Parkside PHSA 12 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS HEDGE TRIMMER PHSA 12 A1
AKU MAKAZE ZA ŽIVU
OGRADU
Prevod originalnog uputstva za upotrebu
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΆΛΙΔΟ
ΜΠΆΤΆΡΙΆΣ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας
AKKU-HECKENSCHERE
Originalbetriebsanleitung
IAN 312200
FOARFECĂ PENTRU GARD VIU, CU
ACUMULATOR
Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale
АКУМУЛАТОРЕН ХРАСТОРЕЗ
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHSA 12 A1

 • Seite 1 CORDLESS HEDGE TRIMMER PHSA 12 A1 AKU MAKAZE ZA ŽIVU FOARFECĂ PENTRU GARD VIU, CU OGRADU ACUMULATOR Prevod originalnog uputstva za upotrebu Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΆΛΙΔΟ АКУМУЛАТОРЕН ХРАСТОРЕЗ ΜΠΆΤΆΡΙΆΣ Превод на оригиналното ръководство за експлоатация Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας...
 • Seite 2 Pre čitanja rasklopite stranu sa uređajima i u sledećem koraku upoznajte se sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на...
 • Seite 3 3 4 5 6...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Spisak sadržaja Uvod Nije isključeno, da se u pojedinačnim Uvod..........4 slučajevima, na ili u uređaju nalaze preos- Namenska upotreba ....4 tale količine maziva. To nije nedostatak ili Opšti opis ........5 kvar i nije razlog za brigu. Es ist nicht auszu- Obim isporuke .........
 • Seite 5: Opšti Opis

  Tehnički podaci Uredno brinite materijal ambalaže. - Aku makaze za živu ogradu Aku makaze za živu ogradu .... PHSA 12 A1 - Zaštita sečiva Motorni napon U ....... 12 V - Akumulator - Punjač Broj obrtaja u praznom hodu n...
 • Seite 6: Bezbednosne Napomene

  Simboli štete za lica i predmete. Slikovne oznake na uređaju: Simboli opasnosti s navodi- ma o sprečavanju nastanka Uređaj je deo serije Parkside štete za lica usled električnog X 12 V TEAM udara. Pažnja! Znak naredbe sa navodima za Pročitajte uputstvo za upotrebu!
 • Seite 7: Opšte Bezbednosne Napomene Za Električne Uređaje

  2) ELEKTRIČNA BEZBEDNOST Nosite zaštitnu obuću a) Priključni utikač električnog Nosite štitnike za vid i sluh alata mora da odgovara utičnici. Utikač ne smete da preinačite Opšte bezbednosne napomene za električne na bilo koji način. Ne koristite uređaje adapterske utikače zajedno sa uzemljenim električnim alatima.
 • Seite 8 3) BEZBEDNOST OSOBA mogu da zahvate ležernu odeću, nakit i dugu kosu. a) Budite oprezni, obratite pažnju g) Ako je moguća montaža uređaja na to što radite, i razumno pris- za usisavanje i prihvat prašine, tupite radu sa električnim ala- proverite da li je taj uređaj priključen i da li se ispravno ko- tom.
 • Seite 9: Posebne Bezbednosne Napomene Za Uređaj

  funkcija električnog alata bude sa njom. U slučaju slučajnog ometana. Dajte oštećene delove kontakta isperite vodom. pre primene uređaja na pop- Ako tečnost dospe u oči, uz to zatražite pomoć lekara. Akumula- ravku. Uzrok mnogih nesreća su loše torska tečnost koja iscuri, može da do- održavani električni alati.
 • Seite 10 onom može da dovede metalne delove tojanju od Vašeg tela. Na taj način uređaja pod napon i izazove električni možete bolje da kontrolišete uređaj u neočekivanim situacijama. udar. • Pre početka rada, pregledajte • Ne koristite uređaj u blizini za- žbun na sakrivene predmete, paljivih tečnosti ili gasova.
 • Seite 11: Rukovanje

  (poštujte zasebno uput- su sadržane u uputstvu za stvo za upotrebu akumulatora i punjača). upotrebu akumulatora serije Parkside X 12 V Team. 3. Pritisnite sigurnosni prekidač (3) na prednjoj ručki (4). Rukovanje 4. Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (8). Prilikom rada uređajem, Uređaj radi pri maksimalnoj...
 • Seite 12: Rad Uređajem

  2 LED lampice svetle (crvena-žuta): Rezanje žive ograde: Akumulator je delimično napunjen Rezanje žive ograde 1 LED lampica svetli (crvena): se preporučuje u ob- liku trapeza, da lišće Akumulator mora da se napuni sa donjih grana ne Punite akumulator ( 9) kada bi opalo. To odgova- samo još crvena LED lampica indi- ra prirodnom rastu katora stanja napunjenosti svetli.
 • Seite 13: Čišćenje

  Redovno vršite sledeće radove čišćenja i • Tupe, iskrivljene ili oštećene sigurnosne održavanja. Na taj način je zagarantovana šipke sečiva morate da zamenite. Radove, koji nisu opisani u ovom uput- duga i pouzdana upotreba. stvu za upotrebu, treba da obavi naš Čišćenje servisni centar.
 • Seite 14: Odlaganje/Zaštita Životne Sredine

  Odlaganje/zaštita Kako izjaviti životne sredine reklamaciju? Izvadite akumulator iz uređaja i odložite Molimo Vas: uređaj, pribor i ambalažu na ekološki prih- da pozovete korisnički servis: • vatljiv način. 0800-191-191 pošaljete e-mail na: grizzly@lidl.rs • Ne bacajte električne uređaje u posetite najbližu Lidl prodavnicu. •...
 • Seite 15: Garancija I Garantni List

  Garancija i garantni list Poštovani, Ovim putem Vas upoznajemo sa Vašim pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o zaštiti potrošača, a u pogledu ostvarivanja prava iz garancije. Ova garancija ni na koji način ne utiče, niti isključuje prava koja kupac ima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru koja traje 2 godine od dana kada je roba predata kupcu.
 • Seite 16 6. Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa namenom. 7. Ukoliko je čišćenje i održavanje uređaja urađeno protivno Uputstvu za upotrebu. 8. Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne svrhe. Aku makaze za živu ogradu Naziv proizvoda: Model: PHSA 12 A1 201901000001 - 201902089201 Grizzly Tools GmbH & Co. KG Proizvođač: Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim Nemačka...
 • Seite 17: Traženje Greške

  Traženje greške Problem Mogući uzrok Otklanjanje greške Napunite akumulator (poštujte zasebno Akumulator ( 9) je uputstvo za upotrebu akumulatora i ispražnjen punjača) Umetnite akumulator (poštujte zasebno Akumulator ( 9) nije umetnut uputstvo za upotrebu akumulatora i Uređaj se ne punjača) pokreće Sigurnosni prekidač ( Uključite (pogledajte „Rukovanje“) nije ispravno aktiviran Prekidač...
 • Seite 18: Introducere

  Cuprins Introducere Introducere ........ 18 Felicitări pentru achiziţia noului Dvs. Domeniu de aplicare ....18 aparat. Aţi luat o decizie înţeleaptă şi aţi Descriere generală ..... 19 achiziţionat un produs valoros. Inventar de livrare ......19 Acest aparat a fost verificat din punct de Descrierea modului de funcţionare ...
 • Seite 19: Descriere Generală

  Foarfecă pentru gard viu, Date tehnice cu acumulator Protecție lamă Foarfecă pentru gard viu, Acumulator cu acumulator ....PHSA 12 A1 Încărcător Instrucțiuni de utilizare încărcător și Tensiune motor U ......12 V Turaţie la mers în gol n acumulator ...1200 min Instrucțiuni de utilizare...
 • Seite 20: Instrucţiuni De Siguranţă

  ; K=1,5 m/s * Durata efectivă de funcționare a unui acumu- Aparatul face parte din seria lator complet încărcat la mers în gol. Parkside X 12 V TEAM Valorile zgomotului și ale vibrațiilor au fost determinate conform normelor și dispozițiilor Atenţie! numite în Declarația de conformitate.
 • Seite 21: Instrucţiuni Generale De Siguranţă Pentru Utilajele Electrice

  1) Siguranţa la locul de muncă Simboluri folosite: Indicatoare de pericol cu date a) Menţineţi curăţenia şi o bună iluminare a locului de muncă. referitoare la prevenirea dau- Dezordinea sau locurile neiluminate pot nelor personale sau materiale. cauza accidente de muncă. Semne de pericol cu indicații b) Nu operaţi utilajul electric în zone cu risc de explozie, în care se afl ă...
 • Seite 22 întâi că acesta este deconectat. mobile. Cablurile deteriorate sau Menţinerea degetului pe comutator sau încurcate măresc riscul de şoc electric. e) Atunci când folosiţi utilajul electric conectarea utilajului pornit la sursa de în aer liber, utilizaţi numai cabluri alimentare cu curent, în timp ce trageţi prelungitoare care sunt adecvate utilajul electric/ţineţi degetul, sunt şi pentru activităţile desfăşurate...
 • Seite 23 utilaj electric care nu mai poate fi por- utilajului electric în alte scopuri decât cel prevăzut poate genera situaţii riscante. nit sau oprit este periculos şi, de aceea, trebuie să fie predat spre a fi reparat. c) Scoateţi ștecherul din priză 5) MANIPULAREA ATENTĂ...
 • Seite 24: Indicații De Siguranță Speciale Pentru Aparat

  Indicații de siguranță mănuși de lucru. Nu prindeți niciodată aparatul de cuțitul de speciale pentru aparat tăiere sau nu îl ridicați de cuțitul 1) INDICAȚII DE SIGURANȚĂ SPE- de tăiere. Contactul cu lama de CIALE PENTRU TRIMMERE PEN- tăiere poate duce la răniri. TRU GARD VIU 2) INDICAȚII DE SIGURANȚĂ...
 • Seite 25: Operarea

  3) INDICAȚII DE SIGURANȚĂ re ale acumulatorului SPECIALE PENTRU APARATE CU dumneavoastră din seria ACUMULATOR Parkside X 12 V Team. • Înainte de a monta acumula- Operarea torul, asiguraţi-vă că aparatul Când lucrați cu apara- este oprit. Montarea acumulatorului tul, purtați îmbrăcăminte...
 • Seite 26: Pornirea Și Oprirea

  Pornirea și oprirea Lucrul cu aparatul Atenţie la o postură sigură şi ţineţi În timpul tăierii aveți grijă să nu bine aparatul cu ambele mâini şi atingeți niciun obiect, ca de ex. la distanţă de propriul corp. Înainte garduri de sârmă sau araci pentru de pornire, aveţi grijă...
 • Seite 27: Curățare/Întreținere

  Curăţarea dere trebuie reduși numai lăstarii noi, astfel formându-se o ramifi cație densă, care asigură o bună protecție contra vizibilității. Aparatul nu trebuie stropit cu apă și nici nu trebuie pus • Tăiați mai întâi lateralele unui gard viu. în apă. Există pericolul de Pentru aceasta mișcați trimmerul cu acu- electrocutare.
 • Seite 28: Depozitare

  Fiți atenți la găurire să nu Depozitare deteriorați cablurile de ali- mentare. Utilizați aparate de • Păstrați aparatul cu apărătoarea pentru căutare pentru a le detecta sau cuțit ( 10) pusă, într-un loc uscat, folosiți un plan al instalației. departe de accesul copiilor. Contactul cu cablurile electrice poate duce la electrocutare Dumneavoastră...
 • Seite 29: Identificare Defecţiuni

  Identificare defecţiuni Problemă Cauză posibilă Soluţie Încărcați acumulatorul (respectați Acumulatorul ( 9) este instrucțiunile de utilizare separate pen- descărcat tru acumulator și încărcător) Montați acumulatorul (respectați Acumulatorul ( 9) nu instrucțiunile de utilizare separate pen- este montat Aparatul nu tru acumulator și încărcător) porneşte Întrerupătorul de siguranță...
 • Seite 30: Garanţie

  Garanţie Conţinutul garanţiei Aparatul este fabricat în conformitate cu Stimată clientă, stimate client, Pentru acest standarde de calitate foarte înalte și este aparat veţi primi 3 ani de garanţie, de la testat în detaliu înainte de livrare. Dreptul la garanţie este valabil pentru erorile materi- data achiziţiei.
 • Seite 31: Reparaţii-Service

  Service-Center • Produsul evaluat ca fiind defect, în urma consultării cu serviciul nostrude Service România relaţii cu clienţii, poate fi expediatgra- tuit către departamentul de serviceindi- Tel.: 0800896637 cat de noi, odată cu dovada achiziţiei E-Mail: grizzly@lidl.ro IAN 312200 (bonul de casă) și cu o declaraţie în care descrieţi în ce constă...
 • Seite 32 Съдържание Увод Увод ............32 Сърдечно Ви честитим закупуването Предназначение .........32 на Вашия нов уред. По такъв Общо описание ........33 начин Вие сте избрали един Обем на доставката ......33 висококачествен продукт. По време на Описание на функцията....33 производството уредът е проверяван Преглед...
 • Seite 33: Общо Описание

  Описание на функцията сериозна опасност за потребителя. Този уред не е подходящ за търговска употреба. Уредът е предназначен Като режещо съоръжение за употреба от пълнолетни лица. акумулаторният храсторез разполага Младежи над 16 години трябва да с висококачествен нож от изрязана използват...
 • Seite 34: Технически Данни

  Технически данни Предупреждение: Емисионната стойност на Акумулаторен вибрациите по време на храсторез ......PHSA 12 A1 действителната употреба на Напрежение на мотора U ..12 V електроинструмента може да Обороти на празен ход n ..1200 min се различава от посочената...
 • Seite 35 Носете защита за очите. Заповеден знак с данни за предотвратяване на щети. Носете защита за слуха. Знак за упътване с информация Носете предпазни ръкавици. за по-добра работа с уреда. Опасност от порезни наранявания. Носете предпазни обувки Внимание! Опасност от Носете защита за очите и слуха нараняване...
 • Seite 36 течности, газове или прах. д) Когато работите с електрическия инструмент на открито, Електрическите инструменти произвеждат искри, които могат да използвайте само удължители, които са подходящи за употреба запалят праха или парите. в) Дръжте децата и другите лица навън. Употребата на удължител, далече...
 • Seite 37 го вземете или носите. Ако предназначен за нея електри- чески инструмент. С подходящия при носене на електрическия инструмент държите пръста на електрически инструмент ще ра- ботите по-добре и по-безопасно в прекъсвача или свържете уреда към електрозахранването, когато е съответната област. включен, това...
 • Seite 38 работните инструменти и др. контактите на батерията може да според тези указания. При това предизвика изгаряния или пожар. вземете предвид условията на г) При неправилна употреба работа и дейността, която тряб- от батерията може да изтече ва да се извърши. Употребата на течност.
 • Seite 39 слагайте винаги предпазителя бъдат захванати от подвижните на ножа. Внимателното боравене части. Не използвайте уреда, с уреда намалява опасността от когато сте боси или носите отворени сандали. нараняване от ножа. • Хващайте електроинструмента само за изолираните • Уредът е предназначен за рязане повърхности, тъй...
 • Seite 40: Обслужване

  който е включен, може да доведе в ръководството за до инциденти. експлоатация на Вашата • Не използвайте презареждащи батерия от серията Parkside се батерии. Уредът може да се X 12 V Team. повреди. Обслужване 4) СКРИТИ РИСКОВЕ При работа с уреда носете...
 • Seite 41: Включване И Изключване

  Включване и 1 светодиод свети (червен): изключване Батерията трябва да бъде заредена Внимавайте за безопасна стойка Заредете батерията ( 9), когато и дръжте уреда здраво с две остане да свети само червеният ръце на разстояние от тялото. светодиод на индикатора за Преди...
 • Seite 42: Почистване/Поддръжка

  Почистване/поддръжка Рязане на жив плет: Препоръчително е да режете Поверете ремонтните дейности живия плет в и дейностите по поддръжката, трапецовидна които не са описани в това форма, за да ръководство за експлоатация, избегнете на нашия сервизен център за загубата на поддръжка.
 • Seite 43: Поддръжка

  Съхранение - почистите ножа (с намаслен парцал); - смажете • Съхранявайте уреда в доставения подсигуряващата предпазител на ножа ( 10) на ножодържачна греда с помощта на сухо място и далече от обсега на масльонка или спрей. деца. Поддръжка Можете да окачите вертикално уреда...
 • Seite 44: Изхвърляне/Защита На Околната

  Изхвърляне/защита на околната среда Извадете батерията от уреда и предайте уреда, батерията, принадлежностите и опаковката за екологосъобразно рециклиране. Електрическите уреди нямат място в домакинската смет. • Ние ще извършим безплатно изхвърлянето на Вашите повредени уреди, които ни изпратите. • Предайте нарязания материал за компостиране...
 • Seite 45: Търсене На Повреди

  Търсене на повреди Проблем Възможна причина Отстраняване на проблема Заредете батерията (спазвайте отделното ръководство за Батерията ( 9) е изтощена експлоатация за батерията и зарядното устройство) Поставете батерията (спазвайте отделното ръководство за Батерията ( 9) не е експлоатация за батерията и поставена...
 • Seite 46: Гаранция

  Гаранция Гаранционен срок и законови претен- ции при дефекти Уважаеми клиенти, Гаранционната услуга не удължава гаранционния срок. Това важи също и за този уред получавате 3 години гаран- ция от датата на покупката. В случай за сменените и ремонтирани части. За на...
 • Seite 47: Обслужване

  Ремонтен сервиз / Процедура при гаранционен случай извънгаранционно За да се гарантира бърза обработка на Вашия случай, следвайте следните обслужване указания: • За всички запитвания подгответе касовата бележка и идентифика- Ремонти извън гаранцията можете да въз- ционния номер (IAN 312200) като ложите...
 • Seite 48 (3) След изтичането на срока по ал. 2 * Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за потребителят има право да развали продажба потребителят има право да договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска нама- предяви...
 • Seite 49 теля сума, когато след като е удовлет- ворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на га- ранцията по чл. 115, е налице следва- ща поява на несъответствие на стоката с...
 • Seite 50 Περιεχόμενα εισαγωγή εισαγωγή ..........50 Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας Σκοπός χρήσης........50 συσκευής σας. Γενική περιγραφή ........51 Προτιμήσατε να αγοράσετε ένα προϊόν Παραδοτέα υλικά .......51 ανώτερης ποιότητας Περιγραφή λειτουργίας ......51 Η ποιότητα αυτής της συσκευής ελέγχθηκε Επισκόπηση ........51 κατά τη διάρκεια της παραγωγής, αλλά Τεχνικά...
 • Seite 51: Γενική Περιγραφή

  Περιγραφή λειτουργίας Αυτό το εργαλείο δεν ενδείκνυται για επαγγελματική χρήση. Η συσκευή προορίζεται για χρήση από ενήλικες. Το επαναφορτιζόμενο ψαλίδι για Ανήλικοι κάτω των 16 ετών δεν θαμνώδεις φράχτες διαθέτει ως διάταξη επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή κοπής μια λεπίδα υψηλής ποιότητας χωρίς...
 • Seite 52: Τεχνικά Στοιχεία

  Τεχνικά στοιχεία Προειδοποίηση: Η τιμή δονήσεων μπορεί να Επαναφορτιζόμενο διαφέρει κατά την πραγματική μπορντουροψάλιδο .... PHSA 12 A1 χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου, Τάση κινητήρα U ........ 12 V ανάλογα με τον τρόπο χρήσης του Αριθμός στροφών ρελαντί n ..1200 min ηλεκτρικού...
 • Seite 53 Φοράτε προστασία για την ακοή. Σύμβολο υποχρέωσης (στη θέση του συμβόλου έκτακτης Φοράτε γάντια προστασίας. ανάγκης επεξηγείται η αντίστοιχη Κίνδυνος από τραυματισμούς υποχρέωση) με στοιχεία για την κοπής. πρόληψη ζημιών. Προσοχή! Κίνδυνος λο υπόδειξης με πληροφορίες για τον τραυματισμού από τις κινούμενες καλύτερο...
 • Seite 54 1) Aσφάλεια στη θέση εργασίας: συσκευή αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. a) Να διατηρείτε τη θέση εργασίας σας d) Μη μεταφέρετε το ηλεκτρικό καθαρή και καλά φωτισμένη. Σε όχι εργαλείο κρατώντας το από τακτικούς ή όχι καλά φωτισμένους το καλώδιο, μη κρεμάτε τη χώρους...
 • Seite 55 των μέσων ατομικής προστασίας σκόνης ή σκούπας, πρέπει αυτά να τοποθετούνται και να όπως αντιολισθητικά υποδήματα, προστατευτικό κράνος και χρησιμοποιούνται σωστά. Η χρήση ωτοπροστασία, μειώνει τον κίνδυνο απορροφητή σκόνης μπορεί να μειώσει τραυματισμών. τους κινδύνους που προκαλεί η σκόνη. c) Να αποφεύγετε την αθέλητη θέση σε...
 • Seite 56 εάν λειτουργούν άψογα και δεν τα αντίστοιχα ηλεκτρικά εργαλεία. μπλοκάρουν όλα τα κινούμενα Η χρήση άλλων συσσωρευτών μπορεί τμήματα ή εάν έχουν σπάσει να οδηγήσει σε τραυματισμούς και εξαρτήματα ή ορισμένα τμήματα κίνδυνο πυρκαγιάς. έχουν ζημιές που εμποδίζουν την c) Διατηρείτε τον μη άψογη...
 • Seite 57 λεπίδα κοπής. Μην προσπαθείτε κοπής. Η επαφή με τη λεπίδα κοπής μπορεί να οδηγήσει σε όταν κινούνται οι λεπίδες να απομακρύνετε κομμένο υλικό τραυματισμούς. ή να συγκρατείτε υλικό κοπής. Απομακρύνετε μαγκωμένο 2) ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ κομμένο υλικό μόνο όταν είναι ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ απενεργοποιημένη...
 • Seite 58: Χρήση

  Μη χρησιμοποιείτε μη αναφέρονται στις οδηγίες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Η λειτουργίας του συσσωρευτή συσκευή μπορεί να πάθει βλάβη. σειράς Parkside X 12 V Team. Χρήση 4) ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Aκόμη και σε περίπτωση σωστής Φοράτε κατά την εργασία με τη και κανονικής χρήσης αυτού του...
 • Seite 59: Ενεργοποίηση

  Έλεγχος κατάστασης πρέπει να απενεργοποιήσετε τον φόρτισης του συσσωρευτή κινητήρα. Εάν ένας διακόπτης έχει ζημιά, δεν επιτρέπεται η συνέχιση της εργασίας με τη Η ένδειξη κατάστασης φόρτισης ( συσκευή. σηματοδοτεί την κατάσταση φόρτισης του Ο ατομικός προστατευτικός συσσωρευτή ( 9) κατά τη διάρκεια του εξοπλισμός...
 • Seite 60: Καθαρισμός/Συντήρηση

  • Διαμορφώστε τα νέα φυτά στο κατευθύνσεις ή μέσω ταλάντωσης από τη μια πλευρά στην άλλη. επιθυμητό σχήμα. Ο κύριος βλαστός • Κατά την κάθετη κοπή κινείτε το πρέπει να μην χαλάσει μέχρι ο φράχτης θάμνου να φτάσει στο επαναφορτιζόμενο ψαλίδι για θαμνώδεις φράχτες...
 • Seite 61: Συντήρηση

  Αποθήκευση • Διατηρείτε την εγκοπή αερισμού 5) και το περίβλημα κινητήρα της συσκευής καθαρά. Χρησιμοποιείτε για • Φυλάτε τη συσκευή στεγνή στο αυτό ένα νωπό πανί ή μια βούρτσα. απεσταλμένο προστατευτικό λεπίδας ( Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή 10) και εκτός εμβέλειας παιδιών. διαλύτες.
 • Seite 62: Απόρριψη/Προστασία Του

  Απόρριψη/Προστασία του περιβάλλοντος Απομακρύνετε το συσσωρευτή από τη συσκευή και οδηγήστε τη συσκευή, το συσσωρευτή, τα αξεσουάρ και τη συσκευασία σε μια φιλική προς το περιβάλλον ανακύκλωση. Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα. • Θα διεξάγουμε δωρεάν την απόρριψη των...
 • Seite 63: Αναζήτηση Σφάλματος

  Αναζήτηση σφάλματος Πρόβλημα Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση σφάλματος Φορτίστε τον συσσωρευτή (λάβετε Ο συσσωρευτής είναι υπόψη τις ξεχωριστές οδηγίες εκφορτισμένος ( λειτουργίας για τον συσσωρευτή και τη συσκευή φόρτισης) Τοποθετήστε τον συσσωρευτή (λάβετε υπόψη τις ξεχωριστές Ο συσσωρευτής ( 9) δεν οδηγίες...
 • Seite 64: Εγγύηση

  Εγγύηση δηλωθούν αμέσως μετά το ξεπακετάρισμα. Για όλες τις επισκευές που καθίστανται απα- Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη, ραίτητες μετά τη λήξη της εγγύησης επιβα- ρύνεστε με τις σχετικές δαπάνες. για τη συσκευή αυτή σας προσφέρουμε εγ- γύηση 3 ετών από την ημερομηνία της αγο- ράς.
 • Seite 65: Σέρβις Επισκευής

  Προσοχή: Παρακαλούμε να στείλετε τη αριστερά) ή σαν αυτοκόλλητο στην πίσω ή κάτω πλευρά. συσκευή σας στο υποκατάστημά μας για • Εάν παρουσιαστούν σφάλματα λειτουρ- σέρβις, καλά καθαρισμένη και με την σχετική υπόδειξη για το ελάττωμα. γίας ή άλλα ελαττώματα, επικοινωνήστε πρώτα...
 • Seite 66 Inhalt Einleitung Einleitung ........66 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Bestimmungsgemäße ein hochwertiges Gerät entschieden. Verwendung ......66 Allgemeine Beschreibung ... 67 Dieses Gerät wurde während der Produktion Lieferumfang........67 auf Qualität geprüft und einer Endkontrolle unterzogen.
 • Seite 67: Allgemeine Beschreibung

  Ausklappseite. schutz 12 Ladegerät Lieferumfang Technische Daten Packen Sie das Gerät aus und kontrollieren Sie, ob es vollständig ist. Akku-Heckenschere ..PHSA 12 A1 Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial ordnungsgemäß. Motorspannung U ...... 12 V Leerlaufdrehzahl n Akku-Heckenschere ....1200 min Messerschutz Laufzeit ......
 • Seite 68: Sicherheitshinweise

  Bildzeichen auf dem Gerät: genannten Normen und Bestimmungen ermittelt. Das Gerät ist Teil der Serie Der angegebene Schwingungsemissions- Parkside X 12 V TEAM wert ist nach einem genormten Prüfverfah- Achtung! ren gemessen worden und kann zum Ver- gleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.
 • Seite 69: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  1) Arbeitsplatzsicherheit Symbole in der Betriebsanleitung: Gefahrenzeichen mit Anga- a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich ben zur Verhütung von Per- sauber und gut beleuchtet. Unord- sonen- oder Sachschäden. nung oder unbeleuchtete Arbeitsberei- che können zu UnfälIen führen. Gefahrenzeichen mit Anga- b) Arbeiten Sie mit dem Elektro- ben zur Verhütung von Per- werkzeug nicht in expIosionsge- sonenschäden durch elektri-...
 • Seite 70 d) Zweckentfremden Sie das Kabel Schutzbrille. Das Tragen persönlicher nicht, um das Elektrowerkzeug Schutzausrüstung, wie Staubmaske, zu tragen, aufzuhängen oder rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutz- um den Stecker aus der Steckdo- helm oder Gehörschutz, je nach Art se zu ziehen. Halten Sie das Ka- und Einsatz des Elektrowerkzeuges, bel fern von Hitze, Öl, scharfen verringert das Risiko von Verletzungen.
 • Seite 71 schädigte Teile vor dem Einsatz den. Verwendung einer Staubabsau- gung kann Gefährdungen durch Staub des Gerätes reparieren. Viele verringern. Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen. f) Halten Sie Schneidwerkzeuge 4) Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs scharf und sauber. SorgfäItig ge- pflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen a) Überlasten Sie das Gerät nicht.
 • Seite 72: Spezielle Sicherheitshinweise

  da das Schneidmesser in Berüh- ten. Vermeiden Sie den Kontakt rung mit verborgenen Stromlei- damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die tungen kommen kann. Der Kontakt Flüssigkeit in die Augen kommt, des Schneidmessers mit einer spannungs- nehmen Sie zusätzlich ärztliche führenden Leitung kann metallene Ge- Hilfe in Anspruch.
 • Seite 73 Sicherheitshinweise, die in 3) SPEZIELLE SICHERHEITSHINWEISE der Betriebsanleitung Ihres FÜR AKKUGERÄTE Akkus der Serie Parkside X 12 V Team gegeben sind. • Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku einsetzen. Das Einsetzen eines Akkus in ein Elektrowerkzeug, das ein-...
 • Seite 74: Bedienung

  Bedienung 3. Drücken Sie den Sicherheitsschalter (3) am vorderen Handgriff (4). 4. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (8). Tragen Sie beim Arbeiten mit Das Gerät läuft mit höchster Geschwin- dem Gerät geeignete Kleidung und Arbeitshandschuhe. Tragen digkeit. Sie Augen- und Gehörschutz. Ausschalten: Vergewissern Sie sich vor 5.
 • Seite 75: Reinigung/Wartung

  geplante Höhe erreicht hat. Alle anderen Schneidtechniken Triebe werden auf die Hälfte gekappt. • Schneiden Sie dicke Äste zuvor mit einer Frei wachsende Hecken pfl egen: Astschere heraus. • Der doppelseitige Sicherheitsmesserbal- Frei wachsende Hecken bekommen zwar ken ermöglicht den Schnitt in beiden Rich- keinen Formschnitt, müssen aber regel- mäßig gepfl egt werden, damit die Hecke tungen oder durch Pendelbewegungen...
 • Seite 76: Lagerung

  • Halten Sie das Messer stets sauber. Nach Schrauben (Schraubenkopf 6 - 7 mm) jeder Benutzung des Gerätes müssen Sie ggf. mit Hilfe von Dübeln im Ab- - das Messer reinigen stand von 2,5 cm an der Wand an. (mit öligem Lappen); Die Aufbewahrung im Messerschutz - den Sicherheitsmesser- balken einölen mit Öl-...
 • Seite 77: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service-Center (siehe „Service-Center“ Seite 80). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Position Position Bezeichnung Bestell-Nr. Betriebs- Explosions- anleitung zeichnung 4-6,13,20 Sicherheitsmesserbalken...
 • Seite 78: Fehlersuche

  Fehlersuche Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Akku laden (separate Bedienungs- Akku ( 9) entladen anleitung für Akku und Ladegerät beachten) Akku einsetzen (separate Bedienungs- Akku ( 9) nicht einge- anleitung für Akku und Ladegerät Gerät startet nicht setzt beachten) Sicherheitsschalter ( Einschalten (siehe „Bedienung“) nicht richtig betätigt Ein-/Ausschalter (...
 • Seite 79: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 80: Reparatur-Service

  Service-Center zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per Service Deutschland E-Mail. Sie erhalten dann weitere Tel.: 0800 54 35 111 Informationen über die Abwicklung E-Mail: grizzly@lidl.de Ihrer Reklamation. IAN 312200 • Ein als defekt erfasstes Gerät können Sie, nach Rücksprache mit unserem Service Österreich Kundenservice, unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 83 Prevod originalne EZ izjave o konformitetu Ovime potvrđujemo, da Aku makaze za živu ogradu Serija proizvodnje PHSA 12 A1 Broj serije 201901000001 - 201902089201 odgovara sledećim merodavnim EU-smernicama u njihovom važećem izdanju: 2006/42/EC • 2000/14/EC • 2014/30/EU • 2005/88/EC • 2011/65/EU* U cilju obezbeđenja podudarnosti primenjene su sledeće harmonizovane norme i naci- onalne norme i odredbe: EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:2015 EN 60745-1:2009/A11:2010 • EN 60745-2-15:2009/A1:2010 EN 62233:2008 • EN 62321:2009...
 • Seite 84: Traducerea Declaraţiei Originale De Conformitate Ce

  Traducerea Declaraţiei Originale de Conformitate CE Prin prezenta confirmăm, că Foarfecă pentru gard viu, cu acumulator viiseria PHSA 12 A1 numărul serial 201901000001 - 201902089201 corespunde următoarelor prevederi UE relevante, în ultima lor variantă valabilă: 2006/42/EC • 2000/14/EC • 2014/30/EU • 2005/88/EC • 2011/65/EU* Pentru a garanta conformitatea, au fost aplicate următoarele norme armonizate, norme naţionale şi prevederi:...
 • Seite 85 Μετάφραση της πρωτότυπης Δήλωσης συμμόρφωσης CE          Επαναφορτιζόμενο μπορντουροψάλιδο Σειρά PHSA 12 A1 Αριθμός σειράς 201901000001 - 201902089201           : 2006/42/EC • 2000/14/EC • 2014/30/EU • 2005/88/EC • 2011/65/EU*     -,    ...
 • Seite 86 Превод на оригиналната CE-декларация за съответствие С настоящото потвърждаваме, че Акумулаторен храсторез серия PHSA 12 A1 Сериен номер 201901000001 - 201902089201 отговаря на следните директиви на EС в съответната им действаща редакция: 2006/42/EC • 2000/14/EC • 2014/30/EU • 2005/88/EC • 2011/65/EU* За да се гарантира съответствието, са приложени следните хармонизирани нор- ми...
 • Seite 87 Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass die Akku-Heckenschere Baureihe PHSA 12 A1 Seriennummer: 201901000001 - 201902089201 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2000/14/EG • 2014/30/EU • 2005/88/EG • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:2015 EN 60745-1:2009/A11:2010 • EN 60745-2-15:2009/A1:2010 EN 62233:2008 • EN 62321:2009 Zusätzlich wird entsprechend der Geräuschemissionsrichtlinie 2000/14/EG bestätigt: Schallleistungspegel:...
 • Seite 89: Schemă De Explozie

  Detaljni crtež • Schemă de explozie Чертеж в перспектива Επί μέρoυς σχεδιαγράμματα • Explosionszeichnung PHSA 12 A1 PHSA 12 A1 informativan ∙ informativ ∙ информативен ∙ ενημερωτικό 2019-01-15_rev02_sh...
 • Seite 90 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Stanje informacija · Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 01/2019 Ident.-No.: 72031079012019-RS/RO/BG/GR IAN 312200...
 • Seite 91 BATTERY 12 V PAPK 12 A1 / CHARGER 12 V PLGK 12 A1 AKUMULATOR / PUNJAČ 12 V ACUMULATOR / ÎNCĂRCĂTOR 12 V Prevod originalnog uputstva za upotrebu Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale ΜΠΑΤΑΡΙΑ / ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 12 V БАТЕРИЯ / ЗАРЯДНО...
 • Seite 92 Pre čitanja rasklopite stranu sa uređajima i u sledećem koraku upoznajte se sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на...
 • Seite 94 Ispravno ophođenje s punjačem akumulatora ........7 Baterija i punjač se moraju koristiti Postupak punjenja .......8 Umetanje / vađenje baterije .....8 zajedno sa uređajem serije Parkside Provera stanja napunjenosti X 12 V Team. Svaka druga upotreba, koja akumulatora ........8 nije izričito dozvoljena u ovom uputstvu, Punjenje akumulatora .......9...
 • Seite 95 Punjač ......PLGK 12 A1 Slikovne oznake na bateriji Nominalna snaga ......50 W Uređaj je deo serije Ulazni napon/ Parkside X 12 V TEAM. Ulaz ....220-240 V~, 50-60 Hz Izlazni napon/Izlaz ... 12 V ; 2,4 A Pažljivo pročitajte uputstvo Klasa zaštite ........
 • Seite 96: Opšte Bezbednosne Napomene

  jalica, kovanica, ključeva, Klasa zaštite II eksera, vijaka ili drugih (Dupla izolacija) sitnih metalnih predmeta, Električni uređaji nemaju me- koji mogu da prouzrokuju sta u kućnom otpadu. premoštenje kontakata. Kratki spoj među kontaktima Punjač je priključen na utični- akumulatora može da dovede ci/akumulator je napunjen do opekotina ili požara.
 • Seite 97: Ispravno Ophođenje S Punjačem Akumulatora

  SERVIS • Ne koristite baterije koje se ne mogu ponovo napu- • Nikada ne održavajte niti! oštećene akumulatore. Održavanje akumulatora treba- Ispravno ophođenje s pu- ju da vrše isključivo proizvođač njačem akumulatora ili autorizovane ispostave servi- sa za kupce. • Deca moraju da budu pod nad- zorom da bi se osiguralo da se SPECIJALNE SIGURNOSNE ne igraju sa uređajem.
 • Seite 98: Postupak Punjenja

  oštećenja mogu da izazovu Isključite uređaj i pre svih radova unutrašnje kratke spojeve. izvadite bateriju iz uređaja. • Punjač ne smete da pogo- Akumulator dostiže svoj puni nite na zapaljivim podlo- gama (npr. hartija, teksti- kapacitet tek nakon nekoliko puta li).
 • Seite 99: Punjenje Akumulatora

  Istrošene baterije • Stanje napunjenosti akumulatora se prika- zuje svetljenjem odgovarajuće LED lam- pice, kada uređaj radi. U tu svrhu, držite • Znatno skraćeno vreme rada unatoč prekidač za uključivanje pritisnutim. punjenju pokazuje da je baterija istro- šena i da mora biti zamenjena. Koristite crveno-žuto-zeleno =>...
 • Seite 100: Čišćenje

  napajanja pomoću odgova- • Zbrinite uređaj sa ispražnjenim akumu- rajućih uređaja za detekciju i latorom. Ne otvarajte uređaj i akumu- šeme instalacije. Kontakt sa lator. električnim vodovima može • Zbrinite uređaj prema mesnim propi- da dovede do električnog sima. Uređaj predajte na sabirnom udara i požara, kontakt sa mestu, gde se vrši ekološki prihvatljiva gasovodima može da dovede...
 • Seite 101: Garancija I Garantni List

  Garancija i garantni list Poštovani, Ovim putem Vas upoznajemo sa Vašim pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o zaštiti potrošača, a u pogledu ostvarivanja prava iz garancije. Ova garancija ni na koji način ne utiče, niti isključuje prava koja kupac ima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru koja traje 2 godine od dana kada je roba predata kupcu.
 • Seite 102 Popravke u roku garancije: Garancija važi počev od dana kada je roba predata kupcu, a na osnovu fiskalnog odsečka. U istom periodu davalac garancije, odnosno prodavac je u obavezi da otkloni sve tehničke kvarove bez naknade, u zakonskom roku. Garancija ne važi u sledećim slučajevima: 1.
 • Seite 103 Acumulatorul și încărcătorul trebuie utiliz- ate în combinație cu un aparat din seria Importator .........21 Traducerea Declaraţiei Originale Parkside X 12 V Team. Orice altă utilizare nespecificată poate duce la deteriorarea de Conformitate CE ....54 aparatului şi poate reprezenta un pericol serios pentru utilizator.
 • Seite 104: Descriere Generală

  Output ......12 V ; 2,4 A Clasă de protecţie ......Acumulatorul face par- Instrucţiuni de siguranţă te din seria Parkside X 12 V TEAM. Acest aparat nu este prevăzut pen- tru a fi folosit de copii cu vârste Citiți cu atenție instrucțiunile de peste 8 ani şi nici de persoa-...
 • Seite 105: Indicații Generale De Siguranță

  Nu expuneți bateria la lumi- indicații generale de na solară un timp îndelungat siguranță și nu o puneți pe radiatoare Atenţie! La utilizarea apara- (max. 50°C). telor electrice se vor respecta următoarele măsuri princi- Predați bateriile la un punct pale de securitate, pentru de colectare a bateriilor uz- protecția împotriva șocurilor ate, care le va elimina cores- electrice și împotriva perico- punzător.
 • Seite 106: Lucrul Corect Cu Încărcătorul De Acumulatoare

  e) Nu folosiţi niciun acumulator • Încărcaţi bateriile numai în inte- deteriorat sau modificat. Acu- rior, deoarece încărcătorul este prevăzut exclusiv pentru acest mulatorul modificat sau deteri- regim. Pericol de electrocutare. orat se poate comporta în mod • Pentru a reduce riscul unui șoc neprevăzut şi poate conduce electric, scoateți ștecărul în- la foc, explozie sau pericol de cărcătorului din priză înainte de vătămare. f) Nu expuneţi un acumulator a-l curăța. la foc sau la temperaturi prea • Nu expuneți bateria la lumina ridicate. Focul sau temperaturi solară un timp mai îndelungat și nu o puneți pe radiatoare.
 • Seite 107: Încărcarea

  Încărcarea încărcătorul dacă este defect și nu-l deschideți dumneavoastră. Astfel se garantează menține- Nu expuneți bateria la condiții rea siguranței de folosire a apa- extreme, ca de exemplu căl- ratului. dură și lovituri. Pericol de răni- • Asigurați-vă că tensiunea rețelei re cauzat de scurgerile de elec- corespunde cu cea indicată pe trolit! În caz de contact cu ochii plăcuța de caracteristici a în- sau cu pielea clătiți suprafețele cărcătorului.
 • Seite 108: Scoateți/Montați Acumulatorul

  Scoateți/montați Timpul de încărcare este de aproxi- acumulatorul mativ 1 oră. 1. Pentru desprinderea acumulatorului (1) 1. Scoateţi acumulatorul (1) din aparat, din aparat, apăsaţi ambele butoane dacă este cazul. de deblocare (2) de pe acumulator şi 2. Conectați încărcătorul (3) la o priză. scoateţi acumulatorul.
 • Seite 109: Depozitare

  Curăţarea Depozitare • Păstrați aparatul într-un loc cu tempera- Curăţaţi încărcătorul şi acumulatorul cu o tură între 10 °C și 40 °C. Pe perioada lavetă uscată sau cu o pensulă. depozitării, aparatul trebuie ferit de Nu folosiţi apă sau obiecte metalice. temperaturi extreme, care ar afecta Întreținerea randamentul bateriei.
 • Seite 110: Piese De Schimb/Accesorii

  scop la unitatea locală de eliminare a la alegerea noastră. Serviciile prestate în deșeurilor sau la centrul nostru de ser- perioada garanţiei presupunca, în cadrul vice. termenului-de-trei-ani, să fie prezentate • Eliminăm gratuit coletele dvs. expedia- aparatul defect și dovada chiziţiei (bonul te cu aparate defecte.
 • Seite 111: Reparaţii-Service

  Reparaţii-Service trial. Garanţia este anulată în cazul unei manipulări abuzive sau necorespunzătoa- Lucrările de reparaţii neincluse în garanţie re, al folosirii forţei și în cazul intervenţiilor care nu au fost efectuate de departamentul pot fi executate, contra-cost, în departa- nostru autorizat de service. mentul nostru de service. În acest sens, vom fi încântaţi să...
 • Seite 112 Батерията и зарядното устройство на зарядно устройство ....28 трябва да се използват заедно с уред Почистване .........29 от серията Parkside X 12 V Team. Вся- Поддръжка ..........29 ка друга употреба може да доведе Изхвърляне/Защита до щети по уреда и да представлява...
 • Seite 113: Преглед

  Време за зареждане .....ок. 1 h Обозначения върху батерията Зарядно устройство ..PLGK 12 A1 Батерията е част Номинална консумация ....50 W от серията Parkside Входно напрежение/ X 12 V TEAM Вход ....220-240 V~, 50-60 Hz Изходно напрежение/ Прочетете внимателно ръ- Изход...
 • Seite 114: Общи Инструкции За Безопасност

  Не изхвърляте електроуре- ВНИМАТЕЛНА РАБОТА С И УПОТРЕБА НА АКУМУЛАТОР- дите в битовите отпадъци. НИ ИНСТРУМЕНТИ Символи върху зарядното ус- тройство • Зареждайте батериите само в зарядни устройства, Внимание! които са препоръчани от производителя. Съществува Прочетете внимателно ръко- опасност от пожар, ако заряд- водството...
 • Seite 115: На Батерията

  ни батерии могат да имат • Зареждайте вашите бате- рии само на закрито, защо- неочаквано поведение и да то зарядното устройство доведат до пожар, експлозия или опасност от нараняване. е предназначено само за • Не излагайте батерията на това. огън или прекалено висо- •...
 • Seite 116: Зареждане

  Има опасност от пожар и екс- Избягвайте механични по- • вреди на зарядното устрой- плозия. Преди всяка употреба про- ство. Те могат да доведат до • верявайте зарядното ус- вътрешни къси съединения. тройство, кабела и щепсе- Зарядното устройство не • ла...
 • Seite 117: На Зареждане На Батерията

  Поставете батерията едва Изключете уреда и извадете ба- терията от уреда преди всички тогава, когато уредът работи. е напълно монтиран. Съществува опасност от нараняване! Батерията достига пълния си капацитет едва след Проверка на степента на няколкократно зареждане. зареждане на батерията Зареждайте...
 • Seite 118: Съхранение

  Съхранение 3. Вкарайте батерията (1) в отвора за за- реждане на зарядното устройство (3). 4. След процеса на зареждане изва- • Съхранявайте уреда при температу- дете батерията (1) от зарядното ра между 10 °C и 40 °C. По време на устройство...
 • Seite 119: На Зарядно Устройство

  Повреждането на водопровод • Изхвърляйте батериите в изтощено може да доведе до имуществе- състояние. С цел защита от късо ни щети и токов удар. съединение препоръчваме да по- криете полюсите с лепенки. Не от- Почистване варяйте батерията. • Изхвърлете батериите съгласно Почистете...
 • Seite 120: Гаранция

  Гаранция Евентуалните ремонти след изтичане на гаранционния срок са срещу запла- Уважаеми клиенти, щане. за този уред получавате 3 години гаран- Обхват на гаранцията ция от датата на покупката. Гаранцията за батерията е 6 месеца от датата на Уредът е произведен грижливо според закупуване.
 • Seite 121: Ремонтен Сервиз

  Сервизно обслужване • При възникване на функционални или други дефекти първо се свър- жете по телефона или чрез имейл България с долупосочения сервизен отдел. Тел.: 00800 111 4920 След това ще получите допълни- Е-мейл: grizzly@lidl.bg телна информация за уреждането IAN 312200 на...
 • Seite 122 който не е свързан със значителни неу- (2) Потребителят не може да претендира за добства за него. възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато Чл. 113. (1) Когато потребителската стока търговецът се съгласи да бъде извършена не...
 • Seite 123 Ο συσσωρευτής και ο φορτιστής πρέ- Δήλωσης συμμόρφωσης CE ....56 πει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με μια συσκευή της σειράς Parkside X 12 V Team. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, η οποία δεν εγκρίνεται ρητά μέσα από τις οδηγίες αυτές, μπορεί να προκαλέσει ζη- μιές...
 • Seite 124: Γενική Περιγραφή

  Ο συσσωρευτής εί- Input....... 220-240 V~, 50-60 Hz ναι τμήμα της σειράς Τάση εξόδου/Output..... 12 V ; 2,4 A Parkside X 12 V TEAM Κλάση προστασίας ......Υποδείξεις ασφάλειας Διαβάστε τις οδηγίες λει- τουργίας προσεκτικά. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησι- Μη...
 • Seite 125: Γενικές Υποδείξεις Ασφαλείας

  Μην εκθέτετε τη μπαταρία/τη Ο συσσωρευτής φορτίζεται συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα σε εντατική ηλιακή Ένδειξη LED ακτινοβολία και μη την ακου- κατά τη διάρκεια μπάτε πάνω σε σώματα κα- της διαδικασίας λοριφέρ (max. 50 °C). φόρτισης. Γενικές υποδείξεις Παραδίδετε τις μπαταρίες σε ασφαλείας...
 • Seite 126 των επαφών. Ένα ενδεχόμε- Σέρβις: νο βραχυκύκλωμα μεταξύ των επαφών της μπαταρίας μπορεί • Ποτέ μη συντηρείτε φθαρμέ- να έχει σαν συνέπεια εγκαύμα- νους συσσωρευτές. Όλες οι τα ή φωτιά. δ) Σε περίπτωση εσφαλμένης εργασίες συντήρησης συσσω- χρήσης μπορεί να εξέλθει ρευτών...
 • Seite 127 και αποφεύγετε τη μηχανική πληξίας. της βλάβη. Υφίσταται κίνδυ- Να διατηρείτε το φορτιστή • νος βραχυκυκλώματος και καθαρό και να μην τον εκθέ- ενδεχομένως εξόδου ατμών τετε σε υγρασία και βροχή. που ερεθίζουν τις αναπνευ- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το στικές οδούς. Φροντίστε για φορτιστή...
 • Seite 128: Φόρτιση

  Φόρτιση ότι ο συσσωρευτής έχει εξαντληθεί και πρέπει να αντικατασταθεί. Χρησι- Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε μοποιείτε μόνο έναν γνήσιο εφεδρικό ακραίες καιρικές συνθήκες όπως συσσωρευτή, τον οποίο μπορείτε να θερμότητα και κρούσεις. Υφίστα- προμηθευτείτε μέσω του τμήματος εξυ- ται κίνδυνος τραυματισμού από πηρέτησης...
 • Seite 129: Φόρτιση Μπαταρίας

  Χρησιμοποιημένοι κόκκινο-κίτρινο-πράσινο => Μπαταρία συσσωρευτές πλήρως φορτισμένη κόκκινο-κίτρινο => Μπαταρία φορτισμένη περ. κατά το ήμισυ • Μία σημαντικά ελαττωμένη διάρκεια κόκκινο => Η μπαταρία χρειάζεται φόρτιση λειτουργίας αποτελεί ένδειξη για απα- ραίτητη αντικατάσταση της μπαταρίας Φόρτιση μπαταρίας λόγω γήρανσης. Να χρησιμοποιείτε πάντα...
 • Seite 130: Καθαρισμός

  • Μπορείτε να τοποθετήσετε το φορτιστή κύκλωσή τους. Προς το σκοπό αυτό (3) με τα ανοίγματα της στήριξης τοίχου απευθυνθείτε στο Κέντρο Σέρβις της στις δύο βίδες και να τραβήξετε προς τα εταιρίας μας. κάτω το φορτιστή στον αναστολέα. • Να...
 • Seite 131: Εγγύηση

  Εγγύηση εξαρτήματα. Ενδεχόμενα ελαττώματα που διαπιστώνονται κατά την αγορά, πρέπει να Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη, δηλωθούν αμέσως μετά το ξεπακετάρισμα. Για όλες τις επισκευές που καθίστανται για τη συσκευή αυτή σας προσφέρουμε εγγύηση 3 ετών από την ημερομηνία της απαραίτητες μετά τη λήξη της εγγύησης αγοράς.
 • Seite 132: Σέρβις Επισκευής

  • Τον αριθμό προϊόντος θα τον βρείτε Μπορούμε να αναλάβουμε την επεξερ- στην ετικέτα στοιχείων της συσκευής, γασία συσκευών που μας απεστάλησαν σε χαραγμένη σημείωση στο προϊόν, καλά συσκευασμένες και με πληρωμένα στο εξώφυλλο των Οδηγιών χρήσης ταχυδρομικά τέλη. Προσοχή: Παρακαλούμε να στείλετε τη (κάτω...
 • Seite 133 Reparatur-Service ......52 Verwendung Service-Center ......52 Der Akku und das Ladegerät ist in Verbin- Importeur ........52 dung mit einem Gerät der Serie Parkside Original EG-Konformitäts- X 12 V Team zu nutzen. Jede andere erklärung ........57 Verwendung kann zu Schäden am Gerät führen und eine ernsthafte Gefahr für den Benutzer darstellen.
 • Seite 134: Allgemeine Beschreibung

  Bildzeichen auf dem Akku Input ....220-240 V~, 50-60 Hz Ausgangsspannung/ Das Gerät ist Teil Output ......12 V ; 2,4 A der Serie Parkside Schutzklasse ........X 12 V TEAM. Sicherheitshinweise Lesen Sie die Betriebsanlei- Dieses Gerät kann von Kindern ab tung aufmerksam durch.
 • Seite 135: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Setzen Sie den Akku nicht Allgemeine über längere Zeit starker Sicherheitshinweise Sonneneinstrahlung aus und Achtung! Beim Gebrauch legen Sie ihn nicht auf Heiz- von Elektrogeräten sind zum körpern ab (max. 50°C). Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungs- und Geben Sie Akkus an einer Brandgefahr folgende grund- Altbatteriesammelstelle ab, sätzliche Sicherheitsmaßnah- wo sie einer umweltgerech- men zu beachten: ten Wiederverwertung zuge- führt werden.
 • Seite 136: Richtiger Umgang Mit Dem Akkuladegerät

  Wenn die Flüssigkeit in die Au- den Akku einsetzen. Das Einset- gen kommt, nehmen Sie zusätz- zen eines Akkus in ein Elektro- lich ärztliche Hilfe in Anspruch. werkzeug, das eingeschaltet ist, Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Unfällen führen. • Laden Sie Ihre Batterien nur kann zu Hautreizungen oder im Innenbereich auf, weil das Verbrennungen führen. • Benutzen Sie keinen beschä- Ladegerät nur dafür bestimmt digten oder veränderten Akku. ist. Gefahr durch elektrischen Schlag. Beschädigte oder veränderte • Um das Risiko eines elektri- Akkus können sich unvorherseh- schen Schlags zu reduzieren,...
 • Seite 137: Ladevorgang

  • Verwenden Sie zum Laden des wegen der beim Laden auftre- Akkus ausschließlich das mit- tenden Erwärmung. gelieferte Ladegerät. Es besteht • Wenn die Anschlussleitung die- Brand- und Explosionsgefahr. ses Gerätes beschädigt wird, • Überprüfen Sie vor jeder Be- muss sie durch den Hersteller nutzung Ladegerät, Kabel und oder seinen Kundendienst oder Stecker und lassen Sie es von eine ähnlich qualifizierte Person qualifiziertem Fachpersonal und ersetzt werden, um Gefährdun- nur mit Original-Ersatzteilen...
 • Seite 138: Akku Entnehmen/Einsetzen

  rät anschließen. Es besteht Setzen Sie den Akku erst ein, die Gefahr von Verletzungen wenn das Gerät vollständig durch Stromschlag. montiert ist. Es besteht Verlet- zungsgefahr! Schalten Sie das Gerät aus und nehmen Sie vor allen Arbeiten den Ladezustand des Akkus Akku aus dem Gerät.
 • Seite 139: Verbrauchte Akkus

  Übersicht der LED-Kontrollanzeigen Wandmontage Ladegerät auf dem Ladegerät (3): (optional) Grüne LED (5) leuchtet ohne Sie können das Ladegerät (3) auch an der eingesetzten Akku: Wand montieren. Ladegerät betriebsbereit. • Bringen Sie zwei Schrauben im Ab- Grüne LED (5) leuchtet: stand von 54 mm mit Hilfe von Dübeln Akku ist geladen.
 • Seite 140: Wartung

  Ersatzteile/Zubehör Wartung • Das Gerät ist wartungsfrei. Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter Entsorgung/ www.grizzly-service.eu Umweltschutz Sollten Sie kein Internet haben, so wen- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät und den Sie sich bitte telefonisch an das Ser- führen Sie Gerät, Akku, Zubehör und Ver- vice-Center (siehe „Service-Center“...
 • Seite 141: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garan- Anlieferung gewissenhaft geprüft. tie ab Kaufdatum. Die Garantie für den Akku beträgt 6 Monate ab Kaufdatum. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Fabrikationsfehler.
 • Seite 142: Reparatur-Service

  Service-Center • Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zu- Service Deutschland nächst die nachfolgend benannte Servi- ceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Tel.: 0800 54 35 111 Sie erhalten dann weitere Informationen E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 312200 über die Abwicklung Ihrer Reklamation. •...
 • Seite 143 Превод на оригиналната CE-декларация за съответствие С настоящото потвърждаваме, че Зарядно устройство серия PLGK 12 A1 IAN 312200 отговаря на следните директиви на EС в съответната им действаща редакция: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* • 2009/125/EC За да се гарантира съответствието, са приложени следните хармонизирани норми и национални разпоредби: EN 60335-1:2012/A13:2017 • EN 62233:2008 EN 60335-2-29:2004/A2:2010 EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:2015...
 • Seite 144 Traducerea Declaraţiei Originale de Conformitate CE Prin prezenta confirmăm, că Încărcător viiseria PLGK 12 A1 IAN 312200 corespunde următoarelor prevederi UE relevante, în ultima lor variantă valabilă: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* • 2009/125/EC Pentru a garanta conformitatea, au fost aplicate următoarele norme armonizate, norme naţionale şi prevederi: EN 60335-1:2012/A13:2017 • EN 62233:2008 EN 60335-2-29:2004/A2:2010 EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013...
 • Seite 145 Prevod originalne EZ izjave o konformitetu Ovime potvrđujemo, da Punjač Serija proizvodnje PLGK 12 A1 IAN 312200 odgovara sledećim merodavnim EU-smernicama u njihovom važećem izdanju: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* • 2009/125/EC U cilju obezbeđenja podudarnosti primenjene su sledeće harmonizovane norme i naci- onalne norme i odredbe: EN 60335-1:2012/A13:2017 • EN 62233:2008 EN 60335-2-29:2004/A2:2010 EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013 Isključivu odgovornost za izlaganje ove izjave o konformitetu (19)** nosi proizvođač: Grizzly Tools GmbH &...
 • Seite 146 Μετάφραση της πρωτότυπης Δήλωσης συμμόρφωσης CE          Συσκευή φόρτισης PLGK 12 A1 Σειρά IAN 312200           : 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* • 2009/125/EC     -,     ...
 • Seite 147: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass das Ladegerät Baureihe PLGK 12 A1 IAN 312200 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* • 2009/125/EG Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1:2012/A13:2017 • EN 62233:2008 EN 60335-2-29:2004/A2:2010 EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013 Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung (19)** trägt der Hersteller:...
 • Seite 148 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Stanje informacija · Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 01/2019 Ident.-No.: 72031079012019-RS/RO/BG/GR IAN 312200...

Inhaltsverzeichnis