Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 1
Installations- und Betriebsanleitung
Návod k instalaci a provozu
Instrukcja instalowania i obsługi
Инструкция по установке и эксплуатации
CLEARPOINT
S040 - M032
Filter mit Gewindeanschluss
Filtr se závitovým přípojením
Filtr z przyłączem gwintowanym
Фильтр с резьбовым соединением
CLEARPOINT S040 - M032
®
deutsch
česky
polski
pусский
1

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Beko CLEARPOINT series

 • Seite 1 Installations- und Betriebsanleitung deutsch Návod k instalaci a provozu česky Instrukcja instalowania i obsługi polski Инструкция по установке и эксплуатации pусский CLEARPOINT ® S040 - M032 Filter mit Gewindeanschluss Filtr se závitovým přípojením Filtr z przyłączem gwintowanym Фильтр с резьбовым соединением CLEARPOINT S040 - M032...
 • Seite 2: Inhaltsverzeichnis

  Sie muss am Einsatzort ständig Bei Nichtbeachtung entfallen sämtliche Haftungsan- verfügbar sein. sprüche. BEKO TECHNOLOGIES behält sich im Interesse der Weiterentwicklung das Recht vor, jederzeit Änderungen vorzunehmen, die, unter Beibehaltung der wesentlichen Merkmale zur Steigerung der technischen Leistungsfä- higkeit, aus sicherheitsrelevanten oder handelsüblichen...
 • Seite 3: Sicherheitshinweise

  deutsch Sicherheitshinweise Einsatzgebiet • Das Personal für Aufstellung, Inbetriebnahme, War- CLEARPOINT - Filter sind zur Abscheidung von Fest- tung und Reparatur muss die entsprechende Quali- stoffpartikeln, Aerosolen, Öldämpfen und Gerüchen fikation für diese Arbeiten aufweisen. Insbesondere aus nicht aggressiver Druckluft und technischen Gasen muss es ausgelegt. Je nach Verwendungszweck verfügen die Filtergehäuse über verschiedene Filterelemente: - im Umgang mit Einrichtungen der Druckluft C Grobfilterelement zur Abscheidung von Verunreini-...
 • Seite 4: Funktion

  deutsch Funktion Installation Filter C, G, F, S, N und R(x) CLEARPOINT - Filter werden im Herstellerwerk sorgfältig Feststoffe werden durch Aufprall- und Trägheitswirkung geprüft und im einwandfreien Zustand dem Spediteur abgeschieden, Öl- und Wasseraerosole durch den Ko- übergeben. Überprüfen Sie die Ware auf sichtbare Be- aleszenzeffekt.
 • Seite 5: Wechsel Der Filterelemente

  deutsch Wechsel der Filterelemente • Eventuell vorhandene Absperrventile im Gasein- und -austritt schließen. • Gehäuse drucklos machen. • Schraube (2) des Schiebers (1) lösen. Ertönt ein Schallsignal ist das Gehäuse nicht drucklos! Nach Druckentspannung Schieber öffnen. • Unterteil (3) abschrauben. • Gebrauchtes Filterelement (4) gegen neues austau- schen. Achtung: Die obere Endkappe muss entspre- chend der Schräge im Elementsitz montiert werden.
 • Seite 6 Toto může vést ke ztrátě jakýchkoliv nároků na záru- Každá osoba, která je pověřena instalací, uvedením do provozu, údržbou a opravami produktu, si musí přečíst Přístroje jsou dimenzovány pro plynová neutrální média, návod a porozumět mu. Ten musí být stále k dispozici která jsou prostá jakýchkoli agresivních látek. Při nedo- na místě, kde se produkt používá. držení hrozí ztráta nároku na všechny požadované záruky. BEKO TECHNOLOGIES GMBH si vyhrazuje právo, v zájmu dalšího rozvoje kdykoli provádět změny, které jsou nutné ke zvyšování technické výkonnosti, z bez- pečnost-ních nebo obchodních důvodů, při zachování podstatných vlastností. CLEARPOINT S040 - M032...
 • Seite 7: Bezpečnostní Pokyny

  česky Bezpečnostní pokyny Oblast použití • Personál musí mít odpovídající kvalifikaci pro insta- Filtry CLEARPOINT jsou dimenzovány k odlučování laci, uvedení do provozu, údržbu a opravy. Obzvláště částic pevných látek, aerosolů, olejových par a pachů musí z neagresivního stlačeného vzduchu a technických ply- nů. Podle účelu použití mají tělesa filtrů různé využití: - být seznámen se zacházením se zařízením na stlačený vzduch a informován o nebezpečí C element hrubého filtru k odloučení nečistot až do s tím spojeným, 25 µm G element filtru universal k oddělení velkých koncent- - znát obsah návodu rací nečistot až do 5 µm - mít vzdělání, které ho k tomu činí způsobilým, popř. mít oprávnění. element jemného filtru k odloučení kapalin do 0,1 mg/m a pevných částic do 1 µm • Před veškerými pracemi je zapotřebí mít těleso filtru...
 • Seite 8: Funkce

  česky Funkce Instalace Filtr C, G, F, S, N a R(x) Filtry CLEARPOINT jsou ve výrobním závodu pečlivě přezkoušeny a předány v bezvadném stavu zasílateli. Pevné látky se oddělují působením nárazu a setrvačnos- Zkontrolujte u zboží viditelné poškození a v daném pří- tí, olejové a vodní aerosoly efektem koalescence. Gravi- padě trvejte na příslušném záznamu na dodacím listu. tační silou se shromažďují vyfiltrované částečky tekutin Bezodkladně informujte zasílatele a zařiďte si znalecký v dolní nádrži a jsou odváděny ručně nebo automaticky. posudek. Za poškození během dopravy nezodpovídá Směr proudění elementem filtru je u koalescentního filtru výrobce. zevnitř ven, u filtru na prach zvenku dovnitř. Specifikace: Filtr na aktivní uhlí, série A Těleso se musí namontovat svisle. Přitom je nutno dbát Lůžkem s aktivním uhlím vede proudění zevnitř smě- na směr proudění (viz šipka na krytu).
 • Seite 9: Výměna Elementů Filtrů

  česky Výměna elementů filtru • Uzavřít eventuelní uzavírací ventily u přívodu a výstu- pu plynu. • Těleso zbavit tlaku. • Šroub (2) pojistky(1) povolit. Zazní-li zvukový signál, je těleso pod tlakem! Po uvolnění tlaku otevřít ven- til. • Spodní část (3) odšroubovat. • Použitý element filtru (4) vyměnit za nový. Pozor: horní hrdlo musí být nasazeno adekvátně se sklonem osazení elementu. • Těleso uzavřít (3), pojistku (1) podržet a zašroubo- vat. • Nalepit na těleso etiketu pro výměnu elementu. • Filtr pomalu uvést pod tlak pomalým otevíráním uzavíracího ventilu.
 • Seite 10: Wstęp

  Instrukcja musi być stale dostępna w miejscu pracy filtra. Urządzenia są przeznaczone do neutralnych mediów gazowych, nie zawierających substancji agresywnych. Nieprzestrzeganie tego wyklucza wszelką odpowied- zialność. W interesie dalszego rozwoju BEKO TECHNOLOGIES zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian uwarun- kowanych względami bezpieczeństwa oraz wymogami handlowymi w celu podniesienia wydajności produktu przy zachowaniu jego istotnych właściwości. CLEARPOINT S040 - M032...
 • Seite 11: Wskazówki Bezpieczeństwa

  polski Wskazówki bezpieczeństwa Zakres zastosowania • Personel odpowiedzialny za ustawienie, uruchomie- Filtry CLEARPOINT są przeznaczone do oddzielania nie, konserwację i naprawę musi dysponować odpo- cząstek fazy stałej, aerozoli, oparów oleju i zapachu z wiednimi kwalifikacjami. Jest on w szczególności nieagresywnego powietrza sprężonego i gazów tech- zobligowany do nicznych. W zależności od zakresu zastosowania korpus filtra może być wyposażony we wkłady różnego typu. - zapoznania się z funkcjonowaniem urządzeń sprężonego powietrza oraz ze związanymi z nimi C Filtr zgrubny do oddzielania zanieczyszczeń do zagrożeniami, maks.
 • Seite 12: Zasada Działania

  polski Zasada działania Montaż Filtry CLEARPOINT poddaje się w zakładzie produ- Filtry C, G, F, S, N i R(x) centa drobiazgowej kontroli i przekazuje spedytorowi w Ciała stałe są oddzielane pod wpływem bombardowania należytym stanie. Produkt należy sprawdzić pod kątem i działania siły bezwładności, natomiast filtracja aerozoli uszkodzeń zewnętrznych i istniejące nieprawidłowości olejowych i wodnych odbywa się w efekcie koalescencji. odnotować na dowodzie dostawy. Niezwłocznie po- Po wpływem siły ciężkości odfiltrowane cząsteczki cie- informować spedytora i zlecić dokonanie ekspertyzy. czy gromadzą się w dolnym pojemniku filtra i stamtąd Producent nie odpowiada za uszkodzenia powstałe są odprowadzane w sposób ręczny bądź automatyczny.
 • Seite 13: Wymiana Elementów Filtracyjnych

  polski Wymiana elementów filtracyjnych • Zamknąć ewentualne zawory odcinające na wlocie/ wylocie gazu. • Zredukować ciśnienie w korpusie. • Odkręcić śrubę (2) zasuwy (1). Jeśli rozlegnie się dźwięk, korpus znajduje się nadal pod ciśnieniem! Po zredukowaniu ciśnienia otworzyć zasuwę. • Odkręcić dolną część (3). • Wymienić zużyty element filtracyjny (4). Uwaga! Górna osłona musi być zamontowana w gnieź- dzie elementu po skosie. • Zamknąć korpus (3), zasuwę (1) zablokować i przy- kręcić. • Powoli zwiększać ciśnienie w filtrze, otwierając z opóź- nieniem zawory odcinające. • Na harmonogramie konserwacji i na nalepce odnoto- wać termin kolejnej wymiany elementu filtracyjnego. Nalepkę przykleić na korpusie filtra w miejscu dobrze widocznym. Nie zapominać o konieczności maga- zynowania części. Z tego względu w odpowiednim czasie zamówić nowe elementy i nowe odprowadzenie pływakowe.
 • Seite 14 Лицо, которому поручена установка, ввод в экс- Устройства рассчитаны на газообразные, нейтраль- плуатацию, техническое обслуживание и ремонт ные среды, не содержащие каких бы то ни было продукта, должен прочитать и понять инструкцию. агрессивных веществ. Инструкция должна постоянно находиться на месте В интересах совершенствования фирма BEKO установки продукта. TECHNOLOGIES оставляет за собой право на внесе- ние любых изменений, которые, сохраняя существен- ные отличия, вследствие относящихся к безопаснос- ти и рыночных причин необходимы для повышения технической производительности продукта.
 • Seite 15: Указания По Технике Безопасности

  pусский Указания по технике безопасности Область применения Фильтры CLEARPOINT рассчитаны на отделение • Персонал, осуществляющий установку, ввод в экс- твердых частиц, аэрозолей, масляных паров, запахов плуатацию, техническое обслуживание и ремонт, из неагрессивного сжатого воздуха и технических должен иметь соответствующую квалификацию газов. В зависимости от назначения корпусы филь- для проведения такого рода работ. В частности он тров могут оборудоваться различными сменными должен: фильтрующими элементами: - быть хорошо знаком и пройти инструктаж по C фильтрующий элемент грубой очистки для отде- обращению с устройствами сжатого воздуха, ления загрязнений до 25 мкм...
 • Seite 16: Принцип Действия

  pусский Принцип действия Установка Фильтры C, G, F, S, N и R(x) Фильтры CLEARPOINT подвергаются тщательной Отделение твердых веществ происходит в резуль- проверке на заводе-изготовителе и в безупречном тате действия столкновения и инерции, масляных состоянии передаются транспортному агенту. Про- и водных аэрозолей - вследствие эффекта коалес- верьте товар на предмет видимых повреждений и в ценции. Благодаря силе тяжести, отфильтрованные случае необходимости настаивайте на соответству- частицы жидкости собираются внизу корпуса филь- ющей пометке в документе доставки. Незамедли- тра и вручную или автоматически оттуда выводятся..
 • Seite 17: Замена Фильтрующих Элементов

  pусский Замена фильтрующих элементов • Закрыть, если имеются, запорные клапаны на вхо- де и выходе газа. • Разгерметизировать корпус. • Ослабить винт (2) заслонки (1) . Если раздается зву- ковой сигнал, то корпус не разгерметизирован! После ослабления давления открыть заслонку. • Отвинтить нижнюю часть (3). • Заменить использованный фильтрующий элемент (4) на новый. Внимание: Верхняя заглушка долж- на монтироваться под наклоном в соответствии с посадкой элемента. • Закрыть корпус (3). Зафиксировать и завинтить заслонку (1). • Подать в фильтр давление медленным открытием запорных клапанов. • Отметить следующую замену элемента в плане регламентных работ и на поставляемой вместе с фильтром наклейке. Разместить наклейку на...
 • Seite 18: Technische Daten

  Technische Daten • Technické údaje Dane techniczne • Технические данные Filter Anschluss Volumenstrom Volumen Gewicht Filterelement Filtr model Připojení Výkonnost Volume Váha Element Filtr Przyłącze Natężenie Pojemność Ciężar Element filtracyjny Фильтр przepływu Объем Вес Фильтрующий cale Подключение Объемный элемент поток Zoll m³/h S040...
 • Seite 19: Zeichnungen

  Abmessungen • Rozměry • Wymiary • Размеры Betriebsüberdruck max. 16 bar Provozní přetlak max. Maks. nadciśnienie robocze Избыточное рабочее давление макс. Betriebstemperatur +2 °C ... +60 °C Provozní teplota Temperatura robocza Рабочая температура bei Einsatz Differenzdruckmanometer +2 °C ... +50 °C při použití manometru diferenčního tlaku W przypadku zastosowania manometrów różnicowych Ири использовании дифференцпального манметра CLEARPOINT S040 - M032...
 • Seite 20: Montage Zubehör

  Zubehör • Příslušenství • Wyposażenie dodatkowe • Вспомогательное оборудование XZ KA20 001 Bestellnummer ½" Anschluss-Set Objednací číslo Sada spojovacích dílů Numer zamówienia Zestaw przyłączeniowy Номер заказа Соединитель ½" Differenzdruckmanometer FDPS Bestellnummer Manometr diferenčního tlaku Objednací číslo Numer zamówienia Manometr różnicowy Номер заказа Дифференциальный манометр Differenzdruckmanometer mit FSSDPIWE Bestellnummer Objednací číslo Potenzialfreiem Kontakt Numer zamówienia Manometr diferenčního tlaku Номер заказа...
 • Seite 21: Harmonogram Konserwacji

  Austausch Schwimmerableiter • Exchange float drain échange le purgeur à flotteur 6 mm Sechskant hexagon CLEARPOINT S040 - M032...
 • Seite 22 Austausch Schwimmerableiter • Exchange float drain échange le purgeur à flotteur Ruckartige Drehung ! Start at one go ! siehe / viz Saccade d'un seul coup ! patrz / см. CLEARPOINT S040 - M032...
 • Seite 23 Austausch Schwimmerableiter • Exchange float drain échange le purgeur à flotteur a) automatische Ableitung b) Schwimmerableiter offen automatické odvádění Plovákový odvaděč otevřený Odprowadzanie automatyczne Odprowadzenie pływakowe otwarte автоматический отвод поплавковый клапан сброса конденсата открыт Inbetriebnahme Filter mit Schwimmerableiter Rändelschraube muss vollständig herausgedreht sein (a) da sonst Leckagen bestehen können (b) . Uvedení...
 • Seite 24 CLEARPOINT S040 - M032...
 • Seite 25 CLEARPOINT S040 - M032...
 • Seite 26 CLEARPOINT S040 - M032...
 • Seite 27 CLEARPOINT S040 - M032...
 • Seite 28 Пневматическая система осушитель давления глубокого охлаждения DRYPOINT DRYPOINT AC HP ® ® BEKOBLIZZ ® Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. BEKO TECHNOLOGIES GMBH Vyhrazujeme si právo na změny technických údajů a opravy chyb Zmiany techniczne oraz błędy zastrzeżone Im Taubental 7 Tel 02131 988-0 Мы оставляем за собой право на технические изменения и 41468 Neuss Fax 02131 988-900 разрешение недоразумений. CLEARPOINT_Gewinde_de,cs,pl,ru www.beko.de email: beko@beko.de Stand/Stav/w druko/Издание: 2008-02 CLEARPOINT S040 - M032...

Inhaltsverzeichnis