Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside IAN 33000 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

aIr SandblaStInG Gun
AIR sAndblAstIng gun
Operation and Safety Notes
ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ ΑΕΡΟΣ
Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας
sAndblÆsEpIstol mEd tRykluft
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
dRuCkluftsAndstRAHlpIstolE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Parkside IAN 33000

  Verwandte Anleitungen für Parkside IAN 33000

  Inhaltszusammenfassung für Parkside IAN 33000

 • Seite 1 aIr SandblaStInG Gun AIR sAndblAstIng gun sAndblÆsEpIstol mEd tRykluft Operation and Safety Notes Brugs- og sikkerhedsanvisninger ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ ΑΕΡΟΣ dRuCkluftsAndstRAHlpIstolE Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Bedienungs- und Sicherheitshinweise...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ............. Page 7 Features and equipment ........Page 7 Included items ............Page 8 Technical data ............Page 8 Safety advice ..........Page 9 Operation Connecting the compressed air source ....Page 10 Filling the blast medium container ....... Page 11 Using the air sandblasting gun......
 • Seite 5 The following icons / symbols are used in this instruction manual: Read instruction manual! Observe caution and safety notes! Risk of explosion! Wear hearing protection, dust protection mask and protective glasses. Keep children away from the device! No smoking! Dispose packaging and appliance in an environmentally-friendly way! GB/IE/CY...
 • Seite 6: Proper Use

  Introduction Air sandblasting gun Introduction Please make sure that you familiarise yourself fully with the way the air sandblasting gun works before you use it for the first time and that you understand how to handle compressed air sand blasting guns correctly. To help you do this, please read the accompanying operating instructions.
 • Seite 7: Included Items

  Introduction Accessory (see Figs. D): Cap for Ball needle Universal adapter, for valves with internal Ø of approx. 9 mm Universal adapter, for valves with internal Ø of approx. 6 mm Valve adapter, e.g. for cycle tyre valves Universal adapter Adapter for screw valves, e.g.
 • Seite 8: Safety Advice

  Safety advice Safety advice WArnIng! Read all the safety advice and instructions. Even minor failures to observe the safety advice and instructions could lead to severe injury. KEEP ALL THE SAFETY ADVICE AND INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE. Check the device for damage before bringing it into use.
 • Seite 9: Operation

  Safety advice / Operation never use oxygen or other combustible gas as the energy source. never exceed the maximum working air pressure of 8 bar. DAnger OF InJUrY! Disconnect the device from the compressed air source before carrying out any repairs or maintenance of the device or moving it to another location.
 • Seite 10: Filling The Blast Medium Container

  Operation Filling the blast medium container Always use a suitable blast medium for your sand blasting work. nOTe: We recommend using a silica-free blast medium (e.g. ground blast furnace slag) with a grading of 0.2 mm – 0.8 mm. Ensure that the blast medium is completely dry and not too coarse. nOTe: The maximum particle size is 0.8 mm.
 • Seite 11: Cleaning

  Operation / Cleaning / Service Switching off: Release the trigger to stop operating the air sandblasting gun After you finish work, disconnect the device from the compressed air source. nOTe: First disconnect the hose from the compressed air source and only then disconnect the compressed air supply hose from the device.
 • Seite 12: Warranty

  Warranty Warranty This appliance is guaranteed for 3 years from the date of purchase. It has been carefully produced and meti-culously checked before delivery. Please keep your receipt as proof of purchase. Contact your service centre by telephone in case of questions pertaining to the warranty. Your goods can be transmitted free of cost only in this manner.
 • Seite 13: Disposal

  Warranty / Disposal Kompernaß Service Ireland Tel.: 1850 930 412 (0,082 €/Min.) * Standard call rates apply. Mobile operators may vary. e-mail: support.ie@kompernass.com Disposal The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities. Do not dispose of the device with household rubbish! For details of disposing of the appliance at the end of its useful life, please contact your district or city council.
 • Seite 14: Declaration Of Conformity / Manufacturer

  Declaration of Conformity / Manufacturer Declaration of Conformity / Manufacturer We, Kompernaß GmbH, Burgstr. 21, D-44867 Bochum, Germany, declare that this product complies with the following EU directives: Machinery Directive (98 / 37 / eC) Applicable harmonised standards: en 1953:1998 Type / Device description: Air sandblasting gun Bochum, 30.06.2009...
 • Seite 16 Indholdsfortegnelse Indledning Hensigtsmæssig anvendelse ........Side 19 Udstyr ..............Side 19 Samlet levering .............Side 20 Tekniske data ............Side 20 Sikkerhedshenvisninger .....Side 21 Betjening Tilslutning af trykluftkilde ........Side 22 Påfyldning af blæsegods ........Side 23 Anvendelse af trykluft-sandblæsepistol ....Side 23 rensning ............Side 24 Service ..............Side 24 garanti ...............Side 25...
 • Seite 17 I denne betjeningsvejledning anvendes følgende piktogrammer / symboler: Læs betjeningsvejledningen! Følg advarsels- og sikkerhedsanvisningerne! Eksplosionsfare! Anvend ånde- og høreværn, støvmaske og beskyttelsesbriller. Hold børn væk fra apparatet! Rygning forbudt! Bortskaf emballagen og maskinen miljøvenligt efter forskrifterne! 18 DK...
 • Seite 18: Hensigtsmæssig Anvendelse

  Indledning Sandblæsepistol med trykluft Indledning Gør dig før første ibrugtagen fortrolig med trykluft-sandblæ- sepistolens funktioner og informer dig om den rigtige omgang med trykluft-sandblæsepistoler. Læs til dette formål den følgende brugervejledning. Opbevar denne brugervejledning. Udlever også alle dokumenter når trykluft-sandblæsepistolen gives videre til tredje.
 • Seite 19: Samlet Levering

  Indledning Tilbehør (se fig. D): Opsats til Boldnål Universaladapter, til ventiler med inder-Ø på ca. 9 mm Universaladapter, til ventiler med inder-Ø på ca. 6 mm Ventiladapter, f.eks. til cykelhjulventiler Universaladapter Adapter til skrueventiler, f.eks. til gummibåde Adapter til udluftningsventiler Samlet levering 1 Trykluft-sandblæsepistol 1 Brugervejledning...
 • Seite 20 Sikkerhedshenvisninger Sikkerhedshenvisninger ADVArSel! læs samtlige sikkerhedshenvisninger og anvisninger. Forsømmelser ved overholdelsen af sikkerhedshenvis- ningerne og anvisningerne kan forårsage alvorlige kvæstelser. OPBEVAR SAMTLIGE SIKKERHEDSHENVISNINGER OG ANVISNINGER TIL FREMTIDEN. Kontroller apparatet før ibrugtagen for eventuelle beskadigelser. Viser apparatet mangler, må det under ingen omstændigheder tages i drift.
 • Seite 21: Sikkerhedshenvisninger Betjening

  Sikkerhedshenvisninger / Betjening Arbejd kun i velluftede lokaler. Anvend ikke ilt eller brændbare gasser som energikilde. Overskrid aldrig det maksimale arbejdstryk på 8 bar. FAre FOr KVÆSTelSer! Fjern apparatet fra trykluftkilden før reparations- og vedligeholdelsesarbejder påbegyndes samt før transport. FAre FOr KVÆSTelSer! Fjern apparatet fra trykluftkilden for påfyldning.
 • Seite 22: Påfyldning Af Blæsegods

  Betjening Påfyldning af blæsegods Anvend kun egnet blæsegods til sandblæsearbejder. HenVISnIng: Vi anbefaler silikoseuskadeligt blæsemiddel (malet højovnsslagge) med kornstørrelsen 0,2 mm – 0,8 mm. Vær opmærksom på, at blæsegodset er absolut tørt og ikke for groft kornet. HenVISnIng: Den maksimale kornstørrelse er 0,8 mm. Åben blæsegodsbeholderens bajonetlås ved hjælp af en drejning.
 • Seite 23: Rensning

  Betjening / Rensning / Service Tænding: Tryk udrykkerhåndtaget for at tage trykluft-sandblæsepistolen i drift. Slukning: Slip udrykkerhåndtaget for at slukke trykluft-sandblæsepistolen Skil apparatet fra trykluftkilden efter udført arbejde. HenVISnIng: løs først slangen fra trykluftkilden og først bagefter forsyningsslangen fra apparatet. På...
 • Seite 24: Garanti

  Garanti garanti På dette apparat får du 3 års garanti fra købsdato. Apparatet er produceret med stor omhu og er kontrolleret omhyggeligt før levering. Opbevar kassebonen som bevis for købet. ring til det pågældende servicested i tilfælde af, at garantien skal tages i brug. Kun på denne måde kan vi sikre dig en gratis indsendelse af din vare.
 • Seite 25: Renovation

  Renovation / Konformitetserklæring / Fremstiller renovation Emballagen består af miljøvenlige materialer der kan bortskaffes over genbrugsstationen. Kast apparatet ikke i husholdningsaffald! Muligheder for bortskaffelse af brugte apparater fås på genbrugs- pladser eller hos kommunen. Konformitetserklæring / Fremstiller Vi, Kompernaß GmbH, Burgstr. 21, D-44867 Bochum, Tyskland, erklærer hermed for dette produkt overensstemmelse med de følgende EF-direktiver: Maskindirektiv...
 • Seite 26 Konformitetserklæring / Fremstiller Bochum, 30.06.2009 Hans Kompernaß - Direktør - Tekniske ændringer af hensyn til den videre udvikling forbeholdes.
 • Seite 28 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς ....Σελίδα 31 Εξοπλισμός ............Σελίδα 31 Περιεχόμενα παράδοσης ........Σελίδα 32 Τεχνικά δεδομένα ..........Σελίδα 32 Υποδείξεις ασφάλειας ......Σελίδα 33 Χειρισμός Σύνδεση πηγής πεπιεσμένου αέρα ....Σελίδα 34 Πλήρωση δοχείου υλικού ακτινοβολίας ..Σελίδα 35 Χρήση πιστολιού αμμοβολής πεπιεσμένου...
 • Seite 29 Σε αυτή την οδηγία χρήσεως χρησιμοποιούνται τα ακό- λουθα εικονοδιαγράμματα /σύμβολα : Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης! Προσέχετε τις προειδοποιητικές υποδείξεις και τις υποδείξεις ασφαλείας! Κινδυνος εκρηξης! Φοράτε ωτασπίδες, μάσκα σκόνης και προστατευτικά γυαλιά. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή! Απαγορεύεται...
 • Seite 30: Χρήση Σύμφωνα Με Τους Κανονισμούς

  Εισαγωγή Πιστολι aμμοβολης aερος Εισαγωγή Εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες του πιστολιού αμμοβολής πεπιεσμένου αέρα πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία και πληροφορηθείτε σχετικά με την ορθή συναναστροφή με τα πιστόλια αμμοβολής πεπιεσμένου αέρα. Για το λόγο αυτό διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες λειτουργίας. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές. Παρα- δώστε...
 • Seite 31: Περιεχόμενα Παράδοσης

  Εισαγωγή Εξάρτημα (βλέπε Εικ. D): Σετ για Βελόνες για μπάλες Προσαρμογέας γενικής χρήσης, για βαλβίδες με εσωτερική Ø περ. 9 mm Προσαρμογέας γενικής χρήσης, για βαλβίδες με εσωτερική Ø περ. 6 mm Προσαρμογέας βαλβίδας, π.χ. για βαλβίδες ελαστικών οχημάτων Προσαρμογέας γενικής χρήσης Προσαρμογέας...
 • Seite 32: Υποδείξεις Ασφάλειας

  Υποδείξεις ασφάλειας Υποδείξεις ασφάλειας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφάλειας και τις οδηγίες. Οι παραβιάσεις τήρησης των υποδείξεων ασφάλειας και των υποδείξεων μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. ΦΥΛΑΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Ελέγξτε τη συσκευή πριν από τη θέση σε λειτουργία για...
 • Seite 33: Χειρισμός

  Υποδείξεις ασφάλειας / Χειρισμός ΑΠΑγΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠνΙΣμΑ! Φροντίστε για κατάλληλα αεριζόμενους χώρους. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οξυγόνου ή άλλων εύφλεκτων αερίων ως πηγή ενέργειας. Απαγορεύεται αυστηρά η υπέρβαση της μέγιστης πίεσης εργασίας των 8 bar. ΚΙνΔΥνΟΣ ΤΡΑΥμΑΤΙΣμΟΥ! Αποσυνδέστε τη συσκευή από...
 • Seite 34: Πλήρωση Δοχείου Υλικού Ακτινοβολίας

  Χειρισμός κνωμα και λάδι και απαγορεύεται η υπέρβαση της μέγιστης πίεσης εργασίας των 8 bar στη συσκευή. ΥΠΟΔΕΙξΗ: Για να μπορέσετε να ρυθμίσετε τον πεπιεσμένο αέρα, πρέπει η πηγή πεπιεσμένου αέρα να έχει εξοπλιστεί με ένα (φίλτρο)- μειωτήρα πίεσης. Συνδέστε το πιστόλι αμμοβολής πεπιεσμένου αέρα σε κατάλληλη πηγή...
 • Seite 35: Χρήση Πιστολιού Αμμοβολής Πεπιεσμένου Αέρα

  Χειρισμός Χρήση πιστολιού αμμοβολής πεπιεσμένου αέρα (βλέπε Εικ. B, C) Προετοιμάστε με προσοχή το προς ακτινοβόληση τεμάχιο επεξερ- γασίας. Καθαρίστε το ενδεχομένως. ΥΠΟΔΕΙξΗ: Οι συγκεντρώσεις σκόνης και λίπους επηρεάζουν αρνητικά το αποτέλεσμα. Καλύψτε ή κολλήστε με προσοχή όλα τα σημεία ή αντικείμενα που δεν...
 • Seite 36: Καθαρισμός

  Καθαρισμός / Σέρβις / Εγγύηση Καθαρισμός ΚΙνΔΥνΟΣ ΤΡΑΥμΑΤΙΣμΟΥ! Αποσυνδέστε τη συσκευή οπωσδήποτε από την τροφοδοσία πεπιεσμένου αέρα, προτού την καθαρίσετε. Καθαρίστε το πιστόλι αμμοβολής πεπιεσμένου αέρα και το δοχείο υλικού ακτινοβολίας μετά το πέρας της εργασίας. Φυσήστε για αυτό το πιστόλι αμμοβολής πεπιεσμένου αέρα και...
 • Seite 37: Εγγύηση Απόσυρση

  Εγγύηση / Απόσυρση υπηρεσία σέρβις της χώρας σας. μόνο έτσι μπορεί να δια- σφαλιστεί η δωρεάν αποστολή του προϊόντος σας. Η εγγύηση αυτή ισχύει μόνο για τον πρώτο αγοραστή και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί. Η εγγυητική παροχή ισχύει μόνο για σφάλματα υλι- κού...
 • Seite 38: Δήλωση Συμμόρφωσης / Κατασκευαστής

  Απόσυρση / Δήλωση συμμόρφωσης / κατασκευαστής Τις δυνατότητες απόρριψης χρησιμοποιημένων συσκευών μπορείτε να τις πληροφορηθείτε από της διοίκηση της κοινότητας ή του δήμου σας. Δήλωση συμμόρφωσης / κατασκευαστής Εμείς, Kompernaß GmbH, Burgstr. 21, D-44867 Bochum, Γερμανία, με το παρόν δηλώνουμε τη συμμόρφωση του παρόντος προϊόντος με τις...
 • Seite 40 Inhaltsverzeichnis einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch ......Seite 43 Ausstattung ............Seite 43 Lieferumfang ............Seite 44 Technische Daten ..........Seite 44 Sicherheitshinweise .........Seite 45 Bedienung Druckluftquelle anschließen ........Seite 46 Strahlgutbehälter befüllen ........Seite 47 Druckluft-Sandstrahlpistole verwenden ....Seite 47 reinigung ............Seite 48 Service ..............Seite 49 garantie ............Seite 49 entsorgung ............Seite 51 Konformitätserklärung /...
 • Seite 41 In dieser Bedienungsanleitung werden folgende Piktogramme / Symbole verwendet: Bedienungsanleitung lesen! Warn- und Sicherheitshinweise beachten! Explosionsgefahr! Tragen Sie einen Gehörschutz, eine Atem- / Staubschutzmaske, und eine Schutzbrille. Kinder vom Gerät fernhalten! Rauchen verboten! Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht! 42 DE/AT/CH...
 • Seite 42: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Einleitung Druckluft-Sandstrahlpistole einleitung Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit den Funktionen der Druckluft-Sandstrahlpistole vertraut und in- formieren Sie sich über den richtigen Umgang mit Druckluft- Sandstrahlpistolen. Lesen Sie hierzu die nachfolgende Bedienungsan- leitung. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe der Druckluft-Sandstrahlpistole an Dritte ebenfalls aus.
 • Seite 43: Lieferumfang

  Einleitung / Sicherheitshinweise Zubehör (siehe Abb. D): Aufsatz für Ballnadel Universaladapter, für Ventile mit Innen-Ø von ca. 9 mm Universaladapter, für Ventile mit Innen-Ø von ca. 6 mm Ventiladapter, z.B. für Fahrradreifenventile Universaladapter Adapter für Schraubventile, z.B. von Badebooten Adapter für Entlüftungsventile lieferumfang 1 Druckluft-Sandstrahlpistole 1 Bedienungsanleitung...
 • Seite 44 Sicherheitshinweise Sicherheitshinweise WArnUng! lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshin- weise und Anweisungen können schwere Verletzungen verursachen. BEwAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINwEISE UND ANwEISUNGEN FüR DIE ZUKUNFT AUF. Kontrollieren Sie das gerät vor Inbetriebnahme auf etwaige Beschädigungen. Sollte das Gerät Mängel aufweisen, darf es auf keinen Fall in Betrieb genommen werden.
 • Seite 45: Sicherheitshinweise Bedienung

  Sicherheitshinweise / Bedienung Arbeiten Sie nur in ausreichend belüfteten räumen. Verwenden Sie als energiequelle keinen Sauerstoff oder brennbare gase. Überschreiten Sie niemals den maximalen Arbeitsdruck von 8 bar. VerleTZUngSgeFAHr! Entfernen Sie vor Reparatur- und In- standhaltungsarbeiten sowie vor einem Transport das Gerät von der Druckluftquelle.
 • Seite 46: Strahlgutbehälter Befüllen

  Bedienung Strahlgutbehälter befüllen Verwenden Sie bei Ihren Sandstrahlarbeiten ausschließlich geeig- netes Strahlgut. HInWeIS: Wir empfehlen Silikose unschädliches Strahlmittel (gemahlene Hochofenschlacke) mit der Körnung 0,2 mm – 0,8 mm. Achten Sie darauf, dass das Strahlgut absolut trocken und nicht zu grobkörnig ist. HInWeIS: Die maximale Korngröße beträgt 0,8 mm.
 • Seite 47: Reinigung

  Bedienung / Reinigung einschalten: Drücken Sie den Abzugshebel um die Druckluft-Sandstrahlpistole in Betrieb zu nehmen. Ausschalten: Lassen Sie den Abzugshebel los um die Druckluft-Sandstrahl- pistole auszuschalten. Trennen Sie das Gerät nach Abschluss der Arbeit von der Druck- luftquelle. HInWeIS: lösen Sie zuerst den Schlauch von der Druckluftquelle und entfernen Sie erst danach den Versorgungsschlauch von dem gerät.
 • Seite 48: Service

  Service / Garantie Service WArnUng! lassen Sie Ihre Druckluft-Sandstrahl- pistole nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Originalersatzteilen reparieren. Damit wird sicherge- stellt, dass die Sicherheit der Druckluft-Sandstrahlpistole erhalten bleibt. garantie Sie erhalten auf dieses gerät 3 Jahre garantie ab Kauf- datum.
 • Seite 49 Garantie Schraven Service- und Dienstleistungs gmbH gewerbering 14 47623 Kevelaer, germany Tel.: +49 (0) 180 5 008107(14 Ct / Min. aus dem dt. Festnetz ggf. abweichende Preise aus den Mobilfunknetzen) Fax: +49 (0) 2832 3532 e-mail: support.de@kompernass.com Kompernaß Service Österreich rittenschober Kg gmundner Strasse 10 4816 gschwandt (Austria)
 • Seite 50: Entsorgung

  Entsorgung / Konformitätserklärung / Hersteller entsorgung Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Werfen Sie das gerät nicht in den Hausmüll! Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Konformitätserklärung / Hersteller Wir, Kompernaß...
 • Seite 51 Konformitätserklärung / Hersteller Bochum, 30.06.2009 Hans Kompernaß - Geschäftsführer - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten. 52 DE/AT/CH...
 • Seite 52 IAN 33000 KompernaSS GmbH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by orFGen marketing Last Information Update · Tilstand af information · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 06 / 2009 Ident.-No.: 062009 - GB / IE / CY / DK / GR / DE / AT / CH...