Parkside PAS 500 B1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ASH VACUUM CLEANER PAS 500 B1
ASH VACUUM CLEANER
Translation of original operation manual
HAMUPORSZÍVÓ
Az originál használati utasítás fordítása
VYSAVAČ POPELA
Překlad originálního provozního návodu
ASCHESAUGER
Originalbetriebsanleitung
ODKURZACZ KOMINKOWY
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
SESALNIK ZA PEPEL
Prevod originalnega navodila za uporabo
VYSÁVAČ POPOLA
Preklad originálneho návodu na obsluhu
4

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAS 500 B1

 • Seite 1 ASH VACUUM CLEANER PAS 500 B1 ASH VACUUM CLEANER ODKURZACZ KOMINKOWY Translation of original operation manual Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi HAMUPORSZÍVÓ SESALNIK ZA PEPEL Az originál használati utasítás fordítása Prevod originalnega navodila za uporabo VYSAVAČ POPELA VYSÁVAČ POPOLA Překlad originálního provozního návodu Preklad originálneho návodu na obsluhu...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Contents Safety information Device symbols Safety information .........5 Device symbols ........5 Symbols used in the instructions..6 Warning! General notes on safety .......6 Application ..........7 Read the operating instruc- General description .......8 tions! Description of operation .......8 Do not expose the unit to rain. Overview ..........8 For cold ashes only*! Delivery Contents .........8...
 • Seite 6: Symbols Used In The Instructions

  Symbols used in the instructions work, - if the connecting cable is damaged Hazard symbols with informa- or tangled up. tion on prevention of personal • Do not use the cable to pull the plug out injury and property damage. of the socket.
 • Seite 7: Application

  • Children must be supervised in order people can be avoided: • Ensure that the equipment is assem- to ensure that they do not play with the equipment. bled correctly and the filter is in the • Never leave a machine which is ready correct position.
 • Seite 8: General Description

  Delivery Contents L, M, H) is prohibited.The manufacturer will not be held responsible for injuries resulting from use which does not comply Unpack the equipment and check that it is with the directions, or from incorrect use. complete. General description Container lid Metal container Description of operation...
 • Seite 9: Switching On/Off

  Plug the suction tube (12) onto holder ( 2) on the container lid. the rigid end piece of the suc- • Always use the carry handle ( 9) for tion hose (11). transporting the equipment. • The metal container may be filled to Switching on/off no more than half, so the pleated filter always remains clear.
 • Seite 10: Cleaning The Air Filter

  (see small image Technical data Here, the rubber ring must be on the Ash vacuum cleaner ....PAS 500 B1 container lid and Mains voltage ..220-240V~, 50/60 Hz press the Power consumption of motor ..500 W safety stop Safety class .........
 • Seite 11: Disposal/Environmental Protection

  Disposal/Environmental repair, on condition that the appliance has protection not been dismantled and is returned to our Service Centre with proof of purchase and Be environmentally friendly. Return the guarantee (see addresses page 69). You can have repairs which are not covered tool, accessories and packaging to a recy- cling centre when you have finished with by the warranty carried out by our Service...
 • Seite 12: Trouble Shooting

  Trouble shooting Problem Possible cause Fault correction Check plug socket, cable, Mains voltage is not line, plug and fuse, where present appropriate, repair through electrical specialist The equipment is not Switch on the equipment (see switched on “switching on/off“) Device does not start Safety stop due to missing Insert the pleated filter correctly or incorrectly inserted...
 • Seite 13: Zasady Bezpieczeństwa

  Spis treœci Zasady bezpieczeństwa Symbole na urządzeniu Zasady bezpieczeństwa ......13 Symbole na urządzeniu......13 Symbole zawarte w instrukcji .....14 Uwaga! Ogólne zasady bezpieczeństwa..14 Przeczytaj instrukcję obsługi! Przeznaczenie ........16 Opis ogólny ..........16 Nie wystawiaj urządzenia na deszcz. Opis działania........16 Tylko do zimnego popiołu*! Przegląd ..........16 Niebezpieczeństwo pożaru, Zawartość...
 • Seite 14: Symbole Zawarte W Instrukcji

  Symbole zawarte w instrukcji serwis albo osobę posiadającą podobne kwalifikacje - tylko w ten sposób można Znaki niebezpieczeństwa z infor- zapewnić bezpieczeństwo urządzenia. macjami dot. zapobiegania wy- • Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę ka- padkom. bla prądowego z gniazdka: - gdy urządzenie nie jest używane, Znaki nakazowe (wyjaśnienie naka- - przed otwarciem urządzenia, - przy wszelkich pracach konserwacyj-...
 • Seite 15 W ten sposób unikniesz wypadków i (np. węgla drzewnego, papierosów …). zranień: Istnieje niebezpieczeństwo pożaru. • Trzymaj urządzenie z daleka od dzieci i • Nie należy odkurzać płynów, sadzy, pyłu zwierząt domowych. tynkowego i pyłu cementowego. Mogły- by one uszkodzić urządzenie. •...
 • Seite 16: Przeznaczenie

  Przegląd • Należy przestrzegać wskazówek doty- czących czyszczenia i konserwacji urzą- dzenia. 1 Kabel sieciowy • Po i przed zasysaniem opróżnić odku- 2 Element mocujący wyposażenie rzacz, aby uniknąć gromadzenia się w 3 Wziernik wskaźnika niedrożności nim materiałów grożących pożarem. 4 Strzemiączko •...
 • Seite 17: Włączanie I Wyłączanie

  Wskazówki dotyczące 1. Sprawdzić prawidłowe i stabilne pracy osadzenie filtra karbowanego 13) i drucianego koszyka fil- tracyjnego ( 14). Wciąganie urządzeniem żarzą- cego się popiołu oraz substancji 2. Nałożyć pokrywę pojemnika (5) na pojemnik metalowy (10) i za- palnych, wybuchowych lub szko- mknąć...
 • Seite 18: Oczyszczanie/Konserwacja

  Oczyszczanie/konserwacja ny pokrywę pojem- nika (5) (patrz mała Wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazd- ilustracja ka. Niebezpieczeństwo porażenia Przy tym pierścień prądem elektrycznym. gumowy musi być ułożony na pokry- Nie spryskuj urządzenia wodą wie pojemnika i przyciskać przełącznik i nie używaj ostrych środków wyłącznika awaryjnego (15a) w dół.
 • Seite 19: Dane Techniczne

  Dane techniczne Gwarancja Na niniejsze urządzenie udzielamy 36-mie- Odkurzacz kominkowy ..PAS 500 B1 siącznej gwarancji. W przypadku użytkowa- Napięcie sieciowe ..220-240V~, 50/60 Hz nia zarobkowego i urządzeń wymiennych Moc pobierana silnika ......500 W obowiązuje ustawowy skrócony okres gwa- Klasa zabezpieczenia ......
 • Seite 20: Poszukiwanie Błędów

  Poszukiwanie błędów Problem Możliwa przyczyna Sposób usunięcia Sprawdź gniazdko, przewód, Brak zasilania prądem wtyczkę i bezpiecznik, ew. na- prawa przez specjalistę elektryka Urządzenie nie jest włą- Włączyć urządzenie czone (patrz „Włączenie/ wyłączenie“) Urządzenie nie uru- Wyłączenie awaryjne z po- Wsadzić prawidłowo filtr karbo- chamia się...
 • Seite 21: Biztonsági Utasítások

  Tartalom Biztonsági utasítások Szimbólumok a gépen Biztonsági utasítások......21 Szimbólumok a gépen......21 Az utasításban található szimbólu- Figyelem! mok ............22 A használati utasítást el kell ol- Általános biztonsági utasítások ..22 vasni! Alkalmazás ...........24 Általános leírás ........24 A készüléket tilos kitenni esőnek! Áttekintés ..........24 Csak hideg hamuhoz*! Működés ..........24 Tűzveszély áll fenn, ha a fel-...
 • Seite 22: Az Utasításban Található Szimbólu- Mok

  Az utasításban található szim- • Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a bólumok hálózati kábelt: - ha nem használja a készüléket, Veszélyre figyelmeztető jel a - mielőtt kinyitná a készüléket, személyi sérülések és anyagi - minden karbantartás és tisztítás előtt, károk elkerülése érdekében.
 • Seite 23 • Ez az eszköz nem rendeltetett arra, olyan felszívott anyag, amely kívülről lehültnek tűnik, belül még mindig forró hogy korlátozott fizikai, érzéki vagy szel- lemi képességekkel rendelkező, vagy lehet. A forró felszívott anyag a lég- tapasztalattal és/vagy tudással nem áramban újra begyulladhat. Ezen kívül megrongálhatja a berendezést.
 • Seite 24: Alkalmazás

  Alkalmazás Működés A motorral működtetett hamuszívót hideg A hamuporszívót egy stabil, tetővel ellátott hamu, finom por és egyéb felszívandó fém tartállyal szerelték fel. A szívógarnitú- anyagok kandallókból, fa- és széntüzelé- ra egy rugalmas fém szívótömlőből és egy sű kályhákból, hamutartókból vagy grillsü- alumínium szívócsőből áll.
 • Seite 25: Ki-/Bekapcsolás

  met (a rányomtatott szimbó- • A szíváshoz használja mindig a szí- lummal) a tömlőcsatlako- vócsövet. Tartsa a szívócsövet kb. 1 zásba (7) és szorítsa azt cm-re a hamu fölött. meg (bajonettzár). • Csak lehült, 40°C-nél nem magasabb hőmérsékletű hamut szívjon fel. A szívótömlő...
 • Seite 26: A Drót Szűrőkosár És A Redős Szűrő Tisztítása

  a szennyezések elkerülése érdeké- Amennyiben a drót szűrőkosárnál ben. (14) rés látható, nyomja le az ujjával • Vegye le a tartálytetőt ( 5) és ürítse a fém pántokat (16). ki a fém tartályt ( 10). Tisztítsa meg A légszűrő tisztítása a fém tartályt vízzel és hagyja azt megszáradni.
 • Seite 27: Műszaki Adatok

  Műszaki adatok tek, költségmentesen el lesznek hárítva, pótszállítmány vagy javítás formájában. Hamuporszívó ......PAS 500 B1 Feltétel, hogy a készüléket szétszereletlen Hálózati feszültség ... 220-240V~, 50/60 Hz állapotban, a vétel- és garanciabizonylattal együtt szervizközpontunkban (címet lásd a A motor teljesítményfelvétele..
 • Seite 28: Hibakeresés

  Hibakeresés Probléma Lehetséges ok Hibaelhárítás Aljzat, kábel, vezeték, dugós csat- lakozó és biztosíték ellenőrzése, Nincs hálózati feszültség esetleg javíttatás villamossági szak- emberrel A berendezést nem kapcsol- Kapcsolja be a berendezést ták be (lásd „Be-/ kikapcsolás“) Gép nem indul Biztonsági leállítás a hiányzó Tegye be helyesen a redős szűrőt vagy rosszul behelyezett re- (lásd „Tisztítás/Karbantartás“)
 • Seite 29: Varnostna Opozorila

  Kazalo Varnostna opozorila Simboli na napravi Varnostna opozorila ......29 Simboli na napravi......29 Simboli v navodilih za uporabo ..30 Pozor! Splošna varnostna navodila ....30 Uporaba ..........31 Preberite navodila za uporabo! Splošni opis .........32 Naprave ne puščajte na dežju! Opis funkcij.........32 Pregled ..........32 Samo za hladen pepel*! Obseg dobave ........32 Če temperatura sesanega ma-...
 • Seite 30: Simboli V Navodilih Za Uporabo

  Simboli v navodilih za uporabo - pri čiščenju in vseh vzdrževalnih delih, - če je poškodovan ali zapleten pri- Opozorilni simboli z napotki za ključni kabel. preprečevanje poškodb in mate- • Ne vlecite za kabel, da bi izvlekli vtič iz rialne škode.
 • Seite 31: Uporaba

  dila za uporabo orodja. poškodbe: • Bodite pozorni, da je naprava pravilno • Otroke nadzorujte, da se ne bodo igrali z orodjem. sestavljena in da je filter pravilno name- • Naprave, ki je pripravljena za uporabo, ščen. • Naprave med sesanjem ne postavite nikoli ne pustite na delovnem mestu brez nadzora.
 • Seite 32: Splošni Opis

  Splošni opis 5 Pokrov posode 10 Kovinska posoda Opis funkcij 11 Gibka sesalna cev 12 Sesalna cev Sesalnik za pepel vključuje stabilno kovin- 13 Nagubani filter (že montirani) sko posodo s pokrovom. Sesalno garni- 14 Žičnata filtrska košara (že monti- turo sestavljata gibljiva kovinska sesalna rani) cev in aluminijasta sesalna šoba.
 • Seite 33: Vklop In Izklop

  Vklop in izklop • Kovinska posoda je lahko napolnjena največ do polovice, sicer se nagubani Vtič orodja vtaknite v vtičnico. filter zatika. • Izpraznite posodo na prostem, da pre- Naprava je opremljena z varno- prečite onesnaženje notranjih prosto- stnim ustavljačem, ki omogoča rov (glejte „Čiščenje/vzdrževanje“).
 • Seite 34: Očistite Zračni Filter

  Gumijasti obroček mora pri tem izven dosega otrok. nalegati na Tehnični podatki pokrov po- sode in pri- Sesalnik za pepel ....PAS 500 B1 tiskati sti- kalo za Omrežna napetost ..220-240V~, 50/60 Hz varnostno Nazivna moč motorja ...... 500 W zaustavitev (15a) navzdol.
 • Seite 35: Garancija

  Napravo oddajte v reciklažo. Uporabljene vzdrževan. plastične in kovinske dele lahko ločite 7. Jamčimo servisiranje in rezervne dele glede na material in jih oddate v reciklažo. za dobo, ki je minimalno zahtevana s Več informacij dobite pri našem servisnem strani zakonodaje. centru.
 • Seite 36: Motnje Pri Delovanju

  Motnje pri delovanju Težava Možen vzrok Odpravljanje napake Preverite vtičnico, kabel, napeljavo, Ni omrežne napetosti. vtič in varovalko. Po potrebi pokličite električarja. Vklop naprave Naprava ni vključena. (glejte „Vklop/izklop“). Naprava Varnostno stikalo je preprečilo se ne vklop zaradi nenameščenega Pravilno vstavite nagubani filter. vklopi.
 • Seite 37: Garancijski List

  Grizzly Gartengeräte GmbH & CO KG, Am Gewerbepark 2, 64823 Groß-Umstadt Servis: Birotehnika, Hodošček Renata s.p., Lendavska ULICA 23, 9000 Murska Sobota Tel.: 02 522 1 666 Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo Grizzly Gartengeräte GmbH & CO KG, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oz.
 • Seite 39: Bezpečnostní Pokyny

  Obsah Bezpečnostní pokyny Symboly na nástroji Bezpečnostní pokyny......39 Symboly na nástroji ......39 Symboly v návodu ......40 Pozor! Všeobecné bezpečnostní pokyny ..40 Použití ...........41 Číst návod k obsluze! Obecný popis ........42 Přístroj nevystavujte dešti! Popis funkce........42 Přehled ..........42 Pouze pro chladný popel*! Objem dodávky ........42 Existuje nebezpečí...
 • Seite 40: Symboly V Návodu

  Symboly v návodu zástrčku: - když přístroj není v použití, Výstražné značky s údaji pro za- - před otevřením přístroje, bránění škodám na zdraví ane- - během všech údržbářských a bo věcným škodám. čisticích prací, - je-li připojovací vedení poškozeno Příkazové...
 • Seite 41: Použití

  byl používaný osobami (včetně dětí) znovu vznítit. Kromě toho může dojít k poškození přístroje. Při zahřátí přístroj s omezenými fyzickými, smyslovými anebo duševními schopnostmi anebo vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku. osobami s nedostatkem zkušeností Nechte přístroj vychladnout venku pod dozorem. a/anebo znalostí;...
 • Seite 42: Obecný Popis

  Objem dodávky na topení a naftových kamen. Vysávání žhavého popela jakož i hořlavých, výbuš- ných anebo zdraví škodlivých látek a pra- Vybalte přístroj a zkontrolujte jeho úpl- chu (prachová třída L, M. H) je zakázané. nost. Výrobce neručí za škody, vzniklé před- pisům neodpovídajícím použitím anebo víko nádoby nesprávnou obsluhou.
 • Seite 43: Zapnutí/Vypnutí

  Sací trubici (12) nasaďte na • Přístroj přenášejte vždy za držadlo nepohyblivou koncovku sací hadice (11). • Kovová nádoba se smí naplnit maxi- málně na polovinu, tak aby skládaný Zapnutí/vypnutí filtr zůstal vždy volný. • Přístroj vyprazdňujte venku, abyste Zastrčte síťovou zástrčku nástroje nezpůsobili znečištění...
 • Seite 44: Čištění Vzduchového Filtru

  Technická data Pokud má drátěný filtrační koš (14) Vysavač popela ....PAS 500 B1 vůli, zatlačte kovové lamely (16) prs- tem dolů. Síťové napětí ..220-240V~, 50/60 Hz Příkon motoru ......... 500 W Čištění...
 • Seite 45: Záruka

  Technické a optické změny mohou být bě- Pozor: V reklamačních a servisních pří- hem dalšího vývoje provedeny bez ohlá- padech nám prosím zasílejte přístroje na šení. Všechny rozměry, pokyny a údaje naši servisní adresu očištěné a s popisem tohoto Návodu k obsluze jsou proto bez poruchy.
 • Seite 46: Hledání Chyb

  Hledání chyb Problém Možná příčina Odstranění poruchy Kontrola zásuvky, kabelu, vedení, Chybí síťové napětí zástrčky a pojistky, po případě oprava elektroodborníkem Zapnout přístroj Přístroj není zapnutý (viz „Zapnutí/vypnutí“) Bezpečnostní zablokování Přístroj nestartuje kvůli chybějícímu nebo Skládaný filtr správně nasadit špatně nasazenému sklá- (viz „čištění/údržba“) danému filtru ( Vadný...
 • Seite 47: Bezpečnostné Pokyny

  Obsah Bezpečnostné pokyny Symboly na nástroji Bezpečnostné pokyny......47 Symboly na nástroji ......47 Symboly v návode ......48 Pozor! Všeobecné bezpečnostné upozor- nenia ..........48 Čítať návod na obsluhu! Použitie ..........50 Nevystavujte prístroj dažďu! Všeobecný popis ........ 50 Popis funkcie ........
 • Seite 48: Symboly V Návode

  kazníkom alebo podobne kvalifikovanú osobu, aby sa vyvarovalo ohrozeniam. Symboly v návode • Prístroj vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky: Výstražné značky s údajmi pre - keď sa prístroj nepoužíva, zabránenie škodám na zdraví - pred otvorením prístroja, alebo vecným škodám. - pri všetkých údržbových a čistiacich prácach, Príkazové...
 • Seite 49 používaný osobami (včítane detí) s ob- teplotu 40 °C. Vysávaný materiál, ktorý vyzerá zvonku vychladený, môže byť medzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoba- zvnútra ešte horúci. Horúci vysávaný mi s nedostatkom skúseností a/alebo materiál sa môže znova zapáliť vo vzduchovom prúde.
 • Seite 50: Použitie

  Použitie Prehľad Motorom poháňaný vysávač popola je 1 sieťový kábel určený na vysávanie chladného popola, 2 Uchytenie príslušenstva jemného prachu a nasávaných hmôt z 3 Priezor indikátor upchatia krbov, z pecí na drevo a na uhlie, z popol- 4 Pridržiavací strmeň níkov alebo z grilov.
 • Seite 51: Zapínanie/Vypínanie

  Pracovné pokyny 1. Skontrolujte pevné a správne osadenie skladaného filtra 13) a drôteného filtračného Nasávanie žeravého popola, koša ( 14). ako aj horľavých, výbušných a zdravie ohrozujúcich látok je 2. Nasaďte veko nádoby (5) na kovovú nádobu (10) a uzatvor- zakázané.
 • Seite 52: Čistenie/Údržba

  Čistenie/údržba Tesniaci krúžok musí pritom dosadnúť Vytiahnite zástrčku zo zásuvky. na veko Nebezpečenstvo zásahu elektric- nádoby a kým prúdom. spínač bezpeč- Nepostrekujte tento nástroj vo- nostnej dou a nepoužívajte žiadne ostré zarážky čistiace prostriedky resp. roz- (15a) sa musí zatlačiť nadol. púšťadlá.
 • Seite 53: Odstránenie/Ochrana Životného Prostredia

  Technické údaje vylúčené. Predpokladom pre poskytnutie záručného Vysávač na popol ....PAS 500 B1 plnenia je okrem toho, že boli dodržané sieťové napätie ..220-240V~, 50/60 Hz pokyny pre čistenie a údržbu. Škody, kto- príkon motora .........
 • Seite 54: Zisťovanie Závad

  Zisťovanie závad problém možná príčina odstránenie závady skontrolovať zásuvku, kábel, ve- chýba sieťové napätie denie, zástrčku a poistku, príp. oprava elektroodborníkom Zapnite prístroj Prístroj nie je zapnutý (pozri „zapnutie/vypnutie“) prístroj nechce na- Bezpečnostné zastavenie štartovať kvôli chýbajúcemu alebo Vložte správne skladaný filter nesprávne vloženému skla- (pozri „Čistenie/údržba“) danému filtru (...
 • Seite 55: Sicherheitshinweise

  Inhalt Sicherheitshinweise Symbole auf dem Gerät Sicherheitshinweise ......55 Symbole auf dem Gerät ....55 Bildzeichen in der Anleitung ....56 Achtung! Allgemeine Sicherheitshinweise ..56 Verwendung .........58 Betriebsanleitung lesen! Allgemeine Beschreibung ....58 Gerät nicht dem Regen aussetzen Funktionsbeschreibung ....58 Nur für kalte Asche*! Übersicht .........58 Es besteht Brandgefahr, wenn Lieferumfang ........58...
 • Seite 56: Bildzeichen In Der Anleitung

  Bildzeichen in der Anleitung ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Gefahrenzeichen mit Angaben • Schalten Sie das Gerät aus und ziehen zur Verhütung von Personen- Sie den Netzstecker: oder Sachschäden. - wenn das Gerät nicht verwendet wird, Gebotszeichen mit Angaben zur Ver- - bevor das Gerät geöffnet wird, - bei allen Wartungs- und Reinigungs- hütung von Schäden.
 • Seite 57 So vermeiden Sie Unfälle und Verlet- Stäube ein, es besteht Explosionsge- zungen: fahr. • Halten Sie das Gerät von Kindern und • Saugen Sie keine heiße Asche und Haustieren fern. heiße, glühende oder brennende Gegenstände (z.B. Holzkohle, Zigaret- • Erlauben Sie Kindern die Benutzung des Gerätes nur unter Aufsicht.
 • Seite 58: Verwendung

  • Lassen Sie Reparaturen nur durch von Die Funktion der Bedienteile entnehmen uns ermächtigte Kundendienststellen Sie bitte den nachfolgenden Beschreibun- ausführen. gen. • Beachten Sie die Hinweise zur Reini- gung und Wartung des Gerätes. Die Abbildungen finden Sie auf • Entleeren und reinigen Sie nach und der Ausklappseite.
 • Seite 59: Montage

  Montage Einschalten: Ein-/Ausschalter ( 6) in Stellung „I“ Ziehen Sie vor allen Arbeiten an dem Gerät den Netzstecker. Ausschalten: Gefahr durch elektrischen Schlag! Ein-/Ausschalter ( 6) in Stellung „0“ Arbeitshinweise 1. Prüfen Sie den korrekten und fes- ten Sitz von Faltenfilter ( und Draht-Filterkorb ( 14).
 • Seite 60: Reinigung/Wartung

  Sichtfenster der Verstopfungsanzeige (14) gegen den Uhrzeigersinn 3) auf dem Behälterdeckel rot wird. und nehmen Sie ihn ab. Klopfen Sie den Draht-Filterkorb aus. Reinigung/Wartung 3. Klopfen Sie den Faltenfilter (13) aus und reinigen Sie Ihn mit Vor allen Arbeiten an dem Gerät einem Pinsel oder Handfeger.
 • Seite 61: Aufbewahrung

  Sie weitere Informationen über die Reklamationsbearbeitung. Technische Daten Schäden, die auf Überlastung oder unsach- gemäße Bedienung zurückzuführen sind, Aschesauger......PAS 500 B1 bleiben von der Garantie ausgeschlossen. Nennspannung ..220-240V~, 50/60 Hz Verschleißteile wie Filter oder Aufsätze Nennleistung........500 W unterliegen natürlicher Abnutzung und sind...
 • Seite 62: Entsorgung/Umweltschutz

  Die Entsorgung Ihrer defekten eingesende- ten Geräte führen wir kostenlos durch. Entsorgung/Umweltschutz Führen Sie Gerät, Zubehör und Verpa- ckung einer umweltgerechten Wiederver- wertung zu. Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Geben Sie das Gerät an einer Verwer- tungsstelle ab. Die verwendeten Kunst- stoff- und Metallteile können sortenrein getrennt werden und so einer Wiederver- wertung zugeführt werden.
 • Seite 63: Fehlersuche

  Fehlersuche Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Steckdose, Kabel, Leitung, Stecker Netzspannung fehlt und Sicherung prüfen, ggf. Repara- tur durch Elektrofachmann Gerät einschalten Gerät ist nicht eingeschaltet (siehe „Ein-/ Ausschalten“) Sicherheitsstopp wegen feh- Gerät startet nicht Faltenfilter korrekt einsetzen lendem oder falsch einge- (siehe „Reinigung/Wartung“) setztem Faltenfilter ( Ein-/Ausschalter (...
 • Seite 67: Exploded Drawing

  Exploded Drawing • Rysunek samorozwijający Robbantott ábra • Risba naprave v razstavljenem stanju Rozvinutý výkres • Výkres náhradných dielov Explosionszeichnung...
 • Seite 69: Grizzly Service-Center

  Grizzly Service-Center DES UK Ltd. WERCO SK, spol. s.r.o. Unit B7 Letisková 20 Oxford Street Industrial Park 971 01 Prievidza Tel.: 046 542 0320 Vulcan Road Bilston, West Midlands WV14 7LF Fax: 046 542 7207 Tel: 0870 787 6177 E-mail: werco@werco.sk Homepage: www.werco.sk Fax: 0870 7876168...
 • Seite 70 IAN 66991 Grizzly Gartengeräte GmbH & Co. KG Am Gewerbepark 2 D-64823 Groß-Umstadt Last Information Update · Stan informacji · Információk állása Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 08 / 2011 · Ident.-No.: 72080531082011- 4...

Inhaltsverzeichnis