Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PLS 3000 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

ELECTRIC LEAF VACUUM / BLOWER PLS 3000 A1
ELEKTRISK LØVSUGER/-BLÆSER
Oversættelse af den originale driftsvejledning
ELEKTRISCHE BLADZUIGER/-BLAZER
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
IAN 315118
ASPIRATEUR SOUFFLEUR
BROYEUR ÉLECTRIQUE
Traduction des instructions d'origine
ELEKTRO-LAUBSAUGER/-BLÄSER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PLS 3000 A1

 • Seite 1 ELECTRIC LEAF VACUUM / BLOWER PLS 3000 A1 ELEKTRISK LØVSUGER/-BLÆSER ASPIRATEUR SOUFFLEUR BROYEUR ÉLECTRIQUE Oversættelse af den originale driftsvejledning Traduction des instructions d‘origine ELEKTRISCHE BLADZUIGER/-BLAZER ELEKTRO-LAUBSAUGER/-BLÄSER Originalbetriebsanleitung Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing IAN 315118...
 • Seite 2 Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Avant de lire le mode d‘emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l‘appareil. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Indhold Introduktion Introduktion ......... 4 Hjertelig tillykke med købet af dit nye ap- Anvendelsesformål ...... 4 parat.Du har besluttet dig for et produkt af Generel beskrivelse ..... 5 højeste kvalitet. Leveringsomfang ......5 Dette apparats kvalitet blev kontrolleret Funktionsbeskrivelse ......5 under produktionen og det blev underka- Oversigt ..........
 • Seite 5: Generel Beskrivelse

  Funktionsbeskrivelse nen under opsyn af en voksen. Det er for- budt at anvende blæseren i regnvejr eller i fugtige omgivelser. Løvsugeren er forsynet med en blæser eller Brugeren er ansvarlig for ulykker eller et bladsugeværk til funktionerne blæsning skader på andre mennesker eller deres og indsugning.
 • Seite 6: Tekniske Data

  Tekniske data Den anførte svingningsemissionsværdi kan også anvendes til en indledende vurdering Elektrisk af afbrydelsen. løvsuger/-blæser..PLS 3000 A1 Nominel indgangsspænding Advarsel: U ......230 - 240 V~, 50 Hz Svingningsemissionsværdien kan Mærkeeffekt P ......3000 W adskille sig fra den angivne værdi Tomgangshastighed n ..10 000 - 15 000...
 • Seite 7: Generelle Sikkerhedsanvisninger

  Af sikkerhedsmæssige årsa- Kapslingsklasse II ger skal begge sugerørsdele (Dobbeltisolierung) og opsamlingsposen være monteret korrekt, før maski- Apparater må ikke bortskaf- nen startes. fes med husholdningsaffald. OBS! Roterende vingehjul. Skala volumenregulator Hold hænderne væk. Billedtegn i vejledningen: Træk netstikket ud før vedligeholdelses- og Faretegn med angivel- reparationsarbejde.
 • Seite 8 Undervisning: børn eller husdyr i nærheden. Det bortblæste materiale kan slynges i Gør dig kendt med alle blæ- deres retning. Overhold en sikker- serens dele og den rigtige hedsafstand på 5 m omkring dig. betjening af den, før du • Gør dig kendt med omgivelserne påbegynder arbejdet.
 • Seite 9 • Kontroller før hver brug blæ- • Udfør før brug altid en visuel seren og netkablet plus stik for inspektion for at kontrollere, at skader. Undgå kropskontakt snittemekanismen og dens bolte med jordforbundne dele (f.eks. og andre fastgørelsesmidler er metalhegn, -stolper). sikret, at huset er ubeskadiget, •...
 • Seite 10 hjulet. Der er kvæstelsesfare. • Anvend ikke blæseren i lukkede • Arbejd ikke med blæseren, hvis og dårligt ventilerede lokaler. du er træt eller ukoncentreret el- • Anvend ikke blæseren i nærhe- ler hvis du er påvirket af alkohol den af antændelige væsker eller eller tabletter.
 • Seite 11 af påfyldningsåbningen. hvis skæremekanismen rammer • Sørg for, at hænder, andre le- et fremmedlegeme, eller hvis der gemsdele eller beklædningsdele kommer usædvanlige lyde fra ikke befinder sig i udkastningska- maskinen eller denne begynder nalen eller i nærheden af bevæ- at vibrere. Adskil maskinen fra gelige dele.
 • Seite 12: Restrisici

  Service Center. ved hjælp af beskyttelsesanord- • Opbevar blæseren på et tørt ningens låsefunktion. sted og uden for børns række- • Forsøg aldrig at omgå beskyttel- vidde. sesanordningens låsefunktion. • Blæseren skal behandles med Yderligere sikkerhedsanvis- omhu. Rengør regelmæssigt ventilationsåbningerne og følg ninger: vedligeholdelsesforskrifterne.
 • Seite 13: Ibrugtagning

  Advarsel! Dette elværktøj skal apparatet være slukket genererer et elektromagnetisk og de bevægelige dele stå felt under brugen. Dette felt stille. Før du går i gang med kan under visse omstændig- arbejdet, skal netstikket altid heden påvirke aktive eller tages ud af stikkontakten! passive medicinske implan- tater.
 • Seite 14: Montering/Afmontering Af Todelt Sugerør

  Montering/afmontering Montering/afmontering af todelt sugerør af opsamlingsposen Anvend aldrig løvsugeren Apparatet må i sugedrift kun med kun den ene sugerørs- bruges med monteret op- del monteret. Der er risiko samlingspose. for personskader! Ventilationsåbningen på opsamlingsposen Når det todelte sugerør er 20) sørger for bedre luftcirkulation.
 • Seite 15: Betjening

  ved driftsformen blæsning: - til højre ved driftsformen blæsning. - til venstre ved driftsformen sugning. Position 11b. ved driftsformen sugning: 4. Suge-/blæseeffekten reguleres med Position 11a. volumenregulatoren (3). 5. Til frakobling skydes tænd-/slukknap- Betjening pen (4): - til venstre ved driftsformen blæsning. Obs: Risiko for kvæstelser! - til højre ved driftsformen sugning.
 • Seite 16 Driftsart Blæsning: For at undgå unødig slitage af opsamlingsposen, bør du ikke lade Sørg af sikkerhedsmæssige den slæbe hen over jorden under årsager for, at beskyttelse- arbejdet. 7) er luk- safdækningen ( ket på indsugningsåbningen. Overbelastningssikring: I til- fælde af overbelastning frakobles •...
 • Seite 17: Rengøring Og Vedligeholdelse

  Rengøring og Rengøring vedligeholdelse Apparatet må ikke sprøjtes Advarsel! Risiko for kvæstel- med vand eller lægges ned ser på grund af bevægelige i vand. Der er fare for elekt- dele! risk stød. Rengør blæseren omgående efter • Hold ventilationsslidser, motorhus og brug, da snavs med bladrester i håndtag rene.
 • Seite 18: Afhjælp Tilstoppelser Og Blokeringer

  Afhjælp tilstoppelser Opbevaring og blokeringer • Blæserøret ( 9) eller sugerøret Løv og friske plantedele kan i givet fald 16) og opsamlingsposen ( tilstoppe apparatet. kan tages af motorhuset ( 1) igen til opbevaring (se hertil de tilsvarende Rengøring af vingehjul: monteringsanvisninger i kapitlet „Ibrug- tagning“).
 • Seite 19: Reservedele/Tilbehør

  Reservedele/Tilbehør Reservedele og tilbehør kan bestilles på www.grizzly-service.eu Hvis du ikke har internet, kan du også henvende dig telefonisk til vores servicecenter (se „Service-Center“, side 21). Hav de nedenfor anførte bestillingsnumre klar. Blæserør ..................91102301 14 Opsamlingspose ................91105380 10 Ekstra håndtag ................91105381 Kontakter ..................
 • Seite 20: Garanti

  Garanti Garantiens omfang Apparatet blev produceret meget omhyg- Kære kunde! geligt efter strenge kvalitetsretningslinjer På dette apparat yder vi 3 års garanti fra og kontrolleret grundigt inden det forlod købsdato. fabrikken. Skulle der forekomme defekter på dette produkt har du lovpligtige rettigheder mod Garantiydelsen gælder for materiale- eller sælgeren af produktet.
 • Seite 21: Reparations-Service

  Service-Center • Et som defekt registreret produkt kan du, efter aftale med vores kunde- service og med vedlagt købsbilag Service Danmark (kassebon) samt en kort beskrivelse Tel.: 32 710005 af, hvori defekten består og hvornår E-Mail: grizzly@lidl.dk IAN 315118 denne defekt er optrådt indsende por- tofrit til den serviceadresse, som du får Importør meddelt.
 • Seite 22: Introduction

  Sommaire Introduction Introduction ....... 22 Toutes nos félicitations pour l’achat de votre Fins d’utilisation ......22 nouvel appareil. Vous avez ainsi choisi un Description générale ....23 produit de qualité supérieure. La qualité de l’appareil a été vérifiée pen- Volume de la livraison ....23 Description des fonctions ....
 • Seite 23: Description Générale

  Description des fonctions Le constructeur décline toute responsabilité en cas de dommages qui seraient occa- L‘aspirateur-souffleur-broyeur électrique sionnés par une utilisation non conforme possède aussi bien une soufflerie qu’un ou une manipulation inappropriée de l’appareil. mécanisme d’aspiration des feuilles mortes pour remplir les fonctions de soufflage et Un aspirateur-souffleurbroyeur d’aspiration.
 • Seite 24: Données Techniques

  La valeur totale de vibrations déclarée a été mesurée conformément à une méthode Aspirateur souffl eur d’essai normalisée et peut être utilisée pour broyeur électrique ..PLS 3000 A1 comparer un outil à un autre. L’indication Tension d’entrée du fait que la valeur totale de vibrations nominale U .....
 • Seite 25: Symboles Et Pictogrammes

  Portez une protection pour Symboles et pictogrammes les oreilles. Symboles apposés sur l’appareil Portez un équipement de pro- tection respiratoire. Attention! Portez des chaussures de Lire la notice d‘utilisation sécurité antidérapantes. Pour des raisons de sécurité, Veuillez mainte- veillez à ce que le cache de nir une distance protection soit bien monté...
 • Seite 26: Consignes Générales De Sécurité

  Pictogramme de danger peut provoquer de graves avec informations de blessures. prévention des dom- mages aux personnes Veuillez noter que les enfants, par décharge électrique. les personnes aux capacités phy- siques, sensorielles ou mentales Symbole d’interdiction et indi- limitées ou manquant d’expérience cations relatives à...
 • Seite 27 riel expulsé peut être projeté des dispositifs ou des couvercles dans votre direction. Veuillez de protection défectueux ou ne interrompre votre travail si des disposant pas de protection. Ne personnes ou des animaux se jamais utilisez l‘appareil avec un trouvent près de vous. Veuillez câble endommagé...
 • Seite 28 • N’oubliez que l’opérateur ou involontaire. Avant de le bran- l’utilisateur est responsable des cher à l‘alimentation en courant, accidents ou des mises en dan- de le soulever ou de le porter, ger de tiers ou de leurs biens. assurez-vous que l‘appareil est •...
 • Seite 29 appropriés ou en faisant régu- • N’utilisez pas l’appareil à proxi- lièrement des pauses. mité de liquides inflammables • Évitez de mettre en service la ou de gaz. Si ces consignes ne machine en cas de mauvaises sont pas observées, il y a dan- conditions météorologiques, plus ger d’incendie ou d’explosion.
 • Seite 30 • Avant de démarrer la machine, par exemple sans le sac de ra- assurez-vous que l’alimentation massage installé. est vide. • N’obstruez pas la source • Tenez votre visage et votre d’énergie avec des débris ou corps éloignés de l’orifice de d’autres accumulations afin remplissage.
 • Seite 31 Les interrupteurs abîmés doivent reuses en mouvement ne soient totalement à l’arrêt. être changés par un point de service après-vente. Maintenance • Ne surchargez pas votre ap- et conservation : pareil. Restez dans le domaine de performance mentionné. • Contrôlez régulièrement le bon N’utilisez pas de machines peu fonctionnement et l’intégrité...
 • Seite 32: Autres Risques

  Consignes de sécurité c) Dégâts aux poumons, si aucune supplémentaires : protection respiratoire appropri- ée n‘est portée. • Après avoir emmanché les d) Blessures aux yeux, si aucune tuyaux de soufflage, ceux-ci ne protection des yeux appropriée peuvent plus être dissociés ! n‘est portée.
 • Seite 33: Monter Et Démonter Le Tube De Soufflage En Deux Pièces

  situe dans l‘ouverture d‘aspiration, La vis avec poignée étoile doit être à l‘endroit où est installé le cache vissée jusqu‘à la butée et serrée à la main sinon, le souffleur de de protection ( 7) ou le tuyau d‘aspiration ( 16).
 • Seite 34: Monter/Démonter Le Sac Collecteur

  Enfiler la sangle de La vis avec poignée étoile doit être transport vissée jusqu‘à la butée et serrée à la main sinon, l‘aspirateur de feuilles ne démarrera pas. Ne portez jamais la sangle à la diagonale sur l’épaule et 5. Démontez le tuyau d‘aspiration (16) la poitrine, mais uniquement en dévissant la vis avec poignée sur une épaule, de sorte que...
 • Seite 35: Mise Sous Et Hors Tension

  est endommagé, l‘appareil Comment travailler avec ne doit plus être utilisé. le souffleur-aspirateur de feuilles Un équipement de protection individuelle et un outil opé- Le souffleur-aspirateur de rationnel réduisent le risque de blessures et d‘accidents. feuilles doit être utilisé uni- quement pour les applications Lorsqu’on éteint l’appareil, la suivantes :...
 • Seite 36 Ce genre de réparations n’est • Veillez à toujours tenir l‘appareil avec pas pris en charge par la ga- les deux mains lors de son utilisation : rantie. pour cela, utilisez la poignée ( 2.2) et la poignée auxiliaire ( 10).
 • Seite 37: Nettoyage Et Entretien

  immergé dans l‘eau. Il existe Le matériel compostable ne doit pas être jeté dans les ordures mé- un danger de décharge élec- nagères. trique ! Nettoyage et entretien • Conservez propres les fentes de venti- lation, le boîtier moteur et les poignées Avertissement ! Risque de de l‘appareil.
 • Seite 38: Rangement

  Elimination et marche. Faîtes remplacer une roue à ailettes cassée par notre Service-Center. protection de 4. Fermez le cache de protection ( 7) et l’environnement revissez le tuyau d‘aspiration ( 16). Respectez la réglementation relative à la Si le cache de protection ( 7) et/ protection de l’environnement (recyclage) ou le tuyau d‘aspiration (...
 • Seite 39: Dépannage

  Dépannage Problème Cause possible Elimination des pannes Contrôler la prise de courant, le câble, la conduite, la fiche et le fusible, et le cas Absence de tension de ré- seau échéant, faire les réparations par un élec- tricien. Interrupteur Marche/Arrêt 4) défectueux Réparation par un centre de SAV L’appareil ne...
 • Seite 40: Garantie

  Garantie Volume de la garantie L’appareil a été fabriqué avec soin, selon Chère cliente, cher client, de sévères directives de qualité et il a été Ce produit bénéficie d’une garantie de 3 entièrement contrôlé avant la livraison. ans, valable à compter de la date d’achat. En cas de manques constatés sur ce La garantie s’applique aux défauts de maté- produit, vous disposez des droits légaux...
 • Seite 41: Service Réparations

  Service-Center • En cas de produit défectueux vous pouvez, après contact avec notre service clients, envoyer le produit, Service France franco de port à l’adresse de service Tel.: 0800 919270 après-vente indiquée, accompagné du E-Mail: grizzly@lidl.fr justificatif d’achat (ticket de caisse) et IAN 315118 en indiquant quelle est la nature du dé- faut et quand celui-ci s’est produit.
 • Seite 42: Inleiding

  Inhoud Inleiding Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van Inleiding ........42 Gebruik ........42 uw nieuw apparaat. Daarmee hebt u voor Algemene beschrijving ....43 een hoogwaardig product gekozen. Dit apparaat werd tijdens de productie op Omvang van de levering ....43 Beschrijving van de werking ....
 • Seite 43: Algemene Beschrijving

  Beschrijving van de werking De bediener of gebruiker van het appa- raat is verantwoordelijk voor ongelukken of schades aan andere personen of hun De elektrische bladzuiger beschikt over een eigendom.De producent is niet verantwoor- zuig-/blaassysteem voor de functies blazen delijk voor beschadigingen, die door on- en zuigen.
 • Seite 44: Technische Gegevens

  Technische gegevens ander gebruikt worden. De aangegeven trillingemissiewaarde kan ook voor een Elektrische inleidende inschatting van de blootstelling bladzuiger/-blazer ..PLS 3000 A1 benut worden. Nominale ingangs- spanning U .... 230 - 240 V~, 50 Hz Waarschuwing: Afhankelij k van de manier, waar- Nominaal vermogen P ....3000 W...
 • Seite 45: Symbolen En Pictogrammen

  Draag een ademhalingsbe- Symbolen en scherming. pictogrammen Symbolen op het apparaat Draag slipvaste veiligheidsschoenen Let op! Gebruiksaanwijzing Houd een veilig- raadplegen heidsafstand van minstens 5 Zorg er om veiligheidsrede- meter tot derden in acht. nen voor dat de bescherm- kap gemonteerd is op de Stel het apparaat niet aan aanzuigopening! vochtigheid bloot.
 • Seite 46: Algemene Veiligheidsinstructies

  Gebodsteken met informatie mogen deze machine niet gebru- over de preventie van schade. iken. Lokale voorschriften leggen mogelijk een leeftijdsbeperking Aanduidingsteken met infor- voor gebruikers op. matie over hoe u het appa- Voorbereiding: raat beter kunt gebruiken. • De persoonlijke Algemene schermingsuitrustin gen bescher- veiligheidsinstructies...
 • Seite 47 heden soms aan uw aandacht leiding met stekker op bescha- digingen. Vermijd aanrakingen kunnen ontgaan. • Inspecteer het te reinigen op- van het lichaam met onderde- pervlak zorgvuldig en ruim alle len, die met de aarde verbon- den zijn (bijvoorbeeld metalen (prikkel- of metaal) draden, ste- nen, conservenblikjes en andere omheiningen, metalen palen).
 • Seite 48 • Gebruik de machine uitsluitend schakelaar hebt of het appa- in de aanbevolen posities en op raat ingeschakeld op de stroom- een vaste, egale ondergrond. voorziening aansluit, kan dit tot • Gebruik de machine niet op ongevallen leiden. • Richt het apparaat tijdens een geplaveide ondergrond of op gravel, waar opspattend de werking niet op personen...
 • Seite 49 • Zuig geen brandende, gloei- niet snel lopen. ende of rokende materialen • Let erop dat de netspanning met (bijvoorbeeld sigaretten, de op het typeaanduidingplaatje vuur(gloed)), dampen of licht vermelde gegevens overeenstemt. ontvlambare, giftige of explo- • Houd de kabel op een veilige sieve stoffen aan.
 • Seite 50 staat. Vermijd een abnormale wacht totdat de machine volledig lichaamshouding. Sta tijdens het tot stilstand is gekomen. Haal de invoeren van materiaal nooit op stekker van de machine uit het een hoger niveau dan de bo- stopcontact en voer de volgende dem van de machine.
 • Seite 51: Restrisico's

  te repareren, tenzij u een ge- Laat de machine eerst afkoelen schikte opleiding hebt genoten. voordat u controles, instellingen Alleen op een door ons service- enz. uitvoert. Onderhoud de center mogen werkzaamheden machine zorgvuldig en houd de worden verricht die niet in deze machine schoon.
 • Seite 52: Inbedrijfstelling

  bedient, blijven er altijd restrisico’s - voor het bladzuigen de vangzak monte- bestaan. Volgende gevaren kunnen ren, zich in verband met de constructie- - de veiligheidsafdekking voor het blad- wijze en uitvoering van dit elektri- blazen monteren. sche gereedschap voordoen: a) Gehoorschade indien er geen De elektrische bladzuiger/-blazer geschikte gehoorbescherming...
 • Seite 53: Tweeledige Zuigpijp Monteren/Demonteren

  dat de gleuf aan de bovenste 1. Open de veiligheidsafdekking blaaspijp in de voorziene uitspa- (7) van de zuigopening door de ring aan het onderste deel van stervormige greep (13) eruit te de blaaspijp geplaatst wordt. schroeven en de veiligheidsaf- Zorg er tijdens het ineensteken dekking (7) open te klappen.
 • Seite 54: Draaggordel Omdoen

  1. Verwijder evt. de zuigpijp ( - bij de bedrijfsmodus blazen: (zie “Tweedelige blaaspijp mon- Positie 11b. - bij de bedrijfsmodus zuigen: teren/demonteren”). 2. Schuif de opvangzak (14) op de Positie 11a. blaasopening van de motorbe- Bediening huizing (1) totdat de vergrendel- knop (8) vastklikt..
 • Seite 55: In- En Uitschakelen

  In- en uitschakelen ring voorbereid. De intensiteit van de verbrijzeling hangt van Let er vóór het inschakelen op dat de grootte van het gebladerte het apparaat geen voorwerpen en van de nog aanwezige, raakt. Let op een veilige stand. resterende vochtigheid af. Iedere andere dan de hierbo- 1.
 • Seite 56: Reiniging En Onderhoud

  paciteit kiest u om de voordien samenge- Opvangzak ledigen: brachte hoop bladeren samen te persen. Bij een volle opvangzak wordt het zuigend • Maak vóór het blazen op de vloer vast- vermogen aanzienlijk verminderd. Indien klevende bladeren met een bezem of een de zak vol is of indien het zuigend vermo- hark.
 • Seite 57: Reiniging

  door ons servicecenter doorvoeren. • Controleer afdekkingen en beschermings- Gebruik uitsluitend originele onder- inrichtingen op beschadigingen en cor- delen. Gevaar voor verwondingen! recte zitting. Wissel deze eventueel uit. Verstoppingen en Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact vóór alle blokkeringen verhelpen werkzaamheden.
 • Seite 58: Verwerking En Milieubescherming

  Verwerking en milieubescherming Neem de accu uit het toestel en breng • Geef het apparaat in een recyclage- het toestel, de accu, de accessoires en de park af. De gebruikte onderdelen van verpakking naar een milieuvriendelijke kunststof en metaal kunnen per catego- recycling.
 • Seite 59: Garantie

  Garantie Omvang van de garantie Het apparaat werd volgens strikte kwali- teitsrichtlijnen zorgvuldig geproduceerd en Geachte cliënte, geachte klant, U krijgt op dit apparaat 3 jaar garantie, te vóór aflevering nauwgezet getest. rekenen vanaf de datum van aankoop. Ingeval van gebreken aan dit apparaat De garantievergoeding geldt voor materi- heeft u tegenover de verkoper van het ap- aal- of fabricagefouten.
 • Seite 60: Reparatieservice

  • Indien er zich functiefouten of andere De afvalverwerking van uw defecte inge- zonden apparaten voeren wij gratis door. gebreken voordien, contacteert u in eerste instantie de hierna vernoemde Service-Center serviceafdeling telefonisch of per e-mail. U krijgt dan bijkomende in- formatie over de afhandeling van uw Service Nederland klacht.
 • Seite 61: Opsporing Van Fouten

  Opsporing van fouten Probleem Mogelijke oorzaak Foutherstel Stopcontact, kabel, leiding, stek- ker en zekering nakijken, even- Netspanning ontbreekt tueel herstelling door vakkundig elektrotechnicus Schakelaar “Aan/uit” ( 2) defect Apparaat start niet Koolborstels versleten Herstelling door Service-Center Motor defect Zuigpijpen ( 16) en vangzak 14), resp.
 • Seite 62: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........62 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......62 ein hochwertiges Gerät entschieden. Allgemeine Beschreibung ... 63 Dieses Gerät wurde während der Produkti- Lieferumfang........63 on auf Qualität geprüft und einer Endkon- Funktionsbeschreibung ....
 • Seite 63: Allgemeine Beschreibung

  Lieferumfang Das Gerät darf nicht in Bereichen mit ge- sundheitsgefährdenden Stäuben oder als Nasssauger verwendet werden. Packen Sie das Gerät aus und kontrollieren Das Gerät ist zum Gebrauch durch Er- Sie, ob es vollständig ist. Entsorgen Sie wachsene bestimmt. Jugendliche über 16 das Verpackungsmaterial ordnungsgemäß.
 • Seite 64: Technische Daten

  Technische Daten Der angegebene Schwingungsemissionswert kann auch zu einer einleitenden Einschät- Elektro- zung der Aussetzung verwendet werden. Laubsauger/-bläser ..PLS 3000 A1 Nenneingangs- Warnung: spannung U ....230-240 V~, 50 Hz Der Schwingungsemissionswert Nennleistung P ......3000 W kann sich während der tatsächlichen...
 • Seite 65: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise Tragen Sie Augenschutz. Dieser Abschnitt behandelt die Tragen Sie Gehörschutz. grundlegenden Sicherheitsvorschrif- ten bei der Arbeit mit dem Gerät. Tragen Sie einen Atemschutz. Symbole und Tragen Sie rutschfeste Bildzeichen Sicherheitsschuhe. Bildzeichen auf dem Gerät: Halten Sie einen Sicherheitsabstand Achtung! von mind.
 • Seite 66: Allgemeine Sicherheitshinweise

  den durch elektrischen Kindern, Personen mit eingeschränk- Schlag. ten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unzu- Gebotszeichen mit Angaben reichender Erfahrung und Wissen zur Verhütung von Schäden. oder Personen, welche mit den An- weisungen nicht vertraut sind, darf Hinweiszeichen mit die Verwendung der Maschine nie Informationen zum besseren gestattet werden.
 • Seite 67 bung vertraut und achten Sie auf Schäden und Alterung. Vermei- mögliche Gefahren, die beim Ar- den Sie Körperberührungen mit beiten unter Umständen überhört geerdeten Teilen (z. B. Me tall - werden können. zäune, -pfosten). • Inspizieren Sie die zu reinigende •...
 • Seite 68 • Betreiben Sie die Maschine nicht anschließen, kann dies zu Unfäl- auf einer gepflasterten Oberflä- len führen. che oder einer Schotterdecke, • Richten Sie das Gerät während bei denen das ausgeworfene des Betriebs nicht auf Personen, Material Verletzungen verursa- insbesondere den Luftstrahl nicht chen könnte.
 • Seite 69 Dämpfe oder leicht entzündliche, es grundsätzlich hinter der Be- giftige oder explosive Stoffe an. dienungsperson. • Stoppen Sie die Maschine und • Tragen Sie das Gerät nicht am Ka- entfernen Sie den Stecker aus bel. Benutzen Sie das Kabel nicht, der Steckdose.
 • Seite 70 zone auf. - auf Beschädigungen untersu- • Seien Sie bei der Zuführung von chen; Material in die Maschine extrem - beschädigte Teile ersetzen sorgfältig, dass keine Metallstü- oder reparieren; cke, Steine, Flaschen, Büchsen - auf lose Teile überprüfen und oder andere Fremdobjekte ein- diese festziehen.
 • Seite 71: Restrisiken

  • Bewahren Sie das Gerät an ei- • Seien Sie sich bei der Instandhal- nem trockenen Ort und außerhalb tung das Häckselwerks bewusst, der Reichweite von Kindern auf. dass, obwohl die Energiequelle • Behandeln Sie Ihr Gerät mit aufgrund der Verriegelungsfunkti- Sorgfalt.
 • Seite 72: Inbetriebnahme

  a) Gehörschäden, falls kein Der Elektro-Laubsauger/-bläser ver- geeigneter Gehörschutz getragen fügt über zwei Sicherheitskontakte. Ein Sicherheitskontakt befindet sich wird. b) Gesundheitsschäden, die aus im Motorgehäuse ( 1), wo das Hand-Arm-Schwingungen Blasrohr ( 9) bzw. der resultieren, falls das Gerät Fangsack ( 14) aufgesteckt wird.
 • Seite 73: Zweiteiliges Saugrohr Montieren/Demontieren

  2. Schieben Sie das Blasrohr (9) nun auf Symbole ( ) am oberen und unteren die Blasöffnung des Motorgehäuses(1), Saugrohr, wie abgebildet, ineinander- bis der Verriegelungsknopf (8) einra- greifen. stet. 3. Hängen Sie das Saugrohr (16) 3. Die Schutzabdeckung der Ansaugöff- zuerst mit dem Steg am Haken auf nung (7) muss geschlossen sein.Schlie- die Unterseite des Motorgehäuses...
 • Seite 74: Tragegurt Anlegen

  vorgesehenen Ösen (19) am Vergewissern Sie sich vor Saugrohr ein. jeder Benutzung, dass das Gerät funktionstüchtig ist. Der Zusatzhandgriff (10) kann Vergewissern Sie sich, dass in verschiedenen Stellungen der Fangsack und das Rohr eingerastet werden. Zum Ändern richtig montiert sind. der Griffposition lösen Sie die Sollte der Ein-/Ausschalter Schraube mit Sterngriff (18),...
 • Seite 75: Arbeiten Mit Dem Gerät

  4. Zur Regulierung der Saug-/Blasleistung das Gerät, insbe sondere das Häck- betätigen Sie den Volumenregler (3). selwerk, beschädigen könnten. 5. Zum Ausschalten schieben Sie den Reparaturen dieser Art Ein-/Ausschalter (4): unterliegen nicht der - bei Betriebsart Blasen: nach links Garantie. - bei Betriebsart Saugen: nach rechts Betriebsart Blasen: Arbeiten mit dem Gerät...
 • Seite 76: Reinigung/Wartung

  • Halten Sie das Gerät beim Arbeiten Fangsack und entleeren Sie ihn voll- immer mit beiden Händen fest: ständig. Benutzen Sie hierzu den Handgriff 5. Montieren Sie den entleerten Fangsack 2.2) und den Zusatzhandgriff wieder. 10). • Achten Sie darauf, dass nicht zu große Kompostierbares Material gehört Laubmengen gleichzeitig angesaugt nicht in den Hausmüll!
 • Seite 77: Reinigung

  1. Öffnen Sie die Schutzabdeckung  Reinigung 7) bzw. entfernen Sie das Saugrohr Das Gerät darf weder mit 16). Wasser abgespritzt werden, 2. Entfernen Sie vorsichtig Rückstände noch in Wasser gelegt wer- oder Verstopfungen am Flügelrad. den. Es besteht die Gefahr 3.
 • Seite 78: Entsorgung/Umweltschutz

  Entsorgung/ Umweltschutz Führen Sie Gerät, Zubehör und Verpackung einer umweltgerechten Wiederverwertung zu. Elektrische Geräte gehören nicht in den Hausmüll. • Geben Sie das Gerät an einer • Die Entsorgung Ihrer defekten, einge- Verwertungsstelle ab. Die verwendeten sendeten Geräte führen wir kostenlos Kunststoff- und Metallteile können durch.
 • Seite 79: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service-Center (siehe „Service-Center“ Seite 81). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Blasrohr ................... 91102301 Fangsack .................91105380 Zusatzhandgriff ................ 91105381 Schalter ...................
 • Seite 80: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 81: Reparatur-Service

  Service-Center Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- formationen über die Abwicklung Ihrer Service Deutschland Reklamation. Tel.: 0800 54 35 111 • Ein als defekt erfasstes Gerät können E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 315118 Sie, nach Rücksprache mit unserem Kundenservice, unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbons) und der Service Österreich...
 • Seite 83: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Elektro-Laubsauger/-bläser Baureihe PLS 3000 A1 Seriennummern: 201905000001 - 201905247100 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2000/14/EG • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1:2012/A13:2017 •...
 • Seite 84: Traduction De La Déclaration De Conformité Ce Originale

  Traduction de la déclaration de conformité CE originale Nous certifions par la présente que l’ Aspirateur souffleur broyeur électrique de construction PLS 3000 A1 Numéro de série 201905000001 - 201905247100 est conforme aux directives UE actuellement en vigueur : 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2011/65/EU* En vue de garantir la conformité...
 • Seite 85: Oversættelse Af Den Originale Ce-Konformitetserklæring

  Oversættelse af den originale CE-konformitetserklæring Hermed bekræfter vi, at Elektrisk løvsuger/-blæseraf serien PLS 3000 A1 Seriennummer 201905000001 - 201905247100 opfylder følgende gældende EF-direktiver i deres respektive gyldige version: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2011/65/EU* For at sikre overensstemmelsen, blev følgende harmoniserede standarder samt nationale standarder og regler anvendt: EN 60335-1:2012/A13:2017 •...
 • Seite 87: Vertaling Van De Originele Ce-Conformiteitsverklaring

  Vertaling van de originele CE-conformiteitsverklaring Hiermede bevestigen wij dat de Elektrische bladzuiger/-blazer bouwserie PLS 3000 A1 Serienummer 201905000001 - 201905247100 is overeenkomstig met de hierna volgende, van toepassing zijnde EU-richtlijnen: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2011/65/EU* Om de overeenstemming te waarborgen, werden de hierna volgende, in overeenstemming gebrachte normen en nationale normen en bepalingen toegepast: EN 60335-1:2012/A13:2017 •...
 • Seite 89: Eksplosionstegning

  Eksplosionstegning • Vue éclatée Explosionszeichnung Explosietekening • PLS 3000 A1 informativ informatif ∙ informatief 2019-04-08_rev02_sh...
 • Seite 92 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Tilstand af information Version des informations · Stand van de informatie Stand der Informationen: 03/ 2019 Ident.-No.: 72040806032019-DK/BE/NL IAN 315118...