Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PRT 550 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
GRASS TRIMMER PRT 550 A1
ELEKTRISKE GRÆSTRIMMER
Oversættelse af den originale driftsvejledning
ELEKTRISCHE GAZONTRIMMER
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
IAN 311404
COUPE-BORDURES
ÉLECTRIQUE
Traduction des instructions d'origine
ELEKTRO-RASENTRIMMER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PRT 550 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PRT 550 A1

 • Seite 1 GRASS TRIMMER PRT 550 A1 ELEKTRISKE GRÆSTRIMMER COUPE-BORDURES ÉLECTRIQUE Oversættelse af den originale driftsvejledning Traduction des instructions d‘origine ELEKTRISCHE GAZONTRIMMER ELEKTRO-RASENTRIMMER Originalbetriebsanleitung Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing IAN 311404...
 • Seite 2 Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Avant de lire le mode d‘emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l‘appareil. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Sisältö Introduktion Introduktion .........4 Hjertelig tillykke med købet af dit nye ap- Anvendelse ........4 parat.Du har besluttet dig for et produkt af Generel beskrivelse .....5 højeste kvalitet. Leveringsomfang ......5 Dette apparats kvalitet blev kontrolleret un- Funktionsbeskrivelse ....5 der produktionen og det blev underkastet Oversigt ........5 en slutkontrol.
 • Seite 5: Generel Beskrivelse

  23 Slids (trådspole) Betjeningsvejledning 24 Låseknap (trådspole) Funktionsbeskrivelse Tekniske data Den håndholdte og bærbare, elektriske Elektriske græstrimmer .PRT 550 A1 græstrimmer er forsynet med en trådspole Nominel indgangsspænding som skæreværktøj. U ......... 230 V~, 50Hz Desuden er apparatet udstyret med et Effektforbrug .......550 W...
 • Seite 6: Sikkerhedsinformationer

  Efter frakobling roterer Den anførte svingningsemissionsværdi blev skæreskiven videre i få målt iht. en standardiseret prøvemetode og sekunder. Hold hænder kan anvendes til sammenligning af et el- og fødder væk. værktøj med et andet. Den anførte svingningsemissionsværdi kan Udsæt ikke maskinen for regn også...
 • Seite 7: Generelle Sikkerhedsinformationer For El-Værktøjer

  Drejeretning tråd 1) SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN Lås til skruehætte a) Sørg for at dit arbejds- Billedtegn i vejledningen: område er rent og godt belyst. Uorden og uoplyste Faretegn med angivelser arbejdsområder kan medføre til forebyggelse af per- ulykker. son- eller materiel skade. b) El-værktøjet må...
 • Seite 8 d) Brug ikke ledningen til b) Brug personligt beskyt- formål, den ikke er bereg- telsesudstyr og hav altid net til, ved f.eks. at bære beskyttelsesbriller på. Brug el-værktøjet i ledningen, af personligt beskyttelsesudstyr hænge den op i ledningen som f.eks. skridsikre sikkerheds- eller rykke i ledningen sko, beskyttelseshjelm eller for at trække stikket ud...
 • Seite 9 sikre dig, at dette er til- ikke sidder fast, og om sluttet og anvendes kor- delene er brækket el- rekt. Brug af støvudsugning ler beskadiget, således kan reducere farerne ved støv. at el-værktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede 4) OMHYGGELIG OMGANG dele repareret, inden ma- MED OG BRUG AF EL- skinen tages i brug.
 • Seite 10: Yderligere Sikkerhedsanvisninger

  5) SERVICE • Tillad aldrig, at maskinen benyt- tes af børn eller personer, der • Sørg for, at dit el-værktøj ikke er fortrolige med de an- kun repareres af kvalifi- førte anvisninger. cerede fagfolk, og at der kun benyttes originale re- FORBEREDELSE servedele.
 • Seite 11: Restrisici

  • ADVARSEL! Rør ikke ved nogen ser ved ledningen, som kan føre bevægelige, farlige dele, før til berøring af de aktive dele. apparatet er adskilt fra strømfor- • Hvis ledningen/forlængerled- syningen og alle bevægelige, ningenbliver beskadiget under anvendelsen eller bliver filtret farlige dele står helt stille. •...
 • Seite 12: Montagevejledning

  Betjening Advarsel! Dette elværktøj genererer et elektromagnetisk felt under brugen. Dette felt OBS Fare for tilskadekomst! kan under visse omstændig- Brug ikke apparatet uden heden påvirke aktive eller afskærmning. Bær ved arbej- passive medicinske implanta- det med apparatet passende ter. For at reducere risikoen beklædning samt øjen- og for alvorlige eller dødelige høreværn.
 • Seite 13: Indstillinger På Maskinen

  2. Tilslut apparatet til netspændin- Indstilling af snitvinkel: gen. Med forandret snitvinkel kan du også 3. Sørg for at stå stabilt og hold trimme på utilgængelige steder, fx under godt fast i apparatet med begge bænke og forspring hænder. Spolekabinettet må ikke sættes på...
 • Seite 14: Arbejdsanvisninger

  Græsklipning Kontroller regelmæssigt nylontråden for beskadigelser og om skæretrå- den stadig har den passende læng- Klip græsset ved at de, som trådskæreren foregiver. svinge trimmeren til højre og venstre. Klip • Hvis trådenderne ikke længere langsomt og hold trim- er synlige: Skift trådspolen ( meren så...
 • Seite 15: Rengøring

  Skift af spole Lad istandsættelses- og vedligehol- delsesarbejder, der ikke er beskre- vet i denne vejledning, udføre af Spolens løberetning er angivet i spo- vores servicecenter. Anvend kun lekabinettet (se detaljebillede originaldele. Fare for tilskadekomst! 1. Træk strømstikket ud. Sluk apparatet og træk strømstikket 2.
 • Seite 16: Bortskaffelse /Miljøbeskyttelse

  skyttelsen dækker alle andre genstan- fabrikationsfejl, bliver produktet – efter de. Der er en risiko for, at deformerer vores skøn – repareret eller ombyttet gratis. beskyttelsestapen og dermed ændre Denne garantiydelse forudsætter, at det de- dimensioner og sikkerhedsfunktioner fekte apparat og købsbilaget (kassebon) in- denfor den tre års frist bliver indsendt og at Bortskaffelse / der vedlægges en kort skriftligt beskrivelse...
 • Seite 17: Reparations-Service

  usagkyndig håndtering vold og ved ind- OBS: Indsend dit apparat rengjort og med greb, der ikke er foretaget på vores autori- en beskrivelse af defekten til vores service- filial. serede servicested, bortfalder garantien. Ufrankerede - som voluminøs pakke, Afvikling af et garantitilfælde ekspres eller som en anden specialforsen- For at garantere en hurtig behandling af delse –...
 • Seite 18: Fejlsøgning

  Fejlsøgning Træk omgående stikket i tilfælde af ulykker eller driftsforstyrrelser! Overholdes dette ikke, kan det føre til snitsår. Problem Mulig årsag Fejlafhjælpning Tænd/sluk kontakt ( Apparatet starter defekt Reparation af servicecenter ikke Motor defekt Dårlig intern forbindelse Apparat arbejder Reparation af servicecenter Tænd/sluk kontakt ( med afbrydelser defekt...
 • Seite 19: Introduction

  Sommaire Introduction Introduction .......19 Toutes nos félicitations pour l’achat de Fins d’utilisation ......19 votre nouvel appareil. Vous avez ainsi Description générale ....20 choisi un produit de qualité supérieure. La qualité de l’appareil a été vérifiée pen- Volume de la livraison ....20 Vue synoptique ......20 dant la production et il a été soumis à un contrôle final. Le fonctionnement de votre Description du fonctionnement ..20 Données techniques ....20...
 • Seite 20: Description Générale

  Données techniques 6 Douille (réglage longueur tube télescopique) 7 Tube télescopique Coupe-bordures électric .. PRT 550 A1 8 Bouton-poussoir (angle d‘inclinai- Tension d’entrée nominale U ..230 V~, 50Hz son tête du moteur) Puissance absorbée ......550 W 9 Cache de protection Vitesse de rotation à...
 • Seite 21: Instructions De Sécurité

  Symboles et pictogrammes Niveau de pression acoustique ) ....85,4 dB(A); K = 3 dB Symboles apposés sur Niveau de puissance sonore (L l’appareil garanti ......... 96 dB(A) mesuré ..94,0 dB(A); K = 2,42 dB Attention! Vibration (a poignée supérieure ... 5,92 m/s ;...
 • Seite 22: Consignes De Sécurité Générales Pour Outils Électriques

  Débranchez la fiche pour les Lire attentivement avant utili- travaux de maintenance. sation. Classe de protection Symboles de remarque et infor- mations permettant une meil- Indication du niveau garanti leure utilisation de l‘appareil. de puissance sonore maximale en dB Consignes de sécurité générales pour outils Les machines n’ont pas leur place électriques dans les ordures ménagères.
 • Seite 23 vironnement soumis à un augmente le risque d’une dé- risque d‘explosion et dans charge électrique. lequel se trouvent des d) Ne pas maltraiter le cor- poussières, des gaz et des don. Ne jamais utiliser le liquides inflammables. Les cordon pour porter, tirer ou débrancher l’outil.
 • Seite 24 médicaments. Un moment f) Portez des vêtements appro- d‘inattention durant l‘utilisation priés convenables. Ne portez de l‘outil électrique peut être la aucun habit large ou parure. cause de graves blessures. Maintenez vos cheveux, habits b) Portez toujours un équi- et gants loin des parties mobiles. pement de protection Les habits légers, les parures ou individuel et des lunettes...
 • Seite 25: Utilisations Correcte Et Sans Danger

  d) Conservez les outils élec- h) S‘assurer toujours que les ouver- triques à l’ arrêt hors de tures d‘aération sont exemptes la portée des enfants. Ne de débris. i) Retirez la fiche secteur/ laissez pas des personnes qui ne connaissent pas batterie de l’appareil l‘appareil ou n‘ont pas lu - dès que l’utilisateur s’éloigne de...
 • Seite 26 I’usager ne doivent pas être ou de dommage, et procéder effectués par des enfants. aux réparations nécessaires. • Veuillez noter que les enfants • Utilisez uniquement des et les personnes aux capaci- câbles électriques autorisés tés physiques, sensorielles ou (H05VVH2-F, H03VVH2-F) mentales limitées ou manquant d‘une longueur maximale de 75 m et adaptés à l‘utilisation...
 • Seite 27: Autres Risques

  • Arrêter d‘utiliser la machine • Si le câble/la rallonge est endom- lorsque des personnes, en par- magé ou emmêlé pendant l‘utili- ticulier des enfants, ou des ani- sation, éteignez immédiatement l‘appareil et débranchez la fiche maux domestiques, se trouvent secteur afin de couper l‘appareil à proximite. • N‘ utiliser la machine qu‘à la de l‘alimentation électrique.
 • Seite 28: Consignes De Montage

  lisé pendant une longue période 4. Écartez les extrémités de la ou s’il n’est pas employé de ma- poignée supplémentaire (15) et nière conforme ou correctement glissez-les au-dessus du logement entretenu. de poignée (17). 5. Vissez la poignée supplémentaire Avertissement ! Pendant (15) avec la vis à...
 • Seite 29: Réglages Sur L'appareil

  Pendant le travail, assurez-vous d’avoir poignée de telle sorte que la plaque de une position stable et tenez fermement coupe soit inclinée dans une position de l’appareil avec les deux mains à travail légèrement en avant. bonne distance de votre corps. ...
 • Seite 30: Consignes D'utilisation

  … Poussez l’étrier d’écartement (11) en • Avant de démarrer l’appareil, avant. Si l’étrier d’écartement n’est pas assurez-vous que la bobine n’est nécessaire, poussez-le en arrière, dans pas en contact avec des pierres, la position d’arrêt. cailloux ou d’autres corps étran- gers.
 • Seite 31: Nettoyage Et Entretien

  Maintenez une distance suf- Exécutez à intervalles réguliers les travaux fisante avec le dispositif de de nettoyage et les opérations de mainte- nance décrits ci-dessous. Vous bénéficierez coupe pour éviter de vous blesser. ainsi d‘une utilisation longue et sûre de votre appareil. Réglages pour la coupe verti- Nettoyage cale : Pour couper des buissons et les éléments pentus dirigez l‘appa-...
 • Seite 32: Remplacer La Bobine

  Rangement Remplacer la bobine Le sens de rotation de la bobine est • Rangez l’appareil à un endroit sec et pro- indiqué dans la capsule (voir image tégé de la poussière et surtout hors de la détaillée ) sur la bobine. portée des enfants.
 • Seite 33: Garantie

  Garantie Volume de la garantie L’appareil a été fabriqué avec soin, selon Chère cliente, cher client, de sévères directives de qualité et il a été Ce produit bénéficie d’une garantie de 3 entièrement contrôlé avant la livraison. ans, valable à compter de la date d’achat. En cas de manques constatés sur ce La garantie s’applique aux défauts de produit, vous disposez des droits légaux matériel ou aux défauts de fabrication.
 • Seite 34: Service Réparations

  Service-Center • En cas de produit défectueux vous pou- vez, après contact avec notre service clients, envoyer le produit, franco de Service France port à l’adresse de service après-vente Tel.: 0800 919270 indiquée, accompagné du justificatif E-Mail: grizzly@lidl.fr IAN 311404 d’achat (ticket de caisse) et en indiquant quelle est la nature du défaut et quand celui-ci s’est produit.
 • Seite 35: Dépannage

  Dépannage En cas d‘accident ou d‘un dysfonctionnement, débranchez immédiatement la fiche secteur ! Un non-respect peut causer des blessures. Problème Cause possible Elimination des pannes Interrupteur Marche/Arrêt L’appareil ne (2) défectueux Réparation par le service après-vente démarre pas Moteur défectueux Contact interne intermit- L’appareil tra- tent vaille par inter- Réparation par le service après-vente Commutateur Marche/ ruptions...
 • Seite 36: Inleiding

  Inhoud Inleiding Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van Inleiding ........36 Gebruik ........36 uw nieuw apparaat. Daarmee hebt u voor Algemene beschrijving ....37 een hoogwaardig product gekozen. Dit apparaat werd tijdens de productie op Omvang van de levering ....37 Overzicht ........37 kwaliteit gecontroleerd en aan een eind- Funktiebeschrijving......
 • Seite 37: Algemene Beschrijving

  2 Aan-/uitknop Technische gegevens 3 Netsnoer 4 Trekontlasting 5 Ontgrendeling (draaien van Elektrische handgreep) gazontrimmer ....PRT 550 A1 6 Schroefhuls (instellen van lengte Nominale ingangsspanning van telescopische buis) U ........230 V~ 50Hz 7 Telescoopbuis Opgenomen vermogen ....550 W...
 • Seite 38: Veiligheidsvoorschriften

  Veiligheidsvoorschriften Geluidssterkte (L Gegarandeerd ......96 dB(A) Gelieve bij het gebruik van het ap- gemeten ..94,0 dB (A); K = 2,42 dB paraat de veiligheidsinstructies in Vibratie (a ) aan de handgreep acht te nemen. bovenste ...5,92 m/s , K=1,5 m/s extra ....5,92 m/s , K=1,5 m/s Symbolen en pictogrammen Geluids- en vibratiewaarden werden vol- Symbolen op het apparaat...
 • Seite 39: Algemene Veiligheidsinstructies Voor Elektrisch Gereedschap

  Haal meteen de stekker uit Gebodsteken met informatie het stopcontact als het net- over de preventie van schade. snoer beschadigd raakt. Lees zorgvuldig de gebruiks- aanwijzing door. Haal voor alle instellings- en onderhoudswerkzaamheden de stekker uit het stopcontact. Aanduidingsteken met infor- matie over hoe u het appa- Aanduiding van het geluids- raat beter kunt gebruiken.
 • Seite 40 brandbare vloeistoffen, gassen tot hitte, olie, scherpe kanten of of stoffen bevinden. Elektrisch bewegende apparaatonderdelen. gereedschap produceert von- Beschadigde of verstrikt geraakte ken, die het stof of de dampen snoeren doen het risico voor een kunnen doen ontsteken. elektrische schok toenemen. c) Houd kinderen en andere per- e) Als u met elektrisch gereedschap sonen tijdens het gebruik van...
 • Seite 41 mende helm of gehoorbescher- gebruikt worden. Gebruik van ming, al naargelang de aard en een stofafzuiginrichting kan ge- de toepassing van het elektrische varen door stof doen afnemen. gereedschap, doet het risico voor verwondingen afnemen. 4) GEBRUIK EN BEHANDE- c) Vermijd een onopzettelijke in- LING VAN HET ELEKTRI- gebruikname.
 • Seite 42: Verdere Veiligheidsaanwijzingen

  zodanig beschadigd zijn, dat 5) SERVICE de werking van het elektrische gereedschap in negatieve zin a) Laat uw elektrisch gereedschap uitsluitend door gekwalificeerd, beïnvloed wordt. Laat bescha- digde onderdelen vóór het ge- vakkundig geschoold personeel bruik van het apparaat repare- en enkel met originele reserve- ren.
 • Seite 43 BEDRIJF toestemming krijgen om deze machine te gebruiken! Lokale • Gedurende de volledige gebruiks- voorschriften kunnen een leef- duur van de machine dient men tijdsbeperking vastleggen voor oogbescherming, een lange de gebruikers. broek en stevig schoeisel te dra- • Laat nooit toe dat kinderen of gen.
 • Seite 44: Restrisico's

  • Draag tijdens de werking van • De machine moet regelmatig de machine steeds stevige gecontroleerd en onderhouden schoenen en een lange broek. worden. De machine mag al- • Wanneer zich tijdens het leen in een officiële werkplaats gebruik een ongeval of gerepareerd worden. storing voordoet, moet het apparaat meteen worden RESTRISICO’S uitgeschakeld.
 • Seite 45: Montage-Instructies

  Montage-instructies De aan-/uitknop mag niet worden vastgezet. Na het Beschermende afdekking loslaten van de aan-/uitknop monteren: moet de motor uitschakelen. Is de aan-/uitknop bescha- 1. Schuif de veiligheidsafdekking (9) op de motorkop (12) en schroef digd, dan mag het apparaat deze met twee kruiskopschroeven niet meer worden gebruikt.
 • Seite 46: Instellingen Aan Het Apparaat

  Om het apparaat uit te scha- Snoeihoek verstellen: Met een gewijzigde snoeihoek kunt u ook kelen, laat u de aan-/uitknop (2) op ontoegankelijke plaatsen, bijvoorbeeld los. onder banken en uitstekende gedeelten, Een schakeling voor continu bedrijf trimmen. is niet mogelijk. ƒ Druk het voetpedaal (8) aan het mo- Na uitschakeling van het ap- torhuis in en laat de telescopische buis paraat blijft de spoel nog eni- (7) overhellen. Er zijn 6 standen moge- ge tijd draaien.
 • Seite 47: Werkinstructies

  Gras maaien Controleer de nylon draden re- gelmatig op schade en controleer regelmatig of de maaidraden nog Maai het gras door lang genoeg zijn voor de draadsnij- het apparaat naar der. rechts en links te be- wegen. Maai lang- • Wanneer geen draaduitein- zaam en houdt het den zichtbaar zijn: Vervang de apparaat tijdens het draadspoel (...
 • Seite 48: Reiniging En Onderhoud

  Reiniging en onderhoud Algemene onderhoudswerkzaamheden Waarschuwing! Risico op lichamelijk letsel door bewe- • Controleer het apparaat telkens vóór gende gevaarlijke onderde- gebruik op duidelijk vast te stellen te- len! kortkomingen zoals losse, versleten of beschadigde onderdelen. Laat reparatiewerken en onder- Ga de vaste zitting van de schroeven in de snoeischijf na.
 • Seite 49: Bewaring

  Verwerking en 6. Trek aan de draaduiteinden en druk herhaaldelijk op de vergrendelknop milieubescherming (24) totdat de draaduiteinden onge- veer 1 cm uit de draadsnijder (21) Voer afgedankte apparaten, toebehoren steken. en verpakkingsmaterialen op milieuvrien- delijke manier af. Controleer de draadsnijder (21). Machines horen niet bij huishoude- Gebruik nooit het apparaat zonder draadsnijder of met de- lijk afval thuis. fecte draadsnijder. Wanneer de draadsnijder beschadigd is, neem • Lever uw apparaat in bij een recycle- dan contact op met onze klanten- punt.
 • Seite 50: Garantie

  Garantie Omvang van de garantie Het apparaat werd volgens strikte kwali- Geachte cliënte, geachte klant, teitsrichtlijnen zorgvuldig geproduceerd en U krijgt op dit apparaat 3 jaar garantie, te re- vóór aflevering nauwgezet getest. kenen vanaf de datum van aankoop. Ingeval van gebreken aan dit product heeft u tegen- De garantievergoeding geldt voor materi- over de verkoper van het product wettelijke aal- of fabricagefouten. Deze garantie is rechten. Deze wettelijke rechten worden door niet van toepassing op productonderdelen, die aan een normale slijtage blootgesteld...
 • Seite 51: Reparatieservice

  Service-Center • Indien er zich functiefouten of andere gebreken voordien, contacteert u in eer- ste instantie de hierna vernoemde ser- Service Nederland viceafdeling telefonisch of per e-mail. Tel.: 0900 0400223 U krijgt dan bijkomende informatie over (0,10 EUR/Min.) de afhandeling van uw klacht. E-Mail: grizzly@lidl.nl •...
 • Seite 52: Foutmeldingen

  Foutmeldingen In geval van een ongeluk of storing aan het apparaat, onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen! Niet volgen van deze aanwijzing kan leiden tot snijverwon- dingen. Mogelijke oorzaak Probleem Oplossing van de fout Schakelaar “Aan/uit” 2) defect Apparaat start niet Reparatie door servicecenter Motor defect Intern loszittend contact Apparaat werkt met Reparatie door servicecenter Schakelaar “Aan/uit”...
 • Seite 53: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........53 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......53 ein hochwertiges Gerät entschieden. Die- Allgemeine Beschreibung ... 54 ses Gerät wurde während der Produktion Lieferumfang........54 auf Qualität geprüft und einer Endkontrolle Funktionsbeschreibung ....
 • Seite 54: Allgemeine Beschreibung

  Der handgeführte und tragbare Elektro-Ra- Technische Daten sentrimmer besitzt als Schneideinrichtung eine Fadenspule. Zusätzlich ist das Gerät mit einem schwenk- Elektro-Rasentrimmer ... PRT 550 A1 baren Motorkopf, verstellbarem Alu-Telesko- Nenneingangs- prohr und Distanzbügel ausgestattet. spannung U ..... 230 V~, 50 Hz Zum Schutz des Anwenders ist das Gerät...
 • Seite 55: Sicherheitshinweise

  Symbole und Bildzeichen Lärm- und Vibrationswerte wurden entspre- chend den in der Konformitätserklärung Bildzeichen auf dem Gerät: genannten Normen und Bestimmungen ermittelt. Achtung! Der angegebene Schwingungsemissions- Lesen Sie die Betriebsanlei- wert ist nach einem genormten Prüfverfah- tung aufmerksam durch. ren gemessen worden und kann zum Ver- gleich eines Elektrowerkzeugs mit einem Tragen Sie Augen- und anderen verwendet werden.
 • Seite 56: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Elektrogeräte gehören nicht Allgemeine in den Hausmüll. Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Schutzklasse WARNUNG! Lesen Sie 29 cm alle Sicherheitshinweise Schnittkreis und Anweisungen. Ver- 29cm Schnittkreis säumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elekt- Teleskopierbar rischen Schlag, Brand und/ oder schwere Verletzungen verursachen.
 • Seite 57 trowerkzeugs fern. Bei e) Wenn Sie mit einem Elek- Ablenkung können Sie die Kon- trowerkzeug im Freien trolle über das Gerät verlieren. arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, 2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT die auch für den Außen- bereich geeignet sind. a) Der Anschlussstecker des Die Anwendung eines für den Elektrowerkzeuges muss Außenbereich geeigneten Ver-...
 • Seite 58 rutschfeste Sicherheitsschuhe, Kleidung, Schmuck oder lange Schutzhelm oder Gehörschutz, Haare können von sich bewe- je nach Art und Einsatz des genden Teilen erfasst werden. Elektrowerkzeuges, verringert g) Wenn Staubabsaug- und das Risiko von Verletzungen. -auffangeinrichtungen c) Vermeiden Sie eine unbe- montiert werden können, absichtigte lnbetriebnah- vergewissern Sie sich,...
 • Seite 59: Weiterführende Sicherheitshinweise

  d) Bewahren Sie unbenutzte zu gefährlichen Situationen Elektrowerkzeuge außer- führen. halb der Reichweite von h) Achten Sie darauf, dass Luftöff- Kindern auf. Lassen Sie nungen frei von Verschmutzun- Personen das Gerät nicht gen sind. benutzen, die mit diesem i) Ziehen Sie den Netzste- nicht vertraut sind, oder cker/entfernen Sie den diese Anweisungen nicht...
 • Seite 60 schen, sensorischen oder geisti- • Verwenden Sie nur zugelas- gen Fähigkeiten oder Personen sene Netzkabel (H05VVH2-F, mit unzureichendem Wissen H03VVH2-F), die höchstens 75 m lang und für den Ge- oder Erfahrung benutzt werden. • Lokale Vorschriften können eine brauch im Freien bestimmt sind. Altersbeschränkung für den An- Rollen Sie eine Kabeltrommel wender festlegen.
 • Seite 61: Restrisiken

  • Halten Sie immer Hände und wendung beschädigt oder ver- Füße von der Schneideinrich- wickelt wird, schalten Sie das tung entfernt, vor allem, wenn Gerät sofort aus und ziehen Sie Sie den Motor einschalten. den Netzstecker, um das Gerät • Ersetzen Sie niemals die nicht- von der Stromversorgung zu metallische Schneideinrichtung trennen.
 • Seite 62: Montageanleitung

  längeren Zeitraum verwendet Ziehen Sie die Enden des Zusatzgriffes wird oder nicht ordnungsgemäß (15) auseinander und schieben Sie geführt und gewartet wird. diese über die Griffaufnahme (17). Schrauben Sie den Zusatzgriff (15) Warnung! Dieses Elektro- mit der Griffschraube (18) und Mut- werkzeug erzeugt während ter (14) an.
 • Seite 63: Einstellungen Am Gerät

  nen Körper gut fest. Achten Sie vor  Lösen Sie die Mutter (14) und ver- dem Einschalten darauf, dass das stellen Sie den Zusatzgriff (15) in die Gerät keine Gegenstände berührt. gewünschte Position. Ziehen Sie die Mutter wieder fest. 1. Formen Sie aus dem Ende des Verlängerungskabels eine Schlaufe, Höhe verstellen: führen diese durch die Öffnung am...
 • Seite 64: Arbeitshinweise

  Schneidfaden verlängern: • Schalten Sie das Gerät ein, bevor Ihr Gerät ist mit einer Doppelfaden-Vollau- Sie sich dem zu schneidenden Gras tomatik ausgerüstet. nähern. Die Fäden verlängern sich automatisch • Vermeiden Sie die Überbeanspru- bei jedem Einschaltvorgang. Damit die chung des Gerätes während der Fadenverlängerungs-Automatik korrekt Arbeit.
 • Seite 65: Reinigung Und Wartung

  Gerät langsam nach rechts und • Halten Sie Lüftungsschlitze, Motorgehäu- links. se und Griffe des Gerätes sauber. Ver- „ • Griffteil: 180° (siehe wenden Sie dazu ein feuchtes Tuch oder ƒ • Schnittwinkel: 0° (siehe eine Bürste. • Distanzbügel in Parkposition Verwenden Sie keine Reinigungs- bzw.
 • Seite 66: Lagerung

  beiden Fadenenden durch die sich ge- • Legen Sie das Gerät nicht auf der genüberliegenden Fadenauslass-Ösen Schutzabdeckung ab. Hängen Sie es (22). Achten Sie darauf, dass die Fa- am Besten am oberen Handgriff auf, denenden nicht aus den Schlitzen (23) dass die Schutzabdeckung keine ande- der Spule herausrutschen.
 • Seite 67: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 68: Reparatur-Service

  Service-Center Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- formationen über die Abwicklung Ihrer Service Deutschland Reklamation. Tel.: 0800 54 35 111 • Ein als defekt erfasstes Produkt können E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 311404 Sie, nach Rücksprache mit unserem Kundenservice, unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbons) und der Service Österreich...
 • Seite 69: Fehlersuche

  Fehlersuche Im Falle eines Unfalls oder einer Betriebsstörung ziehen Sie sofort den Netzste- cker! Eine Nichtbeachtung kann zu Schnittverletzungen führen. Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Ein-/Ausschalter ( Gerät startet defekt Reparatur durch Service-Center nicht Motor defekt Interner Wackelkontakt Gerät arbeitet mit Unterbre- Reparatur durch Service-Center Ein-/Ausschalter ( chungen...
 • Seite 71: Oversættelse Af Den Originale Ce-Konformitetserklæring

  Oversættelse af den originale CE-konformitetserklæring Hermed bekræfter vi, at Elektriske græstrimmer af serien PRT 550 A1 Serienummer 201901000001 - 201901117444 opfylder følgende gældende EF-direktiver i deres respektive gyldige version: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* For at sikre overensstemmelsen, blev følgende harmoniserede standarder samt...
 • Seite 72: Traduction De La Déclaration De Conformité Ce Originale

  Traduction de la déclaration de conformité CE originale Nous certifions par la présente que le Coupe-bordures électric de construction PRT 550 A1 Numéro de série 201901000001 - 201901117444 est conforme aux directives UE actuellement en vigueur : 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* En vue de garantir la conformité...
 • Seite 73: Vertaling Van De Originele Ce-Conformiteitsverklaring

  Vertaling van de originele CE-conformiteitsverklaring Hiermede bevestigen wij dat de Elektrische gazontrimmer bouwserie PRT 550 A1 Serienummer 201901000001 - 201901117444 is overeenkomstig met de hierna volgende, van toepassing zijnde EU-richtlijnen: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* Om de overeenstemming te waarborgen, werden de hierna volgende, in overeenstemming...
 • Seite 75: Original-Eg-Konformitätserklärung

  Original-EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Elektro-Rasentrimmer Baureihe PRT 550 A1 Seriennummer 201901000001 - 201901117444 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2000/14/EG • 2005/88/EG • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen...
 • Seite 76 20190103_rev02_mt...
 • Seite 77: Eksplosionstegning

  Rysunek samorozwijający • Trimatis vaizdas Explosionszeichnung PRT 550 A1 ∙ informatif ∙ informatief informativ...
 • Seite 78  0° 90° ‚ ƒ „ … 0° 180° 180° 90°...
 • Seite 80 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Tilstand af information Version des informations · Stand van de informatie Stand der Informationen: 12/ 2018 Ident.-No.: 72020753122018-DK/BE/NL IAN 311404...