Parkside PAS 1200 C2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ASH VACUUM CLEANER PAS 1200 C2
ASKESUGER
Oversættelse af den originale driftsvejledning
ASZUIGER
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
IAN 303208
ASPIRATEUR DE CENDRES
Traduction des instructions d'origine
ASCHESAUGER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAS 1200 C2

 • Seite 1 ASH VACUUM CLEANER PAS 1200 C2 ASKESUGER ASPIRATEUR DE CENDRES Traduction des instructions d‘origine Oversættelse af den originale driftsvejledning ASCHESAUGER ASZUIGER Originalbetriebsanleitung Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing IAN 303208...
 • Seite 2 Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Avant de lire le mode d‘emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l‘appareil. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.
 • Seite 3 16+17...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Indhold Introduktion Introduktion ........ 4 Hjertelig tillykke med købet af dit nye ap- Anvendelsesformål ..... 4 parat.Du har besluttet dig for et produkt af Generel beskrivelse ....5 højeste kvalitet. Leveringsomfang ......5 Dette apparats kvalitet blev kontrolleret un- Funktionsbeskrivelse ......5 der produktionen og det blev underkastet Oversigt ..........5 en slutkontrol.
 • Seite 5: Generel Beskrivelse

  - Fugedyse 22 Motorhoved - Foldefilter Tekniske data - Betjeningsvejledning Funktionsbeskrivelse Askesuger ....PAS 1200 C2 Nominel spænding .220-240 V~, 50/60 Hz Askesugeren er udstyret med en stabil Nominelt strømforbrug metalbeholder med låg og ruller. Sugesæt- (tilslutningseffekt) ....... 1200 W tet består af en fleksibel sugeslange, et...
 • Seite 6: Billedtegn I Vejledningen

  apparatet og forstår de deraf re- sulterende farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og bru- gervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. Billedtegn i vejledningen Kun til afkølet aske, se betjenings- vejledningen! Indsug ikke sod eller brændbare stoffer.
 • Seite 7: Billedtegn I Vejledningen

  Billedtegn i vejledningen på grund af elektriske stød. • Hvis dette apparats tilslutnings- Faretegn med angivelser til ledning bliver beskadiget, skal forebyggelse af person- eller den udskiftes af producenten materiel skade. eller dennes kundeservice eller en lignende kvalificeret person, Påbudstegn med angivelser for at undgå risici. til forebyggelse af skader.
 • Seite 8: Montering

  Sådan undgår du ulykker og Forsigtig! Sådan undgår kvæstelser: du skader på apparatet og eventuelt deraf resulterende • Lad aldrig en driftsklar suger tilba- personskader: ge på arbejdspladsen uden opsyn. • Mennesker og dyr må ikke afsu- • Kontroller, at sugeren er samlet ges med apparatet.
 • Seite 9: Montering Af Rullerne

  Montering af rullerne Montering af sugeslange Sæt de tre ruller ( 14) fast til den ne- 1. Tilslut sugeslangen (15). Indsæt dre kant af kabinettet i de pågældende hertil det drejelige plastendestykke hvælvinger. Hvælvingerne befi nder sig på med det påtrykte symbol i slange- undersiden af kabinettet tilslutningen (11), og skru det fast (bajonetlås).
 • Seite 10: Arbejdsanvisninger

  Arbejdsanvisninger Filterrensningssystem Opsugning af glødende aske Tilslut apparatets strømstik, og tænd eller brændbare, eksplosive for apparatet. eller sundhedsfarlige stoffer er forbudt. Der er risiko for Hvis sugeeffekten aftager, kan du opnå en kvæstelser! forbedret sugeeffekt ved at betjene kontak- ten til fi lterrensningen ( •...
 • Seite 11: Generelle Rengøringsarbejder

  Generelle Rengøring af luftfi lter rengøringsarbejder 1. Tag beholderlåget (10) og folde- Rengør apparatet efter hver brug: fi lteret ( 18) af. • Udfør rengøringen i det fri for at undgå 2. Tag luftfi lteret (20) ud af fi lterhu- tilsmudsning. set (21). •...
 • Seite 12: Reservedele / Tilbehør

  Reservedele / Tilbehør Reservedele og tilbehør kan bestilles på www.grizzly-service.eu Hvis du ikke har internet, kan du også henvende dig telefonisk til vores servicecenter (se „Service-Center“, side 15). Hav de nedenfor anførte bestillingsnumre klar. Pos. Pos. Betegnelse Bestillings- Betjenings- Eksplosions- numre vejledning tegning...
 • Seite 13: Fejlsøgning

  Fejlsøgning Problem Mulig årsag Fejlafhjælpning Kontrollér stikkontakt, elkabel, ledning, strømstik og sikring, og få Der er ingen strøm dem repareret af en autoriseret elek- triker ved behov Tænd for apparatet Apparatet er ikke tændt se „Tilkobling/frakobling“) Apparatet starter ikke Sikkerhedsstop på grund af Sæt foldefilteret rigtigt i manglende eller forkert indsat (se „Rengøring/vedligeholdelse“)
 • Seite 14: Garanti

  Garanti Garantiydelsen gælder for materiale- eller fabrikationsfejl. Denne garanti gælder ikke Kære kunde! for produktdele som er udsat for en normal På dette apparat yder vi 3 års garanti fra nedslidning og derfor kan anses som slid- dele (f.eks. Filter) eller for beskadigelser på købsdato.
 • Seite 15: Reparations-Service

  Service-Center og ekstra omkostninger, bedes du ube- tinget benytte den adresse, som du får Service Danmark meddelt. Sørg for, at forsendelsen ikke sker ufrankeret, som voluminøs pakke, Tel.: 32 710005 ekspres eller som en anden specialfor- E-Mail: grizzly@lidl.dk IAN 303208 sendelse.
 • Seite 16: Introduction

  Table des matières Introduction Introduction ....... 16 Toutes nos félicitations pour l’achat de Emploi ........16 votre nouvel appareil. Vous avez ainsi Description générale ....17 choisi un produit de qualité supérieure. Volume de la livraison ....17 La qualité de l’appareil a été vérifi ée pen- Description du fonctionnement ..
 • Seite 17: Description Générale

  21 Boîtier de filtre - Notice d’utilisation 22 Tête de moteur Données techniques Description du fonctionnement Aspirateur de cendres ... PAS 1200 C2 L‘aspirateur à cendres est équipé d‘un Tension d’évaluat.. 220-240 V~, 50/60Hz réservoir métallique solide avec couvercle Puissance raccordée et roulettes. L‘unité d‘aspiration est (puissance connectée) ....1200 W composée d‘un tuyau d‘aspiration flexible,...
 • Seite 18: Symboles Sur L'appareil

  des capacités physiques, senso- qui ne contiennent plus aucun nid rielles ou mentales réduites ou de braise. Ceci peut être vérifi é un manque d’expérience et de en brassant les cendres avec une connaissances à condition qu’elles barre métallique avant d‘utiliser aient reçu une supervision ou des l‘appareil.
 • Seite 19: Symboles Utilisés Dans Le Mode D'emploi

  des prescriptions légales de Interrupteur du système sécurité et de prévention des de nettoyage du fi ltre accidents. Tuyau d‘aspiration Attention ! En cas d‘utilisa- Raccordement Récep- tion d‘outils électriques, afi n tacle en métal de se protéger contre les chocs électriques, les risques Les appareils ne peuvent pas de blessure et d‘incendie, les être jetés dans la poubelle à...
 • Seite 20 Vous éviterez ainsi accidents • N’utilisez pas le câble d’alimen- et blessures : tation pour débrancher l’appa- reil. Protégez le câble d’alimen- • Ne laissez jamais sans surveil- tation de la chaleur, d’huile et lance un appareil prêt à fonc- de bords tranchants lorsque vous tionner.
 • Seite 21: Montage

  • La matière pulvérulente ne • Faites attention aux instructions doit pas dépasser une tempé- au nettoyage et à la mainte- rature de 40°C. La matière nance de l’appareil. pulvérulente qui paraît refroidie • Avant et après le passage de extérieurement peut encore être l’aspirateur, vider l’aspirateur et chaude à l’intérieur. La matière le nettoyer afi n d’éviter l’accumu- pulvérulente chaude peut s’en-...
 • Seite 22: Mise En Marche/Arrêt

  Si l‘interrupteur de sécurité (19) endommagé en le tordant ou en le n‘est pas actionné, l‘appareil ne déformant. démarre pas. Tube d‘aspiration: Si le filtre plissé (18) est tourné plus Placez le tuyau d’aspiration (16) sur l’em- loin, comme l‘indique la flèche sur bout rigide du flexible d’aspiration (15). Suceur à fentes : l‘étiquette, le filtre plissé peut peut sucer hermétiquement au couvercle Insérez le suceur à fentes (17) sur l‘extré- du réservoir (10).
 • Seite 23: Système De Nettoyage Du Fi Ltre

  Système de nettoyage d’aspiration ( 16). En présence d’un faible encrassement, maintenez le tuyau du fi ltre d’aspiration ( 16) environ 1 cm au-des- sus des cendres. Pour retirer de grandes Branchez le câble d‘alimentation quantités de cendres à la fois, plongez le de l‘appareil et allumez l‘appareil. tuyau ( 16) directement dedans.
 • Seite 24: Travaux De Nettoyage Généraux

  Travaux de nettoyage La fl èche sur le fi ltre plissé (18) doit généraux être à la même hauteur que la fl èche sur l‘étiquette du couvercle du réservoir Nettoyez l’appareil après chaque (10). utilisation : Nettoyer le fi ltre à air • Exécutez le nettoyage en plein air pour éviter les pollutions. •...
 • Seite 25: Récupération/Environnement

  Récupération/ Environnement Respectez la réglementation relative à la Déposez l’appareil à un centre de recy- protection de l’environnement (recyclage) clage. Les pièces de plastique et de métal pour l’élimination de l’appareil, des acces- utilisées peuvent faire l’objet d’une collecte soires et de l’emballage. sélective et être ainsi recyclées. Vous pou- vez demander conseil sur ce point à notre Les appareils ne peuvent pas être centre de services.
 • Seite 26: Dépistage Des Dysfonctionnement

  Dépistage des dysfonctionnement Problème Cause possible Solution Contrôle de la prise, du câble, Il n’est pas branché sur le de la conduite, de la fiche et du réseau fusible, réparation éventuelle par un électricien. L’appareil n’est pas sous Mettre l’appareil sous tension tension (voir «Mise en marche/Arrêt») L’appareil ne Arrêt de sécurité...
 • Seite 27: Garantie

  Garantie Volume de la garantie L’appareil a été fabriqué avec soin, selon Chère cliente, cher client, de sévères directives de qualité et il a été Ce produit bénéficie d’une garantie de 3 entièrement contrôlé avant la livraison. ans, valable à compter de la date d’achat. En cas de manques constatés sur ce La garantie s’applique aux défauts de produit, vous disposez des droits légaux matériel ou aux défauts de fabrication.
 • Seite 28: Service Réparations

  Service-Center • En cas de produit défectueux vous pou- vez, après contact avec notre service Service France clients, envoyer le produit, franco de port à l’adresse de service après-vente Tel.: 0800 919270 indiquée, accompagné du justificatif E-Mail: grizzly@lidl.fr IAN 303208 d’achat (ticket de caisse) et en indi- quant quelle est la nature du défaut et Service Belgique quand celui-ci s’est produit.
 • Seite 29: Inleiding

  Inhoud Inleiding Inleiding ........29 Hartelij k gefeliciteerd met de aankoop van Gebruik ........29 uw nieuw apparaat. Daarmee hebt u voor Algemene beschrij ving ....30 een hoogwaardig product gekozen. Omvang van de levering ....30 Dit apparaat werd tij dens de productie op Functiebeschrij ving ......30 kwaliteit gecontroleerd en aan een eind- Overzicht ........
 • Seite 30: Algemene Beschrij Ving

  22 Motorbehuizing Een veiligheidsschakelaar verhindert dat het Technische gegevens apparaat zonder fi lter kan worden gebruikt. Een thermische schakelaar dient voor Aszuiger ....PAS 1200 C2 het uitschakelen van het stroomcircuit bij oververhitting of brand vanbinnen in het Toegekende s apparaat. panning ..... 220-240 V~, 50/60 Hz...
 • Seite 31: Veiligheidsaanwij Zingen

  Veiligheidsaanwij zingen * „Koude as“ is as, die voldoende lang is afgekoeld en geen gloei- Dit apparaat kan door kinderen ende kooltjes meer bevat. Dit vanaf 8 jaar en ouder en tevens kan worden vastgesteld door de door personen met verminderde fy- as met een metalen hulpmiddel sieke, zintuiglij...
 • Seite 32: Symbolen In De Handleiding

  Zuigslang Aansluiting essentiële veiligheidsmaatre- Metalen vat gelen getroffen te worden: Zo vermijdt u ongevallen Machines horen niet bij huis- en verwondingen door een houdelijk afval thuis. elektrische schok: Beschermingsniveau II • Let erop dat de netkabel niet door trekken over scherpe ran- Symbolen in de handleiding den, inklemmen of trekken aan de kabel wordt beschadigd.
 • Seite 33 een gemeten lekstroom van niet verwarmingsketels) mogen niet meer dan 30 mA. opgezogen worden! Er bestaat • Stel het apparaat niet bloot aan gevaar voor lichamelijk letsel. regen. Gebruik het apparaat niet • Zuig in geen geval fijn brand- in een vochtige of natte omgeving. baar stof op, dit levert explosie- •...
 • Seite 34: Montage

  • Blus hete asdeeltjes nooit met wa- Vouwfi lter monteren ter, want door het plotselinge tem- peratuurverschil kunnen er scheu- Voor de eerste inbedrijfstelling is ren in uw schoorsteen ontstaan. het metalen plooienfi lter (18) al • Gebruik alleen reserveonderde- voorgemonteerd. len en toebehoren, die door ons servicecenter geleverd en aanbe- 1. Plaats het plooienfi lter (18) op volen worden.
 • Seite 35: Zuigslang Monteren

  In-/uitschakelen Zuigslang monteren Sluit vervolgens de zuigslang (15) aan. Steek de netstekker erin. Steek daarvoor het draaibare kunststof eindstuk (met het opgedrukte symbool) Het apparaat is voorzien van een in de slangaansluiting (11) en schroef veiligheidsschakelaar ( 19) die nor- het vast (bajonetsluiting).
 • Seite 36: Filterreinigingssysteem

  • Tij dens werkonderbrekingen kunt u de Druk de schakelaar ( 3) en zuigbuis (  16) in de toebehorenhou- draai deze vervolgens 70° der (  2) op het deksel steken. rechtsom, terwijl u hem • Maak bij het transport van het apparaat ingedrukt houdt. Laat nu de altij d gebruik van de draaggreep ( schakelaar los. • Het metalen reservoir ( 13) mag maxi- Herhaal het proces 3 keer.
 • Seite 37: Plooienfi Lter Reinigen

  Opslag Plooienfi lter reinigen Vervang het harmonicafi lter (18) • Als u het apparaat wilt opbergen, wik- als het versleten, beschadigd of kelt u het elektrische snoer (1) rond de extreem vervuild is. (zie „Reserve- houder (6) op het deksel van het reser- onderdelen“).
 • Seite 38: Reserveonderdelen/Accessoires

  Reserveonderdelen/Accessoires Reserveonderdelen en accessoires verkrijgt u op www.grizzly-service.eu Indien u geen Internet hebt, neem dan telefonisch contact op met het Service-Center (zie „Service-Center“ pagina 41). Hou de onderstaande bestelnummers klaar. Pos. Pos. Benaming Bestel- Gebruiks- Explosie- nummers aanwijzing tekening Zuigslang 91102908 16+17 10+11...
 • Seite 39: Opsporing Van Fouten

  Opsporing van fouten Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing van de fout Stopcontact, kabel, leiding, stekker en Netspanning ontbreekt zekering nakijken, eventueel herstel- ling door vakkundig elektrotechnicus Het apparaat is niet ingescha- Het apparaat inschakelen keld (zie „In-/uitschakelen“) Apparaat start Veiligheidsstop vanwege een Het harmonicafilter correct aanbren- niet ontbrekend of verkeerd ge- gen (zie „Reiniging/onderhoud“) plaatst plooienfilter (...
 • Seite 40: Garantie

  Garantie ties worden tegen verplichte betaling van de kosten uitgevoerd. Geachte cliënte, geachte klant, Omvang van de garantie U krijgt op dit apparaat 3 jaar garantie, te Het apparaat werd volgens strikte kwali- rekenen vanaf de datum van aankoop. Ingeval van gebreken aan dit product heeft teitsrichtlijnen zorgvuldig geproduceerd en u tegenover de verkoper van het product vóór aflevering nauwgezet getest.
 • Seite 41: Reparatieservice

  • Gelieve het artikelnummer uit het type- De afvalverwerking van uw defecte inge- plaatje. zonden apparaten voeren wij gratis door. • Indien er zich functiefouten of andere Service-Center gebreken voordien, contacteert u in eer- ste instantie de hierna vernoemde ser- viceafdeling telefonisch of per e-mail. Service Nederland U krijgt dan bijkomende informatie over Tel.: 0900 0400223...
 • Seite 42: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........42 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......42 ein hochwertiges Gerät entschieden. Allgemeine Beschreibung ..43 Dieses Gerät wurde während der Produkti- Lieferumfang........43 on auf Qualität geprüft und einer Endkon- Funktionsbeschreibung ....43 trolle unterzogen.
 • Seite 43: Allgemeine Beschreibung

  21 Filtergehäuse - Faltenfilter 22 Motorkopf - Betriebsanleitung Technische Daten Funktionsbeschreibung Aschesauger ....PAS 1200 C2 Der Aschesauger ist mit einem stabilen Bemessungs- Metallbehälter mit Deckel und Rollen aus- spannung .... 220-240 V~, 50/60 Hz gestattet. Die Sauggarnitur besteht aus Bemessungsaufnahme einem flexiblen Saugschlauch, einem Alu- (Anschlussleistung) .....
 • Seite 44: Symbole Auf Dem Gerät

  Mangel an Erfahrung und wird, bevor das Gerät zum Wissen benutzt werden, wenn sie Einsatz kommt. Von der kalten beaufsichtigt oder bezüglich des Asche geht keine wahrnehmbare sicheren Gebrauchs des Gerätes Wärmestrahlung mehr aus. unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
 • Seite 45: Bildzeichen In Der Anleitung

  So vermeiden Sie Unfäl- Elektrogeräte gehören nicht le und Verletzungen durch in den Hausmüll. elektrischen Schlag: Schutzklasse II • Achten Sie darauf, dass die Netzanschlussleitung nicht durch Bildzeichen in der Ziehen über scharfe Kanten, Ein- klemmen oder Ziehen am Kabel Anleitung beschädigt wird.
 • Seite 46 • Schließen Sie das Gerät an eine Lösungsmittel, Säuren oder Lau- Steckdose mit Fehlerstrom-Schutz- gen. Es besteht Brand- und Ver- einrichtung (FI-Schalter) mit einem letzungsgefahr. Bemessungsfehlerstrom von nicht • Achtung! Gefahrenstoffe (z. B. mehr als 30 mA an. Benzin, Lösungsmittel, Säuren •...
 • Seite 47: Montage

  ist und der Filter in der richtigen Rollen montieren Position ist. • Stellen Sie das Gerät beim Ein- Klippen Sie die drei Rollen ( 14) an die saugen nicht auf wärmeempfi nd- Unterkante des Gehäuses an die jeweili- liche Fußböden ab. Benutzen gen Wölbungen. Die Wölbungen befi nden Sie aus Sicherheitsgründen beim sich auf der Unterseite des Gehäses.
 • Seite 48: Saugschlauch Montieren

  Ein-/Ausschalten Beim Aufsetzen des Behälter- deckels (10) müssen Sie darauf achten, dass sich Ein-/Ausschal- Stecken Sie den Netzstecker des ter ( 8) und Schlauchan- Gerätes ein. schluss (11) grob in einer Flucht befinden, sonst lässt sich Das Gerät ist mit einem Sicherheits- der Behälterdeckel nicht schalter ( 19) ausgestattet, der richtig aufsetzen.
 • Seite 49: Filter-Reinigungssystem

  • In Arbeitspausen können Sie das Drücken Sie den Schalter ( Saugrohr ( 16) in die Halterung ( und drehen Sie ihn anschließend, am Behälterdeckel ( 10) stecken. während Sie ihn weiterhin • Verwenden Sie zum Transport des gedrückt halten, um 70° im Gerätes stets den Tragegriff ( Uhrzeigersinn. Jetzt lassen Sie den Schalter los.
 • Seite 50: Faltenfi Lter Reinigen

  Aufbewahrung Faltenfi lter reinigen Ersetzen Sie den Faltenfi lter (18), • Zur Aufbewahrung wickeln Sie die wenn er verschlissen, beschädigt Netzanschlussleitung (1) um die Halte- oder stark verschmutzt ist (siehe rung (6) auf dem Behälterdeckel (10). „Ersatzteile“). • Stecken Sie das drehbare Kunststoff- Endstück des Saugschlauchs (15) in die 1.
 • Seite 51: Fehlersuche

  Fehlersuche Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Steckdose, Kabel, Leitung, Stecker Netzspannung fehlt und Sicherung prüfen, ggf. Repa- ratur durch Elektrofachmann Gerät einschalten Gerät ist nicht eingeschaltet Gerät startet (siehe „Ein-/ Ausschalten“) nicht Sicherheitsstopp wegen fehlendem oder Faltenfilter korrekt einsetzen falsch eingesetztem Faltenfilter ( (siehe „Reinigung/Wartung“) Ein-/Ausschalter ( 8) defekt Reparatur durch Kundendienst Motor defekt...
 • Seite 52: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 53: Reparatur-Service

  Service-Center Sie erhalten dann weitere Informationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Service Deutschland • Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie, nach Rücksprache mit unserem Kun- Tel.: 0800 54 35 111 denservice, unter Beifügung des Kauf- E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 303208 belegs (Kassenbons) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er Service Österreich...
 • Seite 55: Traduction De La Déclaration De Conformité Ce Originale

  Traduction de la déclaration de conformité CE originale Nous certifions par la présente que l’ Aspirateur de cendres de construction PAS 1200 C2 Numéro de série 201803000001 - 201807376630 est conforme aux directives UE actuellement en vigueur : 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* En vue de garantir la conformité les normes harmonisées ainsi que les normes et déci- sions nationales suivantes ont été...
 • Seite 56: Vertaling Van De Originele Ce-Conformiteitsverklaring

  Vertaling van de originele CE-conformiteitsverklaring Hiermede bevestigen wij dat de Aszuiger bouwserie PAS 1200 C2 Seriennummer 201803000001 - 201807376630 is overeenkomstig met de hierna volgende, van toepassing zijnde EU-richtlijnen: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Om de overeenstemming te waarborgen, werden de hierna volgende, in overeenstemming gebrachte normen en nationale normen en bepalingen toegepast: EN 60335-1:2012/A11:2014 •...
 • Seite 57: Oversættelse Af Den Originale Ce-Konformitetserklæring

  Oversættelse af den originale CE-konformitetserklæring Hiermit bestätigen wir, dass der Askesuger af serien PAS 1200 C2 Serienummer 201803000001 - 201807376630 opfylder følgende gældende EF-direktiver i deres respektive gyldige version: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* For at sikre overensstemmelsen, blev følgende harmoniserede standarder samt nationa- le standarder og regler anvendt: EN 60335-1:2012/A11:2014 •...
 • Seite 59: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Aschesauger Baureihe PAS 1200 C2 Seriennummer 201803000001 - 201807376630 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1:2012/A11:2014 •...
 • Seite 61: Eksplosionstegning

  Eksplosionstegning • Vue éclatée Explosionszeichnung • Explosietekening PAS 1200 C2 informativ informatif informativo informatief • • • 2018-04-25-rev02-TRsh...
 • Seite 62 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Tilstand af information Version des informations · Stand van de informatie Stand der Informationen: 03/ 2018 Ident.-No.: 72080636032018-DK/BE/NL IAN 303208...

Inhaltsverzeichnis