Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside KH 3179 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Akku-auto-wachs-poliermaschine
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
KH 3179
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Kezelési és biztonsági utalások
DE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise ..............................................................ab Seite
PL
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa..................................Strona
CZ
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny ........................................Strana
SK
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny .......................................Strana
HU
Kezelési és biztonsági utalások ...............................................................Oldal
5
13
21
29
37

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside KH 3179

 • Seite 1 KH 3179 Bedienungs- und Sicherheitshinweise Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny Kezelési és biztonsági utalások Bedienungs- und Sicherheitshinweise ..............ab Seite Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa........Strona Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny ........Strana Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny ........Strana Kezelési és biztonsági utalások ...............Oldal...
 • Seite 2 Kompernaß GmbH Burgstraße 21 · D-44867 Bochum (Germany) Stand der Informationen · Wersja z · Stav informací · Stav informácií · Legutolsó módosítás: 01 / 2007 · Ident.-No.: KH 3179-012007-1 / E...
 • Seite 3: Inhaltsverzeichnis

  Inhalt Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. In dieser Bedienungsanleitung werden folgende Piktogramme / Symbole verwendet: Bedienungsanleitung lesen! Volt (Wechselspannung) Warn- und Sicherheitshinweise beachten! Watt (Wirkleistung) Vorsicht vor elektrischem Schlag! Gefährliche Gleichstrom (Strom- und Spannungsart)
 • Seite 4: Einleitung

  Sie sich über Technische Daten den richtigen Umgang mit Elektrowerkzeugen. Lesen Sie die nachfolgende Bedienungsanleitung. Akku-Auto-Wachs-Poliermaschine KH 3179: Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Gerätes an Dritte Nennspannung. 18 V ebenfalls aus.
 • Seite 5: Arbeitsplatz-Sicherheit

  Sicherheitshinweise Schlag, Brand und / oder schwere Verletzungen Beschädigte oder verwickelte Kabel oder Stecker verursachen. erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages. Ein beschädigtes Gerät, Netzkabel oder Netzstecker bedeuten Lebens- Arbeitsplatz-Sicherheit gefahr durch elektrischen Schlag. Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand von Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und auf- Gerät, Netzkabel, Netzstecker, ggf.
 • Seite 6: Sorgfältiger Umgang Und Gebrauch Von Elektrowerkzeugen

  Sicherheitshinweise Sorgfältiger Umgang und Gebrauch gerät, das für eine bestimmte Art von Akkus ist, von Elektrowerkzeugen besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird. Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug. Akkus in den Elektrowerkzeugen.
 • Seite 7: Service

  Sicherheitshinweise / Inbetriebnahme Inbetriebnahme Berühren Sie keine rotierenden Teile! Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten, dass der Polierteller nicht blockiert ist und Akku-Pack laden gefahrlos anlaufen kann. Kontrollieren Sie die verwendeten Hauben, sowie den Polierteller immer auf Unversehrtheit. Tauschen Hinweis: Ein neuer oder lange Zeit nicht genutzter Sie gerissene oder beschädigte Polierteller / Akku-Pack muss vor der ersten / erneuten Benutzung Hauben sofort aus.
 • Seite 8: Bedienung

  Bedienung / Wartung und Reinigung Bedienung Polierpaste sich nochmals in der Frotteehaube bzw. auf der Fläche verteilt. Haube auf den Polierteller aufsetzen: 2. Nehmen Sie beide Griffe des Gerätes fest in 1. Drehen Sie die Akku-Poliermaschine um, so Ihre Hände und schalten Sie das Gerät durch dass der Polierteller nach oben gerichtet ist.
 • Seite 9: Entsorgung

  Recht müssen verbrauchte Elektrowerk- zeuge getrennt gesammelt und einer umweltge- Typ / Gerätebezeichnung: rechten Wiederverwertung zugeführt werden. Parkside Akku-Auto-Wachs-Poliermaschine KH 3179 Defekte oder verbrauchte Akkus müssen gemäß Richtlinie 91 / 157 / EEC recycelt werden. Bochum, 31.01.2007 Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Ge- rätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadt-...
 • Seite 11 Spis zawartości Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. W niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące piktogramy / symbole: Przeczytać instrukcję obsługi! Napięcie przemienne Przestrzegać wskazówek ostrzegawczych Watt (moc czynna) oraz dotyczących bezpieczeństwa! Ostrożnie przed porażeniem elektrycznym! Prąd stały Niebezpieczne napięcie elektryczne –...
 • Seite 12: Wprowadzenie

  Wprowadzenie / Bezpieczeństwo Polerka akumulatorowa Zakres dostawy do woskowania samochodu KH 3179 Woskowanie, polerowanie i wycieranie 1 Polerka akumulatorowa lakierów samochodowych 2 Krążki frote 2 Syntetyczne krążki polerskie 1 Akumulator Wprowadzenie 1 Ładowarka 1 Instrukcja obsługi P rzed pierwszym uruchomieniem 1 Książka „Gwarancja i serwis“ proszę zapoznać się z funkcjami urzą- dzenia i poinformować o właściwym Dane techniczne obchodzeniu się z narzędziami elektrycznymi. W tym celu proszę przeczytać poniższą instrukcję Polerka akumulatorowa obsługi. Instrukcję proszę starannie przechowywać. do woskowania samochodu KH 3179: Przy przekazaniu urządzenia kolejnemu użyt-...
 • Seite 13: Bezpieczeństwo W Miejscu Pracy

  Bezpieczeństwo szej instrukcji obsługi, a także przechowuj zwiększa ryzyko porażenia prądem elek- instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu. trycznym. J N igdy nie chwytaj za kabel, np. w celu prze- B łędy popełniane podczas wykonywania opisanych instrukcji mogą doprowadzić do niesienia urządzenia, zawieszenia lub wyciąg- porażenia prądem elektrycznym, spowodo- nięcia wtyczki z gniazdka zasilania. Kabel wania pożaru i / lub odniesienia poważnych trzymaj z dala od źródeł gorąca, oleju, ostrych obrażeń ciała. krawędzi lub obracających się elementów. Uszkodzone lub splątane kable lub wtyczki zwiększają ryzyko porażenia prądem elek- Bezpieczeństwo w miejscu pracy trycznym. U szkodzone urządzenie, kabel J M iejsce pracy utrzymuj zawsze w czystości sieciowy lub wtyczka sieciowa i porządku. Należy zadbać o dobre oświetlenie stanowią zagrożenie życia spowo- stanowiska pracy. Nieporządek i niedosta- d owane porażeniem prądem elektrycznym. teczne oświetlenie mogą doprowadzić do Regularnie sprawdzaj stan urządzenia, kabla różnych wypadków.
 • Seite 14: Prawidłowa Obsługa I Użytkowanie Elektronarzędzi

  Bezpieczeństwo Prawidłowa obsługa i użytkowanie J Z akładaj odpowiednią odzież. Unikaj noszenia urządzeń akumulatorowych szerokich ubrań oraz biżuterii. Włosy, ubrania i rękawice trzymaj z dala od obracających się J P rzed założeniem akumulatora upewnij się, elementów urządzenia. Długie włosy zakrywaj odpowiednim nakryciem głowy. Luźne ubranie, że urządzenie jest wyłączone. biżuteria lub włosy mogą być wciągnięte przez Zakładanie akumulatora do włączonego obracające się elementy urządzenia. elektronarzędzia może wiązać się z niebez- pieczeństwem wypadku. m O strzeżenie! Używaj zawsze dołączoną do Prawidłowa obsługa zestawu ładowarkę / akumulator. Używanie i użytkowanie elektronarzędzi ładowarki do ładowania akumulatorów innych, niż te, do których jest ona przewi- J N ie przeciążaj urządzenia podczas pracy. dziana stwarza zagrożenie pożarowe.
 • Seite 15: Wskazówki Bezpieczeństwa Związane Z Urządzeniem

  Bezpieczeństwo / Uruchomienie Wskazówki bezpieczeństwa Korzystanie z innych elementów lub akceso- związane z urządzeniem riów, niż podano w instrukcji obsługi może doprowadzić do obrażeń. J P rzed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji ładowarki lub akumulatora Wszystko jasne? wyciągnij wtyczkę z gniazdka zasilania. J Ł aduj akumulator tylko wtedy gdy tempera- J J eśli zapoznałeś się już z wszystkimi ogólnymi tura nie spada poniżej 10 °C lub nie wzrasta powyżej 40 °C. wskazówkami bezpieczeństwa dotyczącymi J O twory wentylacyjne ładowarki muszą być elektronarzędzi, oraz w oparciu o instrukcję zawsze odkryte. obsługi poznałeś wszystkie funkcje i zasady J Z wracaj uwagę, by używany krążek był dobrze obsługi urządzenia, możesz przystąpić do przymocowany do talerza polerskiego.
 • Seite 16: Zakładanie / Zdejmowanie Akumulatora Z Urządzenia

  Uruchomienie / Obsługa przeładowania i zmniejszenia żywotności Włączenie i woskowanie / polerowanie lakieru: akumulatora i ładowarki. Wskazówka: Lakier przewidziany do obróbki musi j M iędzy kolejnymi ładowaniami wyłącz zawsze być starannie wyczyszczony i całkowicie suchy. ładowarkę na co najmniej 15 minut. W tym W razie potrzeby użyć środka do czyszczenia lakieru. Zależnie od stanu i narażenia lakieru celu wyciągać wtyczkę z gniazdka. można znaleźć odpowiednie produkty. Lakiery silnie utlenione wymagają użycia specjalnego Zakładanie / zdejmowanie środka czyszczącego. Należy stosować produkt akumulatora z urządzenia łączony (środek czyszczący + wosk). Zakładanie akumulatora: 1. P olerkę akumulatorową przystaw do polero- j A kumulator włóż w urządzenie i zablokuj.
 • Seite 17: Konserwacja I Czyszczenie

  Konserwacja i czyszczenie / Usuwanie / Informacje Konserwacja i czyszczenie Informacje Urządzenie jest bezobsługowe. Serwis Wskazówka: Przed przystąpieniem do czyszczenia wyjmij z urządzenia akumulator. Kompetentna placówka serwisowa dla Państwa kraju jest podana w dokumentach gwarancyjnych. m Ostrzeżenie! Uważaj, by do wnętrza urządzenia nie przedostała się ciecz, ponieważ mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia produktu. Deklaracja zgodności / U rządzenie czyścić lekko zwilżoną ścierką z producenta ewentualnym dodatkiem łagodnego środka do czyszczenia. j D o czyszczenia obudowy nie używaj benzyny, My, Kompernaß GmbH, Burgstr. 21, rozpuszczalnika ani środków czyszczących. D-44867 Bochum, Niemcy, oświadczamy niniej- j K ołpaki czyścić przez ręczne pranie w mydli- szym, że ten produkt jest zgodny z wymogami nach.
 • Seite 19 Obsah Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. V tomto návodě na obsluhu jsou použité následující piktogramy / symboly. Předčtěte si návod na obsluhu! Střídavé napětí Dodržujte výstražné a bezpečnostní Watt (činný výkon) pokyny! Pozor před úrazem elektrickým proudem! Stejnosměrný...
 • Seite 20: Úvod

  Úvod / Bezpečnostní pokyny Nabíjecí leštička pro autovosky KH 3179 2 syntetické lešticí kryty Voskování, leštění a odstranění vosku 1 pouzdro s akumulátory z laku vozidel 1 nabíječka 1 návod k obsluze 1 sešit „Záruka a servis“ Úvod Technické údaje P řed prvním uvedením do provozu se seznamte s funkcemi přístroje a informujte se o správném zacházení Nabíjecí leštička pro autovosky KH 3179: s elektrickými nástroji. K tomu si přečtěte násle- Jmenovité napětí: 18 V dující návod k obsluze. Tento návod dobře uscho- Otáčky naprázdno:...
 • Seite 21: Bezpečnost Na Pracovišti

  Bezpečnostní pokyny Bezpečnost na pracovišti e lektrickým proudem. J P ravidelně kontrolujte stav zařízení, síťového J U držujte své pracoviště v čistotě a uklizené. kabelu, síťové zástrčky, popř. i nabíječky Zajistěte dobré osvětlení pracovního prostředí. a pouzder s bateriemi. J Z ařízení, která mají tyto součásti poškozené, Nepořádek a neosvětlené pracovní prostředí mohou způsobit nehody. dále nepoužívejte. V případě nebezpečí ihned Se zařízením nepracujte v prostředí s rizikem vytáhněte zástrčku ze sítě. J V ýstraha! Zařízení nikdy neotevírejte. výbuchu, kde se nacházejí hořlavé tekutiny, plyny nebo prach. Elektrická zařízení vytvářejí Opravy nebo výměnné práce nechte provádět jiskry, které mohou zažehnout prach nebo výhradně servisní provozovnou nebo odbor- výpary. níky na elektrická zařízení. N edovolte dětem ani jiným oso- bám, aby se přibližovaly k elek- Bezpečnost osob trickému nástroji v době, kdy jej...
 • Seite 22: Pečlivá Manipulace A Používání Přístrojů S Akumulátory

  Bezpečnostní pokyny se nedá zapnout nebo vypnout, představuje nebo vytečení leptavé tekutiny z akumulá- nebezpečí a musí být opraven. toru. J N epoužívané elektrické nástroje uchovávejte m Výstraha! Pokud z akumulátoru vyteče mimo dosah dětí. tekutina, vyhýbejte se kontaktu s ní! Pokud Nenechávejte používat přístroj osoby, které s už přeci jen ke kontaktu došlo, omyjte ním nejsou obeznámeny nebo které nečetly postižené místo vodou. Dostala-li se tekutina tento návod. Elektrické nástroje jsou nebez- i do očí, je nutné vyhledat lékařskou pomoc. J N epoužívaný akumulátor udržujte v dosta- pečné, manipulují-li s nimi nezkušené osoby. J P řístroj pečlivě ošetřujte. Kontrolujte, zda tečné vzdálenosti od kancelářských sponek, jsou v pořádku pohyblivé části přístroje a zda mincí, klíčů, šroubů a jiných drobných není bráněno v jejich pohybu, zda nejsou kovových předmětů, které mohou způsobit některé součásti rozbité nebo natolik poško- přemostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty zené, že je omezena funkčnost přístroje. může způsobit popáleniny nebo požár. m Výstraha! Pouzdro s akumulátory nesmí být Poškozené části přístroje nechte před použitím přístroje opravit. Řada nehod má svou příčinu zkratováno. V opačném případě hrozí požár...
 • Seite 23: Servis

  Bezpečnostní pokyny / Spuštění / Obsluha Servis Poznámka: Před vyjmutím nebo nasazením pouzdra s akumulátory z / do nabíječky vždy J N echte svá zařízení opravovat pouze autori- nejprve vytáhněte zástrčku ze sítě. zovanými odborníky a používejte pouze 1. P ouzdro s akumulátory originální náhradní díly. Tím bude zajištěna vložte do nabíječ- Vaše bezpečnost při používání zařízení. (viz obr. A). J V ýměnu zástrčky nebo přívodního rozvodu 2. Z astrčte zástrčku do zásuvky. Nyní se rozsvítí nechte provádět vždy výrobcem elektrického červená kontrolka nabíjení LED , která nástroje nebo jeho zákaznickým servisem. indikuje začátek nabíjení. Červená kontrolka Tím bude zajištěna Vaše bezpečnost při nabíjení LED zhasne, jakmile je pouzdro používání zařízení. s akumulátory nabito.
 • Seite 24: Údržba A Čištění

  Obsluha / Údržba a čištění / Zlikvidování Voskovací / lešticí pastu naneste poklopem t ento účel použijte froté kryt , který jste z froté: sejmuli z nabíjecí leštičky. 1. K voskování používejte výhradně jakostně Leštění, popř. odstranění vosku lešticím velmi hodnotných výrobků. j Ř iďte se pokyny ke zpracování, umístěnými nástavcem ze syntetického materiálu: na obalu. Poznámka: Voskovací / lešticí pasta musí být 2. V oskovací / lešticí pastu naneste přímo na dostatečně oschlá, aby se mohl vykonat optimální...
 • Seite 25: Informace

  D-44867 Bochum, Německo, tímto prohlašujeme, že tento výrobek souhlasí s následujícími směr- nicemi EU: směrnice o strojích (98 / 37 / EG) Směrnice ES o bezpečnosti elektrického zařízení nízkého napětí (73 / 23 / EEG) Elektromagnetická slučitelnost (89 / 336 / EEG) Typ / označení přístroje: Parkside nabíjecí leštička pro autovosky KH 3179 Bochum, 31.01.2007 Hans Kompernaß - vedoucí obchodu - Technické změny ve smyslu dalšího vývoje jsou vyhrazeny.
 • Seite 27 Innhold Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja. V tomto návode na obsluhu sú použité nasledujúce piktogramy / symboly: Prečítajte si návod na obsluhu! Striedavé napätie Dodržiavajte výstražné Watt (činný výkon) a bezpečnostné pokyny! Pozor pred úderom elektrického prúdu! Jednosmerný...
 • Seite 28: Úvod

  Akustický tlak: 56 dB (A) Leštiaci kotúč: ø 20 cm Tento prístroj je určený výlučne na voskovanie, leštenie a odvoskovanie automobilových lakov Akumulátor KH 3179-1: na autách, člnoch alebo obytných prívesoch. Menovité napätie: 18 V Prístroj používajte iba tak, ako je opísané a iba Kapacita: 1,5 Ah v tých oblastiach použitia, ktoré sú uvedené. Energetický obsah: 27 Wh Akýkoľvek iný spôsob používania alebo prebu- Nabíjačka akumulátorov KH 3179-2: dovanie prístroja sa považuje za nezodpovedajúce určeniu a je skrytým zdrojom nebezpečenstva Primárna strana: úrazu. Za škody vzniknuté používaním, ktoré je Menovité napätie: 230 – 240 V, 50 Hz v rozpore s deklarovaným účelom, nepreberá Menovitý výkon: 60 W výrobca žiadnu záruku. Prístroj nie je určený na komerčné používanie. Sekundárna strana: Menovité napätie: 18 V Nabíjací prúd: 2600 mA Obslužné prvky Doba nabíjania:...
 • Seite 29: Bezpečnostné Pokyny

  Bezpečnostné pokyny Bezpečnosť na pracovisku J P ravidelne kontrolujte stav prístroja, sieťovej šnúry, zástrčky, príp. nabíjačky a akumulátora. J U držiavajte pracovisko v čistote a poriadku. J P rístroje s poškodenými dielmi viac nepou- Zabezpečte dobré osvetlenie pracoviska. žívajte. V prípade nebezpečen- stva ihneď Neporiadok a nedostatok svetla na pracovisku vytiahnite zástrčku zo siete. J V arovanie! Nikdy prístroj neotvárajte. môže viesť k úrazom. J N epracujte so strojom na miestach, kde hrozí Opravy alebo výmeny dielov prenechajte nebezpečenstvo výbuchu, kde sú horľavé výlučne opravovniam alebo odborníkom. tekutiny, plyny alebo prášky. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo Bezpečnosť osôb výpary. P ri práci s elektrickým náradím J S ústreďte sa a dávajte pozor na to, čo robíte.
 • Seite 30: Starostlivé Zaobchádzanie A Používanie Akumulátorov

  Bezpečnostné pokyny s ním nie sú oboznámené alebo ktoré nečítali klincov, skrutiek a podobných malých kovo- tieto pokyny. Elektrické náradie je nebez- vých predmetov, ktoré by mohli spôsobiť pečné, ak ho používajú neskúsené osoby. skrat na kontaktoch. Skrat medzi kontaktmi J S tarostlivo udržiavajte prístroj. Kontrolujte, akumulátora môže spôsobiť popáleniny alebo požiar. či pohyblivé diely prístroja spoľahlivo fun- gujú a či sa nezadierajú, či nie sú zlomené m Varovanie! Akumulátor sa nesmie skratovať. alebo tak poškodené, že je nepriaznivo Môže to mať za následok prehriatie, nebezpe- ovplyvnená funkcia prístroja. Poškodené čenstvo požiaru alebo zničenie akumulátora. diely dajte pred použitím zariadenia opraviť. Preto: Mnoho úrazov bolo spôsobených zle udržia- - n a vývody akumulátora nepripájajte žiadne vaným elektrickým náradím. káble. J P oužívajte elektrické náradie, príslušenstvo, J P ozor! Nebezpečenstvo výbuchu! Nikdy ne- vymeniteľné nástroje a pod. podľa týchto vhadzujte akumulátor do ohňa ani do vody.
 • Seite 31: Originálne Príslušenstvo A Prídavné Zariadenia

  Bezpečnostné pokyny / Uvedenie do prevádzky / Používanie r adia alebo jeho servisu. Tým sa zabezpečí, nabíjania. Červená kontrolka LED zhasne, že bezpečnosť prístroja sa zachová. Keď sa akumulátor nabije. 3. Z elená kontrolka nabíjania LED signalizuje, že je nabíjanie skončené a akumulátor je Originálne príslušenstvo pripravený. a prídavné zariadenia j N ikdy nenabíjajte akumulátor ihneď po J P oužívajte len príslušenstvo a prídavné zaria- nabíjaní znova. Hrozí nebezpečenstvo, že denia, ktoré sú uvedené v tomto návode akumulátor prebijete a skrátite tým život- na používanie. nosť akumulátora a nabíjačky. j V ypnite nabíjačku medzi po sebe idúcimi Používanie iných než v návode na používanie odporúčaných dielov alebo iného príslušen-...
 • Seite 32: Údržba A Čistenie

  Používanie / Údržba a čistenie / Likvidácia Údržba a čistenie výsledok, ale len skomplikuje neskoršie odstraňovanie vrstvy. 3. V osk rozdeľte rovnomerne až po okraj froté Tento prístroj si nevyžaduje údržbu. návleku Upozornenie: Pred čistením najprv vyberte Upozornenie: Netlačte na leštičku! Počas práce akumulátor z prístroja. postačuje vlastná váha prístroja ako pracovný tlak. m Varovanie! Dajte pozor na to, aby sa žiadna Zapnutie a voskovanie / leštenie laku: tekutina nedostala dovnútra prístroja. Mohlo by Upozornenie: Ošetrovaný lak musí byť starostlivo to zničiť výrobok. vyčistený a dokonalo suchý. Použite prípadne Kryt čistite mierne navlhčenou handrou a čistiaci prípravok na lak. Podľa namáhania a stavu prípadne jemným čistiacim prostriedkom. j N a čistenie krytu v žiadnom prípade nepou- Vášho laku dostanete adekvátne výrobky. Silno zoxidované laky vyžadujú použitie špeciálnych žite benzín, rozpúšťadlá ani čistidlá.
 • Seite 33: Informácia

  Smernica o strojoch (98 / 37 / EG) Smernica EG (Európskeho spoločenstva) o nízkom napätí (73 / 23 / EEG) Elektromagnetická zlučiteľnosť (89 / 336 / EEG) Typ / Označenie prístroja Akumulátorová leštička a voskovačka automobilov Parkside KH 3179 Bochum, 31.01.2007 Hans Kompernaß - konateľ - Technické zmeny v zmysle ďalšieho vývoja sú vyhradené.
 • Seite 35 Tartalom Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját Ebben a Kezelési utasításban a következő piktogramokat / szimbólumokat használjuk: Olvassa el a kezelési utasítást Váltóáram A figyelmeztető és biztosági utalásokat Watt (hatásos teljesítmény) be kell tartani! Vigyázat, áramütésveszély! Veszélyes Egyenáram...
 • Seite 36: Rendeltetésszerű Használat

  és viasztalanítása 2 db frotírhuzat 2 db szintetikus polírozóhuzat 1 db akkumulátor csomag Bevezetés 1 db akkumulátor töltő 1 használati útmutató A z első üzembevétel előtt ismerkedjen 1 „Garancia és szerviz“ füzet meg a készülék funkcióival és infor- málódjon az elektromos szerszámokkal Műszaki adatok való helyes járásról. E célból olvassa el a következő kezelési utasítást. Őrizze meg jól ezt az utasítást. Akkumulátoros polírozógép autóviaszhoz KH 3179 A készülék továbbadásával harmadiknak, kéz- besítse vele annak a teljes dokumentációját is. Névleges feszültség: 18 V Üresjárati fordulatszám: n = 3000 min Hangnyomásszint: 56 dB (A) Rendeltetésszerű használat Polírozó tányér: ø 20 cm A készülék kizárólag autók, csónakok vagy lakó- Akkumulátor csomag KH 3179-1: kocsik, lakóautók járműlakkjának viaszozására,...
 • Seite 37: Munkahelyi Biztonság

  Biztonsági tudnivalók Munkahelyi biztonság A sérült készülék, hálózati vezeték vagy csatlakozó az eleketromos J M unkahelyét tartsa tisztán és rendezetten. áramütés miatt életveszélyes lehet. Gondoskodjon a munkaterület megfelelő vilá- Rendszeresen ellenőrizze a készülék, hálózati gításáról. A rendetlenség és a rosszul megvi- vezeték, hálózati csatlakozó, és amennyiben lágított munkaterület balesetet okozhatnak. szükséges, a töltő és az akkumulátor csomag J N e dolgozzon a készülékkel olyan robbanás- állapotát. J N e üzemeltessen tovább olyan készüléket, veszélyes környezetben, ahol gyúlékony folya- dékok, gázok vagy por van. Az elektromos melynek sérült valamelyik alkatrésze. Veszély szerszámok szikrát idéznek elő, mely meg- esetén azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót. J F igyelmeztetés! - Soha ne nyissa fel a készü- gyújthatja a port vagy gőzöket. A z elektromos szerszám használata lékeket. Javítási vagy cseremunkálatokat csak közben tartsa távol a gyermekeket a szervizelő hellyel vagy villanyszerelővel...
 • Seite 38: Akkumulátoros Készüléketk Gondos Kezelése És Használata

  Biztonsági tudnivalók a dott területen az arra alkalmas elektromos Más akkumulátorok használata baleset- és szerszámmal. tűzveszélyt okozhat. J N e használjon elromlott kapcsolójú elektromos J A z akkumulátor vagy az elektromos szerszám szerszámot. A nem be- és kikapcsolható külső felülete a töltőhöz való csatlakoztatás elektromos szerszám veszélyes és meg kell előtt tiszta és száraz legyen. javíttatni. A hibás használat elektromos áramütés J H a nem használja az elektromos szerszámot, okozta veszélyt, túlhevülést vagy az akkumu- gyermekektől távol tárolja. látorból származó maró folyadék kifolyását Ne engedje, hogy olyan személyek használják okozhatja. a készüléket, akik nem ismerik a használatát m F igyelmeztetés! Ne érjen hozzá az akkumu- vagy nem olvasták el a használati útmutatót. látorhoz, ha folyadék folyt ki belőle! Ha Az elektromos szerszámok veszélyt jelent- mégis hozzáért, vízzel öblítse le az érintett hetnek, ha tapasztalatlan személyek hasz- testtájat. Ha a folyadék szembe is került, nálják őket.
 • Seite 39: Szervíz

  Biztonsági tudnivalók / Üzembehelyezés Üzembehelyezés J M inden esetben ellenőrizze a felhasznált huzatot, valamint a polírozó tányért, hogy sértetlenek-e. Azonnal cserélje ki a besza- Az akkumulátor csomag töltése kadt vagy sérült polírozó tányért / huzatot. J C sak akkor kapcsolja be a polírozógépet, ha a polírozó tányért ráhelyezte a polírozandó Tudnivaló: Új vagy régen nem használt akku- felületre. mulátor csomagot az első/ismételt használat J N e használjon csiszolópapírt, mert az kárt előtt fel kell tölteni. tehet a lakkban. Az akkumulátor csomag teljes kapacitását kb. 3-5 töltési ciklus után éri el. Szervíz Tudnivaló: Mindig húzza ki a hálózati csatlakozót, J A készüléket csak szakképzett szakemberrel mielőtt kivenné az akkumulátor csomagot a töl- és csak eredeti alkatrészekkel javíttassa. tőből vagy behelyezné oda.
 • Seite 40: Kezelés

  Kezelés / Karbantartás és tisztítás Kezelés zandó felület külöböző részeihez. Ezáltal elérhető, hogy a felesleges viasz, A huzat felhelyezése a polírozó tányérra: vagy polírozópaszta még jobban eloszoljon a frottírhuzaton ill. a felületen. 1. F ordítsa el úgy a polírozógépet, hogy 2. F ogja szorosan a kezébe a készülék mindkét a polírozótányér felfele nézzen. 2. H elyezzen a polírozó tányérra egy huzatot. fogantyúját és a be- / kikapcsoló meg- Ügyeljen arra, hogy a huzat középpontosan nyomásával kapcsolja be a készüléket. (lásd és feszesen legyen a polírozótányéron. a B ábrát). 3. E gyenletesen mozgassa az akkumulátoros Viasz- / polírozópaszta felhordása polírozógépet a festéken (lásd a C ábrát).
 • Seite 41: Mentesítés

  Mentesítés / Információk Mentesítés Konformitásnyilatkozat / gyártó A csomagolás 100 % -ig környezetbarát Mi, a Kompernaß GmbH, Burgstr. 21, anyagokból áll, amelyeket a helyi újraér- D-44867 Bochum, Németország, ezúton azt tékesítési helyeken mentesíthet nyilatkozzuk, hogy ez a termék összhangban van a következő EG-irányelvekkel: N e dobja az elektromos készülékeket a háztartási szemétbe! Gépészeti irányelv (98 /37 / EG) A 2002 / 96 / EG elektromos és elektronikus régi EG-alacsonyfeszültségő irányelv (73 / 23 / EEG) készülékekre vonatkozó Európai irányelv és annak a nemzeti jogszabályokba való átvétele Elektromagnetikus összeférhetőség szerint az elhasznált elektromos készülékeket (89 / 336 / EEG)