Parkside IAN 33355 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Druckluft-zubehör-set
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
AIR TOOl SeT
AIR TOOL SET
Operation and Safety Notes
KOmPLET DODATKOV ZA
KOmPRESORJE
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
DRUCKLUFT-ZUBEHÖR-SET
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Downloaded from
www.Manualslib.com
manuals search engine
KOmPLET DODATKÓw NA
SPRĘŻONE POwIETRZE
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
GARNITURA PRIBORA
ZA TLAČNI ZRAK
Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside IAN 33355

  Verwandte Anleitungen für Parkside IAN 33355

  Inhaltszusammenfassung für Parkside IAN 33355

 • Seite 1 AIR TOOl SeT AIR TOOL SET KOmPLET DODATKÓw NA Operation and Safety Notes SPRĘŻONE POwIETRZE Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa KOmPLET DODATKOV ZA GARNITURA PRIBORA KOmPRESORJE ZA TLAČNI ZRAK Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost DRUCKLUFT-ZUBEHÖR-SET Bedienungs- und Sicherheitshinweise Downloaded from...
 • Seite 2 Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć obie strony z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Pred branjem obe strani s slikami odprite navzven in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Rasklopite prije čitanja obije stranice sa slikama i nakon toga se upoznajte sa svim funkcijama uređaja.
 • Seite 3 10 12 13 14 15 16 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 4 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ........................Page 6 Features and equipment ....................Page 6 Included items ........................ Page 6 Technical data ........................ Page 6 Safety advice Original accessories / attachments ................Page 7 Bringing into use Connecting the compressed air source ............... Page 7 Using the tyre inflator gauge ..................
 • Seite 6: Proper Use

  Introduction The following pictograms are used in these operating instructions / on the device: Read instruction manual! Keep children away from the device! Dispose packaging and appliance in Observe caution and safety notes! an environmentally-friendly way! Wear hearing protection and protective glasses Air tool set Trigger...
 • Seite 7: Safety Advice

  Safety advice / Bringing into use Look out for damage on the device. Safety advice Check the device for damage before bringing it into use. Do not use the device if you discover any defects. WArnIng! read all the safety advice Do not kink the device’s hose, otherwise you and instructions.
 • Seite 8: Using The Blow Gun

  Bringing into use / Maintenance and cleaning / Service centre / Warranty Using the blow gun 2. Press the trigger to start the delivery of air. 3. Release the trigger to stop the delivery of air. Read off the filling pressure on the gauge 1.
 • Seite 9: Disposal

  Warranty / Disposal / Declaration of Conformity / Manufacturer Declaration of Conformity / pertaining to the warranty. Your goods Manufacturer can be transmitted free of cost only in this manner. This warranty applies only to the initial purchaser and is non-transferable. We, Kompernaß...
 • Seite 10 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 11 Spis zawartości Wstęp Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem ..............Strona 12 Wyposażenie ........................ Strona 12 Zakres dostawy ......................Strona 12 Dane techniczne ......................Strona 13 Wskazówki bezpieczeństwa Oryginalne akcesoria / dodatkowe przyrządy ............Strona 13 Uruchomienie Podłączenie źródła ciśnienia ..................Strona 13 Użycie urządzenia do pompowania kół...
 • Seite 12: Zastosowanie Zgodne Z Przeznaczeniem

  Wstęp W niniejszej instrukcji obsługi urządzenia zastosowano następujące piktogramy: Przeczytaj instrukcję obsługi! Chronić dzieci przed urządzeniem! Opakowanie i urządzenie przekaż Przestrzegaj wskazówek do utylizacji zgodnie z przepisami o ostrzegawczych i bezpieczeństwa! ochronie środowiska! Nosić okulary ochronne i ochronniki słuchu. Komplet dodatków na Wyposażenie sprężone powietrze Manometr...
 • Seite 13: Dane Techniczne

  Wstęp / Wskazówki bezpieczeństwa / Uruchomienie OSTrZEżEnIE! 1 x Pistolet do przedmuchiwania nIEBEZPIECZEŃSTWO POWSTAnIA OBrAżEŃ! Odłączyć naj- sprężonym powietrzem 2 x Dysza przedłużacza pierw wąż od źródła sprężonego 1 x Zestaw adapterów (8-częściowy) powietrza, a następnie odłączyć wąż zasilający od urządzenia. W ten sposób 1 x Instrukcja obsługi unika się...
 • Seite 14: Użycie Urządzenia Do Pompowania Kół I Pomiaru Ciśnienia

  Uruchomienie / Konserwacja i czyszczenie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia 8 bar. WSKAZÓWKA: Do regulacji ciśnienia powietrza źródło sprężonego powietrza winno być wyposa- żone w zawór redukcyjny ciśnienia (z filtrem). Podłączyć produkt do odpowiedniego źródła sprężonego powietrza, podłączając szybkozłą- cze węża zasilającego ze złączką wtykową produktu.
 • Seite 15: Serwis

  Konserwacja i czyszczenie / Serwis / Gwarancja / Utylizacja czenia należy bezwarunkowo odłączyć urzą- Gwarancja wygasa w razie niewłaściwego lub nie- dzenie od zasilania sprężonego powietrza. zgodnego z instrukcją użycia, zastosowania prze- mocy lub w przypadku ingerencji, nie podjźtych Urządzenie nie wymaga konserwacji. przez autoryzowaną...
 • Seite 16: Deklaracja Zgodności / Producent

  Deklaracja zgodności / Producent Deklaracja zgodności / Producent My, Kompernaß GmbH, Burgstr. 21, D-44867 Bochum, Niemcy, oświadczamy niniejszym, iż produkt ten został wyprodukowany zgodnie z następującymi dyrektywami WE: Dyrektywa maszynowa (98 / 37 / EC) Zastosowane zharmonizowane normy: DIn En 1953:1998 DIn 31000:1979-03 Typ / Określenie urządzenia: Komplet dodatków na sprężone powietrze...
 • Seite 17 Kazalo Uvod Namen uporabe ......................Stran 18 Oprema .........................Stran 18 Obseg dobave ......................Stran 18 Tehnični podatki ......................Stran 19 Varnostna opozorila Originalna oprema / originalne dodatne naprave ............Stran 19 Začetek uporabe Priključitev vira komprimiranega zraka ...............Stran 19 Uporaba naprave na komprimiran zrak za polnjenje pnevmatik in merjenje zračnega tlaka v pnevmatikah ..............Stran 20 Uporaba pištole za pihanje zraka na komprimiran zrak ..........Stran 20 Vzdrževanje in čiščenje...
 • Seite 18: Uvod

  Uvod V tem navodilu za upravljanje / na napravi so uporabljeni naslednji piktogrami: Otrokom ne dovolite zadrževanja v Navodila za uporabo preberite! bližini naprave! Upoštevajte opozorila in Embalažo in napravo odstranite varnostne napotke! okolju prijazno! Nosite zaščitna očala in opremo za zaščito sluha.
 • Seite 19: Tehnični Podatki

  Uvod / Varnostna opozorila / Začetek uporabe Tehnični podatki Pred popravili in vzdrževalnimi deli ter pred transportom napravo odstranite z vira kompri- Delovni tlak: največ 8 bar miranega zraka. Kvaliteta Pri ločevanju priključka gibke cevi gibko cev dr- komprimiranega zraka: očiščen, brez olja in žite v roki, da preprečite poškodbe, ki bi lahko brez kondenzata nastale, če bi gibka cev skočila nazaj.
 • Seite 20: Uporaba Naprave Na Komprimiran Zrak Za Polnjenje Pnevmatik In Merjenje Zračnega Tlaka V Pnevmatikah

  Začetek uporabe / Vzdrževanje in čiščenje Uporaba naprave na kompri- miran zrak za polnjenje pnev- matik in merjenje zračnega tlaka v pnevmatikah 1. Vtič za ventil nataknite na ventil. Dunlop ventil, klasični ventil na kolesih nASVET: Za prikazane ventile na kolesih se upo- rablja adapter za ventile Schraderjev ventil, avtomobilski ventil (npr.
 • Seite 21: Servis Garancija Odstranjevanje Izjava O Skladnosti / Izdelovalec

  Servis / Garancija / Odstranjevanje / Izjava o skladnosti / Izdelovalec Servis Odstranjevanje napravo dajte v Embalaža sestoji iz naravi prijaznih ma- OPOZOrILO! popravilo samo kvalificiranemu stro- terialov, ki jih lahko odvržete v lokalne kovnemu osebju in samo z uporabo zbiralnike za recikliranje odpadkov.
 • Seite 22 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 23 Popis sadržaja Uvod Namjenska uporaba ....................Stranica 24 Oprema ........................Stranica 24 Opseg pošiljke ......................Stranica 24 Tehnički podatci ......................Stranica 24 Sigurnosne upute Originalni pribor / originalni dodatni uređaji ............Stranica 25 Stavljanje u pogon Priključivanje pneumatskog izvora ................Stranica 25 Uporaba pneumatskog mjernog uređaja za napumpavanje zračnice ....Stranica 25 Uporaba pneumatskog pištolja za ispuhivanje zraka ..........Stranica 26 redovito održavanje i čišćenje ............Stranica 26...
 • Seite 24: Namjenska Uporaba

  Uvod U ovim uputama za uporabu / na uređaju rabi se slijedeće prikaze: Čitati upute za rukovanje! Držite djecu podalje od uređaja! Obratiti pažnju na upozoravajuće i Materijal ambalaže i uređaj zbrinite sigurnosne upute! na način neškodljiv za okoliš! Nosite zaštitne naočale i zaštitu za uši garnitura pribora za tlačni zrak okidna poluga pneumatski pištolj za ispuhivanje zraka...
 • Seite 25: Sigurnosne Upute

  Sigurnosne upute / Stavljanje u pogon Ukoliko uređaj sadrži manjkavosti, nesmije ga Sigurnosne upute se ni u kojem slučaju stavljati u pogon. Ne lomite cijev uređaja. Ista bi se inače mogla oštetiti. UPOZOrEnJE! Pročitajte sve sigurno- sne i ine upute. Propusti kod pridržavanja sigur- Originalni pribor / originalni nosnih i inih uputa mogu prouzročiti teške ozljede dodatni uređaji...
 • Seite 26: Uporaba Pneumatskog Pištolja Za Ispuhivanje Zraka

  Stavljanje u pogon / Redovito održavanje i čišćenje / Servis / Jamstveni list Uporaba pneumatskog pištolja 2. Pritisnite okidnu polugu kako bi pokrenuli za ispuhivanje zraka dovok zraka. 3. Otpustite okidnu polugu kako bi zaustavili dovok zraka. 1. Navijte produžnu sapnicu na peumatski Očitajte tlak punjenja na manometru pištolj za ispuhivanje zraka...
 • Seite 27: Zbrinjavanje

  Jamstveni list / Zbrinjavanje / Objašnjenje konformnosti / Proizvođač Zbrinjavanje raditi bez greške uzrokovane eventualnom lošom izradom i lošim materijalima. Svi eventualno nastali kvarovi bit će besplatno Ambalaža se sastoji od okolini primjere- otklonjeni u ovlaštenom servisu. Jamstvo nih materijala koju možete zbrinuti u se priznaje samo uz predočenje računa.
 • Seite 28 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 29 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch ................Seite 30 Ausstattung ........................Seite 30 Lieferumfang .........................Seite 30 Technische Daten ......................Seite 30 Sicherheitshinweise Originalzubehör / -zusatzgeräte .................Seite 31 Inbetriebnahme Druckluftquelle anschließen..................Seite 31 Druckluft-Reifenfüllmessgerät verwenden..............Seite 32 Druckluft-Ausblaspistole verwenden ................Seite 32 Wartung und reinigung ................Seite 32 Service .........................Seite 33 garantie ........................Seite 33 Entsorgung...
 • Seite 30: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Einleitung In dieser Bedienungsanleitung / am gerät werden folgende Piktogramme verwendet: Bedienungsanleitung lesen! Kinder vom Gerät fernhalten! Warn- und Sicherheitshinweise Entsorgen Sie Verpackung und Gerät beachten! umweltgerecht! Tragen Sie einen Gehörschutz und eine Schutzbrille Druckluft-Zubehör-Set Stecknippel Schlauch mit Ventilstecker gerade Abzugshebel Einleitung Druckluft-Ausblaspistole...
 • Seite 31: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise / Inbetriebnahme hervorgerufen durch einen zurückschnellenden Sicherheitshinweise Schlauch, zu vermeiden. Achten Sie auf Beschädigung. Kontrollie- ren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf etwaige WArnUng! Lesen Sie alle Sicherheits- Beschädigungen. Sollte das Gerät Mängel hinweise und Anweisungen. Versäumnisse aufweisen, darf es auf keinen Fall in Betrieb bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und An- genommen werden.
 • Seite 32: Druckluft-Reifenfüllmessgerät Verwenden

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung Druckluft-reifenfüllmessgerät verwenden 1. Stecken Sie den Ventilstecker auf das Ventil. Dunlopventil, klassisches Fahrradventil TIPP: Für die gezeigten Fahrradventile wird der Schraderventil, Autoventil Ventiladapter verwendet. (z.B. oft am Mountainbike verwendet) 2. Drücken Sie den Abzugshebel , um die Luft- Druckluft-Ausblaspistole zufuhr zu starten.
 • Seite 33: Service Garantie Entsorgung

  Service / Garantie / Entsorgung Service WArnUng! Lassen Sie Ihr gerät Kompernaß Service Österreich nur von qualifiziertem Fachpersonal rittenschober Kg und nur mit Originalersatzteilen repa- gmundner Strasse 10 rieren. Damit wird sichergestellt, dass die 4816 gschwandt (Austria) Sicherheit des Geräts erhalten bleibt. Tel.: (+43) 0 76 12 / 6 26 05 16 Fax:...
 • Seite 34: Konformitätserklärung / Hersteller

  Konformitätserklärung / Hersteller Konformitätserklärung / Hersteller Wir, Kompernaß GmbH, Burgstr. 21, D-44867 Bochum, Deutschland, erklären hiermit für dieses Produkt die Übereinstimmung mit folgenden EG-Richtlinien: Maschinenrichtlinie (98 / 37 / EC) Angewandte harmonisierte normen: DIn En 1953:1998 DIn 31000:1979-03 Typ / gerätebezeichnung: Druckluft-Zubehör-Set Bochum, 30.06.2009 Hans Kompernaß...
 • Seite 35 IAN 33355 KompernaSS GmbH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by orFGen marketing Last Information Update · Stan informacji · Stanje informacij · Stanje informacija Stand der Informationen: 06 / 2009 · Ident.-No.: 062009-GB / PL / SI / HR / DE / AT / CH Downloaded from www.Manualslib.com...

Inhaltsverzeichnis