Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PLS 3000 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

ELECTRIC LEAF VACUUM / BLOWER PLS 3000 A1
ELECTRIC LEAF VACUUM / BLOWER
Translation of the original instructions
ELEKTRO-LAUBSAUGER/-BLÄSER
Originalbetriebsanleitung
IAN 315118
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
ΦΥΛΛΩΝ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PLS 3000 A1

 • Seite 1 ELECTRIC LEAF VACUUM / BLOWER PLS 3000 A1 ELECTRIC LEAF VACUUM / BLOWER ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΦΥΛΛΩΝ Translation of the original instructions Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας ELEKTRO-LAUBSAUGER/-BLÄSER Originalbetriebsanleitung IAN 315118...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Content Introduction Introduction ......... 4 Congratulations on the purchase of your Intended use ........ 4 new device. With it, you have chosen a General description ...... 5 high quality product. Scope of delivery - Parts list ....5 During production, this equipment has Function description......
 • Seite 5: General Description

  Function description The user or operator is responsible for ac- cidents causing injury to other people or damage to property. The electric leaf vacuum/blower has a The manufacturer cannot be held liable blowing/vacuuming unit for the blowing for damage when the blower is not used and suction functions.
 • Seite 6: Technical Data

  Warning: The vibration emission value may differ during actual use Electric leaf of the power tool from the stated vacuum/blower ..PLS 3000 A1 value depending on the manner in Rated input which the power tool is used. voltage U ....230 - 240 V~, 50 Hz Try to keep the exposure to vibra- Rated power P ......
 • Seite 7: General Notes On Safety

  Remove the plug from the Volume control scale mains. Immediately if the cable is damaged or cut. Symbols used in the instructions For saftey reasons, make sure Hazard symbol with in- that the safety cover over the suction opening is securely formation on prevention mounted! of personal injury and...
 • Seite 8 mediately switch off the unit • Make yourself familiar with your in an emergency. Improper surroundings and pay attention use of the unit may lead to to possible dangers which, un- serious injury. der certain circumstances, can be missed while working. •...
 • Seite 9 with grounded parts (e.g. metal ing its bolts) and other fastening fences, metal post). equipment are secured, as well • If a cable is damaged during as that the housing is undam- use, the mains connection ca- aged and the protective equip- ble must be disconnected from ment and shields are present.
 • Seite 10 • Keep fingers and feet away cable is damaged; after con- from the suction tube opening tact with foreign bodies or in and impeller wheel. There is a case of abnormal vibration; danger of injury. • Do not vacuum any moist or wet •...
 • Seite 11 parts to prevent damage to the • Keep the power source free of cable, which could lead to con- refuse or other accumulated tact with live parts. material to prevent it from be- • Ensure that the in-feed is empty coming damaged and avoid a potential fire.
 • Seite 12: Residual Risks

  Maintenance and storage: mains supply, and ensure that all moving parts have come to • Check the operational service- a standstill. Allow the machine ability and integrity of the de- to cool down before inspection, vice regularly in order to avoid changing settings etc.
 • Seite 13: Initial Start-Up

  dual risks will remain. Due to its con- blower pipe ( 9) or collection struction and build, this electric tool bag ( 14) is inserted. may present the following hazards: The second safety contact is a) Ear damage if working without located into the suction aperture ear protection.
 • Seite 14: Assembling/Dismantling The Two-Piece Suction Tube

  3. The protective cover of the suction into the motor housing (1) using the star aperture (7) must be closed. grip and screw (17). Close the protective cover and tighten it using the screw and star grip (13). The screw with star grip has to be tightened as far as it will go by hand, as otherwise the leaf vacuum The screw with star grip has to be...
 • Seite 15: Putting On The Carrying Strap

  Putting on the carrying After switching off the de- strap vice, the impeller wheel continues to rotate for some Never wear the carrying time. Danger of injury due to strap diagonally across your rotating tool. shoulders and chest: only wear it on one shoulder to Note noise protection laws and lo- ensure you can detach the cal regulations.
 • Seite 16 ing if desired. The shredding Suction operating mode: intensity depends on the size of the leaf material and its For safety reasons, both suc- residual moisture. Uses other tion tube sections and the than those described here collection bag must be cor- may damage the machine rectly mounted before you and put the operator at risk.
 • Seite 17: Cleaning And Maintenance

  Cleaning 3. Remove the carabiner (15) from the eyelets (19). Release the collection bag by pressing the locking button (8). Do not spray the appliance 4. Open the zip-fastener on the collection with water and do not im- merse it in water. Electric bag and empty it completely.
 • Seite 18: Spare Parts/Accessories

  Disposal and protection condition. Have our Service Centre re- place a defective impeller wheel. of the environment 4. Close the protective cover ( 7) or screw the suction tube ( 16) back Be environmentally friendly. Return the into place. tool, accessories and packaging to a recy- cling centre when you have finished with If the protective cover ( 7) and/...
 • Seite 19: Trouble Shooting

  Trouble shooting Problem Possible cause Corrective action Check the socket, cable, line, plug and No mains power supply fuse and have them repaired by a qua- lified electrician if necessary. Worn out carbon brushes Send in to Service Centre for repair Appliance Motor faulty won‘t start...
 • Seite 20: Guarantee

  Guarantee The guarantee applies for all material and manufacturing defects. This guarantee Dear Customer, does not extend to cover product parts that This equipment is provided with a 3-year are subject to normal wear and may there- guarantee from the date of purchase. fore be considered as wearing parts (e.g.
 • Seite 21: Repair Service

  Service-Center der to avoid acceptance problems and additional costs, please be sure to use only the address communicated to you. Service Great Britain Ensure that the consignment is not sent Tel.: 0800 404 7657 carriage forward or by bulky goods, E-Mail: grizzly@lidl.co.uk IAN 315118 express or other special freight.
 • Seite 22: Εισαγωγή

  Περιεχόμενα Εισαγωγή Εισαγωγή ........22 Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας Προβλεπόμενη χρήση ....22 συσκευής σας. Προτιμήσατε να αγοράσετε Γενική περιγραφή ....... 23 ένα προϊόν ανώτερης ποιότητας. Παραδοτέα υλικά ........23 Η ποιότητα αυτής της συσκευής ελέγχθηκε Περιγραφή λειτουργίας ......23 κατά...
 • Seite 23: Γενική Περιγραφή

  Γενική περιγραφή μπορεί να προκαλέσει ζημιές στη συσκευή και να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για το χρήστη. Θα βρείτε τις απεικονίσεις στην Η συσκευή δεν επιτρέπεται να μπροστινή και πίσω χρησιμοποιείται σε τομείς με επιβλαβείς για αναδιπλωνόμενη σελίδα. την υγεία σκόνες ή για υγρή αναρρόφηση. Παραδοτέα...
 • Seite 24: Επισκόπηση

  Τεχνικά στοιχεία Επισκόπηση 1 Περίβλημα κινητήρα ΗΛΕΚΤΡΙΚΌΣ ΦΥΣΗΤΉΡΑΣ 3 Ρυθμιστής ροής ΦΎΛΛΩΝ ......PLS 3000 A1 2.1 Λαβή σχήματος Τ Ονομαστική 2.2 λαβή χειρός τάση εισόδου U ..230 - 240 V~, 50 Hz 4 Διακόπτης ενεργοποίησης/ Ονομαστική απόδοση P ....3000 W απενεργοποίησης...
 • Seite 25: Υποδείξεις Ασφάλειας

  Για λόγους ασφάλειας Η αναφερόμενη τιμή μετάδοσης δόνησης προσέχετε ώστε η μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για προστατευτική επικάλυψη να αρχική εκτίμηση της έκθεσης. έχει τοποθετηθεί επάνω στο άνοιγμα αναρρόφησης! Προειδοποίηση: Η τιμή μετάδοσης της δόνησης μπορεί Για λόγους ασφάλειας πρέπει να...
 • Seite 26: Γενικές Υποδείξεις Ασφαλείας

  Γενικές υποδείξεις ασφαλείας Κρατάτε τουλάχιστον 5 m ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ απόσταση ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ασφαλείας από τρίτα πρόσωπα. ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΦΥΛΑΤΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ Μην εκθέτετε τη συσκευή ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΑΣ στην υγρασία. Μην εργάζεστε με βροχή. Διαβάστε σχολαστικά τις οδηγίες. Μαζεύετε τα μακριά μαλλιά. Προσοχή! Κατά...
 • Seite 27 Προετοιμασία: τη συσκευή, λόγω το θορύβου της. • Επιθεωρείτε πολύ προσεκτικά • Η προστατευτική διάταξη και την επιφάνεια που πρόκειται ο προσωπικός προστατευτικός να καθαριστεί και αφαιρείτε εξοπλισμός προστατεύουν οποιαδήποτε σύρματα, πέτρες, την υγεία τη δική σας και των τενεκεδάκια και λοιπά ξένα άλλων...
 • Seite 28 • Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε • Αποφεύγετε να φοράτε φαρδιά τη συσκευή και το καλώδιο με ρούχα ή ρούχα από τα οποία το φις για ενδεχόμενες ζημιές. κρέμονται κορδόνια ή γραβάτες. Αποφεύγετε τη σωματική επαφή • Θέτετε σε λειτουργία τη μηχανή με...
 • Seite 29 Εάν κατά τη μεταφορά της να επιμηκύνετε τη διάρκεια συσκευής έχετε το δάχτυλο χρήσης. στον διακόπτη ή συνδέσετε την • Αποφεύγετε να θέτετε σε ενεργοποιημένη συσκευή στην λειτουργία τη μηχανή σε άσχημες τροφοδοσία ρεύματος, μπορεί να καιρικές συνθήκες, ιδιαίτερα προκληθούν ατυχήματα. όταν...
 • Seite 30 κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης. • Πριν την ενεργοποίηση της • Σε περίπτωση ατυχήματος ή μηχανής εξασφαλίζετε ότι η βλάβης κατά τη διάρκεια της τροφοδοσία είναι άδεια. λειτουργίας πρέπει η συσκευή • Διατηρείτε το πρόσωπο και το να απενεργοποιηθεί αμέσως και σώμα...
 • Seite 31 είναι ο τοποθετημένος σάκος αποσυνδεθεί από τη σύνδεση συλλογής. δικτύου και τα εξαρτήματα αυτά • Διατηρείτε την πηγή ενέργειας ακινητοποιηθούν πλήρως ελεύθερη από απορρίμματα Συντήρηση και φύλαξη: και άλλες συγκεντρώσεις προς αποφυγή ζημιάς σε αυτήν ή πιθανής πυρκαγιάς. • Ελέγχετε τακτικά τη συσκευή ως •...
 • Seite 32: Υπολειπομενοι Κινδυνοι

  Πρόταση: φθαρμένοι διακόπτες πρέπει να αντικαθίστανται από συνεργείο εξυπηρέτησης πελατών. • Συνδέετε τη συσκευή, κατά το • Εάν σταματήσει το μηχάνημα δυνατόν, μόνο σε ρευματοδότες για σέρβις, επιθεώρηση, με διακόπτη κυκλώματος βλάβης φύλαξη ή για αλλαγή αξεσουάρ, γείωσης (RCD) με ονομαστικό απενεργοποιήστε...
 • Seite 33: Η Εγκατάσταση

  πεδίο κατά τη διάρκεια της Προσοχή! Υφίσταται λειτουργίας. Αυτό το πεδίο κίνδυνος τραυματισμού! μπορεί κατά περίπτωση να Κατά τη συναρμολόγηση επηρεάσει ενεργά ή παθητικά ή αποσυναρμολόγηση του ιατρικά εμφυτεύματα. Προς σωλήνα φυσήματος, του αποφυγή κινδύνου σοβαρών ή σωλήνα αναρρόφησης, της θανατηφόρων...
 • Seite 34: Σωλήνα Αναρρόφησης

  Η βίδα με αστεροειδή λαβή πρέπει απορρόφησης (16) με το βραχίονα να βιδωθεί μέσα έως τον αναστολέα στο άγκιστρο στην κάτω πλευρά του και να σφιχτεί με το χέρι, αλλιώς περιβλήματος κινητήρα (1) (δείτε την ο φυσητήρας δεν θα μπορεί λεπτομερή...
 • Seite 35: Τοποθέτηση Ιμάντα Μεταφοράς

  Χειρισμός κινητήρα (1) έως ότου κουμπώσει στην ασφάλιση (8). Προσοχή! Υφίσταται κίνδυνος 3. Αναρτήστε το άγκιστρο (15) του τραυματισμού! σάκου συλλογής (14) στις σχετικές Φοράτε κατά την εργασία προβλεπόμενες θηλιές (19) του σωλήνα με τη συσκευή κατάλληλο απορρόφησης. ρουχισμό και γάντια εργασίας.
 • Seite 36: Εργασία Με Τη Συσκευή

  υγρασίας. Οποιαδήποτε 1. Συνδέστε τη συσκευή στην τάση δικτύου. διαφορετική χρήση από την 2 Για την ενεργοποίηση ωθήστε το ανωτέρω περιγραφόμενη διακόπτη on/off (4): - σε είδος λειτουργίας ενδέχεται να προκαλέσει φυσήματος: προς τα δεξιά. ζημιές στο μηχάνημα και να - σε...
 • Seite 37: Καθαρισμός Και Συντήρηση

  σκούπα ή τσουγκράνα φύλλα που έχουν Η συσκευή είναι πάλι έτοιμη για κολλήσει στο δάπεδο. λειτουργία μόλις κρυώσει πλήρως. • Κατά την εργασία κρατάτε τη συσκευή Εκκένωση σάκου συλλογής: από τη χειρολαβή ( 2.2) ή από τη χειρολαβή ( 2.2) και τη χειρολαβή σχήματος...
 • Seite 38: Καθαρισμός

  Πριν από όλες τις εργασίες • Να ελέγχετε τα καλύμματα και απενεργοποιείτε τη συσκευή και τα προστατευτικά συστήματα τραβάτε το βύσμα δικτύου. για ενδεχόμενα ελαττώματα και σταθερότητα. Ενδεχομένως Οι εργασίες επισκευών και αντικαταστήστε τα. συντήρησης που δεν περιγράφονται Διορθώνετε τις εμφράξεις στις...
 • Seite 39: Αποθήκευση

  Αποθήκευση Μην πετάτε τις ηλεκτρικές συσκευές στα σκουπίδια. • Για τη φύλαξη μπορείτε να αφαιρέσετε πάλι το σωλήνα φυσήματος ( 9) ή/ • Παραδώστε τη συσκευή σε έναν τόπο και το σωλήνα αναρρόφησης ανακύκλωσης. Τα χρησιμοποιημένα 16) και το σάκο συλλογής ( πλαστικά...
 • Seite 40: Ανίχνευση Βλαβών

  Ανίχνευση βλαβών Πρόβλημα Πιθανή αιτία Άρση βλάβης Ελέγξτε την πρίζα, το καλώδιο, τον Δεν υπάρχει ρεύμα ρευματολήπτη, ενδεχ. επισκευή από ειδικό ηλεκτρολόγο. Διακόπτης on/off ( ελαττωματικός Η επισκευή πρέπει να διεξαχθεί από το κέντρο σέρβις Η συσκευή δεν Οι ψήκτρες είναι ενεργοποιείται...
 • Seite 41: Εγγύηση

  Εγγύηση να δηλωθούν αμέσως μετά το ξεπα- κετάρισμα. Για όλες τις επισκευές που Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη, καθίστανται απαραίτητες μετά τη λήξη της για τη συσκευή αυτή σας προσφέρουμε εγγύησης επιβαρύνεστε με τις σχετικές εγγύηση 3 ετών από την ημερομηνία της δαπάνες.
 • Seite 42: Σέρβις Επισκευής

  αποδεικτικό στοιχεί για την αγορά. σία συσκευών που μας απεστάλησαν καλά • Τον αριθμό προϊόντος θα τον βρείτε συσκευασμένες και με πληρωμένα ταχυδρο- στην ετικέτα στοιχείων της συσκευής, σε μικά τέλη. Προσοχή: Παρακαλούμε να στείλετε τη χαραγμένη σημείωση στο προϊόν, στο εξώφυλλο...
 • Seite 43: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........43 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......43 ein hochwertiges Gerät entschieden. Allgemeine Beschreibung ... 44 Dieses Gerät wurde während der Produkti- Lieferumfang........44 on auf Qualität geprüft und einer Endkon- Funktionsbeschreibung ....
 • Seite 44: Allgemeine Beschreibung

  Lieferumfang Das Gerät darf nicht in Bereichen mit ge- sundheitsgefährdenden Stäuben oder als Nasssauger verwendet werden. Packen Sie das Gerät aus und kontrollieren Das Gerät ist zum Gebrauch durch Er- Sie, ob es vollständig ist. Entsorgen Sie wachsene bestimmt. Jugendliche über 16 das Verpackungsmaterial ordnungsgemäß.
 • Seite 45: Technische Daten

  Elektrowerkzeugs mit einem Technische Daten anderen verwendet werden. Der angegebene Schwingungsemissionswert Elektro- kann auch zu einer einleitenden Einschät- Laubsauger/-bläser ..PLS 3000 A1 zung der Aussetzung verwendet werden. Nenneingangs- spannung U ....230-240 V~, 50 Hz Warnung: Nennleistung P ......3000 W...
 • Seite 46: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise Tragen Sie Augenschutz. Dieser Abschnitt behandelt die Tragen Sie Gehörschutz. grundlegenden Sicherheitsvorschrif- ten bei der Arbeit mit dem Gerät. Tragen Sie einen Atemschutz. Symbole und Tragen Sie rutschfeste Bildzeichen Sicherheitsschuhe. Bildzeichen auf dem Gerät: Halten Sie einen Sicherheitsabstand Achtung! von mind.
 • Seite 47: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Gefahrenzeichen mit Kindern, Personen mit eingeschränk- Angaben zur Verhütung ten körperlichen, sensorischen oder von Personenschä- geistigen Fähigkeiten oder unzu- den durch elektrischen reichender Erfahrung und Wissen Schlag. oder Personen, welche mit den An- weisungen nicht vertraut sind, darf Gebotszeichen mit Angaben die Verwendung der Maschine nie zur Verhütung von Schäden.
 • Seite 48 bung vertraut und achten Sie auf Schäden und Alterung. Vermei- mögliche Gefahren, die beim Ar- den Sie Körperberührungen mit beiten unter Umständen überhört geerdeten Teilen (z. B. Me tall - werden können. zäune, -pfosten). • Inspizieren Sie die zu reinigende •...
 • Seite 49 • Betreiben Sie die Maschine nicht anschließen, kann dies zu Unfäl- auf einer gepflasterten Oberflä- len führen. che oder einer Schotterdecke, • Richten Sie das Gerät während bei denen das ausgeworfene des Betriebs nicht auf Personen, Material Verletzungen verursa- insbesondere den Luftstrahl nicht chen könnte.
 • Seite 50 Dämpfe oder leicht entzündliche, es grundsätzlich hinter der Be- giftige oder explosive Stoffe an. dienungsperson. • Stoppen Sie die Maschine und • Tragen Sie das Gerät nicht am Ka- entfernen Sie den Stecker aus bel. Benutzen Sie das Kabel nicht, der Steckdose.
 • Seite 51 zone auf. - auf Beschädigungen untersu- • Seien Sie bei der Zuführung von chen; Material in die Maschine extrem - beschädigte Teile ersetzen sorgfältig, dass keine Metallstü- oder reparieren; cke, Steine, Flaschen, Büchsen - auf lose Teile überprüfen und oder andere Fremdobjekte ein- diese festziehen.
 • Seite 52: Restrisiken

  • Bewahren Sie das Gerät an ei- • Seien Sie sich bei der Instandhal- nem trockenen Ort und außerhalb tung das Häckselwerks bewusst, der Reichweite von Kindern auf. dass, obwohl die Energiequelle • Behandeln Sie Ihr Gerät mit aufgrund der Verriegelungsfunkti- Sorgfalt.
 • Seite 53: Inbetriebnahme

  a) Gehörschäden, falls kein Der Elektro-Laubsauger/-bläser ver- geeigneter Gehörschutz getragen fügt über zwei Sicherheitskontakte. Ein Sicherheitskontakt befindet sich wird. b) Gesundheitsschäden, die aus im Motorgehäuse ( 1), wo das Hand-Arm-Schwingungen Blasrohr ( 9) bzw. der resultieren, falls das Gerät Fangsack ( 14) aufgesteckt wird.
 • Seite 54: Zweiteiliges Saugrohr Montieren/Demontieren

  2. Schieben Sie das Blasrohr (9) nun auf Symbole ( ) am oberen und unteren die Blasöffnung des Motorgehäuses(1), Saugrohr, wie abgebildet, ineinander- bis der Verriegelungsknopf (8) einra- greifen. stet. 3. Hängen Sie das Saugrohr (16) 3. Die Schutzabdeckung der Ansaugöff- zuerst mit dem Steg am Haken auf nung (7) muss geschlossen sein.Schlie- die Unterseite des Motorgehäuses...
 • Seite 55: Tragegurt Anlegen

  Bedienung vorgesehenen Ösen (19) am Saugrohr ein. Achtung Verletzungsgefahr! Der Zusatzhandgriff (10) kann Tragen Sie beim Arbeiten mit dem Gerät in verschiedenen Stellungen eingerastet werden. Zum Ändern geeignete Kleidung und der Griffposition lösen Sie die Arbeitshandschuhe. Schraube mit Sterngriff (18), Vergewissern Sie sich vor verändern Sie die Griffposition und jeder Benutzung, dass das...
 • Seite 56: Arbeiten Mit Dem Gerät

  - bei Betriebsart Blasen: nach rechts Äste oder Astabschnitte, Tannen- - bei Betriebsart Saugen: nach links zapfen oder Ähnliches an, da diese 3. Zur Regulierung der Saug-/Blasleistung das Gerät, insbe sondere das Häck- betätigen Sie den Volumenregler (3). selwerk, beschädigen könnten. Reparaturen dieser Art 4.
 • Seite 57: Reinigung/Wartung

  Betriebsart Saugen: 1. Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie, bis das Flügelrad stillsteht. Aus Sicherheitsgründen müs- 2. Ziehen Sie den Netzstecker (6). sen beide Saugrohrteile und 3. Entfernen Sie die Karabiner (15) Fangsack korrekt montiert von den Ösen (19). Lösen Sie den sein, bevor Sie das Gerät Fangsack, indem Sie den Verriege- starten können.
 • Seite 58: Reinigung

  Verstopfungen Verwenden Sie keine Reinigungs- bzw. Lösungsmittel. Chemische Sub- und Blockierungen stanzen können die Kunststoffteile beseitigen des Gerätes angreifen. Laub und frische Pflanzenabschnitte Führen Sie folgende Reinigungs- und Wartungsarbeiten regelmäßig durch. können ggf. das Gerät verstopfen. Dadurch ist eine lange und zuverlässige Nutzung gewährleistet.
 • Seite 59: Entsorgung/Umweltschutz

  Entsorgung/ Umweltschutz Führen Sie Gerät, Zubehör und Verpackung einer umweltgerechten Wiederverwertung zu. Elektrische Geräte gehören nicht in den Hausmüll. • Geben Sie das Gerät an einer Verwer- • Die Entsorgung Ihrer defekten, einge- tungsstelle ab. Die verwendeten Kunst- sendeten Geräte führen wir kostenlos stoff- und Metallteile können sortenrein durch.
 • Seite 60: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service-Center (siehe „Service-Center“ Seite 62). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Blasrohr ................... 91102301 Fangsack .................91105380 Zusatzhandgriff ................ 91105381 Schalter ...................
 • Seite 61: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 62: Reparatur-Service

  Service-Center Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- formationen über die Abwicklung Ihrer Service Deutschland Reklamation. Tel.: 0800 54 35 111 • Ein als defekt erfasstes Gerät können E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 315118 Sie, nach Rücksprache mit unserem Kundenservice, unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbons) und der Service Österreich...
 • Seite 63: Translation Of The Original Ec Declaration Of Conformity

  Translation of the original EC declaration of conformity We hereby confirm that the 3-in-1 Electric Leaf Blower model PLS 3000 A1 serial number 201905000001 - 201905247100 conforms with the following applicable relevant version of the EU guidelines: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2011/65/EU*...
 • Seite 65: Μετάφραση Της Πρωτότυπης Σε Περίπτωση Επαγγελματικής Χρήσης Παύει Δήλωσης Συμμόρφωσης Ce

  Μετάφραση της πρωτότυπης Δήλωσης συμμόρφωσης CE          ΗΛΕΚΤΡΙΚΌΣ ΦΥΣΗΤΉΡΑΣ ΦΎΛΛΩΝ Σειρά PLS 3000 A1 Αριθμός σειράς 201905000001 - 201905247100           : 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2011/65/EU* ...
 • Seite 67: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Elektro-Laubsauger/-bläser Baureihe PLS 3000 A1 Seriennummern: 201905000001 - 201905247100 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2000/14/EG • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1:2012/A13:2017 •...
 • Seite 69: Exploded Drawing

  Explosionszeichnung Exploded Drawing • Επί μέρoυς σχεδιαγράμματα PLS 3000 A1 informative, ενημερωτικό, informativ 2019-04-02_rev02_TvR...
 • Seite 72 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Last Information Update · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 03/2019 Ident.-No.: 72040807032019-GB/ IE/NI/CY IAN 315118...