Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PTS 710 A2 Originalbetriebsanleitung

Tauchsäge
Vorschau ausblenden

Werbung

PLUNGE SAW PTS 710 A2
TESTERA ZA URANJANJE
Prevod originalnog uputstva za upotrebu
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας
IAN 332000_1907
РЪЧЕН ЦИРКУЛЯР
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
TAUCHSÄGE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PTS 710 A2

 • Seite 1 PLUNGE SAW PTS 710 A2 TESTERA ZA URANJANJE РЪЧЕН ЦИРКУЛЯР Prevod originalnog uputstva za upotrebu Превод на оригиналното ръководство за експлоатация ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ TAUCHSÄGE Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας Originalbetriebsanleitung IAN 332000_1907...
 • Seite 2 Pre čitanja rasklopite obe strane sa slikama te se upoznajte sa svim funkcijama uređaja. Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на уреда. Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της...
 • Seite 3 Z89/60 Weichholz & Weichmetalle soft wood & soft metal bois tendre & métal mou 89x1.4 7000 Z89/30 Z89/80 Weichholz & Weichmetalle soft wood & soft metal bois tendre & métal mou 89x1.8 89x1.4 7000 7000...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Prevod originalne Izjave o usaglašenosti ......16 │ PTS 710 A2    1...
 • Seite 5: Uvod

  Slika B: TESTERA ZA URANJANJE Stezna prirubnica PTS 710 A2 Stezni vijak List testere Uvod Imbus-ključ Čestitamo Vam na kupovini Vašeg novog uređaja. Slika C: Time ste se odlučili za kvalitetan proizvod. Uputstvo Prekidač za uključivanje/isključivanje lasera za upotrebu je deo ovog proizvoda. Ono sadrži važne napomene o bezbednosti, upotrebi i odla-...
 • Seite 6: Opšte Bezbednosne Napomene Za Električne Alate

  Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. NAPOMENA Nepromenjeni utikači i odgovarajuće utičnice Ovim znakom se potvrđuje, da je umanjuju rizik strujnog udara. ovaj uređaj u skladu sa srpskim zahtevima za bezbednost proizvoda. │ PTS 710 A2    3 ■...
 • Seite 7: Bezbednost Lica

  što ga priključite na strujnu mrežu i/ili bateriju, podignete ili nosite. Ako prilikom no- šenja električnog alata imate prst na prekidaču ili električni alat u uključenom stanju priključuje- te na struju, to može da dovede do nesreće. │ ■ 4    PTS 710 A2...
 • Seite 8: Bezbednosne Napomene Specifične Za Uređaj

  Pronađite i otklonite uzrok kontrole. zaglavljivanja lista testere. │ PTS 710 A2    5 ■...
 • Seite 9: Specifične Bezbednosne Napomene Za Ovu Testeru

  Proverite stanje i funkciju opruge štitnika. Nosite zaštitne rukavice! Pre upotrebe popravite testeru, ako štitnik i opruga ne rade besprekorno. Oštećeni delovi, Nosite zaštitnu masku! nalepljene naslage ili nakupljena piljevina mogu da uspore rad donjeg štitnika. │ ■ 6    PTS 710 A2...
 • Seite 10: Bezbednosne Napomene Za Rezne Brusilice

  Kontakt sa provodnikom pod naponom može i metalne delove uređaja da dovede pod napon i da izazove strujni udar. │ PTS 710 A2    7 ■...
 • Seite 11: Ostale Bezbednosne Napomene Za Korišćenje Reznih Alata

  širim od rotaciju suprotno od smera rotacije alata. 10 mm. Takvi alati za umetanje često izazivaju povratni udar ili gubitak kontrole nad električ- nim alatom. │ ■ 8    PTS 710 A2...
 • Seite 12: Dopunske Napomene

  Uvek nosite štitnike za sluh! b) Rukovanje, transport i čuvanje Brusnim alatima treba da se rukuje pažljivo i treba pažljivo da ih transportujete. Brusne alate skladištite tako da ne budu izloženi mehaničkim oštećenjima ili štetnim uticajima okoline. │ PTS 710 A2    9 ■...
 • Seite 13 NAPOMENA ■ Ako se aparat ne koristi u skladu sa proizvo- đačkim uputstvom za rukovanje, može da se ugrozi predviđena zaštita. │ ■ 10    PTS 710 A2...
 • Seite 14: Stavljanje / Zamena Baterije

  Stavite baterije uvek sa ispravnim polaritetom, zaglavi. u suprotnom, postoji opasnost od praska. ♦ Nakon otpuštanja, mora lagano sama da se vrati u osnovni položaj. ► Izvadite baterije iz aparata, ako ga ne koristite duže vreme. │ PTS 710 A2    11 ■...
 • Seite 15: Uključivanje I Isključivanje

  Pridržavajte se propisa koji važe u vašoj zemlji za materijale koji će se obrađivati. ♦ Gurnite usisnu cev na priključak za usisava- nje prašine i blokirajte je. ♦ Priključite odobren uređaj za usisavanje prašine i piljevine na usisnu cev │ ■ 12    PTS 710 A2...
 • Seite 16: Zamena Lista Testere

  / gradskom kvartu ili prodavnici. Ova obaveza služi u svrhu mogućnosti predaje baterija/akumulatora na ekološki prihvatljivo odla- ganje. Vratite baterije/akumulatore samo u ispra- žnjenom stanju. Pre odlaganja, izvadite baterije iz uređaja. │ PTS 710 A2    13 ■...
 • Seite 17: Garancija I Garantni List

  što se dokazuje fiskalnim računom. 6. Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa Garancija važi na teritoriji Republike Srbije. namenom. Kupac može da izjavi reklamaciju usmeno u nekom od prodajnih objekata Lidl Srbija KD, odnosno │ ■ 14    PTS 710 A2...
 • Seite 18 ‒ oštećenja ili izmena proizvoda od strane kupca ‒ nepoštovanja propisa u pogledu bezbednosti i održavanja, grešaka u rukovanju ‒ šteta usled elementarnih nepogoda Naziv proizvoda: Testera za uranjanje Model: PTS 710 A2 IAN / Serijski broj: 332000_1907 Proizvođač: KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, NEMAČKA www.kompernass.com...
 • Seite 19: Prevod Originalne Izjave O Usaglašenosti

  EN 60745-2-22:2011+A11:2013 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Tip / naziv uređaja: Testera za uranjanje PTS 710 A2 Godina proizvodnje: 11 - 2019. Serijski broj: IAN 332000_1907 Bohum, 04.12.2019. Semi Uguzlu - Menadžer kvaliteta - Zadržavamo pravo na tehničke izmene u svrhu daljeg razvoja proizvoda.
 • Seite 20 Вносител ............34 Превод на оригиналната декларация за съответствие ....36 │ PTS 710 A2    17...
 • Seite 21: Въведение

  Фигура A: РЪЧЕН ЦИРКУЛЯР Капак на отделението за батериите PTS 710 A2 Връзка за изсмукване на прах Блокировка на шпиндела Въведение Фигура Б: Поздравяваме ви за покупката на вашия нов Затегателен фланец уред. Избрали сте висококачествен продукт. Затегателен винт Ръководството за потребителя е част от този...
 • Seite 22: Общи Указания За Безопасност За Електрически Инструменти

  шумовите емисии могат да се използват и за предварителна оценка на натовар- 1. Безопасност на работното място ването. a) Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядък и неосветени работни места могат да причинят злополуки. │ PTS 710 A2    19 ■...
 • Seite 23: Електрическа Безопасност

  които са разрешени за ползване на откри- пазете равновесие. Така ще можете да кон- то. Употребата на годен за работа на откри- тролирате по-добре електрическия инстру- то удължител намалява риска от токов удар. мент в неочаквани ситуации. │ ■ 20    PTS 710 A2...
 • Seite 24: Употреба И Обслужване На Електрическия Инструмент

  ския инструмент. a) Електрическият инструмент трябва да се ремонтира само от квалифицирани спе- циалисти и само с оригинални резервни части. С това се гарантира, че безопасността на електрическия инструмент ще бъде запа- зена. │ PTS 710 A2    21 ■...
 • Seite 25: Специфични За Уреда Указания За Безопасност

  употреба на циркуляра. Той може да се предот- е) При надлъжно рязане използвайте винаги врати с подходящи предпазни мерки, каквито са упор или паралелен ограничител. Това описани по-долу. подобрява точността на рязане и намалява възможността от заклинване на циркулярния диск. │ ■ 22    PTS 710 A2...
 • Seite 26: Специфични Указания За Безопасност За Този Циркуляр

  и реже всичко по пътя си. Вземете под вни- Ако по време на рязането настройките се мание продължителността на работа по променят, циркулярният диск може да се инерция на циркуляра. заклини и да се получи откат. │ PTS 710 A2    23 ■...
 • Seite 27: Указания За Безопасност За Отрезно-Шлифовъчни Машини

  за избрания от вас шлифовъчен диск. Под- Носете защитни ръкавици! ходящите фланци са опора за шлифовъчния диск и намаляват опасността от строшаване Носете средство за защита на на шлифовъчния диск. дихателните пътища! Носете защитни очила! Носете антифони! │ ■ 24    PTS 710 A2...
 • Seite 28 такт облеклото ви може да бъде захванато от прахозащитна маска, антифони, защитни въртящия се работен инструмент и работният ръкавици или специална престилка с цел инструмент да се забие в тялото ви. предпазване от дребни частици материал, получаващи се при шлифоването. │ PTS 710 A2    25 ■...
 • Seite 29: Други Указания За Безопасност За Отрезно-Шлифовъчни Приложения

  към изкривяване или блокиране и с това употреба на електрическия инструмент. Той възможността за откат или строшаване на може да се предотврати с подходящи предпаз- шлифовъчното тяло. ни мерки, каквито са описани по-долу. │ ■ 26    PTS 710 A2...
 • Seite 30: Допълнителни Инструкции

  Винаги носете антифони! лесно, затова при боравене с шлифовъчни ин- струменти е необходимо изключително внима- ние. Използването на повредени, неправилно затегнати или неправилно поставени шлифовъч- ни инструменти е опасно и може да причини сериозни наранявания. │ PTS 710 A2    27 ■...
 • Seite 31 ка или начини на работа, те могат да до- ведат до опасна експозиция на лъчението. УКАЗАНИЕ ■ Ако уредът не се използва съгласно ръко- водството за експлоатация на производи- теля, е възможно нарушаване на предви- дената защита. │ ■ 28    PTS 710 A2...
 • Seite 32: Поставяне/Смяна На Батерията

  След отпускане тя трябва лесно и от само спазвайте полярността, защото в противен себе си да се връща в изходната позиция. случай съществува опасност от пръсване. ► Изваждайте батериите от уреда, ако няма да го използвате за по-продължително време. │ PTS 710 A2    29 ■...
 • Seite 33: Включване И Изключване

  ралелния ограничител или по начертана линия. 2. Натиснете блокировката срещу включване и я задръжте в тази позиция. Задействай- те превключвателя за включване/изключва- не 3. Натиснете уреда напред, за да се спусне потапящият циркуляр. │ ■ 30    PTS 710 A2...
 • Seite 34: Свързване На Уред За Изсмукване На Стърготини

  Натиснете превключвателя за включване/ изключване на лазера Изключване: ♦ Натиснете отново превключвателя за включ- ване/изключване на лазера УКАЗАНИЕ ► Ако батерията е изтощена, я сменете с нова 3 V-ова батерия тип „копче“ CR 2032. │ PTS 710 A2    31 ■...
 • Seite 35: Почистване И Поддръжка

  дават за рециклиране съобразно екологичните те да получите от вашата общинска изисквания. или градска управа. Информация относно възможностите за преда- ване за отпадъци на излезлия от употреба уред можете да получите от вашата общинска или градска управа. │ ■ 32    PTS 710 A2...
 • Seite 36: Гаранция

  нормално изразходване на капацитета на акумулаторната батерия ■ професионална употреба на продукта ■ повреждане или промяна на продукта от клиента ■ неспазване на разпоредбите за безопасност и поддръжка, грешки при обслужването ■ повреди поради природни бедствия │ PTS 710 A2    33 ■...
 • Seite 37: Сервизно Обслужване

  експресен или друг специален товар – не се теля друг начин на обезщетяване, който не е приемат. свързан със значителни неудобства за него. Ние ще извършим безплатно изхвърлянето на изпратените от Вас дефектни уреди. │ ■ 34    PTS 710 A2...
 • Seite 38 за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена за- мяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. │ PTS 710 A2    35 ■...
 • Seite 39: Превод На Оригиналната Декларация За Съответствие

  EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Тип/Обозначение на уреда: Ръчен циркуляр PTS 710 A2 Година на производство: 11 - 2019 Сериен номер: IAN 332000_1907 Бохум, 04.12.2019 г. Семи Угузлу - Мениджър качество - Запазено право на технически изменения с цел усъвършенстване.
 • Seite 40 Εισαγωγέας ........... . . 53 Μετάφραση της Πρωτότυπης Δήλωση συμμόρφωσης ....54 GR │ CY │ PTS 710 A2    37 ■...
 • Seite 41: Εισαγωγή

  Εικόνα B: ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ PTS 710 A2 Φλάντζα σύσφιξης Εισαγωγή Βίδα σύσφιξης Λεπίδα πριονιού Σας συγχαίρουμε για την αγορά της νέας σας Εσωτερικό εξάγωνο κλειδί συσκευής. Το προϊόν που αποκτήσατε είναι ένα προϊόν υψηλής ποιότητας. Οι οδηγίες χρήσης Εικόνα C: αποτελούν τμήμα αυτού του προϊόντος. Περιλαμ- Διακόπτης...
 • Seite 42: Γενικές Υποδείξεις Ασφαλείας Για Ηλεκτρικά Εργαλεία

  Ο χρησιμοποιούμενος σε αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας όρος «Ηλεκτρικό εργαλείο» αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία (με καλώδιο ρεύματος) που λειτουργούν με ρεύμα και σε ηλεκτρικά εργαλεία (χωρίς καλώδιο ρεύματος) που λειτουργούν μέσω συσσωρευτή. GR │ CY │ PTS 710 A2    39 ■...
 • Seite 43: Ασφάλεια Στο Χώρο Εργασίας

  κρασίες, λάδια, αιχμηρές άκρες ή κινούμενα βρίσκεται σε ένα περιστρεφόμενο τμήμα του μέρη. Τα φθαρμένα ή μπερδεμένα καλώδια σύν- ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να οδηγήσει σε δεσης αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. τραυματισμούς. │ GR │ CY ■ 40    PTS 710 A2...
 • Seite 44: Χρήση Και Χειρισμός Του Ηλεκτρικού Εργαλείου

  Κατά αυτόν τον τρόπο, διατηρείται η ασφάλεια αλλάξετε μέρη εργαλείων χρήσης ή πριν του ηλεκτρικού εργαλείου. αποθηκεύσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτό το μέτρο ασφαλείας εμποδίζει τη μη ηθελημένη εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου. GR │ CY │ PTS 710 A2    41 ■...
 • Seite 45: Υποδείξεις Ασφαλείας Ειδικές Για Τη Συσκευή

  θέτει και τα μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού εργα- Μια αντεπιστροφή είναι το επακόλουθο λάθος λείου υπό τάση, προκαλώντας ηλεκτροπληξία. ή εσφαλμένης χρήσης του πριονιού. Μπορεί να εμποδιστεί μέσω κατάλληλων προληπτικών μέτρων, όπως περιγράφεται παρακάτω. │ GR │ CY ■ 42    PTS 710 A2...
 • Seite 46: Ειδικές Υποδείξεις Ασφάλειας Για Αυτό Το Πριόνι

  λεπίδες πριονιού. Λεπίδες πριονιού με στομω- μάγκωμα της λεπίδας πριονιού και, συνεπώς, μένες ή λάθος ευθυγραμμισμένες οδοντώσεις σε αντεπιστροφή. προκαλούν, λόγω του πολύ μικρού κενού πριονίσματος, αυξημένη τριβή, μάγκωμα της λεπίδας πριονιού και αντεπιστροφή. GR │ CY │ PTS 710 A2    43 ■...
 • Seite 47: Υποδείξεις Ασφαλείας Για Μηχανές Κοπής Με Λειαντικούς Δίσκους Τριβής

  βαθμό που υποδεικνύεται, πρέπει να τηρείται το κοπής προορίζονται για την αφαίρεση υλικού εύρος στροφών. με την άκρη του δίσκου. Η πλευρική επίδραση δύναμης σε αυτά τα λειαντικά σώματα μπορεί να τα σπάσει. │ GR │ CY ■ 44    PTS 710 A2...
 • Seite 48 κτρικού εργαλείου, προτού το εργαλείο εφαρ- μογής ακινητοποιηθεί πλήρως. Το περιστρε- φόμενο εργαλείο εφαρμογής μπορεί να έρθει σε επαφή με την επιφάνεια απόθεσης, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου του ηλεκτρικού εργαλείου. GR │ CY │ PTS 710 A2    45 ■...
 • Seite 49: Περισσότερες Υποδείξεις Ασφαλείας Για Εφαρμογές Αποκοπής Με Λείανση

  σπαθείτε να τραβήξετε τον κινούμενο δίσκο Μπορεί να εμποδιστεί μέσω κατάλληλων προληπτι- κοπής από το σημείο κοπής, αλλιώς μπορεί κών μέτρων, όπως περιγράφεται παρακάτω. να προκληθεί αντεπιστροφή. Εξακριβώστε και διορθώστε την αιτία του μαγκώματος. │ GR │ CY ■ 46    PTS 710 A2...
 • Seite 50: Συμπληρωματικές Οδηγίες

  Φοράτε προστασία για την ακοή! κίνδυνο για τη ζωή λόγω ηλεκτροπληξίας. Οι εργασίες επισκευών ή αλλαγών πρέπει να διεξά- γονται μόνο από την υπηρεσία σέρβις ή από Φοράτε γυαλιά προστασίας! ηλεκτρολογικό προσωπικό. GR │ CY │ PTS 710 A2    47 ■...
 • Seite 51 αναφερόμενες διατάξεις χρήσης ή ρύθμισης βοήθεια. ή η διεξαγωγή άλλων διαδικασιών μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβο- ► Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μαζί δι- λία. αφορετικοί τύποι μπαταριών ή συσσωρευτών. │ GR │ CY ■ 48    PTS 710 A2...
 • Seite 52: Τοποθέτηση / Αλλαγή Μπαταρίας

  δυνατότητα κινήσεων της πλάκας βάσης στον παράλληλο αναστολέα ή σε μια σημειωμένη γραμμή. 2. Πιέστε τη φραγή ενεργοποίησης και κρα- τήστε τη σε αυτή τη θέση. Πιέστε το διακόπτη ON/OFF GR │ CY │ PTS 710 A2    49 ■...
 • Seite 53: Σήμανση Γραμμής Κοπής

  5. Διεξάγετε την τοποθέτηση της λεπίδας πριονιού με την αντίστροφη σειρά από αυτήν που περι- γράφηκε παραπάνω. 6. Πιέστε την ασφάλιση ατράκτου (έως ότου κουμπώσει) και με το εσωτερικό εξάγωνο κλειδί σφίξτε τη βίδα σύσφιξης │ GR │ CY ■ 50    PTS 710 A2...
 • Seite 54: Ενεργοποίηση Και Απενεργοποίηση Λέιζερ

  ζωής του, απευθυνθείτε στην αρμόδια Η συσκευασία αποτελείται από φιλικά υπηρεσία της κοινότητας ή της πόλης προς το περιβάλλον υλικά, τα οποία σας. μπορείτε να απορρίψετε μέσω των τοπικών υπηρεσιών ανακύκλωσης. GR │ CY │ PTS 710 A2    51 ■...
 • Seite 55: Εγγύηση Της Kompernass Handels Gmbh

  σως μετά την αποσυσκευασία. Μετά τη λήξη του ■ σε περίπτωση μη τήρησης των προδιαγραφών χρόνου εγγύησης, τυχόν εμφανιζόμενες επισκευές ασφάλειας και συντήρησης, καθώς και χρεώνονται. σφαλμάτων χειρισμού ■ σε περίπτωση ζημιών λόγω φυσικών φαινομένων │ GR │ CY ■ 52    PTS 710 A2...
 • Seite 56: Σέρβις

  Η αλλαγή του βύσματος ή του καλωδίου δικτύου πρέπει να διεξάγεται πάντα από τον κατασκευαστή της συσκευής ή από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του. Έτσι, διασφαλίζεται η ασφάλεια της συσκευής. GR │ CY │ PTS 710 A2    53 ■...
 • Seite 57: Μετάφραση Της Πρωτότυπης Δήλωση Συμμόρφωσης

  EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Τύπος / περιγραφή συσκευής: Δισκοπρίονο PTS 710 A2 Έτος κατασκευής: 11 - 2019 Σειριακός αριθμός: IAN 332000_1907 Bochum, 04.12.2019 Semi Uguzlu - Διευθυντής ποιότητας - Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών υπό την έννοια της συνεχούς ανάπτυξης.
 • Seite 58 Original-Konformitätserklärung ........72 DE │ AT │ CH │ PTS 710 A2    55...
 • Seite 59: Einleitung

  TAUCHSÄGE PTS 710 A2 Innensechskantschlüssel Abbildung C: Einleitung EIN-/AUS-Schalter Laser Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Laseraustrittsöffnung Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Abbildung D: Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Trennscheibe diamantiert Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für HSS-Kreissägeblatt Z89/60...
 • Seite 60: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) und auf akku- betriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung). 1. Arbeitsplatzsicherheit a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung und unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen. DE │ AT │ CH │ PTS 710 A2    57 ■...
 • Seite 61: Elektrische Sicherheit

  Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in reich geeignet sind. Die Anwendung einer für unerwarteten Situationen besser kontrollieren. den Außenbereich geeigneten Verlängerungs- leitung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages. │ DE │ AT │ CH ■ 58    PTS 710 A2...
 • Seite 62: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Lassen Sie keine Personen das Elektrowerk- zeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden. DE │ AT │ CH │ PTS 710 A2    59 ■...
 • Seite 63: Gerätespezifische Sicherheitshinweise

  Größe und mit passender Aufnah- beherrschen. mebohrung (z.B. sternförmig oder rund). Sägeblätter, die nicht zu den Montageteilen der Säge passen, laufen unrund und führen zum Verlust der Kontrolle. │ DE │ AT │ CH ■ 60    PTS 710 A2...
 • Seite 64: Spezifische Sicherheitshinweise Für Diese Säge

  Beim Bearbeiten von Holz oder Materialien, bei denen gesundheitsgefährdender Staub entsteht, ist das Gerät an eine passende, geprüfte Ab- saugvorrichtung anzuschließen. ■ Tragen Sie beim Sägen von Holz eine Staub- schutzmaske. DE │ AT │ CH │ PTS 710 A2    61 ■...
 • Seite 65: Sicherheitshinweise Für Trennschleifmaschinen

  Halten Sie und in der Nähe befindliche Personen sich außerhalb der Ebene der rotierenden Schleifscheibe auf. Die Schutz- haube soll die Bedienperson vor Bruchstücken und zufälligem Kontakt mit dem Schleifkörper schützen. │ DE │ AT │ CH ■ 62    PTS 710 A2...
 • Seite 66: Weitere Sicherheitshinweise Für Trennschleifanwendungen

  Der Kontakt mit einer spannungs- gegen die Drehrichtung des Einsatzwerkzeugs an führenden Leitung kann auch metallene Gerä- der Blockierstelle beschleunigt. teteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen. DE │ AT │ CH │ PTS 710 A2    63 ■...
 • Seite 67: Ergänzende Anweisungen

  10 mm breiten Schlitzen. ■ Tragen Sie immer eine Staubschutzmaske! Solche Einsatzwerkzeuge verursachen einen ■ Tragen Sie immer einen Gehörschutz! Rückschlag oder den Verlust der Kontrolle über das Elektrowerkzeug. │ DE │ AT │ CH ■ 64    PTS 710 A2...
 • Seite 68: Originalzubehör / -Zusatzgeräte

  Handhabung, Transport und Lagerung Schleifwerkzeuge sind mit Sorgfalt zu behandeln und zu transportieren. Schleifwerkzeuge sind so zu lagern, dass sie keinen mechanischen Beschä- digungen und schädigenden Umwelteinflüssen ausgesetzt sind. DE │ AT │ CH │ PTS 710 A2    65 ■...
 • Seite 69 ► Batterien stets polrichtig einsetzen, da sonst die Gefahr des Platzens besteht. ► Entnehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen. │ DE │ AT │ CH ■ 66    PTS 710 A2...
 • Seite 70: Batterie Einsetzen / Wechseln

  3. Drücken Sie das Gerät nach vorne, damit sich ♦ Nach dem Loslassen muss sie leichtgängig und die Tauchsäge absenkt. von selbst in die Ausgangsposition zurücksprin- 4. Sägen Sie mit mäßigem Druck. gen. DE │ AT │ CH │ PTS 710 A2    67 ■...
 • Seite 71: Markierung Schnittlinie

  Staubabsaugvorrichtung . ► Beachten Sie in Ihrem Land gültige Vorschriften für die zu bearbeitenden Materialien. ♦ Schieben Sie den Absaugschlauch auf den Anschluss zur Staubabsaugung und verriegeln Sie diesen. │ DE │ AT │ CH ■ 68    PTS 710 A2...
 • Seite 72: Reinigung Und Wartung

  Batterien/Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils oder im Handel abzu- geben. Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien/Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie DE │ AT │ CH │ PTS 710 A2    69 ■...
 • Seite 73: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Teile. Eventuell schon beim Kauf vor- vorschriften, Bedienungsfehler handene Schäden und Mängel müssen sofort nach ■ Schäden durch Elementarereignisse dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. │ DE │ AT │ CH ■ 70    PTS 710 A2...
 • Seite 74: Service

  (IAN) 123456 Ihre Bedienungsanleitung öffnen. Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www.kompernass.com DE │ AT │ CH │ PTS 710 A2    71 ■...
 • Seite 75: Original-Konformitätserklärung

  EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typ / Gerätebezeichnung: Tauchsäge PTS 710 A2 Herstellungsjahr: 11 - 2019 Seriennummer: IAN 332000_1907 Bochum, 04.12.2019 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 76 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stanje informacija · Актуалност на информацията Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 01 / 2020 · Ident.-No.: PTS710A2-122019-1 IAN 332000_1907...