Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PHP 500 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Heissklebepistole
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
HOT GLUE GUN PHP 500 A1
HOT GLUE GUN
Operation and Safety Notes
LIMPISTOL
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
HEISSKLEBEPISTOLE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
KUUMALIIMAPISTOOLI
Käyttö- ja turvaohjeet
LIMPISTOL
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
3

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHP 500 A1

 • Seite 1 HOT GLUE GUN PHP 500 A1 HOT GLUE GUN KUUMALIIMAPISTOOLI Operation and Safety Notes Käyttö- ja turvaohjeet LIMPISTOL LIMPISTOL Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Brugs- og sikkerhedsanvisninger HEISSKLEBEPISTOLE Bedienungs- und Sicherheitshinweise...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ........................Page 6 Features .........................Page 6 Included items .......................Page 6 Technical details ......................Page 7 Safety notes 1. Workplace safety .....................Page 7 2. Electrical safety ......................Page 7 3. Personal safety ......................Page 7 4. Careful handling and use of electrical power tools ..........Page 8 Operation Before first use .......................Page 8 Preparing the tool for use .....................Page 8...
 • Seite 5: Introduction

  Cordless working Observe caution and safety notes! Wear protective gloves! Keep children away from electrical Dispose packaging and appliance in devices! an environmentally-friendly way! Hot glue gun PHP 500 A1 © Features Feed channel © Introduction Check indicator Charger connection...
 • Seite 6: Technical Details

  Introduction / Safety notes © Technical details 2. Electrical safety Nominal voltage: 230 V ~ 50 Hz a) The mains plug on the device must Nominal power: approx. 40 W (500 W) match the mains socket. The plug must Heating up time: approx. 4 min. not be modified in any way.
 • Seite 7: Careful Handling And Use Of Electrical Power Tools

  Safety notes / Operation © Operation To avoid the danger of injury, burning and damage to © Before first use health: DANGER OF BURNS! The glue and the nozzle can reach tempera- Preparing the glue site: ½ tures of 200 °C. Do not touch the Do not use inflammable solvents to clean the nozzle or the glue.
 • Seite 8: Maintenance And Cleaning

  Operation / Maintenance and Cleaning / Service / Warranty parts only. This will ensure that your device Gluing: Press the feed clamp to regulate the flow of remains safe to use. ½ glue as required for your work. WARNING! If the plug or mains lead needs to be replaced, always 1.
 • Seite 9: Disposal

  Description of the device: Hot glue gun PHP 500 A1 Information on options for disposing of electrical appliances after their useful life can be obtained Date of manufacture (DOM): 06 - 2010 from your local or city council.
 • Seite 10 Sisällysluettelo Johdanto Määräystenmukainen käyttö ..................Sivu 12 Varusteet ......................... Sivu 12 Toimituslaajuus ....................... Sivu 12 Tekniset tiedot ......................... Sivu 13 Turvallisuusohjeita 1. Työpaikkaturvallisuus ....................Sivu 13 2. Sähköturvallisuus ....................... Sivu 13 3. Henkilöiden turvallisuus ..................... Sivu 13 4. Tarkkaavainen käsittely ja käyttö sähkölaitteilla ............. Sivu 14 Käyttö...
 • Seite 11: Johdanto

  Laite soveltuu puun, pahvin, pakkausten, PVC-muovin, kokolattiamaton, tiivisteiden, muovin, nahkan, kera- miikan, lasin ja kankaan liimaamiseen toisiinsa sula- 1 kuumaliimapistooli PHP 500 A1 teliimalla. Liimattavan materiaalin täytyy olla puh- 1 latausasema, jossa laitepidin das, kuiva ja rasvaton. Kaikkea muuta käyttöä tai 1 johto laitteen muuttamista pidetään ei-määräystenmukai-...
 • Seite 12: Tekniset Tiedot

  Johdanto / Turvallisuusohjeita © Tekniset tiedot 2. Sähköturvallisuus Nimellisjännite: 230 V ~ 50 Hz a) Laitteen pistokkeen pitää sopia pisto- Nimellisottoteho: n. 40 W (500 W) rasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa Kuumennusaika: n. 4 min. millään tavalla. Älä käytä adapteria Suojausluokka: II / yhdessä...
 • Seite 13: Tarkkaavainen Käsittely Ja Käyttö Sähkölaitteilla

  Turvallisuusohjeita / Käyttö ville. Liiman joutuessa vahingossa ihokontaktiin Ruuvaa haluttu suutin paikalleen ja asenna pidä vauriokohtaa heti kylmän vesisuihkun alla asettelualusta muutaman minuutin ajan. Älä yritä poistaa iholle päässyttä liimaa. © Käyttöönotto 4. Tarkkaavainen käsittely ja Työskentely johdon kanssa: käyttö sähkölaitteilla 1.
 • Seite 14: Huolto Ja Hoito

  Käyttö / Huolto ja hoito / Huolto / Takuu / Hävittäminen Takuu koskee ainoastaan materiaali- ja valmistusvir- Suutinten vaihtaminen: ½ Käytä suojakäsineitä. heitä, ei kuitenkaan kuljetusvaurioita, kuluvia osia tai herkästi vaurioituvien osien, esim. kytkinten tai akkujen vaurioita. Tuote on tarkoitettu ainoastaan Anna laitteen kuumentua n.
 • Seite 15: Yhdenmukaisuus / Valmistaja

  EN60335-2-45 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (2004 / 108 / EC): EN55014, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 Koneen merkki: Kuumaliimapistooli PHP 500 A1 Date of manufacture (DOM): 06 - 2010 Sarjanumero: IAN 54325 Bochum, 30.06.2010 Hans Kompernaß - toimitusjohtaja - Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään jatkokehitämistarkoituksessa.
 • Seite 16 Innehållsförteckning Inledning Avsedd användning ......................Sidan 18 De olika delarna ......................Sidan 18 I leveransen ingår ......................Sidan 18 Anslutning limpistol .......................Sidan 19 Säkerhetsanvisningar 1. Säkerhet på arbetsplatsen ..................Sidan 19 2. Elsäkerhet ........................Sidan 19 3. Personsäkerhet ......................Sidan 19 4. Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg ..........Sidan 20 Handhavande Före första användning ....................Sidan 20 Användning ........................Sidan 20...
 • Seite 17: Inledning

  I leveransen ingår Verktyget är avsett för limning av trä, kartong, för- packningar, PVC, mattor, tätningar, plast, läder, 1 limpistol PHP 500 A1 keramik, glas och fibrer med hjälp av smält lim. 1 laddare med verktygshållare Materialen som skall limmas skall vara rena, torra 1 nätkabel...
 • Seite 18: Anslutning Limpistol

  Inledning / Säkerhetsanvisningar © Anslutning limpistol 2. Elsäkerhet Märkspänning: 230 V ~ 50 Hz a) Apparatkontakten måste passa i utta- Effekt: ca. 40 W (500 W) get. Kontakten får inte modifieras på Uppvärmningstid: ca. 4 minuter något sätt. Använd inte adapterkontak- Skyddsklass: II / ter tillsammans med jordade verktyg.
 • Seite 19: Omsorgsfull Hantering Och Användning Av Elverktyg

  Säkerhetsanvisningar / Handhavande på personer eller djur. Spola omedelbart av Förvärm ev. material som svalnar snabbt, t.ex. med kallt vatten om lim kommer i kontakt med stål, för att förbättra limningen. huden. Försök inte ta bort lim som fastnat på Skruva fast korrekt munstycke och montera huden.
 • Seite 20: Underhåll Och Skötsel

  Handhavande / Underhåll och skötsel / Service / Garanti / Avfallshantering Stänga av apparaten: Endast då kan produkten skickas in ½ Dra ut nätkontakten. fraktfritt. Garantin gäller bara för bara för material- eller fa- Byta munstycke: ½ Använd skyddshandskar. brikationsfel, den täcker inte transportskador, förslit- ningsdelar eller skador på...
 • Seite 21: Konformitetsdeklaration / Tillverkarintyg

  Elektromagnetisk kompatibilitet (2004 / 108 / EC): EN55014, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 Maskinens beteckning: Limpistol PHP 500 A1 Date of manufacture (DOM): 06 - 2010 Serienummer: IAN 54325 Bochum, 30.06.2010 Hans Kompernaß - Verkställande Direktör - Rätt till tekniska ändringar inom ramen för vidareutveckling förbehålles.
 • Seite 22 Indholdsfortegnelse Indledning Bestemmelsesmæssig brug ...................Side 24 Udstyr ..........................Side 24 Leveringsomfang ......................Side 24 Tekniske specifikationer ....................Side 25 Sikkerhedsanvisninger 1. Sikkerhed på arbejdsstedet ..................Side 25 2. Elektrisk sikkerhed .....................Side 25 3. Personlig sikkerhed ....................Side 25 4. Omhu i omgangen med og anvendelsen af elektriske redskaber ......Side 26 Betjening Før ibrugtagningen .......................Side 26 Ibrugtagning ........................Side 26...
 • Seite 23: Indledning

  Apparatet er egnet til limning af træ, karton, embal- lage, PVC, gulvtæppe, pakninger, kunststof, læder, keramik, glas og stof, med smeltelim. Materialet, 1 Limpistol PHP 500 A1 der ønskes limet, skal være rent, tørt og fedtfrit. En- 1 Ladestation med apparatholder hver anden anvendelse eller ændring af værktøjet...
 • Seite 24: Tekniske Specifikationer

  Indledning / Sikkerhedsanvisninger © Tekniske specifikationer 2. Elektrisk sikkerhed Nom. spænding: 230 V ~ 50 Hz a) Apparatets stik skal passe til stikdåsen. Nominelt strømforbrug: ca. 40 W (500 W) Stikket må ikke ændres på nogen Opvarmningstid: ca. 4 min. måde.
 • Seite 25: Omhu I Omgangen Med Og Anvendelsen Af Elektriske Redskaber

  Sikkerhedsanvisninger / Betjening © Betjening Undgå kvæstelses- og brand- fare samt sundhedsrisici: © Før ibrugtagningen FARE FOR FORBRÆNDING! Limen og dysen bliver op til 200 °C Forberede klæbested: ½ varme. Rør ikke ved dysen eller limen. Brug ikke antændelige opløsningsmidler til Lad ikke varm lim komme på...
 • Seite 26: Vedligeholdelse Og Rengøring

  Betjening / Vedligeholdelse og rengøring / Service / Garanti ½ 1. Påfør limen punktformigt. På fleksible ADVARSEL! Udskiftning af stik eller materialer som f.eks. tekstiler påføres limen i ledning skal udføres af fremstilleren zigzaglinjer. eller dennes kundetjeneste. Dermed er 2. Efter påføring af limen trykkes emnerne der der garanti for at maskinens sikkerhed bibeholdes.
 • Seite 27: Bortskaffelse

  De få oplysninger hos de EN55014, lokale myndigheder hvor De bor. EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 Apparatets betegnelse: Limpistol PHP 500 A1 Date of manufacture (DOM): 06 - 2010 Serienummer: IAN 54325 Bochum, 30.06.2010 Hans Kompernaß - Direktør - Der tages forbehold for tekniske ændringer i forbindelse med videreudvikling.
 • Seite 28 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .................Seite 30 Ausstattung ........................Seite 30 Lieferumfang ........................Seite 30 Technische Daten ......................Seite 31 Sicherheitshinweise 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ....................Seite 31 2. Elektrische Sicherheit ....................Seite 31 3. Sicherheit von Personen ...................Seite 31 4. Sorgfältiger Umgang und Gebrauch ..............Seite 32 Bedienung Vor der Inbetriebnahme ....................Seite 32 Inbetriebnahme ......................Seite 32 Wartung und Reinigung...
 • Seite 29: Einleitung

  Das Gerät ist zum Verkleben von Holz, Karton, Ver- packungen, PVC, Teppich, Dichtungen, Kunststoff, Leder, Keramik, Glas und Gewebe, mit Schmelzkleber 1 Heißklebepistole PHP 500 A1 geeignet. Das zu klebende Material muss sauber, 1 Ladestation mit Gerätehalter trocken und fettfrei sein. Jede andere Verwendung 1 Netzkabel oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestim-...
 • Seite 30: Technische Daten

  Einleitung / Sicherheitshinweise © Technische Daten 2. Elektrische Sicherheit Netzspannung: 230 V ~ 50 Hz a) Der Anschlussstecker des Gerätes muss Nennaufnahme: ca. 40 W (500 W) in die Steckdose passen. Der Stecker Aufheizzeit: ca. 4 Min. darf in keiner Weise verändert werden. Schutzklasse: II / Verwenden Sie keine Adapterstecker...
 • Seite 31: Sorgfältiger Umgang Und Gebrauch

  Sicherheitshinweise / Bedienung © Bedienung Unachtsamkeit beim Gebrauch des Gerätes kann zu ernsthaften Verletzungen führen. © Vor der Inbetriebnahme Vermeiden Sie Verletzungs- und Brandgefahr sowie Gesundheitsgefährdungen: Klebestellen vorbereiten: ½ Verwenden Sie keine brennbaren Lösungsmittel VERBRENNUNGSGEFAHR! Der Kleber und die Düse werden zum Reinigen der Klebestellen.
 • Seite 32: Wartung Und Reinigung

  Bedienung / Wartung und Reinigung / Service / Garantie Benzin, Lösungsmittel oder Reiniger, die Kunst- Kleben: Drücken Sie den Vorschubbügel , um den stoff angreifen. Fluss des Klebers den Anforderungen entspre- chend zu regulieren. © Service 1. Tragen Sie den Kleber punktförmig auf. Tragen ½...
 • Seite 33: Entsorgung

  EN55014-2, EN61000-3-2, Kompernaß Service Österreich EN61000-3-3 Tel.: 0820 899 913 (0,20 EUR/Min.) e-mail: support.at@kompernass.com Typ / Gerätebezeichnung: Heißklebepistole PHP 500 A1 Kompernaß Service Switzerland Tel.: 0848 000 525 Herstellungsjahr: 06 - 2010 (max. 0,0807 CHF/Min.) Seriennummer: IAN 54325 e-mail: support.ch@kompernass.com Bochum, 30.06.2010...
 • Seite 34 IAN 54325 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by ORFGEN Marketing Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Tilstand af information · Stand der Informationen: 06 / 2010 Ident.-No.: PHP 500 A1062010-3...