Herunterladen Diese Seite drucken

Risker På Grund Av Tillbehör; Risker På Arbetsplatsen; Risker På Grund Av Damm Och Ånga - Parkside PDAP 75 A1 Originalbetriebsanleitung

Druckluft-polier-set
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Om användaren upplever symtom som t.ex.
ihållande eller återkommande obehagskänslor,
besvär, hjärtklappning, smärta, stickningar,
domningar, sveda eller stelhet ska dessa
symtom tas på allvar.
I så fall bör användaren uppsöka en specialist-
läkare.
Risker på grund av tillbehör
Bryt energitillförseln till slipmaskinen för slip-
papper eller poleringsverktyget innan du byter
verktyg eller tillbehör.
Undvik direkt kontakt med verktyget under och
efter användningen, eftersom det kan vara hett
och ha vassa kanter.
Använd endast tillbehör som är avsedda för
slipmaskiner med slippapper och poleringsverk-
tyg och som tillhandahålls av tillverkaren av slip-
maskinen för slippapper och poleringsverktyg.
Kapskivor och kapningsmaskiner får inte an-
vändas.
Kontrollera om tillbehörets maximala driftvarvtal
(polerplattor av tyg, slipband, fiberrondeller
osv.) är högre än maskinens nominella varvtal;
Självhäftande slipskivor måste sättas fast mitt
på fästplattan.
Risker på arbetsplatsen
Orsaker till arbetsplatsrelaterade skador är
framför allt halkning, snubbling och fall. Se
upp för arbetsytor som kan bli hala till följd av
att maskinen används och för snubblingsrisker
på grund av luft- eller hydraulslangar.
De här slipmaskinerna för slippapper eller po-
leringsverktygen ska inte användas i explosiva
miljöer och är inte isolerade mot elektriska
strömkällor.
PDAP 75 A1
Kontrollera att det inte finns några elkablar,
gasledningar osv. som kan leda till risker om de
skadas när maskinen används.
Risker på grund av damm och ånga
Damm och ångor som uppstår när slipmaskiner
för slippapper och poleringsverktyg används
kan orsaka skador på hälsan (som t.ex. cancer,
fosterskador, astma och/eller hudskador); ett
absolut krav är att en riskbedömning görs och
att lämpliga regler och föreskrifter upprättas
och implementeras.
Riskanalysen bör innefatta det damm som upp-
står när maskinen används och det befintliga
damm som kan tänkas virvla upp.
Slipmaskinen för slippapper eller polerings-
verktyget ska användas och underhållas enligt
de rekommendationer som ingår i den här
anvisningen för att hålla andelen fritt virvlande
damm och ånga på lägsta möjliga nivå.
Frånluften ska ledas bort så att så lite damm
som som möjligt virvlar upp i dammiga miljöer.
Om det uppstår damm eller ångor är den vik-
tigaste uppgiften att få dammet eller ångorna
under kontroll på plats.
Alla maskinens inbyggda delar och tillbehör
som är avsedda för att samla upp, suga ut eller
dämpa damm eller ångor ska användas och
underhållas enligt tillverkarens anvisningar.
Förbrukningsmaterial/tillbehör ska väljas, under-
hållas och bytas ut enligt rekommendationerna
i den här anvisningen för att hålla damm och
ångor på en så låg nivå som möjligt.
Använd andningsskyddsutrustning enligt arbets-
givarens instruktioner eller enligt kraven i arbets-
miljöföreskrifterna.
SE
 5

Werbung

Kapitel

Inhaltsverzeichnis
loading