Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PAS 4 C4 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

CORDLESS SCREWDRIVER PAS 4 C4
WKRĘTARKA
AKUMULATOROWA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
AKKU-SCHRAUBER
Originalbetriebsanleitung
IAN 332948_1907
AKUMULIATORINIS SUKTUVAS
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAS 4 C4

 • Seite 1 CORDLESS SCREWDRIVER PAS 4 C4 WKRĘTARKA AKUMULIATORINIS SUKTUVAS AKUMULATOROWA Naudojimo instrukcijos originalo vertimas Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi AKKU-SCHRAUBER Originalbetriebsanleitung IAN 332948_1907...
 • Seite 2 Przed przeczytaniem proszę rozłożyć obie strony z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami atsiverskite abu lapus su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Importer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności . . . . 24   │  1 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 6: Wstęp

  . Uwagi dotyczące znaków towarowych jest zarejestrowanym znakiem towarowym USB Implementers ® Forum, Inc . Wszystkie pozostałe nazwy i produkty mogą być znakami towa- rowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich odnośnych właścicieli . ■ 2  │   PAS 4 C4...
 • Seite 7: Wyposażenie

  Zakres dostawy 1 Wkrętarka akumulatorowa 1 ładowarka 1 kabel do ładowania bitów x 25 mm 1 instrukcja obsługi Dane techniczne Wkrętarka akumulatorowa PAS 4 C4 Napięcie znamionowe (prąd stały) Akumulator (wbudowany) (1 ogniwo) Pojemność akumulatora 1500 mAh Znamionowa prędkość obrotowa na biegu jałowym...
 • Seite 8 Moment obrotowy maks . 5,5 Nm Uchwyt narzędziowy 6,35 mm (¼“) Do ładowania narzędzia akumulatorowego używaj tylko poniższej ładowarki: PAS 4 C4-1 WEJŚCIE Napięcie znamionowe 100–240 V ∼ 50–60 Hz (prąd przemienny) Prąd znamionowy 16 W WYJŚCIE Napięcie znamionowe 5,0 V (prąd stały)
 • Seite 9 . Należy przy tym uwzględ- nić wszystkie części cyklu pracy (na przykład czas, przez jaki elektronarzędzie pozostaje wyłączone oraz takie, w których jest ono wprawdzie włączone, ale pracuje bez obciążenia) .   │  5 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 10: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla

  Nieporządek i niedostateczne oświetlenie mogą doprowa- dzić do różnych wypadków . Nigdy nie używaj elektronarzędzia w otoczeniu zagro- żonym wybuchem, w którym znajdują się łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapłon pyłu lub oparów . ■ 6  │   PAS 4 C4...
 • Seite 11: Bezpieczeństwo Elektryczne

  Chroń kabel zasilający przed źródłami gorąca, olejem, ostrymi krawędziami lub poruszającymi się częściami urządzenia. Uszkodzone lub poplątane kable zasilające zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym .   │  7 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 12: Bezpieczeństwo Osób

  że elektro- narzędzie jest wyłączone. Trzymanie palca na wyłączniku w trakcie przenoszenia elektronarzędzia lub podłączenie elektronarzędzia do zasilania z wciśniętym już wyłącznikiem może doprowadzić do wypadku . ■ 8  │   PAS 4 C4...
 • Seite 13: Użytkowanie I Obsługa Elektronarzędzia

  ściśle określonego zakresu użytkowania. Z odpowiednim elektronarzędziem pracuje się lepiej i bez- pieczniej w podanym zakresie mocy . Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć ani wyłączyć, stanowi zagrożenie i musi zostać niezwłocznie przekazane do naprawy .   │  9 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 14 . Uchwyty i powierzchnie uchwytów utrzymuj w czystości, w stanie suchym, wolne od olejów i smarów. Śliskie uchwy- ty i powierzchnie uchwytów nie dają gwarancji bezpiecznej obsługi i kontroli elektronarzędzia w trudnych do przewidze- nia sytuacjach . ■ 10  │   PAS 4 C4...
 • Seite 15: Stosowanie I Obsługa Narzędzia Akumulatorowego

  Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą zachowywać się nieprzewidywalnie i doprowadzić do pożaru, eksplozji lub obrażeń . Nie wystawiaj akumulatora na działanie ognia lub wyso- kiej temperatury. Ogień lub temperatury powyżej 130°C (265°F) mogą spowodować wybuch .   │  11 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 16: Serwis

  Dzięki temu zapewnione jest bezpieczeństwo użytkowania elektronarzędzia . Nigdy nie wolno naprawiać uszkodzonych akumulatorów. Każda konserwacja akumulatorów powinna być przeprowa- dzana wyłącznie przez producenta lub autoryzowany punkt serwisowy . ■ 12  │   PAS 4 C4...
 • Seite 17: Wskazówki Bezpieczeństwa Do Pracy Z Wkrętarką

  . Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem . Dzieciom bez opieki osób dorosłych nie wolno czyścić ani konserwo- wać urządzenia .   │  13 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 18: Przed Uruchomieniem

  żywotność . Przerwanie procesu ładowania nie powoduje uszkodzenia akumulatora . ► Jeśli wskaźnik stanu naładowania akumu latora 3 zapali się na czerwono w czasie pracy, poziom naładowania akumu- latora spadł poniżej 30% i należy go ponownie naładować . ■ 14  │   PAS 4 C4...
 • Seite 19: Wymiana Bitów / Końcówek Wkrętakowych (Patrz Rys . B)

  Odłącz ładowarkę 9 od źródła prądu . ♦ Odłącz wtyk USB C kabla do ładowania od gniazda ładowania 5 . Wymiana bitów / końcówek wkrętakowych (patrz rys . B) Wkładanie: ♦ Włóż bit w uchwyt narzędziowy   │  15 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 20: Uruchomienie

  2 świeci się . Teraz można wkręcać śruby/wkręty . Praca w lewo ♦ Przesuń przełącznik kierunku obrotów 1 w prawo . ♦ Naciśnij włącznik/wyłącznik 6 . Wskaźnik kierunku obrotów w lewo 4 świeci się . Teraz można wykręcać śruby . ■ 16  │   PAS 4 C4...
 • Seite 21: Wskazówki I Porady

  . Wkrętarka akumulatorowa jest urządzeniem bezobsługowym . ■ Urządzenie musi być zawsze czyste, suche i niezabrudzone olejem ani smarem . ■ Do wnętrza urządzeń nie mogą się przedostać żadne ciecze .   │  17 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 22: Utylizacja

  . Akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi! Uszkodzone lub zużyte akumulatory należy poddać procesowi recyklingu zgodnie z dyrektywą 2006/66/ EC . Akumulatory i/lub urządzenie należy oddać we właściwym punkcie zbiórki odpadów . ■ 18  │   PAS 4 C4...
 • Seite 23 . Materiały opakowaniowe są oznaczone skrótami (a) i cyframi (b) w następujący sposób: 1–7: tworzywa sztuczne, 20–22: papier i tektura, 80–98: kompozyty Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowa- nego produktu udziela urząd gminy lub miasta .   │  19 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 24: Gwarancja Kompernaß Handels Gmbh

  . Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie . Zakres gwarancji Urządzenie zostało starannie wyprodukowane i poddane przed wysyłką skrupulatnej kontroli jakości . ■ 20  │   PAS 4 C4...
 • Seite 25 Realizacja zobowiązań gwarancyjnych W celu zapewnienia szybkiego załatwienia sprawy, postępuj zgod- nie z poniższymi wskazówkami: ■ W przypadku wszelkich pytań przygotuj paragon fiskalny oraz numer artykułu (np . IAN 12345) jako dowód zakupu .   │  21 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 26 średnio na stronę serwisu Lidl (www .lidl-service .com), gdzie możesz otworzyć instrukcję obsługi, wpisując numer artykułu (IAN) 123456 . WSKAZÓWKA ► W przypadku narzędzi Parkside i Florabest prosimy przesłać wyłącznie uszkodzony produkt bez akcesoriów (np . akumula- torów, walizek do przechowywania, narzędzi montażowych itp .) . ■...
 • Seite 27: Serwis

  E-Mail: kompernass@lidl .pl IAN 332948_1907 Importer Pamiętaj, że poniższy adres nie jest adresem serwisu . Skontaktuj się najpierw z odpowiednim punktem serwisowym . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM NIEMCY www .kompernass .com   │  23 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 28: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności

  * Wyłączną odpowiedzialność za wystawienie niniejszej deklaracji zgodno- ści ponosi producent . Opisany powyżej przedmiot oświadczenia spełnia wymagania przepisów dyrektywy 2011/65/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 czerwca 2011 w sprawie ograniczenia stosowania określonych substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicz- nych . ■ 24  │   PAS 4 C4...
 • Seite 29 EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typ/nazwa urządzenia: Wkrętarka akumulatorowa PAS 4 C4 Rok produkcji: 10 - 2019 Numer seryjny: IAN 332948_1907 Bochum, dnia 14 .11 .2019 Semi Uguzlu, dyrektor ds . jakości Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach procesu...
 • Seite 30 ■ 26  │   PAS 4 C4...
 • Seite 31 Importuotojas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Atitikties deklaracijos originalo vertimas . . . . . . . . . 48   │  27 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 32: Įžanga

  AKUMULIATORINIS SUKTUVAS PAS 4 C4 Įžanga Sveikiname įsigijus naują įrankį . Pasirinkote kokybišką gaminį . Nau- dojimo instrukcija yra šio gaminio dalis . Joje pateikta svarbių saugos, naudojimo ir šalinimo nurodymų . Prieš pradėdami naudoti gaminį susipažinkite su visais naudojimo ir saugos nurodymais . Gaminį...
 • Seite 33: Tiekiamas Rinkinys

  Tiekiamas rinkinys 1 Akumuliatorinis suktuvas 1 kroviklis 1 įkrovimo laidas 30 įkišamieji antgaliai x 25 mm 1 naudojimo instrukcija Techniniai duomenys Akumuliatorinis suktuvas: PAS 4 C4 Vardinė įtampa 4 V (nuolatinė srovė) Akumuliatorius (integruotas) (1 elementas) Akumuliatoriaus talpa 1 500 mAh Vardinis sukimosi greitis tuščiąja veika...
 • Seite 34 Akumuliatoriniam įrankiui įkrauti naudokite tik šį kroviklį: PAS 4 C4-1 ĮĖJIMAS/„Input“ Vardinė įtampa 100 – 240 V ∼, 50 – 60 Hz (kintamoji srovė) Vardinė srovė 16 W IŠĖJIMAS/„Output“ Vardinė įtampa 5,0 V (nuolatinė srovė) Vardinė srovė 1 700 mA Įkrovimo trukmė...
 • Seite 35 įrankiu, ir ribojant darbo laiko trukmę . Taip pat būtina atsižvelgti į visas įrankio naudojimo ciklo dalis (pvz ., laiko- tarpius, kai elektrinis įrankis yra išjungtas, ir laikotarpius, kai įrankis įjungtas, tačiau veikia nenaudojamas) .   │  31 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 36: Elektrinių Įrankių Naudojimo Bendrieji Saugos

  Elektriniai įrankiai įskelia kibirkščių, ir jos gali dulkes ar garus uždegti . Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite artintis vaikams ar kitiems asmenims. Atitraukus dėmesį, elektrinis įrankis gali tapti nevaldomas . ■ 32  │   PAS 4 C4...
 • Seite 37: Elektros Sauga

  Naudojant darbui lauke tinkamą ilginamąjį laidą sumažėja elektros smūgio pavojus . Jei elektrinis įrankis neišvengiamai turi būti naudojamas drėgnoje aplinkoje, naudokite pažaidos srove valdomą jungtuvą. Naudojant pažaidos srove valdomą jungtuvą sumažėja elektros smūgio pavojus .   │  33 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 38: Žmonių Sauga

  įrankį nenumatytomis aplinkybėmis . Vilkėkite tinkamus drabužius. Nevilkėkite plačių drabužių, būkite be papuošalų. Plaukus ir drabužius saugokite nuo slankiųjų dalių. Slankiosios dalys gali įtraukti laisvus drabu- žius, papuošalus ar ilgus plaukus . ■ 34  │   PAS 4 C4...
 • Seite 39: Elektrinio Įrankio Naudojimas Ir Elgsena Su Juo

  įrankiui netyčia įsijungti . Nenaudojamus elektrinius įrankius laikykite vaikams nepa- siekiamoje vietoje. Neleiskite elektrinio įrankio naudoti su juo nesusipažinusiems ar šių nurodymų neperskaičiusiems žmonėms. Elektriniai įrankiai kelia pavojų, jei juos naudoja patirties neturintys žmonės .   │  35 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 40: Akumuliatorinio Įrankio Naudojimas Ir Elgsena Su Juo

  Akumuliatorius įkraukite tik gamintojo rekomenduojamais krovikliais. Tam tikro tipo akumuliatoriams skirtą kroviklį naudojant kitokiems akumuliatoriams įkrauti gali kilti gaisras . Elektriniuose įrankiuose naudokite tik jiems numatytus akumuliatorius. Naudojant kitokius akumuliatorius, kyla pavojus susižaloti arba sukelti gaisrą . ■ 36  │   PAS 4 C4...
 • Seite 41 . ATSARGIAI! SPROGIMO PAVOJUS! Niekada nebandykite įkrauti neįkraunamųjų baterijų . Saugokite akumuliatorių nuo karščio, taip pat, pavyzdžiui, nuo nuolatinių tiesioginių saulės spindulių, ugnies, vandens ir drėgmės . Kyla spro- gimo pavojus .   │  37 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 42: Klientų Aptarnavimas

  žiūrimi arba išmokyti saugiai naudoti prietai- są ir supranta jo keliamą pavojų . Vaikams su prietaisu žaisti draudžiama . Neprižiūrimiems vaikams neleidžiama atlikti valymo ir naudo- tojo atliekamų techninės priežiūros darbų . Kroviklį galima naudoti tik patalpose . ■ 38  │   PAS 4 C4...
 • Seite 43: Prieš Pradedant Naudoti

  40 °C . Ilgesnį laiką sandėliuojant ličio jonų akumuliatorių reikia reguliariai tikrinti jo įkrovos lygį . Optimalus įkrovos lygis yra nuo 50 iki 80% . Akumuliatorių laikykite vėsioje ir sausoje aplinkoje, nuo 0 iki 50 °C temperatūroje .   │  39 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 44: Įkišamųjų Antgalių / Įkišamųjų Varžtų Sukimo Antgalių Keitimas

  Įkiškite įkišamąjį antgalį į įrankių laikiklį Ištraukimas ♦ Ištraukite įkišamąjį antgalį iš įrankių laikiklio Pradėjimas naudoti Akumuliatorinio suktuvo įjungimas ir išjungi- Įjungimas ♦ Įjunkite įrankį nuspausdami ĮJUNGIMO/ IŠJUNGIMO jungiklį ir laikykite jį nuspaustą . ■ 40  │   PAS 4 C4...
 • Seite 45: Sukimo Krypties Keitimas

  . Paina tätä varten käynnistys-/katkaisukytkintä Patarimai ir gudrybės Ant sukimo antgalių nurodytas jų dydis ir forma . Jei nesate tikri, kas kartą pirmiausia išbandykite, ar antgalį įkišus į varžto galvutę nelieka tarpo .   │  41 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 46: Techninė Priežiūra, Laikymas Ir Valymas

  Juos valykite sausa šluoste . ■ Įrankį ir jo priedus visada laikykite švarioje, sausoje ir nuo dulkių apsaugotoje vietoje . Šalinimas Pakuotė pagaminta iš aplinką tausojančių medžiagų, kurias galite atiduoti utilizuoti vietos utilizavimo įmo- nėms . ■ 42  │   PAS 4 C4...
 • Seite 47 šalinimą teiraukitės savivaldybės arba miesto administracijoje . Integruotą ličio jonų akumuliatorių gali išimti tik specialistai . Iš korpu- so, atsukus korpuso varžtus, galima išimti tik tuščią akumuliatorių . Prie akumuliatoriaus prijungtas jungtis reikia atjungti po vieną ir izoliuoti .   │  43 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 48: Kompernaß Handels Gmbh Garantija

  . Jei trūkumui taikoma mūsų garantija, jums grąžinsime sutaisytą arba pristatysime naują gaminį . Sutaisius ar pakeitus gaminį, garantijos teikimo laikotarpis nepratęsiamas . ■ 44  │   PAS 4 C4...
 • Seite 49 Garantinis laikotarpis netaikomas ■ įprastai sumažėjus akumuliatoriaus talpai, ■ jei gaminys naudojamas komerciniams tikslams, ■ jei klientas apgadina arba pakeičia gaminį, ■ jei nesilaikoma saugos ir techninės priežiūros nurodymų arba jei gaminys netinkamai valdomas,   │  45 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 50 (www .lidl-service .com), kuriame įvedę ga- minio numerį (IAN) 123456 galėsite atverti savo naudojimo instruk- ciją . NURODYMAS ► Siųsdami „Parkside“ ir „Florabest“ įrankius, siųskite tik patį sugedusį gaminį be priedų (pvz ., akumuliatoriaus, lagaminėlio, montavimo įrankių ir t .t .) . ■ 46 ...
 • Seite 51: Priežiūra

  IAN 332948_1907 Importuotojas Atminkite, kad šis adresas nėra techninės priežiūros tarnybos adre- sas . Pirmiausia susisiekite su nurodyta klientų aptarnavimo tarnyba . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM VOKIETIJA www .kompernass .com   │  47 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 52: Atitikties Deklaracijos Originalo Vertimas

  * Už šios atitikties deklaracijos parengimą atsakingas tik gamintojas . Pirmiau aprašytas deklaracijoje nurodytas gaminys atitinka 2011 m . birželio 8 d . Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/EU dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apriboji- mo . ■ 48  │   PAS 4 C4...
 • Seite 53 EN 60335-2-29:2004+A2:2010+A11:2018 EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Tipas/įrankio pavadinimas: Akumuliatorinis suktuvas PAS 4 C4 Pagaminimo metai: 2019-10 Serijos numeris: IAN 332498_1907 Bochumas, 2019-11-14 Semi Uguzlu, kokybės vadybininkas Galimi techniniai pakeitimai tobulinant gaminį .
 • Seite 54 ■ 50  │   PAS 4 C4...
 • Seite 55 Original-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . 74 DE │ AT │ CH   │  51 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 56: Einleitung

  AKKU-SCHRAUBER PAS 4 C4 Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden . Die Bedie- nungsanleitung ist Teil dieses Produkts . Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung . Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut .
 • Seite 57: Lieferumfang

  USB-Stecker des Ladekabels USB-C-Stecker des Ladekabels Bits Lieferumfang 1 Akku-Schrauber 1 Ladegerät 1 Ladekabel 30 Bits x 25 mm 1 Bedienungsanleitung Technische Daten Akku-Schrauber PAS 4 C4 Nennspannung (Gleichstrom) Akku (integriert) (1 Zelle) Akku-Kapazität 1500 mAh Bemessungs- leerlaufdrehzahl 200 min Drehmoment max .
 • Seite 58 Verwenden Sie zum Laden des Akku- Werkzeugs nur folgendes Ladegerät: PAS 4 C4-1 EINGANG/Input Bemessungsspannung 100 – 240V ∼, 50 – 60 Hz (Wechselstrom) Bemessungsstrom 16 W AUSGANG/Output Bemessungsspannung 5,0 V (Gleichstrom) Bemessungsstrom 1700 mA Ladedauer ca . 1 Std .
 • Seite 59 Arbeitszeit . Dabei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen (beispielsweise Zeiten, in denen das Elek- trowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft) . DE │ AT │ CH   │  55 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 60: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können . Halten Sie Kinder und andere Personen während der Be- nutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren . ■ 56  │   DE │ AT │ CH PAS 4 C4...
 • Seite 61: Elektrische Sicherheit

  Risiko eines elektrischen Schlages . Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehlerstrom- schutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages . DE │ AT │ CH   │  57 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 62: Sicherheit Von Personen

  Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren . ■ 58  │   DE │ AT │ CH PAS 4 C4...
 • Seite 63: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie den abnehmbaren Akku, bevor Sie Geräte- einstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen. Diese Vorsichtsmaß- nahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektro- werkzeugs . DE │ AT │ CH   │  59 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 64 Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett. Rutschige Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen . ■ 60  │   DE │ AT │ CH PAS 4 C4...
 • Seite 65: Verwendung Und Behandlung Des Akkuwerkzeugs

  Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen . Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder zu hohen Temperaturen aus. Feuer oder Temperaturen über 130 °C (265°F) können eine Explosion hervorrufen . DE │ AT │ CH   │  61 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 66: Service

  Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt . Warten Sie niemals beschädigte Akkus. Sämtliche Wartung von Akkus sollte nur durch den Hersteller oder bevollmächtigte KundendienststeIlen erfolgen . ■ 62  │   DE │ AT │ CH PAS 4 C4...
 • Seite 67: Sicherheitshinweise Für Schrauber

  . Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen . Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichti- gung durchgeführt werden . Das Ladegerät ist nur für den Betrieb im Innenbereich geeignet . DE │ AT │ CH   │  63 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 68: Vor Der Inbetriebnahme

  Ladezustand kontrolliert werden . Der optimale Ladezustand liegt zwischen 50% und 80% . Das Lagerungsklima soll kühl und trocken sein in einer Umgebungstempe ratur zwischen 0 °C und 50 °C . ■ 64  │   DE │ AT │ CH PAS 4 C4...
 • Seite 69: Bits/Schraubendreheinsätze Auswechseln (Siehe Abb . B)

  Ziehen Sie den Bit aus der Werkzeugaufnahme heraus . Inbetriebnahme Akkuschrauber ein-/ausschalten Einschalten ♦ Drücken Sie zur Inbetriebnahme des Gerätes den EIN-/AUS- Schalter und halten Sie ihn gedrückt . DE │ AT │ CH   │  65 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 70: Drehrichtung Umschalten

  Schraub-Bits sind mit ihren Maßen und der Form gekennzeichnet . Falls Sie sich unsicher sind, probieren Sie immer zuerst aus, ob das Bit ohne Spiel im Schraubkopf sitzt . ■ 66  │   DE │ AT │ CH PAS 4 C4...
 • Seite 71: Wartung, Lagerung Und Reinigung

  Demontieren Sie die Aufsätze vor dem Reinigen . Säubern Sie diese mit einem trockenen Tuch . ■ Lagern Sie das Gerät und Zubehörteile stets sauber, staubfrei und trocken . DE │ AT │ CH   │  67 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 72: Entsorgung

  . Um den Akku aus dem Gehäuse zu entfernen, muss der Akku leer sein und die Schrauben am Gehäuse abgeschraubt werden . Die Anschlüsse am Akku müssen einzeln nach einander getrennt und isoliert werden . ■ 68  │   DE │ AT │ CH PAS 4 C4...
 • Seite 73: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäu- fer des Produkts gesetzliche Rechte zu . Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht einge- schränkt . DE │ AT │ CH   │  69 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 74 Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind . Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachge- mäß benutzt oder gewartet wurde . Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten ■ 70  │   DE │ AT │ CH PAS 4 C4...
 • Seite 75 (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes . ■ Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontak- tieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail . DE │ AT │ CH   │  71 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 76: Service

  Eingabe der Artikelnummer (IAN) 123456 Ihre Bedienungsanleitung öffnen . HINWEIS ► Bei Parkside und Florabest Werkzeugen senden Sie bitte ausschließlich den defekten Artikel ohne Zubehör (z . B . Akku, Aufbe wahrungskoffer, Montagewerkzeuge, etc) ein . Service WARNUNG! ►...
 • Seite 77: Importeur

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www .kompernass .com DE │ AT │ CH   │  73 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 78: Original-Konformitätserklärung

  Stoffe in Elektro- und Elektronik geräten . Angewandte harmonisierte Normen: EN 62841-1:2015 EN 62841-2-2:2014 EN ISO 12100:2010 EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 EN 60335-2-29:2004+A2:2010+A11:2018 EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 ■ 74  │   DE │ AT │ CH PAS 4 C4...
 • Seite 79 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typ/Gerätebezeichnung: Akku-Schrauber PAS 4 C4 Herstellungsjahr: 10 – 2019 Seriennummer: 332948_1907 Bochum, 14 .11 .2019 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbe- halten . DE │ AT │ CH  ...
 • Seite 80 ■ 76  │   DE │ AT │ CH PAS 4 C4...
 • Seite 81 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stan informacji · Informacijos data Stand der Informationen: 12 / 2019 · Ident.-No.: PAS4C4-112019-2 IAN 332948_1907...