Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PRTA 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

Akku-rasentrimmer
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS GRASS TRIMMER PRTA 20-Li A1
BATTERIDREVEN GRÆSTRIMMER
Oversættelse af den originale driftsvejledning
ACCU-GAZONTRIMMER
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
IAN 311046
COUPE-BORDURES SANS FIL
Traduction des instructions d'origine
AKKU-RASENTRIMMER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PRTA 20-Li A1

 • Seite 1 CORDLESS GRASS TRIMMER PRTA 20-Li A1 BATTERIDREVEN GRÆSTRIMMER COUPE-BORDURES SANS FIL Oversættelse af den originale driftsvejledning Traduction des instructions d‘origine AKKU-RASENTRIMMER ACCU-GAZONTRIMMER Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Originalbetriebsanleitung IAN 311046...
 • Seite 2 Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Avant de lire le mode d‘emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l‘appareil. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.
 • Seite 3 19 20...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Sisältö Introduktion .........4 Arbejdsanvisninger ....13 Anvendelse ........5 Græsklipning ......... 14 Generel beskrivelse .....5 Lodret skæring/græsplæne Leveringsomfang ......5 kant trimning ......... 14 Funktionsbeskrivelse ....5 Rengøring ........14 Oversigt ........5 Generelle vedligeholdelsesarbejder .. 15 Tekniske data ......6 Udskiftning af skæreplader ....15 Sikkerhedsinformationer ....6 Opbevaring .......15 Symboler og billedtegn .....
 • Seite 5: Anvendelse

  Anvendelse Funktionsbeskrivelse Trimmeren egner sig kun til at klippe græs Den håndførte akku græstrimmer har som og ukrudt i haver og langs bedkanter. skæreanordning et kniv/skærepladesystem Enhver anden anvendelse, som ikke udtryk- af kunststof. keligt er tilladt iht. denne vejledning, kan Desuden er apparatet udstyret med et medføre skader på...
 • Seite 6: Tekniske Data

  Tekniske data Advarsel: Svingningsemissions- værdien kan adskille sig fra den Grastrimmer met accu angivne værdi under brugen af el- .........PRTA 20-Li A1 værktøjet, afhængig af den måde Motorspænding U .....20 V som værktøjet bruges på. Tomgangshastighed .... 8000 min Forsøg at holde belastningen så...
 • Seite 7: Generelle Sikkerhedsinformationer For El-Værktøjer

  “el-værktøj” ved- rører netdrevne el-værktøjer (med Klippebredde forsyningskabel) og akku-drevne el- værktøjer (uden forsyningskabel). Parkside X 20 V TEAM. 1) SIkkERhED På ARBEjDS- PLADSEn Billedtegn i vejledningen: a) Sørg for at dit arbejdsområde Faretegn med angivelser er rent og godt belyst.
 • Seite 8 2) ELEkTRISk SIkkERhED der. Brugen af en fejlstrømsaf- bryders nedsætter risikoen for Forsigtig: Sådan undgår elektrisk stød. du ulykker og kvæstelser gennem elektriske stød: 3) PERSOnLIG SIkkERhED a) El-værktøjets stik skal passe til Forsigtig: Sådan undgår kontakten. Stikket må ikke ændres du ulykker og kvæstelser: på...
 • Seite 9 ger. Sørg for at stå sikkert og eller ikke har gennemlæst disse hold altid balancen. Det gør det instrukser, benytte maskinen. El- lettere at kontrollere el-værktøjet værktøj er farligt, hvis det benyt- i uventede situationer. tes af ukyndige personer. f) Brug egnet arbejdstøj. Undgå e) E-værktøjet bør vedligeholdes løse beklædningsgenstande eller omhyggeligt.
 • Seite 10: Yderligere Sikkerhedsanvisninger

  • Tillad aldrig, at maskinen be- 5) SERVICE nyttes af børn eller personer, Sørg for, at dit el-værktøj der ikke er fortrolige med de kun repareres af kvalifi- anførte anvisninger. cerede fagfolk, og at der kun benyttes originale re- FORBEREDELSE •...
 • Seite 11: Restrisici

  Lad kun autoriserede værksteder eller producenten af det reparere maskinen. medicinske implantat, in- den de bruger maskinen. Obs! Følg sikkerhedsanvis- ningerne, som fremgår af betjeningsvejledningen til dit batteri i serien Parkside X 20 V Team.
 • Seite 12: Montagevejledning

  Montagevejledning 5. Træk enderne på støttehåndta- get (5) fra hinanden, og skub Tag batteriet ud, inden pro- dem over grebet (23). Opbe- duktet monteres. Indsæt først varingsboksen til plastknive (4) batteriet, når produktet er peger derved opad. monteret fuldstændigt. Der 6.
 • Seite 13: Indstillinger På Maskinen

  Der findes 7 mulige stillinger (se også 2. For at slukke slipper du tænd-/ sluk kontakten (2). En kontinuer- „Arbejdshenvisninger“). lig drift er ikke mulig. Indstilling af greb: Efter frakobling af appara- Grebet kan drejes 90° og 180° (se også tet kører skæreanordningen „Arbejdshenvisninger“).
 • Seite 14: Græsklipning

  Græsklipning Rengøring og vedligeholdelse Klip græsset ved at Advarsel! Risiko for kvæstelser svinge trimmeren til på grund af bevægelige dele! højre og venstre. Klip langsomt og hold Lad istandsættelses- og vedligehol- trimmeren så den delsesarbejder, der ikke er beskre- hælder ca. 30° foro- vet i denne vejledning, udføre af ver under klipningen.
 • Seite 15: Generelle Vedligeholdelsesarbejder

  Bortskaffelse / Generelle vedligeholdelses- arbejder miljøbeskyttelse • Kontrollér apparatet inden enhver brug Tag akku’en ud af apparatet og bortskaf for øjensynlige mangler såsom løse, apparat, akku, tilbehør og emballage mil- slidte eller beskadigede dele. Kontrol- jørigtigt. lér om skruerne i skæreskiven sidder fast.
 • Seite 16: Garanti

  Garanti Garantiydelsen gælder for materiale- eller fabrikationsfejl. Denne garanti gælder ikke Kære kunde! På dette apparat yder vi 3 for produktdele som er udsat for en normal års garanti fra købsdato. nedslidning og derfor kan anses som slid- Skulle der forekomme defekter på dette dele (f.eks.
 • Seite 17: Reparations-Service

  Service-center kostninger, bedes du ubetinget benytte den adresse, som du får meddelt. Sørg for, at forsendelsen ikke sker ufrankeret, Service Danmark som voluminøs pakke, ekspres eller som Tel.: 32 710005 en anden specialforsendelse. Indsend E-Mail: grizzly@lidl.dk IAN 311046 apparatet inkl. alle ved købet med- følgende tilbehørsdele og sørg for en Importør tilstrækkelig sikker transportemballage.
 • Seite 18: Fejlsøgning

  Fejlsøgning Tag straks batteriet ud af maskinen i tilfælde af ulykker eller driftsforstyrrelser! Overholdes dette ikke, kan det føre til snitsår. Problem Mulig årsag Fejlafhjælpning Oplad akku ( 17) (vær opmærksom på den separate betjeningsvejledning 17) afladt Akku ( for det genopladelige batteri og opla- deren) Sæt akku ( 17) i (vær opmærksom...
 • Seite 19 Sommaire Introduction .......19 Coupe verticale / Fins d’utilisation ......20 coupe des bordures ......30 Description générale ....20 nettoyage et entretien ....31 Volume de la livraison ....20 Nettoyage ........31 Vue synoptique ......20 Travaux généraux de maintenance .31 Description du fonctionnement ..21 Changer la plaquette ....32 Données techniques ....21 de coupe ........32 Instructions de sécurité...
 • Seite 20: Fins D'utilisation

  Fins d’utilisation Galet d’espacement avec 2 vis Poignée supplémentaire L’appareil est destiné à couper l’herbe dans 20 plaquettes de coupe les jardins et le long des plates-bandes. Chargeur Toute autre utilisation qui n’est pas expli- Accumulateur citement autorisée dans ce manuel risque Notice d’utilisation chargeur et batterie d’endommager l’appareil et de constituer un Notice d’utilisation...
 • Seite 21: Description Du Fonctionnement

  Données techniques méthodes d’utilisation de l’outil. Essayez de maintenir aussi faible Coupe-bordures ..PRTA 20-Li A1 que possible la contrainte que consti- Tension de moteur U ....20 V tuent les vibrations. Mesures à titre Vitesse de rotation à...
 • Seite 22: Instructions De Sécurité

  Les machines n’ont pas leur place dans les ordures ménagères. Lisez attentivement les ins- tructions d’emploi. Diamètre de coupe Portez une protection acous- Parkside X 20 V TEAM tique et une protection des yeux. Symboles utilisés dans le Après la mise hors mode d’emploi...
 • Seite 23: Consignes De Sécurité Générales Pour Outils Électriques

  mer la poussière ou les vapeurs. consignes de sécurité gé- c) Pendant l‘utilisation de nérales pour outils élec- triques l‘outil électrique, tenez à distance les enfants et les AVERTISSEMEnT ! Lisez autres personnes. En cas toutes les consignes de de distractions, vous pouvez sécurité...
 • Seite 24 l’écart de la chaleur, du protectrices. Le port d‘un lubrifiant, des arêtes ou équipement de protection des parties en mouve- individuel, comme un masque ment. Des cordons endomma- anti-poussières, des chaussures gés ou emmêlés augmentent le de sécurité anti-dérapantes, un risque de choc électrique.
 • Seite 25 les longs cheveux peuvent être qui ne connaissent pas saisis par les parties mobiles. l‘appareil ou n‘ont pas lu g) Si des dispositifs d‘aspi- ces instructions utiliser l‘ap- ration et de collecte sup- pareil. Les outils électriques sont plémentaires peuvent être dangereux s‘ils sont utilisés par montés, assurez-vous que des personnes inexpérimentées.
 • Seite 26: Utilisations Correcte Et Sans Danger

  i) Retirez l‘accumulateur et les personnes aux capaci- - dès que l’utilisateur s’éloigne de tés physiques, sensorielles ou la machine. mentales limitées ou manquant - avant d’éliminer les bourrages. d’expérience ou de connais- - avant de vérifier, nettoyer ou sances, ou les personnes qui ne travailler avec/sur la machine.
 • Seite 27: Autres Risques

  • Pendant l’utilisation de la COMMAnDE • Port obligatoire d‘une protection machine, portez à tout moment oculaire, d‘un pantalon long et des chaussures solides et un de chaussures solides pendant pantalon. • Si un accident ou un inci- toute la durée de l‘utilisation de la machine.
 • Seite 28: Consignes De Montage

  Monter la poignée votre batterie de la gamme supplémentaire : Parkside X 20 V Team. 4. Desserrez et retirez la vis pré- consignes de montage montée (24) de la poignée sup- plémentaire (5).
 • Seite 29: Mise En Service

  Mise en service 2. Pour la mise hors tension, relâ- chez la pression sur l’interrupteur Attention : Risque de blessure! Marche/Arrêt (2). Un fonctionne- n’utilisez pas l’appareil sans ment en continu n’est pas possible. carter de protection. Pour tra- vailler avec l’appareil, portez Après la mise hors tension des vêtements appropriés de l’appareil, le dispositif de...
 • Seite 30: Consignes D'utilisation

  • Evitez de solliciter excessivement Régler l’angle de coupe : Avec l‘angle d‘attaque modifié, vous pouvez ainsi accé- l’appareil lors du travail. • Evitez tout contact avec des obs- der à des lieux inaccessibles, par exemple sous des bancs et des avancées. tacles solides (pierres, murs, clô- tures en bois, etc.).
 • Seite 31: Nettoyage Et Entretien

  Nettoyage Réglages pour la coupe verti- cale : Pour couper des buissons et les éléments pentus dirigez l‘appa- L‘appareil ne doit pas être reil lentement vers la droite et vers aspergé avec de l‘eau ou la gauche. immergé dans l‘eau. Il existe „...
 • Seite 32: Changer La Plaquette

  elimination et changer la plaquette de coupe protection de l’environnement 1. Poussez la plaquette de coupe (13) vers l‘intérieur et poussez la Retirez l‘accumulateur de l‘appareil et en dehors de la cheville (22) de déposez l‘appareil, l‘accumulateur, les la plaque de coupe (14). accessoires et l‘emballage dans un centre 2.
 • Seite 33: Dépannage

  Dépannage En cas d‘accident ou d‘un dysfonctionnement, retirez immédiatement la batterie de l‘appareil ! Un non-respect peut causer des blessures. Problème Cause possible Elimination des pannes Charger l’accu ( 17) (respecter la notice Accu ( 17) déchargé d’utilisation de la batterie et du chargeur) Mettre en place l’accu ( 17) (respecter la Accu (...
 • Seite 34: Garantie

  Garantie Chère cliente, cher client, Volume de la garantie Ce produit bénéficie d’une garantie de 3 L’appareil a été fabriqué avec soin, selon ans, valable à compter de la date d’achat. de sévères directives de qualité et il a été En cas de manques constatés sur ce entièrement contrôlé...
 • Seite 35: Service Réparations

  Service-center ci-dessous. Vous recevrez alors des renseignements supplémentaires sur le déroulement de votre réclamation. Service France • En cas de produit défectueux vous pou- Tel.: 0800 919270 vez, après contact avec notre service E-Mail: grizzly@lidl.fr IAN 311046 clients, envoyer le produit, franco de port à...
 • Seite 36 Inhoud Inleiding ........36 Verticaal maaien/trimmen Gebruik ........37 van gazonkanten ......47 Algemene beschrijving ....37 Reiniging en onderhoud ..... 47 Omvang van de levering ....37 Reiniging ........47 Overzicht ........37 Algemene Funktiebeschrijving......38 onderhoudswerkzaamheden ..48 Technische gegevens ....
 • Seite 37: Gebruik

  Gebruik Accu Gebruiksaanwijzing lader en accu Gebruiksaanwijzing Het apparaat is enkel voor het maaien van gras in tuinen en langs perken geschikt. Overzicht Elke andere toepassing, die in deze hand- leiding niet uitdrukkelijk wordt toegelaten, kan schade aan het apparaat aanrichten 1 Bovenste handgreep en kan een ernstig gevaar voor de gebrui- 2 Schakelaar “Aan/uit”...
 • Seite 38: Funktiebeschrijving

  Technische gegevens Waarschuwing: Afhankelijk van de manier, waarop Grastrimmer met accu PRTA 20-Li A1 Motorspanning U ..... 20 V het elektrische gereedschap ge- Toeren bij niet-belasting n ..8000 min bruikt wordt, kan de trilingemis- siewaarde tijdens het effectieve Beschermniveau ........III...
 • Seite 39: Veiligheidsvoorschriften

  Machines horen niet bij huis- houdelijk afval thuis. Let op! Lees alvorens het apparaat Maaicirkel te gebruiken aandachtig de gebruiksaanwijzing door. Parkside X 20 V TEAM Draag oog- en gehoorbe- scherming. Symbolen in de gebruiksaanwijzing Na het uitschakelen draait de snoeischijf...
 • Seite 40: Algemene Veiligheidsinstructies Voor Elektrisch Gereedschap

  2) ELEkTRISChE VEILIGhEID Algemene veiligheidsin- structies voor elektrisch gereedschap a) De aansluitstekker van het elek- trische gereedschap moet in het WAARSCHUWING! Lees alle stopcontact passen. De stekker veiligheidsinstructies en aanwij- mag op geen enkele manier ver- zingen. Verzuim bij de naleving anderd worden.
 • Seite 41 f) Als de werking van het elek- of het apparaat ingeschakeld p trische gereedschap in een de stroomvoorziening aansluit, vochtige omgeving niet te ver- kan dit tot ongevallen leiden. mijden is, maakt u gebruik van d) Verwijder instelgereedschap een aardlekschakelaar met een of schroefsleutel voordat u het uitschakelstroom van 30 mA of elektrische gereedschap inscha-...
 • Seite 42 b) Gebruik geen elektrisch gereed- g) Gebruik elektrisch gereedschap, schap, waarvan de schakelaar toebehoren, gebruiksgereedschap defect is. Elektrisch gereedschap, enz. in overeenstemming met deze aanwijzingen. Houd daarbij dat niet meer in- of uitgeschakeld kan worden, is gevaarlijk en rekening met de arbeidsomstan- moet gerepareerd worden.
 • Seite 43: Verdere Veiligheidsaanwijzingen

  VOORBEREIDInG Verdere veiligheidsaan- wijzingen • Voorafgaande aan het gebru- ik moet de machine optisch SChOLInG worden gecontroleerd op • Dit apparaat mag niet door kin- beschadigde, ontbrekende of deren worden gebruikt. Er moet fout aangebrachte veiligheidsin- toezicht worden gehouden op richtingen of -afdekkingen.
 • Seite 44: Restrisico's

  De machine mag al- leen in een officiële werkplaats Let op! gerepareerd worden. Neem de veiligheidsinstructies in acht die vermeld staan in de gebruiksaanwijzing van uw accu van de serie Parkside X 20 V Team.
 • Seite 45: Montage-Instructies

  Montage-instructies 5. Trek de uiteinden van de extra handgreep (5) uit elkaar en schuif haal voorafgaand aan de ze over de handgreepopname (23). montage de accu uit het ap- 6. Schroef de extra handgreep (5) met paraat. Plaats de accu pas de handgreepschroef (24) vast.
 • Seite 46: Instellingen Aan Het Apparaat

  de inschakelblokkering terug los. Snoeihoek verstellen: Met een gewijzigde snoeihoek kunt u ook 2. Om uit te schakelen, laat u de op ontoegankelijke plaatsen, bijvoorbeeld schakelaar “Aan/uit” (2) los. Een schakeling bij continue werking is onder banken en uitstekende gedeelten, niet mogelijk.
 • Seite 47: Gras Maaien

  • Vermijdt aanraking met hindernis- Instellingen voor trimmen sen (stenen, muren, houten schuttin- van graskanten: gen enz.). Hierbij verslijt de draad Om graskanten te trimmen, be- snel. Gebruik de rand van de be- weegt u het apparaat langzaam schermingskast om het apparaat op lang de graskanten.
 • Seite 48: Algemene Onderhoudswerkzaamheden

  Gebruik geen reinigings- c.q. oplosmid- mingskast rusten. U hangt het apparaat delen. U zou het apparaat daarmee het beste aan het bovenste handvat op, onherstelbaar kunnen beschadigen. zodat de beschermingskast geen andere • Reinig telkens na het snoeien de voorwerpen raakt. Anders bestaat het beschermende afdekking en de snoei- gevaar dat de beschermingskast zich inrichting van gras en aarde.
 • Seite 49 die aan een normale slijtage blootgesteld Garantievoorwaarden zijn en daarom als aan slijtage onderhevi- De garantietermijn begint met de datum van aankoop. Gelieve de originele kassa- ge onderdelen beschouwd kunnen worden bon goed te bewaren. Dit document wordt (b.v. snoeiplaatjes) of op beschadigingen aan breekbare onderdelen (b.v.
 • Seite 50: Reparatieservice

  Service-center mits toevoeging van het bewijs van aankoop (kassabon) en de vermelding, waarin het gebrek bestaat en wanneer Service nederland het zich voorgedaan heeft, voor u franco Tel.: 0900 0400223 naar het u medegedeelde serviceadres (0,10 EUR/Min.) zenden. Om problemen bij de accepta- E-Mail: grizzly@lidl.nl tie en extra kosten te vermijden, maakt IAN 311046...
 • Seite 51: Reserveonderdelen/Accessoires

  Reserveonderdelen/Accessoires Reserveonderdelen en accessoires verkrijgt u op www.grizzly-service.eu Indien u geen Internet hebt, neem dan telefonisch contact op met het Service-Center (zie „Service-Center“ pagina 50). Hou de onderstaande bestelnummers klaar Laadtoestel EU ..................80001313 Laadtoestel UK ..................80001314 Accu ......................80001166 Veiligheidsafdekking ................91099394 Snoeiplaatjes (pak van 20 stuks) ...............91099406 Snijschijf ....................91099395...
 • Seite 52: Foutmeldingen

  Foutmeldingen Neem in geval van een ongeluk of werkingsstoring onmiddellijk de accu uit het apparaat! Niet volgen van deze aanwijzing kan leiden tot snijverwondingen. Mogelijke oorzaak Probleem Oplossing van de fout Accu ( 17) laden (aparte bedienings- Accu ( 17) ontladen handleiding voor accu en lader raad- plegen) Accu (...
 • Seite 53 Inhalt Einleitung ........53 Arbeitshinweise ......63 Bestimmungsgemäße Gras schneiden ......63 Verwendung ......53 Senkrechtschnitt/Rasenkantentrimmen 64 Allgemeine Beschreibung ... 54 Reinigung und Wartung ..... 64 Lieferumfang........54 Reinigung ........64 Funktionsbeschreibung ....54 Allgemeine Wartungsarbeiten ..64 Übersicht ........54 Kunststoff-Messer auswechseln ..
 • Seite 54: Allgemeine Beschreibung

  Allgemeine Beschreibung Übersicht Die Abbildung der wichtigs- 1 Oberer Handgriff ten Funktionsteile finden Sie 2 Ein-/Ausschalter auf der vorderen und der 3 Einschaltsperre hinteren Ausklappseite. 4 Aufbewahrungsbox für Kunst- stoff-Messer Lieferumfang 5 Zusatzgriff 6 Griffteil Packen Sie das Gerät aus und kontrollieren 7 Riegel zur Verstellung Sie, ob es vollständig ist: des Griffteils...
 • Seite 55: Technische Daten

  Technische Daten Angabewert unterscheiden, abhängig von der Art und Weise, in der das Akku Rasentrimmer ..PRTA 20-Li A1 Elektrowerkzeug verwendet wird. Motorspannung U ....20 V Versuchen Sie, die Belastung durch Vibrationen so gering wie möglich zu Leerlaufdrehzahl n ....8000 min Schutzklasse ........III...
 • Seite 56: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Begriff ,,Elektrowerkzeug” bezieht sich auf netzbetriebene Schnittkreis Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerk- zeuge (ohne Netzkabel). Parkside X 20 V TEAM. Symbole in der Anleitung: 1) ARBEITSPLATZSIChERhEIT Gefahrenzeichen mit a) halten Sie Ihren Arbeits- Angaben zur Verhütung bereich sauber und gut von Personen- oder beleuchtet.
 • Seite 57 Ablenkung können Sie die Kon- beiten, verwenden Sie nur trolle über das Gerät verlieren. Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich 2) ELEkTRISChE SIChERhEIT geeignet sind. Die Anwen- dung eines für den Außenbe- a) Der Anschlussstecker des reich geeigneten Verlängerungs- Elektrowerkzeuges muss kabels verringert das Risiko in die Steckdose passen.
 • Seite 58 c) Vermeiden Sie eine unbe- vergewissern Sie sich, absichtigte lnbetriebnah- dass diese angeschlossen me. Vergewissern Sie sich, sind und richtig verwendet dass das Elektrowerkzeug werden. Verwendung einer ausgeschaltet ist, bevor Staubabsaugung kann Gefähr- Sie es an die Stromversor- dungen durch Staub verringern. gung und/oder den Akku anschließen, es aufneh- 4) SORGFäLTIGER UMGAnG...
 • Seite 59: Weiterführende Sicherheitshinweise

  gelesen haben. Elektrowerk- - vor Überprüfen, Reinigen oder zeuge sind gefährlich, wenn Arbeiten an der Maschine, sie von unerfahrenen Personen - nach Berühren eines Fremd- benutzt werden. körpers, um die Maschine auf e) Pflegen Sie Elektrowerk- Beschädigungen zu überprüfen, zeuge mit Sorgfalt. kontrol- - zur sofortigen Überprüfung, lieren Sie, ob bewegliche wenn die Maschine beginnt,...
 • Seite 60 • Kindern und Personen mit ein- wurde und die beweglichen ge- geschränkten körperlichen, fährlichen Teile vollständig zum sensorischen oder geistigen Stillstand gekommen sind. • Vorsicht vor Verletzungen durch Fähigkeiten oder unzureichen- der Erfahrung und Wissen die Schneideinrichtung an Fü- oder Personen, welche mit den ßen und Händen.
 • Seite 61: Restrisiken

  • Die Maschine ist regelmäßig zu die in der Betriebsan- überprüfen und zu warten. Die leitung Ihres Akku der Maschine nur in einer Vertrags- Serie Parkside X 20 V werkstatt instand setzen lassen. Team angegeben sind. Montageanleitung Restrisiken Auch wenn Sie dieses nehmen Sie vor der Montage Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig...
 • Seite 62: Bedienung

  festen Sitz der Schraube (21). Set- Beachten Sie den Lärmschutz und zen Sie das Kunststoff-Messer (13) örtliche Vorschriften. auf den Stift (22) an der Schneid- ein- und Ausschalten scheibe (14) auf und ziehen dieses nach außen, bis es einrastet. Wie- derholen Sie den Vorgang mit dem Achten Sie auf einen sicheren Stand zweiten Kunststoff-Messer (13).
 • Seite 63: Arbeitshinweise

  Arbeitshinweise Halterung integrierten Raststufen ver- hindern ein ungewolltes Verstellen des Griffes. Achtung Verletzungsgefahr! • Schneiden Sie kein feuchtes oder nas- höhe verstellen: Das Teleskoprohr erlaubt es Ihnen, das Ge- ses Gras. • Vergewissern Sie sich vor dem Starten rät auf Ihre individuelle Größe einzustellen. des Gerätes, dass die Schneidscheibe ‚...
 • Seite 64: Senkrechtschnitt/Rasenkantentrimmen

  Senkrechtschnitt/ Führen Sie folgende Reinigungs- und War- Rasenkantentrimmen tungsarbeiten regelmäßig durch. Dadurch ist eine lange und zuverlässige Nutzung Bei senkrecht geführter gewährleistet. Schneidscheibe ist besondere Reinigung Vorsicht und Aufmerksamkeit geboten. halten Sie genü- gend Abstand zur Schneid- Das Gerät darf weder mit einrichtung, um Verletzungen Wasser abgespritzt werden, zu vermeiden.
 • Seite 65: Kunststoff-Messer Auswechseln

  • Die Entsorgung Ihrer defekten eingesen- Kunststoff-Messer auswechseln deten Geräte führen wir kostenlos durch. • Führen Sie Schnittgut der Kompostie- 1. Schieben Sie das Kunststoff-Mes- rung zu und werfen Sie dieses nicht in die Mülltonne. ser (13) nach innen und drücken Sie es aus dem Stift (22) an der Garantie Schneidscheibe (14).
 • Seite 66: Reparatur-Service

  • Bitte halten Sie für alle Anfragen den Garantiezeit und gesetzliche Kassenbon und die Identifikationsnum- Mängelansprüche mer (IAN 311046) als Nachweis für Die Garantiezeit wird durch die Gewähr- leistung nicht verlängert. Dies gilt auch für den Kauf bereit. • Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte ersetzte und reparierte Teile.
 • Seite 67: Service-Center

  Importeur Nicht angenommen werden unfrei - per Sperrgut, Express oder mit sonstiger Son- derfracht - eingeschickte Geräte. Bitte beachten Sie, dass die folgende Die Entsorgung Ihrer defekten eingesende- Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kon- ten Geräte führen wir kostenlos durch. taktieren Sie zunächst das oben genannte Service-Center.
 • Seite 68: Fehlersuche

  Fehlersuche Im Falle eines Unfalls oder einer Betriebsstörung nehmen Sie sofort den Akku aus dem Gerät! Eine Nichtbeachtung kann zu Schnittverletzungen führen. Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Akku ( 17) laden (separate Bedie- Akku ( 17) entladen nungsanleitung für Akku und Ladegerät beachten) Akku ( 17) einsetzen (separate Bedie- Akku (...
 • Seite 69: Oversættelse Af Den Originale Ce-Konformitetserklæring

  Oversættelse af den originale ce-konformitetserklæring Hermed bekræfter vi, at Batteridreven græstrimmer af serien PRTA 20-Li A1 Serienummer 201812000001 - 201901101854 opfylder følgende gældende EF-direktiver i deres respektive gyldige version: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* For at sikre overensstemmelsen, blev følgende harmoniserede standarder samt nationale standarder og regler anvendt: EN 50636-2-91:2014 •...
 • Seite 70 Traduction de la déclaration de conformité ce originale Nous certifions par la présente que le Coupe-bordures sans fil de construction PRTA 20-Li A1 Numéro de série 201812000001 - 201901101854 est conforme aux directives UE actuellement en vigueur : 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* En vue de garantir la conformité...
 • Seite 71 Vertaling van de originele ce-conformiteitsverklaring Hiermede bevestigen wij dat de Accu-gazontrimmer bouwserie PRTA 20-Li A1 Serienummer 201812000001 - 201901101854 is overeenkomstig met de hierna volgende, van toepassing zijnde EU-richtlijnen: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* Om de overeenstemming te waarborgen, werden de hierna volgende, in overeenstemming gebrachte normen en nationale normen en bepalingen toegepast: EN 50636-2-91:2014 •...
 • Seite 72: Original-Eg-Konformitätserklärung

  Original-eG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Akku-Rasentrimmer Baureihe PRTA 20-Li A1 Seriennummer 201812000001 - 201901101854 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2000/14/EG • 2005/88/EG • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 50636-2-91:2014 •...
 • Seite 73: Eksplosionstegning

  Eksplosionstegning • Vue éclatée Explosietekening • Explosionszeichnung PRTA 20-Li A1 informativ informatif informatief • • 2018-12-14_rev02_ks...
 • Seite 74  0° ‚ ƒ 90° „ …...
 • Seite 76 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Tilstand af information Version des informations · Stand van de informatie Stand der Informationen: 12/ 2018 Ident.-No.: 72035072122018-DK/BE IAN 311046...
 • Seite 77 BATTERY 20 V PAP 20 A1 / CHARGER 20 V PLG 20 A1 BATTERI / OPLADER 20 V ACCU / CHARGEUR 20 V Oversættelse af den originale driftsvejledning Traduction des instructions d‘origine AKKU / LADEGERÄT 20 V ACCU / LADER 20 V Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Originalbetriebsanleitung IAN 311046...
 • Seite 78 Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Avant de lire le mode d‘emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l‘appareil. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.
 • Seite 80 CE-konformitetserklæring ...44 Anvendelsesformål Batteriet og opladeren er i Tilslutning til en Parkside X 20 V Team en- hed. Enhver anden anvendelse, som ikke er udtrykkeligt tilladt i denne vejledning, kan medføre skader på maskinen og udgø- re en alvorlig fare for brugeren.
 • Seite 81: Generel Beskrivelse

  Generel beskrivelse Sikkerhedsinformationer Illustrationerne fi nder du på den Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og derover samt af personer forreste foldeudside. med indskrænkede fysiske, sensoris- ke eller mentale evner eller mangel Oversigt på erfaring og viden, hvis disse bli- ver overvåget eller er blevet under- 1 Oplåsningsknap akku vist i en sikker brug af apparatet og...
 • Seite 82: Generelle Sikkerhedsanvisninger

  Smid ikke ak- Sluk for apparatet og tag ak- ku’en i hushold- ku‘en ud før alle arbejder. ningsaffaldet, på åben ild eller i vandet. Det genopladelige batteri når sin egen efter gentagen be- Udsæt ikke akku for kraftigt lastning fuld kapacitet. sollys i længere tid og læg den ikke på...
 • Seite 83: Korrekt Omgang Med Akkuopladeren

  Skulle du få væske i øjnene, skal og viden, hvis disse bliver over- du yderligere opsøge læge. Udlø- våget eller er blevet undervist bet akku-væske kan medføre hu- i en sikker brug af apparatet dirritationer eller forbrændinger. og forstår de deraf resulteren- de farer.
 • Seite 84: Ladning

  medføre kortslutninger i opla- Oplad kun akku’en i tørre deren. rum. Akku’ens ydersider skal • Opladeren må ikke anvendes være rene og tørre inden du på brændbare underlag (fx tilslutter opladeren. papir, tekstiler). Der er brand- Der er fare for tilskadekomst fare som følge af den opvarm- pga.
 • Seite 85: Opladning Af Akku

  Udtjente akku’er Tryk på taste til visning af ladetilstand (2) på akku‘en). Akku‘ens ladetilstand vises ved at den • En væsentligt forkortet driftstid på trods tilsvarende LED-lampe lyser. af opladning viser, at akku‘en er opbrugt og skal udskiftes. Brug kun en original 3 LED lyser (rød, orange og grøn): reserve-akkupack, som du kan bestille Batteriet opladet...
 • Seite 86: Reservedele/Tilbehør

  Bortskaffelse/ • Aflever apparatet og opladeren på en genbrugsstation. De anvendte plast- og miljøbeskyttelse metaldele kan sorteres efter materiale og således afleveres til genbrug. Spørg Tag akku’en ud af apparatet og bortskaf i denne forbindelse vort servicecenter. apparat, akku, tilbehør og emballage mil- •...
 • Seite 87: Garanti

  Garanti Garantiens omfang Apparatet blev produceret meget omhyg- Kære kunde! geligt efter strenge kvalitetsretningslinjer På dette apparat yder vi 3 års garanti fra og kontrolleret grundigt inden det forlod købsdato. fabrikken. Skulle der forekomme defekter på dette produkt har du lovpligtige rettigheder mod Garantiydelsen gælder for materiale- eller sælgeren af produktet.
 • Seite 88: Reparations-Service

  Service-center • Skulle der optræde funktionsfejl eller andre defekter bedes du først kontakte den efterfølgende anførte serviceaf- Service Danmark deling, telefonisk eller pr. e-mail. Der Tel.: 32 710005 får du så yderligere informationer om E-Mail: grizzly@lidl.dk IAN 311046 afviklingen af din reklamation. •...
 • Seite 89 Service-Center ......23 Importateur .......23 Traduction de la déclaration de La batterie et le chargeur sont en Connexion à un appareil Parkside X 20 V conformité CE originale ....45 Team. Toute autre utilisation peut endom- mager l‘appareil et constituer un grave danger pour l‘utilisateur.
 • Seite 90: Description Générale

  Description générale Instructions de sécurité Cet appareil peut être utilisé par Vous trouverez les illustrations des enfants à partir de 8 ans et sur la page de rabat avant. plus et par des personnes ayant des capacités physiques, senso- Vue synoptique rielles ou mentales réduites ou un manque d’expérience et de 1 Touche de déverrouillage de...
 • Seite 91: Consignes Générales De Sécurité

  Les machines n’ont pas leur Symboles sur l’accumulateur place dans les ordures ména- gères. Veuillez lire attentivement le mode d‘emploi. Voyants de contrôle Touche d‘affi chage de (LED) du chargeur l‘état de charge Ne jetez pas l’accumulateur N’utilisez l’accumulateur que si l’appareil est complètement dans les ordures ménagères, le...
 • Seite 92: Maniement Correct Du Chargeur D'accu

  d‘accumulateur, est utilisé avec • Chargez vos batteries uni- d‘autres accumulateurs. quement à l‘intérieur d‘un • n‘utiliser que les accumu- local car le chargeur n‘a lateurs prévus à cet effet été conçu que pour ce type avec les outils électriques. d‘utilisation.
 • Seite 93 les aient reçu une supervision • Conservez le chargeur ou des instructions concernant propre et à l‘abri de l‘hu- I’utilisation de I’appareil en midité et de la pluie. n‘u- toute sécurité et qu’elles com- tilisez jamais le chargeur prennent les dangers encourus. en plein air.
 • Seite 94: Opération De Chargement

  • Retirez la fiche de secteur lorsque • Quel que soit le cas, respectez toujours la batterie est complètement les consignes de sécurité ainsi que les chargée et retirez le chargeur de prescriptions et les instructions relatives à l’appareil. la protection de l’environnement. •...
 • Seite 95: Charger L'accu

  Accus usagés Rechargez la batterie (4) unique- ment si la LED rouge de l‘affichage de l‘état de charge de la batterie • Un temps de fonctionnement nettement est allumée. réduit malgré la charge indique que l’accumulateur est usé et doit être rem- placé.
 • Seite 96: Entretien

  • Portez l’appareil à un point de recycla- entretien ge. Les différents composants en plas- tique et en métal peuvent être séparés • L’appareil est sans entretien. selon leur nature et subir un recyclage. elimination et protec- Demandez conseil sur ce point à notre centre de services.
 • Seite 97: Garantie

  Garantie Article L217-16 du Code de la Chère cliente, cher client, consommation Ce produit bénéficie d’une garantie de 3 Lorsque l‘acheteur demande au vendeur, ans, valable à compter de la date d’achat. pendant le cours de la garantie com- En cas de manques constatés sur ce pro- merciale qui lui a été...
 • Seite 98 soient présentés durant cette période de quels une mise en garde est émise, doivent absolument être évités. trois ans et que la nature du manque et la manière dont celui-ci est apparu soient ex- Le produit est conçu uniquement pour un plicités par écrit dans un bref courrier.
 • Seite 99: Service Réparations

  Service-center indiquée, accompagné du justificatif d’achat (ticket de caisse) et en in- diquant quelle est la nature du défaut Service France et quand celui-ci s’est produit. Pour Tel.: 0800 919270 éviter des problèmes d’acceptation et E-Mail: grizzly@lidl.fr des frais supplémentaires, utilisez ab- IAN 311046 solument seulement l’adresse qui vous est donnée.
 • Seite 100 ..46 raat mee aan derden. Gebruik De batterij en de lader zitten erin Aansluiten op een Parkside X 20 V Te- am-apparaat.Elk ander gebruik, dat in deze gebruiksaanwijzing niet uitdrukkelijk wordt vermeld, kan schade aan de machi- ne veroorzaken en een ernstig gevaar voor de gebruiker betekenen.
 • Seite 101: Algemene Beschrijving

  Algemene beschrijving Veiligheidsvoorschriften Dit apparaat kan door kinderen De afbeeldingen kunt u vinden vanaf 8 jaar en ouder en tevens op de voorste uitklappagina. door personen met verminderde fy- sieke, zintuiglijke of mentale capa- Overzicht citeiten of met een gebrek aan er- varing en kennis gebruikt worden 1 Ontgrendeltoets accu wanneer ze onder toezicht staan...
 • Seite 102: Algemene Veiligheidsinstructies

  Symbolen op de accu Verklikkers (led) la- Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing door. Knop voor de Breng de accu pas aan wan- laadtoestandsindicator neer het apparaat volledig gemonteerd is. Er bestaat Werp de accu’s gevaar voor verwondingen! niet in het huis- vuil, het vuur of Schakel het apparaat uit en het water.
 • Seite 103: Juiste Omgang Met De Acculader

  • Gebruik alleen de daarvoor ren, trekt u de stekker van voorziene accu’s in de elek- het laadtoestel uit het stop- trowerktuigen. Het gebruik contact voordat u het reinigt. • Stel de accu/het elektrowerk- van andere accu’s kan tot ver- tuig/het toestel niet gedu- wondingen en brandgevaar leiden.
 • Seite 104 • Vermijd mechanische be- onderhoud mogen niet door schadigingen van de accula- kinderen zonder toezicht door- der. Zij kunnen tot kortsluiting gevoerd worden. • Gebruik voor het laden van leiden. de accu uitsluitend de mee- • De acculader mag niet op geleverde acculader.
 • Seite 105: Laadprocédé

  Accu verwijderen/aanbrengen Laadprocédé Stel de accu niet bloot aan 1. Om de accu uit het apparaat te verwijderen, drukt u de ontgrendel- extreme omstandigheden zoals warmte en schokken. toets (1) aan de accu (4) in en trekt Er bestaat gevaar voor ver- u de accu eruit.
 • Seite 106: Accu Opladen

  Accu opladen Bewaren Laad de accu (4) op, wanneer al- • Neem de accu vóór een langer duren- de opslag (bijvoorbeeld overwintering) leen nog de rode led van de laadto- estandsindicatie (3) brandt. uit het apparaat. • Bewaar de accu uitsluitend in een gedeeltelijk geladen toestand.
 • Seite 107: Reserveonderdelen/Accessoires

  • Geef het apparaat in een recyclage- park af. De gebruikte onderdelen van kunststof en metaal kunnen per catego- rie gescheiden worden en zodoende gerecycleerd worden. Raadpleeg hier- voor ons servicecenter. • Verwijder de accu’s in ontladen toe- stand. Wij raden aan dat u de polen afdekt met een plakband ter bescher- ming tegen een kortsluiting.
 • Seite 108: Garantie

  Garantie worden tegen verplichte betaling van de kosten uitgevoerd. Geachte cliënte, geachte klant, U krijgt op dit apparaat 3 jaar garantie, te Omvang van de garantie rekenen vanaf de datum van aankoop. Het apparaat werd volgens strikte kwali- teitsrichtlijnen zorgvuldig geproduceerd en Ingeval van gebreken aan dit product heeft vóór aflevering nauwgezet getest.
 • Seite 109: Reparatieservice

  en met een aanwijzing op het defect naar koop klaar te houden. ons servicefiliaal te zenden. • Gelieve het artikelnummer uit het type- plaatje, een gravering, op de voorpa- Ongefrankeerd – als volumegoed, per gina van uw handleiding (onderaan expresse of via een andere speciale ver- zendingswijze –...
 • Seite 110 Der Akku und das Ladegerät ist in erklärung ........47 Verbindung mit einem Gerät der Serie Parkside X 20 V Team zu nutzen. Jede andere Verwendung kann zu Schäden am Gerät führen und eine ernsthafte Gefahr für den Benutzer darstellen. Dieses Gerät ist nicht zur gewerblichen Nutzung geeignet.
 • Seite 111: Allgemeine Beschreibung

  Allgemeine Sicherheitshinweise Beschreibung Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Per- Die Abbildungen fi nden Sie auf sonen mit verringerten physischen, der vorderen Ausklappseite. sensorischen oder mentalen Fähig- keiten oder Mangel an Erfahrung Übersicht und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich 1 Entriegelungstaste des sicheren Gebrauchs des Ge-...
 • Seite 112: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Werfen Sie den Setzen Sie den Akku erst ein, Akku nicht in wenn das Gerät vollständig den Hausmüll, montiert ist. Es besteht ins Feuer oder ins Wasser. Verletzungsgefahr! Setzen Sie den Akku nicht Schalten Sie das Gerät aus über längere Zeit starker und nehmen Sie vor allen Sonneneinstrahlung aus und Arbeiten den Akku aus dem...
 • Seite 113: Richtiger Umgang Mit Dem Akkuladegerät

  Metallgegenständen, die eine • Öffnen Sie den Akku nicht und Überbrückung der Kontakte verur- vermeiden Sie eine mechanische sachen könnten. Ein Kurzschluss Beschädigung des Akkus. Es zwischen den Akkukontakten kann besteht die Gefahr eines Kurz- Verbrennungen oder Feuer zur Fol- schlusses und es können Dämpfe ge haben.
 • Seite 114: Ladevorgang

  es von qualifiziertem Fach- • Wenn die Anschlussleitung personal und nur mit Origi- dieses Gerätes beschädigt nal-Ersatzteilen reparieren. wird, muss sie durch den Benutzen Sie ein defektes hersteller oder seinen kun- Ladegerät nicht und öffnen dendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt Sie es nicht selbst.
 • Seite 115: Akku Entnehmen/Einsetzen

  satzakku, den Sie über den Kundendienst Laden Sie den Akku (4) auf, wenn beziehen können. nur noch die rote LED der Ladezu- • Beachten Sie in jedem Falle die jeweils standsanzeige (3) leuchtet. gültigen Sicherheitshinweise sowie Be- Akku aufladen stimmungen und Hinweise zum Umwelt- schutz.
 • Seite 116: Wartung

  • Lagern Sie den Akku nur im teilgelade- Werfen Sie den Akku nicht in den nen Zustand. Während einer längeren Hausmüll, ins Feuer (Explosionsge- Lagerzeit sollten 2 bis 3 LEDs leuchten. fahr) oder ins Wasser. Beschädigte • Prüfen Sie während einer längeren La- Akkus können der Umwelt und ihrer gerungsphase etwa alle 3 Monate den Gesundheit schaden, wenn giftige...
 • Seite 117: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Die Garantie für den Akku beträgt 6 Monate ab Kaufdatum. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Im Falle von Mängeln dieses Produkts Fabrikationsfehler.
 • Seite 118: Reparatur-Service

  Service-center zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Tel.: 0800 54 35 111 Reklamation. E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 311046 • Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie, nach Rücksprache mit unserem Kundenservice, unter Beifügung des Service Österreich Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 120 Oversættelse af den originale ce-konformitetserklæring Hermed bekræfter vi, at Batteri / Oplader af serien PLG 20 A1 IAN 311046 opfylder følgende gældende EF-direktiver i deres respektive gyldige version: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* For at sikre overensstemmelsen, blev følgende harmoniserede standarder samt nationa- le standarder og regler anvendt: EN 60335-1:2012/A11:2014 •...
 • Seite 121 Traduction de la déclaration de conformité ce originale Nous certifions par la présente que le Accu/chargeur de construction PLG 20 A1 IAN 311046 est conforme aux directives UE actuellement en vigueur : 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* En vue de garantir la conformité les normes harmonisées ainsi que les normes et déci- sions nationales suivantes ont été...
 • Seite 122 Vertaling van de originele ce-conformiteitsverklaring Hiermede bevestigen wij dat de Accu/Laadtoestel 20 V bouwserie PLG 20 A1 IAN 311046 is overeenkomstig met de hierna volgende, van toepassing zijnde EU-richtlijnen: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Om de overeenstemming te waarborgen, werden de hierna volgende, in overeenstem- ming gebrachte normen en nationale normen en bepalingen toegepast: EN 60335-1:2012/A11:2014 •...
 • Seite 123: Erklärung

  Original eG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass das Akku-Ladegerät Baureihe PLG 20 A1 IAN 311046 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1:2012/A11:2014 •...
 • Seite 125 2018-12-28-rev02-ts...
 • Seite 126 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Tilstand af information Version des informations · Stand van de informatie Stand der Informationen: 12/ 2018 Ident.-No.: 72035072122018-DK/BE IAN 311046...