Herunterladen Diese Seite drucken

Elektrische Veiligheid; Veiligheid Van Personen; Zorgvuldige Omgang Met En Gebruik Van Elektrische Apparaten - Parkside PHP 500 B2 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Heissklebepistole
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
met het apparaat of met beperkte
lichamelijke, sensorische of geestige
vermogens mogen het apparaat niet
zonder toezicht of voorafgaande in-
structie door een voor hun veiligheid
verantwoordelijke persoon gebruiken.
Op kinderen dient toezicht te worden gehouden
om te voorkomen dat ze met het apparaat
spelen.
o PGeLet! Dit gereedschap moet bij niet-
gebruik op de beugelstandaard
geplaatst.

2. elektrische veiligheid

a) de netsteker van het apparaat moet
in de contactdoos passen. de steker mag
op geen enkele wijze worden veran-
derd. Gebruik géén adaptersteker in
combinatie met geaarde apparaten.
Ongewijzigde stekers en passende contactdozen
verminderen het risico van elektrische schokken.
b) vermijd lichaamscontact met geaarde
oppervlakken zoals buizen, verwar-
mingen, fornuizen en koelkasten. Er
bestaat een verhoogd risico voor elektrische
schokken wanneer uw lichaam geaard is.
c) Stel het apparaat niet bloot aan regen
en vocht. Het binnendringen van water in
een elektrisch apparaat verhoogt het risico
van elektrische schokken.
d) Gebruik de kabel nooit ondoelmatig,
bijv. om het apparaat te dragen, op
te hangen of om de steker uit de con-
tactdoos te trekken. Houd de kabel
verwijderd van hitte, olie en scherpe
randen. Wanneer de netkabel tijdens het
werken beschadigd of doorgesneden wordt,
dient u de kabel niet aan te raken, maar on-
middellijk de netsteker uit de contactdoos te
trekken. Verwarde of beschadigde kabels ver-
hogen het risico voor elektrische schokken.
e) Gebruik alléén verlengkabels die ook
voor het buitenbereik geschikt zijn
wanneer u met een elektrisch gereed-
schap in de openlucht werkt. Het gebruik
van een voor het buitenbereik geschikte kabel
vermindert het risico van elektrische schokken.

3. veiligheid van personen

a) Wees steeds opmerkzaam, let op wat
u doet en ga met overleg te werk met
een elektrisch gereedschap. Gebruik het
apparaat niet wanneer u moe bent of
worden
onder de invloed van drugs, alcohol of
6
medicijnen staat. Een moment van onacht-
zaamheid tijdens het gebruik van het apparaat
kan tot ernstig letsel leiden.
b) vermijd het gevaar voor letsel, brand
en gezondheidsschade:
GevAAR vooR veRBRANdINGeN! De
lijm en het mondstuk worden tot 200 °C heet.
Vermijd contact met het mondstuk of de lijm.
Waarborg dat de lijm niet op personen of die-
ren terechtkomt. Waanneer de lijm in contact
met de huid komt, dient de plek meteen onder
stromend water te houden. Probeer niet, de
lijm van de huid te verwijderen.
4. Zorgvuldige omgang met
en gebruik van elektrische
apparaten
a) trek de steker uit de contactdoos voor-
dat u apparaatinstellingen uitvoert,
toebehoren vervangt of het apparaat
weglegt. Hierdoor voorkomt u dat het appa-
raat abusievelijk ingeschakeld wordt.
b) Bewaar niet-gebruikte elektrische ge-
reedschappen buiten het bereik van
kinderen. Laat géén personen met het
apparaat werken die niet vertrouwd
zijn met het apparaat of die deze aan-
wijzingen niet hebben gelezen. Elektri-
sche gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer
ze door onervaren personen worden gebruikt.
Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u
het wegruimt. Het hete mondstuk kan schade
veroorzaken.
c) onderhoud het apparaat zorgvuldig.
Controleer of bewegende apparaat-
Veiligheidsinstructies
NL/BE
13

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Inhalte für Parkside PHP 500 B2

Diese Anleitung auch für:

Ian 89961