Parkside PAP 20 A1 Bedienungsanleitung

Akku 2 ah
Vorschau ausblenden

Werbung

2Ah BATTERY PAP 20 A1
BATERIJA 2 Ah
Uputstvo za upotrebu
IAN 322705_1901
AKKU 2 Ah
Bedienungsanleitung

Werbung

Kapitel

loading

  Andere Handbücher für Parkside PAP 20 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAP 20 A1

 • Seite 1 2Ah BATTERY PAP 20 A1 BATERIJA 2 Ah AKKU 2 Ah Uputstvo za upotrebu Bedienungsanleitung IAN 322705_1901...
 • Seite 2 Pre čitanja rasklopite stranu sa slikama te se upoznajte sa svim funkcijama uređaja. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildun- gen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Uputstvo za upotrebu Strana DE / AT / CH Bedienungsanleitung Seite...
 • Seite 4 Charging times Battery pack Battery pack Battery pack PAP 20 A3 PAP 20 A1 PAP 20 A2 Charging currents max. 2.4A 60 min 90 min 120 min Charger PLG 20 A1 2.4A 2.4A 2.4A max. 3.5A 60 min 60 min...
 • Seite 5 All Parkside tools and the chargers PLG 20 A1 / A2 / A3 of the X20V Team series are compatible with the PAP 20 A1 / PAP 20 A2 / PAP 20 A3 battery pack. 20V max.
 • Seite 6: Inhaltsverzeichnis

  Poručivanje telefonom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 PAP 20 A1  ...
 • Seite 7: Uvod

  Ovaj akumulator nije namenjen za komercijalnu upotrebu . Svaka druga upotreba ili promena uređaja važi kao nenamenska i krije znatne opasnosti od nezgoda . Proizvođač ne preuzima odgovornost za štete koje su nastale nenamenskom upotrebom . ■ 2  │   PAP 20 A1...
 • Seite 8: Oprema

  Crvena LED lampica za kontrolu napunjenosti Zelena LED lampica za kontrolu napunjenosti Obim isporuke 1 baterija 2 Ah 1 uputstvo za upotrebu Tehnički podaci Baterija 2 Ah: PAP 20 A1 Tip: LITIJUM-JONSKI Nominalni napon: 20 V (jednosmerna struja) Kapacitet: 2,0 Ah Ćelije:...
 • Seite 9 II / (dvostruka izolacija) PAŽNJA! ► Ovaj punjač može da puni samo sledeće akumulatore: PAP 20 A1 / PAP 20 A2 / PAP 20 A3 . ► Aktuelni spisak kompatibilnosti akumulatora naći ćete na stranici www .lidl .de/akku . ■...
 • Seite 10: Opšte Bezbednosne Napomene

  . b) U električnim alatima, koristite samo punjive akumulatore predviđene za tu vrstu alata. Korišćenje nekih drugih akumulatora može da dovede do povreda i opasnosti od požara . PAP 20 A1   │  5 ■...
 • Seite 11 . OPREZ! OPASNOST OD EKSPLOZIJE! Nikada ne punite baterije koje nisu punjive. Čuvajte akumulator od toplote, npr. od trajnog izlaganja suncu, vatre, vode i vlage. Postoji opasnost od eksplozije . ■ 6  │   PAP 20 A1...
 • Seite 12: Dodatne Bezbednosne Napomene

  Sledite uputstva za punjenje i nikada ne punite akumulator ili akumulatorski alat van tempe- raturnog područja navedenog u uputstvu za rukovanje. Pogrešno punjenje ili punjenje van dozvoljenog područja temperature može da uništi akumulator i da poveća opasnost od požara . PAP 20 A1   │  7 ■...
 • Seite 13: Punjenje Baterijskog Paketa (Vidi Sliku A)

  Umetnite mrežni utikač u utičnicu . Kontrolna LED lampica svetli crveno . ♦ Zelena kontrolna LED lampica Vam signalizira, da je proces punjenja završen i da je baterijski paket spreman za korišćenje . ■ 8  │   PAP 20 A1...
 • Seite 14: Provera Stanja Akumulatora

  Stanje, tj . preostala snaga se prikazuje na LED lampici na displeju akumulatora na sledeći način: ♦ CRVENO / NARANDŽASTO / ZELENO = maksimalno napunjen CRVENO / NARANDŽASTO = osrednje napunjen CRVENO = skoro prazan – napuniti akumulator PAP 20 A1   │  9 ■...
 • Seite 15: Održavanje I Skladištenje

  50% i 80% . Optimalna klima skladištenja je hladna i suva . ■ Nikada ne obavljajte održavanje oštećenog akumulatora . Sve radove na održavanju akumulatora treba da obavlja isključivo proizvođač ili ovlašćeni korisnički servis . ■ 10  │   PAP 20 A1...
 • Seite 16: Garancija I Garantni List

  ‒ ako otklanjanje kvara nije moguće, kupac ima pravo da zahteva od prodavca povrat novca . Ukupan rok garancije je 6 meseci . PAP 20 A1   │  11 ■...
 • Seite 17 Pre obraćanja prodavcu za tehničku pomoć, potrebno je proveriti ispravnost instalacije i ostalih potrebnih uslova naznačenih u Uputstvu za upotrebu . Kupac je dužan da prodavcu preda sve pripadajuće delove proizvoda koje je preuzeo u trenutku kupovine . ■ 12  │   PAP 20 A1...
 • Seite 18 (pucanje cevi usled smrzavanja, oštećenja gumenih delova, rđanje, itd .) 4 . Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa Uputstvom za upotrebu . 5 . Ukoliko je proizvod pokušalo da popravi treće neovlašćeno lice . PAP 20 A1   │  13 ■...
 • Seite 19 6 . Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa namenom . 7 . Ukoliko je čišćenje i održavanje uređaja urađeno protivno Uputstvu za upotrebu . 8 . Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne svrhe . ■ 14  │   PAP 20 A1...
 • Seite 20 Naziv proizvoda: Akumulator Model: PAP 20 A1 IAN / Serijski broj: 322705_1901 Proizvođač: KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, NEMAČKA www.kompernass.com Ovlašćeni serviser: ICOM COMMUNICA- TIONS doo, Dragoslava Srejovića 39b, 21203 Veter- nik, Republika Srbija, tel . 0800-191-191, e-mail: kompernass@lidl .rs...
 • Seite 21: Odlaganje

  Direktivom 2006/66/EC . Vratite baterijski paket i/ili uređaj preko ponuđenog sabirnog centra . Raspitajte se u Vašoj opštinskoj ili gradskoj upravi o mogućnostima odlaganja dotrajalih električnih alata / baterijskih paketa . ■ 16  │   PAP 20 A1...
 • Seite 22 (a) i brojevima (b) sa sledećim značenjem: 1–7: Plastika, 20–22: Hartija i karton, 80–98: Kompozitni materijali O mogućnostima za odlaganje dotrajalih proizvoda saznaćete u Vašoj opštinskoj ili gradskoj upravi . PAP 20 A1   │  17 ■...
 • Seite 23: Napomene U Vezi Sa Ez Izjavom O

  . Poručivanje rezervnih akumulatora Kada želite da poručite rezervni akumulator za Vaš uređaj, porudžbinu možete da izvršite na komforan način putem interneta: www .kompernass .com ili telefonom . ■ 18  │   PAP 20 A1...
 • Seite 24 Akcija je ograničena na jedan akumulator po kupcu/uređaju, kao i na period od dva meseca nakon perioda trajanja akcije . Nakon toga je i dalje moguće poručivanje rezervnog akumu- latora kao rezervnog dela, ali pod drugačijim uslovima . PAP 20 A1   │  19 ■...
 • Seite 25: Poručivanje Telefonom

  Da bi obezbedili brzu obradu Vaše porudžbine, molimo Vas da kod svih upita držite u pripravnosti broj artikla (npr . IAN 322705) uređaja . Broj artikla se nalazi na tipskoj pločici ili na naslovnoj strani ovog uputstva . ■ 20  │   PAP 20 A1...
 • Seite 26 Telefonische Bestellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 PAP 20 A1 DE │...
 • Seite 27: Einleitung

  Einsatz bestimmt . Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestim- mungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren . Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstande- ne Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung . ■ 22  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 28: Ausstattung

  Taste Akkuzustand Akku-Display-LED Schnell-Ladegerät (nicht im Lieferumfang) Rote Ladekontroll-LED Grüne Ladekontroll-LED Lieferumfang 1 Akku 2 Ah 1 Betriebsanleitung Technische Daten Akku 2 Ah: PAP 20 A1 Typ: LITHIUM-IONEN Bemessungsspannung: 20 V (Gleichstrom) Kapazität: 2,0 Ah Zellen: PAP 20 A1 DE │ AT │ CH  ...
 • Seite 29 Schutzklasse: II / (Doppelisolierung) ACHTUNG! ► Dieses Ladegerät kann nur die folgenden Batterien laden: PAP 20 A1 / PAP 20 A2 / PAP 20 A3 . ► Eine aktuelle Liste der Akkukompatibilität finden Sie unter www .lidl .de/akku . ■...
 • Seite 30: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Akkus verwendet wird . b) Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen . PAP 20 A1 DE │ AT │ CH   │  25 ■...
 • Seite 31 Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals auf. Schützen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonneneinstrah- lung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Es Besteht Explosionsgefahr . ■ 26  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 32: Erweiterte Sicherheitshinweise

  Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals außerhalb des in der Betriebsanleitung angegebenen Temperaturbereichs. Falsches Laden oder Laden außerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs kann den Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen . PAP 20 A1 DE │ AT │ CH   │  27 ■...
 • Seite 33: Akku-Pack Laden (Siehe Abb . A)

  Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose . Die Kontroll-LED leuchtet rot . ♦ Die grüne Kontroll-LED signalisiert Ihnen, dass der Ladevorgang abgeschlossen und der Akku- Pack einsatzbereit ist . ■ 28  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 34: Akkuzustand Prüfen

  Der Zustand bzw . die Restleistung wird in der Akku- Display-LED wie folgt angezeigt: ♦ ROT / ORANGE / GRÜN = maximale Ladung ROT / ORANGE = mittlere Ladung ROT = schwache Ladung – Akku aufladen PAP 20 A1 DE │ AT │ CH   │  29 ■...
 • Seite 35: Wartung Und Lagerung

  Kaufdatum . Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu . Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt . ■ 30  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 36 . Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile . Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schä- den und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden . Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig . PAP 20 A1 DE │ AT │ CH   │  31...
 • Seite 37 Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt . Bei missbräuch- licher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltan- wendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie . ■ 32  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 38 Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden . PAP 20 A1 DE │ AT │ CH   │  33...
 • Seite 39: Service

  Tel .: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min .) E-Mail: kompernass@lidl .at Service Schweiz Tel .: 0842 665566 (0,08 CHF/Min ., Mobilfunk max . 0,40 CHF/Min .) E-Mail: kompernass@lidl .ch IAN 322705_1901 ■ 34  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 40: Importeur

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www .kompernass .com PAP 20 A1 DE │ AT │ CH   │  35 ■...
 • Seite 41: Entsorgung

  Akku-Pack und / oder das Gerät über die angebote- nen Sammeleinrichtungen zurück . Über Entsorgungsmöglichkeiten für ausgediente Elek- trowerkzeuge / Akku-Pack informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung . ■ 36  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 42 Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung . PAP 20 A1 DE │ AT │ CH   │  37 ■...
 • Seite 43: Hinweise Zur Eg-Konformitätserklärung

  Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8 . Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektro- nikgeräten . ■ 38  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 44: Ersatz-Akku Bestellung

  Die Aktion ist begrenzt auf einen Akku pro Kunde / Gerät, sowie auf eine Laufzeit von zwei Mona- ten nach dem Aktionszeitraum . Danach kann der Ersatzakku als Ersatzteil zu anderen Konditionen weiterhin bestellt werden . PAP 20 A1 DE │ AT │ CH   │  39...
 • Seite 45: Telefonische Bestellung

  Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (z .B . IAN 322705) des Gerätes bereit . Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung . ■ 40  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 46 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stanje informacija Stand der Informationen: 07 / 2019 Ident.-No.: PAP20A1-062019-2 IAN 322705_1901...