Herunterladen Diese Seite drucken

Service; Garantie; Afvoer - Parkside PHP 500 B2 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Heissklebepistole
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
L et op dat geen vloeistoffen in het apparaat
dringen. Gebruik een zachte doek voor de rei-
niging van de behuizing. Gebruik nooit benzine,
oplos middelen of reinigers die kunststof aantasten.

Service

Q
raten alléén door gekwalificeerd vak-
personeel en alléén met originele on-
derdelen repareren. Op deze wijze wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het appa-
raat behouden blijft.
of de aansluitleiding altijd door de fa-
brikant van het apparaat of door zijn
technische dienst repareren. Op deze
wijze wordt gewaarborgd dat de veiligheid
van het apparaat behouden blijft.

Garantie

Q
U heeft op dit apparaat 3 jaar garantie
vanaf de aankoopdatum. Het apparaat
is met de grootst mogelijke zorg vervaar-
digd en voorafgaand aan de levering
nauwkeurig gecontroleerd. Bewaar a.u.b.
de kassabon als aankoopbewijs. Als u
aanspraak wilt maken op garantie, neem
dan a.u.b. telefonisch contact op met uw
servicefiliaal. Alleen op die manier is een
kostenloze verzending van uw product
gegarandeerd.
De garantie geldt alleen voor materiaal- of fabrica-
gefouten, echter niet voor transportschade, of voor
onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, of voor
beschadigingen aan breekbare delen, bijv. schake-
laars of accu's. Het product is uitsluitend bestemd
voor privé-gebruik en niet voor bedrijfsmatige doel-
einden.
Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling,
bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet
door ons geautoriseerd servicefiliaal zijn uitgevoerd,
Instandhouding en reiniging / Service / Garantie / Afvoer
Laat uw appa-
Laat de steker
vervalt de garantie. Uw wettelijke rechten worden
door deze garantie niet beperkt.
De garantieperiode wordt niet verlengd door de aan-
sprakelijkheid. Dit geldt eveneens voor vervangen
en gerepareerde onderdelen. Schade en gebreken
die mogelijk reeds bij de aankoop aanwezig zijn,
moeten direct na het uitpakken worden gemeld, ui-
terlijk echter twee dagen na de dag van aankoop.
Na verstrijken van de garantieperiode moeten alle
voorkomende reparaties vergoed worden.
NL
Service Nederland
tel.:
0900 0400223
(0,10 eUR/Min.)
e-mail: kompernass@lidl.nl
IAN 89961
Be
Service België
tel.:
070 270 171
(0,15 eUR/Min.)
e-mail: kompernass@lidl.be
IAN 89961

Afvoer

Q
De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke
materialen die u via de plaatselijke
recyclingdiensten kunt afvoeren.
voer elektronische apparaten
niet af via het huisafval!
Conform de Europese richtlijn 2002 / 96 / EC be-
treffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur en omzetting daarvan naar nationaal
recht, moeten oude elektrische apparaten separaat
worden ingezameld en op milieuvriendelijke wijze
worden gerecycled.
Over de afvoermogelijkheden van oude elektrische
apparaten kunt u bij uw gemeente informeren.
NL/BE
15

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Ian 89961