Parkside PHA 12 A1 Originalbetriebsanleitung

Akku-hobel
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS PLANER PHA 12 A1
AKU HOBLÍK
Překlad originálního provozního návodu
AKKU-HOBEL
Originalbetriebsanleitung
IAN 312203
AKUMULÁTOROVÝ HOBLÍK
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHA 12 A1

 • Seite 1 CORDLESS PLANER PHA 12 A1 AKUMULÁTOROVÝ HOBLÍK AKU HOBLÍK Překlad originálního provozního návodu Preklad originálneho návodu na obsluhu AKKU-HOBEL Originalbetriebsanleitung IAN 312203...
 • Seite 2 Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 3 15 16...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Údržba a péče ......13 jsou např. desky nebo nosníky. Výměna hoblovacího nože .....13 Přístroj je součástí série Parkside X 12 V Čištění ........14 TEAM a lze jej provozovat s akumulátorem Skladování ........14 série X 12 V TEAM. Akumulátory sw smí...
 • Seite 5: Obecný Popis

  17 hoblovací nůž Rozsah dodávky Technické údaje Vybalte nejprve přístroj a zkontrolujte, zda je kompletní. Aku hoblík ......PHA 12 A1 Obalový materiál zlikvidujte správně dle Jmenovité napětí U ...... 12 V předpisů. Volnoběžné otáčky n ... 14500 min Druh ochrany........IPX0...
 • Seite 6: Bezpečnostní Pokyny

  Přístroj je součástí série snížení vibračního zatížení je např. Parkside X 12 V TEAM omezení pracovní doby. Přitom se musí brát v úvahu všechny části Všeobecné bezpečnostní pracovního cyklu (například doby, pokyny pro elektrická během kterých je elektrický nástroj zařízení...
 • Seite 7 nachází hořlavé kapa- do elektrického nástroje se liny, plyny nebo prach. zvyšuje riziko úrazu elekt- Elektrické nástroje vytváří rickým proudem. d) Nepoužívejte připojo- jiskry, které mohou vznítit vací vedení k přenášení prach nebo výpary. c) Během používání elektrického nástroje, elektrického nástroje jeho zavěšení...
 • Seite 8 jste unaveni nebo pod rovnováhu. To Vám vlivem drog, alkoholu umožní lépe kontrolovat nebo léků. Okamžik nepo- elektrický nástroj v neočeká- zornosti při použití elekt- vaných situacích. f) Noste vhodný oděv. rického nástroje může vést k Nenoste volné oblečení vážným zraněním. b) Noste osobní...
 • Seite 9 b) Nepoužívejte elektrický ledku nedostatečně udržo- nástroj, jehož spínač je vaných elektrických nástrojů. vadný. Elektrický nástroj, f) Udržujte řezné nástroje ostré a v čistotě. Pečlivě který nelze zapnout ani vyp- nout, je nebezpečný a musí udržované řezné nástroje s se opravit. ostrými břity méně...
 • Seite 10: Dodatečné Bezpečnostní Pokyny Pro Hoblík

  c) Nepoužívaný akumulátor 6) SERVIS uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od kan- a) Váš elektrický nástroj celářských sponek, mincí, nechte opravit kvali- klíčů, hřebíků, šroubů a fikovaným odborným jiných malých kovových personálem s použitím objektů, které by mohly výhradně originálních způsobit přemostění náhradních dílů.
 • Seite 11: Uvedení Do Provozu

  Vašeho zranění. akumulátoru a Vaší na- e) Hoblík přibližte k ob- bíječky série Parkside robku, který má byt X 12 V Team. opracován, pouze v zapnutém stavu. V Uvedení do provozu případě...
 • Seite 12: Obsluha

  Zapnutí / vypnutí Výhoz třísek Zapnutí: Nasaďte výhoz třísek (12) do vyhazovací šachty (8). Dbejte na to, aby vodicí lišta na 1. Stiskněte jeden ze dvou bezpečnost- výhozu třísek (12) zapadla do drážek ve ních spínačů (4) vpravo nebo vlevo od vyhazovací...
 • Seite 13: Pokyny K Práci

  Pokyny k práci V hřídeli hoblíku jsou instalovány dva hoblovací nože. Hoblovací nože mají dvě Pracujte bezpečně a pro- řezné hrany a lze je otáčet. Vyměňte a myšleně! otáčejte hoblovacími noži vždy ve dvo- jicích. Hoblovací nože se nesmí ostřit! Hoblování...
 • Seite 14: Čištění

  Čištění Likvidace/ochrana životního prostředí Před prací na přístroji vždy vyjměte akumulátor z přístro- Vyjměte akumulátor z přístroje a přístroj, akumulátor, příslušenství a obal odevzdejte Nebezpečí poranění! k ekologické recyklaci. • Vyčistěte kryt suchým hadříkem nebo Elektrické přístroje nepatří do štětcem. domácího odpadu.
 • Seite 15: Záruka

  Záruka Záruční oprava se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Tato záruka se netýká Vážení zákazníci, dílů výrobku, které jsou vystaveny normál- Na tento přístroj poskytujeme 3letou záru- nímu opotřebení, a lze je považovat za spotřební materiál (např. hoblovací nůž ), ku od data zakoupení.
 • Seite 16: Opravna

  Service-Center čem závada spočívá a kdy k ní došlo, přeposlat bez platby poštovného na Servis Česko vám sdělenou adresu příslušného ser- visu. Aby bylo zabráněno problémům Tel.: 800143873 s přijetím a dodatečnými náklady, E-Mail: grizzly@lidl.cz bezpodmínečně použijte jen tu adresu, IAN 312203 která...
 • Seite 17 X 12 V TEAM. Akumulátory sa Záruka ........28 smú nabíjať iba s originálnymi nabíjačka- Servisná oprava ......29 mi série Parkside X 12 V TEAM. Service-Center ......29 Prístroj je určený pre dospelých. Mladiství Dovozca ........29 starší ako 16 rokov môžu prístroj používať...
 • Seite 18: Všeobecný Opis

  Rozsah dodávky 17 Hobľovací nôž Technické údaje Najprv vybaľte prístroj a skontrolujte, či je kompletný. Akumulátorový hoblík ... PHA 12 A1 Obalový materiál riadne zlikvidujte. Sieťové napätie U......12 V Akumulátorový hoblík Otáčky naprázdno n ... 14500 min •...
 • Seite 19: Bezpečnostné Pokyny

  Prístroj je súčasťou série možné. Príkladné opatrenia na zníže- Parkside X 12 V TEAM nie vibračného zaťaženia je napr. obmedzenie pracovného času. Pri- Všeobecné bezpečnostné tom sa zohľadnia všetky podiely cyk- pokyny pre elektrické lu prevádzky (napríklad časy, kedy je náradia...
 • Seite 20 jú horľavé kvapaliny, d) Nepoužívajte pripojova- plyny a prach. Elektrické cie vedenie na iný účel náradie vytvára iskry, ktoré ako nosenie elektrického môžu zapáliť prach alebo náradia, zavesenie a výpary. vytiahnutie zástrčky zo c) Deti a iné osoby držte zásuvky. Pripojovacie počas používania elek- vedenie držte mimo do- trického náradia mimo...
 • Seite 21 elektrického náradia môže oby alebo dlhé vlasy môžu spôsobiť vážne poranenia. byť zachytené pohybujúcimi b) Noste osobné ochranné sa časťami. pomôcky a vždy ochranné g) Ak možno namontovať okuliare. Nosenie osob- zariadenia na odsávania ných ochranný pomôcok a zachytávanie prachu, ako protiprachová...
 • Seite 22 odoberateľný akumulátor, vajte podľa týchto poky- skôr ako vykonáte nasta- nov. Pritom dodržiavajte venia náradia, vymeníte pracovné podmienky diely použitého nástroja a vykonávanú činnosť. alebo odložíte elektrické Používanie elektrického náradie. Toto preventívne náradia na iné ako pláno- opatrenie bráni neúmyselné- vané...
 • Seite 23: Ďalšie Bezpečnostné

  kontaktmi akumulátora môže 6) SERVIS mať za následok popáleniny alebo požiar. a) Elektrické náradie nechajte d) Pri nesprávnom použití opraviť len kvalifikovaným môže z akumulátora odborným personálom a uniknúť kvapalina. Vyva- len s originálnymi náhrad- rujte sa kontaktu s ním. nými dielmi.
 • Seite 24: Uvedenie Do Prevádzky

  - vždy, keď sa používateľ vzdiali vašej nabíjačky série od stroja, Parkside X 12 V Team. - pred odstránením blokovaní, - pred kontrolou, čistením alebo prácami na stroji, Odsávanie triesok/ - po dotyku s cudzím telesom, prachu aby ste skontrolovali stroj vzhľa-...
 • Seite 25: Obsluha

  Zapnutie/vypnutie vaní triesok (12) in sa hodila do drážok vo vyhadzovacej šachte (8). Zapnutie: Vyhadzovanie triesok (12) sa môže na- montovať voliteľne s vyhadzovaním sme- 1. Stlačte obidva bezpečnostné spínače rom doľava alebo doprava. (4) vpravo alebo vľavo na držadle. 2.
 • Seite 26: Pokyny Pre Prácu

  Pokyny pre prácu V hoblíkovom hriadeli sú zabudované dva hobľovacie nože. Hobľovacie nože majú Pracujte bezpečne a s rozvahou! dve ostria a môžu sa otáčať. Hobľovacie nože vymieňajte a otáčajte vždy v pároch. Hobľovanie Hobľovacie nože nedoostrujte! Pozor! Nebezpečenstvo spät- Hobľovacie nože vymeňte vždy ného rázu! postupne, tak sa môžete pri montáži...
 • Seite 27: Čistenie

  Čistenie Likvidácia/ochrana životného Predtým než vykonáte práce na prístroji, vyberte z neho Z náradia vyberte akumulátor a náradie, vždy akumulátor. Nebez- akumulátor, príslušenstvo a balenie prines- pečenstvo poranenia! te na ekologické zhodnotenie. • Teleso vyčistite suchou handrou alebo Elektrické zariadenia nepatria do štetcom.
 • Seite 28: Záruka

  Záruka Záruka sa týka materiálových alebo vý- robných chýb. Táto záruka sa nevzťahuje Vážená zákazníčka, vážený zákazník, na diely produktu, ktoré sú vystavené Pre tento prístroj platí záruka 3 roky od normálnemu opotrebeniu a preto sa môžu považovať za opotrebované diely (napr. dátumu zakúpenia.
 • Seite 29: Servisná Oprava

  Service-Center Pre zabránenie dodatočných nákladov a problémov pri prevzatí použite len Servis Slovensko tú adresu, ktorá vám bude oznámená. Nezasielajte prístroj ako nadmerný Tel.: 0850 232001 tovar na náklady príjemcu, expresne E-Mail: grizzly@lidl.sk alebo s iným špeciálnym nákladom. IAN 312203 Prístroj zašlite so všetkými časťami Dovozca príslušenstva dodanými pri zakúpení...
 • Seite 30 Hobelmesser austauschen ....39 ten Holzwerkstoffen, wie z. B. Bretter oder Reinigung ........40 Balken, geeignet. Lagerung ........40 Das Gerät ist Teil der Serie Parkside Entsorgung/Umweltschutz ..40 X 12 V TEAM und kann mit dem Akku des Ersatzteile/Zubehör ....40 X 12 V TEAM betrieben werden. Die Akkus Garantie ........41 dürfen nur mit Ladegeräten der Serie Park-...
 • Seite 31: Allgemeine Beschreibung

  Ausklappseite. Höhenverstellung Hobelmesser 17 Hobelmesser Lieferumfang Technische Daten Packen Sie zuerst das Gerät aus und kontrol- Akku-Hobel ......PHA 12 A1 lieren Sie, ob es vollständig ist. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial ord- Nennspannung U ......12 V nungsgemäß. Leerlaufdrehzahl n ....
 • Seite 32: Sicherheitshinweise

  Vibrationsbelastung ist z. B. die Laufrichtung Hobelmesser Begrenzung der Arbeitszeit. Dabei sind alle Anteile des Betriebszyklus Das Gerät ist Teil zu berücksichtigen (beispielsweise der Serie Parkside Zeiten, in denen das Elektrowerk- X 12 V TEAM zeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, Allgemeine aber ohne Belastung läuft).
 • Seite 33 c) Halten Sie das Elektro- unbeleuchtete Arbeitsbereiche werkzeug von Regen oder können zu Unfällen führen. b) Arbeiten Sie mit dem Nässe fern. Das Eindringen Elektrowerkzeug nicht in von Wasser in ein Elektrowerk- explosionsgefährdeter zeug erhöht das Risiko eines Umgebung, in der sich elektrischen Schlages.
 • Seite 34 Sie tun, und gehen Sie e) Vermeiden Sie eine abnor- mit Vernunft an die Arbeit male Körperhaltung. Sor- mit einem Elektrowerk- gen Sie für einen sicheren zeug. Benutzen Sie kein Stand und halten Sie je- Elektrowerkzeug, wenn derzeit das Gleichgewicht. Sie müde sind oder unter Dadurch können Sie das Elektro- dem Einfluss von Drogen,...
 • Seite 35 wenden Sie für Ihre Arbeit sind, dass die Funktion das dafür bestimmte Elek- des Gerätes beeinträchtigt trowerkzeug. Mit dem pas- ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des senden Elektrowerkzeug arbei- Elektrowerkzeuges repa- ten Sie besser und sicherer im rieren.
 • Seite 36: Zusätzliche Sicherheitshinweise Für Hobel

  g) Befolgen Sie alle Anweisun- von Akkus geeignet ist, besteht gen zum Laden und laden Brandgefahr, wenn es mit ande- Sie den Akku oder das ren Akkus verwendet wird. b) Verwenden Sie nur die da- Akkuwerkzeug niemals au- für vorgesehenen Akkus ßerhalb des in der Betriebs- in den Elektrowerkzeugen.
 • Seite 37: Inbetriebnahme

  Werk- wendung, die in der Be- stück. Es besteht die Gefahr triebsanleitung Ihres Ak- kus und Ladegeräts der eines Rückschlags, wenn sich Serie Parkside X 12 V der Hobel verkantet. f) Hobeln Sie ausschließlich Team gegeben sind. Holzwerkstücke, kein Me- Inbetriebnahme tall.
 • Seite 38: Späne/Staub Absaugen

  Eine detaillierte Be- 2. Schließen Sie eine externe Absaugung schreibung zum Lade- an. Achten Sie darauf, dass die Staub- vorgang und weitere absaugung für den zu bearbeitenden Informationen fi nden Werkstoff geeignet ist. Diese Informati- Sie in der separaten Be- onen fi nden Sie in der Bedienungsan- dienungsanleitung Ihres leitung des externen Gerätes.
 • Seite 39: Arbeitshinweise

  Wartung und Pfl ege während dem Bedienen des Gerätes. Hal- ten Sie dafür den Einschalter gedrückt. Hobelmesser austauschen 3 LEDs leuchten (rot-gelb-grün): Nehmen Sie immer den Akku Akku geladen 2 LEDs leuchten (rot-gelb): aus dem Gerät, bevor Sie Ar- beiten am Gerät durchführen. Akku teilweise geladen Verletzungsgefahr! 1 LED leuchtet (rot): Akku muss geladen werden...
 • Seite 40: Reinigung

  Lagerung Die Nut im Hobelmesser muss in Richtung der Hobelsohle (7) ohne V-Nut zeigen. Bewahren Sie das Gerät trocken und 5. Richten Sie das Hobelmesser (17) mit außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Hilfe der Schrauben (16) mittig in der Entsorgung/ Messeraufnahme (14) und bündig zur Hobelsohle (7) ohne V-Nut aus.
 • Seite 41: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 42: Reparatur-Service

  Service-Center E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- formationen über die Abwicklung Ihrer Service Deutschland Reklamation. • Ein als defekt erfasstes Gerät können Tel.: 0800 54 35 111 Sie, nach Rücksprache mit unserem E-Mail: grizzly@lidl.de Kundenservice, unter Beifügung des IAN 312203 Kaufbelegs (Kassenbons) und der Service Österreich Angabe, worin der Mangel besteht...
 • Seite 43 Preklad originálneho prehlásenia o zhode CE Týmto potvrdzujeme, že Akumulátorový hoblík konštrukčnej rady PHA 12 A1 Poradové číslo 201901000001 - 201902074434 zodpovedá nasledujúcim príslušným smerniciam EÚ v ich práve platnom znení: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Aby bola zaručená zhoda, boli použité nasledovné harmonizované normy ako i národ- né...
 • Seite 44: Překlad Originálního Prohlášení O Shodě Ce

  Překlad originálního prohlášení o shodě CE Potvrzujeme tímto, že konstrukce Aku hoblík konstrukční řady PHA 12 A1 Pořadové číslo 201901000001 - 201902074434 odpovídá následujícím příslušným směrnicím EÚ v jejich právě platném znění: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Aby byl zaručen souhlas, byly použity následující harmonizované normy, národní nor- my a ustanovení:...
 • Seite 45: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Akku-Hobel Modell PHA 12 A1 Seriennr. 201901000001 - 201902074434 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 62841-1:2015 • EN 62841-2-14:2015 EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:2015 EN 62321:2009 Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller: Grizzly Tools GmbH &...
 • Seite 46 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Stav informací · Stav informácií Stand der Informationen: 01/2019 Ident.-No.: 72036452012019-CZ /SK IAN 312203...
 • Seite 47 BATTERY 12 V PAPK 12 A1 / CHARGER 12 V PLGK 12 A1 AKUMULÁTOROVÝ BLOK / AKUMULATOR / PUNJAC 12 V NABÍJACKA 12 V Překlad originálního provozního návodu Preklad originálneho návodu na obsluhu AKKU / LADEGERÄT 12 V Originalbetriebsanleitung IAN 312203...
 • Seite 48 Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 50 žívány společně s přístrojem série Parkside Dovozce ........12 X 12 V Team. Akumulátory sw smí nabíjet Překlad originálního pouze s nabíječkami řady Parkside X 12 prohlášení o shodě CE ....35 V TEAM. Při jakékoliv jiném použití může dojít k poškození zařízení a uživatel může být vystaven vážnému nebezpečí.
 • Seite 51: Rozsah Dodávky

  Vstupní napětí/ Piktogram na akumulátoru Vstup ....220-240 V~, 50-60 Hz Výstupní napětí/ Akumulátor je sou- Výstup ......12 V; 2,4 A částí série Parkside Zajištění přístroje ......T2A X 12 V TEAM Třída ochrany ........Bezpečnostní pokyny Pozorně si přečtěte návod k obsluze.
 • Seite 52: Obecné Bezpečnostní Pokyny

  Pečlivé zacházeni s akumu- Elektrická zařízení nepatří do látorovými nástroji a jejich domácího odpadu. používání Piktogram na nabíječce a) Nabíjejte akumulátory pouze v nabíjecích přístrojích, které jsou Pozor! výrobcem doporučené. U nabí- Pozorně si přečtěte návod k jecího přístroje, který je vhodný obsluze. pro určitý druh akumulátorů, existuje nebezpečí...
 • Seite 53: Správné Zacházení S Nabíjecím Přístrojem Pro Akumulátory

  Speciální bezpečnostní po- aby se zajistilo, že si nebudou kyny pro akumulátorové hrát s přístrojem. přístroje • K nabíjení akumulátoru po- užívejte výhradně dodanou a) Zajistěte to, že je nástroj vy- nabíječku určenou pro řadu pnutý předtím, než do něj Parkside X 12 V TEAM. Existuje vložíte akumulátor. Vkládání nebezpečí požáru a exploze. • Zkontrolujte před každým po- akumulátoru do elektrického užitím nabíjecí přístroj, kabel a nástroje, který je zapnutý, zástrčku a nechte je opravovat může vést k nehodám. b) Nevystavujte akumulátor/ kvalifikovaným odborným per-...
 • Seite 54: Proces Nabíjení

  životnosti a je nutné jej vyměnit. nabitý, vytáhněte síťovou zá- Používejte pouze originální náhradní strčku a odpojte nabíječku od akumulátor řady Parkside X 12 V Team, přístroje. který zakoupíte v zákaznickém servisu. • Nenabíjejte v nabíječce bate- • V každém případě vždy dbejte bezpeč- rie, které...
 • Seite 55: Vyjmutí/Vložení Akumulátoru

  zornění týkajících se ochrany životního 1. Popřípadě vyjměte akumulátor (1) z prostředí. přístroje. • Na závady vzniklé kvůli manipulaci v 2. Nabíječku (3) zapojte do síťové zásuvky. rozporu s určením se nevztahuje záru- 3. Zasuňte akumulátor (1) do nabíjecí pro- hloubeniny v nabíječce (3).
 • Seite 56: Montáž Na Stěnu Nabíječky

  Údržba • Během delší doby skladování zkontroluj- te cca každé 3 měsíce stav nabití aku- mulátoru a podle potřeby jej dobijte. • Přístroj je bezúdržbový. • Akumulátor skladujte při teplotě mezi Čištění 10 °C až 40 °C. Během skladování zabraňte extrémnímu chladu nebo teplu, aby akumulátor neztratil svůj výkon.
 • Seite 57: Náhradní Díly / Příslušenství

  • Likvidaci vašich zaslaných poškozených Bude-li závada kryta naší zárukou, zís- přístrojů provádíme bezplatně. káte zpět opravený nebo nový výrobek. Opravou nebo výměnou výrobku nezačíná Náhradní díly / záruční doba běžet od začátku. Příslušenství Záruční doba a zákonné nároky na Náhradní...
 • Seite 58: Opravna

  Opravna Postup v případě uplatňování zá- ruky Opravy, které nespadají do záruky, mů- Pro zajištění rychlého zpracování vaší žádosti, prosím, postupujte podle následu- žete nechat udělat v našem servisu oproti jících pokynů: zúčtování. Rádi vám připravíme předběžný • Na důkaz, že jste výrobek zakoupili, odhad nákladů.
 • Seite 59 X 12 V Team. Akumulátory sa smú nabí- Preklad originálneho jať iba s originálnymi nabíjačkami série prehlásenia o zhode CE ....37 Parkside X 12 V TEAM. Každé iné pou- žitie môže viesť k škodám na prístroji a predstavovať vážne nebezpečenstvo pre používateľa. Tento prístroj nie je vhodný...
 • Seite 60: Všeobecný Popis

  Čas nabíjania ......cca 1 h Piktogramy na akumulátore Nabíjačka ....PLGK 12 A1 Akumulátor je súčas- Menovitý príkon ......50 W ťou série Parkside Vstupné napätie/ X 12 V TEAM Vstup .... 220-240 V~, 50 – 60 Hz Výstupné napätie/ Pozorne si prečítajte návod Výstup ......12 V;...
 • Seite 61: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny

  cie pred úrazmi a predpisy Akumulátory odovzdajte na požiarnej ochrany: zberné miesto starých baté- rií, kde sa ekologicky zhod- Starostlivé zaobchádzanie s notia. akumulátorovymi nástorojmi a ich používanie Elektrické prístroje nepatria do domového odpadu. a) Nabíjajte akumulátory iba v Piktogramy na nabíjačke nabíjacích prístrojoch, ktoré sú výrobcom odporúčané. U Pozor! nabíjacieho prístroja, ktorý je vhodný...
 • Seite 62: Správna Manipulácia S Nabíjačkou Akumulátorov

  • Deti musia byť pod dohľadom, kyny pre akumulátorové aby sa zabezpečilo, že sa ne- prístroje hrajú so prístrojom. • Na nabíjanie akumulátora pou- a) Zaistite to, že je nástroj vyp- žívajte výlučne nabíjačku, ktorá nutý predtým, než doň vložíte patrí k sérii Parkside X 12 V akumulátor. Vkladanie akumu- TEAM. Existuje nebezpečenstvo látora do elektrického nástroja, požiaru a výbuchu. • Pred každým použitím nabíjač- ktorý je zapnutý, môže viesť k ky skontrolujte kábel a zástrčku nehodám. b) Batérie nabíjajte iba vo vnútor- a nechajte ju opravovať len...
 • Seite 63: Nabíjanie

  Používajte len jeden originálny náhrad- jačku pripojte na elektrickú sieť. ný akumulátor série Parkside X 12 V • Keď batéria je úplne nabitá, Team, ktorý môžete zakúpiť prostred- vytiahnite sieťovú zástrčku a na- níctvom zákazníckeho servisu..
 • Seite 64: Vybratie/Vloženie Akumulátora

  • V každom prípade dodržiavajte platné Čas nabíjania pre PAPK 12 A1 bezpečnostné predpisy ako aj usta- (2,0 Ah) činí približne 1 hodinu. novenia a pokyny ochrany životného prostredia. 1. Prípadne vyberte akumulátor (1) z prí- • Na chyby, ktoré vyplývajú z neod- stroja.
 • Seite 65: Uskladnenie

  Uskladnenie Poškodenie vodovodu môže viesť k vecným škodám a zá- sahu elektrickým prúdom • Akumulátor skladujte len pri čiastočnom nabití. Stav nabitia má byť počas Údržba dlhšieho skladovania 40 – 60 %. • Počas dlhšej fázy skladovania kontrolu- jte približne každé 3 mesiace stav na- •...
 • Seite 66: Náhradné Diely / Príslušenstvo

  • Zlikvidujte akumulátory podľa miest- Ak sa počas troch rokov od dátumu zakú- nych predpisov. Odovzdajte akumu- penia tohto produktu vyskytne materiálna látory v zberni pre staré batérie, kde alebo výrobná chyba, produkt - podľa sa privedú k recyklácii s ohľadom na nášho rozhodnutia - bezplatne opravíme životné...
 • Seite 67: Servisná Oprava

  Servisná oprava neodporúča alebo pred ktorým ste boli vystríhaní. Opravy, ktoré nepodliehajú záruke, mô- Produkt je určený len pre súkromné pou- žitie a nie v oblasti podnikania. Záruka žeme nechať vykonať v našej servisnej zaniká pri nesprávnom a neodbornom pobočke za úhradu. Radi vám poskytneme používaní, pri násilnom používaní...
 • Seite 68 Verwendung Service-Center ......31 Importeur ........31 Der Akku und das Ladegerät ist in Verbin- Original EG-Konformitäts- dung mit einem Gerät der Serie Parkside erklärung ........33 X 12 V Team zu nutzen. Die Akkus dürfen nur mit Ladegeräten der Serie Parkside X 12 V TEAM geladen werden. Jede andere Verwendung kann zu Schäden am Gerät führen und eine ernsthafte Gefahr...
 • Seite 69: Allgemeine Beschreibung

  Input ....220-240 V~, 50-60 Hz Bildzeichen auf dem Akku Ausgangsspannung/ Output ......12 V ; 2,4 A Das Gerät ist Teil Gerätesicherung ......T2A der Serie Parkside Schutzklasse ........X 12 V TEAM. Sicherheitshinweise Lesen Sie die Betriebsanlei- Dieses Gerät kann von Kindern ab tung aufmerksam durch.
 • Seite 70: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Setzen Sie den Akku nicht Allgemeine über längere Zeit starker Sicherheitshinweise Sonneneinstrahlung aus und Achtung! Beim Gebrauch legen Sie ihn nicht auf Heiz- von Elektrogeräten sind zum körpern ab (max. 50 °C). Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungs- und Geben Sie Akkus an einer Brandgefahr folgende grund- Altbatteriesammelstelle ab, sätzliche Sicherheitsmaßnah- wo sie einer umweltgerech- men zu beachten: ten Wiederverwertung zuge- führt werden.
 • Seite 71: Richtiger Umgang Mit Dem Akkuladegerät

  Richtiger Umgang mit dem Akkuladegerät Kundendienststellen erfolgen. Spezielle Sicherheitshinweise • Kinder müssen beaufsichtigt für Akkugeräte: werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät • Stellen Sie sicher, dass das Ge- spielen. rät ausgeschaltet ist, bevor Sie • Verwenden Sie zum Laden des den Akku einsetzen. Das Einset- Akkus ausschließlich ein Lade- gerät das der Serie Parkside X zen eines Akkus in ein Elektro-...
 • Seite 72: Ladevorgang

  Setzen Sie den Akku nicht Schlags. extremen Bedingungen wie • Das Ladegerät darf nur mit den Wärme und Stoß aus. Es zugehörigen Original-Akkus besteht Verletzungsgefahr der Serie Parkside X 12 V TEAM durch auslaufende Elektro- betrieben werden. Das Laden lytlösung! Spülen Sie bei Au- von anderen Akkus kann zu gen- oder Hautkontakt die Verletzungen und Brandgefahr betroffenen Stellen mit Was- führen.
 • Seite 73: Akku Entnehmen/Einsetzen

  • Der Ladezustand des Akkus wird durch Aufleuchten der entsprechenden Laden Sie nur mit Original-La- LED-Leuchte angezeigt, wenn das Ge- degeräten der Serie Parkside rät in Betrieb ist. Halten Sie dafür den X 12 V Team auf. Einschalter gedrückt. rot-gelb-grün => Akku vollgeladen •...
 • Seite 74: Verbrauchte Akkus

  Wandmontage Ladegerät Übersicht der LED-Kontrollanzeigen auf dem Ladegerät (3): (optional) Grüne LED (5) leuchtet ohne Sie können das Ladegerät (3) auch an der eingesetzten Akku: Wand montieren. Ladegerät betriebsbereit. • Bringen Sie zwei Schrauben im Ab- Grüne LED (5) leuchtet: stand von 54 mm mit Hilfe von Dübeln Akku ist geladen.
 • Seite 75: Wartung

  Wartung Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör • Das Gerät ist wartungsfrei. erhalten Sie unter Entsorgung/ www.grizzly-service.eu Umweltschutz Sollten Sie kein Internet haben, so wen- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät und den Sie sich bitte telefonisch an das Ser- führen Sie Gerät, Akku, Zubehör und Ver- vice-Center (siehe „Service-Center“...
 • Seite 76: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garan- Anlieferung gewissenhaft geprüft. tie ab Kaufdatum. Die Garantie für den Akku beträgt 6 Monate ab Kaufdatum. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Fabrikationsfehler.
 • Seite 77: Reparatur-Service

  Service-Center • Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten kontaktieren Sie zu- Service Deutschland nächst die nachfolgend benannte Servi- ceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Tel.: 0800 54 35 111 Sie erhalten dann weitere Informationen E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 312203 über die Abwicklung Ihrer Reklamation. •...
 • Seite 79: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass das Ladegerät Baureihe PLGK 12 A1 IAN 312203 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1:2012/A13:2017 • EN 62233:2008 EN 60335-2-29:2004/A2:2010 EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 •...
 • Seite 81 Překlad originálního prohlášení o shodě CE Potvrzujeme tímto, že konstrukce Nabíječka konstrukční řady PLGK 12 A1 IAN 312203 odpovídá následujícím příslušným směrnicím EÚ v jejich právě platném znění: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Aby byl zaručen souhlas, byly použity následující harmonizované normy, národní nor- my a ustanovení: EN 60335-1:2012/A13:2017 • EN 62233:2008 EN 60335-2-29:2004/A2:2010 EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:2015...
 • Seite 83 Preklad originálneho prehlásenia o zhode CEw Týmto potvrdzujeme, že Nabíjačka konštrukčnej rady PLGK 12 A1 IAN 312203 zodpovedá nasledujúcim príslušným smerniciam EÚ v ich práve platnom znení: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Aby bola zaručená zhoda, boli použité nasledovné harmonizované normy ako i národné normy a predpisy: EN 60335-1:2012/A13:2017 • EN 62233:2008 EN 60335-2-29:2004/A2:2010 EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:2015...
 • Seite 84 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Stav informací · Stav informácií Stand der Informationen: 01/2019 Ident.-No.: 72036452012019-CZ /SK IAN 312203...

Inhaltsverzeichnis