Herunterladen Diese Seite drucken

Powerfix Z29938 Bedienungsanleitung

Digitaler winkelmesser
Vorschau ausblenden

Werbung

A
C
DIGITAL
ANGLE FINDER
Operation and Safety Notes
1
1
2
11
10
4
DIGITAALINEN
KULMAMITTARI
2
11
9
Käyttö- ja turvallisuusohjeet
DIGITAL VINKELMÄTARE
8
7
6
5
4
3
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
B
10
DIGITAL VINKELMÅLER
Betjenings- og sikkerhetshenvisninger
12
DIGITALER WINKELMESSER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
3
Z29938
½
Batteries must not be disposed
eyes and mucous membranes.
Remove the battery compart-
of in the normal domestic
Any parts of the body coming
ment cover
from the in-
10
waste!
into contact with battery acid
strument.
½
Every consumer is legally
should be rinsed off with
Pull the battery carefully out of
obliged to dispose of batteries
copious amounts of water
the battery compartment using
in the proper manner!
and / or a doctor contacted
the red ribbon if necessary.
½
Keep the battery away from
if necessary!
Remove the used battery from
children; do not throw it in the
the battery connector
.
12
Operation
fire, short-circuit it or take it
©
Connect a new 9 V
block
apart.
battery to the battery con-
Inserting / changing
½
Use batteries of the same type
©
nector
(see Fig. B).
12
the battery
only.
When inserting the battery,
½
If the above instructions are
Note: change the battery if you
ensure the correct polarity!
not complied with, the battery
have not used the instrument for
Note: take care to plug the
may discharge itself beyond
any length of time. Batteries dis-
angular contact on the battery
its end voltage. There is a dan-
charge or rust after a certain
connector
into the round
12
ger of leaking. If the battery
amount of time.
contact on the battery, and the
has leaked inside your device,
Note: always switch off the de-
round contact on the battery
you should remove it immedi-
vice before changing the battery.
connector
into the angular
12
ately in order to prevent dam-
contact on the battery.
age to the device!
Place the battery in the battery
½
Avoid contact with the skin,
compartment.
GB/IE
GB/IE
GB/IE
Digitaalinen
tehdä muutoksia. Se voi aiheuttaa
kulmamittari
loukkaantumisia ja / tai tuotteen
vaurioitumisen. Valmistaja ei
©
Johdanto
vastaa virheellisestä käytöstä
johtuneista vahingoista. Tuote ei
Tutustu laitteeseen
ole tarkoitettu ammattimaiseen
ennen ensimmäistä
käyttöön.
käyttöönottoa. Lue sitä
Osien kuvaus
varten tämä käyttöohje ja turvalli-
©
suusohjeet. Käytä laitetta ainoas-
Liikkuva mittausvarsi
1
taan kuvatulla tavalla ja mainitussa
Mittausnivel kiinnitysruuvilla
2
käyttötarkoituksessa. Säilytä käyt-
Ripustussilmukka
3
töohje huolellisesti. Anna kaikki
Libelli pystysuoraan
4
asiakirjat laitteen mukana mah-
mittaukseen
dolliselle uudelle omistajalle.
Libelli vaakasuoraan
5
mittaukseen
Käyttötarkoitus
©
HOLD-painike ("Pito")
6
Tämä tuote soveltuu kohteiden
ON- / OFF -painike
7
vaakasuorien ja pystysuorien mit-
("PÄÄLLE / POIS")
tojen sekä kulmien mittaamiseen.
–painike (näytön valaistus
8
Tuotetta ei saa käyttää muulla kuin
PÄÄLLE / POIS)
kuvatulla tavalla eikä siihen saa
LC-näyttö
9
GB/IE
FI
Näytön valais-
Huomautus: Pidä huoli
©
vasti LC-näytössä
9
.
tuksen kytkentä
on HOLD.
siitä, etteivät paristopistokkeen
LC-näytössä
9
Päälle / Pois
Huomautus: Asetettu kulma
12
langat ja punainen nauha
juutu kiinni.
Paina
-painiketta
8
, kun
näytetään myös silloin LC-
haluat kytkeä näytön valais-
näytössä
9
, kun liikkuvien
Digitaalisen kulma-
©
tuksen päälle.
mittausvarsien
1
asento
mittarin kytkentä
Paina
-painiketta
8
uudel-
muuttuu.
Päälle / Pois
leen, kun haluat sammuttaa
Paina uudelleen HOLD-
Huomautus: Digitaalinen kulma-
näytön valaistuksen.
painiketta
6
. Näytetty arvo
mittari kytkeytyy noin 5 minuutin
LC-näytössä
9
muuttuu nyt
Arvon kestonäyttö
©
kuluttua automaattisesti pois, ellei
liikkuvan mittausvarren
1
Huomautus: Huomioi, että
mitään painiketta paineta eikä
asetuksen mukaisesti.
kulmaa muuteta.
digitaalisen kulmamittarin on tätä
Käyttöesimerkkejä
©
toimintoa varten oltava kytketty
Paina ON / OFF -painiketta
päälle (katso "Digitaalisen
Kulman mittaus
©
7
, kun haluat käynnistää
kulmamittarin kytkentä Päälle /
digitaalisen kulmamittarin.
Pois").
Paina ON / OFF -painiketta
Paina ON / OFF -painiketta
7
, kun haluat käynnistää
7
uudelleen, kun haluat sam-
Paina HOLD-painiketta
6
,
digitaalisen kulmamittarin.
muttaa digitaalisen kulmamit-
kun haluat näyttää ajankoh-
Irrota kiristysruuvi
2
mitta-
tarin.
taisen asetetun kulman jaku-
usniveleltä kiertämällä sitä
vastapäivään
.
FI
FI
©
I leveransen ingår
9
Display
lurar. Håll alltid mindre barn
10
Batterifackslucka
Kontrollera att alla delarna finns
på avstånd. Denna produkt
11
Vattenpass
med i leveransen och att alla
är ingen leksak!
12
Batterikontakt
delar är oskadade.
VARNING!
LIVSFARA!
Batterier är lätta att svälja vil-
©
Tekniska data
1 x digital vinkelmätare
ket innebär livsfara. Uppsök
Skänkellängd:
ca. 415 mm
1 x 9 V
blockbatteri
omedelbart läkare om någon
Mätområde:
0 – 230°
1 x bruksanvisning
svalt ett batteri.
½
Lägsta
Barn och personer med
Allmänna
mätindikering:
0,1°-steg
bristande kunskaper eller
säkerhetsan-
Mättolerans
erfarenhet samt personer med
visningar
vinkel:
± 0,5°
nedsatta fysiska, motoriska
Driftstemperatur: 0 – 50 °C
hinder, handikappade personer
½
Batteri:
1 x 9 V
RISK FÖR
eller barn skall om möjligt inte
blockbatteri (in-
LIVSFARLIGA
använda apparaten utan
går i leveransen)
SKADOR FÖR
uppsikt eller handledning av
Driftstid
SPÄDBARN OCH BARN!
säkerhetsansvarig person. Barn
Batteri:
ca. 50 timmar
Låt inte barn leka med förpack-
skall hållas under uppsikt och
Automatisk
ningsmaterialet. Kvävningsrisk
får absolut inte använda pro-
avstängning:
efter ca. 5 min
föreligger vid hantering av för-
dukten som leksak.
½
packningsmaterialet. Mindre
Utsätt inte produkten för
barn förstår inte farorna som
- extrema temperaturer,
SE
SE
61380_pow_Winkelmesser_LB3.indd 3
D
Digital angle finder
product modifications are not
11
Spirit level
regarded as intended and may
12
Battery connector
Introduction
©
lead to risks such as injuries and
Technical data
©
damages. The manufacturer is not
Familiarise yourself with
liable for any damages caused by
Arm length:
approx.
the product before
any use other than its intended
415 mm
using it for the first time.
purpose. The product is not
Measuring range:
0 – 230°
In addition please refer carefully
intended for commercial use.
Smallest readable
to the operating instructions below
measurement:
0.1°
Description of parts
©
and the safety advice. Use the
increments
product only as described and for
1
Moving measuring arm
Angular
the indicated purpose. Keep these
2
Measuring arm joint with
measurement
instructions in a safe place. If you
tensioning screw
tolerance:
± 0.5°
pass the product on to anyone
3
Suspension eye
Operating
else, please ensure that you also
4
Vertical alignment level
temperature:
0 – 50 °C
pass on all the documentation.
5
Horizontal alignment level
Battery:
1 x 9 V
6
HOLD button
block
Intended use
©
7
ON / OFF button
(included in
This device is suitable for the hor-
8
button (display light
delivery)
izontal and vertical alignment of an
ON / OFF)
Battery life:
approx.
object and for the measurement
9
LC display
50 hours
of angles. Other types of use or
10
Battery compartment cover
GB/IE
GB/IE
Note: take care that the red
Press the ON / OFF button
the LC display
. The word
7
9
ribbon is under the battery.
again to switch the digital
HOLD appears on the LC
Replace the battery compart-
angle gauge off.
display
.
9
ment cover
on the battery
Note: the set angle remains
10
Switching the
compartment.
©
on the LC display
display light
Note: take care that the wires
you alter the position of the
ON / OFF
on the battery connector
moveable measuring arm
12
and the red ribbon do not
Press the
button
to
Press the HOLD button
8
get trapped.
switch the display light on.
again. The value displayed
Press the
button
again
on the LC display
8
Switching the
©
to switch the display light off.
changes again according to
digital angle
adjustment of the moveable
gauge ON / OFF
Hold displayed
©
measuring arm
1
measurement
Note: the digital angle gauge
Examples of use
switches itself off automatically
Note: please note that the digital
©
after approx. 5 min. if no button
angle gauge must be switched
Measuring angles
is pressed or the angle altered
on for this function to work (see
©
within that time.
"Switching the digital angle
Press the ON / OFF button
gauge ON / OFF").
to switch the digital measur-
Press the ON / OFF button
ing gauge on.
7
to switch the digital angle
Press the HOLD button
to
Release the tensioning screw
6
gauge on.
retain the current angle on
on the measuring arm joint
2
GB/IE
GB/IE
©
Toimituksen sisältö
Paristotilan kansi
usein vaarat. Pidä lapset aina
10
Vesivaaka
Tarkista heti pakkauksen purettuasi,
loitolla tuotteesta. Tämä tuote
11
Paristopistoke
että mikään osa ei puutu ja että
ei ole lelu!
12
tuote ja kaikki osat ovat moitteet-
VAROLTUS!
HENGEN-
©
Tekniset tiedot
tomassa kunnossa.
VAARA! Paristojen nieleminen
Mittausvarren pituus: n. 415 mm
voi olla hengenvaarallista.
Mittausalue:
0 – 230°
1 x digitaalinen kulmamittari
Pariston nielleen henkilön on
Pienin mittausnäyttö: 0,1°
1 x 9 V
lohkoparisto
välittömästi mentävä lääkärille.
-asteikko
1 x käyttöohje
½
Lapset tai henkilöt, joilla ei ole
Mittaustoleranssi
kokemusta eikä tietoja tuotteen
Yleiset
kulma:
± 0,5°
käsittelystä tai joiden fyysinen
turvaohjeet
Käyttölämpötila:
0 – 50 °C
tai henkinen kunto on rajoit-
Paristo:
1 x 9 V
tunut, saavat käyttää laitetta
lohkoparisto
½
HENGEN- JA
ainoastaan turvallisuudesta
(ei kuulu toi-
TAPATURMAN-
vastuussa olevan henkilön
mitukseen)
VAARA PIKKU-
valvonnassa tai opastuksella.
Käyttöikä
LAPSILLE JA LAPSILLE!
Lapsia on valvottava, etteivät
Paristo:
n. 50 tuntia
Älä koskaan jätä lapsia pak-
he pääse leikkimään laitteen
Automaattinen
kausmateriaalien läheisyyteen
kanssa.
poiskytkentä:
n. 5 min
ilman valvontaa. Pakkausma-
½
Älä altista laitetta
kuluttua
teriaaleihin liittyy tukehtumis-
- äärimmäisille lämpötiloille,
vaara. Lapset aliarvioivat
- voimakkaille värähtelyille,
FI
FI
FI
Huomautus: Täsmällistä
Irrota liikkuva mittausvarsi
1
-
Voit pystysuoran mittauksen
ja vesivaaka
11
kevyesti toi-
libelliltä
4
lukea, onko ob-
pystysuoraa mittausta varten
sistaan.
jekti ojennettu pystysuoraan.
libellin
4
,
5
ilmakuplan on
Huomautus: Täsmällistä
Kierrä kiristysruuvia
2
niin
oltava tarkalleen keskellä
kauan myötäpäivään
, kun-
pystysuoraa mittausta varten
rajoituslukeman välissä.
nes haluttu vastus on saavu-
libellin
4
ilmakuplan on
Vikojen korjaus
©
tettu.
oltava tarkalleen keskellä
Huomautus: Pidä huoli
rajoituslukeman välissä.
-
Laite sisältää herkkiä elektro-
siitä, että liikkuva mittausvarsi
LC-näyttö
9
näyttää ajan-
nisia komponentteja. Tästä
1
ja vesivaaka
11
voidaan
kohtaisen mitatun kulman.
syystä voi olla mahdollista, että
vielä säätää.
välittömässä läheisyydessä
Vesivaa'an käyttö
©
Aseta digitaalinen kulmamit-
olevat radiolähetinlaitteet häi-
tari kahdelle toisiinsa liittyyvälle
Voit käyttää sekä digitaalista kul-
ritsevät laitetta. Tällaisia voivat
objektille (esim. puupalkki) niin,
mamittaria että vesivaakaa.
olla esim. matkapuhelimet,
että sekä liikkuva mittausvarsi
radiopuhelimet, CB-radiolait-
1
ja vesivaaka
11
ovat koko
Aseta vesivaaka
11
halutulle
teet, radiokaukosäätimet /
pinnallaan objekteilla (katso
tasolle.
muut kaukosäätimet ja mikro-
kuva C).
-
Voit pystysuoran
4
ja vaa-
aaltolaitteet. Mikäli näytössä
Huomautus: Mittausnivelen
kasuoran mittauksen libelliltä
ilmenee vikailmoituksia, poista
2
on tällöin oltava terävässä
5
lukea, onko objekti ojen-
tällaiset laitteet laitteen
kulmassa.
nettu täsmälleen pysty- vai
ympäristöstä.
vaakasuoraan.
FI
FI
FI
- starka vibrationer,
tioner om kontakt inte går att
mängd vatten om personen
- stark mekanisk påverkan,
undvika. Första hjälpen vid:
är vid medvetande. Uppsök
- direkt solljus
- HUDKONTAKT: Rengör
omedelbart läkare.
Risk för skadad produkt före-
angripet ställe omedelbart i
Säkerhetsan-
ligger.
minst 15 minuter med riktig
½
visningar för
Garantin omfattar inte skador
mängd tvål och vatten.
batteri
vilka kan härledas till osak-
Uppsök läkare vid förekom-
½
kunnig hantering, icke beak-
mande hudirritation.
Ta ur batteriet om produkten
tande av bruksanvisning eller
- ÖGONKONTAKT: Spola
inte skall användas under
otillåtet ingrepp av obehörig
angripet öga omedelbart i
längre tid.
½
person samt slitageskador.
minst 15 minuter med riktig
OBSERVERA!
½
Försök inte öppna produkten.
mängd tvål och vatten. Håll
EXPLOSIONS-
Osakkunniga reparationer av
ögat helt öppet med tummen
RISK! Ladda
produkten kan innebära risker
och pekfingret. Uppsök
aldrig batteriet.
½
för användaren. Låt endast
omedelbart läkare.
Kontrollera att polerna är
behörig elektriker reparera
- INANDNING: Säkerställ
korrekt placerade. Detta
produkten.
omedelbart tillräcklig venti-
visas på batterifacket.
½
½
Hantera luftblåsorna i vatten-
lation. Andas in rent syre
Rengör batteri- och produkt-
passen försiktigt. Om luftblåsan
vid andningproblem.
kontakterna noga innan
är skadad, undvik all kontakt
- KONTAKT MED MUN-
batteriet läggs in.
½
med vätskan som befinner sig
HÅLAN: Spola munnen
Ta omedelbart bort ett tomt
i luftblåsan. Följ dessa instruk-
omedelbart med riklig
batteri ur produkten. Risk för
SE
SE
SE
TODDLERS AND SMALL
tual capacities are limited must
Automatic
CHILDREN! Never allow
never be allowed to use the
shut-down:
after approx.
device without supervision or
5 min
children to play unsupervised
instruction by a person respon-
with the packaging material.
Scope of Supply
©
sible for their safety. Children
There is a danger of suffocation
Please check the supplied items
from the packaging material.
must never be allowed to play
immediately after unpacking the
Children frequently underes-
with the device.
½
device to ensure that there is noth-
timate the dangers. Children
Do not expose the device to
ing missing and that the product
should be kept away from the
- extreme temperatures,
and all of its parts are in perfect
product at all times. This is
- strong vibrations,
condition.
not a toy.
- heavy mechanical loads,
WARNING!
DANGER
- direct sunlight.
TO LIFE! Batteries can be
1 x digital protractor
Otherwise there is a danger
1 x 9 V
block battery
swallowed, which may rep-
that the device will be dam-
1 x operating instructions
resent a danger to life. If a
aged.
½
battery has been swallowed,
Please note that the guarantee
General Safety
medical help is required
does not cover damage caused
Information
immediately.
by incorrect handling, non-
½
Children or persons who lack
compliance with the operating
½
DANGER TO LIFE
the knowledge or experience
instructions or interference with
AND ACCIDENT
to use the device or whose
the device by unauthorised
HAZARD FOR
physical, sensory or intellec-
individuals.
GB/IE
GB/IE
GB/IE
by turning it anticlockwise
.
alignment
shows whether
level
,
4
4
Pull the moveable measuring
the object is aligned vertically.
in the middle of the two lines.
arm
and spirit level
Note: for exact vertical
1
11
Troubleshooting
slightly apart.
alignment, the air bubble in
©
even if
Turn the tensioning screw
the spirit level
must be
-
The instrument contains sensi-
9
2
4
clockwise
until it reaches
exactly in the middle of the
tive electronic parts. Radio-
.
the required resistance.
two lines.
transmission devices close to
1
Note: make sure that adjust-
The LC display
indicates
it may therefore interfere with
6
9
ment of the moveable meas-
the actual measured angle.
its operation. Such devices
now
uring arm
and spirit level
include e.g. mobile phones,
9
1
Using the spirit level
is still possible.
©
radiophones, CB radios, radio-
11
Position the digital angle gauge
You can also use the digital angle
controlled remote controls /
.
on two converging objects
gauge as a spirit level.
other remote controls and
(e.g. wooden beams) so that
microwaves. If errors occur in
both the moveable measuring
Place the spirit level
against
the display, remove any such
11
arm
and the spirit level
the surface you wish to check.
sources of interference from
1
11
lie flat on the surfaces (see
-
The spirit levels for vertical
the vicinity of the instrument.
4
Fig. C).
and horizontal
alignment
-
Electrostatic discharge can
7
5
Note: the measuring arm
show whether the surface is
disrupt operation of the in-
joint
must be positioned
exactly vertical or horizontal.
strument. If malfunctions occur,
2
inside the sharp angle.
Note: for exact alignment,
remove the battery for a brief
-
The spirit level for vertical
the air bubble in the spirit
time and then replace it.
GB/IE
GB/IE
GB/IE
- suurelle mekaaniselle kuor-
sen kanssa kosketuksiin, nou-
- KOSKETUS SUUONTE-
mitukselle,
data ehdottomasti seuraavia
LOON: Huuhdo suuontelo
- älä sijoita laitetta välittömään
ohjeita. Ensiapu-toimenpiteet:
välittömästi runsaalla vedellä,
auringonpaisteeseen.
- IHOKOSKETUS: Roiskeet
jos henkilö on tajuissaan.
Laite voi muuten vahingoittua.
iholta on huuhdeltava välit-
Mene välittömästi lääkäriin.
½
Huomaa, että takuu ei korvaa
tömästi vähintään 15 minuutin
väärästä käsittelystä, käyttö-
ajan runsaasti saippuaa ja
Paristojen tur-
ohjeen tietojen noudattamatta
vettä käyttäen. Mikäli ihon
vallisuusohjeet
jättämisestä tai valtuuttamat-
ärsyyntyminen on jatkuvaa,
tomien henkilöiden toimenpi-
hakeudu lääkärin hoitoon.
½
Poista paristo laitteesta, jos
teistä aiheutuvia vikoja.
- SILMÄKOSKETUS: Rois-
sitä ei ole käytetty pitempään
½
Älä koskaan pura laitetta osiin.
keet silmistä on huuhdeltava
aikaan.
Asiantuntemattomasti tehdyt
välittömästi vähintään 15 mi-
½
korjaukset voivat aiheuttaa
nuutin ajan runsaalla vedellä.
käyttäjälle huomattavia vaa-
Pidä silmä huuhdellessa auki
ratilanteita. Anna korjaukset
peukalon ja etusormen avulla.
paristoa uudelleen!
vain ammattiliikkeen tehtäväksi.
Mene välittömästi lääkäriin.
½
Noudata paristoa paikoilleen
½
Älä vaurioita vesivaa'an libel-
- HENGITETTYNÄ: Huo-
asettaessasi napaisuusmerkin-
lejä. Jos libelli on vioittunut,
lehdi välittömästi riittävästä
töjä! Ne näytetään paristoti-
vältä kaikenlainen kosketus
raittiin ilman saannista. Anna
lassa.
libellissä olevan nesteen kans-
hengitysvaikeuksissa puh-
½
Puhdista paristo- ja laitekontakti
sa. Mutta jos kuitenkin joudut
dasta happea.
FI
FI
FI
Jätehuolto
©
-
Elektrostaattiset purkaukset
Vialliset ja käytetyt paristot on
voivat aiheuttaa toimintahäi-
toimitettava kierrätykseen direktii-
riöitä. Poista tällaisten toimin-
Pakkaus on ympäris-
vin 2006 / 66 / EC mukaisesti.
tohäiriöiden esiintyessä paristo
töystävällista materi-
Palauta paristot ja / tai laite tar-
hetkeksi ja aseta se sitten
aalia, jonka voit viedä
jolla olevaan keräyslaitokseen.
takaisin paikoilleen.
paikalliseen kierrätyspisteeseen.
Akkujen väärä
Puhdistus ja hoito
©
hävittäminen
Saat lisätietoa käytettyjen tuottei-
aiheuttaa ympä-
den jätehuoltomahdollisuuksista
Pb
ristövahinkoja!
Puhdista laite vain ulkopuo-
kunnan- tai kaupungintoimistosta.
lelta pehmeällä, kuivalla ja
nukkaantumattomalla liinalla.
Älä heitä käytettyä
Paristoja ei saa hävittää talousjät-
Älä missään tapauksessa
tuotetta talousjätteisiin.
teenä. Ne voivat sisältää myrkylli-
käytä puhdistukseen nesteitä
Toimi ympäristöystä-
siä raskasmetalleja ja ne kuulu-
äläkä mitään puhdistusainetta,
vällisesti toimittamalla se asianmu-
vat ongelmajätekäsittelyyn.
koska tämä vahingoittaa lait-
kaiseen jätehuoltoon. Paikallisesta
Raskasmetallien kemialliset merkit
teen.
kunnan- tai kaupungintoimistosta
ovat seuraavat: Cd = kadmium,
saat lisätietoa kierrätyspisteistä
Hg = elohopea, Pb = lyijy. Toimi-
ja aukioloajoista.
ta tästä syystä vanhat paristot
kunnalliseen keräyspisteeseen.
FI
FI
FI
©
Användning
att batteriet läcker föreligger.
kantiga kontakten i batteri-
½
Batterier får inte kastas i hus-
kontakten
©
Lägga in / byta
hållssoporna.
teriets runda kontakt och den
½
batteri
Varje användare är förpliktad
runda kontakten i batterikon-
att avfallshantera batterier
Obs: Byt batteriet när produkten
takten
12
miljövänligt.
inte har använts under längre tid.
kantiga kontakt.
½
Håll batteriet borta från barn,
Batterier laddar ur resp. rostar
Lägg in batteriet i batterifacket.
kasta dem inte i öppen eld,
efter en viss tid.
Obs: Kontrollera att det röda
kortslut dem inte och försök
Obs: Kontrollera att produkten
bandet ligger under batteriet.
inte öppna batteriet.
är avstängd innan batteriet byts.
Sätt på batterifacksluckan
½
Använd alltid batterier av
på batterifacket igen.
samma typ.
Ta bort batterifacksluckan
Obs: Kontrollera att batteri-
10
½
Om batteriet läcker inne i
från produkten.
kontaktens
produkten, ta ur det omedel-
Dra ut batteriet med det röda
röda bandet inte kommer i
bart för att undvika skador
bandet ur batterifacket.
kläm.
på produkten.
Dra ut den tomma batteriet
½
©
Starta / stänga av
Undvik kontakt med huden,
från batterikontakten
.
12
digital vinkelmätare
ögon och slemhinnor. Spola
Anslut ett nytt 9 V
block-
av med riktig mängd vatten
batteri till batterikontakten
Obs: Den digitala vinkelmätaren
12
om kontakt med batterisyra
(se bild B). Kontrollera att
stänger av automatisk efter ca.
förekommit och uppsök
polerna är korrekt placerade!
5 minuter om ingen knapp trycks
omedelbart läkare.
Obs: Kontrollera att den
eller vinkeln förändras.
SE
SE
SE
½
ately rinse the affected eye
Under no circumstances should
with lots of water for at least
you take the device apart.
15 minutes. Use your thumb
Improper repairs may place
and forefinger to hold the
½
the user in considerable
Remove the battery from the
affected eye open. Go to a
danger. Repairs should only
device if it is not going to be
be carried out by specialist
doctor immediately.
used for a prolonged period.
- INHALATION: Immediately
½
personnel.
½
Do not damage the spirit levels.
get a lot of fresh air. If there
If the spirit level is damaged,
are respiratory problems,
avoid coming into any con-
use pure oxygen.
The battery must never be
- CONTACT WITH THE
tact with the fluid that is in the
recharged!
ORAL CAVITY (MOUTH):
½
spirit level. Should you come
Ensure correct polarity when
into contact with it, you must
Immediately rinse the inside
inserting the battery! This is
observe the following instruc-
of the mouth out with lots of
indicated in the battery com-
tions. First-aid measures with:
water if the person affected
partment.
- SKIN CONTACT: Immedi-
½
is conscious. Go to a doctor
If necessary, clean the battery
ately clean the affected area
immediately.
and device contacts before
with lots of soap and water
inserting the battery.
½
for at least 15 minutes. If the
Remove a spent battery
skin continues to be irritated,
immediately from the device.
go to a doctor.
There is an increased danger
- EYE CONTACT: Immedi-
of leaks!
GB/IE
GB/IE
GB/IE
Cleaning and
must be exactly
©
how to dispose of your worn-out
5
Maintenance
product.
Pb
The device should only be
To help protect the
cleaned on the outside with
environment, please
a soft, dry and lint-free cloth.
dispose of the product
Batteries may not be disposed of
Under no circumstances should
properly when it has reached the
with the usual domestic waste.
you use liquids or detergents,
end of its useful life and not in
They may contain toxic heavy
as these will damage the
the household waste. Information
metals and are subject to haz-
device.
on collection points and their
ardous waste treatment rules and
opening hours can be obtained
regulations. The chemical symbols
Disposal
©
from your local authority.
for heavy metals are as follows:
Cd = cadmium, Hg= mercury, Pb
The packaging is
Faulty or used batteries must be
= lead. That is why you should
made entirely of
recycled in accordance with Di-
dispose of used batteries at a lo-
recyclable materials,
rective 2006 / 66 / EC. Please
cal collection point.
which you may dispose of at
return the batteries and / or the
local recycling facilities.
device to the available collection
EMC
points.
Contact your local refuse dispos-
al authority for more details of
GB/IE
GB/IE
GB/IE
tarvittaessa ennen paristojen
ja limakalvoihin. Huuhtele
varovasti paristotilasta.
paikoilleen asetusta.
paristohapon kanssa koske-
Poista tarvittaessa käytetty
½
Tyhjentyneet paristot on pois-
tuksiin joutuneet kohdat heti
paristo paristopistokkeesta
tettava välittömästi laitteesta.
runsaalla vedellä ja / tai mene
Liitä uusi 9 V
Ne voivat vuotaa paristotilaan!
välittömästi lääkäriin!
paristopistokkeeseen
½
Paristot eivät kuulu talousjät-
kuva B). Tarkista paikoilleen
Käyttöönotto
teisiin!
©
asettaessasi, että napaisuus
½
Jokainen kuluttaja on lain
on oikea!
Pariston paikoilleen
mukaan velvoitettu hävittä-
©
Huomautus: Pidä huoli
asetus / vaihto
mään kaikki paristot määrä-
siitä, että pistät paristopistok-
ystenmukaisesti!
Huomautus: Vaihda paristo,
keen
½
Säilytä paristot lasten ulottu-
ellet käytä laitetta pitempään
pariston pyöreään kontaktiin
VARO! RÄJÄH-
mattomissa. Älä koskaan heitä
aikaan. Paristot tyhjenevät tai
ja paristopistokkeen
DYSVAARA! Älä
niitä tuleen äläkä oikosulje
ruostuvat määrätyn ajan kuluttua.
reän kontaktin pariston kulmik-
koskaan lataa
tai pura niitä!
Huomautus: Tarkista ennen
kaaseen kontaktiin.
½
Käytä vain samantyyppisiä
paristojen vaihtoa, että tuote on
Aseta paristot paristotilaan.
paristoja.
kytketty pois.
Huomautus: Tarkista, että
½
Jos laitteesi paristot ovat
punainen nauha on pariston
päässeet vuotamaan, poista
Poista paristotilan kansi
alla.
10
ne välittömästi, näin vältät
laitteelta.
Aseta paristotilan kansi
laitteen vaurioitumisen!
Vedä paristo tarvittaessa
takaisin paristotilalle.
½
Vältä kosketusta ihoon, silmiin
punaisen nauhan avulla
FI
FI
FI
Digital vinkelmätare
av vinklar. En annan användning
EMC
än den som beskrivits eller en
Inledning
©
förändring av produkten är inte
tillåten och kan förorsaka person-
Gör dig bekant med
skador och / eller skador på pro-
produkten innan du
dukten. Tillverkaren ansvarar inte
använder den. Läs ned-
för skador som förorsakas av icke
anstående säkerhetsanvisningar
ändamålsenlig användning. Denna
och bruksanvisning. Använd endast
produkt är ej lämplig för yrkes-
produkten i enlighet med beskriv-
mässig användning.
ningen och för angivna ändamål.
De olika delarna
©
Förvara denna bruksanvisning på
säker plats. Se till att bruksanvis-
1
Rörlig planskänkel
ningen alltid finns tillgänglig även
2
Mätled med spännskruv
vid vidare användning av tredje
3
Upphängningsögla
man.
4
Doslibell vertikal riktning
5
Doslibell horisontell riktning
Ändamålsenlig
©
6
HOLD-knapp ("Håll")
användning
7
ON / OFF-knapp
Detta verktyg är avsett för hori-
("TILL / FRÅN")
sontell och vertikal positionering
8
av ett objekt, samt för mätning
TILL / FRÅN)
FI
FI
SE
Tryck ON / OFF-knappen
7
Tryck HOLD-knappen
6
för
Lossa spännskruven
12
ansluts till bat-
för att starta den digitala vin-
att visa aktuellt inställd vinkel
mätleden genom att vrida
kelmätaren.
permanent i displayen
9
.
den motsols
Tryck ON / OFF-knappen
7
Indikeringen HOLD visas i
Fäll ut den rörliga planskän-
ansluts till batteriets
igen för att stänga av den
displayen
9
.
keln
digitala vinkelmätaren.
Obs: Den inställda vinkeln
en aning.
visas även i displayen
9
när
Vrid spännskruven
©
Starta / stänga av
den rörliga planskänkelns
1
länge medsols
displaybelysning
position förändras.
motstånd föreligger.
10
Tryck
-knappen
8
för att
Tryck HOLD-knappen
6
igen.
Obs: Kontrollera att den
starta displaybelysningen.
Det visade värdet i displayen
rörliga planskänkeln
Tryck
-knappen
igen för
ändras nu enligt inställning-
vattenpasset
8
9
ledare och det
att stänga av displaybelys-
en för den rörliga planskän-
kan justeras.
12
ningen.
keln
.
Lägg den digitala vinkelmä-
1
taren på två motsvarande
©
Visa värde
©
Användnings-
objekt (t.ex. träbalkar) så att
permanent
exempel
den rörliga planskänkeln
Obs: Observera att den digitala
och vattenpasset
©
Mäta vinklar
vinkelmätaren måste vara på för
helt på objekten (se bild C).
denna funktion (se "Starta / stänga
Tryck ON / OFF-knappen
Obs: Mätleden
7
av digital vinkelmätare").
för att starta den digitala vin-
ligga i spetsig vinkel.
kelmätaren.
SE
SE
SE
Safety
Instructions
for the Battery
CAUTION!
DANGER OF
EXPLOSION!
GB/IE
Environmental
damage through
incorrect disposal
of the batteries!
GB/IE
.
12
lohkoparisto
(katso
12
kulmikkaan kontaktin
12
pyö-
12
10
FI
–knapp (displaybelysning
SE
2
.
1
och vattenpasset
11
2
tills önskat
1
och
fortfarande
11
1
ligger
11
måste
2
SE
29.12.10 09:22

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Powerfix Z29938

  Verwandte Anleitungen für Powerfix Z29938

  Inhaltszusammenfassung für Powerfix Z29938

  • Seite 1 There is an increased danger HAZARD FOR - EYE CONTACT: Immedi- Z29938 of angles. Other types of use or Battery compartment cover physical, sensory or intellec- individuals. of leaks!
  • Seite 2 Digital vinkelmåler Läs av på doslibellen för ver- Obs: Bubblan i doslibellen sådana funktionsstörningar Av miljöskäl: kasta ej la giftiga tungmetaller och skall anden anvendelse end beskrevet –tast (displaybelysning Driftstid Batteri: ca. 50 timer emballagematerialet uden leger med apparatet. passets libeller. Hvis libellen tikal riktning om objektet måste ligga exakt i...