Parkside PHA 12 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS PLANER PHA 12 A1
BATTERIDRIVEN HYVEL
Översättning av bruksanvisning i original
AKKU-HOBEL
Originalbetriebsanleitung
IAN 312203
STRUG AKUMULATOROWY
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHA 12 A1

 • Seite 1 CORDLESS PLANER PHA 12 A1 BATTERIDRIVEN HYVEL STRUG AKUMULATOROWY Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Översättning av bruksanvisning i original AKKU-HOBEL Originalbetriebsanleitung IAN 312203...
 • Seite 2 Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 3 15 16...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Den sladdlösa hyveln ska användas för att Service och underhåll ....13 bearbeta fasta träföremål som t ex brädor Byta hyvelstål ........13 och träbalkar. Rengöring ........13 Produkten ingår i modellserie Parkside X 12 V TEAM och fungerar tillsammans Förvaring ........13 med batteriet till X 12 V TEAM. Batterierna Kassering/miljöskydd ....13 Reservdelar/Tillbehör ....14 får bara laddas med laddare i modellserie...
 • Seite 5: Allmän Beskrivning

  Leveransens innehåll 17 Hyvelstål Tekniska data Packa upp produkten och kontrollera att alla delar fi nns med. Kassera förpackningen enligt föreskrifterna. Batteridriven hyvel ....PHA 12 A1 Märkspänning U ......12 V Tomgångsvarvtal n • Batteridriven hyvel ....14500 min •...
 • Seite 6: Säkerhetsanvisningar

  Produkten ingår i begränsa den tid man arbetar med modellserie Parkside verktyget är ett exempel på åtgär- X 12 V TEAM der som minskar risken för att på- verkas av vibrationer. Alla delar av driftcykeln ska räknas in (t ex tider Allmänna säkerhetsanvisningar för då...
 • Seite 7 c) Håll barn och andra per- får du bara använda en soner på avstånd när du förlängningskabel som arbetar med elverktyget. är godkänd för utomhus- Om du förlorar uppmärksam- bruk. Förlängningskablar för heten kan du också förlora utomhusbruk minskar risken för kontrollen över elverktyget.
 • Seite 8 den redan är påkopplad när 4) ANVÄNDNING OCH HAN- du ansluter det till ett eluttag TERING AV ELVERKTYGET kan det lätt hända en olycka. d) Ta bort alla inställnings- a) Överbelasta inte elverk- verktyg och skruvnycklar tyget. Använd rätt elver- innan du kopplar på...
 • Seite 9 skötta verktyg med vassa eggar batterikontakterna kan orsaka kläms inte fast så lätt och är brännskador eller eldsvåda. lättare att styra. d) Batterier kan börja lä- g) Använd elverktyg, insats- cka om de hanteras på verktyg, tillbehör osv. en- fel sätt. Undvik kontakt ligt den här instruktionen.
 • Seite 10: Ytterligare Säkerhetsanvisningar För Hyvlar

  Håll alltid hyveln plant mot batteriet och laddaren den yta som ska bearbe- i modellserie Parkside X 12 V Team. tas. Annars kan hyveln tippa åt sidan och orsaka personskador. e) Hyveln måste vara på- kopplad när man för den...
 • Seite 11: Ta Produkten I Bruk

  Ta produkten i bruk Suga bort spån och damm Ladda upp batteriet Du kan antingen ansluta den sladdlösa hyveln till ett externt utsug (ingår inte i leve- ransen) eller använda spånutkastet. Om batteriet är varmt ska du låta det kallna innan du laddar det. Om varken spånutsuget eller ett externt utsug används kommer hyvelspånen ut på...
 • Seite 12: Användning

  Användning Ladda inte upp batteriet ( förrän bara den röda LED-lampan Ställa in hyveldjup i laddningsindikatorn fortfarande lyser. Den sladdlösa hyveln fungerar bäst vid ett Arbetsinstruktioner hyveldjup på 0 till 1,0 mm. Hyveldjupet kan ställas in genom att vrida Arbeta säkert och förnuftigt! på...
 • Seite 13: Service Och Underhåll

  Service och underhåll Rengöring Byta hyvelstål Ta alltid ut batteriet innan du gör några arbeten på elverk- Ta alltid ut batteriet innan du tyget. Risk för personskador! gör några arbeten på elverk- tyget. Risk för personskador! • Rengör höljet med en torr trasa eller en pensel.
 • Seite 14: Reservdelar/Tillbehör

  Reservdelar/Tillbehör Reservdelar och tillbehör fi nns på www.grizzly-service.eu Om du inte har tillgång till internet, ring Service-center (se « Service-Center » sida 15). Ha beställninsnummer enligt nedan till hands. Position Beteckning Beställningsnr. manual Spånutsugsadapter 91105331 Spånutkast 91105332 9+10 Insexnyckel Fast nyckel 91105333 Hyvelstål 91105334...
 • Seite 15: Reparationsservice

  därför kan betraktas som förbrukningsdelar följde med vid köpet, och tänk på att (t.ex. Hyvelstål) eller skador på ömtåliga emballera väl inför transporten. delar (t.ex. brytare). Reparationsservice Denna garanti upphör att gälla om pro- dukten har skadats, ej använts på ända- Du kan låta utföra reparationer som inte målsenligt sätt eller ej underhållits.
 • Seite 16: Wstęp

  Części zamienne/Akcesoria ..27 latorem X 12 V TEAM. Akumulatory moż- na ładować tylko za pomocą ładowarek z Gwarancja .........28 serii Parkside X 12 V TEAM. Serwis naprawczy .....29 Urządzenie jest przeznaczone do użytku Service-Center ......29 przez osoby dorosłe. Młodzież powyżej Importer ........29...
 • Seite 17: Opis Ogólny

  Najpierw rozpakuj urządzenie i sprawdź, noża strugarskiego 17 Nóż strugarski czy jest kompletne. Materiały opakowaniowe usuń zgodnie z Dane techniczne przepisami. Strug akumulatorowy .... PHA 12 A1 • Strug akumulatorowy • Końcówka wyrzutu wiórów Napięcie nominalne U .....12 V •...
 • Seite 18: Uwagi Dotyczące Bezpieczeństwa

  Należy garskich przy tym uwzględnić wszystkie Urządzenie jest częścią elementy cyklu eksploatacji (na serii Parkside X 12 V przykład czas, w którym elektron- TEAM arzędzie jest wyłączone, oraz czas, w których jest ono wprawdzie włąc- zone, ale pracuje bez obciążenia).
 • Seite 19 z narzędziami elektry- dotyczy elektronarzędzi zasilanych sieciowo (z kablem sieciowym) lub cznymi z uziemieniem elektronarzędzi zasilanych akumu- ochronnym. Niezmodyfiko- latorami (bez kabla sieciowego). wane wtyki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia 1) Bezpieczeństwo na stano- elektrycznego. b) Unikaj kontaktu ciała z wisku pracy powierzchniami uziemi- a) Dbaj o czystość...
 • Seite 20 f) Jeśli nie da się uniknąć przeniesieniem upewnij pracy elektronarzędzia się, czy elektronarzędzie w środowisku wilgot- jest wyłączone. Trzymanie nym, należy zastosować palca na włączniku podczas wyłącznik różnicowo- przenoszenia elektronarzędzia prądowy. Zastosowanie lub podłączanie załączonego wyłącznika różnicowoprądo- urządzenia do zasilania może wego zmniejsza niebezpiec- być...
 • Seite 21 zujących dla elektron- są z nim zaznajomione arzędzi, nawet jeśli po lub nie przeczytały tych częstym korzystaniu jes- instrukcji. Elektronarzędzia teś zaznajomiony z elek- w rękach niedoświadczonych tronarzędziem. Nieuważne osób są niebezpieczne. e) Dbaj o staranną pielęg- postępowanie może w ułamku nację...
 • Seite 22 5) EKSPLOATACJA I UŻYTKO- lub zmodyfikowane akumula- WANIE NARZĘDZIA ZASI- tory mogą zachowywać się LANEGO Z AKUMULATORA w sposób nieprzewidywalny i spowodować pożar, wybuch a) Akumulatory należy łado- lub obrażenia ciała. wać tylko w ładowarkach f) Nie wystawiaj akumula- tora na działanie ognia zalecanych przez pro- ducenta.
 • Seite 23: Dodatkowe Instrukcje Bezpieczeństwa Dotyczące Strugarki

  pyły. Noś maskę oddechową Dodatkowe instrukcje bezpieczeństwa dotyczące i podłącz zewnętrzny system strugarki odpylania. h) W razie niebezpieczeńst- a) Przed odłożeniem elekt- wa natychmiast wyłącz ronarzędzia odczekaj do strugarkę i wyjmij aku- zatrzymania się wałka mulator z urządzenia. nożowego. Odsłonięty obra- i) Noże strugarskie sprawd- zaj regularnie pod kątem cający się...
 • Seite 24: Uruchomienie

  Informacje te można znaleźć w formacji znajduje się instrukcji obsługi zewnętrznego urząd- zenia. w oddzielnej instrukcji obsługi akumulatora oraz ładowarki serii Parkside X 12 V Team. Odsysanie wiórów / pyłu Możesz używać strugarki akumulatorowej opcjonalnie z zewnętrznym systemem odpylania (brak w wyposażeniu) lub z końcówką...
 • Seite 25: Obsługa

  Obsługa Jeżeli świecą się 3 diody (czerwona-żółta-zielona): Regulacja głębokości akumulator jest naładowany Jeżeli świecą się 2 diody skrawania (czerwona-żółta): Optymalna głębokość skrawania dla stru- akumulator jest częściowo naładowany Jeżeli świeci się 1 dioda (czerwona): garki akumulatorowej wynosi między 0 i akumulator wymaga ładowania 1,0 mm.
 • Seite 26: Konserwacja I Pielęgnacja

  Konserwacja i 4. Wsuń obrócony lub nowy nóż stru- pielęgnacja garski do uchwytu noża (14). Wpust w nożu strugarskim musi być skierowany w kierunku płozy stru- Wymiana noża strugarki garki (7) bez rowka V 5. Ustaw nóż strugarski (17) za pomocą śrub (16) centralnie w uchwycie noża Przed wykonaniem prac przy urządzeniu należy zawsze wy-...
 • Seite 27: Utylizacja / Ochrona Środowiska

  Utylizacja / ochrona środowiska Wyjmij akumulator z urządzenia i prze- każ urządzenie, akumulator, akcesoria oraz opakowanie do punktu recyklingu opadów. Urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem ze śmieciami do- mowymi. • Oddaj urządzenie do punktu recyklin- gu. Zastosowane elementy z tworzywa sztuczne i metali można posortować...
 • Seite 28: Gwarancja

  Gwarancja Zakres gwarancji Urządzenie wyprodukowano z zacho- Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie, waniem staranności zgodnie z surowymi na zakupione urządzenie otrzymują Pań- normami jakościowymi i dokładnie spraw- dzono przed wysyłką. stwo 3 lata gwarancji od daty zakupu. W przypadku wad tego produktu przysłu- gują...
 • Seite 29: Serwis Naprawczy

  Service-Center sowym telefonicznie lub mailowo. Uzy- skają Państwo wówczas szczegółowe informacje na temat realizacji reklama- Serwis Polska Tel.: 22 397 4996 cji. • Uszkodzony produkt mogą Państwo E-Mail: grizzly@lidl.pl wysłać po skontaktowaniu się z naszym IAN 312203 działem obsługi klienta, załączając do- wód zakupu (paragon) i określając, na Importer czym polega wada i kiedy wystąpiła,...
 • Seite 30 Der Akku-Hobel ist zur Bearbeitung von fes- ten Holzwerkstoffen, wie z. B. Bretter oder Hobelmesser austauschen ....39 Reinigung ........40 Balken, geeignet. Das Gerät ist Teil der Serie Parkside Lagerung ........40 X 12 V TEAM und kann mit dem Akku des Entsorgung/Umweltschutz ..40 X 12 V TEAM betrieben werden. Die Akkus Ersatzteile/Zubehör ....40...
 • Seite 31: Allgemeine Beschreibung

  17 Hobelmesser Lieferumfang Technische Daten Packen Sie zuerst das Gerät aus und kontrol- lieren Sie, ob es vollständig ist. Akku-Hobel ......PHA 12 A1 Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial ord- Nennspannung U ......12 V Leerlaufdrehzahl n nungsgemäß....14500 min Schutzart.........IPX0...
 • Seite 32: Sicherheitshinweise

  Begrenzung der Arbeitszeit. Dabei Laufrichtung Hobelmesser sind alle Anteile des Betriebszyklus Das Gerät ist Teil zu berücksichtigen (beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerk- der Serie Parkside X 12 V TEAM zeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft). Allgemeine Sicherheitshinweise für...
 • Seite 33 unbeleuchtete Arbeitsbereiche c) Halten Sie das Elektro- können zu Unfällen führen. werkzeug von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen b) Arbeiten Sie mit dem von Wasser in ein Elektrowerk- Elektrowerkzeug nicht in zeug erhöht das Risiko eines explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich elektrischen Schlages.
 • Seite 34 Sie tun, und gehen Sie e) Vermeiden Sie eine abnor- mit Vernunft an die Arbeit male Körperhaltung. Sor- mit einem Elektrowerk- gen Sie für einen sicheren zeug. Benutzen Sie kein Stand und halten Sie je- Elektrowerkzeug, wenn derzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Elektro- Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen,...
 • Seite 35 wenden Sie für Ihre Arbeit sind, dass die Funktion das dafür bestimmte Elek- des Gerätes beeinträchtigt trowerkzeug. Mit dem pas- ist. Lassen Sie beschädigte senden Elektrowerkzeug arbei- Teile vor dem Einsatz des ten Sie besser und sicherer im Elektrowerkzeuges repa- rieren.
 • Seite 36: Zusätzliche Sicherheitshinweise Für Hobel

  von Akkus geeignet ist, besteht g) Befolgen Sie alle Anweisun- Brandgefahr, wenn es mit ande- gen zum Laden und laden ren Akkus verwendet wird. Sie den Akku oder das b) Verwenden Sie nur die da- Akkuwerkzeug niemals au- für vorgesehenen Akkus ßerhalb des in der Betriebs- in den Elektrowerkzeugen.
 • Seite 37: Inbetriebnahme

  Werk- wendung, die in der Be- stück. Es besteht die Gefahr triebsanleitung Ihres Ak- eines Rückschlags, wenn sich kus und Ladegeräts der Serie Parkside X 12 V der Hobel verkantet. f) Hobeln Sie ausschließlich Team gegeben sind. Holzwerkstücke, kein Me- Inbetriebnahme tall.
 • Seite 38: Späne/Staub Absaugen

  Eine detaillierte Be- 2. Schließen Sie eine externe Absaugung schreibung zum Lade- an. Achten Sie darauf, dass die Staub- absaugung für den zu bearbeitenden vorgang und weitere Informationen fi nden Werkstoff geeignet ist. Diese Informati- onen fi nden Sie in der Bedienungsan- Sie in der separaten Be- dienungsanleitung Ihres leitung des externen Gerätes.
 • Seite 39: Arbeitshinweise

  Wartung und Pfl ege während dem Bedienen des Gerätes. Hal- ten Sie dafür den Einschalter gedrückt. Hobelmesser austauschen 3 LEDs leuchten (rot-gelb-grün): Akku geladen Nehmen Sie immer den Akku 2 LEDs leuchten (rot-gelb): aus dem Gerät, bevor Sie Ar- Akku teilweise geladen beiten am Gerät durchführen.
 • Seite 40: Reinigung

  Lagerung Die Nut im Hobelmesser muss in Richtung der Hobelsohle (7) ohne V-Nut zeigen. Bewahren Sie das Gerät trocken und 5. Richten Sie das Hobelmesser (17) mit außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Hilfe der Schrauben (16) mittig in der Entsorgung/ Messeraufnahme (14) und bündig zur Hobelsohle (7) ohne V-Nut aus.
 • Seite 41: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- richtlinien sorgfältig produziert und vor Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 42: Reparatur-Service

  Service-Center E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- formationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Service Deutschland • Ein als defekt erfasstes Gerät können Tel.: 0800 54 35 111 E-Mail: grizzly@lidl.de Sie, nach Rücksprache mit unserem IAN 312203 Kundenservice, unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbons) und der Angabe, worin der Mangel besteht Service Österreich...
 • Seite 43: Översättning Av Originalet Av För- Säkran Om Överensstämmelse

  Översättning av originalet av försäkran om överensstämmelse Härmed bekräftar vi, att Batteridriven hyvel Serie PHA 12 A1 Serienummer 201901000001 - 201902074434 har klassificerats och stämplats i enlighet med gällande EU-riktlinjer: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* För att fastställa överensstämmelsen användes följande harmoniserade standarder samt nationella standarder och bestämmelser:...
 • Seite 44 Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności WE Niniejszym oświadczamy, że konstrukcja Strug akumulatorowy seriia produkcyjna PHA 12 A1 Numer seryjny 201901000001 - 201902074434 spełnia wymogi odpowiednich Dyrektyw UE w ich aktualnie obowiązującym brzmieniu: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* W celu zapewnienia zgodności z powyższymi dyrektywami zastosowano następujące normy harmonizujące oraz normy i przepisy krajowe:...
 • Seite 45: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Akku-Hobel Modell PHA 12 A1 Seriennr. 201901000001 - 201902074434 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 62841-1:2015 •...
 • Seite 46 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Informationsstatus · Stan informacji Stand der Informationen: 01/2019 Ident.-No.: 72036451012019-SE / PL IAN 312203...
 • Seite 47 BATTERY 12 V PAPK 12 A1 / CHARGER 12 V PLGK 12 A1 ACKUMULATOR / LADDARE 12 V BATERIA BLOKOWA / ŁADOWARKA 12 V Översättning av bruksanvisning i original Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi AKKU / LADEGERÄT 12 V Originalbetriebsanleitung IAN 312203...
 • Seite 48 Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 50 Översättning av originalet av försäkran om överensstämmelse ..35 Batterierna får bara laddas med laddare i modellserie Parkside X 12 V TEAM. Alla andra användningssätt kan det leda till skador på produkten och innebära en av- sevärd risk för användaren. Produkten är inte avsedd för kommersiell användning.
 • Seite 51: Allmän Beskrivning

  Laddningstid .......ca 1 tim Symboler på batteriet Laddare .......PLGK 12 A1 Batteriet ingår i mo- Nominell strömförbrukning ....50 W dellserie Parkside Ingångsspänning/ X 12 V TEAM Input ....220-240 V~, 50-60 Hz Utgångsspänning/ Output ......12 V; 2,4 A Läs noga igenom bruksanvis- Säkring ...........
 • Seite 52: Allmänna Säkerhetsanvisningar

  Lämna in batterier till en bat- Användning och behandling teriinsamling så att de kan av det sladdlösa verktyget återvinnas utan att skada a) Ladda ackumulatorna endast i miljön. de laddare som rekommende- Elektriska apparater får inte ras av tillverkaren. Brandrisk kastas i hushållsavfallet.
 • Seite 53: Korrekt Handhavande Av Ackumulatorladdaren

  överin- seende. Särskilda säkerhetshänvis- • Använd bara laddare ur mo- dellserie Parkside X 12 V TEAM ningar för batteridrivna pro- för att ladda upp batteriet. Risk dukter för brand och explosion. a) Kontrollera att produkten är •...
 • Seite 54: Laddning

  Använd endast dukten. reservbatterier i original ur modellserie • Ladda inte ej laddningsbara Parkside X 12 V Team som kan bestäl- batterier i laddaren. las via vår kundtjänst. • Observera alltid gällande säkerhetsan- visningar samt regler och information om hur man skyddar miljön.
 • Seite 55: Sätta In Och Ta Ut Batteriet

  5. Dra ut det färdigladdade batteriet (1) Sätta in och ta ut batteriet ur laddaren (3). 1. För att ta ur ackumulatorn (1) ur maski- nen: tryck på upplåsningsknappen (2) Översikt över LED-lampor på lad- på ackumulatorn och dra ut ackumula- daren (3): torn.
 • Seite 56: Rengöring

  Underhåll • Fäst två skruvar med avståndet 54 mm i önskat läge på en vägg med hjälp av dyblar. • Produkten är underhållsfri. • Skruvskallens diameter kan vara Avfallshantering och 6–10 mm .• Skruvskallarna ska skjuta ut ca 10 mm miljöskydd från väggen. •...
 • Seite 57: Reservdelar/Tillbehör

  Reservdelar/Tillbehör Garantitid och lagstadgade garan- tianspråk Reservdelar och tillbehör finns Garantitiden förlängs inte om garantiåta- på www.grizzly-service.eu gandet tas i anspråk. Detta gäller även för ersatta och reparerade delar. Skador och Om du inte har tillgång till internet, ring brister som ev. fanns redan vid köpet måste Service-center (se «Service-Center»...
 • Seite 58: Reparationsservice

  Service-Center • Om funktionsfel eller andra defekter uppstår: vänligen kontakta först nedan- stående serviceavdelning per telefon Service Sverige Tel.: 0770 930739 eller e-post. Du får då information om E-Mail: grizzly@lidl.se hur reklamationen går till. • Efter samråd med vår kundtjänst kan IAN 312203 du skicka in en produkt som har kon- staterats defekt till den meddelade ser-...
 • Seite 59 Parkside deklaracji zgodności WE ....36 X 12 V Team. Akumulatory można łado- wać tylko za pomocą ładowarek z serii Parkside X 12 V TEAM. Każdy inny sposób użycia może doprowadzić do uszkodze- nia urządzenia i stanowić poważne za- grożenie dla użytkownika. To urządzenie nie nadaje się...
 • Seite 60: Opis Ogólny

  Ładowarka ....PLGK 12 A1 Symbole na akumulatorze Znamionowy pobór mocy ....50 W Akumulator jest czę- Napięcie wejściowe/ ścią serii Parkside Wejście ... 220-240 V~, 50-60 Hz X 12 V TEAM Napięcie wyjściowe/Wyjście ..12 V; 2,4 A Bezpiecznik urządzenia ....T2A Proszę uważnie przeczytać...
 • Seite 61: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

  Ogólne wskazówki Akumulatory oddać do punk- bezpieczeństwa tu zbiórki starych baterii, skąd zostaną przekazane do Uwaga! Przy korzystaniu z ponownego przetworzenia narzędzi elektrycznych na- w sposób przyjazny dla śro- leży przestrzegać podanych poniżej podstawowych środ- dowiska. ków bezpieczeństwa, zabez- Urządzeń elektrycznych nie pieczających przed poraże- należy wyrzucać...
 • Seite 62 Specjalne zasady bezpieczeń- Jeżeli elektrolit zetknął się z oczami, umyj oczy wodą. Je- stwa dotyczące urządzeń za- żeli elektrolit dostał się do oka, silanych akumulatorami skorzystaj dodatkowo z po- a) Upewnij się, że urządzenie jest mocy lekarskiej. Wyciekający wyłączone podczas instalowa- z akumulatora elektrolit może spowodować...
 • Seite 63: Prawidłowe Obchodzenie Się Z Ładowarką

  W • Ładowarka można być uży- przypadku kontaktu z elek- wana tylko z przynależnymi trolitem spłukać wodą albo neutralizatorem i udać się do oryginalnymi akumulatorami serii Parkside X 12 V TEAM. Ła-...
 • Seite 64: Wyjmowanie / Wkładanie Akumulatora

  że akumu- Ładowanie akumulatora lator jest zużyty i należy go wymienić. Używaj tylko oryginalnego, zamien- Przed rozpoczęciem ładowania nego akumulatora serii Parkside X 12 V Team, dostępnego w naszym dziale zaczekaj, aż nagrzany akumulator serwisowym.. ostygnie. • Zawsze przestrzegaj aktualnie obowią- zujących przepisów bezpieczeństwa i...
 • Seite 65: Zużyte Akumulatory

  Przechowywanie 1. W razie potrzeby wyjmij akumulator (1) z urządzenia. urządzenia 2. Podłącz ładowarkę (3) do gniazda sie- • Podczas składowania unikać ekstremal- ciowego. 3. Wsuń akumulator (1) do gniazda łado- nych mrozów bądź gorąca, aby aku- wania w ładowarce (3). mulator nie stracił...
 • Seite 66: Oczyszczani

  Oczyszczani • Usuwaj akumulatory zgodnie z przepi- sami lokalnymi. Oddawaj akumulatory Oczyść ładowarkę i akumulator suchą do punktu zbiórki zużytych baterii, gdzie szmatką lub pędzlem. Nie używaj wody zostanie zapewniona ich przepisowa ani metalowych przedmiotów. utylizacja. Zwróć się po poradę do lo- kalnego zakładu oczyszczania albo do Konserwacja naszego Centrum Serwisowego.
 • Seite 67: Gwarancja

  Gwarancja Zakres gwarancji Urządzenie wyprodukowano z zacho- Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie, waniem staranności zgodnie z surowymi na zakupione urządzenie otrzymują Pań- normami jakościowymi i dokładnie spraw- dzono przed wysyłką. stwo 3 lata gwarancji od daty zakupu. Gwarancja na akumulator wynosi 6 mie- sięcy od daty zakupu.
 • Seite 68: Serwis Naprawczy

  Service-Center • W przypadku wystąpienia usterek lub innych wad prosimy o skontaktowanie się z wymienionym niżej działem serwi- Serwis Polska Tel.: 22 397 4996 sowym telefonicznie lub mailowo. Uzyskają Państwo wówczas szczegó- E-Mail: grizzly@lidl.pl łowe informacje na temat realizacji IAN 312203 reklamacji.
 • Seite 69 Reparatur-Service ......32 Service-Center ......32 Der Akku und das Ladegerät ist in Verbin- Importeur ........32 Original EG-Konformitäts- dung mit einem Gerät der Serie Parkside X 12 V Team zu nutzen. Die Akkus dürfen erklärung ........37 nur mit Ladegeräten der Serie Parkside X 12 V TEAM geladen werden.
 • Seite 70: Allgemeine Beschreibung

  Ausgangsspannung/ Output ......12 V ; 2,4 A Das Gerät ist Teil Gerätesicherung ......T2A Schutzklasse ........der Serie Parkside X 12 V TEAM. Sicherheitshinweise Lesen Sie die Betriebsanlei- Dieses Gerät kann von Kindern ab tung aufmerksam durch. 8 Jahren und darüber sowie von...
 • Seite 71: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Setzen Sie den Akku nicht Allgemeine über längere Zeit starker Sicherheitshinweise Sonneneinstrahlung aus und legen Sie ihn nicht auf Heiz- Achtung! Beim Gebrauch von Elektrogeräten sind zum körpern ab (max. 50 °C). Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungs- und Geben Sie Akkus an einer Brandgefahr folgende grund- Altbatteriesammelstelle ab, sätzliche Sicherheitsmaßnah-...
 • Seite 72: Richtiger Umgang Mit Dem

  • Stellen Sie sicher, dass das Ge- spielen. • Verwenden Sie zum Laden des rät ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku einsetzen. Das Einset- Akkus ausschließlich ein Lade- zen eines Akkus in ein Elektro- gerät das der Serie Parkside X...
 • Seite 73: Ladevorgang

  Wärme und Stoß aus. Es • Das Ladegerät darf nur mit den zugehörigen Original-Akkus besteht Verletzungsgefahr der Serie Parkside X 12 V TEAM durch auslaufende Elektro- betrieben werden. Das Laden lytlösung! Spülen Sie bei Au- von anderen Akkus kann zu...
 • Seite 74: Akku Entnehmen/Einsetzen

  Aufleuchten der entsprechenden LED-Leuchte angezeigt, wenn das Ge- Laden Sie nur mit Original-La- rät in Betrieb ist. Halten Sie dafür den degeräten der Serie Parkside X 12 V Team auf. Einschalter gedrückt. rot-gelb-grün => Akku vollgeladen • Laden Sie den Akku vor dem ersten Ge- =>...
 • Seite 75: Verbrauchte Akkus

  Wandmontage Ladegerät Übersicht der LED-Kontrollanzeigen auf dem Ladegerät (3): (optional) Grüne LED (5) leuchtet ohne Sie können das Ladegerät (3) auch an der eingesetzten Akku: Wand montieren. Ladegerät betriebsbereit. • Bringen Sie zwei Schrauben im Ab- Grüne LED (5) leuchtet: stand von 54 mm mit Hilfe von Dübeln Akku ist geladen.
 • Seite 76: Wartung

  Wartung Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör • Das Gerät ist wartungsfrei. erhalten Sie unter Entsorgung/ www.grizzly-service.eu Umweltschutz Sollten Sie kein Internet haben, so wen- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät und den Sie sich bitte telefonisch an das Ser- führen Sie Gerät, Akku, Zubehör und Ver- vice-Center (siehe „Service-Center“...
 • Seite 77: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- richtlinien sorgfältig produziert und vor Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Anlieferung gewissenhaft geprüft. Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garan- tie ab Kaufdatum. Die Garantie für den Akku beträgt 6 Monate ab Kaufdatum. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Fabrikationsfehler.
 • Seite 78: Reparatur-Service

  Service-Center • Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten kontaktieren Sie zu- nächst die nachfolgend benannte Servi- Service Deutschland Tel.: 0800 54 35 111 ceabteilung telefonisch oder per E-Mail. E-Mail: grizzly@lidl.de Sie erhalten dann weitere Informationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. IAN 312203 •...
 • Seite 81 Översättning av originalet av försäkran om överensstämmelse Härmed bekräftar vi, att Laddare serie PLGK 12 A1 IAN 312203 har klassificerats och stämplats i enlighet med gällande EU-riktlinjer: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* För att fastställa överensstämmelsen användes följande harmoniserade normer samt nationella standarder och bestämmelser: EN 60335-1:2012/A13:2017 •...
 • Seite 82 Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności WE Niniejszym oświadczamy, że konstrukcja Ładowarka seriia produkcyjna PLGK 12 A1 IAN 312203 spełnia wymogi odpowiednich Dyrektyw UE w ich aktualnie obowiązującym brzmie- niu: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* W celu zapewnienia zgodności z powyższymi dyrektywami zastosowano następujące normy harmonizujące oraz normy i przepisy krajowe: EN 60335-1:2012/A13:2017 •...
 • Seite 83: Erklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Ladegerät Baureihe PLGK 12 A1 IAN 312203 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1:2012/A13:2017 •...
 • Seite 84 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Informationsstatus · Stan informacji Stand der Informationen: 01/2019 Ident.-No.: 72036451012019-SE / PL IAN 312203...

Inhaltsverzeichnis