ktoré...
 • Seite 42: Pred Uvedením Do Činnosti

  Pred uvedením do činnosti / Uvedenie do činnosti Pred uvedením do činnosti uvedenie do činnosti Q Q Prístroje akumulátorového Akumulátorový skrutkovač Q Q nabíjania (pozri obr. D) zapnúť - / vypnúť Zapnutie: Len pre použitie v interiéri! N a uvedenie prístroja do prevádzky stlačte ZAPíNAč...
 • Seite 43: Údržba A Čistenie

  Údržba a čistenie / Servis / Záruśná lehota / Likvidácia Údržba a čistenie Q alebo akumulátory. Výrobok je určený výlučne na súkromné používanie a nie na komerčné účely. nEBEZPEČEnSTVO ZÁSAHu ELEKTRICKýM PRÚDOM! Pred Záruka prestáva platiť pri zaobchádzaní nezodpo- čistiacimi prácami vytiahnite nabíjačka vedajúcom účelu, pri neprimeranom zaobchádzaní, zásuvky.
 • Seite 44: Vyhlásenie O Zhode / Výrobca

  EN 60335-1:2012, EN 60335-2-29:2004+A2:2010 EN 55014-1:2006/A1:2009/A2:2011 EN 55014-2:1997/A1:2001/A2:2008 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ / Označenie prístroja: Akumulátorový skrutkovač PAS 3.6 B1 Date of manufacture (DOM): 06–2013 Sériové číslo: IAn 89962 Bochum, 30.06.2013 Semi Uguzlu - manažér kvality - Technické zmeny vyvolané ďalším vývojom sú...
 • Seite 45 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .......................Seite 46 Ausstattung ............................Seite 46 Lieferumfang ............................Seite 46 Technische Daten ..........................Seite 46 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ........................Seite 47 2. Elektrische Sicherheit ........................Seite 47 3. Sicherheit von Personen .........................Seite 48 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..............Seite 48 5.
 • Seite 46: Einleitung

  Einleitung Akkuschrauber PAS 3.6 B1 Lieferumfang 1 Akkuschrauber PAS 3.6 B1 Einleitung 1 Ladegerät PAS 3.6 B1-1 1 Tragekoffer Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 26 Bits x 25 mm Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges 2 Bits x 50 mm Produkt entschieden.
 • Seite 47: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug Der in diesen Anweisungen nicht in explosionsgefährdeter umge- angegebene Schwingungspegel ist entsprechend bung, in der sich brennbare Flüssig- einem in EN 60745 genormten Messverfahren ge- keiten, Gase oder Stäube befinden. messen worden und kann für den Gerätevergleich verwendet werden.
 • Seite 48: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge f) Wenn der Betrieb des Elektrowerk- f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen zeuges in feuchter umgebung nicht Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. vermeidbar ist, verwenden Sie einen Halten Sie Haare, Kleidung und Hand- Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz schuhe fern von sich bewegenden Teilen.
 • Seite 49: Verwendung Und Behandlung Des Akkuwerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Funktion des Elektrowerkzeuges beein- V ORSICHT! EXPLOSIOnSGEFAHR! Laden trächtigt ist. Lassen Sie beschädigte Sie nichtaufladbare Batterien niemals auf. Teile vor dem Einsatz des Gerätes re- parieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache 6. Service in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen. f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
 • Seite 50: Originalzubehör / -Zusatzgeräte

  Allgemeine Sicherheitshinweise … / Vor der Inbetriebnahme / Inbetriebnahme Bits / Schraubendrehereinsätze sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, auswechseln dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Einsetzen: Originalzubehör / -zusatzgeräte S etzen Sie einen Bit direkt in die Werkzeugauf- nahme ein. B enutzen Sie nur Zubehör und Zusatz- geräte, die in der Gebrauchsanweisung Entnehmen:...
 • Seite 51: Tipps Und Tricks

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service / Garantie Garantie Hinweis: Bei gesperrtem Ein- / AUS-Schalter es weiterhin möglich, die LED-Lampen zu aktivieren. Sie erhalten auf dieses Gerät 3 jahre Ga- Drücken Sie hierzu den EIN- / AUS-Schalter rantie ab Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und vor Anlieferung Tipps und Tricks gewissenhaft geprüft.
 • Seite 52: Entsorgung

  EN 61000-3-3:2008 Werfen Sie Akkus nicht in den Hausmüll! Typ / Gerätebezeichnung: Akkuschrauber PAS 3.6 B1 Defekte oder verbrauchte Akkus müssen gemäß Richtlinie 2006 / 66 / EC recycelt werden. Geben Herstellungsjahr: 06–2013 Sie Akku-Pack und / oder das Gerät über die ange- Seriennummer: IAn 89962 botenen Sammeleinrichtungen zurück.
 • Seite 53 KOMPERNASS HANDELS GMBH Burgstrasse 21 44867 Bochum germaNY Last Information update · stan informacji Információk állása · stav informací · stav informácií · stand der Informationen: 06 / 2013 Ident.-No.: Pas3.6B1062013-PL / hu / cZ / sK IAN 89962...

Diese Anleitung auch für:

Ian 89962