Parkside PHKS 66 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Handkreissäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PHKS 66
CIRCULAR SAW
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
RUČNÁ KOTÚČOVÁ PÍLA
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na obsluhu
Downloaded from
www.Manualslib.com
manuals search engine
RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
HANDKREISSÄGE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHKS 66

 • Seite 1 PHKS 66 CIRCULAR SAW RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA Operation and Safety Notes Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Translation of original operation manual Překlad originálního provozního návodu RUČNÁ KOTÚČOVÁ PÍLA HANDKREISSÄGE Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny Bedienungs- und Sicherheitshinweise Preklad originálneho návodu na obsluhu...
 • Seite 2 Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Před čtením si odklopte obě dvě strany s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte obidve strany s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja. Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 3 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 4 max. 5 mm max. 5 mm Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ........................Page 6 Features and equipment ....................Page 6 Included items .......................Page 7 Technical information ....................Page 7 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety .....................Page 7 2. Electrical safety ......................Page 8 3. Personal safety ......................Page 8 4.
 • Seite 6: Introduction

  Risk of explosion! with your household refuse! Keep children away from Dispose packaging and appliance in electrical power tools! an environmentally-friendly way! Circular saw PHKS 66 improper use and could give rise to considerable dangers. Not suitable for commercial use. © Introduction ©...
 • Seite 7: Included Items

  Introduction / General safety advice for electrical power tools Guide fence The vibration level given in these WARNING! Riving knife instructions has been measured in accordance with Sawdust removal connector a standardised measurement procedure specified in Adapter for vacuum sawdust removal EN 60745 and can be used to compare devices.
 • Seite 8: Electrical Safety

  General safety advice for electrical power tools 3. Personal safety Keep children and other people away while you are operating the electrical tool. Distractions a) Remain alert at all times, watch what can cause you to lose control of the device. you are doing and always proceed with caution.
 • Seite 9: Careful Handling And Use Of Electrical Power Tools

  General safety advice for electrical power tools 4. Careful handling and use of Safety advice relating electrical power tools specifically to this device ½ a) Do not overload the device. Always Ensure that the device is always used in accord- ance with the advice in these operating instruc- use an electrical power tool that is tions and only by persons over 16 years of age.
 • Seite 10 General safety advice for electrical power tools c) Set the cutting depth to match the thick- b) If the saw blade jams or sawing stops ness of the workpiece. Less than a full tooth for another reason, release the ON / height should be visible below the workpiece.
 • Seite 11 General safety advice for electrical power tools from rotating and the force of the motor throws Special safety advice for circular saws the device back in the direction of the operator. and riving knives c) If the sawblade distorts or becomes misaligned a) Use the riving knife matched to the in- in the saw cut, the teeth at the rear edge of the stalled saw blade.
 • Seite 12: Preparing For Use

  Never use the device for a purpose for which it was not intended. ½ Always keep the device clean, dry and free of The PHKS 66 circular saw has Intelligent Power oil or grease. Control. ½ If the saw is used whilst fixed in place on a saw ta- This automatic power ble then the saw table must have a restart cut-out.
 • Seite 13: Setting The Cutting Angle

  Preparing for use first with the front edge of the base plate Switching off: Release the ON / OFF switch against the material. 2. Align the device using the guide fence with reference to marked-out line or by using © Setting the cutting angle the laser.
 • Seite 14: Connecting The Vacuum Sawdust Extraction Device

  Preparing for use © Installing and setting Make sure that the cutting speed resulting from the the riving knife effects of different saw blades, materials and the force you apply to advance the saw is always less than the circumferential speed (CS) under no load. The distance between the riving WARNING! knife...
 • Seite 15: Maintenance And Cleaning

  Maintenance and cleaning / Service / Warranty / Disposal © Maintenance and cleaning WARNING! DANGER OF INJURY! DES UK LTD Always pull the mains plug out of the socket before Tel.: 0871 5000 700 (£ 0,10 / minute) doing any work on the device. e-mail: support.uk@kompernass.com Clean the device after you have finished using it.
 • Seite 16: Declaration Of Conformity / Manufacturer

  EN55014-2 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN61000-6-1 EN61000-6-3 Type / Device description: Circular saw PHKS 66 Date of manufacture (DOM): 12 - 2009 Bochum, 31.12.2009 Hans Kompernaß - Managing Director - We reserve the right to make technical modifica- tions in the course of further development.
 • Seite 17 Sicherheit / Bedienung Seznam obsahu Úvod Použití ke stanovenému účelu ..................Strana 18 Vybavení ........................Strana 18 Rozsah dodávky ......................Strana 19 Technické údaje ......................Strana 19 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje 1. Bezpečnost na pracovišti ..................Strana 19 2. Elektrická bezpečnost ....................Strana 20 3.
 • Seite 18: Úvod

  Obal i přístroj nechte zlikvidovat v Chraňte elektrický nástroj před dětmi! souladu s předpisy o ochraně životního prostředí! Ruční kotoučová pila PHKS 66 ke stanovenému účelu a skrývá značná nebezpečí úrazu. Nehodí se k průmyslovému použití. ©...
 • Seite 19: Rozsah Dodávky

  Úvod / Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje Upínač rovnoběžného dorazu Hodnocené zrychlení, typické: Rovnoběžný doraz Vibrace přenášené do rukou Roztahovací klín a paží: a = 3,447 m / s Výhoz třísek Nejistota K = 1,5 m / s Adaptér k odsávání prachu Stupnice hloubky řezu Hladina vibrací...
 • Seite 20: Elektrická Bezpečnost

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje Nepracujte se zařízením ochranný spínač proti chybnému prou- du. Použití ochranného spínače proti chybnému v okolí ohroženém výbu- proudu snižujte riziko úrazu elektrickým proudem. chem, v němž se nacházejí kapaliny, plyny nebo prachy. Elektrické nástroje vyrábějí jiskry, které mohou zapálit 3.
 • Seite 21: Pečlivé Zacházení S Elektrickými Nástroji A Jejich Použití

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje 4. Pečlivé zacházení s elektrickými Bezpečnostní pokyny nástroji a jejich použití specifické pro zařízení ½ a) Zařízení nepřetěžujte. Pro práci pou- Ujistěte se, že výhradně osoby starší než 16 let uvedou zařízení předpisově podle pokynů žijte k tomu určených elektrických nástrojů.
 • Seite 22 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje c) Přizpůsobte hloubku řezu tloušťce ob- v materiálu klidně, až se pilový list robku. Pod obrobkem by měla být vidět méně úplně zastaví. Nikdy se nepokoušejte než polovina výšky zubu. odstranit pilu z obrobku nebo ji táhnout d) Obrobek, který...
 • Seite 23 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje pilový list pohybuje ven ze štěrbiny pily a pila listu pilového listu, ale tenčí než šířka zubu pilo- skočí zpět ve směru k obsluhující osobě. vého listu. b) Seřiďte roztahovací klín, jak je popsá- no v návodu k obsluze. Chybná tloušťka, Speciální...
 • Seite 24: Uvedení Do Provozu

  Tak se budete bezpečně chovat: © Uvedení do provozu ½ Při nebezpečí okamžitě vytáhněte síťovou Ručí kotoučová pila PHKS 66 disponuje Intelligent zástrčku ze zásuvky. Power Control. ½ Nikdy nepoužívejte zařízení k nestanovenému Toto automatické zá- účelu.
 • Seite 25: Nastavení Úhlu Řezu

  Uvedení do provozu © Nastavení úhlu řezu 2. Seřiďte stroj na rovnoběžném dorazu nebo na označené lince, popř. na laseru. Úhel řezu můžete určit pomocí stupnice úhlu řezu 12 b 3. Držte stroj oběma rukama na rukojetích (viz obr. Uvolněte křídlové šrouby / svěrací čepy volby A) a řežte mírným tlakem.
 • Seite 26: Připojení Odsávání Třísek

  Uvedení do provozu / Údržba a čistění vislosti na její posuvné síle vždy nižší než obvodová V případě, že byl roztahovací klín např. pro ponorné rychlost (UGS) při chodu naprázdno. řezy odstraněn, musí se při vsazení roztahovacího klínu tento odstup bezpodmínečně dodržet (obr. F). ©...
 • Seite 27: Servis

  Údržba a čistění / Servis / Záruka / Zlikvidování K čistění pouzdra používejte tkaninu a nikdy benzin, rozpouštědla nebo čistidla. Ing. Martin Šimák, zprostředkovatel servisu výrobků Kompernass © Servis Malešické nám.1 108 00 Praha 10 ½ VÝSTRAHA! Zařízení nechejte Hotline: 800 400 235 opravit jen místem servisu nebo od- Fax: 271 722 939...
 • Seite 28: Prohlášení O Shodnosti / Výrobce

  EN55014-1 EN55014-2 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN61000-6-1 EN61000-6-3 Typ / Označení přístroje: Ruční kotoučová pila PHKS 66 Date of manufacture (DOM): 12 - 2009 Bochum, 31.12.2009 Hans Kompernaß - obchodní vedoucí - Technické změny ve smyslu dalšího vývoje jsou vyhrazeny. 28 CZ Downloaded from www.Manualslib.com...
 • Seite 29 Sicherheit / Bedienung Zoznam obsahu Úvod Používanie v súlade s určením ..................Strana 30 Vybavenie ........................Strana 30 Obsah dodávky ......................Strana 31 Technické údaje ......................Strana 31 Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje 1. Bezpečnosť pracovného miesta ................Strana 31 2. Elektrická bezpečnosť ....................Strana 32 3.
 • Seite 30: Úvod

  Elektrické náradie držte mimo Balenie prístroja a prístroj zlikvidujte dosahu detí! ekologickým spôsobom! Ručná kotúčová píla PHKS 66 považuje za porušenie účelu použitia a je spojené so značným rizikom úrazu. Píla nie je určená na priemyselné použitie. © Úvod ©...
 • Seite 31: Obsah Dodávky

  Úvod / Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje upnutie paralelnej zarážky Hladina vibrácií udaných v VAROVANIE! paralelná zarážka týchto pokynoch bola nameraná pomocou mera- štiepací klin cieho postupu normovaného v EN 60745 a môže vyhadzovač triesok sa použiť na porovnanie prístrojov. Hladina vibrácií adaptér na odsávanie prachu sa zmení...
 • Seite 32: Elektrická Bezpečnosť

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje 3. Bezpečnosť osôb prach. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary. a) Buďte vždy opatrní, dávajte pozor na Počas používania elektrické- ho náradia zamedzte prístup to, čo robíte a k práci s elektrickým deťom a iným osobám. náradím pristupujte s rozvahou.
 • Seite 33: Bezpečná Manipulácia A Používanie Elektrických Nástrojov

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje 4. Bezpečná manipulácia a použí- Bezpečnostné pokyny vanie elektrických nástrojov špecifické pre tento prístroj ½ a) Prístroj nepreťažujte. Pre svoju prácu Zabezpečte, aby prístroj uvádzali do prevádz- ky výlučne osoby nad 16 rokov, a to v súlade používajte len vhodné...
 • Seite 34 Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje c) Hĺbku rezu prispôsobte hrúbke obrá- b) Ak sa pílový list zasekne, alebo ak sa baného predmetu. Pod obrábaným pred- pílenie preruší z iného dôvodu, pustite metom by mal byť viditeľný na menej než jednu ZAPÍNAČ...
 • Seite 35 Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje b) Ak pílový list uviazne alebo sa zasekne v uza- Špeciálne bezpečnostné pokyny pre tvárajúcej sa štrbine rezu, zablokuje ju a sila ručnú kotúčovú pílu a štiepací klin motora vráti prístroj smerom k obsluhe. a) Používajte štiepací klin, ktorý je c) Ak sa pílový...
 • Seite 36: Uvedenie Do Prevádzky

  Uvedenie do prevádzky V prípade nebezpečenstva ihneď vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. ½ Nikdy nepoužívajte prístroj na iné než vyhrade- Ručná kotúčová píla PHKS 66 je vybavená systémom né účely. Intelligent Power Control. ½ Prístroj musí byť vždy čistý, suchý, bez oleja Tento automatický...
 • Seite 37: Nastavenie Uhla Rezu

  Uvedenie do prevádzky © Ovládanie ručnej kotúčovej píly Vypnutie: Pustite ZAPÍNAČ / VYPÍNAČ 1. Stroj zapnite podľa opisu v bode »Zapnutie a vypnutie« a potom ho priložte prednou hranou © Nastavenie uhla rezu základnej dosky na materiál. 2. Stroj vyrovnajte pomocou paralelnej zarážky Uhol rezu môžete určiť...
 • Seite 38: Pripojenie Odsávania Triesok

  Uvedenie do prevádzky © Demontáž a nastavenie Nezabúdajte, že rýchlosť rezu je v dôsledku roz- štiepacieho klinu dielnych pílových listov, materiálov, ako aj v závis- losti od vašej sily posuvu vždy nižšia než rýchlosť obehu (UGS) pri voľnobehu. Vzdialenosť medzi štiepacím VAROVANIE! klinom a pílovým listom nesmie byť...
 • Seite 39: Údržba A Čistenie

  Údržba a čistenie / Servis / Záruśná lehota / Likvidácia © Údržba a čistenie prípade oprav, ktoré neurobila naša servisná po- bočka s oprávnením, sa platnosť záruky ruší. Táto záruka neobmedzuje vaše zákonné práva. VAROVANIE! NEBEZPEČENSTVO PO- RANENIA! Pred vykonávaním prác na spotrebiči vytiahnite elektrickú...
 • Seite 40: Vyhlásenie O Zhode / Vyhlásenie Výrobcu

  2004 / 108 / EC EN55014-1 EN55014-2 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN61000-6-1 EN61000-6-3 Typ / Názov prístroja: Ručná kotúčová píla PHKS 66 Date of manufacture (DOM): 12 - 2009 Bochum, 31.12.2009 Hans Kompernaß - konateľ - Technické zmeny v zmysle ďalšieho vývoja sú vyhradené. 40 SK Downloaded from www.Manualslib.com...
 • Seite 41 Sicherheit / Bedienung Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .................Seite 42 Ausstattung ........................Seite 42 Lieferumfang ........................Seite 43 Technische Daten ......................Seite 43 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ....................Seite 43 2. Elektrische Sicherheit ....................Seite 44 3. Sicherheit von Personen ...................Seite 44 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..........Seite 45 Gerätespezifische Sicherheitshinweise für Handkreissägen ........Seite 45 Inbetriebnahme Ein- und ausschalten ......................Seite 49...
 • Seite 42: Einleitung

  Elektronischer Sanftanlauf Werfen Sie Akkus nicht in Explosionsgefahr! den Hausmüll! Kinder vom Elektrowerkzeug Entsorgen Sie Verpackung und Gerät fernhalten! umweltgerecht! © Handkreissäge PHKS 66 Ausstattung Stellrad Drehzahlvorwahl © Einleitung Einschaltsperre EIN- / AUS-Schalter Machen Sie sich vor der ersten Inbetrieb- Spindelarretierung nahme mit den Funktionen des Gerätes...
 • Seite 43: Lieferumfang

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Zusatzgriff gleich verwendet werden. Der Schwingungspegel Antriebsspindel wird sich entsprechend dem Einsatz des Elektro- Aufnahmeflansch werkzeugs verändern und kann in manchen Fällen Spannflansch über dem in diesen Anweisungen angegebenen Spannschraube / Unterlegscheibe Wert liegen. Die Schwingungsbelastung könnte Spaltkeilbefestigung unterschätzt werden, wenn das Elektrowerkzeug Befestigungsschrauben...
 • Seite 44: Elektrische Sicherheit

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz Halten Sie Kinder und andere eines Fehlerstromschutzschalters vermindert Personen während der Be- das Risiko eines elektrischen Schlages. nutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren. 3. Sicherheit von Personen 2.
 • Seite 45: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf Haare können von sich bewegenden Teilen und sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerk- zeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen erfasst werden. g) Wenn Staubabsaug- und -auffangein- sich weniger und sind leichter zu führen. g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, richtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese...
 • Seite 46 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Hinweis: Halten Sie das Netzkabel stets vom ben oder- schrauben. Die Sägeblatt-Unter- Wirkungskreis der Maschine fern und führen Sie legscheiben und - schrauben wurden speziell für Ihre Säge konstruiert, für optimale Leistung und es nach hinten von der Maschine weg. Betriebssicherheit.
 • Seite 47 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Seiten, sowohl in Nähe des Sägespalts als auch unbeabsichtigt zu Boden fallen, kann die untere am Rand, abgestützt werden. Schutzhaube verbogen werden. Öffnen Sie die e) Verwenden Sie keine stumpfen oder Schutzhaube mit dem Rückziehhebel und stellen beschädigten Sägeblätter.
 • Seite 48 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge d) Damit der Spaltkeil wirken kann, schrauben Sie die Abdeckung des Batteriefachs wieder fest. muss er sich im Sägespalt befinden. Bei kurzen Schnitten ist der Spaltkeil unwirksam, VORSICHT! Wenn andere als die hier ange- um einen Rückschlag zu verhindern. gebenen Bedienungs- oder Justiereinrichtungen e) Betreiben Sie die Säge nicht mit verbo- benutzt, oder andere Verfahrensweisen ausgeführt...
 • Seite 49: Inbetriebnahme

  Schnitt-Tiefe an der Skala ein und ziehen Sie den Schnellspanhebel wieder fest. © Inbetriebnahme © Parallelanschlag einstellen Die Handkreissäge PHKS 66 verfügt über Intelligent Power Control. Dieser automatische Lösen Sie die Flügelschraube an der Grund- Kraftnachschub platte und setzen Sie den Parallelanschlag...
 • Seite 50: Drehzahl Einstellen

  Inbetriebnahme © Spanabsaugung anschließen an den Griffen (siehe Abb. A) und sägen Sie mit mäßigem Druck. Stecken Sie den Adapter zur Staubabsaugung in den Spanauswurf © Drehzahl einstellen Schließen Sie eine zugelassene Staub- und Spanabsaugung an (siehe Abb. A). Drehen Sie das Stellrad in die gewünschte Drehzahlstufe (Pfeilmarkierung ©...
 • Seite 51: Tipps Und Tricks

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service / Garantie © Service Spaltkeil ausbauen (siehe auch Abb. E): 1. Die Flügelschraube der Schnitt-Tiefenvorwahl ½ lösen und die Kreissäge bis zum Anschlag nach WARNUNG! Lassen Sie Ihr Gerät oben schwenken; die Spaltkeilbefestigung nur von qualifiziertem Fachpersonal wird freigegeben.
 • Seite 52: Entsorgung

  EN61000-6-3 nicht in den Hausmüll! Gemäß Europäischer Richtlinie 2002 / 96 / EC Typbezeichnung der Maschine: müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt Handkreissäge PHKS 66 gesammelt und einer umweltgerechten Wiederver- wertung zugeführt werden. Herstellungsjahr: 12 - 2009 Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder...
 • Seite 53 IAN 38181 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by ORFGEN Marketing Last Information Update · Stav informací · Stav informácií Stand der Informationen: 12 / 2009 · Ident.-No.: PHKS66122009-GB / CZ / SK / DE / AT / CH Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...

Inhaltsverzeichnis