Parkside PAP 20 A1 Bedienungsanleitung

Akku 2 ah
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
2Ah BATTERY PAP 20 A1
2Ah BATTERY
Operating instructions
BATTERIE 2 Ah
Mode d'emploi
AKKU 2 Ah
Bedienungsanleitung
IAN 339115_1910
GENOPLADELIGT
BATTERI 2 Ah
Betjeningsvejledning
ACCU 2 Ah
Gebruiksaanwijzing

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PAP 20 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAP 20 A1

 • Seite 1 2Ah BATTERY PAP 20 A1 GENOPLADELIGT 2Ah BATTERY BATTERI 2 Ah Operating instructions Betjeningsvejledning BATTERIE 2 Ah ACCU 2 Ah Mode d‘emploi Gebruiksaanwijzing AKKU 2 Ah Bedienungsanleitung IAN 339115_1910...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Avant de lire le mode d’emploi, ouvrez la page con- tenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l’appareil.
 • Seite 4 20V max. All Parkside tools and the chargers PLG 20 A1/PLG 20 A2/PLG 20 A3/PDSLG 20 A1 of the X20V Team series are compatible with the PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3 battery pack. 2 Ah 3 Ah 4 Ah...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Ordering a replacement battery ..18 Telephone ordering ..... . 18 GB │ IE │ NI │ PAP 20 A1    1 ■...
 • Seite 6: Introduction

  Any other usage of or modification to the appliance is deemed to be improper and carries a significant risk of accidents. The manufacturer accepts no responsibility for damage(s) attributable to misuse. │ GB │ IE │ NI ■ 2    PAP 20 A1...
 • Seite 7: Features

  High-speed charger (not supplied) Red charge control LED Green charge control LED Package contents 1 2Ah battery 1 set of operating instructions Technical data 2Ah Battery PAP 20 A1 Type LITHIUM ION Rated voltage 20 V (DC) Capacity 2.0 Ah Cells GB │...
 • Seite 8 Protection class II / (double insulation) ATTENTION! ► This charger can only charge the following batteries: PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3. ► A current list of battery compatibility can be found at www.lidl.de/akku. │ GB │ IE │ NI ■...
 • Seite 9: General Power Tool Safety Warnings

  Only the rechargeable battery units supplied are to be used with an electrical power tool. The use of other rechargeable battery units may lead to the danger of injury or fire. GB │ IE │ NI │ PAP 20 A1    5 ■...
 • Seite 10 CAUTION! RISK OF EXPLOSION! Never charge non-rechargeable batteries! Protect the rechargeable battery from heat, for example from continuous exposure to sunlight, fire, water and moisture. There is a risk of explosion. │ GB │ IE │ NI ■ 6    PAP 20 A1...
 • Seite 11: Extended Safety Guidelines

  Incorrect charging or charging outside of the permissible temperature range can destroy the battery and increase the risk of fire. GB │ IE │ NI │ PAP 20 A1    7 ■...
 • Seite 12: Charging The Battery Pack (See Fig. A)

  Insert the power plug into the socket. The control lights up red. ♦ The green LED indicates that the charging process is complete and the battery pack ready. │ GB │ IE │ NI ■ 8    PAP 20 A1...
 • Seite 13: Checking The Battery Charge Level

  The status/remaining charge will be shown on the battery display LED as follows: RED/ORANGE/GREEN = maximum charge RED/ORANGE = medium charge RED = low charge – charge the battery GB │ IE │ NI │ PAP 20 A1    9 ■...
 • Seite 14: Maintenance And Storage

  If this product has any faults, you, the buyer, have certain statutory rights. Your statutory rights are not restricted in any way by the warranty described below. │ GB │ IE │ NI ■ 10    PAP 20 A1...
 • Seite 15 Repairs car- ried out after expiry of the warranty period shall be subject to a fee. GB │ IE │ NI │ PAP 20 A1    11 ■...
 • Seite 16 Service centres. The warranty period does not apply to ■ Normal reduction of the battery capacity over time ■ Commercial use of the product │ GB │ IE │ NI ■ 12    PAP 20 A1...
 • Seite 17 (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred. You can download these instructions along with many other manuals, product videos and installation software at www.lidl-service.com. GB │ IE │ NI │ PAP 20 A1    13 ■...
 • Seite 18: Service

  Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 · 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ GB │ IE │ NI ■ 14    PAP 20 A1...
 • Seite 19: Disposal

  Directive 2006/66/EC. Take the battery pack and/ or appliance to a nearby collection facility. Please consult your local authorities regarding suitable disposal of worn out power tools/battery packs. GB │ IE │ NI │ PAP 20 A1    15 ■...
 • Seite 20 (b) with the following meanings: 1–7: Plastics, 20–22: Paper and cardboard, 80–98: Composites. Your local community or municipal authorities can provide information on how to dispose of the worn-out product. │ GB │ IE │ NI ■ 16    PAP 20 A1...
 • Seite 21: Notes Concerning The Ec Declaration Of Conformity

  Directive 2011/65/EU of the European Parliament and Council of 8 June 2011 on the limitations of use of certain dangerous substances in electrical and electronic appliances. GB │ IE │ NI │ PAP 20 A1    17 ■...
 • Seite 22: Ordering A Replacement Battery

  (e.g. IAN 339115) in case of questions. The article number can be found on the type plate or the title page of these instructions. │ GB │ IE │ NI ■ 18    PAP 20 A1...
 • Seite 23 Bestilling af reservebatteri ..36 Telefonisk bestilling ..... . . 36 │ PAP 20 A1    19...
 • Seite 24: Indledning

  Enhver anden anvendelse eller ændring af produktet anses for at være uden for anvendelsesområdet og indebærer betydelige farer for uheld. Producenten påtager sig intet ansvar for skader, der opstår som følge af ikke-forskriftsmæssig anvendelse. │ ■ 20    PAP 20 A1...
 • Seite 25: Udstyr

  Hurtigoplader (medfølger ikke ved køb) Rød kontrol-LED for opladning Grøn kontrol-LED for opladning Pakkens indhold 1 genopladeligt batteri 2 Ah 1 betjeningsvejledning Tekniske data Genopladeligt batteri 2 Ah PAP 20 A1 Type LITHIUM-ION Mærkespænding 20 V (jævnstrøm) Kapacitet 2,0 Ah Celler │...
 • Seite 26 Opladningstid ca. 60 min Beskyttelsesklasse II / (dobbeltisolering) OBS! ► Denne oplader kan kun oplade følgende batterier: PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3. ► Der findes en opdateret liste for batteri- kompatibiliteten på www.lidl.de/akku. │ ■ 22    PAP 20 A1...
 • Seite 27: Generelle Sikkerheds Anvisninger

  Brug kun batterier, der er beregnet til elværk- tøjet. Anvendelse af andre batterier kan medføre personskader og brandfare. │ PAP 20 A1    23 ■...
 • Seite 28 FORSIGTIG! EKSPLOSIONSFARE! Oplad aldrig batterier, der ikke er beregnet til det. Beskyt det genopladelige batteri mod varme på grund af fx konstant sollys, ild, vand og fugt. Der er fare for eksplosion. │ ■ 24    PAP 20 A1...
 • Seite 29: Supplerende Sikkerhedsanvisninger

  Følg alle anvisninger for opladning, og oplad aldrig batteriet eller batteridrevet værktøj uden for det temperaturinterval, som er angivet i betjeningsvejledningen. Forkert opladning eller opladning uden for det til- ladte temperaturområde kan ødelægge batteriet og øge brandfaren. │ PAP 20 A1    25 ■...
 • Seite 30: Opladning Af Batteripakken (Se Fig. A)

  0 °C og 50 °C. ♦ Sæt batteripakken ind i hurtigopladeren (se fig. A). ♦ Sæt stikket i stikkontakten. Kontrol-LED'en lyser rødt. ♦ Den grønne kontrol-LED viser, at opladningen er afsluttet, og at batteripakken kan anvendes. │ ■ 26    PAP 20 A1...
 • Seite 31: Kontrol Af Batteriets Tilstand

  (se endvidere hoved- billedet). Tilstanden eller resteffekten vises på følgende måde på display-LED for batteriet RØD/ORANGE/GRØN = maksimal opladning RØD/ORANGE = medium opladning RØD = svag opladning – oplad batteriet │ PAP 20 A1    27 ■...
 • Seite 32: Vedligeholdelse Og Opbevaring

  På dette produkt får du 3 års garanti fra købsdatoen. I tilfælde af mangler ved produktet har du en række juridiske rettigheder i forhold til sælgeren af pro- duktet. Dine juridiske rettigheder forringes ikke af den nedenfor anførte garanti. │ ■ 28    PAP 20 A1...
 • Seite 33 Det gælder også for udskiftede og re- parerede dele. Skader og mangler, som eventuelt allerede fandtes ved køb, samt manglende dele, skal anmeldes straks efter udpakningen. Når garantipe- rioden er udløbet, er reparation af skader betalings- pligtig. │ PAP 20 A1    29 ■...
 • Seite 34 Ved misbrug og uhensigtsmæssig brug, anvendelse af vold og ved indgreb, som ikke er foretaget af vores autoriserede serviceafdeling, bortfalder garantien. Garantiperioden gælder ikke ved ■ Normalt forbrug af batteriets kapacitet ■ Erhvervsmæssig anvendelse af produktet │ ■ 30    PAP 20 A1...
 • Seite 35 Et produkt, der er registreret som defekt, kan du derefter indsende portofrit til den oplyste ser- viceadresse med vedlæggelse af købsbevis (kvit- tering) og en beskrivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået. │ PAP 20 A1    31 ■...
 • Seite 36: Service

  Service Danmark Tel.: 32 710005 E-Mail: kompernass@lidl.dk IAN 339115_1910 Importør Bemærk at den efterfølgende adresse ikke er en serviceadresse. Kontakt først det nævnte servicested. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM TYSKLAND www.kompernass.com │ ■ 32    PAP 20 A1...
 • Seite 37: Bortskaffelse

  Defekte eller kasserede batterier skal genanvendes i henhold til direktiv 2006/66/EC. Aflever batteripakken og/eller pro- duktet på de lokale genbrugspladser. Du kan få oplysninger om bortskaffelsesmuligheder for brugt elværktøj / batteripakken hos kommunens tekniske forvaltning. │ PAP 20 A1    33 ■...
 • Seite 38 Emballagematerialerne er mærket med forkortel- serne (a) og tallene (b) med følgende betydning: 1–7: Plasticmaterialer, 20–22: Papir og pap, 80–98: Kompositmaterialer. Du kan få oplysninger hos kommunen om bortskaffelse af udtjente produkter. │ ■ 34    PAP 20 A1...
 • Seite 39: Info Om Eu- Overensstemmelseserklæringen

  Den ovenfor be- skrevne genstand i erklæringen opfylder forskrifterne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. │ PAP 20 A1    35 ■...
 • Seite 40: Bestilling Af Reservebatteri

  Service Danmark Tel.: 32 710005 For at sikre hurtig behandling af din bestilling bedes du have produktets varenummer (f.eks. IAN 339115) ved hånden ved alle forespørgsler. Varenummeret kan findes på typeskiltet eller på titelbladet i denne vejledning. │ ■ 36    PAP 20 A1...
 • Seite 41 Commande d'accu de rechange ..55 Commande téléphonique ....56 FR │ BE │ PAP 20 A1    37 ■...
 • Seite 42: Introduction

  Toute utilisation autre ou modification de l'appareil est considérée comme non conforme et s'accom- pagne de risques d'accident non négligeables. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme à l'usage prévu. │ FR │ BE ■ 38    PAP 20 A1...
 • Seite 43: Équipement

  Chargeur rapide (non inclus dans la livraison) LED rouge de contrôle de charge LED verte de contrôle de charge Matériel livré 1 batterie 2 Ah 1 mode d'emploi Caractéristiques techniques Batterie 2 Ah PAP 20 A1 Type LITHIUM-IONS Tension nominale 20 V (courant continu) Capacité...
 • Seite 44 II / (double isolation) ATTENTION ! ♦ Ce chargeur ne peut charger que les batteries suivantes: PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3. ♦ Une liste actualisée de la compatibilité de la batterie est disponible sur www.lidl.de/Akku. │ FR │ BE ■...
 • Seite 45: Avertissements De Sécurité Généraux Pour L'outil

  Un court-circuit entre les contacts des accus peut provoquer des brûlures ou un incendie. FR │ BE │ PAP 20 A1    41 ■...
 • Seite 46 Ne rechargez jamais des piles non rechargeables. Protégez l'accu de la chaleur, par ex. aussi du rayonnement solaire continu, du feu, de l'eau et de l'humidité. Il y a risque d'explosion. │ FR │ BE ■ 42    PAP 20 A1...
 • Seite 47: Consignes De Sécurité Avancées

  Un charge- ment incorrect ou un chargement en dehors de la plage de température autorisée peut détruire l'appareil et augmenter le risque d'incendie. FR │ BE │ PAP 20 A1    43 ■...
 • Seite 48: Recharger Le Pack D'accus (Voir Fig. A)

  La LED de contrôle s'allume en rouge. ♦ La LED verte de contrôle vous signale que l'opération de charge est terminée et que le pack d'accus est prêt à être utilisé. │ FR │ BE ■ 44    PAP 20 A1...
 • Seite 49: Contrôler L'état De L'accu

  L'état et la puissance restante s'affichent comme suit dans la LED d'affichage de l'accu  : ROUGE/ORANGE/VERT = charge maximale ROUGE/ORANGE = charge moyenne ROUGE = charge faible – charger l'accu FR │ BE │ PAP 20 A1    45 ■...
 • Seite 50: Entretien Et Entreposage

  Si ce produit venait à présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit. Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous. │ FR │ BE ■ 46    PAP 20 A1...
 • Seite 51 Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l’achat doivent être signalés immédiatement après le débal- lage. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l’objet d’une facturation. FR │ BE │ PAP 20 A1    47 ■...
 • Seite 52 à un usage professionnel. La garantie est annulée en cas d’entretien incorrect et inapproprié, d’usage de la force et en cas d’inter- vention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé. │ FR │ BE ■ 48    PAP 20 A1...
 • Seite 53 (en bas à gauche) ou sur l’autocollant au dos ou sur le dessous du produit. FR │ BE │ PAP 20 A1    49 ■...
 • Seite 54 Grâce à ce code QR, vous arriverez di- rectement sur le site Lidl service après-vente (www.lidl-service.com) et vous pourrez ouvrir votre mode d’emploi en saisissant votre référence (IAN) 123456. │ FR │ BE ■ 50    PAP 20 A1...
 • Seite 55: Service Après-Vente

  Veuillez tenir compte du fait que l’adresse suivante n’est pas une adresse de service après-vente. Veuillez d’abord contacter le service mentionné. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM ALLEMAGNE www.kompernass.com FR │ BE │ PAP 20 A1    51 ■...
 • Seite 56: Mise Au Rebut

  2006/66/CE. Déposez le pack d'accus et/ou l'appareil auprès des points de collecte existants. Informez-vous auprès des services administratifs communaux ou municipaux quant aux possibilités de mise au rebut des outils électriques/packs d'accus. │ FR │ BE ■ 52    PAP 20 A1...
 • Seite 57 1–7 : Plastiques, 20–22 : Papier et carton, 80–98 : Matériaux composites. Renseignez-vous auprès de votre com- mune pour connaître les possibilités de mise au rebut de votre appareil usagé. FR │ BE │ PAP 20 A1    53 ■...
 • Seite 58: Remarques Concernant La Déclaration De Conformité Ce

  2011/65/EU du Parlement européen et du Conseil en date du 8 juin 2011 visant la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. │ FR │ BE ■ 54    PAP 20 A1...
 • Seite 59: Commande D'accu De Rechange

  épuisé très rapidement. REMARQUE ► Dans certains pays, la commande de pièces détachées ne peut pas être réalisée en ligne. Dans ce cas, veuillez contacter la hotline du service après-vente. FR │ BE │ PAP 20 A1    55 ■...
 • Seite 60: Commande Téléphonique

  (par ex. IAN 339115) pour répondre à toute demande de renseignements. Vous trouverez le numéro de référence sur la plaque signalétique ou sur la page de garde de ce mode d'emploi. │ FR │ BE ■ 56    PAP 20 A1...
 • Seite 61 Vervangende accu bestellen ..75 Telefonische bestelling ....76 NL │ BE │ PAP 20 A1    57 ■...
 • Seite 62: Inleiding

  De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit gebruik in strijd met de bestemming. │ NL │ BE ■ 58    PAP 20 A1...
 • Seite 63: Uitrusting

  Accu-display-LED Snellader (niet meegeleverd) Rode controle-LED voor opladen Groene controle-LED voor opladen Inhoud van het pakket 1 accu 2 Ah 1 gebruiksaanwijzing Technische gegevens Accu 2 Ah PAP 20 A1 Type LITHIUM-ION Nominale spanning 20 V (gelijkstroom) Capaciteit 2,0 Ah Cellen NL │...
 • Seite 64 60 min Beschermingsklasse II / (dubbel geïsoleerd) WAARSCHUWING! ► Deze lader kan alleen de volgende batterijen opladen: PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3. ► Een actuele lijst van batterijcompatibiliteit is te vinden op www.Lidl.de/Akku. │ NL │ BE ■...
 • Seite 65: Algemene Veiligheidsvoorschriften

  Gebruik alleen de daarvoor bestemde accu's in de elektrische apparaten. Het gebruik van andere accu's kan tot verwondingen en brand- gevaar leiden. NL │ BE │ PAP 20 A1    61 ■...
 • Seite 66 Lekkende accuvloeistof kan leiden tot huidirritatie en brandwonden. VOORZICHTIG! EXPLOSIEGEVAAR! Laad niet-oplaadbare accu's nooit Bescherm de accu tegen hitte, bijv. ook tegen continu zonlicht, vuur, water en vocht. Er bestaat explosiegevaar. │ NL │ BE ■ 62    PAP 20 A1...
 • Seite 67: Uitgebreide Veiligheidsvoorschriften

  Bij verkeerd opladen of opladen buiten het toege- stane temperatuurbereik kan de accu stuk gaan en kan het brandgevaar toenemen. NL │ BE │ PAP 20 A1    63 ■...
 • Seite 68: Accupack Opladen (Zie Afb. A)

  ♦ Steek de stekker in het stopcontact. De controle- brandt rood. ♦ De groene controle-LED geeft aan dat het opladen is voltooid en dat het accupack klaar is voor gebruik. │ NL │ BE ■ 64    PAP 20 A1...
 • Seite 69: Toestand Van De Accu Controleren

  (zie ook de hoofdaf- beelding). De toestand resp. de resterende capaciteit wordt met de accu-display-LED als volgt aangegeven: ROOD/ORANJE/GROEN = maximale lading ROOD/ORANJE = middelhoge lading ROOD = zwakke lading – accu opladen NL │ BE │ PAP 20 A1    65 ■...
 • Seite 70: Onderhoud En Opslag

  50% en 80%. Het optimale opslagkli- maat is koel en droog. ■ Pleeg nooit onderhoud aan beschadigde accu's. Alle accuonderhoud mag uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant of een bevoegde klantenservice. │ NL │ BE ■ 66    PAP 20 A1...
 • Seite 71: Garantie Van Kompernaß Handels Gmbh

  Wanneer het defect door onze garantie wordt ge- dekt, krijgt u het gerepareerde product of een nieuw product retour. Met de reparatie of vervanging van het product begint er geen nieuwe garantieperiode. NL │ BE │ PAP 20 A1    67 ■...
 • Seite 72 Voor deskundig gebruik van het product moeten alle in de gebruiksaanwijzing beschreven aanwijzingen precies worden opgevolgd. Gebruiksdoeleinden en handelingen die in de gebruiksaanwijzing worden afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd, moeten beslist worden vermeden. │ NL │ BE ■ 68    PAP 20 A1...
 • Seite 73 Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje van het product, op het product gegraveerd, op de titelpagina van de gebruiksaanwijzing (linkson- der) of op de sticker op de achter- of onderkant van het product. NL │ BE │ PAP 20 A1    69 ■...
 • Seite 74 Met deze QR-code gaat u direct naar de website van Lidl Service (www.lidl-service.com) en kunt u met het invoeren van het artikelnummer (IAN) 123456 de gebruiksaanwijzing openen. │ NL │ BE ■ 70    PAP 20 A1...
 • Seite 75: Service

  E-Mail: kompernass@lidl.be IAN 339115_1910 Importeur Let op: het volgende adres is geen serviceadres. Neem eerst contact op met het opgegeven service adres. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DUITSLAND www.kompernass.com NL │ BE │ PAP 20 A1    71 ■...
 • Seite 76: Afvoeren

  Richtlijn 2006/66/EC worden gerecycled. Lever het accupack en/of het apparaat in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten. Over afvoermogelijkheden voor afgedankt elektrisch gereedschap/een afgedankt accupack kunt u infor- matie opvragen bij uw gemeentereiniging. │ NL │ BE ■ 72    PAP 20 A1...
 • Seite 77 (a) en cijfers (b) met de volgende betekenis: 1–7: kunststoffen, 20–22: papier en karton, 80–98: composiet- materialen. Mogelijkheden voor het afvoeren van het afgedankte product vindt u bij uw gemeente. NL │ BE │ PAP 20 A1    73 ■...
 • Seite 78: Opmerkingen Over De Eg-Conformiteitsverklaring

  Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 aan- gaande de beperking van het gebruik van bepaalde ge- vaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten. │ NL │ BE ■ 74    PAP 20 A1...
 • Seite 79: Vervangende Accu Bestellen

  Dit artikel kan vanwege de beperkte voorraad na korte tijd uitverkocht zijn. OPMERKING ► In sommige landen is het online bestellen van vervangingsonderdelen niet mogelijk. Neem in dat geval contact op met de service-hotline. NL │ BE │ PAP 20 A1    75 ■...
 • Seite 80: Telefonische Bestelling

  (bijv. IAN 339115) van het apparaat bij de hand te hebben. Het artikelnummer vindt u op het type- plaatje van het apparaat of op de titelpagina van deze gebruiksaanwijzing. │ NL │ BE ■ 76    PAP 20 A1...
 • Seite 81 Ersatz-Akku Bestellung ... . .95 Telefonische Bestellung ....96 DE │ AT │ CH │ PAP 20 A1    77 ■...
 • Seite 82: Einleitung

  Jede andere Verwendung oder Verände- rung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Für aus bestim- mungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. │ DE │ AT │ CH ■ 78    PAP 20 A1...
 • Seite 83: Ausstattung

  Taste Akkuzustand Akku-Display-LED Schnell-Ladegerät (nicht im Lieferumfang) Rote Ladekontroll-LED Grüne Ladekontroll-LED Lieferumfang 1 Akku 2 Ah 1 Betriebsanleitung Technische Daten Akku 2 Ah PAP 20 A1 LITHIUM-IONEN Bemessungsspannung 20 V (Gleichstrom) Kapazität 2,0 Ah Zellen DE │ AT │ CH │...
 • Seite 84 60 min Schutzklasse II / (Doppelisolierung) ACHTUNG! ► Dieses Ladegerät kann nur die folgenden Batterien laden: PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3. ► Eine aktuelle Liste der Akkukompatibilität finden Sie unter www.lidl.de/akku. │ DE │ AT │ CH ■...
 • Seite 85: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird. b) Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen. DE │ AT │ CH │ PAP 20 A1    81 ■...
 • Seite 86 VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR! Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals auf. Schützen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonnen- einstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Es Besteht Explosionsgefahr. │ DE │ AT │ CH ■ 82    PAP 20 A1...
 • Seite 87: Erweiterte Sicherheitshinweise

  Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals außerhalb des in der Betriebsanleitung angegebenen Temperaturbereichs. Falsches Laden oder Laden außerhalb des zu- gelassenen Temperaturbereichs kann den Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen. DE │ AT │ CH │ PAP 20 A1    83 ■...
 • Seite 88: Akku-Pack Laden (Siehe Abb. A)

  ♦ Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Die Kontroll-LED leuchtet rot. ♦ Die grüne Kontroll-LED signalisiert Ihnen, dass der Ladevorgang abgeschlossen und der Akku- Pack einsatzbereit ist. │ DE │ AT │ CH ■ 84    PAP 20 A1...
 • Seite 89: Akkuzustand Prüfen

  Der Zustand bzw. die Restleistung wird in der Akku-Display-LED wie folgt angezeigt: ROT/ORANGE /GRÜN = maximale Ladung ROT/ORANGE = mittlere Ladung ROT = schwache Ladung – Akku aufladen DE │ AT │ CH │ PAP 20 A1    85 ■...
 • Seite 90: Wartung Und Lagerung

  Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt. │ DE │ AT │ CH ■ 86    PAP 20 A1...
 • Seite 91 Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vor handene Schä- den und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. DE │ AT │ CH │ PAP 20 A1    87 ■...
 • Seite 92 Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuch- licher und unsachgemäßer Behandlung, Gewalt- anwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. │ DE │ AT │ CH ■ 88    PAP 20 A1...
 • Seite 93 Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes. ■ Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfol- gend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. DE │ AT │ CH │ PAP 20 A1    89 ■...
 • Seite 94 Handbücher, Produktvideos und Installationssoft- ware herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 123456 Ihre Bedienungsanleitung öffnen. │ DE │ AT │ CH ■ 90    PAP 20 A1...
 • Seite 95: Service

  IAN 339115_1910 Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www.kompernass.com DE │ AT │ CH │ PAP 20 A1    91 ■...
 • Seite 96: Entsorgung

  Geben Sie Akku-Pack und/oder das Gerät über die an gebotenen Sammeleinrich- tungen zurück. Über Entsorgungsmöglichkeiten für ausgediente Elektro werkzeuge/Akku-Pack informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. │ DE │ AT │ CH ■ 92    PAP 20 A1...
 • Seite 97 Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. DE │ AT │ CH │ PAP 20 A1    93 ■...
 • Seite 98: Hinweise Zur Eg- Konformitätserklärung

  Gegenstand der Erklärung erfüllt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elek tronikgeräten. │ DE │ AT │ CH ■ 94    PAP 20 A1...
 • Seite 99: Ersatz-Akku Bestellung

  Zeit ausverkauft sein. HINWEIS ► Die Bestellung von Ersatzteilen kann in einigen Ländern nicht online vorgenommen werden. Kontaktieren Sie in diesem Fall bitte die Service- Hotline. DE │ AT │ CH │ PAP 20 A1    95 ■...
 • Seite 100: Telefonische Bestellung

  Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (z. B. IAN 339115) des Gerätes bereit. Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung. │ DE │ AT │ CH ■ 96    PAP 20 A1...
 • Seite 101 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Tilstand af information · Version des informations · Stand van de informatie · Stand der Informationen: 03 / 2020 · Ident.-No.: PAP20A1-012020-1 IAN 339115_1910...

Diese Anleitung auch für:

Pap 20 a3

Inhaltsverzeichnis