Parkside PHKS 1350 C2 Originalbetriebsanleitung

Handkreissäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CIRCULAR SAW PHKS 1350 C2
PILARKA RĘCZNA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
HANDKREISSÄGE
Originalbetriebsanleitung
IAN 315014
RANKINIS DISKINIS PJŪKLAS
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHKS 1350 C2

 • Seite 1 CIRCULAR SAW PHKS 1350 C2 RANKINIS DISKINIS PJŪKLAS PILARKA RĘCZNA Naudojimo instrukcijos originalo vertimas Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi HANDKREISSÄGE Originalbetriebsanleitung IAN 315014...
 • Seite 2 Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importer ............13 Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności ......14 PHKS 1350 C2  ...
 • Seite 5: Wstęp

  PILARKA RĘCZNA Ogranicznik równoległy PHKS 1350 C2 Kołnierz mocujący Śruba mocująca / podkładka Wstęp Osłona Gratulujemy zakupu nowego urządzenia . Wybrany produkt charakteryzuje się wysoką jako- Dźwignia odciągania osłony ścią . Instrukcja obsługi stanowi część niniejszego Tarcza pilarska produktu . Zawiera ona ważne informacje na temat Wyrzut wiórów...
 • Seite 6: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Elektronarzędzi

  . Należy przy tym uwzględnić wszystkie części cyklu pracy (na przykład czas, przez jaki elek- tronarzędzie pozostaje wyłączone, oraz takie, w których jest ono wprawdzie włączone, ale nie pracuje pod obciążeniem) . PHKS 1350 C2   │  3 ■...
 • Seite 7: Bezpieczeństwo Elektryczne

  . g) Jeżeli możliwe jest podłączenie odciągu i zbiornika pyłu, należy je podłączyć i uży- wać ich w prawidłowy sposób. Zastosowanie odciągu pyłowego może zmniejszyć zagroże- nia związane z zapyleniem . ■ 4  │   PHKS 1350 C2...
 • Seite 8: Użytkowanie I Obsługa Elektro Narzędzia

  Zadbane narzędzia skrawające by zminimalizować ryzyko kontaktu z ciałem, z ostrymi ostrzami rzadziej się blokują i pozwa- zakleszczenia się tarczy pilarskiej lub utraty lają się lepiej prowadzić . kontroli nad urządzeniem . PHKS 1350 C2   │  5 ■...
 • Seite 9 . cięcia. Jeżeli te ustawienia zmienią się podczas cięcia, tarcza pilarska może się zakleszczyć i spowodować odbicie . ■ 6  │   PHKS 1350 C2...
 • Seite 10: Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa Przy Używaniu Tarcz Pilarskich

  Nieosłonięta tarcza pilarska w trakcie dobiegu porusza pilarkę w kierunku przeciw- nym do kierunku cięcia i tnie wszystko na swojej drodze . Należy przy tym pamiętać o czasie dobiegu tarczy pilarskiej . PHKS 1350 C2   │  7 ■...
 • Seite 11 . ► Baterie należy zawsze wkładać z zachowa- niem odpowiedniej biegunowości, w przeciw- nym razie istnieje ryzyko wybuchu . ► Na czas dłuższej przerwy w użytkowaniu urządzenia, wyjmij z niego baterie . ■ 8  │   PHKS 1350 C2...
 • Seite 12: Oryginalne Akcesoria I Urządzenia Dodatkowe

  . ■ Wyjmij zużyte baterie . Ręczna pilarka tarczowa PHKS 1350 C2 wyposa- ■ Umieść w urządzeniu dwie nowe pastylkowe żona jest w system inteligentnego sterowania mocą baterie alkaliczne 1,5 V typu AG 13 / LR 44 (Intelligent Power Control) .
 • Seite 13: Montaż / Ustawienie Ogranicznika Równoległego

  . pyłu i wiórów . 2 . Ustawić urządzenie według ogranicznika rów- noległego lub według wyznaczonej linii . 3 . Trzymać urządzenie oburącz za uchwyty i ciąć z umiarkowanym dociskiem . ■ 10  │   PHKS 1350 C2...
 • Seite 14: Włączanie I Wyłączanie Lasera

  Płyty wiórowe ze spoiną cemen- zasad ochrony środowiska naturalnego . tową O informacje na temat usuwania zużytego urzą- dzenia należy zapytać w najbliższym urzędzie gminy lub miasta . PHKS 1350 C2   │  11 ■...
 • Seite 15: Utylizacja Baterii

  . Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części . Wszelkie szkody i wady wykryte w chwili zakupu należy zgłosić bezpośrednio po rozpakowaniu urządzenia . Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie . ■ 12  │   PHKS 1350 C2...
 • Seite 16: Serwis

  IAN 315014 Importer Pamiętaj, że poniższy adres nie jest adresem serwisu . Skontaktuj się najpierw z odpowiednim punktem serwisowym . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM NIEMCY www .kompernass .com PHKS 1350 C2   │  13 ■...
 • Seite 17: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności

  EN 55014-2: 2015 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 EN 60825-1: 2014 EN 50581: 2012 Oznaczenie typu maszyny: Pilarka ręczna PHKS 1350 C2 Rok produkcji: 01 - 2019 Numer seryjny: IAN 315014 Bochum, 29 .01 .2019 Semi Uguzlu - Kierownik ds . zarządzania jakością - Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach procesu udoskonalania urządzenia .
 • Seite 18 Importuotojas ........... 27 Atitikties deklaracijos originalo vertimas ......28 PHKS 1350 C2  ...
 • Seite 19: Įžanga

  RANKINIS DISKINIS PJŪKLAS Pjovimo diskas PHKS 1350 C2 Drožlių išmetimo anga Dulkių susiurbimo įrenginio adapteris Įžanga Sūkių skaičiaus reguliatorius Sveikiname įsigijus naują įrankį . Jūs pasirinkote kokybišką gaminį . Naudojimo instrukcija yra Baterijų skyrelio dangtelis sudedamoji šio gaminio dalis . Joje pateikti svar- Tiekiamas rinkinys būs saugos, naudojimo ir utilizavimo nurodymai .
 • Seite 20: Elektrinių Įrankių Naudojimo Bendrieji Saugos Nurodymai

  šildymo įrenginių, viry- klių ir šaldytuvų. Kai kūnas įžemintas, padidėja elektros smūgio pavojus . c) Saugokite elektrinius įrankius nuo lietaus ar drėgmės. Į elektrinio įrankio vidų patekus vandens, padidėja elektros smūgio pavojus . PHKS 1350 C2   │  17 ■...
 • Seite 21: Žmonių Sauga

  Venkite nenatūralios kūno padėties. Stovėkite būtų pataisytos. Daug nelaimingų atsitikimų stabiliai, visada išlaikykite pusiausvyrą. Taip įvyksta dėl netinkamai prižiūrimų elektrinių įran- geriau galėsite kontroliuoti elektrinį įrankį nenu- kių . matytomis aplinkybėmis . ■ 18  │   PHKS 1350 C2...
 • Seite 22: Saugos Nurodymai Dirbant Su Rankiniais Diskiniais Pjūklais

  įstrigimo ar jo tapimo nevaldomu atatrankos diskinis pjūklas gali atšokti atgal, pavojų . tačiau tinkamomis atsargumo priemonėmis e) Elektrinį įrankį laikykite tik už izoliuotų ran- dirbantysis gali suvaldyti atatrankos jėgas . kenos paviršių, jei dirbant papildomas darbo PHKS 1350 C2   │  19 ■...
 • Seite 23 į nemato- kryptimi ir pjauną viską, kas pasitaiko jo kelyje . mus objektus ir sukelti atatranką . Atkreipkite dėmesį, kad turi praeiti šiek tiek laiko, kol pjūklas visiškai sustos . ■ 20  │   PHKS 1350 C2...
 • Seite 24: Saugos Nurodymai Dirbant Su Diskinių Pjūklų Pjovimo Diskais

  čia nurodyta, galite priemones! būti pavojingai apšvitinti . Dėvėkite apsauginius akinius! NURODYMAS ■ Naudojant įrankį ne pagal gamintojo nau- Naudokite klausos apsaugos priemo- dojimo instrukciją, gali pablogėti numatytoji nes! apsauga . PHKS 1350 C2   │  21 ■...
 • Seite 25: Originalūs Priedai Ir Papildoma Įranga

  Baterijas visada įdėkite tinkamu poliumi, Atleidus apsauginio gaubto pakėlimo svirtį antraip jos gali sprogti . apsauginis gaubtas turi laisvai grįžti į savo ► Jei prietaiso ketinate ilgesnį laiką nenaudoti, pradinę padėtį . išimkite iš jo baterijas . ■ 22  │   PHKS 1350 C2...
 • Seite 26: Pradėjimas Naudoti

  ► Rodyklė ant pjovimo disko turi sutapti su sukimosi krypties rodykle (ant įrankio pažy- mėta sukimosi kryptimi) . Rankiniame diskiniame pjūkle PHKS 1350 C2 yra „Intelligent Power Control“ sistema . Ši automatinė ■ Įsitikinkite, kad pjovimo diskas tinka įrankio galios reguliavimo sistema tam tikrame sūkių skai- sūkių...
 • Seite 27: Naudojimas

  PVC plokštės 3–5 nestipriai spausdami pjaukite . Akrilo stiklo plokštės, organinis 2–4 stiklas Aliuminio plokštės 4–6 Aliuminio profiliai 4–6 Gipso kartono plokštės 1–2 Akmens vatos plokštės 1–2 Cementu sujungtos medžio drož- 1–2 lių plokštės ■ 24  │   PHKS 1350 C2...
 • Seite 28: Patarimai Ir Gudrybės

  Elektrinių įrankių neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis! Pagal Europos direktyvą 2012/19/EU panaudoti elektriniai įrankiai turi būti surenkami atskirai ir atiduodami perdirbti aplinkai nekenksmingu būdu . Kaip utilizuoti nebenaudojamą įrankį, sužinosite savivaldybės arba miesto administracijoje . PHKS 1350 C2   │  25 ■...
 • Seite 29: Kompernaß Handels Gmbh Garantija

  (kasos čekį) ir nurodę trūkumą bei jo atsiradimo laiką, nemokamai galėsite išsiųsti jums nurodytu techninės priežiūros tarnybos adresu . Svetainėje www .lidl-service .com galite atsisiųsti šį ir daugiau žinynų, gaminių vaizdo įrašų ir programinės įrangos . ■ 26  │   PHKS 1350 C2...
 • Seite 30: Priežiūra

  IAN 315014 Importuotojas Atminkite, kad šis adresas nėra techninės priežiūros tarnybos adresas . Pirmiausia susisiekite su nurodyta klientų aptarnavimo tarnyba . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM VOKIETIJA www .kompernass .com PHKS 1350 C2   │  27 ■...
 • Seite 31: Atitikties Deklaracijos Originalo Vertimas

  EN 55014-2: 2015 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 EN 60825-1: 2014 EN 50581: 2012 Įrankio tipas: Rankinis diskinis pjūklas PHKS 1350 C2 Pagaminimo metai: 01 - 2019 Serijos numeris: IAN 315014 Bochumas, 2019-01-29 Semi Uguzlu - Kokybės vadybininkas - Galimi techniniai pakeitimai tobulinant gaminį...
 • Seite 32 Original­Konformitätserklärung ........42 PHKS 1350 C2 DE │...
 • Seite 33: Einleitung

  HANDKREISSÄGE Rückziehhebel für Schutzhaube PHKS 1350 C2 Sägeblatt Spanauswurf Einleitung Adapter für Staubabsaugung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges Stellrad für Drehzahlvorwahl Produkt entschieden . Die Bedienungsanleitung ist Abdeckung des Batteriefachs Teil dieses Produkts .
 • Seite 34: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Versäumnisse bei der Einhaltung oder sich bewegenden Teilen. Beschädigte der nachfolgenden Anweisungen können oder verwickelte Anschlussleitungen erhöhen das elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Risiko eines elektrischen Schlages . Verletzungen verursachen . PHKS 1350 C2 DE │ AT │ CH   │  31 ■...
 • Seite 35: Sicherheit Von Personen

  Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. bewegliche Teile einwandfrei funktionieren Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder ■ 32  │   DE │ AT │ CH PHKS 1350 C2...
 • Seite 36: Service

  Zähne Werkstücks an. Es sollte weniger als eine volle der hinteren Sägeblattkante in der Oberfläche Zahnhöhe unter dem Werkstück sichtbar sein . des Werkstücks verhaken, wodurch sich das PHKS 1350 C2 DE │ AT │ CH   │  33...
 • Seite 37 Weg ist . Beachten Sie dabei durch einen zu engen Sägespalt eine erhöhte die Nachlaufzeit der Säge . Reibung, Klemmen des Sägeblattes und Rück- schlag . ■ 34  │   DE │ AT │ CH PHKS 1350 C2...
 • Seite 38: Sicherheitshinweise Für Kreissägeblätter

  Strahlungsexposition führen . Schutzbrille tragen! HINWEIS ■ Wird das Gerät nicht entsprechend der Gehörschutz tragen! Betriebsanleitung des Herstellers benutzt, kann der vorgesehene Schutz beeinträchtigt sein . PHKS 1350 C2 DE │ AT │ CH   │  35 ■...
 • Seite 39: Originalzubehör / -Zusatzgeräte

  Beim Loslassen des Rückziehhebels muss ► Entnehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, sich die Schutzhaube einwandfrei in ihre wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen . Ausgangsposition zurückbewegen . ■ 36  │   DE │ AT │ CH PHKS 1350 C2...
 • Seite 40: Inbetriebnahme

  WARNUNG! ► Der Pfeil auf dem Sägeblatt muss mit dem Drehrichtungspfeil (Laufrichtung, am Gerät Die Handkreissäge PHKS 1350 C2 verfügt über Intel- markiert) übereinstimmen . ligent Power Control . Dieser automatische Kraftnach- schub bewirkt, dass in einem bestimmten Drehzahlbe- ■...
 • Seite 41: Bedienung

  Linie aus . Steinwollplatten 3 . Halten Sie die Maschine mit beiden Händen an den Griffen und sägen Sie mit mäßigem Druck . Zementgebundene Spanplatten ■ 38  │   DE │ AT │ CH PHKS 1350 C2...
 • Seite 42: Tipps Und Tricks

  Batterien/Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können . Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück . Batterien müssen vor der Entsorgung aus dem Gerät entfernt werden . PHKS 1350 C2 DE │ AT │ CH   │  39 ■...
 • Seite 43: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden . ■ 40  │   DE │ AT │ CH PHKS 1350 C2...
 • Seite 44: Service

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www .kompernass .com PHKS 1350 C2 DE │ AT │ CH   │  41 ■...
 • Seite 45: Original­konformitätserklärung

  EN 55014-1: 2006/A2: 2011 EN 55014-2: 2015 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 EN 60825-1: 2014 EN 50581: 2012 Typbezeichnung der Maschine: Handkreissäge PHKS 1350 C2 Herstellungsjahr: 01 - 2019 Seriennummer: IAN 315014 Bochum, 29 .01 .2019 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten .
 • Seite 46 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stan informacji Informacijos data · Stand der Informationen: 01 / 2019 Ident.-No.: PHKS1350C2-012019-1 IAN 315014...

Inhaltsverzeichnis