Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PTS 710 A2 Originalbetriebsanleitung

Tauchsäge
Vorschau ausblenden

Werbung

PLUNGE SAW PTS 710 A2
SÄNKSÅG
Översättning av bruksanvisning i original
TAUCHSÄGE
Originalbetriebsanleitung
IAN 332000_1907
PIŁA WGŁĘBNA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PTS 710 A2

 • Seite 1 PLUNGE SAW PTS 710 A2 SÄNKSÅG PIŁA WGŁĘBNA Översättning av bruksanvisning i original Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi TAUCHSÄGE Originalbetriebsanleitung IAN 332000_1907...
 • Seite 2 Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 3 Z89/60 Weichholz & Weichmetalle soft wood & soft metal bois tendre & métal mou 89x1.4 7000 Z89/30 Z89/80 Weichholz & Weichmetalle soft wood & soft metal bois tendre & métal mou 89x1.8 89x1.4 7000 7000...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importör ............17 Översättning av originalversionen av försäkran om överensstämmelse . . 18 │ PTS 710 A2    ...
 • Seite 5: Inledning

  SÄNKSÅG PTS 710 A2 Insexnyckel Bild C: Inledning PÅ/AV-knapp för laser Grattis till din nyinköpta produkt. Du har valt en Laseröppning produkt med hög kvalitet. Bruksanvisningen ingår i Bild D: leveransen som en del av produkten. Den innehåller Diamantkapklinga viktig information om säkerhet, användning och HSS cirkelsågklinga Z89/60...
 • Seite 6: Allmän Säkerhets Information För Elverktyg

  även användas Spara all säkerhetsinformation och alla för att inledningsvis uppskatta exponeringen. anvisningar för framtida bruk. Begreppet "elverktyg" som används i säkerhetsin- formationen syftar på elverktyg (med strömkabel) och på batteridrivna elverktyg (utan kabel). │ PTS 710 A2     3■...
 • Seite 7: Säkerhet På Arbetsplatsen

  Om du arbetar utomhus med ett elverktyg tade situationer. får du endast använda förlängningskablar som är lämpade för utomhusbruk. Risken för elchocker minskar om man använder en förläng- ningskabel som är avsedd för utomhusbruk. │ ■ 4    PTS 710 A2...
 • Seite 8: Användning Och Hantering Av Elverktyget

  Förvara elverktyg utom räckhåll för barn. Låt inte personer som inte är insatta i hur elverktyget fungerar eller inte har läst igenom dessa anvisningar använda det. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer. │ PTS 710 A2     5■...
 • Seite 9: Produktspecifika Säkerhets Anvisningar

  Använd alltid sågklingor i rätt storlek och med ett fästhål som passar (t ex stjärnformat eller runt). Sågklingor som inte passar till så- gens delar roterar ojämnt och får dig att tappa kontrollen. │ ■ 6    PTS 710 A2...
 • Seite 10: Särskilda Säkerhetsanvisningar För Den Här Sågen

  ■ Använd bara de sågklingor som rekommenderas. ■ Använd alltid hörselskydd. ■ Undvik överhettning av sågtändernas spetsar. ■ Undvik att plast som sågas smälter. ■ Använd rätt sågblad enligt materialet som ska sagas. │ PTS 710 A2     7■...
 • Seite 11: Säkerhetsanvisningar För Kapslipar

  Det varvtal som tillåts för insatsverktyget måste vara minst lika högt som det högsta tillåtna varvtal som anges på elverktyget. Tillbehör som roterar fortare än vad som är tillåtet kan gå sönder och bitarna slungas iväg. │ ■ 8    PTS 710 A2...
 • Seite 12: Fler Säkerhetsanvisningar För Kapslipning

  Det kan förhindras med följande försiktighetsåtgär- n) Lägg aldrig ifrån dig elverktyget förrän insats- der. verktyget står helt stilla. Det roterande insats- verktyget kan komma i kontakt med underlaget så att du förlorar kontrollen över elverktyget. │ PTS 710 A2     9■...
 • Seite 13: Kompletterande Anvisningar

  Originaltillbehör/extrautrustning blockeras och därmed också risken för kast eller att skivan går av. ■ Använd endast tillbehör och extrautrustning som anges i bruksanvisningen eller vars fästen passar till produkten. │ ■ 10    PTS 710 A2...
 • Seite 14: Säkerhetsanvisningar För Slipverktyg

  är farligt och kan orsaka allvarliga personskador. b) Hantering, transport och förvaring Slipverktyg måste behandlas med omsorg och transporteras försiktigt. Slipverktyg ska förvaras så att de inte utsätts för mekaniska skador eller skadlig påverkan från omgivningen. │ PTS 710 A2     11■...
 • Seite 15 ► Lägg alltid in batterierna med polerna åt rätt håll, annars kan de explodera. ► Ta ut batterierna om du inte ska använda produkten under en längre tid. │ ■ 12    PTS 710 A2...
 • Seite 16: Lägga I/Byta Batterier

  Tryck på PÅ/AV-knappen klämmas fast. 3. Tryck sågen framåt så att den sänks ned. ♦ När du släpper spärren måste den automatiskt 4. Såga med måttligt tryck. gå tillbaka till sitt utgångsläge. │ PTS 710 A2     13■...
 • Seite 17: Snittlinjemarkering

  Kolborstarna ska bytas ut av tillverkaren, ♦ Anslut ett godkänt damm- och spånutsug till tillverkarens kundtjänst eller personer med utsugsslangen liknande kvalifikationer. ■ Rengör alltid produkten så snart du har använt den färdigt. │ ■ 14    PTS 710 A2...
 • Seite 18: Kassering

  återförsäljaren. Den här bestämmelsen är till för att batterier ska kunna kasseras utan att skada miljön. Lämna bara in urladdade batterier. Ta ut batterierna ur produkten innan du kasserar dem. │ PTS 710 A2     15■...
 • Seite 19: Garanti Från Kompernass Handels Gmbh

  (nere till vänster) eller på klistermärket på produktens bak- eller undersida. ■ Vid funktionsfel eller andra defekter ber vi dig att först kontakta den service avdelning som anges nedan på telefon eller med e-post. │ ■ 16    PTS 710 A2...
 • Seite 20: Service

  Service Suomi Tel.: 09 4245 3024 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 332000_1907 Importör Observera att följande adress inte är någon serviceadress. Kontakta först det serviceställe som anges. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM TYSKLAND www.kompernass.com │ PTS 710 A2     17■...
 • Seite 21: Översättning Av Originalversionen Av Försäkran Om Överensstämmelse

  EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typ/beteckning: Sänksåg PTS 710 A2 Tillverkningsår: 11 - 2019 Serienummer: IAN 332000_1907 Bochum, 2019-12-04 Semi Uguzlu - Kvalitetsansvarig - Med reservation för ändringar på grund av den tekniska utvecklingen.
 • Seite 22 Importer ............35 Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności ......36 │ PTS 710 A2    19...
 • Seite 23: Wstęp

  Rysunek B: PIŁA WGŁĘBNA PTS 710 A2 Kołnierz zaciskowy Wstęp Śruba mocująca Tarcza pilarska Gratulujemy zakupu nowego produktu. Wybrany Klucz imbusowy produkt charakteryzuje się wysoką jakością. Instruk- cja obsługi stanowi część niniejszego produktu. Za- Rysunek C: wiera ona ważne informacje na temat bezpieczeń- Włącznik/wyłącznik lasera...
 • Seite 24: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Elektronarzędzi

  (przez kabel sieciowy) oraz narzędzi elektrycznych zasilanych akumulatorami (bez kabla sieciowego). 1. Bezpieczeństwo na stanowisku pracy a) Stanowisko pracy należy utrzymywać w czy- stości i dbać o jego dobre oświetlenie. Nieporządek i niedostateczne oświetlenie mogą doprowadzić do różnych wypadków. │ PTS 710 A2    21 ■...
 • Seite 25: Bezpieczeństwo Elektryczne

  Stosowanie przedłu- żacza przystosowanego do pracy na zewnątrz pomieszczeń zmniejsza ryzyko porażenia prą- dem elektrycznym. │ ■ 22    PTS 710 A2...
 • Seite 26: Użytkowanie I Obsługa Elektro Narzędzia

  Elektronarzędzia w rękach niepowołanych osób dłoni do strefy cięcia ani do tarczy stanowią duże zagrożenie. pilarskiej. Drugą dłonią trzymaj za- wsze rękojeść dodatkową lub obudowę silnika. Trzymając pilarkę oburącz eliminujesz ryzyko zranienia dłoni przez tarczę pilarską. │ PTS 710 A2    23 ■...
 • Seite 27: Pozostałe Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Wszystkich Pilarek

  W przeciwnym razie może dojść do odrzutu. Ustal i usuń przyczynę zakleszczenia się tarczy pilarskiej w materiale. │ ■ 24    PTS 710 A2...
 • Seite 28: Szczegółowe Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Tej Pilarki

  ■ Pilarki tarczowe z poszarpanymi korpusami tarczy pilarskiej ani innych części. należy wycofać z eksploatacji (naprawy nie są dozwolone). │ PTS 710 A2    25 ■...
 • Seite 29: Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Szlifierek-Przecinarek

  Na przykład: nigdy nie wolno szlifować boczną powierzchnią tarczy do cięcia. Tarcze do cięcia są przeznaczone do skrawania ma- teriału krawędzią tarczy. Oddziaływanie sił na boczne powierzchnie ściernicy może spowodo- wać jej pęknięcie. │ ■ 26    PTS 710 A2...
 • Seite 30: Pozostałe Wskazówki Bezpieczeństwa Podczas Przecinania Ściernicą

  Obracające się narzędzie może zetknąć się z powierzchnią odłożenia, co może spowodować utratę kontroli nad elektronarzę- dziem. o) Nie przenoś pracującego elektronarzędzia. Obracające się narzędzie może zaczepić się o ubranie i może spowodować obrażenia ciała. │ PTS 710 A2    27 ■...
 • Seite 31: Instrukcje Uzupełniające

  Noś ochronniki słuchu! odczekaj, aż tarcza całkowicie się zatrzyma. Nigdy nie próbuj wyjmowania obracającej się tarczy tnącej z rzazu, gdyż mogłoby to Noś okulary ochronne! spowodować jej odrzut. Ustal i usuń przyczy- nę zakleszczenia się tarczy w materiale. │ ■ 28    PTS 710 A2...
 • Seite 32: Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Narzędzi Szlifierskich

  źródłem śmiertelnego niebezpieczeństwa niebezpiecznego promieniowania. wskutek porażenia prądem. Naprawy i wy- miany części zlecaj wyłącznie serwisowi lub uprawnionemu elektrykowi, stosując tylko orygi- nalne części zamienne. │ PTS 710 A2    29 ■...
 • Seite 33: Wkładanie / Wymiana Baterii

  Musi pozwalać się łatwo poruszać. Nie może ► Baterie należy zawsze wkładać z zachowa- się zakleszczać. niem odpowiedniej biegunowości, w przeciw- ♦ Po zwolnieniu musi lekko i samoczynnie prze- nym razie istnieje ryzyko wybuchu. skoczyć do pozycji wyjściowej. │ ■ 30    PTS 710 A2...
 • Seite 34: Włączanie I Wyłączanie

  . ► Należy przestrzegać przepisów obowiązują- cych w danym kraju w odniesieniu do materiałów, które mają być przetwarzane. ♦ Nasuń wąż odciągu pyłu na złącze odciągu pyłu i zablokuj go. │ PTS 710 A2    31 ■...
 • Seite 35: Wymiana Tarczy Pilarskiej

  O informacje na temat utylizacji zużytego urządze- ♦ Naciśnij ponownie włącznik/wyłącznik lasera nia pytaj w najbliższym urzędzie gminy lub miasta. WSKAZÓWKA ► Jeśli bateria jest wyczerpana, należy ją wymienić na nową baterię pastylkową 3 V typu CR 2032. │ ■ 32    PTS 710 A2...
 • Seite 36: Gwarancja Kompernaß Handels Gmbh

  Dotyczy to również wymienio- nych i naprawionych części. Wszelkie szkody i wady wykryte w chwili zakupu należy zgłosić bezpośrednio po rozpakowaniu urządzenia. Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie. │ PTS 710 A2    33 ■...
 • Seite 37 (IAN) ■ normalne zużycie pojemności baterii ■ komercyjne wykorzystanie produktu ■ uszkodzenie lub modyfikacja produktu przez klienta ■ nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i konserwacji, błędy w obsłudze ■ szkody spowodowane zjawiskami naturalnymi │ ■ 34    PTS 710 A2...
 • Seite 38: Serwis

  Tel.: 22 397 4996 E-Mail: kompernass@lidl.pl IAN 332000_1907 Importer Pamiętaj, że poniższy adres nie jest adresem serwisu. Skontaktuj się najpierw z odpowiednim punktem serwisowym. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM NIEMCY www.kompernass.comcom │ PTS 710 A2    35 ■...
 • Seite 39: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności

  EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typ / nazwa urządzenia: Piła wgłębna PTS 710 A2 Rok produkcji: 11 - 2019 Numer seryjny: IAN 332000_1907 Bochum, dnia 04.11.2019 Semi Uguzlu - dyrektor ds. jakości - Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach procesu udoskonalania urządzenia.
 • Seite 40 Original-Konformitätserklärung ........54 DE │ AT │ CH │ PTS 710 A2    37...
 • Seite 41: Einleitung

  TAUCHSÄGE PTS 710 A2 Innensechskantschlüssel Abbildung C: Einleitung EIN-/AUS-Schalter Laser Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Laseraustrittsöffnung Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Abbildung D: Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Trennscheibe diamantiert Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für HSS-Kreissägeblatt Z89/60...
 • Seite 42: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) und auf akku- betriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung). 1. Arbeitsplatzsicherheit a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung und unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen. DE │ AT │ CH │ PTS 710 A2    39 ■...
 • Seite 43: Elektrische Sicherheit

  Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in reich geeignet sind. Die Anwendung einer für unerwarteten Situationen besser kontrollieren. den Außenbereich geeigneten Verlängerungs- leitung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages. │ DE │ AT │ CH ■ 40    PTS 710 A2...
 • Seite 44: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Lassen Sie keine Personen das Elektrowerk- zeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden. DE │ AT │ CH │ PTS 710 A2    41 ■...
 • Seite 45: Gerätespezifische Sicherheitshinweise

  Größe und mit passender Aufnah- beherrschen. mebohrung (z.B. sternförmig oder rund). Sägeblätter, die nicht zu den Montageteilen der Säge passen, laufen unrund und führen zum Verlust der Kontrolle. │ DE │ AT │ CH ■ 42    PTS 710 A2...
 • Seite 46: Spezifische Sicherheitshinweise Für Diese Säge

  Beim Bearbeiten von Holz oder Materialien, bei denen gesundheitsgefährdender Staub entsteht, ist das Gerät an eine passende, geprüfte Ab- saugvorrichtung anzuschließen. ■ Tragen Sie beim Sägen von Holz eine Staub- schutzmaske. DE │ AT │ CH │ PTS 710 A2    43 ■...
 • Seite 47: Sicherheitshinweise Für Trennschleifmaschinen

  Halten Sie und in der Nähe befindliche Personen sich außerhalb der Ebene der rotierenden Schleifscheibe auf. Die Schutz- haube soll die Bedienperson vor Bruchstücken und zufälligem Kontakt mit dem Schleifkörper schützen. │ DE │ AT │ CH ■ 44    PTS 710 A2...
 • Seite 48: Weitere Sicherheitshinweise Für Trennschleifanwendungen

  Der Kontakt mit einer spannungs- gegen die Drehrichtung des Einsatzwerkzeugs an führenden Leitung kann auch metallene Gerä- der Blockierstelle beschleunigt. teteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen. DE │ AT │ CH │ PTS 710 A2    45 ■...
 • Seite 49: Ergänzende Anweisungen

  10 mm breiten Schlitzen. ■ Tragen Sie immer eine Staubschutzmaske! Solche Einsatzwerkzeuge verursachen einen ■ Tragen Sie immer einen Gehörschutz! Rückschlag oder den Verlust der Kontrolle über das Elektrowerkzeug. │ DE │ AT │ CH ■ 46    PTS 710 A2...
 • Seite 50: Originalzubehör / -Zusatzgeräte

  Handhabung, Transport und Lagerung Schleifwerkzeuge sind mit Sorgfalt zu behandeln und zu transportieren. Schleifwerkzeuge sind so zu lagern, dass sie keinen mechanischen Beschä- digungen und schädigenden Umwelteinflüssen ausgesetzt sind. DE │ AT │ CH │ PTS 710 A2    47 ■...
 • Seite 51 ► Batterien stets polrichtig einsetzen, da sonst die Gefahr des Platzens besteht. ► Entnehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen. │ DE │ AT │ CH ■ 48    PTS 710 A2...
 • Seite 52: Batterie Einsetzen / Wechseln

  3. Drücken Sie das Gerät nach vorne, damit sich ♦ Nach dem Loslassen muss sie leichtgängig und die Tauchsäge absenkt. von selbst in die Ausgangsposition zurücksprin- 4. Sägen Sie mit mäßigem Druck. gen. DE │ AT │ CH │ PTS 710 A2    49 ■...
 • Seite 53: Markierung Schnittlinie

  Staubabsaugvorrichtung . ► Beachten Sie in Ihrem Land gültige Vorschriften für die zu bearbeitenden Materialien. ♦ Schieben Sie den Absaugschlauch auf den Anschluss zur Staubabsaugung und verriegeln Sie diesen. │ DE │ AT │ CH ■ 50    PTS 710 A2...
 • Seite 54: Reinigung Und Wartung

  Batterien/Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils oder im Handel abzu- geben. Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien/Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie DE │ AT │ CH │ PTS 710 A2    51 ■...
 • Seite 55: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Teile. Eventuell schon beim Kauf vor- vorschriften, Bedienungsfehler handene Schäden und Mängel müssen sofort nach ■ Schäden durch Elementarereignisse dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. │ DE │ AT │ CH ■ 52    PTS 710 A2...
 • Seite 56: Service

  (IAN) 123456 Ihre Bedienungsanleitung öffnen. Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www.kompernass.com DE │ AT │ CH │ PTS 710 A2    53 ■...
 • Seite 57: Original-Konformitätserklärung

  EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typ / Gerätebezeichnung: Tauchsäge PTS 710 A2 Herstellungsjahr: 11 - 2019 Seriennummer: IAN 332000_1907 Bochum, 04.12.2019 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 58 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Informationsstatus · Stan informacji · Stand der Informationen: 01 / 2020 · Ident.-No.: PTS710A2-122019-1 IAN 332000_1907...