Parkside PHSHE 900 A1 Originalbetriebsanleitung

Langstiel-heckenschere/hochentaster
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
EXTENDABLE HEDGE TRIMMER / POLE PRUNER PHSHE 900 A1
HÆKKEKLIPPER MED
TELESKOPSKAFT / STANGSAV
Oversættelse af den originale driftsvejledning
TELESCOPISCHE HEGGENSCHAAR/
TAKKENSCHAAR
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
IAN 304288
TAILLE-HAIES TÉLESCOPIQUE ET
ÉLAGUEUSE
Traduction des instructions d'origine
LANGSTIEL-HECKENSCHERE/
HOCHENTASTER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHSHE 900 A1

 • Seite 1 EXTENDABLE HEDGE TRIMMER / POLE PRUNER PHSHE 900 A1 HÆKKEKLIPPER MED TAILLE-HAIES TÉLESCOPIQUE ET TELESKOPSKAFT / STANGSAV ÉLAGUEUSE Oversættelse af den originale driftsvejledning Traduction des instructions d‘origine TELESCOPISCHE HEGGENSCHAAR/ LANGSTIEL-HECKENSCHERE/ TAKKENSCHAAR HOCHENTASTER Originalbetriebsanleitung Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing IAN 304288...
 • Seite 2 Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Avant de lire le mode d‘emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l‘appareil. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Indhold Introduktion ......... 5 Opbevaring ....... 22 Anvendelse ........6 Transport ........22 Bortskaffelse/miljøbeskyttelse ... 22 Generel beskrivelse ..... 6 Leveringsomfang ......6 Reservedele ....... 23 Oversigt .......... 6 Fejlsøgning ........ 24 Garanti ........25 Sikkerhedsfunktioner ....7 Funktionsbeskrivelse ......7 Reparations-service ....
 • Seite 6: Anvendelse

  Anvendelse Monteringsnøgle Olielaske Produktet er beregnet til skæring og trim- Monteringsmateriale ning af hække, buske og stauder i private Unbrakonøgle (4 mm) haver. Betjeningsvejledning Produktet er ikke beregnet til erhvervsmæs- sig anvendelse. Enhver anden anvendelse, Oversigt som i følge nærværende betjeningsvejled- ning ikke er udtrykkeligt tillladt, kan forår- 1 Knivbjælke sage skader på...
 • Seite 7: Sikkerhedsfunktioner

  Tekniske data 32 Olietank 33 MIN markering, olietank 34 Olietankklap Hækkeklipper med teleskopskaft / stangsav ..... PHSHE 900 A1 35 Barkstøtte Nominel indgangsspænding..230-240V~, 50 Hz 36 Softgreb Optaget effekt ......900 W 37 Skrue, bæreøje Kapslingsklasse ......... 38 Unbrakonøgle Beskyttelsestype ....... IPX0 Vægt (driftsklar)
 • Seite 8: Sikkerhedsanvisninger

  Symboler på maskinen Støj- og vibrationsværdier blev målt i hen- hold til de angivne standarder og bestem- melser i overensstemmelseserklæringen. OBS! Advarsel: Svingningsemissionsvær- Læs betjeningsvejledningen opmærk- dien kan adskille sig fra den angivne somt igennem før brug af maskinen. værdi under brugen af el-værktøjet, afhængig af den måde som værktø- Bær personlige værnemidler.
 • Seite 9: Generelle Sikkerhedsinformationer

  OBS! Varm overl ade. Risiko RESTRISICI for forbrænding. Også hvis du betjener dette elværktøj kor- Oplysning om rekt, vil der altid være restrisici. Følgende lydeffektniveauet L risici kan optræde i forbindelse med dette dB.(Hækkeklipper-påsats) elværktøjs konstruktion og udførelse: a) Snitlæsioner Oplysning om b) Høreskader, hvis der ikke bruges et eg- lydeffektniveauet L...
 • Seite 10 forlængerledning til udendørs brug gnister, som kan antænde støvet eller dampene. nedsætter risikoen for elektrisk stød. • Sørg for at børn og andre per- • Hvis brugen af el-værktøjet i fug- soner holdes væk fra arbejds- tige omgivelser ikke kan undgås, området, når el-værktøjet er i så...
 • Seite 11 • Træk stikket ud af Undgå at bære el-værktøjet med ingeren på afbryderen og sørg for, stikkontakten, inden at maskinen ikke er tændt når den maskinen indstilles, der sluttes til nettet, fordi dette kan medføre skiftes tilbehørsdele eller maskinen lægges fra. Denne ulykker.
 • Seite 12: Sikkerhedshenvisninger Til Hækkesaks

  - rengøring eller eliminering af en blo- kontrolleres for tydelige skader eller defekter. kering; - kontrol, reparation eller arbejde på Service: hæksaksen; - indstilling af skæreanordningens ar- • Sørg for, at dit el-værktøj kun bejdsposition; repareres af kvaliicerede - og når hæksaksen er uden opsyn. fagfolk, og at der kun benyttes •...
 • Seite 13 • Sørg altid for at stå sikkert, og henblik på vedligeholdelse, inspektion eller opbevaring, skal du slukke mo- brug kun savkæden, når du toren, tage strømstikket ud og forvisse kan stå på et fast, sikkert og dig om, at alle roterende dele er i plant underlag.
 • Seite 14 af træ. Anvendes kædesaven til ikke- Et tilbageslag skyldes forkert brug af el- formålsbestemte opgaver kan det føre værktøjet. Dette kan forhindres med egnede til farlige situationer. forsigtighedsforanstaltninger, som beskrevet i det følgende: Årsager til og undgåelse af tilbageslag • Hold fast i saven med begge hænder - tommelinger og de øvrige ingre skal holde Pas på...
 • Seite 15: Montering Af Langskafthækkesaks

  Montering af Montering af savkæde Langskafthækkesaks Vær opmærksom på savkædens lø- Træk stikket ud før hvert arbejde på beretning. Angiv denne på kædeh- maskinen. julsafdækningen (27) og ovenover skinnebolten (30) Anvend kun originale dele. Efterspænd savkæden efter de Produktet kan valgfrit anvendes første 5-6 trin.
 • Seite 16: Smøring Af Kæden

  tig. Tænd/sluk-kontakten og desmøreolie med lavt indhold af klæ- sikkerhedsafbryderen må bemiddel. ikke fastlåses. De skal slukke • Tøm olietanken inden længere drifts- for motoren, når afbryderen pauser (6-8 uger). slippes. Hvis en afbryder er beskadiget, må der ikke mere 1.
 • Seite 17: Fastgørelse Af Skulderrem

  Der indes 3 forskellige låsetrin. Tænd og sluk 4. Slip derefter sikringsgrebet (3) igen, og sørg for, at det springer Sørg for at stå sikkert og hold ma- tilbage til sin udgangsposition. skinen forsvarligt fast med begge hænder og i en tilstrækkelig afstand Fastgørelse af skulderrem fra din krop.
 • Seite 18: Arbejde Med Teleskopsav

  • Ved skæring sættes barkstøtten ( • Arbejd altid væk fra stikkontakten. Bestemt derfor klipperetningen før start fast, start først derefter savningen. på arbejdet. Sørg for, at kablet ikke kommer ind i arbejdsområdet. Dette Læg redskabet ned hjælper remclipsen med, der hører til leveringen og som forlængerkablet •...
 • Seite 19: Skæreteknikker Med Teleskopsaven

  Savning af små grene: • Bevæg hækkeklipperen i en leformet • Læg savens anslagslade mod grenen bevægelse til hækkens kant ved vand- ret klipning for at de klippede kviste for at undgå rykagtige bevægelser fra falder ned på jorden. saven, når savningen startes. Før saven •...
 • Seite 20: Sikkert Arbejde

  Vedligeholdelse og • Sav først de nederste grene af træet for at gøre det nemmere for afsavede rengøring grene at falde ned. • Når afsavningen af slut, øges savens Lad reparations- og vedligeholdelses- vægt betydeligt for brugeren, da saven arbejde, som ikke er beskrevet i den- ikke længere støttes på...
 • Seite 21: Serviceintervaller

  Serviceintervaller Udfør vedligeholdelsesarbejdet, som er opført i tabellen, regelmæssigt. Med re- gelmæssig vedligeholdelse forlænges leve- tiden af dit produkt. Derudover opnår du optimal skæreydelse og undgår ulykker. Tabel serviceintervaller Før hver Efter 10 driftsti- Maskindel Handling anven- delse Kontrollér tilstanden, udskift ...
 • Seite 22: Drejning Af Sværet

  Opbevaring 1. Sluk saven og tag strømstikket ud. 2. Tag kædehjulsafdækningen (27), sav- kæden (20) og sværdet (28) af. • Opbevar saven med den medfølgende 3. Kontrollér sværdet (28) for slitage. Fjern beskyttelsesafdækning ( 18/19) på grater og ret styreladerne med en lad et tørt sted og uden for børns række- vidde.
 • Seite 23: Reservedele

  Reservedele Reservedele og tilbehør kan bestilles på www.grizzly-service.eu Hvis du ikke har internet, kan du også henvende dig telefonisk til vores servicecenter (se „Service-Center“, side 26). Hav de nedenfor anførte bestillingsnumre klar. Pos. Beskrivelse Ordrenummer Runde håndtag 91102876 43,44 Carbon pensel sæt 91102871...
 • Seite 24: Fejlsøgning

  Fejlsøgning Problem Mulig årsag Fejlafhjælpning Kontrol af stikkontakt, kabel, led- Netspænding mangler ning, stik og sikring. Evt. repara- tion gennem elektriker. Maskinen starter Tænd/sluk-kontakt ( ikke defekt Reparation gennem service-center Kulbørster slidte Motor defekt Kablet skal kontrolleres eller udskif- Elkabel beskadiget tes af vort service-center Maskinen arbejder Intern løs forbindelse...
 • Seite 25: Garanti

  Garanti Garantiydelsen gælder for materiale- el- Kære kunde! ler fabrikationsfejl. Denne garanti gælder På dette apparat yder vi 3 års garanti fra ikke for produktdele som er udsat for en købsdato. normal nedslidning og derfor kan anses Skulle der forekomme defekter på dette som sliddele (f.eks.
 • Seite 26: Reparations-Service

  Importør at undgå problemer med modtagelsen og ekstra omkostninger, bedes du ube- tinget benytte den adresse, som du får Vær opmærksom på, at følgende adresse meddelt. Sørg for, at forsendelsen ikke ikke er en serviceadresse. Kontakt først det sker ufrankeret, som voluminøs pakke, ovenfor nævnte servicecenter.
 • Seite 27: Introduction

  Sommaire Fixer la bandoulière ....... 40 Décaler l’œillet de transport .... 40 Introduction .......27 Mise en marche et arrêt de l’appareil 40 Fins d’utilisation ......28 Travail avec le taille haie électrique .. 41 Description générale ....28 Travailler avec la perche élagueuse .. 41 Volume de la livraison ....
 • Seite 28: Fins D'utilisation

  Volume de la livraison servez cette notice et remettez-la avec tous les documents si vous cédez le produit à un tiers. - Unité de moteur - Embout de taille-haie avec cache de Fins d’utilisation protection - Accessoire de perche élagueuse L’appareil est uniquement destiné...
 • Seite 29: Fonctions De Sécurité

  34 Bouchon du réservoir d‘huile Données techniques 35 Butée à griffe Taille-hailles et 36 Poignée soft élagueuse ....PHSHE 900 A1 37 Vis, œillet de transport Tension d’entrée 38 Clé Allen nominale..... 230-240 V~, 50 Hz Puissance absorbée ..... 900 W Fonctions de sécurité...
 • Seite 30: Consignes De Sécurité

  Symboles utilisés dans le Perche élagueuse mode d’emploi Lame ..Oregon 10" 100SDEA041 Chaîne .... Oregon 10" 91P040X Vitesse de la chaîne ..max. 6 m/s Symbole de danger et indica- Contenance tions relatives à la prévention du réservoir d’huile ....120 ml de dommages corporels ou Niveau de pression acoustique matériels.
 • Seite 31: Instructions De Sécurité Générales

  Portez des vêtements de travail Indication du niveau garanti de puis- résistant aux coupures. sance sonore maximale L en dB. (Accessoire de perche élagueuse) Portez des chaussures de sécurité antidérapantes. Les machines n’ont pas leur place dans les ordures ménagères. Ne laissez pas les cheveux longs détachés.
 • Seite 32: Consignes De Sécurité Générales Pour Outils Électriques

  AUTRES RISQUES • Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère Même si vous utilisez cet outil électrique de explosive, par exemple en pré- sence de liquides inlammables, manière conforme, il existe malgré tout d’autres risques. Les dangers suivants peuvent se pro- de gaz ou de poussières.
 • Seite 33 til. Maintenir le cordon à l’écart vous êtes fatigué ou sous l’em- de la chaleur, du lubriiant, des prise de drogues, d’alcool ou de arêtes ou des parties en mouve- médicaments. Un moment d’inat- ment. Des cordons endommagés ou tention en cours d’utilisation d’un outil emmêlés augmentent le risque de choc peut entraîner des blessures graves des électrique.
 • Seite 34 Si des dispositifs sont fournis ne connaissant pas l’outil ou les • pour le raccordement d’équi- présentes instructions de le faire pements pour l’extraction et la fonctionner. Les outils sont dangereux récupération des poussières, entre les mains d’utilisateurs novices. Observer la maintenance de s’assurer qu’ils sont connectés •...
 • Seite 35: Mises En Garde De Sécurité Des Taille-Haies

  Mises en garde de sécurité • N‘utilisez pas le taille-haie avec un des taille-haies dispositif de découpe défectueux ou fortement usé. Préparation • Pour éviter tout risque d‘incendie, veil- • CE TAILLE-HAIE PEUT PROVOQUER lez à ce que le moteur ne comporte DES BLESSURES GRAVES ! Lisez atten- pas de dépôts et de feuillage.
 • Seite 36: Consignes De Sécurité Relatives Aux Scies À Chaîne

  Porter le taille-haies par la poi- risque de blessure en cas d’utilisation • gnée, la lame de coupe étant à d’une scie à chaîne sur un arbre. l’arrêt. Pendant le transport ou • Veillez à toujours être stable et l’entreposage du taille-haies, utilisez la scie à...
 • Seite 37: Causes Et Prévention D'un Recul

  • Scier uniquement du bois. Ne pas • Chacune de ces réactions peut vous utiliser la scie à chaîne pour des faire perdre le contrôle de la scie et travaux pour lesquels elle n’est éventuellement vous blesser gravement. pas conçue - exemple : N’utilisez Ne vous iez pas exclusivement aux dis- pas la scie à...
 • Seite 38: Montage Du Taille-Haie À Manche Long

  Montage du taille- Retendez la chaîne de sciage uniquement après les 5-6 premières haie à manche long coupes. Avant tout travail sur l’appareil, il est indispensable de débrancher la 1. Posez l’appareil sur une surface plane. prise de courant (mise hors circuit). 2.
 • Seite 39: Graissage De La Chaîne

  de sécurité soient bloqués. Ils atteint le repère minimal « MIN » doivent arrêter le moteur dès 33). Le réservoir d‘huile contient qu’ils ont été lâchés. Si un env. 120 ml d‘huile. interrupteur est endommagé, • Utilisez de l‘huile bio qui contient il ne faut plus travailler avec des additifs réduisant le frottement et l’appareil.
 • Seite 40: Basculement De La Perche Élagueuse

  5. Relâchez ensuite le levier de sécurité Le cas échéant, vous devez pour cela (3) et veillez à ce qu’il revienne à nou- décaler la poignée soft ( 36) en veau dans sa position de sortie. tournant et en poussant. Basculement de la 1.
 • Seite 41: Travail Avec Le Taille Haie Électrique

  Travail avec le taille haie Travailler avec la perche électrique élagueuse En taillant, veillez à ne pas entrer Si la chaîne de sciage est en contact avec des objets tels coincée, n‘essayez pas de que ils de grillage ou tuteurs de dégager la perche élagueuse plantes.
 • Seite 42: Faire Pivoter Le Balancier

  Faire pivoter le balancier et permet de faire pousser les haies de fa- çon optimale. Lors de la coupe, seules les Attention! La boîte de nouvelles pousses de l’année sont réduites transmission ( 2) chauffe pen- et ainsi, il se forme un entrelacement dense dant l’utilisation.
 • Seite 43: Travailler En Sécurité

  Veillez à casser au préalable la bran- par la branche. Il existe le risque de che si vous avez mal estimé la taille et perdre le contrôle de l‘appareil. le poids. • Retirez uniquement la scie avec la chaîne de sciage en fonctionnement de l‘entaille pour éviter tout blocage.
 • Seite 44: Entretien Et Nettoyage

  Entretien et nettoyage • Vériiez que les couvercles et dispositifs de protection ne sont pas endommagés et sont correctement ixés. Remplacez-les Faites exécuter les travaux d’entre- tien et de réparation qui ne sont pas le cas échéant. mentionnés dans cette notice par •...
 • Seite 45: Affûter Les Dents Coupantes

  Affûter les dents coupantes tique de la chaîne de sciage pendant le fonctionnement. Faites effectuer l‘affûtage d‘une chaîne de 5. Montez la lame, la chaîne de sciage et sciage par un spécialiste ou procédez con- le capot de la roue dentée et retendez formément à...
 • Seite 46: Rangement

  Rangement Elimination de l’appa- reil et protection de • Conservez l’appareil avec le cache l’environnement de protection ( 18/19) fourni dans un endroit sec et hors de portée des enfants. Stockez l‘appareil à Respectez la réglementation relative à la l‘horizontale ou sécurisez-le contre les protection de l’environnement (recyclage) chutes.
 • Seite 47: Dépannage

  Dépannage Problème Cause possible Suppression de la panne Vériiez l‘alimentation en courant, la prise de courant, le câble, la Absence d‘alimentation rallonge, la prise de courant, le cas secteur échéant, réparation par un électro- L‘appareil ne dé- technicien spécialisé marre pas Interrupteur Marche/Arrêt 13) défectueux Réparation par le Centre de services...
 • Seite 48: Garantie

  Garantie Volume de la garantie Chère cliente, cher client, L’appareil a été fabriqué avec soin, selon Ce produit bénéicie d’une garantie de 3 de sévères directives de qualité et il a été ans, valable à compter de la date d’achat. entièrement contrôlé...
 • Seite 49: Service Réparations

  Service-Center déroulement de votre réclamation. • En cas de produit défectueux vous pou- vez, après contact avec notre service Service France clients, envoyer le produit, franco de Tel.: 0800 919270 port à l’adresse de service après-vente E-Mail: grizzly@lidl.fr indiquée, accompagné du justiicatif IAN 304288 d’achat (ticket de caisse) et en indi- quant quelle est la nature du défaut et...
 • Seite 50: Inleiding

  Inhoud Inleiding ........50 Bewaren ........69 Gebruik ........51 Transport ........69 Algemene beschrjving ....51 Verwerking en Omvang van de levering ....51 milieubescherming .....70 Overzicht ........51 Reserveonderdelen/Accessoires .70 Veiligheidsfuncties ......52 Foutmeldingen ......71 Funktiebeschrjving ......52 Garantie ........72 Veiligheidsaanwjzingen ....53 Reparatieservice ......73 Symbolen in de gebruiksaanwjzing .
 • Seite 51: Gebruik

  Algemene Bewaar de handleiding goed en overhandig alle documenten bj het beschrjving doorgeven van het product mee aan derden. De afbeeldingen kunt u vinden Gebruik op de voorste uitklappagina. Omvang van de levering Het apparaat is alleen bestemd voor huis- houdeljk gebruik voor het snoeien en trim- men van hagen, heesters en sierstruiken.
 • Seite 52: Veiligheidsfuncties

  33 MIN-markering, olietank Technische gegevens 34 Olietankdop 35 Aanslagtand Telescopische heggenschaar/ takkenschaar..... PHSHE 900 A1 36 Softgreep 37 Schroef, draagoog netspanning ..... 230-240 V~, 50 Hz 38 Inbussleutel prestatievermogen ....... 900 W beschermingsklasse ......
 • Seite 53: Veiligheidsaanwjzingen

  Veiligheidsaanwj zingen Geluidsvermogenniveau (L gemeten . 100,9 dB(A), K = 1,97 dB gegarandeerd ....103 dB(A) Dit hoofdstuk bevat de elementaire veiligheids- Hoogsnoeier voorschriften voor het werken met dit apparaat. Zwaard..Oregon 10“ 100SDEA041 Symbolen in de Ketting ....Oregon 10“ 91P040X gebruiksaanwj zing Kettingsnelheid ....
 • Seite 54: Algemene Veiligheidsvoorschriften

  Machines horen niet bj huishoude- Draag snijbestendige werkkleding lj k afval thuis. Draag snj vaste veiligheidslaarzen Beschermingsklasse II met anti-slip-zolen. Snj lengte 410 mm Draag lange haren niet los. Houd 10" / 254 mm de haren uit de buurt van Schwertlänge bewegende delen.
 • Seite 55: Algemene Veiligheidsinstructies Voor Elektrisch Gereedschap

  tiewjze en uitvoering van dit elektrische of stoffen bevinden. Elektrisch ge- gereedschap voordoen: reedschap produceert vonken, die het a) Snjdwonden stof of de dampen kunnen doen ontste- b) Gehoorschade indien er geen geschikte ken. gehoorbescherming gedragen wordt. • Houd kinderen en andere per- sonen tjdens het gebruik van c) Schade aan de gezondheid, die van hand-/armtrillingen het gevolg zjn...
 • Seite 56 stekker uit het stopcontact te wanneer u moe bent of onder trekken. Houd de kabel op een invloed van drugs, alcohol of medicjnen staat. Eén moment van veilige afstand van hitte, olie, onoplettendheid bj het gebruik van het scherpe kanten of bewegende apparaatonderdelen.
 • Seite 57 • Onderhoud het elektrische ge- kunnen door bewegende onderdelen vastgegrepen worden. reedschap met zorg. Controleer, • Houd het apparaat alleen vast aan de of beweegbare onderdelen geïsoleerde grjpvlakken, want het mes foutloos functioneren en niet klemmen, of er onderdelen kan in contact komen met verborgen elektrische leidingen of met het eigen gebroken of zodanig bescha- digd zjn, dat de werking van...
 • Seite 58: Speciale Veiligheidsinstructies Voor Heggenscharen

  ring verwjdert; vakkundig geschoold personeel en uitsluitend met originele - controle-, onderhouds- of andere reserveonderdelen repareren. werkzaamheden aan de heggen- Daardoor wordt gewaarborgd dat de schaar uitvoert; veiligheid van het elektrische gereed- - de positie van het mes instelt; schap gehandhaafd bljft. - de heggenschaar zonder toezicht achterlaat.
 • Seite 59 lijke beschermingsmiddelen voor hoofd, kan tot ernstige verwondingen leiden. • Laat nooit kinderen de heggenschaar handen, benen en voeten zijn aange- gebruiken. raden. Passende persoonlijke bescher- mingsmiddelen reduceren het risico op Onderhoud en opslag letsel door rondvliegende spaanders en • Wanneer u de heggenschaar voor onopzettelijk aanraken van de zaagket- onderhoud, inspectie of opslag wilt...
 • Seite 60 ring, kettingspanning en het • Contact van de spits van de geleiderail vervangen van opzetstukken. met een voorwerp kan in veel gevallen Een verkeerd gespannen of gesmeerde leiden tot een onverwachte, naar ach- zaagketting kan scheuren of het risico teren gerichte reactie waarbij de gelei- op terugslag verhogen.
 • Seite 61: Montage Van De Heggenschaar Met Lange Steel

  Draaister (8) slechts handvast keerde vervangende geleiderails en kettingen kunnen leiden tot het scheuren aandraaien! De uitoefening van van de zaagketting en/of tot terugslag. maximale handkracht beschadigt • Volg de instructies van de fa- de buisschacht. brikant voor het slijpen en on- Ronde greep monteren derhouden van de zaagketting.
 • Seite 62: Bediening Van De Heggenschaar Met Lange Steel

  bjzondere gebieden (bjvoorbeeld normaal dat de zaagketting (20) door- hangt. kuuroorden, ziekenhuizen etc.) be- perkt of verboden zjn. 5. Span de zaagketting (20) voor door de schroef (31) voor het opspannen Ketting smeren van de zaagketting rechtsom te draai- 6. Zet de kettingwielafdekking (27) erop. Het zwaard en de zaagketting mo- Draai de moer (26) van de kettingwiel- gen nooit zonder olie zijn.
 • Seite 63: Uitzwenken Van De Mesbalk

  Schouderriem bevestigen Schakel altijd eerst het ap- paraat uit en laat de motor Bevestig de karabjnhaak van de schouder- afkoelen voordat u kettingo- lie toevoegt. Bij overlopende riem ( 16) aan het draagoog ( olie bestaat brandgevaar. aan de buisschacht van het apparaat. Kies de riemlengte zodanig, dat de karabjn- Uitzwenken van de mesbalk haak van de schouderriem zich ongeveer...
 • Seite 64: Aan- En Uitschakelen

  Aan- en uitschakelen • Controleer de schouderband ( op een aangename positie, waardoor het makkeljker voor u om te houden Zorg dat u stevig staat en houd het apparaat met twee handen goed van de Heggenschaar. • Schakel bj het blokkeren van de mes- vast.
 • Seite 65: Apparaat Neerleggen

  • De zaagketting mag tijdens het doorza- naar links draaien (zie schaal gen of daarna noch de grond noch een aan het apparaat). ander voorwerp aanraken. Snoeitechnieken met de • Zorg ervoor dat de zaagketting niet in heggenschaar de snede vastgekneld raakt. De boom- stam mag niet breken of afsplinteren.
 • Seite 66: Snoeitechnieken Met De Hoogsnoeier

  • Grotere takken afzagen: 2. knip dan de bovenkant naar keuze recht, dakvormig of rond. Voer bij grotere takken eerst een 3. knip jonge planten reeds op de ontlastende snede uit, om de tak op gewenste vorm. De hoofdloot moet beheerste manier te kunnen afzagen.
 • Seite 67: Veilige Werkwjze

  • Zaag niet in uitpuilende knopen van Trek alvorens u aan het apparaat een tak, omdat dit de wondheling van gaat werken de stekker uit het stop- de boom verhindert. kontakt. Veilige werkwjze Draag handschoenen tjdens het werken met de messen. •...
 • Seite 68: Onderhoudsintervallen

  Onderhoudsintervallen Voer de in de onderstaande tabel vermelde onderhoudswerkzaamheden regelmatig uit. Regelmatig onderhoud van uw apparaat verlengt de levensduur van het apparaat. Dit garandeert optimale snoeiresultaten en voorkomt ongevallen. Tabel onderhoudsintervallen Machineonder- Vóór elk Na 10 bedrijf- Actie deel gebruik suren Toestand controleren, bescha- ...
 • Seite 69: Zwaard Omdraaien

  1. Schakel het apparaat uit en haal de dat de zaagketting (20) doorhangt. netstekker uit het stopcontact. 7. Span de zaagketting (20) voor door de 2. Verwijder de kettingwielafdekking ( schroef (31) voor het opspannen van 27), de zaagketting ( 20) en het de zaagketting rechtsom te draaien.
 • Seite 70: Verwerking En Milieubescherming

  Verwerking en Machines horen niet bj huishoude- ljk afval thuis. milieubescherming Breng het apparaat, de toebehoren en de verpakking naar een geschikt recyclage- Geef uw machine aan een afvalinzamel- punt. punt af. De kunststoffen en metalen onder- Giet oude olie niet in de riolering of in de delen worden naar soort gescheiden en afvoerleiding.
 • Seite 71: Foutmeldingen

  Foutmeldingen Mogeljke oorzaak Probleem Oplossing van de fout Stopkontakt, kabel, leiding, stekker Netspanning ontbreekt kontroleren, eventueel reparatie door elektricien Machine start Aan-/uitschakelaar ( niet defekt Reparatie door het servicecenter Koolborstels versleten Motor defekt Controleer de kabel, laat deze eventu- Stroomkabel beschadigd eel vervangen door ons servicecenter Toestel werkt met Intern loszittend contact...
 • Seite 72: Garantie

  Garantie ties worden tegen verplichte betaling van de kosten uitgevoerd. Geachte cliënte, geachte klant, U krjgt op dit apparaat 3 jaar garantie, te Omvang van de garantie rekenen vanaf de datum van aankoop. Het apparaat werd volgens strikte kwali- teitsrichtljnen zorgvuldig geproduceerd en Ingeval van gebreken aan dit product heeft vóór alevering nauwgezet getest.
 • Seite 73: Reparatieservice

  zendingswjze – ingezonden apparaten • Gelieve het artikelnummer uit het type- plaatje. worden niet geaccepteerd. • Indien er zich functiefouten of andere De afvalverwerking van uw defecte inge- zonden apparaten voeren wj gratis door. gebreken voordien, contacteert u in eerste instantie de hierna vernoemde Service-Center serviceafdeling telefonisch of per e- mail.
 • Seite 74: Einleitung

  Inhalt Einleitung ........74 Trageöse verschieben ..... 87 Bestimmungsgemäße Ein- und Ausschalten ....... 87 Verwendung ......75 Arbeiten mit der Heckenschere ..88 Allgemeine Beschreibung ...75 Arbeiten mit dem Hochentaster ..88 Lieferumfang........75 Gerät ablegen ....... 89 Übersicht ........75 Ausleger schwenken ....... 89 Sicherheitsfunktionen ......
 • Seite 75: Bestimmungsgemäße Verwendung

  Allgemeine Beschreibung die angegebenen Einsatzbereiche. Bewah- ren Sie die Betriebsanleitung gut auf und händigen Sie alle Unterlagen bei Weiter- Die Abbildung der wichtigsten Funktionsteile inden Sie auf gabe des Produkts an Dritte mit aus. der vorderen und hinteren Aus- Bestimmungsgemäße klappseite.
 • Seite 76: Sicherheitsfunktionen

  Sie bitte den nachfolgenden 31 Schraube zum Kettenspannen Beschreibungen. Technische Daten 32 Öltank 33 MIN Markierung, Öltank 34 Öltankkappe Langstiel-Heckenschere/ Hochentaster ......PHSHE 900 A1 35 Krallenanschlag Nenneingangs- spannung ....230-240 V~, 50 Hz 36 Softgriff Leistungsaufnahme ...... 900 W 37 Schraube, Trageöse Schutzklasse ........
 • Seite 77: Sicherheitshinweise

  Bildzeichen in der Kette ....Oregon 10" 91P040X Betriebsanleitung Kettengeschwindigkeit ..max. 6 m/s Öltankvolumen ......120 ml Schalldruckpegel Gefahrenzeichen mit Anga- ) ....87,1 dB(A); K = 3 dB ben zur Verhütung von Per- Schallleistungspegel (L sonen- oder Sachschäden. gemessen 101,5 dB(A), K = 2,38 dB garantiert ......
 • Seite 78: Allgemeine Sicherheitshinweise

  410 mm Tragen Sie lange Haare nicht offen. Schnittlänge Halten Sie Haare fern von sich 10" / 254 mm bewegenden Teilen. Schwertlänge Umstehende Personen von dem Öltankvolumen vol.: 120 ml Gerät fernhalten Allgemeine Sicherheitshinweise Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus.
 • Seite 79: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Elektrische Sicherheit: falls das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ord- nungsgemäß geführt und gewartet wird. Vorsicht: So vermeiden Sie Unfälle und Verletzungen durch elektri- Allgemeine Sicherheitshin- schen Schlag: weise für Elektrowerkzeuge • Der Anschlussstecker des Elek- WARNUNG! Lesen Sie alle Si- trowerkzeuges muss in die cherheitshinweise und Anwei-...
 • Seite 80 • Vermeiden Sie eine unbeab- verringert das Risiko eines elektrischen Schlages. sichtigte Inbetriebnahme. Ver- • Wenn der Betrieb des Elektro- gewissern Sie sich, dass das werkzeuges in feuchter Um- Elektrowerkzeug ausgeschaltet gebung nicht vermeidbar ist, ist, bevor Sie es an die Strom- verwenden Sie einen Fehler- versorgung anschließen, es auf- stromschutzschalter.
 • Seite 81: Sicherheitshinweise Für Heckenscheren

  Verwendung und Behandlung • Halten Sie Schneidwerkzeuge des Elektrowerkzeuges: scharf und sauber. Sorgfältig ge- plegte Schneidwerkzeuge mit schar- • Überlasten Sie das Gerät nicht. fen Schneidkanten verklemmen sich Verwenden Sie für Ihre Arbeit weniger und sind leichter zu führen. das dafür bestimmte Elektro- •...
 • Seite 82 • Stellen Sie immer sicher, dass alle ckenschere. Machen Sie sich mit allen Stellteilen und der sachgerechten Be- Griffe und Sicherheitseinrichtungen bei nutzung der Heckenschere vertraut. Gebrauch der Heckenschere angebaut • Vorsicht vor oberirdischen Stromleitun- sind. Versuchen Sie niemals, eine unvoll- gen.
 • Seite 83: Sicherheitshinweise Für Kettensägen

  oder instabile Standlächen wie auf Tragen Sie die Heckenschere • am Griff bei stillstehendem einer Leiter können zum Verlust des Messer. Bei Transport oder Auf- Gleichgewichtes oder zum Verlust der bewahrung der Heckenschere Kontrolle über die Kettensäge führen. stets die Schutzabdeckung auf- •...
 • Seite 84: Ursachen Und Vermeidung Eines Rückschlags

  materialien, die nicht aus Holz heitseinrichtungen. Als Benutzer einer sind. Die Verwendung der Kettensäge Kettensäge sollten Sie verschiedene für nicht bestimmungsgemäße Arbeiten Maßnahmen ergreifen, um unfall- und kann zu gefährlichen Situationen führen. verletzungsfrei arbeiten zu können. Ursachen und Vermeidung Ein Rückschlag ist die Folge eines falschen eines Rückschlags oder fehlerhaften Gebrauchs des Elek- trowerkzeugs.
 • Seite 85: Montage

  Montage Sägekette montieren Ziehen Sie vor allen Arbeiten an Beachten Sie die korrekte Laufrich- dem Gerät den Netzstecker. tung der Sägekette. Diese ist auf der Kettenradab deckung (27) und Verwenden Sie nur Originalteile. oberhalb des Schienenbolzens (30) angegeben. Das Gerät kann wahlweise mit dem Heckenscheren- oder dem Hochen- Spannen Sie die Sägekette nach taster-Aufsatz verwendet werden.
 • Seite 86: Inbetriebnahme

  Inbetriebnahme Sobald der Motor läuft, ließt das Öl zum Schwert. Tragen Sie beim Arbeiten mit dem Gerät geeignete Klei- Kettenöl einfüllen: dung, Handschuhe, Augen-, • Prüfen Sie regelmäßig die Ölstands- Kopf- und Gehörschutz und anzeige auf dem Öltank ( 32) und schnittfeste Arbeitsschuhe.
 • Seite 87: Ausschwenken Des Hochentasters

  Trageöse verschieben 4. Jetzt können Sie den Messerbalken 1) ausschwenken. Nutzen Sie die Raststufen und lassen Sie den Rasthe- Sie können die Trageöse ( 17) verschie- bel (4) dort eingreifen. Es sind 9 Rast- ben, um das Gewicht des Gerätes besser stufen möglich.
 • Seite 88: Arbeiten Mit Der Heckenschere

  Ziehen Sie sofort den Netz- Geschwindigkeit. Sie können den Si- cherheitsschalter (12) wieder loslassen. stecker, wenn das Kabel 4. Zum Ausschalten lassen Sie den Ein-/ beschädigt, verwickelt oder Ausschalter (13) wieder los. durchtrennt ist. Es besteht Verletzungsgefahr durch Arbeiten mit der Stromschlag! Heckenschere Arbeiten mit dem...
 • Seite 89: Gerät Ablegen

  Gerät ablegen • Bewegen Sie beim waagrechten Schnitt die Heckenschere sichelförmig zum • Legen Sie das Gerät mit dem Motorge- Rand der Hecke, damit abgeschnittene häuse zuerst auf dem Boden auf. Zweige zu Boden fallen. • Die Schneideeinrichtung ( 1/20) ist ohne •...
 • Seite 90: Schnitttechniken Mit Dem Hochentaster

  Schnitttechniken mit dem Absägen in Teilstücken: • Hochentaster Sägen Sie große bzw. lange Äste in Abschnitten ab, damit Sie eine Kontrol- Beachten Sie grundsätzlich le über den Aufschlagort haben. die Gefahr von Rückschlag sowie herabfallenden und am Boden liegenden Ästen. •...
 • Seite 91: Wartung Und Reinigung

  führen (Weißingerkrankheit). Sie • Schneiden Sie nicht mit stumpfen oder können die Benutzungsdauer jedoch abgenutzten Messern, da Sie sonst durch geeignete Handschuhe oder re- Motor und Getriebe Ihres Gerätes gelmäßige Pausen verlängern. Achten überlasten. Sie darauf, dass die persönliche Ver- •...
 • Seite 92: Schneidzähne Schärfen

  Tabelle Wartungsintervalle Vor jedem Nach 10 Betriebs- Maschinenteil Aktion Gebrauch stunden Zustand prüfen, beschädigte  Komplette Maschine Teile bei Bedarf ersetzen Zugängliche Schrau-  nachziehen ben und Muttern  Kettenrad prüfen, bei Bedarf ersetzen prüfen, ölen, bei Bedarf nach-  Sägekette schleifen oder ersetzen ...
 • Seite 93: Schwert Drehen

  Schwert drehen • Entleeren Sie den Öltank bei längerer Nichtbenutzung (6-8 Wochen). 1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Transport Sie den Netzstecker. 2. Lösen Sie die Mutter ( 26) und nehmen Sie die Kettenradabdeckung ( 27) ab. Transportieren Sie Ihr Gerät 3.
 • Seite 94: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 95: Reparatur-Service

  Service-Center Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- formationen über die Abwicklung Ihrer Service Deutschland Reklamation. Tel.: 0800 54 35 111 • Ein als defekt erfasstes Produkt können E-Mail: grizzly@lidl.de Sie, nach Rücksprache mit unserem IAN 304288 Kundenservice, unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbons) und der An- Service Österreich...
 • Seite 96: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service- Center (siehe „Service-Center“ Seite 95). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Sollten weitere Ersatzteile erforderlich sein, entnehmen Sie die Teilenummer bitte der Explosionszeichnung.
 • Seite 97: Oversættelse Af Den Originale Ce-Konformitetserklæring

  CE-konformitetserklæring Hermed bekræfter vi, at Hækkeklipper med teleskopskaft / stangsav af serien PHSHE 900 A1 Serienummer 201811000001 - 201811066100 opfylder følgende gældende EF-direktiver i deres respektive gyldige version: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • EN 2005/88/EC • 2011/65/EU* For at sikre overensstemmelsen, blev følgende harmoniserede standarder samt...
 • Seite 98: Traduction De La Déclaration De Conformité Ce Originale

  CE originale Nous certiions par la présente que le Taille-hailles et élagueuse de construction PHSHE 900 A1 Numéro de série 201811000001 - 201811066100 est conforme aux directives UE actuellement en vigueur : 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • EN 2005/88/EC • 2011/65/EU* En vue de garantir la conformité...
 • Seite 99: Vertaling Van De Originele Ce- Conformiteitsverklaring

  Vertaling van de originele CE-conformiteitsverklaring Hiermede bevestigen wij dat de Telescopische heggenschaar/takkenschaar bouwserie PHSHE 900 A1 Serienummer 201811000001 - 201811066100 aan de hierna volgende, van toepassing zijnde EU-richtlijnen 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • EN 2005/88/EC • 2011/65/EU* Om de overeenstemming te waarborgen, werden de hierna volgende, in...
 • Seite 100: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass die Langstielheckenschere Baureihe PHSHE 900 A1 Seriennummer 201811000001 - 201811066100 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2000/14/EG • EN 2005/88/EG • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen...
 • Seite 101: Eksplosionstegning

  Eksplosionstegning · Vue éclatée Explosietekening · Explosionszeichnung PHSHE 900 A1 informativ · informatief informatif 2018-12-10_rev02_TvR...
 • Seite 104 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Tilstand af information Version des informations · Stand van de informatie Stand der Informationen: 11/ 2018 Ident.-No.: 75021206112018-DK/BE/NL IAN 304288...

Inhaltsverzeichnis