Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PRT 550 A1 Originalbetriebsanleitung

Elektro-rasentrimmer
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
GRASS TRIMMER PRT 550 A1
ELEKTRYCZNA PODKASZARKA
DO TRAWY
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
ELEKTRO-RASENTRIMMER
Originalbetriebsanleitung
IAN 311404
ELEKTRINĖ ŽOLIAPJOVĖ
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PRT 550 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PRT 550 A1

 • Seite 1 GRASS TRIMMER PRT 550 A1 ELEKTRYCZNA PODKASZARKA ELEKTRINĖ ŽOLIAPJOVĖ DO TRAWY Originalios naudojimo instrukcijos vertimas Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi ELEKTRO-RASENTRIMMER Originalbetriebsanleitung IAN 311404...
 • Seite 2 Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami išlankstykite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Wstęp Spis tresci Wstęp .......... 4 Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Zdecydowali się Państwo na zakup warto- Przeznaczenie ......4 Opis ogólny ......... 5 ściowego produktu. Niniejsze urządzenie Zawartość opakowania ....5 sprawdzono w trakcie produkcji pod ką- Opis działania ....... 5 tem jakości, a także dokonano jego kontro- Przegląd........
 • Seite 5: Opis Ogólny

  Przegląd Producent nie odpowiada za szkody wy- wołane niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem lub nieprawidłową obsługą 1 Górny uchwyt urządzenia. To urządzenie nie jest prze- 2 Włącznik/wyłącznik znaczone do zastosowania komercyjnego. 3 Kabel zasilający W przypadku użytkowania komercyjnego 4 Element zapobiegający nadmier- wygasają...
 • Seite 6: Dane Techniczne

  Przykładowymi sposobami zmniej- szenia narażenia na wibracje jest Elektryczna podkaszarka noszenie rękawic w trakcie pracy do trawy ..... PRT 550 A1 z narzędziem i ograniczenie czasu Napięcie znamionowe na wejściu pracy. Należy przy tym uwzględnić U ........ 230 V~, 50 Hz wszystkie elementy cyklu eksploatacji Pobór mocy .........550 W...
 • Seite 7: Ogólne Zasady Bezpieczeństwa Dotyczące Narzędzi Elektrycznych

  Symbole w instrukcji obsługi Niebezpieczeństwo obrażeń przez wyrzucane części! Symbol niebezpieczeń- stwa z informacjami na Inne osoby nie powinny temat ochrony osób i przebywać w strefie zagro- zapobiegania szkodom żenia pracującego urządze- materialnym. nia. Znak zagrożenia z in- W przypadku uszkodzenia formacjami dotyczącymi kabla zasilającego należy zapobiegania szkodom...
 • Seite 8 Użyte w zasadach bezpieczeństwa Nienaruszone wtyczki i dopa- pojęcie „narzędzie elektryczne“ sowane gniazdka zmniejszają dotyczy narzędzi elektrycznych ryzyko porażenia prądem. b) Unikaj dotykania uziemio- zasilanych prądem sieciowym (za nych powierzchni, takich kablem sieciowym) oraz narzędzi jak rury, kaloryfery, pie- elektrycznych zasilanych z baterii cyki, kuchenki, lodówki.
 • Seite 9 3) BEZPIECZEŃSTWO OSÓB klucze do śrub. Narzędzie lub klucz znajdujący się w a) Zachowuj uwagę, uważaj obrotowej części urządzenia na to, co robisz i pracuj może spowodować zranienie. narzędziem elektrycznym e) Unikaj anormalnych po- rozsądnie. Nie używaj zycji ciała. Zapewnij sobie narzędzi elektrycznych, stabilną...
 • Seite 10 b) Nigdy nie używaj na- f) Narzędzia tnące muszą rzędzia elektrycznego z być zawsze ostre i czyste. uszkodzonym wyłączni- Starannie pielęgnowane narzę- kiem. Narzędzie elektryczne, dzia tnące z ostrymi ostrzami którego nie można włączyć i rzadziej się blokują i są łatwiej- wyłączyć, jest niebezpieczne i sze w prowadzeniu.
 • Seite 11: Pozostałe Uwagi Dotyczące Bezpieczeństwa

  kwalifikowanemu perso- • Nie wolno zezwalać na używa- nelowi i tylko z użyciem nie maszyny przez dzieci lub oryginalnych części za- osoby, które nie zapoznały się miennych. Pozwoli to zacho- z opisanymi tu instrukcjami. wać bezpieczeństwo użytkowa- PRZYGOTOWANIE nia narzędzia elektrycznego. •...
 • Seite 12 nie należy natychmiast • Uunikać używania maszyny wyłączyć. Należy prawi- w warunkach złej pogody, w dłowo opatrzyć urazy lub szczególności w przypadku ry- udać się do lekarza. W zyka uderzenia pioruna. • Ostrzeżenie! Nie dotykać poru- celu usunięcia usterki proszę szających się, niebezpiecznych przeczytać...
 • Seite 13: Zagrożenia Ogólne

  Instrukcja montażu • Maszynę regularnie sprawdzać i konserwować. Naprawy ma- szyny przeprowadzać tylko w Montaż pokrywy ochronnej: autoryzowanym punkcie serwi- 1. Założyć osłonę zabezpieczają- sowym. cą (9) na głowicy silnika (12) i przykręcić ją dwiema śrubami z ZAGROŻENIA OGÓLNE gniazdem krzyżakowym (16). Nawet przy przepisowej obsłudze Montaż...
 • Seite 14: Włączanie I Wyłączanie

  łącznika musi nastąpić wyłą- Nie ma możliwości włączenia czenie silnika. W przypadku urządzenia, bez wciskania włącz- uszkodzenia włącznika/wy- nika/wyłącznika. łącznika nie wolno używać urządzenia. Po wyłączeniu urządzenia szpula obraca się jeszcze przez jakiś czas. Odczekać, Przestrzegaj zasad ochrony przed aż szpula całkowicie się za- hałasem i przepisów lokalnych.
 • Seite 15: Wskazówki Dotyczące Pracy Z Urządzeniem

  Naciśnij dźwignię nożną (8) na obu- Nylonowe żyłki należy poddawać ƒ dowie silnika i pochyl teleskop (7). regularnej kontroli pod kątem Możliwych jest 6 pozycji (patrz także uszkodzeń i właściwej długości „Wskazówki dotyczące pracy z urzą- ustalonej poprzez element do odci- dzeniem”).
 • Seite 16: Przycinanie Trawy

  Ustawienia przy przycinaniu • Unikaj używania urządzenia w krawędzi trawników: czasie niesprzyjającej pogody, szczególnie w przypadku zagro- Aby przyciąć krawędzie trawni- żenia wyładowaniami atmosfe- ka, powoli prowadź urządzenie rycznymi! wzdłuż krawędzi. • Część uchwytowa: 90° „ (patrz Przycinanie trawy ƒ •...
 • Seite 17: Ogólne Czynności Konserwacyjne

  Nie stosuj żadnych środków do czysz- 5. Ponownie umieścić pokrywę na osło- czenia ani rozpuszczalników. Możesz nie szpuli (10). Należy zwrócić uwa- w ten sposób nieodwracalnie uszko- gę, aby przyciski zwalniające (19) dzić urządzenie. znajdujące się na pokrywie weszły • Po każdym przycinaniu oczyszczaj dokładnie w wycięcia w osłonie szpuli osłonę...
 • Seite 18: Gwarancja

  Urządzeń elektrycznych nie należy Jeśli defekt jest objęty naszą gwarancją, wyrzucać razem z odpadami do- otrzymają Państwo z powrotem naprawio- mowymi ny lub nowy produkt. (Wraz z naprawą lub wymianą produktu okres gwarancji nie • Oddaj urządzenie w punkcie recyklin- biegnie na nowo.) gowym.
 • Seite 19: Serwis Naprawczy

  Serwis naprawczy obchodzenia się z urządzeniem, stosowa- nia „na siłę” i zabiegów, które nie zostały Naprawy, które nie są objęte gwarancją, przeprowadzone przez nasz autoryzowa- ny oddział, gwarancja wygasa. można zlecić odpłatnie w naszym oddzia- le serwisowym. Serwis sporządzi Państwu Realizacja w przypadkach objętych kosztorys naprawy.
 • Seite 20: Poszukiwanie Błędów

  Poszukiwanie błędów W przypadku wypadku lub usterki eksploatacyjnej należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego! Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami ciała. Problem Możliwa przyczyna Sposób usunięcia Uszkodzony włącznik- Urządzenie nie wyłącznik Naprawa w Centrum serwisowym daje się uruchomić Uszkodzony silnik Chwiejny styk w obwo- dzie elektrycznym Przerywana praca Naprawa w Centrum serwisowym...
 • Seite 21: Įvadas

  Turinys Įvadas Įvadas ........21 Dėkojame, kad pirkote naują įrenginį. Ap- Naudojimas pagal paskirtį..21 sisprendėte įsigyti aukštos kokybės prietai- Bendrasis aprašymas ....22 są. Gamybos metu atlikta šio prietaiso ko- Pristatomas komplektas ....22 kybės kontrolė bei jo galutinis patikrinimas. Veikimo aprašymas ......
 • Seite 22: Bendrasis Aprašymas

  Techniniai duomenys Be to, prietaisas yra aprūpintas pasukama variklio galvute, reguliuojamu aliuminio te- Elektrine žoliapjove ..PRT 550 A1 leskopiniu vamzdžiu ir nuotoline juosta. Siekiant apsaugoti naudotoją, prie prietai- Tinklo įvado įtampa U..230 V~, 50 Hz so tvirtinamas apsauginis skydelis, užden-...
 • Seite 23: Saugos Nurodymai

  Paveikslėliai / simboliai Garso galingumo lygis (L išmatuota ......96 dB (A) Paveikslėliai ant prietaiso: numatyta ..94,0 dB (A); K =2,42 dB Vibracija (a Įspėjimas! Viršutinė rankena ....5,92 m/s Papildoma rankena ....5,92 m/s Perskaityti naudojimo instruk- K=1,5 m/s ciją...
 • Seite 24: Bendrieji Saugos Nurodymai Naudojant Elektrinius Įrankius

  Elektros prietaisų negalima Informacinis ženklas, kuriame išmesti kartu su buitinėmis pateikiama informacijos, kaip atliekomis. geriau naudoti prietaisą. Apsaugos klasė Bendrieji saugos nurody- mai naudojant elektrinius 29 cm įrankius Pjovimo plotis Dėmesio! Perskaitykite 29cm Pjovimo plotis visus saugos nurody- mus ir instrukcijas. Jei Su teleskopiniu mechanizmu nepaisysite tam tikrų...
 • Seite 25 c) Naudodami elektrinius e) Jei elektrinį įrankį naudo- įrankius neleiskite būti arti jate lauke, junkite tik prie lauke pritaikyto naudoti vaikams ir kitiems asme- ilgintuvo. Jungiant prie lauke nims. Jei Jūsų dėmesys nukryps, galite nebesuvaldyti prietaiso. naudoti pritaikyto ilgintuvo ma- žėja elektros šoko rizika.
 • Seite 26 tros srovės tiekimo tinklo numatytam darbui skirtą ir (arba) akumuliatoriaus, elektrinį įrankį. Tinkamu dėkite į dėklą ar neškite. elektriniu įrankiu geriau ir sau- Jei nešdami elektrinį įran- giau dirbti nurodytame galios kį pirštą laikote ant jungiklio diapazone. b) Nenaudokite elektrinio arba įjungtą...
 • Seite 27: Papildomi Saugos Nurodymai

  f) Pjovimo įrankiai turi būti Papildomi saugos aštrūs ir švarūs. Rūpestingai nurodymai prižiūrimi pjovimo įrankiai su MOKYMAS pagaląstomis pjovimo briau- nomis rečiau užstringa ir juos • Šio įrenginio negali naudoti vai- daug lengviau valdyti. kai. Vaikai turi būti prižiūrimi, g) Elektrinį įrankį, priedus, kad nežaistų...
 • Seite 28 • Naudokite tik leidžiamus • Venkite nenatūralios kūno pa- naudoti maitinimo laidus dėties. Stovėkite stabiliai, kad (H05VVH2-F, H03VVH2-F), ne dirbdami šlaituose visada išlai- ilgesnius kaip 75 m ir skirtus kytumėte pusiausvyrą. naudoti lauke. Prieš naudodami • Eikite lėtai. Nebėkite su įrankiu visada nuo ritės nuvyniokite rankoje.
 • Seite 29: Liekamoji Rizika

  Surinkimo instrukcija • Naudokite tik gamintojo reko- menduojamus priedus ir atsargi- nes dalis. Sumontuokite apsauginį • Įrenginį reguliariai tikrinkite ir gaubtą: atlikite jo techninę priežiūrą. 1. Apsauginį gaubtą (9) uždėkite Įrenginį remontuokite tik oficia- ant variklio galvos (12) ir pri- lioje remonto įmonėje.
 • Seite 30: Įjungimas Ir Išjungimas

  Įjungimo / išjungimo jungi- Nuolatinio veikimo įjungimas neį- klio neužblokuokite. Atleidus manomas. įjungimo / išjungimo jungiklį, įrenginys turi išsijungti. Drau- Išjungus įrenginį, ritė dar džiama naudoti įrenginį, jei kurį laiką sukasi. Palaukite, pažeistas įjungimo / išjungi- kol ritė visiškai sustos. mo jungiklis.
 • Seite 31: Darbo Nurodymai

  Pagrindinės rankenos reguliavimas: • Pjovimo lyno ilgio rankinis nu- statymas: Pagrindinę rankeną galima pakreipti 90° ir 180° kampu (taip pat žr. „Darbo Ištraukite maitinimo laido kištuką! nurodymai“). Paspauskite fiksavimo mygtuką ( 24), po to jį atleiskite ir šiek tiek ištraukite Atlaisvinkite sraigtinę...
 • Seite 32: Vertikalus Pjovimas / Vejos Kraštų Pjovimas

  Vertikalus pjovimas / vejos Išjunkite įrenginį ir ištraukite tinklo kraštų pjovimas kištuką. Kai pjovimo diskas juda Reguliariai atlikite toliau nurodytus valymo vertikaliai, reikia dirbti ypač ir techninės priežiūros darbus. Taip užtikri- atidžiai ir dėmesingai. No- namas ilgas ir patikimas naudojimas. rėdami išvengti sužalojimų, laikykite pjovimo įtaisą...
 • Seite 33: Laikymas

  Utilizavimas / aplinkos 3. Nuimkite ritės dėžutės (10) dangtelį ir išimkite lyno ritę (20). apsauga 4. Įdėkite naują ritę į ritės dėžutę (10). Įdėjus ritę, turi matytis ta Įrenginį, priedus ir pakuotę atiduokite per- jos pusė, kurioje yra sukimosi dirbti nedarydami žalos aplinkai. krypties rodyklė.
 • Seite 34: Atsarginės Dalys/Priedai

  Atsarginės dalys/Priedai Atsargines dalis ir priedus galite įsigyti interneto svetainėje www.grizzly-service.eu Jei neturite interneto, kreipkitės telefonu į aptarnavimo centrą (žr. 35 „Service-Center“). Pasiruoškite žemiau nurodytus užsakymo numerius. Papildoma rankena ..............91105340 Lyno ritė ..................13800132 Apsauginis gaubtas ..............91105342 Garantija Garantijos galiojimo trukmė ir įstatyme nustatytos pretenzijos dėl defektų...
 • Seite 35: Remonto Paslaugos

  apie kurią įspėjama instrukcijų žinyne, prašome pridėti visus įsigyjant gautus arba jį naudoti taip, kaip tame žinyne ne- priedus ir pasirūpinti, kad jie būtų pati- rekomenduojama. kimai sudėti į gabenimo pakuotę. Prietaisas skirtas naudoti tik privačioms, Remonto paslaugos o pramoninėms reikmėms. Garantija ne- tenka galios, jeigu prietaisas naudojamas netinkamai ir ne pagal paskirtį, su didele Remonto, kuriam garantija netaikoma, dar-...
 • Seite 36: Klaidų Paieška

  Klaidų paieška Įvykus nelaimingam atsitikimui, nedelsdami ištraukite tinklo kištuką! Nesilaikant šio nurodymo galima įsipjauti. Problema Galima priežastis Klaidos šalinimas Sugedęs įjungimo / išjungimo Įrenginys Paveskite suremontuoti techninės jungiklis ( neužsiveda priežiūros centrui Sugedęs variklis Vidinis atsipalaidavęs kontaktas. Įrenginys Paveskite suremontuoti techninės veikia su per- Sugedęs įjungimo / išjungimo priežiūros centrui...
 • Seite 37: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........37 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......37 ein hochwertiges Gerät entschieden. Die- Allgemeine Beschreibung ... 38 ses Gerät wurde während der Produktion Lieferumfang........38 auf Qualität geprüft und einer Endkontrolle Funktionsbeschreibung ....
 • Seite 38: Allgemeine Beschreibung

  24 Arretierknopf (Fadenspule) Der handgeführte und tragbare Elektro-Ra- Technische Daten sentrimmer besitzt als Schneideinrichtung eine Fadenspule. Elektro-Rasentrimmer ... PRT 550 A1 Zusätzlich ist das Gerät mit einem schwenk- baren Motorkopf, verstellbarem Alu-Telesko- Nenneingangs- prohr und Distanzbügel ausgestattet. spannung U ..... 230 V~, 50 Hz Zum Schutz des Anwenders ist das Gerät...
 • Seite 39: Sicherheitshinweise

  Symbole und Bildzeichen Lärm- und Vibrationswerte wurden entspre- chend den in der Konformitätserklärung Bildzeichen auf dem Gerät: genannten Normen und Bestimmungen ermittelt. Achtung! Der angegebene Schwingungsemissions- Lesen Sie die Betriebsanlei- wert ist nach einem genormten Prüfverfah- tung aufmerksam durch. ren gemessen worden und kann zum Ver- gleich eines Elektrowerkzeugs mit einem Tragen Sie Augen- und anderen verwendet werden.
 • Seite 40: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Elektrogeräte gehören nicht Allgemeine in den Hausmüll. Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Schutzklasse WARNUNG! Lesen Sie 29 cm alle Sicherheitshinweise Schnittkreis und Anweisungen. Ver- 29cm Schnittkreis säumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elekt- Teleskopierbar rischen Schlag, Brand und/ oder schwere Verletzungen verursachen.
 • Seite 41 trowerkzeugs fern. Bei e) Wenn Sie mit einem Elek- trowerkzeug im Freien Ablenkung können Sie die Kon- arbeiten, verwenden Sie trolle über das Gerät verlieren. nur Verlängerungskabel, 2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT die auch für den Außen- bereich geeignet sind. a) Der Anschlussstecker des Die Anwendung eines für den Elektrowerkzeuges muss Außenbereich geeigneten Ver-...
 • Seite 42 rutschfeste Sicherheitsschuhe, Kleidung, Schmuck oder lange Schutzhelm oder Gehörschutz, Haare können von sich bewe- je nach Art und Einsatz des genden Teilen erfasst werden. g) Wenn Staubabsaug- und Elektrowerkzeuges, verringert -auffangeinrichtungen das Risiko von Verletzungen. c) Vermeiden Sie eine unbe- montiert werden können, absichtigte lnbetriebnah- vergewissern Sie sich,...
 • Seite 43: Weiterführende Sicherheitshinweise

  d) Bewahren Sie unbenutzte zu gefährlichen Situationen Elektrowerkzeuge außer- führen. halb der Reichweite von h) Achten Sie darauf, dass Luftöff- Kindern auf. Lassen Sie nungen frei von Verschmutzun- Personen das Gerät nicht gen sind. benutzen, die mit diesem i) Ziehen Sie den Netzste- nicht vertraut sind, oder cker/entfernen Sie den diese Anweisungen nicht...
 • Seite 44 schen, sensorischen oder geisti- • Verwenden Sie nur zugelas- gen Fähigkeiten oder Personen sene Netzkabel (H05VVH2-F, mit unzureichendem Wissen H03VVH2-F), die höchstens oder Erfahrung benutzt werden. 75 m lang und für den Ge- • Lokale Vorschriften können eine brauch im Freien bestimmt sind. Altersbeschränkung für den An- Rollen Sie eine Kabeltrommel wender festlegen.
 • Seite 45: Restrisiken

  • Halten Sie immer Hände und wendung beschädigt oder ver- Füße von der Schneideinrich- wickelt wird, schalten Sie das tung entfernt, vor allem, wenn Gerät sofort aus und ziehen Sie Sie den Motor einschalten. den Netzstecker, um das Gerät • Ersetzen Sie niemals die nicht- von der Stromversorgung zu metallische Schneideinrichtung trennen.
 • Seite 46: Montageanleitung

  längeren Zeitraum verwendet Ziehen Sie die Enden des Zusatzgriffes wird oder nicht ordnungsgemäß (15) auseinander und schieben Sie geführt und gewartet wird. diese über die Griffaufnahme (17). Schrauben Sie den Zusatzgriff (15) Warnung! Dieses Elektro- mit der Griffschraube (18) und Mut- werkzeug erzeugt während ter (14) an.
 • Seite 47: Einstellungen Am Gerät

  nen Körper gut fest. Achten Sie vor Lösen Sie die Mutter (14) und ver-  dem Einschalten darauf, dass das stellen Sie den Zusatzgriff (15) in die Gerät keine Gegenstände berührt. gewünschte Position. Ziehen Sie die Mutter wieder fest. 1. Formen Sie aus dem Ende des Höhe verstellen: Verlängerungskabels eine Schlaufe, führen diese durch die Öffnung am...
 • Seite 48: Arbeitshinweise

  Schneidfaden verlängern: • Schalten Sie das Gerät ein, bevor Ihr Gerät ist mit einer Doppelfaden-Vollau- Sie sich dem zu schneidenden Gras tomatik ausgerüstet. nähern. Die Fäden verlängern sich automatisch • Vermeiden Sie die Überbeanspru- bei jedem Einschaltvorgang. Damit die chung des Gerätes während der Fadenverlängerungs-Automatik korrekt Arbeit.
 • Seite 49: Reinigung Und Wartung

  Gerät langsam nach rechts und • Halten Sie Lüftungsschlitze, Motorgehäu- links. se und Griffe des Gerätes sauber. Ver- „ • Griffteil: 180° (siehe wenden Sie dazu ein feuchtes Tuch oder ƒ • Schnittwinkel: 0° (siehe eine Bürste. • Distanzbügel in Parkposition Verwenden Sie keine Reinigungs- bzw.
 • Seite 50: Lagerung

  beiden Fadenenden durch die sich ge- • Legen Sie das Gerät nicht auf der genüberliegenden Fadenauslass-Ösen Schutzabdeckung ab. Hängen Sie es (22). Achten Sie darauf, dass die Fa- am Besten am oberen Handgriff auf, denenden nicht aus den Schlitzen (23) dass die Schutzabdeckung keine ande- der Spule herausrutschen.
 • Seite 51: Garantie

  Garantieumfang Garantie Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 52: Reparatur-Service

  Service-Center Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Tel.: 0800 54 35 111 • Ein als defekt erfasstes Produkt können E-Mail: grizzly@lidl.de Sie, nach Rücksprache mit unserem IAN 311404 Kundenservice, unter Beifügung des Service Österreich Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 53: Fehlersuche

  Fehlersuche Im Falle eines Unfalls oder einer Betriebsstörung ziehen Sie sofort den Netzste- cker! Eine Nichtbeachtung kann zu Schnittverletzungen führen. Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Ein-/Ausschalter ( Gerät startet defekt Reparatur durch Service-Center nicht Motor defekt Interner Wackelkontakt Gerät arbeitet mit Unterbre- Reparatur durch Service-Center Ein-/Ausschalter ( chungen...
 • Seite 54: Deklaracja Zgodności Z Normami Ue

  Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności WE Niniejszym oświadczamy, że konstrukcja Elektryczna podkaszarka do trawy Seriia produkcyjna PRT 550 A1 Numer seryjny 201901000001 - 201901117444 spełnia wymogi odpowiednich Dyrektyw UE w ich aktualnie obowiązującym brzmieniu: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* W celu zapewnienia zgodności z powyższymi dyrektywami zastosowano następujące...
 • Seite 55: Originalios Eb Atitikties Deklaracijos Vertimas

  Originalios EB atitikties deklaracijos vertimas Šiuo dokumentu mes patvirtiname, kad Elektrine žoliapjove serija PRT 550 A1 Serijos Nr. 201901000001 - 201901117444 atitinka toliau nurodytų numatytųjų ES direktyvų galiojantį leidimą 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* Kad būtų galima užtikrinti atitiktį, taikyti šie darnieji standartai ir nacionaliniai...
 • Seite 56: Original-Eg-Konformitätserklärung

  Original-EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Elektro-Rasentrimmer Baureihe PRT 550 A1 Seriennummer 201901000001 - 201901117444 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2000/14/EG • 2005/88/EG • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen...
 • Seite 57: Rysunek Samorozwijający

  Rysunek samorozwijający • Trimatis vaizdas Explosionszeichnung PRT 550 A1 pouczający ∙ informatyvus ∙ informativ 20190102_rev02_mt...
 • Seite 58  0° 90° ‚ ƒ „ … 0° 180° 180° 90°...
 • Seite 60 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Stan informacji · Informacijos pobūdis Stand der Informationen: 12/2018 Ident.-No.: 72020750122018-PL / LT IAN 311404...