Parkside PDRS 27 A1 Originalbetriebsanleitung

Druckluft-ratschenset
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
AIR RATCHET SET PDRS 27 A1
ZESTAW GRZECHOTEK NA
SPRĘŻONE POWIETRZE
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
DRUCKLUFT-RATSCHENSET
Originalbetriebsanleitung
IAN 292168
PNEUMATINIS TERKŠLIŲ
KOMPLEKTAS
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDRS 27 A1

 • Seite 1 AIR RATCHET SET PDRS 27 A1 ZESTAW GRZECHOTEK NA PNEUMATINIS TERKŠLIŲ SPRĘŻONE POWIETRZE KOMPLEKTAS Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Naudojimo instrukcijos originalo vertimas DRUCKLUFT-RATSCHENSET Originalbetriebsanleitung IAN 292168...
 • Seite 2 Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importer ............15 Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności ......16 PDRS 27 A1  ...
 • Seite 5: Wstęp

  ZESTAW GRZECHOTEK NA Symbole umieszczone na narzędziu pneuma- tycznym: SPRĘŻONE POWIETRZE PDRS 27 A1 Przed uruchomieniem WARNING! przeczytać instrukcję Wstęp obsługi . Gratulujemy zakupu nowego urządzenia . Wybrany W czasie użytkowania produkt charakteryzuje się wysoką jakością . lub konserwacji urzą- Instrukcja obsługi stanowi część...
 • Seite 6: Zakres Dostawy

  Poziom mocy akustycznej: L = 102,8 dB (A) Niepewność pomiaru: Nosić ochronniki słuchu! Wartość emisji drgań: Wartość całkowita drgań określona zgodnie z ISO 28927-7: Pneumatyczny klucz-grzechotka: = 2,88 m/s Niepewność pomiarów K = 0,81 m/s PDRS 27 A1   │  3 ■...
 • Seite 7: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Urządzeń Pneumatycznych

  . Modyfikacje mogą zmniejszać lub wybuchowe lub mogą takie być . skuteczność środków bezpieczeństwa i zwięk- ■ Korzystaj z urządzenia tylko w zastosowa- szać ryzyko dla operatora . niach, do których zostało ono zaprojektowane! ■ Nie przeciążaj urządzenia . ■ 4  │   PDRS 27 A1...
 • Seite 8 ■ Zawsze wyłączaj urządzenie, gdy go już nie może zawierać wodę, olej, cząstki metalu lub używasz . zanieczyszczenia ze sprężarki . To może być mieć negatywny wpływ na zdrowie . PDRS 27 A1   │  5 ■...
 • Seite 9 . w zakresie jego bezpiecznej obsługi . ■ Podczas korzystania z urządzenia należy trzy- mać z dala dzieci oraz inne osoby . W przypad- ku odwrócenia uwagi od pracy możesz stracić kontrolę nad urządzeniem . ■ 6  │   PDRS 27 A1...
 • Seite 10: Zagrożenia Spowodowane Wyrzucanymi Elementami

  ISO 11148 wartości znamionowe i oznaczenia są czytelnie oznaczone na maszy- nie . Pracownik / użytkownik musi skontaktować się z producentem w celu uzyskania etykiet zastępczych, jeśli jest to konieczne . PDRS 27 A1   │  7 ■...
 • Seite 11: Zagrożenia Spowodowane Pochwyceniem / Nawinięciem

  . ■ Trzymaj maszynę prawidłowo: Bądź przygoto- wanym na przeciwdziałanie typowym lub na- głym ruchom – trzymaj obie ręce w gotowości . ■ Upewnij się, że twoje ciało jest w równowadze i że stoisz stabilnie . ■ 8  │   PDRS 27 A1...
 • Seite 12: Zagrożenia Wskutek Powtarzających Się Ruchów

  ■ Jeśli powstają pyły lub opary, głównym zada- wać w przypadku korzystania z nich z kluczami niem powinno być kontrolowanie ich uwalnia- udarowymi ich pęknięcie i wyrzucenie . nia w miejscu ich powstania . PDRS 27 A1   │  9 ■...
 • Seite 13: Zagrożenia Spowodowane Hałasem

  Zawsze tam, gdzie to możliwe używaj do utrzy- ■ Materiały eksploatacyjne i narzędzia maszyny mania ciężaru urządzenia stojaka, zacisku lub należy wybierać, konserwować i wymieniać innego urządzenia wyrównującego . zgodnie z zaleceniami tej instrukcji, aby unik- nąć niepotrzebnego zwiększania poziomu hałasu . ■ 10  │   PDRS 27 A1...
 • Seite 14: Dodatkowe Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Maszyn Pneumatycznych

  Upewnij się, że nie zostało przekroczone wska- ■ Zabezpieczyć narzędzia pneumatyczne przed zane na maszynie ciśnienie maksymalne . dostępem dzieci . ■ Nie przechowywać narzędzia niezabezpieczo- nego na zewnątrz lub w wilgotnym otoczeniu . PDRS 27 A1   │  11 ■...
 • Seite 15: Przed Uruchomieniem

  źródła sprężonego powietrza . – Sterowanie ręczne Jeśli nie posiadasz olejarki mgiełkowej, przed każdym uruchomieniem lub przed dłuższymi cyklami wykonuj smarowanie . Dodaj 3 - 4 krople specjalnego oleju do sprężonego powietrza przez gniazdo smarowe ■ 12  │   PDRS 27 A1...
 • Seite 16: Uruchomienie

  Gdy praca jest zakończona, należy odłączyć z centrum serwisowym . urządzenie od źródła sprężonego powietrza . ■ Urządzenie czyść suchą, miękką szmatką lub sprężonym powietrzem . ■ Nigdy nie używaj ostrych i/lub powodujących zadrapania środków czyszczących . PDRS 27 A1   │  13 ■...
 • Seite 17: Usuwanie Usterek

  . Można je wyrzucić do właściwych pojemników na surowce wtórne . Nie wyrzucaj urządzenia do zwykłych śmieci domowych! O informacje na temat utylizacji zużytego urządze- nia należy zapytać w najbliższym urzędzie gminy lub miasta . ■ 14  │   PDRS 27 A1...
 • Seite 18: Serwis

  IAN 292168 Importer Pamiętaj, że poniższy adres nie jest adresem serwisu . Skontaktuj się najpierw z odpowiednim punktem serwisowym . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM NIEMCY www .kompernass .com PDRS 27 A1   │  15 ■...
 • Seite 19: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności

  (2006 / 42 / EC) Zastosowane normy zharmonizowane: EN ISO 11148-6:2012 Oznaczenie typu maszyny: ZESTAW GRZECHOTEK NA SPRĘŻONE POWIETRZE PDRS 27 A1 Rok produkcji: 10 - 2017 Numer seryjny: IAN 292168 Bochum, dnia 17 .10 .2017 Semi Uguzlu - dyrektor ds . jakości - Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach procesu udoskonalania...
 • Seite 20 Importuotojas ........... 31 Atitikties deklaracijos originalo vertimas ......31 PDRS 27 A1  ...
 • Seite 21: Įžanga

  PNEUMATINIS TERKŠLIŲ Ženklai ant pneumatinio įrankio: KOMPLEKTAS PDRS 27 A1 Prieš pradėdami WARNING! naudoti perskaitykite Įžanga naudojimo instrukciją . Sveikiname įsigijus naują įrankį . Pasirinkote kokybišką Naudodami pneuma- gaminį . Naudojimo instrukcija yra šio gaminio tinį įrankį ar atlikdami dalis . Joje pateikta svarbių saugos, naudojimo ir jo techninės priežiūros...
 • Seite 22: Tiekiamas Rinkinys

  Garso galios lygis: = 102,8 dB (A) Neapibrėžtis: Dėvėkite klausos apsaugos priemonę! Vibracijų spinduliuotės vertė Vibracijų bendroji vertė nustatyta pagal ISO 28927-7 standartą . Pneumatinis terkšlinis suktuvas = 2,88 m/s Neapibrėžtis K = 0,81 m/s PDRS 27 A1   │  19 ■...
 • Seite 23: Pneumatinių Įrankių Naudojimo Bendrieji Saugos Nurodymai

  įskaitomi . Prieš naudodami įrankį pasirūpinkite, kad sugadintos dalys būtų pataisytos arba pa- keistos . Daug nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl netinkamai prižiūrimų pneumatinių įrankių . ■ 20  │   PDRS 27 A1...
 • Seite 24 ■ Naudokite tik filtruotą ir reguliuojamą suslėgtąjį materialinę žalą ir susižaloti . orą . Dulkės, ėsdinantys garai ir (ar) drėgmė gali sugadinti pneumatinio įrankio variklį . PDRS 27 A1   │  21 ■...
 • Seite 25 ■ Srieginių jungčių įrankį turėtų surinkti, nustatyti ■ Pneumatinio įrankio niekada nejunkite prie ir naudoti tik kvalifikuoti ir su juo dirbti išmokyti suslėgtojo oro žarnos, kurios slėgis viršija asmenys . 6,3 bar . ■ 22  │   PDRS 27 A1...
 • Seite 26: Nusviestų Dalių Keliami Pavojai

  ■ Visada turite išlaikyti pusiausvyrą ir tvirtai stovėti . ■ Stovėkite stabiliai, visada išlaikykite pusiausvyrą . ■ Saugokitės, kad netyčia neįjungtumėte įrankio . Nustojus tiekti orą, išjunkite pneumatinį įrankį įjungimo / išjungimo jungikliu . PDRS 27 A1   │  23 ■...
 • Seite 27: Pasikartojančių Judesių Keliami Pavojai

  . ■ Naudokite tik geros darbinės būklės smūginius įtvarus, nes su smūginiais suktuvais naudojami prastos būklės rankiniai įtvarai ir priedai gali sulūžti ir būti nusviesti . ■ 24  │   PDRS 27 A1...
 • Seite 28: Pavojai Darbo Vietoje

  . ■ Eksploatacines medžiagas ir su įrankiu naudo- jamus įrankius rinkitės, prižiūrėkite ir keiskite pagal šioje instrukcijoje pateiktas rekomenda- cijas, kad būtų išvengta nereikalingo triukšmo padidėjimo . PDRS 27 A1   │  25 ■...
 • Seite 29: Vibracijų Keliami Pavojai

  Kad nereikėtų laikyti sunkaus įrankio, kai tik jungčiai arba žarnų tarpusavio jungtims . įmanoma, naudokite stovą, tvirtinimo ar balan- ■ Pasirūpinkite, kad nebūtų viršytas ant įrankio savimo įtaisą . nurodytas didžiausiasis slėgis . ■ 26  │   PDRS 27 A1...
 • Seite 30: Kiti Saugos Nurodymai

  įkišamąją movą ■ Apsaugokite pneumatinius įrankius nuo vaikų . ■ Nelaikykite neapsaugoto įrankio lauke ar drė- gnoje aplinkoje . ■ Pneumatinį įrankį, ypač suslėgtojo oro jungtį ir valdiklius, saugokite nuo dulkių ir nešvarumų . PDRS 27 A1   │  27 ■...
 • Seite 31: Alyvos Kiekio Papildymas

  įkišdami į suslėgtojo oro tiekimo šalti- Įjungimas nio oro tiekimo žarną . ♦ Norėdami įjungti įrankį, paspauskite paleidiklį Išjungimas ♦ Atleiskite paleidiklį ♦ Baigę darbą, atjunkite įrankį nuo suslėgtojo oro tiekimo šaltinio . ■ 28  │   PDRS 27 A1...
 • Seite 32: Techninė Priežiūra Ir Valymas

  Kaip išmesti nebenaudojamą įrankį, sužinosite savo aptarnavimo centru . savivaldybės arba miesto administracijoje . ■ Įrankį valykite tik sausa, minkšta šluoste arba suslėgtuoju oru . ■ Jokiu būdu nenaudokite aštrių ir (arba) braižan- čių valymo priemonių . PDRS 27 A1   │  29 ■...
 • Seite 33: Kompernaß Handels Gmbh Garantija

  (kasos čekį) ir nurodę trūkumą bei jo atsiradimo laiką, nemokamai galėsite išsiųsti jums nurodytu techninės priežiūros tarnybos adresu . Svetainėje www .lidl-service .com galite atsisiųsti šį ir daugiau žinynų, gaminių vaizdo įrašų ir programinės įrangos . ■ 30  │   PDRS 27 A1...
 • Seite 34: Priežiūra

  . EN ISO 11148-6:2012 KOMPERNASS HANDELS GMBH Įrankio tipas: BURGSTRASSE 21 PNEUMATINIS TERKŠLIŲ KOMPLEKTAS DE - 44867 BOCHUM PDRS 27 A1 VOKIETIJA www .kompernass .com Pagaminimo metai: 2017-10 Serijos numeris: IAN 292168 Bochumas, 2017-10-17 Semi Uguzlu - Kokybės vadybininkas - Tobulinant gaminį...
 • Seite 35 ■ 32  │   PDRS 27 A1...
 • Seite 36 Original-Konformitätserklärung ........47 PDRS 27 A1 DE │...
 • Seite 37: Einleitung

  DRUCKLUFT-RATSCHENSET Symbole auf dem Druckluftwerkzeug: PDRS 27 A1 Vor der Inbetriebnahme WARNING! die Bedienungsanlei- Einleitung tung lesen . Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Tragen Sie beim Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges Einsatz oder Wartung Produkt entschieden .
 • Seite 38: Lieferumfang

  = 3 dB Schallleistungspegel: = 102,8 dB (A) Unsicherheit: = 3 dB Gehörschutz tragen! Schwingungsemissionswert: Schwingungsgesamtwert ermittelt entsprechend ISO 28927-7: Druckluft-Ratsche: = 2,88 m/s Unsicherheit K = 0,81 m/s PDRS 27 A1 DE │ AT │ CH   │  35 ■...
 • Seite 39: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Druckluftgeräte

  Gebrauch sicher, dass sich das Gerät in Druckluftwerkzeugs beeinträchtigt ist . Prüfen einem einwandfreien Zustand befindet . sie Schilder und Aufschriften auf Vollständigkeit und Lesbarkeit . Lassen Sie beschädigte Teile ■ 36  │   DE │ AT │ CH PDRS 27 A1...
 • Seite 40 Sachschäden und Verletzungen führen . ■ Verwenden Sie nur gefilterte und regulierte Druckluft . Staub, ätzende Dämpfe und / oder Feuchtigkeit können den Motor eines Druckluft- werkzeuges beschädigen . PDRS 27 A1 DE │ AT │ CH   │  37 ■...
 • Seite 41 ■ Verbinden Sie das Druckluftgerät niemals mit Bedienern eingerichtet, eingestellt oder verwen- einem Druckluftschlauch, dessen Druck 6,3 bar det werden . übersteigt . ■ 38  │   DE │ AT │ CH PDRS 27 A1...
 • Seite 42: Gefährdungen Durch Herausgeschleuderte Teile

  Zubehörteile austauschen oder den üblichen oder plötzlichen Bewegungen ent- eine Einstellung oder Wartung oder Reinigung gegenzuwirken – halten Sie beide Hände bereit . vorgenommen wird . PDRS 27 A1 DE │ AT │ CH   │  39 ■...
 • Seite 43: Gefährdungen Durch Wiederholte Bewegungen

  Verwenden Sie ausschließlich Schlagfassungen in gutem Arbeitszustand, denn ein mangelhafter Zustand von Handfassungen und Zubehörteilen kann dazu führen, dass diese bei der Verwen- dung mit Schlagschraubern zerbrechen und herausgeschleudert werden . ■ 40  │   DE │ AT │ CH PDRS 27 A1...
 • Seite 44: Gefährdungen Am Arbeitsplatz

  Hauptaufgabe sein, diese am Ort ihrer Freiset- zu ersetzen, um eine unnötige Erhöhung des zung zu kontrollieren . Lärmpegels zu vermeiden . PDRS 27 A1 DE │ AT │ CH   │  41 ■...
 • Seite 45: Gefährdungen Durch Schwingungen

  . Maschine, wann immer möglich, einen Ständer, ■ Sorgen Sie dafür, dass der auf der Maschine einen Spanner oder eine Ausgleichseinrichtung . angegebene Höchstdruck nicht überschritten wird . ■ 42  │   DE │ AT │ CH PDRS 27 A1...
 • Seite 46: Weitere Sicherheitshinweise

  Werkzeug nicht ungeschützt im Freien oder in feuchter Umgebung aufbewahren . ■ Schützen Sie das Druckluftwerkzeug, insbeson- dere den Druckluftanschluss und die Bedienele- mente vor Staub und Schmutz . PDRS 27 A1 DE │ AT │ CH   │  43 ■...
 • Seite 47: Öl Nachfüllen

  Gerät verbinden . einzuschalten . Ausschalten: ♦ Lassen Sie den Abzugshebel los . ♦ Wenn Ihre Arbeit beendet ist, trennen Sie das Gerät von der Druckluftquelle . ■ 44  │   DE │ AT │ CH PDRS 27 A1...
 • Seite 48: Wartung Und Reinigung

  Zweifel das Service-Center . ■ Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen, weichen Tuch oder mit Druckluft . ■ Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe und/ oder kratzende Reinigungsmittel . PDRS 27 A1 DE │ AT │ CH   │  45 ■...
 • Seite 49: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden . ■ 46  │   DE │ AT │ CH PDRS 27 A1...
 • Seite 50: Service

  EN ISO 11148-6:2012 E-Mail: kompernass@lidl .at Service Schweiz Typbezeichnung der Maschine: Tel .: 0842 665566 (0,08 CHF/Min ., DRUCKLUFT-RATSCHENSET PDRS 27 A1 Mobilfunk max . 0,40 CHF/Min .) E-Mail: kompernass@lidl .ch Herstellungsjahr: 10 - 2017 IAN 292168 Seriennummer: IAN 292168 Importeur Bochum, 17 .10 .2017...
 • Seite 51 ■ 48  │   DE │ AT │ CH PDRS 27 A1...
 • Seite 52 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stan informacji · Informacijos data · Stand der Informationen: 10 / 2017 · Ident.-No.: PDRS27A1-102017-1 IAN 292168...

Diese Anleitung auch für:

292168

Inhaltsverzeichnis