Parkside PFS 100 B2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PAINT SPRAY GUN PFS 100 B2
PAINT SPRAY GUN
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
FÄRGSPRUTPISTOL
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
Översättning av bruksanvisning i original
FARBSPRITZPISTOLE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 72316
MAALIRUISKU
Käyttö- ja turvaohjeet
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
SPRØJTEPISTOL
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
Oversættelse af den originale driftsvejledning

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PFS 100 B2

 • Seite 1 PAINT SPRAY GUN PFS 100 B2 PAINT SPRAY GUN MAALIRUISKU Operation and Safety Notes Käyttö- ja turvaohjeet Translation of original operation manual Alkuperäisen käyttöohjeen käännös FÄRGSPRUTPISTOL SPRØJTEPISTOL Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Brugs- og sikkerhedsanvisninger Översättning av bruksanvisning i original Oversættelse af den originale driftsvejledning...
 • Seite 2 Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista molemmat kuvalliset sivut esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut båda bildsidorna och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ..........................Page 6 Features and equipment ....................Page 6 Included items ........................Page 6 Technical data ........................Page 7 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety ......................Page 7 2. Electrical safety ......................Page 7 3. Personal safety ......................Page 8 4.
 • Seite 6: Introduction

  You can use the device to apply a sprayed medium with a viscosity up to 80 DIN-sec. Any other 1 Paint spray gun PFS 100 B2 use or modification shall be deemed to be improper 2 Nozzles* 1 x 0.6, 1 x 0.8 mm use and could give rise to considerable risk of accident.
 • Seite 7: Technical Data

  Introduction / General safety advice for electrical power tools General safety advice for 1 Measuring cup electrical power tools 1 Operating instructions Read all the safety advice * 1 x prefitted and instructions! Failure to observe the safety advice and instructions may result in electric shock, Technical data fire and / or serious injury.
 • Seite 8: Personal Safety

  General safety advice for electrical power tools There is an increased risk of electric shock if Accidents can happen if you carry the device your body is earthed. with your finger on the ON / OFF switch or with c) Keep the device away from rain or the device switched on.
 • Seite 9: Service

  DIN-sec / Viscosity Q 5. Service The Parkside paint spray gun PFS 100 B2 can be used to apply sprayed media with a viscosity up to a) Have your device repaired at the ser- 80 DIN-sec. Viscosity is determined in a simplified...
 • Seite 10: Preparing The Sprayed Medium

  Advice on use / Bringing into use Example of DIN guidance 5. Remeasure the DIN-seconds value. material value Repeat this procedure until a value is obtained that complies with the values in the table. Hammer finish paint 30-35 DIN-sec* Emulsion paint 40-80 DIN-sec Preparing the sprayed medium Q...
 • Seite 11: Spraying Process

  Bringing into use / Maintenance and cleaning / Service centre / Warranty Switching off: 2. After each use, spray thinners (in the open air only – danger of explosion!) or T o switch off the electrical power tool, release the ON / OFF switch water through the device.
 • Seite 12: Warranty Disposal

  Warranty / Disposal Disposal and meticulously examined before deliv- ery. Please retain your receipt as proof of purchase. In the event of a warranty The packaging is wholly composed of claim, please make contact by telephone environmentally-friendly materials that can with our Service Department.
 • Seite 13: Declaration Of Conformity / Manufacturer

  EN 62233:2008 EN 55014-1/A1:2009 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Type / Device description: Paint spray gun PFS 100 B2 Date of manufacture (DoM): 02–2012 Serial number: IAN 72316 Bochum, 29.02.2012 Semi Uguzlu - Quality Manager - We reserve the right to make technical modifications in the course of product development.
 • Seite 15 Sisällysluettelo Aluksi Määräystenmukainen käyttö ..................... Sivu 16 Varustelu ..........................Sivu 16 Toimituksen sisältö ......................Sivu 16 Tekniset tiedot ........................Sivu 17 Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet 1. Työpaikkaturvallisuus..................... Sivu 17 2. Sähköturvallisuus ......................Sivu 17 3. Henkilöiden turvallisuus ....................Sivu 18 4.
 • Seite 16: Aluksi

  Laitteella voidaan työstää maalia, lakkaa jne. 80 DIN-s saakka. Laitteen kaikenlainen muu käyttö tai laitteen muuttaminen ei ole käyttötarkoituksen mukaista 1 maaliruisku PFS 100 B2 käyttöä ja pitää sisällään huomattavia tapaturma- 2 suutinta* 1 x 0,6, 1 x 0,8 mm vaaroja.
 • Seite 17: Tekniset Tiedot

  Aluksi / Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet Sähkötyökaluja koskevat 1 mittakuppi yleiset turvaohjeet 1 käyttöohje Lue kaikki turva- ja muut * 1 x asennettu paikoilleen ohjeet! Turva- ja muiden ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja / tai vakavia louk- Tekniset tiedot kaantumisia.
 • Seite 18: Henkilöiden Turvallisuus

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet c) Älä pidä laitetta sateessa tai muussa e) Vältä työskentelemästä epätavalli- kosteudessa. Veden pääsy laitteeseen lisää sessa asennossa. Asetu tukevaan asentoon ja pysyttele koko ajan tasa- sähköisku vaaraa. Älä kanna laitetta riiputta- painossa. Pystyt silloin hallitsemaan laitteen malla sitä...
 • Seite 19: Huolto

  Työskentelyä koskevia ohjeita huomioon työolosuhteet ja työ. Sähkö- työkalujen käyttö muuhun kuin sille määrättyyn DIN-s / viskositeetti tarkoitukseen voi aiheuttaa vaarallisia tilanteita. Voit työstää Parkside PFS 100 B2 -maaliruiskulla Huolto ruiskutettavaa ainetta 80-DIN-s (viskositeetti) asti. Viskositeetti (sakeus) määritetään laitteen mukana a) A nna laitteet huoltoliikkeen tai sähkö-...
 • Seite 20: Ruiskutettavan Pinnan Esikäsittely

  Työskentelyä koskevia ohjeita / Käyttöönotto Ruiskutettavan Käytä tarvittavassa ohennuksessa tarkoitukseen pinnan esikäsittely soveltuvaa ohenninta. Ä lä ylitä laitteen suurinta viskositeettiarvoa. Ruiskutettava aine ei saa ruiskutettaessa olla Ruiskutettavan pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja liian paksua. Laite voi muuten tukkeutua. rasvaton. T arkista, että...
 • Seite 21: Huolto Ja Puhdistus

  Käyttöönotto / Huolto ja puhdistus / Huolto / Takuu HUoMAUTUS: Suuttimen ja työkappaleen 3. Kierrä suutin irti ja ota imupaineventtiili etäisyys toisistaan riippuu ruiskutettavasta mate- pois. riaalista (ruiskutusetäisyys n. 20 - 35 cm riippuen 4. Ota pumppumäntä ja jousi pois pump- ruiskukeilasta ja halutusta ainemäärästä).
 • Seite 22: Hävittäminen

  EN 61000-3-2/A2:2009 laitteita hävitettäessä on huolehdittava materiaalien EN 61000-3-3:2008 erottelusta ja kierrätyksestä. Tyyppi / Laitekuvaus: Lisätietoja antavat mm. paikalliset ympäristöviran- Maaliruisku PFS 100 B2 omaiset. Date of manufacture (DoM): 02–2012 Sarjanumero: IAN 72316 Ekologinen kestävyys ja materiaalien hävittäminen: M aalit, lakat jne. ovat ongelmajätettä, jotka on hävitettävä...
 • Seite 23 Innehållsförteckning Inledning Avsedd användning ......................Sidan 24 De olika delarna ......................Sidan 24 I leveransen ingår ......................Sidan 24 Tekniska data ........................Sidan 25 Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 1. Säkerhet på arbetsplatsen ..................Sidan 25 2. Elsäkerhet ........................Sidan 25 3.
 • Seite 24: Inledning

  Avsedd användning I leveransen ingår Produkten är avsedd för att applicera färg och lack. 1 färgsprutpistol PFS 100 B2 Arbete med produkten är endast tillåtet i maximal 2 munstycken* 1 x 0,6, 1 x 0,8 mm 80 DIN-sek. Varje annan användning gäller som 2 sug-tryck-ventiler* icke avsedd användning och kan medföra svåra...
 • Seite 25: Tekniska Data

  Inledning / Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg Tekniska data Förvara alla säkerhetsinstruktioner och anvisningar för framtida behov! Nominell effekt: 100 W Pumpeffekt: 320 ml / min (vatten) Begreppet elverktyg i säkerhetsinstruktionerna gäller Viskositet: max. 80 DIN-sek elverktyg med ström (med nätkabel) och batteridriv- Tryck: max.
 • Seite 26: Personsäkerhet

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg olja, skarpa kanter eller rörliga appa- håret, klädesplagg och handskar bor- ratdelar. Skadad eller invecklad kabel eller ta från roterande maskindelar. Löst sit- kontakt ökar risken för elstötar. tande klädesplagg, smycken eller hår kan fastna e) Använd endast förlängningskablar i roterande maskindelar.
 • Seite 27: Service

  Användning av elverktyg på annat sätt än föreskrivna anvisningar kan Parkside färgsprutpistol PFS 100 B2 kan användas medföra farliga situationer. för bearbetning av spraymedel upp till max. 80 DIN-sek. (viskositet). Viskositet (trögflytningsförmåga) fastställs med en förenklad mätmetod med bifogad...
 • Seite 28: Förbereda Ytan

  Arbetstips / Användning / Rengöring och skötsel PÅ / AV Påverka inte viskositeten genom att värma ytterligare. Start: 2. Tillsätt lämpligt förtunningsmedel. 3. Kontrollera viskositeten enligt ovan (se bild C). T ryck PÅ- / AV-knappen och håll den intryckt för att använda elverktyget. oBS: Konsthartslack skall aldrig förtunnas med förtunning! Stänga av:...
 • Seite 29: Service

  Rengöring och skötsel / Service / Garanti / Avfallshantering som köpbevis. Vi ber dig att kontakta ditt 2. Rengör verktyget med vatten eller förtunning (endast utomhus, explosionsrisk!) serviceställe per telefon vid garantifall. En- dast då kan produkten skickas in fraktfritt. efter varje användning.
 • Seite 30: Konformitetsdeklaration / Tillverkarintyg

  EN 62233:2008 EN 55014-1/A1:2009 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ / Beteckning: Färgsprutpistol PFS 100 B2 Date of manufacture (DoM): 02–2012 Serienummer: IAN 72316 Bochum, 29.02.2012 Semi Uguzlu - Kvalitetsmanager - Rätt till tekniska ändringar för fortsatt produktut- veckling förbehålles.
 • Seite 31 Indholdsfortegnelse Indledning Formålsbestemt anvendelse ....................Side 32 Udrustning ..........................Side 32 Leverancens indhold ......................Side 32 Tekniske specifikationer .....................Side 33 Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj 1. Sikkerhed på arbejdsstedet ..................Side 33 2. Elektrisk sikkerhed ......................Side 33 3. Personlig sikkerhed ......................Side 34 4. Omhu i omgangen med og anvendelsen af elektriske redskaber ......Side 34 5.
 • Seite 32: Indledning

  80 DIN-sek. Enhver anden anvendelse eller ændring af apparatet gælder som værende i strid med formålet og frembyder risiko for alvorlige uheld. 1 sprøjtepistol PFS 100 B2 For skader som følge af formålsstridig anvendelse 2 dyser* 1 x 0,6, 1 x 0,8 mm påtager vi os intet ansvar.
 • Seite 33: Tekniske Specifikationer

  Indledning / Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj Generelle sikkerheds- 1 målebæger instrukser for elektrisk 1 betjeningsvejledning værktøj * 1 x formonteret Alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger skal læses! Forsømmelighed Tekniske specifikationer over for sikkerhedsinstrukserne og anvisninger kan resultere i elektriske stød, brand og / eller alvorlige Nominel ydelse : 100 W kvæstelser.
 • Seite 34: Personlig Sikkerhed

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj parater, komfurer og køleskabe. Der ske redskab er slået fra før det bliver forbundet med elektricitetsforsyningen, er øget risiko ved et elektrisk stød hvis legemet når det tages op eller bliver båret. har jordforbindelse. c) Apparatet skal beskyttes mod regn og Hvis man har en finger på...
 • Seite 35: Service

  Arbejdsanvisninger angivne kan føre til farlige situationer. DIN-Sec / Viskositet 5. Service Med Parkside sprøjtepistol PFS 100 B2 kan man a) D eres apparater bør De kun lade re- bearbejde sprøjtefarve indtil maks. 80 DIN-sec. parere hos serviceafdelingen eller af (viskositet).
 • Seite 36: Forberedelse Af Farven

  Arbejdsanvisninger / Ibrugtagen Materialeksempel DIN standardtal 4. Tilføj i fald af for høje værdier det til sprøjtema- terialet passende opløsningsmiddel skridtvis i Kunstharpikslak 25-30 DIN-sec små mængder og bland det. Gå til dette formål Grunder 25-30 DIN-sec til værks som beskrevet i kapitlet “Forberedelse Træimprægnering 25-30 DIN-sec af sprøjtemateriale“.
 • Seite 37: Sprøjtningen

  Ibrugtagen / Pasning og rengøring / Service / Garanti Slukke apparatet: 3. Som rustbeskyttelse kan der efter rensningen S lip for slukning af elektroværktøjet sprøjtes symaskineolie igennem. LIVSFARE PÅ GRUND TÆND- / SLUK-knappen AF ELEKTRISK STØD! Apparatet må aldrig dykkes ned i rengøringsmidlet. Sprøjtningen 5.
 • Seite 38: Garanti Bortskaffelse

  Garanti / Bortskaffelse Miljøfordragelighed og Garantiydelsen gælder kun for materiale- eller fa- materialebortskaffelse: brikationsfejl, men ikke for transportskader, sliddele eller skader på skrøbelige dele som f.eks. kontakter F arver, lak er specialaffald der skal bortskaffes eller batterier. Produktet er kun beregnet til privat i overensstemmelse hermed.
 • Seite 39: Konformitetserklæring / Fremstiller

  EN 50144-2-7:2000 EN 62233:2008 EN 55014-1/A1:2009 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Type / Apparatbetegnelse: Sprøjtepistol PFS 100 B2 Date of manufacture (DoM): 02–2012 Seriennummer: IAN 72316 Bochum, 29.02.2012 Semi Uguzlu - Kvalitetsmanager - Tekniske ændringer af hensyn til den videre...
 • Seite 41 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch ..................Seite 42 Ausstattung ........................Seite 42 Lieferumfang ........................Seite 42 Technische Daten ......................Seite 43 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ....................Seite 43 2. Elektrische Sicherheit ....................Seite 43 3. Sicherheit von Personen ....................Seite 44 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..........Seite 44 5.
 • Seite 42: Einleitung

  Sie können mit dem Gerät Spritzgut bis maximal 80 DIN-sec. verarbeiten. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt 1 Farbspritzpistole PFS 100 B2 als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche 2 Düsen* 1 x 0,6 mm, 1 x 0,8 mm Unfallgefahren.
 • Seite 43: Technische Daten

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Allgemeine 1 Messbecher Sicherheitshinweise 1 Bedienungsanleitung für Elektrowerkzeuge * 1 x vormontiert Lesen Sie alle Sicherheits- hinweise und Anweisungen. Versäumnisse Technische Daten bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand Nennleistung : 100 W und / oder schwere Verletzungen verursachen.
 • Seite 44: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit ge- licher Schutzausrüstung wie Staubmaske, erdeten oberflächen, wie von Rohren, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Heizungen, Herden und Kühlschränken. Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
 • Seite 45: Service

  Arbeitshinweise dungen kann zu gefährlichen Situationen führen. DIN-Sec / Viskosität 5. Service Mit der Parkside Farbspritzpistole PFS 100 B2 kön- a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von nen Sie Spritzgut bis max. 80 DIN-sec. (Viskosität) qualifiziertem Fachpersonal und nur verarbeiten. Die Viskosität (Zähflüssigkeit) wird in...
 • Seite 46: Spritzgut Vorbereiten

  Arbeitshinweise / Inbetriebnahme einem vereinfachten Messverfahren mit dem beilie- 2. Geben Sie ein geeignetes Verdünnungsmittel genden Messbecher bestimmt (siehe Abb. C). hinzu. 3. Prüfen Sie die Viskosität wie zuvor beschrieben 1. Schöpfen Sie den mitgelieferten Messbecher (siehe Abb. C). randvoll mit dem Spritzgut. HINWEIS: Kunstharzlacke nie mit Nitroverdün- 2.
 • Seite 47: Ein- / Ausschalten

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service Düse Verwendung – das Spritzgut so dünn wie möglich auftragen Düsenverlängerung Spritzen nach oben – die Farbschichte(n) benötigen eine Trocken- oder unten für schwer pause, bevor Sie kreuzweise die nächste zugängliche Ecken Schicht auftragen (siehe Abb. F). 5.
 • Seite 48: Garantie

  Service / Garantie / Entsorgung Fachpersonal und nur mit originaler- satzteilen reparieren. Damit wird sicher- Service Deutschland Tel.: 01805772033 gestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs (0,14 EUR / Min. aus dem dt. erhalten bleibt. Lassen Sie den Festnetz, Mobilfunk max. Austausch des Steckers oder der An- 0,42 EUR / Min.) schlussleitung immer vom Hersteller...
 • Seite 49: Konformitätserklärung / Hersteller

  EN 50144-2-7:2000 EN 62233:2008 EN 55014-1/A1:2009 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ / Gerätebezeichnung: Farbspritzpistole PFS 100 B2 Herstellungsjahr: 02–2012 Seriennummer: IAN 72316 Bochum, 29.02.2012 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 50 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Tilstand af information · Stand der Informationen: 02 / 2012 · Ident.-No.: PFS100B2022012-FI / SE / DK IAN 72316...

Diese Anleitung auch für:

Ian 72316

Inhaltsverzeichnis