Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside 282405 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CROSS LINE LASER PKLL 7 A1
CROSS LINE LASER
Operating instructions
KREUZLINIENLASER
Bedienungsanleitung
IAN 282405
KRUISLIJNENLASER
Gebruiksaanwijzing

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside 282405

 • Seite 1 CROSS LINE LASER PKLL 7 A1 CROSS LINE LASER KRUISLIJNENLASER Operating instructions Gebruiksaanwijzing KREUZLINIENLASER Bedienungsanleitung IAN 282405...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Contents Introduction ........2 Intended use ......... . .2 Description of components .
 • Seite 5: Introduction

  CROSS LINE LASER PKLL 7 A1 Introduction Congratulations on the purchase of your new appliance. You have selected a high-quality product. The operating instructions are part of this product. They contain important information on safety, usage and disposal. Before using the product, familiarise yourself with all operating and safety instructions.
 • Seite 6: Description Of Components

  Description of components LED levelling Red: levelling off Green: levelling on ON/OFF switch / transport lock Battery compartment (rear) 1/4” tripod thread (bottom) Laser aperture 1/4” screw Locking screw Clamp Fixing screw Package contents The appliance is supplied with the following components as standard: Cross line laser Clamp 2 x 1.5 V AA batteries...
 • Seite 7: Technical Data

  Technical data Minimum working range Levelling precision: at 0° : ± 0.8 mm/m at ± 4° : ± 1.0 mm/m Self-levelling range (typical): ± 4° Levelling time (typical): approx. 6 seconds Operating temperature: +5°C to 35°C Relative humidity max.: ≤ 90% Laser category: Wavelength (λ): 637 nm...
 • Seite 8: Safety Instructions

  Safety instructions ■ Do not work with the measuring tool in areas subject to the risk of explosions, or in areas where flammable liquids, gases or dusts are located. The appliance can create sparks which may ignite dust or fumes. ■...
 • Seite 9 ■ Do not use the appliance near cardiac pacemakers. The inside of the measuring tool creates a field that could impair the func- tioning of a cardiac pacemaker. ■ Keep the measuring tool away from magnetic data media and magnetically sensitive devices. The effect of the magnet may cause irreversible data loss.
 • Seite 10: Risk Of Injury If Batteries Are Handled Incorrectly

  Risk of injury if batteries are handled incorrectly ■ Keep batteries out of the reach of children. Children might put batteries into their mouth and swallow them. If a battery has been swallowed, seek medical assistance immediately. ■ Do not throw batteries into a fire. Never subject batteries to high temperatures.
 • Seite 11: Operation

  Operation Inserting/replacing the batteries ♦ Open the battery compartment ♦ Insert the batteries. Ensure correct polarity as shown on the diagram inside the battery compartment. ♦ Close the battery compartment NOTE ► With a low battery level, the LED flashes red. Always replace all batteries together.
 • Seite 12: Automatic Levelling

  Automatic levelling ■ Place the appliance on a firm horizontal surface to work with auto- matic levelling or fasten it onto a tripod via the 1/4” thread ■ After switching on, the automatic levelling system automatically compensates for irregularities within the self-levelling range of ±...
 • Seite 13: Working Procedures

  Working procedures ■ Use only the centre of the laser line to make your marking. The width of the laser line changes with the distance. Working with the clamp With the help of the clamp you can attach the measuring tool to various items, e.g.
 • Seite 14: Maintenance And Cleaning

  Maintenance and cleaning ■ The appliance is maintenance-free. CAUTION! ■ NEVER submerse the appliance in water or other liquids. Do not allow any moisture to penetrate into the appliance during cleaning. ■ Keep the appliance clean to ensure fault-free operation. ■...
 • Seite 15: Storage

  Storage If you decide not to use the appliance for a long period, remove the batteries and store them in a clean, dry place away from direct sunlight. Disposal Disposal of the appliance The packaging is made from environmentally friendly material and can be disposed of at your local recycling plant.
 • Seite 16: Kompernass Handels Gmbh Warranty

  Kompernass Handels GmbH warranty Dear Customer, This appliance has a 3-year warranty valid from the date of purchase. If this product has any faults, you, the buyer, have certain statutory rights. Your statutory rights are not restricted in any way by the war- ranty described below.
 • Seite 17 Scope of the warranty This appliance has been manufactured in accordance with strict qual- ity guidelines and inspected meticulously prior to delivery. The warranty covers material faults or production faults. The warranty does not extend to product parts subject to normal wear and tear or fragile parts such as switches, batteries, baking moulds or parts made of glass.
 • Seite 18: Service

  NOTE ► For Parkside and Florabest tools, please send us only the defec- tive item without the accessories (e.g. battery, storage case, assembly tools, etc.). You can download these instructions along with many other manuals, product videos and software on www.lidl-service.com.
 • Seite 19 │ GB │ IE │ NI ■ 16    PKLL 7 A1...
 • Seite 20 Inhoud Inleiding ........18 Gebruik in overeenstemming met bestemming .
 • Seite 21: Inleiding

  KRUISLIJNENLASER 7 A1 Inleiding Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe apparaat. U hebt hiermee gekozen voor een hoogwaardig product. De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van dit pro- duct. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en afvoer. Lees alle bedienings- en veiligheidsaanwijzingen voordat u het product in gebruik neemt.
 • Seite 22: Beschrijving Van Onderdelen

  Beschrijving van onderdelen Nivellerings-LED rood: nivellering uit groen: nivellering aan Aan-/uitknop / transportbeveiliging Batterijvak (achterkant) 1/4" statiefschroefaansluiting (onderkant) Laservenster 1/4" schroef Borgschroef Klem Bevestigingsschroef Inhoud van het pakket Het apparaat wordt standaard met de volgende componenten geleverd: Kruislijnenlaser Klem 2 x 1,5 V batterijen type AA Gebruiksaanwijzing WAARSCHUWING! ■...
 • Seite 23: Technische Gegevens

  Technische gegevens Werkbereik minstens Nivelleernauwkeurigheid: bij 0° : ± 0,8 mm/m bij ± 4° : ± 1,0 mm/m Zelfnivelleerbereik standaard: ± 4° Nivelleertijd standaard: ca. 6 seconden Bedrijfstemperatuur: +5°C - 35°C Maximale relatieve luchtvochtigheid: ≤ 90 % Laserklasse: Golflengte (λ): 637 nm Maximaal vermogen P-max: <...
 • Seite 24: Veiligheidsvoorschriften

  Veiligheidsvoorschriften ■ Gebruik het meetinstrument niet in een omgeving waar explo- siegevaar bestaat, waar zich brandbare vloeistoffen of gassen bevinden of ontbrandbaar stof. In het apparaat kunnen vonken worden geproduceerd, die het stof of de dampen kunnen doen ontbranden. ■ Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, mits ze onder...
 • Seite 25 ■ Houd het meetinstrument uit de buurt van pacemakers. Door de magneet in het meetinstrument wordt een veld opgewekt dat de werking van pacemakers kan beïnvloeden. ■ Houd het meetinstrument uit de buurt van magnetische ge- gevensdragers en apparaten die gevoelig zijn voor magnetisme. De werking van de magneet kan onherstelbaar gegevensverlies veroorzaken.
 • Seite 26: Letselgevaar Door Verkeerde Omgang Met Batterijen

  ■ Richt de laserstraal nooit op reflecterende vlakken, personen of dieren. Kortstondig visueel contact met de laserstraal kan al oogletsel veroorzaken. Letselgevaar door verkeerde omgang met batterijen! ■ Batterijen mogen niet in kinderhanden terechtkomen. Kinderen kunnen batterijen in de mond stoppen en inslikken. Indien een batterij is ingeslikt, moet onmiddellijk medische hulp worden gezocht.
 • Seite 27: Ingebruikname

  Ingebruikname Batterijen plaatsen/vervangen ♦ Open het batterijvak ♦ Plaats de batterijen. Let op de juiste stand van de polen, overeenkomstig de aanduiding aan de binnenkant van het batterijvak. ♦ Sluit het batterijvak OPMERKING ► Met een lage batterij, de LED knippert rood.Vervang altijd alle batterijen tegelijk.
 • Seite 28: Automatische Nivellering

  Automatische nivellering ■ Om met de automatische nivellering te werken plaatst u het appa- raat op een horizontale, vaste ondergrond of bevestigt u het met de 1/4" statiefschroefaansluiting op een statief. ■ Na inschakeling corrigeert de automatische nivellering oneffen- heden binnen het zelfnivelleerbereik van ±4° automatisch. De nivellering is voltooid zodra de laserlijnen niet meer bewegen en de LED groen brandt.
 • Seite 29: Werkinstructies

  Werkinstructies ■ Gebruik altijd alleen het midden van de laserlijn voor het mar- keren. De breedte van de laserlijn verandert met de afstand. Werken met de klem Met behulp van de klem kunt u het meetinstrument op uiteenlo- pende voorwerpen bevestigen, bijv. op verticale resp. horizontale panelen of buizen.
 • Seite 30: Onderhoud En Reiniging

  Onderhoud en reiniging ■ Het apparaat is onderhoudsvrij. LET OP! ■ Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloei- stoffen. Bij het reinigen mag er geen vocht in het apparaat binnendringen. ■ Houd het apparaat schoon om er goed en betrouwbaar mee te kunnen werken.
 • Seite 31: Opbergen

  Opbergen Verwijder de batterijen en berg het apparaat op een schone, droge plaats zonder direct zonlicht op als u het apparaat langere tijd niet gebruikt. Afvoeren Apparaat afvoeren De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke materialen, die u via de plaatselijke recyclepunten kunt afvoeren. Deponeer elektrisch gereedschap niet bij het huisvuil! Conform de Europese richtlijn 2012/19/EU moet afgedankt elek-...
 • Seite 32: Garantie Van Kompernaß Handels Gmbh

  Garantie van Kompernaß Handels GmbH Geachte klant, U hebt op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. In geval van ge breken in dit product hebt u wettelijke rechten tegenover de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna beschreven garantie niet beperkt.
 • Seite 33 Garantieomvang Het apparaat is op basis van strenge kwaliteitsnormen met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd. De garantie geldt voor materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie geldt niet voor productonderdelen die blootstaan aan normale slij- tage en derhalve als aan slijtage onderhevige onderdelen kunnen worden aangemerkt, of voor beschadigingen aan breekbare onder- delen, bijv.
 • Seite 34 (kassabon) bij en vermeld waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden. OPMERKING ► Bij gereedschap van Parkside en Florabest: retourneer a.u.b. uitsluitend het defecte artikel zonder accessoires (bijv. accu, opbergkoffer, montagegereedschap, enz.). Op www.lidl-service.com kunt u deze en vele andere handboeken, productvideo’s en software...
 • Seite 35: Service

  Tel.: 0900 0400223 (0,10 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.nl Service België Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.be IAN 282405 Importeur Let op: het volgende adres is geen serviceadres. Neem eerst contact op met het opgegeven serviceadres. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21...
 • Seite 36 Inhaltsverzeichnis Einleitung ........34 Bestimmungsgemäßer Gebrauch ......34 Teilebeschreibung .
 • Seite 37: Einleitung

  KREUZLINIENLASER PKLL 7 A1 Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.
 • Seite 38: Teilebeschreibung

  Teilebeschreibung LED Nivellierung rot: Nivellierung aus grün: Nivellierung ein EIN-/AUS-Schalter / Transportsicherung Batteriefach (Rückseite) 1/4” - Stativgewinde (Unterseite) Laseraustrittsöffnung 1/4” - Schraube Feststellschraube Klemme Befestigungsschraube Lieferumfang Das Gerät wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert: Kreuzlinienlaser Klemme 2 x 1,5 V Batterien Typ AA Bedienungsanleitung WARNUNG! ■...
 • Seite 39: Technische Daten

  Technische Daten Arbeitsbereich mindestens : 7 m Nivelliergenauigkeit: bei 0° : ± 0,8 mm/m bei ± 4° : ± 1,0 mm/m Selbstnivellierbereich typisch: ± 4° Nivellierzeit typisch: ca. 6 Sekunden Betriebstemperatur: +5°C - 35°C Relative Luftfeuchte max.: ≤ 90 % Laserklasse: Wellenlänge (λ): 637 nm...
 • Seite 40: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise ■ Arbeiten Sie mit dem Messwerkzeug nicht in explosionsgefähr- deter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Im Gerät können Funken erzeugt werden, die den Staub oder die Dämpfe entzünden. ■ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs...
 • Seite 41 ■ Bringen Sie das Messwerkzeug nicht in die Nähe von Herz- schrittmachern. Durch den Magnet im Inneren des Messwerk- zeugs wird ein Feld erzeugt, das die Funktion von Herzschrittma- chern beeinträchtigen kann. ■ Halten Sie das Messwerkzeug fern von magnetischen Datenträ- gern und magnetisch empfindlichen Geräten.
 • Seite 42: Verletzungsgefahr Durch Falschen Umgang Mit Batterien

  ■ Richten Sie den Laserstrahl niemals auf reflektierende Flächen, Personen oder Tiere. Bereits ein kurzer Sichtkontakt mit dem Laserstrahl kann zu Augenschäden führen. Verletzungsgefahr durch falschen Umgang mit Batterien ■ Batterien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder könnten Batterien in den Mund nehmen und verschlucken. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
 • Seite 43: Inbetriebnahme

  Inbetriebnahme Batterien einsetzen/wechseln ♦ Öffnen Sie das Batteriefach ♦ Setzen Sie die Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung entsprechend der Darstellung auf der Innenseite des Batteriefachs. ♦ Schließen Sie das Batteriefach HINWEIS ► Bei geringem Batteriezustand blinkt die LED rot.
 • Seite 44: Nivellierautomatik

  Nivellierautomatik ■ Um mit der Nivellierautomatik zu arbeiten, stellen Sie das Gerät auf eine waagrechte, feste Unterlage, oder befestigen Sie es mit dem 1/4”- Stativgewinde auf einem Stativ. ■ Nach dem Einschalten gleicht die Nivellierautomatik Unebenhei- ten innerhalb des Selbstnivellierbereiches von ±4° automatisch aus.
 • Seite 45: Arbeitshinweise

  Arbeitshinweise ■ Verwenden Sie immer nur die Mitte der Laserlinie zum Markie- ren. Die Breite der Laserlinie ändert sich mit der Entfernung. Arbeiten mit der Klemme Mithilfe der Klemme können Sie das Messwerkzeug an verschie- denartigen Gegenständen befestigen, z. B. an senkrechten bzw. waagrechten Brettern oder Rohren.
 • Seite 46: Wartung Und Reinigung

  Wartung und Reinigung ■ Das Gerät arbeitet wartungsfrei. ACHTUNG! ■ Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Beim Reinigen darf keine Feuchtigkeit in das Gerät dringen. ■ Halten Sie das Gerät sauber, um gut und sicher zu arbeiten. ■...
 • Seite 47: Lagerung

  Lagerung Sollten Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, entnehmen Sie die Batterien und lagern Sie es an einem sauberen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung. Entsorgung Gerät entsorgen Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Gemäß...
 • Seite 48: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Garantie der Kompernaß Handels GmbH Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäu- fer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht einge- schränkt.
 • Seite 49 Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produ- ziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnut- zung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen wer- den können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z.
 • Seite 50 Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden. HINWEIS ► Bei Parkside und Florabest Werkzeugen senden Sie bitte ausschließlich den defekten Artikel ohne Zubehör (z. B. Akku, Aufbewahrungskoffer, Montagewerkzeuge, etc) ein. Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software...
 • Seite 51: Service

  Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 282405 Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21...
 • Seite 52 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update ·Stand van de informatie Stand der Informationen: 11 / 2016 · Ident.-No.: PKLL7A1-112016-1 IAN 282405...

Diese Anleitung auch für:

Pkll 7 a1