Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PKLL 7 A1 Bedienungsanleitung

Kreuzlinienlaser
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CROSS LINE LASER PKLL 7 A1
CROSS LINE LASER
Operating instructions
NIVEAU LASER EN CROIX
Mode d'emploi
KREUZLINIENLASER
Bedienungsanleitung
IAN 270767
KRYDSLINJELASER
Betjeningsvejledning
KRUISLIJNENLASER
Gebruiksaanwijzing

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PKLL 7 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PKLL 7 A1

 • Seite 1 CROSS LINE LASER PKLL 7 A1 CROSS LINE LASER KRYDSLINJELASER Operating instructions Betjeningsvejledning NIVEAU LASER EN CROIX KRUISLIJNENLASER Mode d‘emploi Gebruiksaanwijzing KREUZLINIENLASER Bedienungsanleitung IAN 270767...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle appara- tets funktioner. Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importer ........14 PKLL 7 A1...
 • Seite 5: Introduction

  CROSS LINE LASER PKLL 7 A1 Introduction Congratulations on the purchase of your new appliance. You have selected a high-quality product. The operating instructions are part of this product. They contain important information on safety, usage and disposal. Before using the product, familiarise yourself with all operating and safety instructions.
 • Seite 6: Description Of Components

  Check the package for completeness and for signs of visible damage. ► If the delivery is incomplete or damage has occurred as a result of defective packaging or during transport, contact the Service hotline (see chapter entitled Service). PKLL 7 A1...
 • Seite 7: Technical Data

  Tripod adapter: 1/4" Batteries: 2 x 1.5 V AA batteries Weight (appliance): 220 g Dimensions (appliance): approx. 85 x 65 x 65 cm 1) The working range can be reduced due to unfavourable environ- mental conditions (e.g. direct sunlight). PKLL 7 A1...
 • Seite 8: Safety Instructions

  ■ Switch the appliance off before transporting it. When switched off, the pendulum unit is locked as it could otherwise be damaged by strong movements. PKLL 7 A1...
 • Seite 9 ■ Never aim the laser beam at reflective surfaces, people or animals. Even brief visual contact with a laser beam can result in eye injuries. PKLL 7 A1...
 • Seite 10: Risk Of Injury If Batteries Are Handled Incorrectly

  If the liquid comes into contact with your eyes, rinse thoroughly with water, do not rub and consult a doctor immediately. ■ The chapter entitled Inserting/replacing the batteries describes how to correctly insert and remove batteries. PKLL 7 A1...
 • Seite 11: Operation

  Immediately after switching on, the appliance emits two laser lines from the laser aperture ♦ To turn on the appliance, move the ON/OFF switch into the position. The pendulum unit is locked when the appliance is switched off. PKLL 7 A1...
 • Seite 12: Automatic Levelling

  LED levelling. Immediately after switching on, the appliance emits two laser lines from the laser aperture which are not levelled. When you are working without automatic levelling, this is always indicated by the red LED PKLL 7 A1...
 • Seite 13: Working Procedures

  ♦ Retighten the locking screw Working with a tripod A tripod offers a stable, height-adjustable support for taking measure- ments. ♦ Place the measuring tool with the tripod thread on the 1/4” screw of the tripod. PKLL 7 A1...
 • Seite 14: Maintenance And Cleaning

  The appliance should only be opened for repairs by a qualified technician. ■ Have your measuring tool serviced by a qualified technician using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the measuring tool is maintained. PKLL 7 A1...
 • Seite 15: Storage

  This obligation is intended to ensure that batteries are disposed of in an environmentally responsible manner. Dispose of batteries only when they are fully discharged. PKLL 7 A1...
 • Seite 16: Warranty

  Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking, but no later than two days after the date of purchase. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to charge. PKLL 7 A1...
 • Seite 17: Service

  Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 270767 Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: kompernass@lidl.ie IAN 270767 Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PKLL 7 A1...
 • Seite 18 Importør ........28 PKLL 7 A1...
 • Seite 19: Indledning

  KRYDSLINJELASER PKLL 7 A1 Indledning Tillykke med købet af dit nye produkt. Du har valgt et produkt af høj kvalitet. Betjeningsvejledningen er en del af dette produkt. Den indeholder vigtige informationer om sikkerhed, anvendelse og bortskaffelse. Du bør sætte dig ind i alle produktets betjenings- og sikkerhedsanvisninger før brug.
 • Seite 20: Komponentbeskrivelse

  Kontrollér, at alle dele er leveret med, og at de ikke har synlige skader. ► Hvis der mangler dele, eller hvis nogle af delene er defekte på grund af mangelfuld emballage eller på grund af transporten, bedes du henvende dig til service-hotline (se kapitlet Service). PKLL 7 A1...
 • Seite 21: Tekniske Data

  Stativholder: 1/4“ Batterier: 2 x 1,5 V , af typen AA Vægt produkt: 220 g Mål produkt: ca. 85 x 65 x 65 cm 1) Arbejdsområdet kan reduceres på grund af uheldige omgivelses- forhold (f.eks. direkte sollys). PKLL 7 A1...
 • Seite 22: Sikkerhedsanvisninger

  Sammenlign laserlinjen med en kendt vandret eller lodret referen- celinje til kontrol, hvis produktet har været udsat for et kraftigt stød eller er faldet ned. ■ Sluk måleværktøjet, før det transporteres. Når produktet sluk- kes, låses pendulenheden, som ellers kan beskadiges ved kraftige bevægelser. PKLL 7 A1...
 • Seite 23 Hvis du kigger ind i laserstrålen med optiske instrumenter (f.eks. lup, forstørrelsesglas og lign.), er der risiko for øjen- skader. ► Forsigtig! Hvis der bruges andre metoder end betjenings- eller justeringsenhederne, der er nævnt her, kan det føre til farlig strålingspåvirkning. PKLL 7 A1...
 • Seite 24: Fare For Personskader Ved Forkert Omgang Med Batterier

  Skyl med rigeligt vand ved hudkontakt. Skyl grundigt med vand, hvis væsken kommer i øjnene, og lad være med at gnide i dem. Søg omgående lægehjælp. ■ Du kan læse om indsætning og udtagning af batterierne i kapitlet Indsætning/udskiftning af batterier. PKLL 7 A1...
 • Seite 25: Første Brug

  For at tænde for produktet stilles TÆND-/SLUK-knappen på stillingen . Produktet sender omgående to laserlinjer ud af laserudgangsåbningen , når der tændes for det. ♦ For at slukke for produktet stilles TÆND-/SLUK-knappen på stillingen . Når der slukkes for produktet, låses pendulen- heden. PKLL 7 A1...
 • Seite 26: Nivelleringsautomatik

  ♦ Tryk på knappen til LED-nivelleringen. Når der tændes for produktet, sender det omgående to laserlinjer ud af laserud- løbsåbningen , som ikke er nivelleret. Arbejde uden nivel- leringsautomatik vises hele tiden med den røde LED PKLL 7 A1...
 • Seite 27: Arbejdsanvisninger

  Justér klemmen groft, før du tænder for produktet. ♦ Løsn fikseringsskruen og bevæg produktet vandret i den ønskede højde. ♦ Skru fikseringsskruen fast igen. Arbejde med stativ Stativet giver et stabilt, højdeindstilleligt måleunderlag. ♦ Sæt måleværktøjet på stativets 1/4"-gevind med stativgevindet PKLL 7 A1...
 • Seite 28: Vedligeholdelse Og Rengøring

  Tryk ikke alt for hårdt! ADVARSEL! ■ Produktet må kun åbnes af en kvalificeret reparatør til reparationsformål. ■ Lad kun en kvalificeret reparatør reparere produktet og kun med originale reservedele. Derved garanteres det, at måleværktøjets sikkerhed bevares. PKLL 7 A1...
 • Seite 29: Opbevaring

  Batterier må ikke smides ud sammen med husholdnings- affaldet. Alle forbrugere har pligt til at samle batterierne sammen og aflevere dem på et kommunalt indsamlingssted eller i en forretning. Denne forpligtelse betyder, at batterierne kan bortskaffes på en miljøvenlig måde. Aflever kun afladede batterier. PKLL 7 A1...
 • Seite 30: Garanti

  Skader og mangler, som eventuelt forefindes allerede ved køb, skal straks anmeldes efter udpakning og senest to dage efter købsdatoen. Når garantiperioden er udløbet, er reparation af skader betalings- pligtig. PKLL 7 A1...
 • Seite 31: Service

  Service Service Danmark Tel.: 32 710005 E-Mail: kompernass@lidl.dk IAN 270767 Importør KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PKLL 7 A1...
 • Seite 32 Service ........42 Importateur ........42 PKLL 7 A1...
 • Seite 33: Introduction

  NIVEAU LASER EN CROIX PKLL 7 A1 Introduction Félicitations pour l'achat de votre nouvel appareil. Vous venez ainsi d'opter pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie de ce produit. Il contient des remarques importantes concernant la sécurité, l'usage et la mise au rebut.
 • Seite 34: Description Des Pièces

  Vérifiez si la livraison est au complet et ne présente aucun dégât apparent. ► En cas de livraison incomplète ou de dommages résultant d'un emballage défectueux ou du transport, veuillez vous adresser à la hotline du service après-vente (voir le chapitre Service après-vente). PKLL 7 A1...
 • Seite 35: Caractéristiques Techniques

  , type AA Poids de l'appareil : 220 g Dimensions de l'appareil : env. 85 x 65 x 65 cm 1) Le périmètre de travail peut être restreint par des conditions environnantes défavorables (par ex. rayonnement direct du soleil). PKLL 7 A1...
 • Seite 36: Consignes De Sécurité

  Les détériorations de l'outil de mesure risquent d'en perturber la précision. Suite à un choc ou à une chute brutale, comparez la ligne laser dans un souci de contrôle avec une ligne de référence horizontale ou verticale. PKLL 7 A1...
 • Seite 37 L'action de l'aimant peut entrainer des pertes de données irréversibles. AVERTISSEMENT! Protégez-vous du rayonne- ment laser ! ■ Ne regardez pas dans le faisceau laser, ni dans l'ouverture de sortie du rayon PKLL 7 A1...
 • Seite 38: Risque D'accident Suite À Un Maniement Incorrect Des Piles

  L'acide qui s'échappe d'une pile peut entraîner des irritations cutanées. En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau et consulter immédiatement un médecin. PKLL 7 A1...
 • Seite 39: Mise En Service

  . Une fois allumé, l'appareil envoie immédiatement deux lignes laser à partir de l'orifice de sortie du laser ♦ Pour éteindre l'appareil, poussez l'interrupteur MARCHE/ ARRÊT en position . L'unité pendulaire est verrouillée lors de l'extinction. PKLL 7 A1...
 • Seite 40: Système De Nivellement Automatique

  à partir de l'orifice de sortie du laser , qui ne sont pas mises à niveau . Le travail sans système automatique de nivellement est toujours indiqué par la LED rouge. PKLL 7 A1...
 • Seite 41: Consignes De Travail

  ♦ Revissez bien la vis de blocage Travailler avec le trépied Un trépied offre un support de mesure à la fois stable et réglable en hauteur. ♦ Placez l'appareil avec le taraudage sur le filetage 1/4“du trépied. PKLL 7 A1...
 • Seite 42: Entretien Et Nettoyage

  L'instrument doit être uniquement ouvert par du personnel spécialisé à des fins de réparation. ■ Faites réparer l'outil uniquement par du personnel qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange d'origine. Cela assure le maintien de la sécurité de l'outil de mesure. PKLL 7 A1...
 • Seite 43: Entreposage

  Chaque consommateur est légalement tenu de remettre les piles à un point de collecte de sa commune/son quartier ou dans le commerce. Cette obligation a pour objectif d'assurer l'élimination écologique des piles. Veuillez remettre les piles uniquement à l'état déchargé. PKLL 7 A1...
 • Seite 44: Garantie

  Cette disposition s'applique également aux pièces remplacées ou réparées. Signaler sans attendre toute anomalie éventuelle sur le matériel au moment du déballage et au plus tard deux jours après la date d'achat. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l'objet d'une facturation. PKLL 7 A1...
 • Seite 45: Service

  Service Service France Tel.: 0800 919270 E-Mail: kompernass@lidl.fr IAN 270767 Service Belgique Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.be IAN 270767 Importateur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PKLL 7 A1...
 • Seite 46 Importeur ........56 PKLL 7 A1...
 • Seite 47: Inleiding

  De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit gebruik in strijd met de bestemming. Het apparaat is niet bestemd voor bedrijfsmatig of commercieel gebruik. PKLL 7 A1...
 • Seite 48: Beschrijving Van Onderdelen

  Controleer of het pakket compleet is en of er sprake is van zichtbare schade. ► Neem contact op met de Service-Hotline (zie het hoofdstuk Service) als het pakket niet compleet is, of indien er sprake is van schade door gebrekkige verpakking of transport. PKLL 7 A1...
 • Seite 49: Technische Gegevens

  < 1 mW Statiefbevestiging: 1/4" Batterijen: 2 x 1,5 V , type AA Gewicht apparaat: 220 g Afmetingen apparaat: ca. 85 x 65 x 65 cm 1) Het werkbereik kan door ongunstige omgevingsomstandigheden (bijv. rechtstreeks zonlicht) kleiner worden. PKLL 7 A1...
 • Seite 50: Veiligheidsvoorschriften

  ■ Schakel het meetinstrument uit voordat u het vervoert. Bij uit- schakeling wordt de pendelunit vergrendeld, die anders bij sterke bewegingen beschadigd kan raken. PKLL 7 A1...
 • Seite 51 Het bekijken van de laserstraal met optische instrumenten (bijv. een loep, vergrootglazen e.a.) kan oogletsel veroorzaken. ► Voorzichtig! Als andere dan de hier opgegeven voorzieningen voor bediening of uitlijning worden gebruikt of andere pro- cedures worden uitgevoerd, kan dit resulteren in gevaarlijke stralingsinvloeden. PKLL 7 A1...
 • Seite 52: Letselgevaar Door Verkeerde Omgang Met Batterijen

  Spoel de ogen grondig met water, wrijf niet in de ogen en consulteer onmiddellijk een arts als de vloeistof in de ogen komt. ■ Raadpleeg het hoofdstuk Batterijen plaatsen/vervangen voor het plaatsen en verwijderen van batterijen in het apparaat. PKLL 7 A1...
 • Seite 53: Ingebruikname

  Het apparaat stuurt meteen na inschakeling twee laserlijnen vanuit het laservenster ♦ Schuif de aan-/uitknop naar de stand om het apparaat uit te schakelen. Bij uitschakeling wordt de pendelunit vergren- deld. PKLL 7 A1...
 • Seite 54: Automatische Nivellering

  ♦ Druk op de toets voor de nivellerings-LED. Het apparaat stuurt meteen na inschakeling twee laserlijnen vanuit het laser- venster , die niet zijn genivelleerd. Het werken zonder auto- matische nivellering wordt altijd aangegeven door de rode PKLL 7 A1...
 • Seite 55: Werkinstructies

  ♦ Draai de borgschroef weer vast. Werken met een statief Een statief vormt een stabiele, in hoogte verstelbare meetbasis. ♦ Plaats het meetinstrument met de statiefschroefaansluiting op de 1/4" schroef van het statief. PKLL 7 A1...
 • Seite 56: Onderhoud En Reiniging

  Oefen daarbij geen sterke druk uit! WAARSCHUWING! ■ Het apparaat mag voor reparatiedoeleinden uitsluitend door een vakman worden geopend. ■ Laat het meetinstrument door gekwalificeerde vakmensen en uitsluitend met originele vervangingsonderdelen repareren. Op die manier blijft de veiligheid van het meetinstrument gewaarborgd. PKLL 7 A1...
 • Seite 57: Opbergen

  Iedere consument is verplicht om batterijen bij een inzamel- punt in zijn/haar gemeente/stadsdeel, of in de handel in te leveren. De essentie van deze verplichting is ervoor te zorgen dat batterijen milieuvriendelijk worden afgedankt. Lever batterijen alleen in als ze ontladen zijn. PKLL 7 A1...
 • Seite 58: Garantie

  Eventueel al bij aankoop aanwezige schade en gebreken moeten meteen na het uitpakken worden gemeld, echter uiterlijk twee dagen na de aankoopdatum. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht. PKLL 7 A1...
 • Seite 59: Service

  Service Service Nederland Tel.: 0900 0400223 (0,10 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.nl IAN 270767 Service België Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.be IAN 270767 Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PKLL 7 A1...
 • Seite 60 Importeur ........70 PKLL 7 A1...
 • Seite 61: Einleitung

  KREUZLINIENLASER PKLL 7 A1 Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.
 • Seite 62: Teilebeschreibung

  Es besteht Erstickungsgefahr. HINWEIS ► Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden. ► Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel Service). PKLL 7 A1...
 • Seite 63: Technische Daten

  Stativaufnahme: 1/4“ Batterien: 2 x 1,5 V , Typ AA Gewicht Gerät: 220 g Maße Gerät: ca. 85 x 65 x 65 cm 1) Der Arbeitsbereich kann durch ungünstige Umgebungsbedingun- gen (z. B. direkte Sonneneinstrahlung) verringert werden. PKLL 7 A1...
 • Seite 64: Sicherheitshinweise

  Stoß oder Sturz die Laserlinie zur Kontrolle mit einer bekannten waagrechten oder senkrechten Referenzlinie. ■ Schalten Sie das Messwerkzeug aus, wenn Sie es transportie- ren. Beim Ausschalten wird die Pendeleinheit verriegelt, die sonst bei starken Bewegungen beschädigt werden kann. PKLL 7 A1...
 • Seite 65 Das Betrachten des Laserstrahls mit optischen Instrumenten (z. B. Lupe, Vergrößerungsgläsern, u.ä.) ist mit einer Augen- gefährdung verbunden. ► Vorsicht! Wenn andere als die hier angegebenen Bedie- nungs- oder Justiereinrichtungen benutzt oder andere Ver- fahrensweisen ausgeführt werden, kann dies zu gefährlicher Strahlungseinwirkung führen. PKLL 7 A1...
 • Seite 66: Verletzungsgefahr Durch Falschen Umgang Mit Batterien

  Flüssigkeit in die Augen gelangt ist, gründlich mit Wasser ausspü- len, nicht reiben und sofort einen Arzt aufsuchen. ■ Wie Sie die Batterien in das Gerät einlegen und wieder heraus- nehmen erfahren Sie im Kapitel Batterien einsetzen/wechseln. PKLL 7 A1...
 • Seite 67: Inbetriebnahme

  Schalter in die Position . Das Gerät sendet sofort nach dem Einschalten zwei Laserlinien aus der Laseraustrittsöffnung ♦ Zum Ausschalten des Gerätes schieben Sie den EIN-/AUS- Schalter in die Position . Beim Ausschalten wird die Pendeleinheit verriegelt. PKLL 7 A1...
 • Seite 68: Nivellierautomatik

  ♦ Drücken Sie die Taste für die LED Nivellierung. Das Gerät sendet sofort nach dem Einschalten zwei Laserlinien aus der Laseraustrittsöffnung , die nicht nivelliert sind. Das Arbeiten ohne Nivellierautomatik wird immer durch die rote LED angezeigt. PKLL 7 A1...
 • Seite 69: Arbeitshinweise

  Gerät in eine waagrechte Position in der gewünschten Höhe. ♦ Schrauben Sie die Feststellschraube wieder fest. Arbeiten mit einem Stativ Ein Stativ bietet eine stabile, höheneinstellbare Messunterlage. ♦ Setzen Sie das Messwerkzeug mit dem Stativgewinde das 1/4“- Gewinde des Stativs auf. PKLL 7 A1...
 • Seite 70: Wartung Und Reinigung

  ■ Das Gerät darf zu Reparaturzwecken nur von einer Fach- kraft geöffnet werden. ■ Lassen Sie das Messwerkzeug von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparie- ren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Messwerkzeuges erhalten bleibt. PKLL 7 A1...
 • Seite 71: Lagerung

  Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien nur im entladenen Zustand zurück. PKLL 7 A1...
 • Seite 72: Garantie

  Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müs- sen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kosten- pflichtig. PKLL 7 A1...
 • Seite 73: Service

  Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at IAN 270767 Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 270767 Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PKLL 7 A1...
 • Seite 74 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Tilstand af information Version des informations · Stand van de informatie Stand der Informationen: 01 / 2016 · Ident.-No.: PKLL7A1-092015-1 IAN 270767...

Diese Anleitung auch für:

Ian270767