Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PTS 480 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Tauchsäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PLUNGE SAW PTS 480 A1
PLUNGE SAW
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
POTOPNA ŽAGA
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo
PONORNÁ PÍLA
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na obsluhu
IAN 79416
PIŁA WGŁĘBNA
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
PONORNÁ PILA
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
TAUCHSÄGE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PTS 480 A1

 • Seite 1 PLUNGE SAW PTS 480 A1 PLUNGE SAW PIŁA WGŁĘBNA Operation and Safety Notes Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Translation of original operation manual Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi POTOPNA ŽAGA PONORNÁ PILA Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Prevod originalnega navodila za uporabo Překlad originálního provozního návodu...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
 • Seite 3 1 1 a 7 7 a 1 1 a...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Intended use ............................Page 6 Features ...............................Page 6 Scope of delivery ..........................Page 6 Technical Data ............................Page 6 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety ...........................Page 7 2. Electrical safety ..........................Page 7 3. Personal safety ..........................Page 7 4.
 • Seite 6: Intended Use

  Use the product only as described and for the specified applications. When passing this product on to others please be 1 Plunge saw PTS 480 A1 sure to also include all of its documentation. 1 HW Circular saw blade Z85 / 30...
 • Seite 7: General Safety Advice For Electrical Power Tools

  Introduction / General safety advice for electrical power tools c) Keep children and other people away for the comparison of appliances. The vibration emission value specified can also serve as a prelim- while you are operating the electrical inary assessment of the exposure. tool.
 • Seite 8: Careful Handling And Use Of The Electrical Power Tool

  General safety advice for electrical power tools with caution when using an electrical b) Do not use an electrical power tool if tool. Do not use the electrical power its switch is defective. An electrical power tool if you are tired or under the influ- tool that can no longer be switched on and off ence of drugs, alcohol or medication.
 • Seite 9: Safety Instructions For All Saws

  General safety advice for electrical power tools / Start-up Hold the device by the insulated han- oped for your saw, for optimal performance dle surfaces when performing work and operating security. where there is danger of the tool used striking hidden electrical lines or its Reasons for and how to avoid a kickback: own power cable.
 • Seite 10: Safety Instructions For Plunge Saws

  General safety advice for electrical power tools Lateral movement can lead to jamming of the piece or cause a kickback, when the saw is started anew. saw blade and therewith to kickback. d) Support big boards to reduce the risk d) Do not put the saw done on the bench of a kickback due to a jamming saw or on the floor without covering the...
 • Seite 11: Start-Up

  General safety advice for electrical power tools / Start-up Handling the plunge saw If you work outside, connect the device to a residual current (RCD) protective switch with a maximum 30 mA tripping current. Only use 1. Put the machine onto the material and switch it on extension leads approved for outdoor use.
 • Seite 12: Connecting The Saw Dust Extraction

  Start-up / Maintenance and Cleaning / Service / Warranty Connecting the saw have the replacement carried out by dust extraction the manufacturer or its service centre. This ensures that the safety of the device is Push the extraction air hose onto the con- maintained.
 • Seite 13: Disposal

  Disposal / Declaration of Conformity / Manufacturer Disposal Type designation of the machine: Plunge saw PTS 480 A1 The packaging is made of environmentally friendly materials, which may be disposed Date of manufacture: 12–2012 through your local recycling acilities. Serial number: IAN 79416...
 • Seite 15 Spis zawartości Instrukcja Użycie zgodne z przeznaczeniem ....................Strona 16 Wyposażenie ........................... Strona 16 Zawartość ............................Strona 16 Dane techniczne ..........................Strona 16 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi 1. Bezpieczeństwo miejsca pracy ....................Strona 17 2. Bezpieczeństwo elektryczne ....................... Strona 17 3.
 • Seite 16: Użycie Zgodne Z Przeznaczeniem

  W przypadku przekazania produktu Zawartość należy dołączyć do niego całą jego dokumentację. 1 pilarka do cięć wgłębnych PTS 480 A1 Użycie zgodne z przeznacze- 1 okrągły brzeszczot HW Z85 / 30 niem 1 brzeszczot diamentowy Z85VR 1 okrągły brzeszczot HS Z85 / 36...
 • Seite 17: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Elektronarzędzi

  Instrukcja / Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi 1. Bezpieczeństwo miejsca pracy Oszacowane przyspieszenie, typowo: Wibracja dłoni / ręki a = 12,669 m / s Niepewność pomiaru K = 1,5 m / s a) Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze oświetlone. Nie- Podany w niniejszych porządek i brak oświetlenia w miejscu pracy instrukcjach poziom drgań...
 • Seite 18: Bezpieczeństwo Osób

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi tury, oleju, ostrych krawędzi lub d) Usunąć narzędzia do nastawiania ruchomych części urządzenia. Uszko- urządzenia lub klucze płaskie zanim dzone lub poplątane kable powodują zwięk- włączy się urządzenie. Narzędzie lub szenie ryzyka porażenia prądem elektrycznym. klucz, który znajduje się...
 • Seite 19: Serwis

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi powierzać osobom, które nie są z nią może wprawić metalowe części urządzenia zaznajomione lub nie przeczytały ni- pod napięcie i doprowadzić do porażenia niejszej instrukcji. Obsługa urządzeń elek- prądem elektrycznym. trycznych przez osoby niedoświadczone jest przyczyną...
 • Seite 20: Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Pilarek Do Wcięć Głębnych

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi h) Nigdy nie stosować uszkodzonych lub znaleźć i usunąć przyczynę zakleszczenia się złych podkładek lub śrub do brzesz- brzeszczotu. czotów. Podkładki i śruby do brzeszczotów c) Gdy chce się ponownie uruchomić zostały specjalnie skonstruowane do niniejszej pilarkę, która znajduje się...
 • Seite 21: Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Narzędzi Szlifujących

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi / Uruchamianie ochronna porusza się swobodnie i przy każ- aby nie były wystawione na mechaniczne uszko- dym kącie i głębokości cięcia nie dotyka ani dzenia lub szkodliwe oddziaływania środowiska. brzeszczotu ani innych części. b) Należy sprawdzić stan i funkcjono- Unikać...
 • Seite 22: Wybieranie Głębokości Cięcia

  Uruchamianie Wybieranie głębokości cięcia Zaznaczenie długości cięcia Wskazówka: Zalecamy wybór głębokości Należy zorientować się na zaznaczeniach dla cięcia możliwie większy o ok. 2 mm od grubości długości cięcia , aby sprawdzić gdzie cięcie materiału. Przez to otrzymuje się czyste cięcie. się...
 • Seite 23: Konserwacja I Czyszczenie

  Konserwacja i czyszczenie / Serwis / Gwarancja / Utylizacja Konserwacja i czyszczenie wyłącznie do użytku domowego, a nie do zastoso- wań profesjonalnych. NIEBEZPIECZEńSTWO URAZU! Przed przystąpieniem do wykonywania Gwarancja traci ważność w przypadku niewłaści- prac przy urządzeniu należy zawsze wyciągnąć wego używania urządzenia, używania niezgod- wtyczkę...
 • Seite 24: Deklaracja Zgodności / Producent

  (2011 / 65 / EU) Stosowane normy zharmonizowane EN 60745-1/A11:2010 EN 60745-2-5:2010 EN 60745-2-22:2011 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Oznaczenie modelu maszyny: Pilarka do cięć wgłębnych PTS 480 A1 Date of manufacture (DOM): 12–2012 Numer seryjny: IAN 79416 24 PL...
 • Seite 25 Kazalo Uvod Predvidena uporaba .......................... Stran 26 Oprema .............................. Stran 26 Obseg dobave ........................... Stran 26 Tehnični podatki ..........................Stran 26 Splošna varnostna navodila za električno orodje 1. Varnost na delovnem mestu ......................Stran 27 2. Električna varnost ........................... Stran 27 3.
 • Seite 26: Predvidena Uporaba

  Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano, in samo v predviden namen. V pri- meru izročitve izdelka drugim osebam jim predajte 1 potopna žaga PTS 480 A1 tudi vso dokumentacijo. 1 HW list krožne žage Z85 / 30 1 List ločne žage, diamantiran Z85VR...
 • Seite 27: Splošna Varnostna Navodila Za Električno Orodje

  Uvod / Splošna varnostna navodila za električno orodje c) Poskrbite, da bodo otroci in druge V teh navodilih navedeni nivo nihanja je bil merjen skladno z merilnim postopkom, osebe med uporabo električnega normiranim po standardu EN 60745, in se ga orodja dovolj oddaljene od mesta lahko uporablja za primerjavo naprav.
 • Seite 28: Skrbno Ravnanje In Uporaba Električnega Orodja

  Splošna varnostna navodila za električno orodje uporabljajte, če ste utrujeni ali če ste b) Ne uporabljajte električnega orodja, pod vplivom droge, alkohola ali zdra- čigar stikalo je pokvarjeno. Električno vil. Trenutek nepozornosti med uporabo elek- orodje, ki se ne da več vklopiti ali izklopiti, je tričnega orodja lahko povzroči resne poškodbe.
 • Seite 29: Varnostni Napotki Za Vse Žage

  Splošna varnostna navodila za električno orodje Kadar izvajate delovne operacije, pri h) Nikoli ne uporabljajte poškodovanih katerih uporabljeno električno orodje ali napačnih podložk ali vijakov žagi- lahko zadene ob skrito električno nih listov. Podložke in vijaki žaginih listov so napeljavo ali lastni priključni kabel, bili narejeni posebno za vašo žago za opti- držite napravo samo na izoliranih po- malno učinkovitost in obratovalno varnost.
 • Seite 30: Varnostni Napotki Za Pogreznjeno Žaganje

  Splošna varnostna navodila za električno orodje c) Pri „pogreznjenem rezu“, ki ni pravo- ali povzroči povratni udarec, ko znova zaže- nete žago. koten, zavarujte vodilno ploskev žage d) Velike plošče podprite, da zmanjšate pred stranskim premikom. Stranski pre- nevarnost povratnega udarca zaradi mik lahko povzroči zatikanje žaginega lista in zataknjenega žaginega lista.
 • Seite 31: Začetek Uporabe

  Splošna varnostna navodila za električno orodje / Začetek uporabe Montaža vzporednega vodila Popravila ali zamenjave sme izvajati samo ser- vis ali elektrikar. Naprave ne uporabljajte, če je vlažna ali če se Odvijte vijak vzporednega vodila 11 a nahaja v vlažnem okolju. osnovni plošči in vstavite vzporedno vodilo Če delate na prostem, priključite napravo prek...
 • Seite 32: Montaža Odsesavanja Žagovine

  Začetek uporabe /Vzdrževanje in čiščenje / Servis / Garancija Servis Za natančen rez postavite stroj na obdelovanca tako, da se oznaka reza pojavi v kontrolnem okencu za linijo reza , kot je prikazano na Napravo dajte v sliki B. popravilo samo kvalificiranemu stro- kovnemu osebju, popravilo pa naj poteka samo z originalnimi nadome- Montaža odsesavanja žagovi-...
 • Seite 33: Odstranjevanje

  EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Oznaka tipa stroja: Potopna žaga PTS 480 A1 Date of manufacture (DOM): 12–2012 Serijska številka: IAN 79416 Bochum, 31.12.2012 Semi Uguzlu - Vodja kakovosti -...
 • Seite 34: Garancijski List

  Garancijski list Kompernaß GmbH Burgstraße 21 D-44867 Bochum 080080917 Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo Kompernaß 6. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni GmbH, da bo izdelek v garancijskem roku ob servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval zahtevkov iz te garancije.
 • Seite 35 Seznam obsahu Úvod Použití ke stanovenému účelu......................Strana 36 Vybavení ............................Strana 36 Obsah dodávky ..........................Strana 36 Technická data ..........................Strana 36 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje 1. Bezpečnost na pracovišti ......................Strana 37 2. Elektrická bezpečnost ........................Strana 37 3.
 • Seite 36: Použití Ke Stanovenému Účelu

  Úvod Ponorná pila PTS 480 A1 Imbusový klíč Pilový list Upínací příruba Úvod Upínací šroub a položka Odsávací hadice Blahopřejeme Vám ke koupi Vašeho nového artiklu. HW Kotoučový pilový list Z85 / 30 Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výrobek. Návod Dělící...
 • Seite 37: Všeobecné Bezpečnostní Pokyny Pro Elektrické Nástroje

  Úvod / Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje 2. Elektrická bezpečnost emise vibrací je možné použít k počátečnímu po- souzení jejich vyloučení. Hladina vibrací se mění podle použití elektrického a) Síťová zástrčka zařízení musí být nástroje a může v mnohých případech přesahovat vhodná...
 • Seite 38: Pečlivé Zacházení S Elektrickými Nástroji A Jejich Použití

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje b) Noste osobní ochranné vybavení a Toto preventivní opatření brání nechtěnému vždy ochranné brýle. Používání osobních spuštění zařízení. ochranných pomůcek jako např. ochrany sluchu, d) Nepoužívané elektrické přístroje protiprachové masky nebo ochranných praco- uchovávejte mimo dosah dětí. Zařízení vních rukavic, v závislosti na použití...
 • Seite 39: Bezpečnostní Upozornění Pro Všechny Pily

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje Bezpečnostní upozornění Při přetočení nebo nesprávném naměrování listu pro všechny pily se mohou zaseknout zuby na jeho zadní hraně do povrchu obrobku, list může vyskočit z řezu NEBEZPEČí: Nesahejte do místa a pila vyrazit směrem k uživateli. řezání...
 • Seite 40: Bezpečnostní Upozornění Pro Ponorné Pily

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje / Uvedení do provozu Bezpečnostní upozornění pro b) Manipulace, přeprava a skladování ponorné pily S brusnými nástroji je třeba zacházet a přepravovat a) Před každým použitím pily kontrolujte je vždy pečlivě. Při skladování je třeba vyloučit je- kryt jestli bezvadně...
 • Seite 41: Montáž Dorazu Pro Paralelní Řezání

  Uvedení do provozu / Údržba a čištění Značení linie řezu Povolte rychloupnací páku předvolby hloubky řezu , nastavte požadovanou hloubku řezu na stupnici a rychloupínací páku zase Průhled na linii řezu slouží k přesnému vedení pily pevně uzavřete. podle linie na obrobku. Pro přesný...
 • Seite 42: Servis

  Servis / Záruka / Odstranění do odpadu Servis Servis Česko Vaš přístroj nechávejte Hotline: 800 143873 opravovat jen kvalifikovaným od- e-mail: kompernass@lidl.cz borným personálem a jen s originálními IAN 79416 náhradními díly. Tím zajistíte zachování bezpečnosti přístroje. Výměnu zástrčky nebo Odstranění...
 • Seite 43: Prohlášení O Shodě / Výrobce

  EN 60745-2-22:2011 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Označení typu přístroje: Ponorná pila PTS 480 A1 Date of manufacture (DOM): 12–2012 Sériové číslo: IAN 79416 Bochum, 31.12.2012 Semi Uguzlu - Manager jakosti - Technické změny ve smyslu dalšího vývoje jsou...
 • Seite 45 Zoznam obsahu Úvod Používanie v súlade s určeným účelom ..................Strana 46 Vybavenie ............................Strana 46 Rozsah dodávky ..........................Strana 46 Technické údaje ..........................Strana 46 Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické prístroje 1. Bezpečnosť na pracovisku ......................Strana 47 2. Elektrická bezpečnosť ......................... Strana 47 3.
 • Seite 46: Používanie V Súlade S Určeným Účelom

  V prípade postúpenia výrobku ďalším Rozsah dodávky osobám im odovzdajte aj všetky dokumenty patri- ace k výrobku. 1 ponorná píla PTS 480 A1 1 HW-Kruhový pílový kotúč Z85 / 30 Používanie v súlade 1 diamantový pílový kotúč Z85VR s určeným účelom 1 HW-Kruhový...
 • Seite 47: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny Pre Elektrické Prístroje

  Úvod / Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické prístroje ktorom sa nachádzajú horľavé kva- V tomto návode uvedená hla- dina oscilácií bola stanovená podľa normalizovaného paliny, plyny alebo prachy. Elektrické postupu EN 60745 a môže sa použiť na porovná- náradie vytvára iskry, ktoré môžu zapáliť prach vanie prístrojov.
 • Seite 48: Bezpečnosť Osôb

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické prístroje 3. Bezpečnosť osôb 4. Bezpečná manipulácia a používanie elektrických prístrojov a) Buďte vždy opatrní, dávajte pozor na to, čo robíte a pristupujte s rozvahou k práci s elektrickým prístrojom. Prístroj a) Prístroj nepreťažujte. Pri práci používajte nepoužívajte vtedy, ak ste unavení, len vhodné...
 • Seite 49: Servis

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické prístroje 5. Servis f) Pri pozdĺžnych rezoch používajte vždy zarážku alebo rovné okrajové a) Opravu prístroja smie vykonávať iba vedenie. Toto zlepšuje presnosť rezu a znižuje kvalifikovaný odborný personál a možnosť, že sa pílový kotúč zasekne. možno pritom používať...
 • Seite 50: Bezpečnostné Upozornenia Pre Ponorné Píly

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické prístroje b) Ak sa pílový kotúč zaklieni alebo nie je voľne pohyblivý a ak sa ihneď prerušíte prácu, vypnite pílu a držte neuzatvára. Nikdy neupevňujte alebo ju pokojne v obrábanom predmete, neviažte ochranný kryt v otvorenej až...
 • Seite 51: Uvedenie Do Prevádzky

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické prístroje / Uvedenie do prevádzky Uvoľnenie blokovania ponoru b) Manipulácia, transport a skladovanie Brúsne náradie si vyžaduje opatrnú manipuláciu a Stlačte blokovanie ponoru dopredu a držte transport. Brúsne náradie je potrebné skladovať tak, ho stlačené. aby nebolo vystavené...
 • Seite 52: Označenie Dĺžky Rezu

  Uvedenie do prevádzky / Údržba a čistenie / Servis / Záruśná lehota HS-kruhový pílový kotúč Z85 / 36: 6. Aktivujte aretáciu hriadeľa (až kým neza- Popis: ø 85 mm, 36 zubov – vľavo / vpravo krížené padne) a pomocou vnútorného šesťhranného Vhodné: mäkké...
 • Seite 53: Likvidácia

  EN 61000-3-3:2008 nych recyklačných zberných miestach. Typové označenie stroja: Elektrické prístroje nevyhadzu- Ponorná píla PTS 480 A1 jte do odpadu z domácnosti! Date of manufacture (DOM): 12–2012 Podľa európskej smernice 2002 / 96 / EC musia Sériové číslo: IAN 79416 byť...
 • Seite 55 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .......................Seite 56 Ausstattung ............................Seite 56 Lieferumfang ............................Seite 56 Technische Daten ..........................Seite 56 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ........................Seite 57 2. Elektrische Sicherheit ........................Seite 57 3. Sicherheit von Personen .........................Seite 58 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..............Seite 58 5.
 • Seite 56: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angege- benen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterla- 1 Tauchsäge PTS 480 A1 gen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. 1 HW-Kreissägeblatt Z85 / 30 1 Trennsägeblatt diamantiert Z85VR 1 HS-Kreissägeblatt Z85 / 36...
 • Seite 57: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge einem in EN 60745 genormten Messverfahren ge- Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den messen worden und kann für den Gerätevergleich Staub oder die Dämpfe entzünden können. verwendet werden. Der angegebene Schwingungs- c) Halten Sie Kinder und andere Personen emissionswert kann auch zu einer einleitenden Ein- während der Benutzung des Elektro- schätzung der Aussetzung verwendet werden.
 • Seite 58: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 3. Sicherheit von Personen vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig ver- a) Seien Sie stets aufmerksam, achten Sie wendet werden. Die Verwendung einer darauf, was Sie tun und gehen Sie mit Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Vernunft an die Arbeit mit einem Elek- Staub verringern.
 • Seite 59: Service

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, von Körperkontakt, Klemmen des Sägeblattes Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. oder Verlust der Kontrolle zu minimieren. entsprechend diesen Anweisungen. e) Fassen Sie das Elektrowerkzeug an Berücksichtigen Sie dabei die Arbeits- den isolierten Griffflächen an, wenn bedingungen und die auszuführende Sie Arbeiten ausführen, bei denen das Tätigkeit.
 • Seite 60: Sicherheitshinweise Für Tauchsägen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge f) Ziehen Sie vor dem Sägen die Schnitt- Ein Rückschlag ist das Ergebnis falscher und / oder ungeeigneter Anwendung der Säge. Er kann durch tiefen- und Schnittwinkeleinstellungen geeignete Vorsichtsmaßnahmen, wie nachfolgend fest. Wenn sich während des Sägens die Ein- beschrieben, verhindert werden.
 • Seite 61: Sicherheitshinweise Für Schleifwerkzeuge

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge / Inbetriebnahme Schnittrichtung und sägt, was ihm im Weg ist. Verwenden Sie nur ein für den Außenbereich Beachten Sie dabei die Nachlaufzeit der Säge. zugelassenes Verlängerungskabel. Stellen Sie sicher, dass ausschließlich Personen über 16 Jahren das Gerät gemäß den Anwei- Hinweis: Halten Sie das Netzkabel stets vom sungen in dieser Bedienungsanleitung in Betrieb Wirkungskreis der Maschine fern und führen Sie...
 • Seite 62: Handhabung Der Tauchsäge

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service Handhabung der Tauchsäge Spanabsaugung anschließen 1. Maschine auf das Material setzen und ein- Schieben Sie den Absaugschlauch auf den schalten, wie in Kapitel »Ein- und ausschalten« Anschluss zur Staubabsaugung beschrieben. Schließen Sie eine zugelassene Staub- und 2.
 • Seite 63: Service Garantie Entsorgung

  Service / Garantie / Entsorgung Lassen Sie den Aus- tausch des Steckers oder der Anschluss- Service Deutschland leitung immer vom Hersteller des Tel.: 01805772033 Elektrowerkzeugs oder seinem Kunden- (0,14 EUR / Min. aus dem dt. dienst ausführen. Damit wird sichergestellt, Festnetz, Mobilfunk max.
 • Seite 64: Konformitätserklärung / Hersteller

  EN 60745-2-5:2010 EN 60745-2-22:2011 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typbezeichnung der Maschine: Tauchsäge PTS 480 A1 Herstellungsjahr: 12–2012 Seriennummer: IAN 79416 Bochum, 31.12.2012 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 65 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by ORFGEN Marketing Last Information Update · Stan informacji · Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií Stand der Informationen: 12 / 2012 Ident.-No.: PTS480A1122012-PL / SI / CZ / SK IAN 79416...