Parkside PHKS 66 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Handkreissäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PHKS 66
CIRCULAR SAW
Operation and Safety Notes
RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
RUČNA KRUŽNA PILA
Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost
ROČNA KROŽNA ŽAGA
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
RUČNÁ KOTÚČOVÁ PÍLA
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
HANDKREISSÄGE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHKS 66

 • Seite 1 PHKS 66 CIRCULAR SAW ROČNA KROŽNA ŽAGA Operation and Safety Notes Navodila za upravljanje in varnostna opozorila RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA RUČNÁ KOTÚČOVÁ PÍLA Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny RUČNA KRUŽNA PILA HANDKREISSÄGE Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost...
 • Seite 2 Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Pred branjem obe strani s slikami odprite navzven in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si odklopte obě dvě strany s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte obidve strany s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 4 max. 5 mm max. 5 mm...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ........................Page 6 Features and equipment ....................Page 6 Included items .......................Page 7 Technical information ....................Page 7 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety .....................Page 7 2. Electrical safety ......................Page 8 3. Personal safety ......................Page 8 4.
 • Seite 6: Introduction

  Keep children away from Dispose packaging and appliance in electrical devices! an environmentally-friendly way! Circular saw PHKS 66 improper use and could give rise to considerable dangers. Not suitable for commercial use. Introduction Features and equipment...
 • Seite 7: Included Items

  Introduction / General safety advice for electrical power tools Guide fence WarNING! The vibration level given in these Riving knife instructions has been measured in accordance with Sawdust removal connector a standardised measurement procedure specified in Adapter for vacuum sawdust removal EN 60745 and can be used to compare devices.
 • Seite 8: Electrical Safety

  General safety advice for electrical power tools 3. Personal safety Keep children and other people away while you are operating the electrical tool. Distractions a) remain alert at all times, watch what can cause you to lose control of the device. you are doing and always proceed with caution.
 • Seite 9: Careful Handling And Use Of Electrical Power Tools

  General safety advice for electrical power tools 4. Careful handling and use of Safety advice relating electrical power tools specifically to this device a) Do not overload the device. always Ensure that the device is always used in accord- use an electrical power tool that is ance with the advice in these operating instruc- intended for the task you are under- tions and only by persons over 16 years of age.
 • Seite 10 General safety advice for electrical power tools b) Do not grip the underside of the work- saw may jump backwards but the operator piece. The blade guard cannot protect you can control the kickback forces by adopting from the saw blade under the workpiece. suitable precautions.
 • Seite 11 General safety advice for electrical power tools b) If the sawblade becomes hooked or trapped in Special safety advice for circular saws a narrowing saw gap, it is suddenly prevented and riving knives from rotating and the force of the motor throws a) Use the riving knife matched to the in- the device back in the direction of the operator.
 • Seite 12: Preparing For Use

  Never use the device for a purpose for which it was not intended. Always keep the device clean, dry and free of The PHKS 66 circular saw has Intelligent Power oil or grease. Control. If the saw is used whilst fixed in place on a saw ta- This automatic power ble then the saw table must have a restart cut-out.
 • Seite 13: Setting The Cutting Angle

  Preparing for use Switching off: first with the front edge of the base plate Release the ON / OFF switch against the material. 2. Align the device using the guide fence with reference to marked-out line or by using Setting the cutting angle the laser.
 • Seite 14: Connecting The Vacuum Sawdust Extraction Device

  Preparing for use Installing and setting Make sure that the cutting speed resulting from the the riving knife effects of different saw blades, materials and the force you apply to advance the saw is always less WarNING! than the circumferential speed (CS) under no load. The distance between the riving knife and the saw blade must not be greater...
 • Seite 15: Maintenance And Cleaning

  Maintenance and cleaning / Service / Warranty / Disposal Maintenance and cleaning WarNING! DaNGEr oF INJUrY! DES Ltd Always pull the mains plug out of the socket before Units 14-15 doing any work on the device. Bilston Industrial Estate oxford Street Clean the device after you have finished using it.
 • Seite 16: Declaration Of Conformity / Manufacturer

  2004 / 108 / EC EN55014-1 EN55014-2 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN61000-6-1 EN61000-6-3 Type / Device description: Circular saw PHKS 66 Bochum, 31.07.2009 Hans Kompernaß - Managing Director - We reserve the right to make technical modifica- tions in the course of further development. 16 GB...
 • Seite 17 Kazalo Uvod Predvidena uporaba žage ...................Stran 18 Oprema .........................Stran 18 Vsebina kompleta ......................Stran 19 Tehnični podatki ......................Stran 19 Splošna varnostna navodila za električno orodje 1. Varnost na delovnem mestu ..................Stran 19 2. Električna varnost ......................Stran 20 3. Varnost oseb ......................Stran 20 4.
 • Seite 18: Uvod

  Nevarnost eksplozije! odpadke! Otrok ne pustite v bližino Embalažo in napravo odstranite okolju električne naprave! prijazno! ročna krožna žaga PHKS 66 in pomeni visoko tveganje nevarnosti povzročitve nezgod. Ni primerno za uporabo v obrtnih delavnicah. Uvod oprema Pred prvim začetkom obratovanja se ob-...
 • Seite 19: Vsebina Kompleta

  Uvod / Splošna varnostna navodila za električno orodje Krilati vijak za vzporedna vodila ocenjeni pospešek, tipično: Nastavek vzporednih vodil Vibracije na dlani in roki a = 3,447 m / s Vzporedna vodila Negotovost K = 1,5 m / s Zagozda reže Izmet žagovine oPoZorILo! Nivo nihanja, ki je naveden...
 • Seite 20: Električna Varnost

  Splošna varnostna navodila za električno orodje Z orodjem ne delajte v okolici, bljajte zaščitno stikalo za okvarni tok. kjer obstaja nevarnost eksplo- Uporaba zaščitnega stikala za okvarni tok zije in v kateri se nahajajo zmanjša tveganje električnega udara. vnetljive tekočine, plini ali prah. Elek- trična orodja proizvajajo iskrice, ki bi lahko 3.
 • Seite 21: Skrbno Ravnanje In Uporaba Električnega Orodja

  Splošna varnostna navodila za električno orodje pravilno uporabljena. Uporaba opreme Uporaba električnih orodij v namene, ki se raz- zmanjša ogrožanje zaradi prahu. likujejo od namenov, ki jih je predvidel proizva- jalec, lahko povzroči nastanek nevarnih situacij. 4. Skrbno ravnanje in uporaba električnega orodja orodju specifična varnostna navodila...
 • Seite 22 Splošna varnostna navodila za električno orodje ohišje motorja. Če z obema rokama držite nikoli ne postavljajte lista žage v linijo krožno žago, list žage rok ne more poškodovati. vašega telesa. V primeru vzvratnega udarca b) Ne segajte pod obdelovanec. Zaščitni lahko krožna žaga odskoči nazaj, vendar upo- pokrov vas pod obdelovancem ne more ščititi rabnik lahko silo vzvratnega udarca obvlada,...
 • Seite 23 Splošna varnostna navodila za električno orodje dvig žage, ki se iz obdelovanca premakne v Posebna varnostna navodila za ročno smeri osebe, ki upravlja žago. krožno žago in zagozdo reže b) Kadar se list žage zatakne ali stisne v žagani a) Uporabljajte zagozdo reže, ki ustreza reži, se list zablokira in sila motorja udari orod- uporabljenem listu žage.
 • Seite 24: Zagon

  Zagon V primeru nevarnosti nemudoma izključite vtič iz vtičnice. Orodja nikoli ne uporabljajte v neprave namene. Ročna krožna žaga PHKS 66 ima Intelligent Power Orodje mora biti vedno čisto, suho in brez olj Control. ali masti za mazanje. Avtomatična preskrba Pri stacionarni uporabi lahko orodje uporabljate z močjo povzroči, da...
 • Seite 25: Nastavitev Kota Reza

  Zagon Uporaba ročne krožne žage Izklop: Sprostite stikalo VKLOP / IZKLOP 1. Stroj vklopite kot je opisano pod »Vklop in iz- klop« in nato položite na material s sprednjim Nastavitev kota reza robom osnovne plošče 2. Naravnajte stroj na vzporedno vodilo Kot reza lahko nastavite s pomočjo skale kota na narisano linijo oz.
 • Seite 26: Priključek Odsesavanja Žagovine

  Zagon / Vzdrževanje in čiščenje Demontaža in montaža Hitrost vrtenja znaša pri minimalnem oz. maksimal- zagozde reže nem številu vrtljajev ca.: Stopnja U / min Meter / Sek Razmak med zagozdo reže oPoZorILo! 2.200 21,8 in listom žage ne sme biti večji od 5 mm. Če morate zagozdo reže npr.
 • Seite 27: Servis

  Vzdrževanje in čiščenje / Servis / Garancija / Odstranjevanje Po zaključenem delu orodje očistite. Za čiščenje ohišja uporabite krpo in nikoli v nobenem primeru ne uporabljajte bencina, Birotehnika razredčil ali čistil. Tkalčec Zlatko andrija s.p. Lendavska ulica 23 9000 Murska Sobota (Slovenija) Servis Phone: +386 (0) 2 522 16 66 Fax:...
 • Seite 28: Izjava O Skladnosti / Izdelovalec

  EN60745-1 EN60745-2-5 EN60825-1 Elektromagnetna kompatibilnost 2004 / 108 / EC EN55014-1 EN55014-2 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN61000-6-1 EN61000-6-3 oznaka tipa / Naprave: Ročna krožna žaga PHKS 66 Bochum, 31.07.2009 Hans Kompernaß - direktor - Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. 28 SI...
 • Seite 29 Seznam obsahu Úvod Použití ke stanovenému účelu ..................Strana 30 Vybavení ........................Strana 30 Rozsah dodávky ......................Strana 31 Technické údaje ......................Strana 31 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje 1. Bezpečnost na pracovišti ..................Strana 31 2. Elektrická bezpečnost ....................Strana 32 3. Bezpečnost osob ......................Strana 32 4.
 • Seite 30: Úvod

  Obal i přístroj nechte zlikvidovat v Chraňte elektrické zařízení před dětmi! souladu s předpisy o ochraně životního prostředí! ruční kotoučová pila PHKS 66 ke stanovenému účelu a skrývá značná nebezpečí úrazu. Nehodí se k průmyslovému použití. Úvod Vybavení...
 • Seite 31: Rozsah Dodávky

  Úvod / Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje Upínač rovnoběžného dorazu Hladina vibrací udaní v těchto VýSTraHa! Rovnoběžný doraz návodech byla naměřena měřicí metodou normo- Roztahovací klín vanou podle EN 60745 a lze ji použít pro srovnání Výhoz třísek zařízení. Hladina vibrací se mění podle použití Adaptér k odsávání...
 • Seite 32: Elektrická Bezpečnost

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje 3. Bezpečnost osob Elektrické nástroje během po- užívání chraňte před dětmi a jinými osobami. Při rozptýlení a) Buďte neustále pozorní, dbejte na to, byste mohli ztratit kontrolu nad zařízením. co činíte a dejte se s rozumem do prá- ce s elektrickým nástrojem.
 • Seite 33: Pečlivé Zacházení S Elektrickými Nástroji A Jejich Použití

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje 4. Pečlivé zacházení s elektrickými Bezpečnostní pokyny nástroji a jejich použití specifické pro zařízení a) Zařízení nepřetěžujte. Pro práci pou- Ujistěte se, že výhradně osoby starší než 16 let žijte k tomu určených elektrických uvedou zařízení předpisově podle pokynů nástrojů.
 • Seite 34 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje c) Přizpůsobte hloubku řezu tloušťce ob- v materiálu klidně, až se pilový list robku. Pod obrobkem by měla být vidět méně úplně zastaví. Nikdy se nepokoušejte pilu z obrobku odstranit nebo vytáh- než polovina výšky zubu. nout zpět, pokud se pilový...
 • Seite 35 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje pilový list pohybuje ven ze štěrbiny pily a pila listu pilového listu, ale tenčí než šířka zubu pilo- skočí zpět ve směru k obsluhující osobě. vého listu. b) Seřiďte roztahovací klín, jak je popsá- Speciální bezpečnostní pokyny pro ruční no v návodu k obsluze.
 • Seite 36: Uvedení Do Provozu

  Tak se budete bezpečně chovat: Uvedení do provozu Při nebezpečí okamžitě vytáhněte síťovou Ručí kotoučová pila PHKS 66 disponuje Intelligent zástrčku ze zásuvky. Power Control. Nikdy nepoužívejte zařízení k nestanovenému Toto automatické zá- účelu.
 • Seite 37: Nastavení Úhlu Řezu

  Uvedení do provozu Nastavení úhlu řezu 2. Seřiďte stroj na rovnoběžném dorazu nebo na označené lince, popř. na laseru. Úhel řezu můžete určit pomocí stupnice úhlu řezu 3. Držte stroj oběma rukama na rukojetích (viz obr. A) a řežte mírným tlakem. 12 b Uvolněte křídlové...
 • Seite 38: Připojení Odsávání Třísek

  Uvedení do provozu / Údržba a čistění vislosti na její posuvné síle vždy nižší než obvodová V případě, že byl roztahovací klín např. pro ponorné rychlost (UGS) při chodu naprázdno. řezy odstraněn, musí se při vsazení roztahovacího klínu tento odstup bezpodmínečně dodržet (obr. F). Připojení...
 • Seite 39: Servis

  Údržba a čistění / Servis / Záruka / Zlikvidování K čistění pouzdra používejte tkaninu a nikdy benzin, rozpouštědla nebo čistidla. Ing. Martin Šimák, zprostředkovatel servisu výrobků Kompernass Servis Malešické nám.1 108 00 Praha 10 VýSTraHa! Zařízení nechejte Hotline: 800 400 235 opravit jen místem servisu nebo od- Fax: 271 722 939...
 • Seite 40: Prohlášení O Shodnosti / Výrobce

  Elektromagnetická kompatibilita 2004 / 108 / EC EN55014-1 EN55014-2 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN61000-6-1 EN61000-6-3 Typ / označení přístroje: Ruční kotoučová pila PHKS 66 Bochum, 31.07.2009 Hans Kompernaß - obchodní vedoucí - Technické změny ve smyslu dalšího vývoje jsou vyhrazeny. 40 CZ...
 • Seite 41 Zoznam obsahu Úvod Používanie v súlade s určením ..................Strana 42 Vybavenie ........................Strana 42 Obsah dodávky ......................Strana 43 Technické údaje ......................Strana 43 Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje 1. Bezpečnosť pracovného miesta ................Strana 43 2. Elektrická bezpečnosť ....................Strana 44 3. Bezpečnosť osôb ......................Strana 44 4.
 • Seite 42: Úvod

  Zabráňte prístupu detí k elektrickému Balenie prístroja a prístroj zlikvidujte prístroju! ekologickým spôsobom! ručná kotúčová píla PHKS 66 považuje za porušenie účelu použitia a je spojené so značným rizikom úrazu. Píla nie je určená na priemyselné použitie. Úvod Vybavenie Pred prvým uvedením do prevádzky sa...
 • Seite 43: Obsah Dodávky

  Úvod / Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje upnutie paralelnej zarážky VaroVaNIE! Hladina vibrácií udaných v paralelná zarážka týchto pokynoch bola nameraná pomocou mera- štiepací klin cieho postupu normovaného v EN 60745 a môže vyhadzovač triesok sa použiť na porovnanie prístrojov. Hladina vibrácií adaptér na odsávanie prachu sa zmení...
 • Seite 44: Elektrická Bezpečnosť

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje 3. Bezpečnosť osôb prach. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary. Počas používania elektrické- a) Buďte vždy opatrní, dávajte pozor na ho náradia zamedzte prístup to, čo robíte a k práci s elektrickým deťom a iným osobám. náradím pristupujte s rozvahou.
 • Seite 45: Bezpečná Manipulácia A Používanie Elektrických Nástrojov

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje 4. Bezpečná manipulácia a použí- Bezpečnostné pokyny vanie elektrických nástrojov špecifické pre tento prístroj a) Prístroj nepreťažujte. Pre svoju prácu Zabezpečte, aby prístroj uvádzali do prevádz- používajte len vhodné elektrické ná- ky výlučne osoby nad 16 rokov, a to v súlade stroje.
 • Seite 46 Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje b) Nesiahajte pod obrábaný predmet. personál obsluhy však zvládne sily spätného Ochranný kryt vás pod obrábaným predme- nárazu, ak boli prijaté vhodné opatrenia. tom nemôže ochrániť pred pílovým listom. b) ak sa pílový list zasekne, alebo ak sa pílenie preruší...
 • Seite 47 Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje nadvihnutiu píly a jej pohybu von z obrábaného smeru rezu a píli všetko, čo mu stojí v ceste. predmetu smerom k obsluhe. Nezabúdajte pritom na čas dobehu píly. b) Ak pílový list uviazne alebo sa zasekne v uza- tvárajúcej sa štrbine rezu, zablokuje ju a sila Špeciálne bezpečnostné...
 • Seite 48: Uvedenie Do Prevádzky

  VYPíNAČ Takto je to správne: Uvedenie do prevádzky V prípade nebezpečenstva ihneď vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Ručná kotúčová píla PHKS 66 je vybavená systémom Nikdy nepoužívajte prístroj na iné než vyhrade- Intelligent Power Control. né účely. Tento automatický prí- Prístroj musí...
 • Seite 49: Nastavenie Uhla Rezu

  Uvedenie do prevádzky ovládanie ručnej kotúčovej píly Vypnutie: Pustite ZAPíNAČ / VYPíNAČ 1. Stroj zapnite podľa opisu v bode »Zapnutie a vypnutie« a potom ho priložte prednou hranou Nastavenie uhla rezu základnej dosky na materiál. 2. Stroj vyrovnajte pomocou paralelnej zarážky Uhol rezu môžete určiť...
 • Seite 50: Pripojenie Odsávania Triesok

  Uvedenie do prevádzky Rýchlosť obehu činí pri minimálnych, resp. Zabezpečte, aby bol pílový list vhodný pre maximálnych otáčkach cca: otáčky vretena nástroja. Stupeň ot. / min M / S 2.200 21,8 Demontáž a nastavenie štiepacieho klinu 5.200 51,7 Nezabúdajte, že rýchlosť rezu je v dôsledku roz- VaroVaNIE! Vzdialenosť...
 • Seite 51: Údržba A Čistenie

  Údržba a čistenie / Servis / Záruśná lehota / Likvidácia Údržba a čistenie prípade oprav, ktoré neurobila naša servisná po- bočka s oprávnením, sa platnosť záruky ruší. Táto VaroVaNIE! NEBEZPEČENSTVo Po- záruka neobmedzuje vaše zákonné práva. raNENIa! Pred vykonávaním prác na spotrebiči vytiahnite elektrickú...
 • Seite 52: Vyhlásenie O Zhode / Vyhlásenie Výrobcu

  EN60745-2-5 EN60825-1 Elektromagnetická znášanlivosť 2004 / 108 / EC EN55014-1 EN55014-2 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN61000-6-1 EN61000-6-3 Typ / Názov prístroja: Ručná kotúčová píla PHKS 66 Bochum, 31.07.2009 Hans Kompernaß - konateľ - Technické zmeny v zmysle ďalšieho vývoja sú vyhradené. 52 SK...
 • Seite 53 Popis sadržaja Uvod Namjenska uporaba ....................Stranica 54 Oprema ........................Stranica 54 Opseg pošiljke ......................Stranica 55 Tehnički podatci ......................Stranica 55 opće sigurnosne upute za električni alat 1. Sigurnost na radnom mjestu ................. Stranica 55 2. Električna sigurnost ....................Stranica 56 3.
 • Seite 54: Uvod

  Akumulator ne bacajte u kućni otpad! Držite djecu dalje od Materijal ambalaže i uređaj zbrinite električnog uređaja! na način neškodljiv za okoliš! ručna kružna pila PHKS 66 oprema postavno kolo za namještanje brzine vrtnje Uvod uklopni zapor sklopka za UKLJUČENJE / ISKLJUČENJE Prije prvog korištenja upoznajte se sa...
 • Seite 55: Opseg Pošiljke

  Uvod / Opće sigurnosne upute za električni alat ljestvica dubine reza stroja. Razina titranja je promijenljiva, ovisno o kori- dodatna držka štenju električnog alata, te može u pojedinim sluča- pogonsko vreteno jevima ležati iznad vrijednosti, navedene u ovim prirubnica za primanje uputama.
 • Seite 56: Električna Sigurnost

  Opće sigurnosne upute za električni alat U slučaju nepažnje, možete izgubiti kontrolu radu s električnim alatom. Ne rabite nad strojem. stroj, ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Jedan trenutak nepažnje za vrijeme korištenja stroja, može 2. Električna sigurnost uzrokovati teške ozljede.
 • Seite 57: Sigurnosne Upute Za Predmetni Stroj

  Opće sigurnosne upute za električni alat električnim uređajem bolje i sigurnije ćete raditi Uputa: Ne rabite brusne ploče. Isto bi moglo u navedenom području rada. prouzrokovati ozljede ili materijalnu štetu. b) Ne koristite električni uređaj s nei- spravnim prekidačem. Električni uređaj Spriječite životnu opasnost koji se više ne može uključiti i isključiti opasan od udara struje:...
 • Seite 58 Opće sigurnosne upute za električni alat e) Pri izvođenju radova gdje prijeti opa- ukliještenja noža pile i otklonite isti pomoću snost od dodira skrivenih dovoda prikladnih mjera. c) ako želite pokrenuti pilu, koja se na- struje ili vlastitih mrežnih kabela sa lazi u izradku, centrirajte nož...
 • Seite 59 Opće sigurnosne upute za električni alat Posebe sigurnosne upute za ručnu kružnu rezanja, ponovno montirajte rascjepni klin. Ras- pilu i štitnik klatna cjepni klin smeta pri izvođenju uvlačnog rezanja a) Prije uporabe, provjerite dali se štitnik i može uzrokovati protuudarac. klatna uredno zatvara.
 • Seite 60: Stavljanje U Pogon

  Stavljanje u pogon moglo prouzrokovati opasno zračenje. Na slijedeći način Ručna kružna pila PHKS 66 je opremljena sa funkci- postupate pravilno: jom Intelligent Power Control. Funkcija automatskog U slučaju opasnosti smjesta izvucite mrežni napajanja dodatnom utikač...
 • Seite 61: Podešavanje Dubine Reza

  Stavljanje u pogon Podešavanje dubine reza Podešavanje broja okretaja Uputa: Preporučujemo da odabir dubine reza bude Vrtite postavni kotačić na željeni stupanj broja okretaja (oznaka strelice G) (1 = najma- po mogućnosti 3 mm veći nego debljina materijala. Otpustite vijak sa krilatom glavom na namještaču nji broj okretaja / 6 = najveći broj okretaja): za dubinu reza , podesite željenu dubinu...
 • Seite 62: Priključivanje Uređaja Za Usis Strugotina

  Stavljanje u pogon / Redovito održavanje i čišćenje Priključivanje uređaja reza, potrebno je obavezno održati taj razmak pri za usis strugotina uporabi rascjepnog klina (vidite prikaz F). Uključite adapter za usis prašine na uređaj Skidanje rascjepnog klina za izbacivanje strugotine (vidite također prikaz E): Priključite dozovljeni uređaj za usis prašine i 1.
 • Seite 63: Servis

  Servis / Jamstveni list / Zbrinjavanje Servis UPoZorENJE! Električne naprave ovlašteni servis: smiju popravljati samo ovlašteni ser- Microtec sistemi d.o.o. viseri ili električari. Time ćete zadržati Koprivnička 27 a 10000 Zagreb sigurnost vaših uređaja. Zamjenu utikača Tel. 01/3692-008 UPoZorENJE! ili mrežnih vodova neka izvodi uvijek email: support.hr@kompernass.com proizvođač...
 • Seite 64: Objašnjenje Konformnosti / Proizvođač

  EN60825-1 Elektromagnetska kompatibilnost 2004 / 108 / EC EN55014-1 EN55014-2 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN61000-6-1 EN61000-6-3 Tip / opis uređaja: Ručna kružna pila PHKS 66 Bochum, 31.07.2009 Hans Kompernaß - poslovođa - U smislu daljeg razvoja zadržane su tehničke izmjene. 64 HR...
 • Seite 65 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .................Seite 66 Ausstattung ........................Seite 66 Lieferumfang ........................Seite 67 Technische Daten ......................Seite 67 allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ....................Seite 67 2. Elektrische Sicherheit ....................Seite 68 3. Sicherheit von Personen ...................Seite 68 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..........Seite 69 Gerätespezifische Sicherheitshinweise für Handkreissägen ........Seite 69 Inbetriebnahme Ein- und ausschalten ......................Seite 73...
 • Seite 66: Einleitung

  Schutzklasse II Elektronischer Sanftanlauf Werfen Sie Akkus nicht in Explosionsgefahr! den Hausmüll! Entsorgen Sie Verpackung und Gerät Kinder vom Elektrogerät fernhalten! umweltgerecht! Handkreissäge PHKS 66 ausstattung Stellrad Drehzahlvorwahl Einleitung Einschaltsperre EIN- / AUS-Schalter Machen Sie sich vor der ersten Inbetrieb- Spindelarretierung nahme mit den Funktionen des Gerätes...
 • Seite 67: Lieferumfang

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Zusatzgriff wird sich entsprechend dem Einsatz des Elektro- Antriebsspindel werkzeugs verändern und kann in manchen Fällen Aufnahmeflansch über dem in diesen Anweisungen angegebenen Spannflansch Wert liegen. Die Schwingungsbelastung könnte Spannschraube / Unterlegscheibe unterschätzt werden, wenn das Elektrowerkzeug Spaltkeilbefestigung regelmäßig in solcher Weise verwendet wird.
 • Seite 68: Elektrische Sicherheit

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Halten Sie Kinder und andere Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz Personen während der Be- eines Fehlerstromschutzschalters vermindert nutzung des Elektrowerkzeugs das Risiko eines elektrischen Schlages. fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren. 3. Sicherheit von Personen 2.
 • Seite 69: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf Haare können von sich bewegenden Teilen und sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerk- erfasst werden. zeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen g) Wenn Staubabsaug- und -auffangein- sich weniger und sind leichter zu führen. g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, richtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese...
 • Seite 70 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Verwenden Sie nur ein für den Außenbereich zu den Montageteilen der Säge passen, laufen zugelassenes Verlängerungskabel. unrund und führen zum Verlust der Kontrolle. h) Verwenden Sie niemals beschädigte Hinweis: Halten Sie das Netzkabel stets vom Wir- oder falsche Sägeblatt-Unterlegschei- ben oder - schrauben.
 • Seite 71 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge d) Stützen Sie große Platten ab, um das nicht, wenn die untere Schutzhaube risiko eines rückschlags durch ein nicht frei beweglich ist und sich nicht klemmendes Sägeblatt zu vermindern. sofort schließt. Klemmen oder binden Große Platten können sich unter ihrem Eigenge- Sie die Pendelschutzhaube niemals in wicht durchbiegen.
 • Seite 72 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge c) Verwenden Sie immer den Spaltkeil, Batterien wechseln: außer bei Tauchschnitten. Montieren Sie Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs den Spaltkeil nach dem Tauchschnitt wieder. mit einem passenden Kreuz-Schraubendreher Der Spaltkeil stört bei Tauchschnitten und kann (siehe Abb.
 • Seite 73: Ein- Und Ausschalten

  , stellen Sie die gewünschte Schnitt-Tiefe an der Skala ein und ziehen Sie den Schnellspanhebel wieder fest. Inbetriebnahme Parallelanschlag einstellen Die Handkreissäge PHKS 66 verfügt über Intelligent Power Control. Dieser automatische Lösen Sie die Flügelschraube an der Grund- Kraftnachschub platte...
 • Seite 74: Handhabung Der Handkreissäge

  Inbetriebnahme Handhabung der Handkreissäge Die Umlaufgeschwindigkeit beträgt bei minimaler bzw. maximaler Drehzahl ca.: 1. Maschine – wie unter »Ein- und ausschalten« Stufe U / min Meter / Sek beschrieben – einschalten und dann mit der 2.200 21,8 vorderen Kante der Grundplatte auf das Material setzen.
 • Seite 75: Spaltkeil Ausbauen Und Einstellen

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service / Garantie Stellen Sie sicher, dass das Sägeblatt für die ein Ausreißen der Schnittkante durch ein aufge- Spindeldrehzahl des Werkzeuges geeignet ist. spanntes dünnes Holz, das mitgesägt wird. Spaltkeil ausbauen Wartung und reinigung und einstellen VErLETZUNGSGEFaHr! WarNUNG!
 • Seite 76: Garantie Entsorgung

  Garantie / Entsorgung Entsorgung Schalter oder Akkus. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Ge- brauch bestimmt. Die Verpackung besteht aus umwelt- freundlichen Materialien. Sie kann in Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behand- den örtlichen Recyclebehältern entsorgt lung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht werden.
 • Seite 77: Konformitätserklärung / Hersteller

  2006 / 95 / EC EN60745-1 EN60745-2-5 EN60825-1 Elektromagnetische Verträglichkeit 2004 / 108 / EC EN55014-1 EN55014-2 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN61000-6-1 EN61000-6-3 Typbezeichnung der Maschine: Handkreissäge PHKS 66 Bochum, 31.07.2009 Hans Kompernaß - Geschäftsführer - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten. DE/AT/CH...
 • Seite 78 IAN 35319 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by ORFGEN Marketing Last Information Update · Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stanje informacija · Stand der Informationen: 07 / 2009 Ident.-No.: PHKS66072009-GB / SI / CZ / SK / HR / DE / AT / CH...

Inhaltsverzeichnis