Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PSSA 3.6 C3 Betriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS SCREWDRIVER PSSA 3.6 C3
CORDLESS SCREWDRIVER
Translation of the original instructions
AKKU-STABSCHRAUBER
Originalbetriebsanleitung
IAN 104021
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PSSA 3.6 C3

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PSSA 3.6 C3

 • Seite 1 CORDLESS SCREWDRIVER PSSA 3.6 C3 CORDLESS SCREWDRIVER ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Translation of the original instructions Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας AKKU-STABSCHRAUBER Originalbetriebsanleitung IAN 104021...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Contents Introduction Introduction ......... 4 Congratulations on the purchase of your Intended use ........ 4 new device. With it, you have chosen a General description ...... 5 high quality product. During production, Extent of the delivery ......5 this equipment has been checked for qual- Overview ........
 • Seite 5: General Description

  General description Overview The illustration of the princi- 1 Spring sleeve pal functioning parts can be 2 Torque setting found on the front and back 3 Battery Indicator foldout pages. (not visible) 4 Release key for handle setting Extent of the delivery 5 Torch 6 Handle Carefully unpack the appliance and check...
 • Seite 6: Technical Data

  Technical data vibration emission value may also be used for a preliminary exposure assessment. Unit Warning: The vibration emission Motor voltage ....3.6 V 1.5 Ah Rated speed (n ) .......200 min value may differ during actual use Torque ........max. 4 Nm of the power tool from the stated Protection class ......
 • Seite 7: General Safety Instructions For Power Tools

  Symbols on the unit 1) WORK AREA SAFETY a) Keep work area clean and well Before using for the first time, care- lit. Cluttered or dark areas invite ac- fully read through the user manual. cidents. b) Do not operate power tools in Do not dispose of the device explosive atmospheres, such as with the battery installed in...
 • Seite 8 outdoors, use an extension cord footing and balance at all times. suitable for outdoor use. Use of a This enables better control of the pow- cord suitable for outdoor use reduces er tool in unexpected situations. f) Dress properly. Do not wear the risk of electric shock.
 • Seite 9 e) Maintain power tools. Check c) Keep the unused battery away for misalignment or binding from paper clips, coins, keys, of moving parts, breakage of nails, screws and other small parts and any other condition metal objects, which could cause that may affect the power tool’s bridging of the contacts.
 • Seite 10: Correct Handling Of The Battery Charger

  Correct handling of the bat- and the entry of water increase the risk tery charger of electric shock. h) Operate the charger only with This appliance can be used by the appropriate original batter- persons with reduced physical, ies. Charging other batteries may result sensory or mental capabili- in injuries and risk of fire.
 • Seite 11: Charging The Battery

  Initial Operation Ensure that the equipment is charged for no longer than 3 hours Switching ON and OFF without interruption. The battery and equipment could be damaged and they consume energy unneces- 1. Press the on/off switch (8) to start sarily in case of longer charging the device.
 • Seite 12: Inserting/Replacing Bits

  Handle setting 4. Switch lock: Bring direction switch to neutral position. Prior to commencing any work Direction switch may only be activat- on the device, bring the direction ed at a standstill to prevent damage switch ( 9) to the neutral position to the transmission.
 • Seite 13: Maintenance

  • Keep the ventilation slits, motor hous- Do not dispose of the device ing and handles on the equipment with the battery installed in clean. To do this, use a damp cloth or household waste, fire (risk of brush. explosion) or water. Damaged Never use cleaning agents or solvents, batteries may damage the envi- which can cause irreparable damage...
 • Seite 14: Guarantee

  Guarantee Guarantee Cover The equipment has been carefully pro- Dear Customer, duced in accordance with strict quality This equipment is provided with a 3-year guidelines and conscientiously checked prior to delivery. guarantee from the date of purchase. In case of defects, you have statutory rights against the seller of the product.
 • Seite 15: Repair Service

  Service-Center • After consultation with our customer service, a product recorded as defec- Service Great Britain tive can be sent postage paid to the service address communicated to you, Tel.: 0871 5000 720 with the proof of purchase (receipt) (£ 0.10/Min.) and specification of what constitutes E-Mail: grizzly@lidl.co.uk IAN 104021...
 • Seite 16: Εισαγωγή

  Περιεχόμενα Εισαγωγή Εισαγωγή ..........16 Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας συ- Σκοπός χρήσης........16 σκευής σας. Προτιμήσατε να αγοράσετε Γενική περιγραφή ........17 ένα προϊόν ανώτερης ποιότητας. Παραδοτέα υλικά .......17 Η ποιότητα αυτής της συσκευής ελέγχθηκε Επισκόπηση ........17 κατά τη διάρκεια της παραγωγής, αλλά και Περιγραφή...
 • Seite 17: Gr Cy

  Επισκόπηση νεται για ζημιές που προκλήθηκαν λόγω μη ενδεδειγμένης χρήσης ή λόγω εσφαλμένου χειρισμού. 1 Ελατηριωτό περίβλημα 2 Ρύθμιση ροπής στρέψης Γενική περιγραφή 3 Ένδειξη κατάστασης φόρτισης (δεν απεικονίζεται) Την απεικόνιση των σημα- 4 Πλήκτρο απασφάλισης για την ντικότερων εξαρτημάτων ρύθμιση...
 • Seite 18: Τεχνικά Στοιχεία

  Τεχνικά στοιχεία H αφερόμενη τιμή μετάδοσης δόνησης μετρήθηκε βάσει τυποποιημένης μεθόδου Συσκευή δοκιμής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Τάση κινητήρα ....3,6 V 1,5 Ah τη σύγκριση μίας ηλεκτρικής συσκευής με Αριθμός στροφών ρελαντί (n ) ..200 min μία άλλη. Ροπή...
 • Seite 19: Ηλεκτρικά Εργαλεία

  Διατηρείτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας   III και τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά. Η έννοια „ηλεκτρικά εργαλεία», που χρη- Εικονοσήματα πάνω στο φορτιστή: σιμοποιείται στις υποδείξεις ασφαλείας, αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία που λει- Προσοχή! τουργούνται με το ηλεκτρικό δίκτυο (με κα- λώδιο...
 • Seite 20 τις γειωμένες επιφάνειες σωλήνων, 3) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ: θερμάνσεων, εστιών και ψυγείων. Υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος ηλεκτρο- a) Να είστε προσεκτικοί, να προσέχετε πληξίας, όταν το΄΄ωμα σας είναι γειω- τί κανετε, και να εργάζεστε συνετά με το ηλεκτρικό εργαλείο. Μη χρη- μένο. σιμοποιείτε...
 • Seite 21 Να φοράτε πάντα τον κατάλληλο κάρουν όλα τα κινούμενα τμήματα ρουχισμό εργασίας. Μη φοράτε φαρ- ή εάν έχουν σπάσει εξαρτήματα ή ορισμένα τμήματα έχουν ζημιές που διά ρούχα ή κοσμήματα. Να κρατάτε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια μακριά εμποδίζουν...
 • Seite 22: Σωστή Μεταχείριση Της Συσκευής Τωμα Ή Βλάβη Της Συσκευής Και Δεν Είναι Φόρτισης Συσσωρευτή

  χρησιμοποιηθεί με άλλες μπαταρίες. θερμοκρασίες βλάπτουν τη μπαταρία b) Να χρησιμοποιείτε μόνο τις μπατα- και υφίσταται κίνδυνος έκρηξης. ρίες που προβλέπονται για χρήση b) Πριν τη φόρτιση αφήστε τη ζεστή στα εκάστοτε ηλεκτρικά εργαλεία. μπαταρία να κρυώσει. c) Μην ανοίγετε τη μπαταρία και απο- Η...
 • Seite 23: Φόρτιση

  Φόρτιση εργαλείου. e) Να συνδέετε το φορτιστή σας μόνο σε πρίζα με γείωση. Προσέχετε να Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε συμφωνεί η τάση δικτύου με τα ακραίες καιρικές συνθήκες όπως στοιχεία στην πινακίδα του φορτι- θερμότητα και κρούσεις. Υφίστα- στή. Υφίσταται κίνδυνος ηλεκτροπληξί- ται...
 • Seite 24: Φόρτιση Συσσωρευτή

  Έλεγχος κατάστασης φόρτισης στασία του περιβάλλοντος. του συσσωρευτή • Ελαττώματα που οφείλονται σε εσφαλμένο χειρισμό, δεν περιλαμβά- νονται στην εγγύηση. Η ένδειξη κατάστασης φόρτισης ( σηματοδοτεί την κατάσταση φόρτισης του Φόρτιση συσσωρευτή συσσωρευτή. • Πατήστε τον διακόπτη ενεργο-/απε- 1. Συνδέστε το βύσμα καλωδίου νεργοποίησης, η...
 • Seite 25: Τοποθέτηση/Αλλαγή Μυτών

  Ο διακόπτης κατεύθυνσης περιστρο- Η απαιτούμενη ροπή στρέψης εξαρ- φής επιτρέπεται να πατιέται μόνο σε τάται από: ακινητοποίηση, ώστε να μην προ- - τον τύπο και τη σκληρότητα του κληθεί ζημιά στην μετάδοση κίνησης. υλικού στο οποίο θα γίνει επε- ξεργασία, Τοποθέτηση/Αλλαγή...
 • Seite 26: Καθαρισμός

  Καθαρισμός συσσωρευτή και εάν απαιτείται διεξά- γετε φόρτιση. Να εκτελείται τακτικά τις ακόλουθες εργα- Απόσυρση/προστασία του σίες συντήρησης και καθαρισμού. Έτσι περιβάλλοντος εξασφαλίζετε την αξιοπιστία λειτουργίας και μακρόχρονη χρήση. Παραδώστε συσκευή, αξεσουάρ και συ- Μην ψεκάζετε τη συσκευή με νερό σκευασία...
 • Seite 27: Ανταλλακτικά/Αξεσουάρ

  Ανταλλακτικά/Αξεσουάρ ησή μας, θα σας επιστραφεί ή το επισκευ- ασμένο ή ένα νέο προϊόν. Με την επισκευή Ανταλλακτικά και αξεσουάρ μπο- ή αντικατάσταση του προϊόντος δεν αρχίζει ρείτε να βρείτε στη σελίδα νέα περίοδος εγγύησης. www.grizzly-service.eu Διάρκεια εγγύησης και νόμιμες αξιώσεις Εάν...
 • Seite 28: Σέρβις Επισκευής

  Διακανονισμός σε περίπτωση εγγύησης προϋπολογισμό εξόδων. Προς εξασφάλιση ταχείας επεξεργασίας Μπορούμε να αναλάβουμε την επεξεργασία παρακαλούμε να ακολουθήστε τις επόμενες συσκευών που μας απεστάλησαν καλά υποδείξεις: συσκευασμένες και με πληρωμένα ταχυδρο- • Για όλα τα αιτήματα να έχετε πρόχειρα μικά τέλη. την...
 • Seite 29: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........29 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......29 ein hochwertiges Gerät entschieden. Die- Allgemeine Beschreibung ... 30 ses Gerät wurde während der Produktion Lieferumfang........30 auf Qualität geprüft und einer Endkontrolle Übersicht ........
 • Seite 30: Allgemeine Beschreibung

  Allgemeine Übersicht Beschreibung 1 Federhülse Die Abbildung der wich- 2 Drehmomenteinstellung tigsten Funktionsteile finden 3 Ladezustandsanzeige Sie auf der Ausklappseite. (nicht sichtbar) 4 Entriegelungstaste zur Griffein- Lieferumfang stellung 5 Taschenlampenglas Packen Sie das Gerät aus und kontrollieren 6 Griff Sie, ob es vollständig ist. 7 Ladebuchse Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial ord- 8 Ein-/Ausschalter...
 • Seite 31: Technische Daten

  Technische Daten Der angegebene Schwingungsemissi- onswert kann auch zu einer einleitenden Gerät Einschätzung der Aussetzung verwendet Motorspannung ....3,6 V 1,5 Ah werden. Leerlaufdrehzahl (n ) ....200 min Warnung: Drehmoment ......max. 4 Nm Schutzklasse ........Der Schwingungsemissionswert Gewicht (ohne Ladegerät) .... 0,43 kg kann sich während der tatsäch- Schalldruckpegel (L ) .....
 • Seite 32: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Bildzeichen auf dem Ladegerät: Bewahren Sie alle Sicherheitshin- weise und Anweisungen für die Zu- kunft auf. Der in den Sicherheitshinwei- Achtung! sen verwendete Begriff ,,Elektrowerkzeug” Lesen Sie die Betriebsanleitung auf- bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerk- merksam durch. zeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetrie- bene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).
 • Seite 33 Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist. brauch des Elektrowerkzeuges kann zu c) Halten Sie Elektrowerkzeuge ernsthaften Verletzungen führen. von Regen oder Nässe fern. Das b) Tragen Sie persönliche Schutzaus- rüstung und immer eine Schutz- Eindringen von Wasser in ein Elektroge- brille.
 • Seite 34 einrichtungen montiert werden funktionieren und nicht klem- können, vergewissern Sie sich, men, ob Teile gebrochen oder so dass diese angeschlossen sind beschädigt sind, dass die Funkti- und richtig verwendet werden. on des Elektrowerkzeuges beein- trächtigt ist. Lassen Sie beschä- Verwendung einer Staubabsaugung digte Teile vor dem Einsatz des kann Gefährdungen durch Staub verrin- Gerätes reparieren.
 • Seite 35: Richtiger Umgang Mit Dem Akkuladegerät

  b) Verwenden Sie nur die dafür Akku vor dem Laden abkühlen. vorgesehenen Akkus in den Elek- c) Öffnen Sie den Akku nicht und trowerkzeugen. Der Gebrauch von vermeiden Sie eine mechanische Beschädigung des Akkus. Es be- anderen Akkus kann zu Verletzungen steht die Gefahr eines Kurzschlusses und und Brandgefahr führen.
 • Seite 36: Ladevorgang

  Ladevorgang übereinstimmt. Es besteht die Ge- fahr eines elektrischen Schlags. f) Trennen Sie das Ladegerät vom Setzen Sie den Akku nicht Netz, bevor Verbindungen zum extremen Bedingungen wie Elektrowerkzeug geschlossen Wärme und Stoß aus. Es be- oder geöffnet werden. So stellen steht Verletzungsgefahr durch auslaufende Elektrolytlösung! Sie sicher, dass Akku und Ladegerät...
 • Seite 37: Akku Aufladen

  Akku aufladen Grüne LED leuchtet hell: Akku ist voll geladen. Rote und gelbe LEDs leuchten hell: Akku 1. Verbinden Sie den Ladekabelste- cker (12) mit der Ladebuchse (7) verfügt über Restladung (< 90 %). Rote LED leuchtet hell: Akku ist leer, bitte des Gerätes.
 • Seite 38: Drehmomenteinstellung

  Einsatz als Taschenlampe aus der Bitaufnahme (11). Las- sen Sie die Federhülse los. 1. Drücken Sie auf das Taschenlam- Drehmomenteinstellung penglas (5) an der Griffuntersei- te (6). Die LEDs der Taschenlam- Schalten Sie das Gerät aus, bevor pe leuchten auf. Sie das Drehmoment einstellen.
 • Seite 39: Lagerung

  Lagerung einer umweltgerechten Wiederverwer- tung zugeführt wird. Fragen Sie hierzu • Bewahren Sie das Gerät an einem tro- Ihren lokalen Müllentsorger oder unser ckenen und staubgeschützten Ort auf, Service-Center. • Die Entsorgung Ihrer defekten einge- außerhalb der Reichweite von Kindern. •...
 • Seite 40: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 41: Reparatur-Service

  Service-Center Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Tel.: 0800 54 35 111 • Ein als defekt erfasstes Gerät können E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 104021 Sie, nach Rücksprache mit unserem Kundenservice, unter Beifügung des Service Österreich Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 43: Translation Of The Original Ec Declaration Of Conformity

  EC declara- συμμόρφωσης CE tion of conformity We hereby confirm that the        Cordless screwdriver Επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι σειρά PSSA 3.6 C3 model PSSA 3.6 C3 Serial number Αριθμός σειράς 201501000001-201502125000 201501000001-201502125000    ...
 • Seite 44: Original Eg Konformitäts-Erklärung

  Original EG Konformitäts-erklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Akku-Stabschrauber Baureihe PSSA 3.6 C3 Seriennummer 201501000001-201502125000 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2004/108/EG • 2006/95/EG • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60745-1:2009+A11:2010 •...
 • Seite 46 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 D-63762 Großostheim Last Information Update · Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen: 02 / 2015 Ident.-No.: 72036404022015-GB/IE/CY IAN 104021...