Parkside PEH 30 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PEH 30
SÄHKÖHÖYLÄ
Käyttö- ja turvaohjeet
ELEKTRISK HØVL
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
ELEKTROHOBEL
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
ELHYVEL
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΛΑΝΗ
Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PEH 30

 • Seite 1 PEH 30 SÄHKÖHÖYLÄ ELHYVEL Käyttö- ja turvaohjeet Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar ELEKTRISK HØVL ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΛΑΝΗ Brugs- og sikkerhedsanvisninger Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας ELEKTROHOBEL Bedienungs- und Sicherheitshinweise...
 • Seite 2 Käännä ennen lukemista molemmat kuvalliset sivut esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut båda bildsidorna och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Før du læser, vend begge sidene med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Πριν...
 • Seite 4 45°...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Sisällysluettelo Aluksi Määräystenmukainen käyttö ..................Sivu 6 Varustelu ......................... Sivu 6 Toimituksen sisältö ......................Sivu 7 Tekniset tiedot ......................... Sivu 7 Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet 1. Työpaikkaturvallisuus ....................Sivu 7 2. Sähköturvallisuus......................Sivu 8 3. Henkilöiden turvallisuus ..................... Sivu 8 4.
 • Seite 6: Aluksi

  Pidä silmällä, ovatko laite, verkkojohto Voltti (Vaihtojännite) ja verkkopistoke moitteettomassa kun- nossa! Hävitä pakkaus ja laite Watti (Vaikutusteho) ympäristöystävällisesti! Mittaus-tyhjäkäyntikierrosluku Sähköhöylä PEH 30 © Varustelu Käynnistyksen esto © Aluksi Virtakytkin Purunpoistokappale (joko oikealla / vasemmalla) Tutustu ennen käyttöönottoa laitteeseen, Hihnansuojus sen käyttöohjeisiin ja sähkölaitteita kos-...
 • Seite 7: Toimituksen Sisältö

  Tämä saattaa vähentää merkittävästi liikerasitusta kokonaistyöskentelyajan © Toimituksen sisältö kestäessä. 1 sähköhöylä PEH 30 Sähkötyökaluja koskevat 1 suuntaisvaste yleiset turvaohjeet 1 huullossyvyyden vaste 1 kuusiokoloavain 1 kiintoavain...
 • Seite 8: Sähköturvallisuus

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet 2. Sähköturvallisuus Käytä henkilökohtaisia tur- vavarusteita ja suojalaseja aina. Henkilökohtaisten turvavarus- Vältä sähköiskun aiheuttamaa teiden käyttö, kuten pölynaamari, turvakengät, hengenvaaraa: kypärä tai kuulosuoja, vähentävät loukkaantu- a) Laitteen pistokkeen pitää sopia pisto- misriskiä. c) Varo käynnistämästä laitetta vahin- rasiaan.
 • Seite 9: Sähköhöylää Koskevat Laitekohtaiset Turvaohjeet

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet ½ c) Vedä pistoke pistorasiasta, ennen Työskentelyn aikana höylän pohjan kuin säädät laitetta, vaihdat lisäosia on oltava tasaisesti työstökappaleen tai panet laitteen varastoon. Nämä päällä. Höylän kallistuminen aiheuttaa louk- varotoimenpiteet estävät sen, että laite käynnis- kaantumisen vaaran. ½...
 • Seite 10: Alkuperäiset Varaosat / Lisälaitteet

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet / Käyttöönotto ½ Lastujen poistokappale voidaan asettaa Laitteen on aina oltava puhdas ja kuiva. Siinä ei saa olla öljyä tai voitelurasvoja. höylän oikealle tai vasemmalle reunalle. Työnnä lastujen poistokappale laitteeseen. Lukitse lastujen poistokappale kiertämällä © Alkuperäiset varaosat / se “LOCK“-asentoon.
 • Seite 11: Särmien Viistoaminen (Katso Kuva H)

  Käyttöönotto © Särmien viistoaminen © Höylän terän irrottaminen / (katso kuva H) asentaminen (katso kuva D) Etumaisessa höylän pohjassa olevat V-urat Höylänterän kääntäminen tai vaihta- mahdollistavat työstökappaleen särmien helpon minen viistoamisen. Käytä haluttua viisteleveyttä vastaavaa V-uraa. TÄRKEÄÄ: Aseta höylän V-ura työstökappaleen reu- Älä...
 • Seite 12: Huolto Ja Puhdistus

  Huolto ja puhdistus / Huolto / Takuu / Hävittäminen © Huolto ja puhdistus Takuu koskee ainoastaan materiaali- tai valmistus- virheitä tai akkujen. Takuu ei korvaa kuluvia osia tai mahdollisesti viallisten osien, esimerkiksi kytkimen LOUKKAANTUMISVAARA! VAROLTUS! Irrota pistotulppa aina pistorasiasta, ennen kuin aiheuttamia vahinkoja.
 • Seite 13: Vaatimustenmukaisuusvakuutus / Valmistaja

  EU-direktiivien vaatimukset: Konedirektiivi (98 / 37 / EC) Pienjännitedirektiivi (2006 / 95 / EC Elektromagneettista yhteensopivuutta koskevat direktiivit (2004 / 108 / EC) Tyyppi / Laitekuvaus: Sähköhöylä PEH 30 Bochum, 30.09.2009 Hans Kompernaß - Toimitusjohtaja - Oikeudet teknisiin muutoksiin edelleenkehitysmielessä pidätetään.
 • Seite 15 Innehållsförteckning Inledning Avsedd användning ......................Sidan 16 De olika delarna ......................Sidan 16 I leveransen ingår ......................Sidan 17 Tekniska data .........................Sidan 17 Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 1. Säkerhet på arbetsplatsen ..................Sidan 17 2. Elsäkerhet ........................Sidan 17 3. Personsäkerhet ......................Sidan 18 4. Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg ..........Sidan 18 Verktygsspecifika säkerhetsanvisningar för elhyvlar ...........Sidan 19 Originaltillbehör / -extra verktyg ..................Sidan 19 Användning...
 • Seite 16: Inledning

  Se till att produkt, nätkabel och Volt (Växelspänning) nätkontakt inte är skadade! Lämna in förpackningen och appara- Watt (Effekt) ten till miljövänlig återvinning! Tomgångsvarvtal Elhyvel PEH 30 © De olika delarna Säkerhetsspärr © Inledning PÅ- / AV-knapp Spånutkast (alternativ höger / vänster) Innan du börjar använda verktyget: Gör...
 • Seite 17: I Leveransen Ingår

  Inledning / Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg © I leveransen ingår Allmänna säkerhetsan- visningar för elverktyg 1 Elhyvel PEH 30 1 Parallellanslag Läs alla säkerhetsinstruk- VARNING! 1 Falsdjupanslag tioner och anvisningar! Felhantering vid till- 1 Insexnyckel lämpning av nedan angivna säkerhetsinstruktioner 1 Skruvnyckel och anvisningar kan medföra elstötar, brand och /...
 • Seite 18: Personsäkerhet

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg kylskåp. Ökad risk för elstötar föreligger om d) Ta bort inställningsverktyg eller din kropp är jordad. skruvnycklar innan du startar verkty- c) Använd aldrig verktyget i regn eller get. Ett verktyg eller en nyckel som befinner väta.
 • Seite 19: Verktygsspecifika Säkerhetsanvisningar För Elhyvlar

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg dammskyddsmask och lämplig damm- / spån- eller påverkar verktygets funktion uppsugningsanordning, vissa damm kan vara negativt på något sätt. Reparera ska- cancerframkallande. dade delar innan verktyget används. ½ Många olyckor har förorsakats av dåligt omhän- Anslut verktyget till lämplig anord- dertagna elverktyg.
 • Seite 20: Användning

  Användning © Användning Skjut dammsugarslangen (t.ex en verkstadsdamm- sugare) på spånutkastet resp. reducerstycket © PÅ / AV Ta bort: Dra loss dammsugarslangen från spånutkastet Start: Tryck på säkerhetsspärren resp. reducerstycket Tryck sedan PÅ- / AV -knappen och håll Ta bort reducerstycket den intryckt.
 • Seite 21: Använd Falsdjupanslag (Se Bild J)

  Användning / Rengöring och skötsel / Service Dra åt fästmuttern igen. 3. Skjut hyvelstålet i sidled ur spännkompo- Se till att föra hyveln med tryck från sidan. nenten OBS: Hyvelstålsaxeln kan också tas isär, t.ex. för rengöring. © Använd falsdjupanslag (se bild J) 4.
 • Seite 22: Garanti

  (2004 / 108 / EC) av vår auktoriserade service-filial, upphör garantin att gälla. Dina lagliga rättigheter inskränks inte av Typ / Beteckning: denna garanti. Elhyvel PEH 30 Bochum, 30.09.2009 Kompernaß Service Sverige Tel.: 0770 93 00 35 e-mail: support.sv@kompernass.com Hans Kompernaß...
 • Seite 23 Indholdsfortegnelse Indledning Formålsbestemt anvendelse ..................Side 24 Udrustning ........................Side 24 Leveringens indhold ......................Side 25 Tekniske specifikationer ....................Side 25 Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj 1. Sikkerhed på arbejdsstedet ..................Side 25 2. Elektrisk sikkerhed .....................Side 26 3. Personlig sikkerhed ....................Side 26 4. Omhu i omgangen med og anvendelsen af elektriske redskaber ......Side 26 Sikkerhedsanvisninger specielt for elektrohøvlen ............Side 27 Originalt tilbehør / -ekstraudstyr ...................Side 28 Ibrugtagning...
 • Seite 24: Indledning

  Apparatet, ledningen og stikket skal Volt (Vekselspænding) være ubeskadiget! Bortskaf emballagen og maskinen Watt (Effektivt) miljøvenligt efter forskrifterne! Dimensionerings- tomgangsomdrejningstal Elektrisk høvl PEH 30 © Udrustning Startspærring © Indledning Afbryderkontakt Spånudblæsning (til højre / venstre) Før De tager apparatet i brug den første Remafdækning...
 • Seite 25: Leveringens Indhold

  Indledning / Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj © Leveringens indhold apparatet er slukket, eller ganske vist er tændt, men egentlig ikke anvendes. Dette kan reducere sving- 1 elektrisk høvl PEH 30 ningsbelastningen over hele tidsrummet betydeligt. 1 parallelanslag 1 falsdybdeanslag Generelle 1 unbrakonøgle...
 • Seite 26: Elektrisk Sikkerhed

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj 2. Elektrisk sikkerhed stoffer, alkohol eller medikamenter. Et øjebliks uopmærksomhed under benyttelse af apparatet kan føre til alvorlige kvæstelser. Forebyg livsfarlige elektriske stød: Ifør Dem personligt sikker- hedsudstyr, og bær altid a) Apparatets stik skal passe til stikdåsen. sikkerhedsbriller.
 • Seite 27: Sikkerhedsanvisninger Specielt For Elektrohøvlen

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj bestemt til Deres arbejde. Med det pas- aksel kan bide sig ind i overfladen så man mister sende elektriske værktøj er det bedre og mere kontrollen og risikerer alvorlige kvæstelser. ½ sikkert at arbejde i det angivne effektområde. Stik ikke fingrene ind spånudblæsnin- b) Tag ikke elektriske redskaber i brug .
 • Seite 28: Originalt Tilbehør / -Ekstraudstyr

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj / Ibrugtagning ½ Undgå at komme i berøring med Spånudblæsning (højre / venstre): Spånudblæsningen frigøres ved at man drejer roterende dele. ½ den mod pilens retning (bort fra lockpositionen). El-høvlen må kun anvendes efter Spånudblæsningen trækkes ud af indkaps- formålet og kun med originale dele / lingen.
 • Seite 29: Afskakning Af Kanter (Se Illustration H)

  Ibrugtagning Sæt kun ringe skubbekraft ind og lad trykket Høvklklingen har to ægge og kan vendes. udøve midt på høvlsålen . For hurtigt skub Høvlklingen skal skiftes ud når begge forringer overfladekvaliteten og kan føre til for- ægge er sløve. stoppelse af spånudblæsningen.
 • Seite 30: Pasning Og Rengøring

  Ibrugtagning / Pasning og rengøring / Service / Garanti / Bortskaffelse Den slidte drivrem fjernes. servicested i tilfælde af, at garantien skal Den nye drivrem lægges først om det lille tages i brug. Kun på denne måde kan vi remhjul og drivremmen trækkes derefter på...
 • Seite 31: Konformitetserklæring / Fremstiller

  (98 / 392 / EC) EF-lavspændingsdirektiv (2006 / 95 / EC) Elektromagnetisk fordragelighed (2004 / 108 / EC) Type / Apparatbetegnelse: Elektrisk høvl PEH 30 Bochum, 30.09.2009 Hans Kompernaß - Direktør - Tekniske ændringer af hensyn til den videre udvikling forbeholdes.
 • Seite 33 Πίνακας περιεχομένων Eισαγωγή Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς ...............Σελίδα 34 Εξοπλισμός ........................Σελίδα 34 Περιεχόμενα παράδοσης .....................Σελίδα 35 Τεχνικά δεδομένα ......................Σελίδα 35 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία 1. Θέση εργασίας-ασφάλεια ..................Σελίδα 35 2. Ηλεκτρική ασφάλεια ....................Σελίδα 36 3. Ασφάλεια ατόμων .....................Σελίδα 36 4.
 • Seite 34: Eισαγωγή

  ακεραιότητα της συσκευής, του καλω- δίου δικτύου και του βύσματος! Απομακρύνετε τη συσκευασία και τη Watt (Αποτελεσματική ισχύς) συσκευή φιλικά προς το περιβάλλον! Μέτρηση αριθμών στροφών ρελαντί Ηλεκτρική πλάνη PEH 30 σε μη ορθή χρήση. Δεν προβλέπεται για επαγγελ- ματική χρήση. © Eισαγωγή ©...
 • Seite 35: Περιεχόμενα Παράδοσης

  εργαλείο χρησιμοποιείται τακτικά κατά τέτοιο τρόπο. © Περιεχόμενα παράδοσης Υπόδειξη: Για τον ακριβή υπολογισμό της επιβά- 1 Ηλεκτρική πλάνη PEH 30 ρυνσης κραδασμών κατά τη διάρκεια ενός ορισμέ- 1 Παράλληλο σημείο αναστολής νου χρονικού διαστήματος εργασίας θα πρέπει να 1 Σημείο αναστολής βάθους αυλακιού...
 • Seite 36: Ηλεκτρική Ασφάλεια

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία σία καθώς και ο ελλιπής φωτισμός του χώρου ε) Για χρήση ηλεκτρονικής συσκευής σε εργασίας μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα. εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιήστε β) Μην εργάζεστε με τη συσκευή μόνο καλώδιο επέκτασης που είναι σε...
 • Seite 37: Ασφαλής Λειτουργία Και Χρήση Ηλεκτρονικών Συσκευών

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία δ) Απομακρύνετε τα εργαλεία ρύθμισης ή μειώνουν τον κίνδυνο αθέμιτης εκκίνησης της συσκευής. τα κλειδιά προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Ενα εργαλείο ή ένα κλειδί που βρί- δ) Φυλάξτε τα ηλεκτρονικά εργαλεία σκεται πάνω σε ένα περιστρεφόμενο εξάρτημα που...
 • Seite 38: Αυθεντικά Εξαρτήματα / Πρόσθετες Συσκευές

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία / Θέση σε λειτουργία ½ ½ Μην αγγίζετε ποτέ με τα δάχτυλά σας Σε περίπτωση κινδύνου τραβήξτε αμέ- μέσα στην εξαγωγή ροκανιδιών σως το βύσμα δικτύου από την πρίζα. ½ Κίνδυνος τραυματισμού στα περιστρεφόμενα Αποσυνδέστε...
 • Seite 39: Ρύθμιση Βάθους Λεπιού

  Θέση σε λειτουργία Ωθήστε το σωλήνα σε μία επιτρεπόμενη διάτα- Απενεργοποίηση: Αφήστε ελεύθερο το διακόπτη ξη αναρρόφησης, π.χ. ένα αναρροφητήρα ΕΝΤΟΣ / ΕΚΤΟΣ συνεργείου στην εξαγωγή ροκανιδιών , ή ενδεχ. σε συστολή Υπόδειξη: Ο διακόπτης ΕΝΤΟΣ / ΕΚΤΟΣ δεν μπορεί να μανδαλώσει για λόγους ασφάλειας. Αφαίρεση: Τραβήξτε...
 • Seite 40: Χρήση Παράλληλου Σημείου Αναστολής (Βλέπε Εικ. I)

  Θέση σε λειτουργία © Αποσυναρμολόγηση / συναρ- Τοποθετήστε για το σκοπό αυτό την πλάνη με μολόγηση μαχαιριού πλάνης την αυλάκωση V πάνω στις ακμές τεμαχίου (βλέπε εικ. D) επεξεργασίας και οδηγήστε τη σε κατά μήκος φορά του τεμαχίου. Αναποδογύρισμα ή αντικατάσταση μαχαιριού...
 • Seite 41: Συντήρηση Και Καθαρισμός

  Θέση σε λειτουργία / Συντήρηση και καθαρισμός / Σέρβις / Εγγύηση Απομακρύνετε τους κλειστούς ιμάντες μετάδο- κατασκευαστή της συσκευής ή στην σης κίνησης υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Με Τοποθετήστε νέους ιμάντες μετάδοσης κίνησης τον τρόπο αυτό μπορεί να διασφαλιστεί το πρώτα πάνω στο μικρό τροχό ιμάντα γεγονός...
 • Seite 42: Απόσυρση

  συσκευές να συλλέγονται σε ξεχωριστό χώρο και να (2004 / 108 / EC) ανακυκλώνονται οικολογικά. Τύπος / χαρακτηρισμός συσκευής: Δυνατότητες απόσυρσης των χρησιμοποιημένων Ηλεκτρική πλάνη PEH 30 συσκευών θα πληροφορηθείτε από τη διαχείριση κοινότητας ή πόλης σας. Bochum, 30.09.2009 Hans Kompernaß...
 • Seite 43 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .................Seite 44 Ausstattung ........................Seite 44 Lieferumfang ........................Seite 45 Technische Daten ......................Seite 45 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ....................Seite 45 2. Elektrische Sicherheit ....................Seite 46 3. Sicherheit von Personen ...................Seite 46 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..........Seite 47 Gerätespezifische Sicherheitshinweise für Elektrohobel ..........Seite 47 Originalzubehör / -zusatzgeräte ..................Seite 48 Inbetriebnahme...
 • Seite 44: Einleitung

  Auf Unversehrtheit von Gerät, Volt (Wechselspannung) Netzkabel und Netzstecker achten! Entsorgen Sie Verpackung und Gerät Watt (Wirkleistung) umweltgerecht! Bemessungs-Leerlaufdrehzahl © Elektrohobel PEH 30 Ausstattung Einschaltsperre © Einleitung EIN- / AUS-Schalter Spanauswurf (wahlweise rechts / links) Machen Sie sich vor der ersten Inbetrieb- Riemen-Abdeckung nahme mit den Funktionen des Gerätes...
 • Seite 45: Lieferumfang

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge © Lieferumfang Hinweis: Für eine genaue Abschätzung der Schwingungsbelastung während eines bestimmten 1 Elektrohobel PEH 30 Arbeitszeitraumes sollten auch die Zeiten berück- 1 Parallelanschlag sichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet 1 Falztiefenanschlag ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz 1 Innensechskantschlüssel...
 • Seite 46: Elektrische Sicherheit

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 2. Elektrische Sicherheit 3. Sicherheit von Personen a) Seien Sie stets aufmerksam, achten Sie Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag: darauf, was Sie tun und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elekt- a) Der Anschlussstecker des Elektrowerk- rowerkzeug.
 • Seite 47: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge g) Wenn Staubabsaug- und -auffangein- verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen. richtungen montiert werden können, g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig ver- Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. wendet werden. Die Verwendung einer entsprechend diesen Anweisungen.
 • Seite 48: Originalzubehör / -Zusatzgeräte

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge / Inbetriebnahme ½ © Inbetriebnahme Schließen Sie bei längerem Bearbeiten von Holz und insbesondere wenn Ma- © Ein- / Ausschalten terialien bearbeitet werden, bei denen gesundheitsgefährdende Stäube ent- stehen, das Gerät an eine geeignete Einschalten: Drücken Sie zunächst die Einschaltsperre externe Staubabsaugvorrichtung an.
 • Seite 49: Parkschuh (Siehe Abb. B / C)

  Inbetriebnahme Verwenden Sie je nach gewünschter Fasenbreite Anschließen: Stecken Sie ggf. das Reduzierstück fest auf die entsprechende V-Nut. den Spanauswurf auf. Setzen Sie dazu den Hobel mit der V-Nut Schieben Sie den Schlauch einer zulässigen auf die Werkstückkante auf und führen Sie ihn Staubsaugvorrichtung, z.B.
 • Seite 50: Hobelmesser Ausbauen / Einbauen (Siehe Abb. D)

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service / Garantie © Hobelmesser ausbauen / Setzen Sie die Riemenabdeckung auf und einbauen (siehe Abb. D) befestigen Sie sie mit den Schrauben Hobelmesser wenden oder ersetzen © Wartung und Reinigung WICHTIGER HINWEIS: Die beiden Innensechskantschrauben nicht lösen. WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR! Sie dienen zur Höhenjustierung der Messerwelle.
 • Seite 51: Entsorgung

  Garantie / Entsorgung © Entsorgung auf. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit Ihrer Servicestelle telefonisch in Ver- Die Verpackung besteht aus umweltfreund- bindung. Nur so kann eine kostenlose lichen Materialien, die Sie über die örtlichen Einsendung Ihrer Ware gewährleistet wer- Recyclingstellen entsorgen können.
 • Seite 52: Konformitätserklärung / Hersteller

  (98 / 37 / EC) EG-Niederspannungsrichtlinie (2006 / 95 / EC) Elektromagnetische Verträglichkeit (2004 / 108 / EC) Typ / Gerätebezeichnung: Parkside Elektrohobel PEH 30 Bochum, 30.09.2009 Hans Kompernaß - Geschäftsführer - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 53 IAN 37667 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by ORFGEN Marketing Tietojen tila · Informationsstatus · Tilstand af information Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 09 / 2009 Ident.-No.: PEH30092009-FI / SE / DK / GR / DE / AT / CH...

Inhaltsverzeichnis