Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Siemens MS63000/02 Gebrauchsanleitung

Ms70 serie

Werbung

ÇÉ
aÉìíëÅÜ
Éå
båÖäáëÜ
Ñê
cê~å´~áë
áí
fí~äá~åç
åä
kÉÇÉêä~åÇë
Ç~
a~åëâ
åç
kçêëâ
ëî
pîÉåëâ~
Ñá
pìçãá
Éë
bëé~¥çä
éí
mçêíìÖìÆë
Éä
ÅëëçíéêÜ
íê
Türkçe
éä
Polski
Üì
Magyar
ìâ
š®paï¸c¿®a
êì
Pºcc®å¼
jpTMKKK
RMVMQUOPSS
dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ
léÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë
kçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçå
fëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç
dÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ
_êìÖë~åîáëåáåÖ
_êìâë~åîáëåáåÖ
_êìâë~åîáëåáåÖ
h®óíí∏çÜàÉ
fåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç
fåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´ç
Ïäçãßåò ÷ñÞóçò
Kullanma talimatý
Instrukcja obsługi
Használati utasítás
I¸c¹pº®ýiø μ e®cÿæºa¹aýiï
Ÿc¹pº®ýåø ÿo õ®cÿæºa¹aýåå

Werbung

loading

Verwandte Anleitungen für Siemens MS63000/02

Inhaltszusammenfassung für Siemens MS63000/02

 • Seite 1 ÇÉ aÉìíëÅÜ Éå båÖäáëÜ Ñê cê~å´~áë áí fí~äá~åç åä kÉÇÉêä~åÇë Ç~ a~åëâ åç kçêëâ ëî pîÉåëâ~ Ñá pìçãá Éë bëé~¥çä éí mçêíìÖìÆë Éä ÅëëçíéêÜ íê Türkçe éä Polski Üì Magyar ìâ š®paï¸c¿®a êì Pºcc®å¼ jpTMKKK RMVMQUOPSS dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ fåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´ç léÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë Ïäçãßåò ÷ñÞóçò kçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçå...
 • Seite 2 ÇÉ páÅÜÉêÜÉáíëÜáåïÉáëÉ eÉêòäáÅÜÉå=däΩÅâïìåëÅÜ=òìã=h~ìÑ=fÜêÉë= sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê åÉìÉå=dÉê®íÉë=~ìë=ÇÉã=e~ìëÉ=pfbjbkpK dÉê®í=åìê=ÖÉã®≈=^åÖ~ÄÉå=~ìÑ=ÇÉã=qóéÉåëÅÜáäÇ= a~ãáí=Ü~ÄÉå=páÉ=ëáÅÜ=ÑΩê=Éáå=ãçÇÉêåÉëI= ~åëÅÜäáÉ≈Éå=ìåÇ=ÄÉíêÉáÄÉåK ÜçÅÜïÉêíáÖÉë=e~ìëÜ~äíëÖÉê®í=ÉåíëÅÜáÉÇÉåK= kìê=ÄÉåìíòÉåI=ïÉåå=wìäÉáíìåÖ=ìåÇ=dÉê®í=âÉáåÉ= tÉáíÉêÉ=fåÑçêã~íáçåÉå=òì=ìåëÉêÉå= _ÉëÅÜ®ÇáÖìåÖÉå=~ìÑïÉáëÉåK mêçÇìâíÉå=ÑáåÇÉå=páÉ=~ìÑ=ìåëÉêÉê= háåÇÉê=îçã=dÉê®í=ÑÉêå=Ü~äíÉåK= fåíÉêåÉíëÉáíÉK háåÇÉê ÄÉ~ìÑëáÅÜíáÖÉåI=ìã=òì=îÉêÜáåÇÉêåI= aáÉëÉë=dÉê®í=áëí=ÑΩê=ÇáÉ=sÉê~êÄÉáíìåÖ=Ü~ìëÜ~äíëJ Ç~ëë ëáÉ=ãáí=ÇÉã=dÉê®í=ëéáÉäÉåK ΩÄäáÅÜÉê=jÉåÖÉå=áã=e~ìëÜ~äí=çÇÉê=áå=Ü~ìëÜ~äíëJ mÉêëçåÉå=E~ìÅÜ=háåÇÉêF=ãáí=îÉêãáåÇÉêíÉê=â∏êéÉêJ ®ÜåäáÅÜÉåI=åáÅÜíJÖÉïÉêÄäáÅÜÉå=^åïÉåÇìåÖÉå= äáÅÜÉê=páååÉëï~ÜêåÉÜãìåÖ=çÇÉê=ÖÉáëíáÖÉå= ÄÉëíáããíK=e~ìëÜ~äíë®ÜåäáÅÜÉ=^åïÉåÇìåÖÉå= c®ÜáÖâÉáíÉå=çÇÉê=ãáí=ã~åÖÉäåÇÉê=bêÑ~ÜêìåÖ=ìåÇ= ìãÑ~ëëÉå=òK=_K=ÇáÉ=sÉêïÉåÇìåÖ=áå=jáí~êÄÉáíÉêJ táëëÉåI=Ç~ë=dÉê®í=åáÅÜí=ÄÉÇáÉåÉå=ä~ëëÉåI=~ì≈Éê= âΩÅÜÉå=îçå=i®ÇÉåI=_ΩêçëI=ä~åÇïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= ëáÉ=ïÉêÇÉå=ÄÉ~ìÑëáÅÜíáÖí=çÇÉê=Ü~ííÉå=ÉáåÉ= ìåÇ=~åÇÉêÉå=ÖÉïÉêÄäáÅÜÉå=_ÉíêáÉÄÉåI=ëçïáÉ=ÇáÉ= báåïÉáëìåÖ=ÄÉòΩÖäáÅÜ=ÇÉë=dÉÄê~ìÅÜë=ÇìêÅÜ=ÉáåÉ= kìíòìåÖ=ÇìêÅÜ=d®ëíÉ=îçå=mÉåëáçåÉåI=âäÉáåÉå= mÉêëçåI=ÇáÉ=ÑΩê=áÜêÉ=páÅÜÉêÜÉáí=îÉê~åíïçêíäáÅÜ=áëíK eçíÉäë=ìåÇ=®ÜåäáÅÜÉå=tçÜåÉáåêáÅÜíìåÖÉåK píÉÅâÉê=òáÉÜÉå=å~ÅÜ=àÉÇÉã=dÉÄê~ìÅÜI=îçê=ÇÉã= dÉê®í=åìê=ÑΩê=Ü~ìëÜ~äíëΩÄäáÅÜÉ=sÉê~êÄÉáíìåÖëJ oÉáåáÖÉåI=îçê=ÇÉã=sÉêä~ëëÉå=ÇÉë=o~ìãÉë=ìåÇ= ãÉåÖÉå=ìåÇ=JòÉáíÉå=ÄÉåìíòÉåK áã=cÉÜäÉêÑ~ääK= a~ë=dÉê®í=áëí=ï~êíìåÖëÑêÉáK wìäÉáíìåÖ=åáÅÜí=ΩÄÉê=ëÅÜ~êÑÉ=h~åíÉå=çÇÉê=ÜÉá≈É= dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ=ÄáííÉ=~ìÑÄÉï~ÜêÉåK=...
 • Seite 3 ÇÉ báåëÅÜ~äíÉåL^ìëëÅÜ~äíÉå píêçãëÅÜä~ÖJdÉÑ~Üê dÉê®í=åáÉã~äë=áå=t~ëëÉê=í~ìÅÜÉå=ìåÇ=åáÉ=ìåíÉê= sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ=ëÅÜ~êÑÉë= ÑäáÉ≈ÉåÇÉë=t~ëëÉê=Ü~äíÉåK jÉëëÉê ^ÅÜíìåÖ> jÉëëÉê=ä®ìÑí=å~ÅÜ=ÇÉã=^ìëëÅÜ~äíÉå=âìêò=å~ÅÜK= lÄÉêÑä®ÅÜÉå=â∏ååÉå=ÄÉëÅÜ®ÇáÖí=ïÉêÇÉåK e®åÇÉ=åáÉ=áå=ÇáÉ=k®ÜÉ=ÇÉë=jÉëëÉêë=ÄêáåÖÉåK hÉáåÉ=ëÅÜÉìÉêåÇÉå=oÉáåáÖìåÖëãáííÉä= _Éá=píêçã~ìëÑ~ää=ÄäÉáÄí=Ç~ë=dÉê®í=ÉáåÖÉëÅÜ~äíÉí= îÉêïÉåÇÉåK ìåÇ=ä®ìÑí=Ç~å~åÅÜ=ïáÉÇÉê=~åK dÉê®í=êÉáåáÖÉå ^ÅÜíìåÖ>=jçíçê=â~åå=ΩÄÉêÜáíòÉåK= dÉê®íI=jÉëëÉê=ìåÇ=^åÄ~ìíÉáäÉ=ÑÉìÅÜí=  dÉê®í=å~ÅÜ=ã~ñK=NM jáåìíÉå=ìåìåíÉêJ ~ÄïáëÅÜÉå=ìåÇ=~ÄíêçÅâåÉåK=_Éá=_ÉÇ~êÑ= ÄêçÅÜÉåÉã=_ÉíêáÉÄ=~ÄâΩÜäÉå=ä~ëëÉåK Éíï~ë=péΩäãáííÉä=ÄÉåìíòÉåK _áäÇ=^ jÉëëÉê=~ÄåÉÜãÉåLÉáåëÉíòÉå jçãÉåíëÅÜ~äíìåÖ _áäÇ=_ báåëÅÜ~äíëáÅÜÉêìåÖ=EOF=ÇêΩÅâÉå=ìåÇ=Ü~äíÉåI=  pÅÜäáííÉå=òìêΩÅâëÅÜáÉÄÉåI=Äáë=jÉëëÉê=ÑêÉá=áëíK  Ç~å~ÅÜ jÉëëÉêÜ~äíÉêìåÖ=áã=rÜêòÉáÖÉêëáåå=Äáë=òìã=  báåëÅÜ~äíí~ëíÉ=EPF=ëç=ïÉáí=ÇêΩÅâÉåI=Äáë=Ç~ë=  ^åëÅÜä~Ö=ÇêÉÜÉå=ìåÇ=jÉëëÉê=~ÄåÉÜãÉåK dÉê®í=~åä®ìÑíK=báåëÅÜ~äíëáÅÜÉêìåÖ=EOF=â~åå= _áäÇ=` àÉíòí=äçëÖÉä~ëëÉå=ïÉêÇÉåK wìã=báåëÉíòÉå=jÉëëÉêÜ~äíÉêìåÖ=ëÉåâêÉÅÜí= ...
 • Seite 4 ÇÉ Éå eáåïÉáëÉ=òìê=båíëçêÖìåÖ `çåÖê~íìä~íáçåë=çå=íÜÉ=éìêÅÜ~ëÉ=çÑ=óçìê= aáÉëÉë=dÉê®í=áëí=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ=ÇÉê= åÉï=pfbjbkp=~ééäá~åÅÉK Éìêçé®áëÅÜÉå=oáÅÜíäáåáÉ=OMMOLVSLbd= få=ÇçáåÖ=ëçI=óçì=Ü~îÉ=çéíÉÇ=Ñçê=~=ãçÇÉêåI= ÜáÖÜJèì~äáíó=ÇçãÉëíáÅ=~ééäá~åÅÉK= ΩÄÉê=bäÉâíêçJ=ìåÇ=bäÉâíêçåáâJ^äíÖÉê®íÉ= vçì Å~å ÑáåÇ=ÑìêíÜÉê=áåÑçêã~íáçå=~Äçìí=çìê= Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ= éêçÇìÅíë=çå=çìê=ïÉÄ=é~ÖÉK ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbF=ÖÉâÉååòÉáÅÜåÉíK= aáÉ=oáÅÜíäáåáÉ=ÖáÄí=ÇÉå=o~ÜãÉå=ÑΩê=ÉáåÉ= qÜáë=~ééäá~åÅÉ=áë=ÇÉëáÖåÉÇ=Ñçê=éêçÅÉëëáåÖ= brJïÉáí=ÖΩäíáÖÉ=oΩÅâå~ÜãÉ=ìåÇ= åçêã~ä=ÜçìëÉÜçäÇ=èì~åíáíáÉë=áå=íÜÉ=ÜçãÉ=çê= sÉêïÉêíìåÖ=ÇÉê=^äíÖÉê®íÉ=îçêK ëáãáä~ê=èì~åíáíáÉë=áå=åçåJáåÇìëíêá~ä=~ééäáÅ~íáçåëK= §ÄÉê=~âíìÉääÉ=båíëçêÖìåÖëÜáåïÉáëÉ= kçåJáåÇìëíêá~ä=~ééäáÅ~íáçåë=áåÅäìÇÉ=ÉKÖK=ìëÉ= áåÑçêãáÉêÉå=páÉ=ëáÅÜ=ÄáííÉ=ÄÉá=fÜêÉã= áå ÉãéäçóÉÉ=âáíÅÜÉåë=áå=ëÜçéëI=çÑÑáÅÉëI=~ÖêáJ c~ÅÜÜ®åÇäÉê=çÇÉê=ÄÉá=fÜêÉê= Åìäíìê~ä=~åÇ=çíÜÉê=ÅçããÉêÅá~ä=ÄìëáåÉëëÉëI= dÉãÉáåÇÉîÉêï~äíìåÖK ~ë ïÉää=~ë=ìëÉ=Äó=ÖìÉëíë=áå=Äç~êÇáåÖ=ÜçìëÉëI= ëã~ää=ÜçíÉäë=~åÇ=ëáãáä~ê=ÇïÉääáåÖëK d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉå rëÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Ñçê=éêçÅÉëëáåÖ=åçêã~ä= èì~åíáíáÉë=çÑ=ÑççÇ=Ñçê=ÇçãÉëíáÅ=ìëÉK= cΩê=ÇáÉëÉë=dÉê®í=ÖÉäíÉå=ÇáÉ=îçå=ìåëÉêÉê=àÉïÉáäë= qÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áë=ã~áåíÉå~åÅÉJÑêÉÉK òìëí®åÇáÖÉå=i~åÇÉëîÉêíêÉíìåÖ=ÜÉê~ìëÖÉJ mäÉ~ëÉ=âÉÉé=íÜÉ=léÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë=áå=~=ë~ÑÉ= ÖÉÄÉåÉå=d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉåI=áå=ÇÉã= éä~ÅÉK=fÑ=é~ëëáåÖ=çå=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=íç=~=íÜáêÇ= Ç~ë...
 • Seite 5 Éå p~ÑÉíó=fåÑçêã~íáçå pïáíÅÜáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=lkLlcc oáëâ=çÑ=áåàìêó oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=íÜÉ=ëÜ~êé=Ää~ÇÉ `çååÉÅí=~åÇ=çéÉê~íÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=çåäó=áå= tÜÉå=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=ëïáíÅÜÉÇ=lccI= ~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåë=çå=íÜÉ= íÜÉ=Ää~ÇÉ=ÅçåíáåìÉë=êçí~íáåÖ=ÄêáÉÑäóK=kÉîÉê=éä~ÅÉ= ê~íáåÖ éä~íÉK Ü~åÇë=åÉ~ê=íÜÉ=Ää~ÇÉK aç=åçí=ìëÉ=áÑ=íÜÉ=ÅçêÇ=çê=~ééäá~åÅÉ=áë=Ç~ã~ÖÉÇK fÑ=íÜÉ=éçïÉê=ëìééäó=áë=áåíÉêêìéíÉÇI=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ= hÉÉé=ÅÜáäÇêÉå=~ï~ó=Ñêçã=íÜÉ=~ééäá~åÅÉK= êÉã~áåë=ëïáíÅÜÉÇ=lk=~åÇ=ïáää=ëí~êí=êìååáåÖ=~Ö~áå= pìéÉêîáëÉ=ÅÜáäÇêÉå=íç=éêÉîÉåí=íÜÉã=Ñêçã=éä~óáåÖ= ïÜÉå=íÜÉ=éçïÉê=ëìééäó=áë=êÉëíçêÉÇK ïáíÜ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉK t~êåáåÖ>=jçíçê=ã~ó=çîÉêÜÉ~íK= aç=åçí=~ääçï=éÉêëçåë=E~äëç=ÅÜáäÇêÉåF=ïáíÜ= êÉëíêáÅíÉÇ=éÜóëáÅ~ä=ëÉåëçêó=éÉêÅÉéíáçå=çê= ^ÑíÉê=~=ã~ñáãìã=NM ãáåìíÉë=çÑ=Åçåíáåìçìë=ìëÉI= ãÉåí~ä ~ÄáäáíáÉë=çê=ïáíÜ=ä~Åâ=çÑ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=~åÇ= ëïáíÅÜ=lcc=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=~åÇ=~ääçï=íç=Åççä=ÇçïåK âåçïäÉÇÖÉ=íç=çéÉê~íÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ìåäÉëë=íÜÉó= cáÖK=^ ~êÉ=ëìéÉêîáëÉÇ=çê=Ü~îÉ=ÄÉÉå=áåëíêìÅíÉÇ=áå=íÜÉ= nìáÅâJ~Åíáçå=çéÉê~íáçåW ìëÉ=çÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Äó=ëçãÉÄçÇó=ïÜç=áë= mêÉëë=ëïáíÅÜJçå=ë~ÑÉíó=ÇÉîáÅÉ=EOF=~åÇ=ÜçäÇ=  êÉëéçåëáÄäÉ=Ñçê=íÜÉáê=ë~ÑÉíóK ÇçïåI=íÜÉå ^äï~óë=éìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖ=~ÑíÉê=ìëáåÖ=íÜÉ= éêÉëë=lk=Äìííçå=EPF=ìåíáä=íÜÉ=éçïÉê=íççä=  ~ééäá~åÅÉI=ÄÉÑçêÉ=ÅäÉ~åáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉI=ÄÉÑçêÉ= ëí~êíë=êìååáåÖK=pïáíÅÜJçå=ë~ÑÉíó=ÇÉîáÅÉ=EOF= äÉ~îáåÖ=íÜÉ=êççã=çê=áÑ=~=Ñ~ìäí=çÅÅìêëK=aç=åçí= Å~å=åçï=ÄÉ=êÉäÉ~ëÉÇK...
 • Seite 6 Éå `äÉ~åáåÖ aáëéçë~ä qÜáë=~ééäá~åÅÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=áÇÉåíáÑáÉÇ=áå= oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=íÜÉ=ëÜ~êé=Ää~ÇÉ ~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=bìêçéÉ~å=ÇáêÉÅíáîÉ= _ÉÑçêÉ=ÅäÉ~åáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉI=éìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë= OMMOLVSLbd=çå=t~ëíÉ=bäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ= éäìÖ=~åÇ=êÉãçîÉ=íÜÉ=Ää~ÇÉK=aç=klq=Öêáé=íÜÉ= bäÉÅíêçåáÅ=bèìáéãÉåí=Ó=tbbbK= Ää~ÇÉ=Äó=íÜÉ=ÅìííáåÖ=ëìêÑ~ÅÉI=Äìí=Äó=íÜÉ=Ää~ÇÉ= qÜÉ aáêÉÅíáîÉ=é~îÉë=íÜÉ=ï~ó=Ñçê=ÉÑÑÉÅíáîÉ= ~íí~ÅÜãÉåíK brJïáÇÉ=ïáíÜÇê~ï~ä=~åÇ=ìíáäáò~íáçå=çÑ= bäÉÅíêáÅ=ëÜçÅâ=êáëâ ï~ëíÉ=~ééäá~åÅÉëK mäÉ~ëÉ=~ëâ=óçìê=ÇÉ~äÉê=çê=áåèìáêÉ=~í=óçìê=äçÅ~ä= kbsbo=áããÉêëÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áå=ï~íÉê=çê=éä~ÅÉ= ~ìíÜçêáíó=~Äçìí=ÅìêêÉåí=ãÉ~åë=çÑ=Çáëéçë~äK ìåÇÉê=êìååáåÖ=ï~íÉêK t~êåáåÖ>=pìêÑ~ÅÉë=ã~ó=ÄÉ=Ç~ã~ÖÉÇK dì~ê~åíÉÉ aç=klq=ìëÉ=~Äê~ëáîÉ=ÅäÉ~åáåÖ=~ÖÉåíëK qÜÉ=Öì~ê~åíÉÉ=ÅçåÇáíáçåë=Ñçê=íÜáë=~ééäá~åÅÉ= `äÉ~åáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ ~êÉ=~ë=ÇÉÑáåÉÇ=Äó=çìê=êÉéêÉëÉåí~íáîÉ=áå=íÜÉ= táéÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉI=Ää~ÇÉ=~åÇ=~íí~ÅÜÉÇ=  Åçìåíêó=áå=ïÜáÅÜ=áí=áë=ëçäÇK=aÉí~áäë=êÉÖ~êÇáåÖ= ÅçãéçåÉåíë=ïáíÜ=~=Ç~ãé=ÅäçíÜ=~åÇ=ÇêóK= íÜÉëÉ=ÅçåÇáíáçåë=Å~å=ÄÉ=çÄí~áåÉÇ=Ñêçã=íÜÉ= fÑ êÉèìáêÉÇI=ìëÉ=~=äáííäÉ=ÇÉíÉêÖÉåíK ÇÉ~äÉê=Ñêçã=ïÜçã=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ï~ë= oÉãçîáåÖLáåëÉêíáåÖ=íÜÉ=Ää~ÇÉ éìêÅÜ~ëÉÇK cáÖK=_ qÜÉ=Äáää=çÑ=ë~äÉ=çê=êÉÅÉáéí=ãìëí=ÄÉ=éêçÇìÅÉÇ= päáÇÉ=Ä~Åâ=íÜÉ=Å~êêá~ÖÉ=ìåíáä=íÜÉ=Ää~ÇÉ=áë= ...
 • Seite 7 Ñê `çåëáÖåÉë=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨ sçìë=îÉåÉò=ÇÛ~ÅÜÉíÉê=ÅÉ=åçìîÉä=~éé~êÉáä= oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉ=> pfbjbkp=Éí=åçìë=îçìë=Éå=ѨäáÅáíçåë= kÉ=Äê~åÅÜÉò=Éí=Ñ~áíÉë=ã~êÅÜÉê=äÛ~éé~êÉáä=èìÉ= ÅçêÇá~äÉãÉåíK ÅçåÑçêã¨ãÉåí=~ìñ=áåÇáÅ~íáçåë=ÑáÖìê~åí=ëìê= sçìë=îÉåÉò=~áåëá=ÇÛçéíÉê=éçìê=ìå=~éé~êÉáä= ä~ éä~èìÉ=ëáÖå~ä¨íáèìÉK ¨äÉÅíêçã¨å~ÖÉê=ãçÇÉêåÉ=Éí=ÇÉ=Ü~ìíÉ= kÉ=äÛìíáäáëÉò=èìÉ=ëá=äÉ=ÅçêÇçå=ÇÛ~äáãÉåí~íáçå= èì~äáí¨K=pìê=åçíêÉ=ëáíÉ=tÉÄI=îçìë=íêçìîÉêÉò= Éí äÛ~éé~êÉáä=åÉ=éê¨ëÉåíÉåí=~ìÅìå=ǨÖßíK ÇÉë=áåÑçêã~íáçåë=~î~åŨÉë=ëìê=åçë=éêçÇìáíëK °äçáÖåÉò=äÉë=ÉåÑ~åíë=ÇÉ=äÛ~éé~êÉáäK= `Éí=~éé~êÉáä=Éëí=ÇÉëíáå¨=¶=ä~=éê¨é~ê~íáçå=ÇÉ= pìêîÉáääÉò äÉë ÉåÑ~åíë=éçìê=ÉãéÆÅÜÉê=èìÛáäë= èì~åíáí¨ë=Ü~ÄáíìÉääÉãÉåí=å¨ÅÉëë~áêÉë=Ç~åë= åÉ àçìÉåí=~îÉÅ=äÛ~éé~êÉáäK ìå ÑçóÉêI=çì=Ç~åë=ÇÉë=~ééäáÅ~íáçåë=åçå=éêçJ iÉë=éÉêëçååÉë=EÉåÑ~åíë=ÅçãéêáëF=ëçìÑÑê~åí=ÇÛìå= ÑÉëëáçååÉääÉë=ëáãáä~áêÉë=¶=ÅÉääÉë=ÇÛìå=ÑçóÉêK= Ü~åÇáÅ~é=éÜóëáèìÉI=ëÉåëçêáÉä=çì=ãÉåí~äI=çì=åÉ= iÉë ~ééäáÅ~íáçåë=ëáãáä~áêÉë=¶=ÅÉääÉë=ÇÛìå=ÑçóÉê= ǨíÉå~åí=é~ë=äÛÉñé¨êáÉåÅÉ=Éí=äÉë=Åçåå~áëë~åÅÉë= ÅçãéêÉååÉåí=éK=ÉñK=äÛìíáäáë~íáçå=Ç~åë=äÉë=ÅçáåëJ å¨ÅÉëë~áêÉëI=åÉ=ÇçáîÉåí=é~ë=ìíáäáëÉê=äÛ~éé~êÉáäI= ÅìáëáåÉ=Çì=éÉêëçååÉä=ÇÉ=ã~Ö~ëáåëI=ÇÉ=ÄìêÉ~ìñI= ë~ìÑ=ëá=èìÉäèìÛìå=äÉë=ëìêîÉáääÉ=~ì=Åçìêë=ÇÉ=ÅÉííÉ= ÇÛÉåíêÉéêáëÉë=~ÖêáÅçäÉë=Éí=~ìíêÉë=ÉåíêÉéêáëÉë= çé¨ê~íáçå=çì=ëá=ä~=éÉêëçååÉ=êÉëéçåë~ÄäÉ=ÇÉ=äÉìê= ÅçããÉêÅá~äÉë=Éí=áåÇìëíêáÉääÉëI=~áåëá=èìÉ= ë¨Åìêáí¨=äÉìê=~=Ñçìêåá=ÇÉë=áåëíêìÅíáçåë=êÉä~íáîÉë= äÛìíáäáë~íáçå=é~ê=äÉë=ÅäáÉåíë=ÇÉ=éÉåëáçåëI=éÉíáíë= ¶...
 • Seite 8 Ñê o¨ÖäÉò=ëìê=ä~=ä~êÖÉìê=ÇÉ=ÅçìéÉ=îçìäìÉ=ENF= ^éê≠ë=~îçáê=íê~åÅܨ=ÇÉë=~äáãÉåíë=ÅçåíÉå~åí=ÇÉ=  EM ¶=NR=ããFK ä~=Öê~áëëÉ=Eé~ê=ÉñK=ÇÉ=ä~=îá~åÇÉI=ÇÉë=ë~ìÅáëëÉëI= Çì=Ñêçã~ÖÉFW i~=éä~ÖÉ=ÇÉ=ê¨Öä~ÖÉ=áåѨêáÉìêÉ=éÉêãÉí=ÇÉ= ê¨ÖäÉê=ÑáåÉãÉåí=äÛ¨é~áëëÉìê=ÇÉ=ä~=íê~åÅÜÉ= fä=Éëí=éê¨Ñ¨ê~ÄäÉ=ÇÉ=åÉííçóÉê=äÛ~éé~êÉáä=  Eé~ê ÉñK=éçìê=äÉ=ë~ä~ãá=Éí=äÉ=à~ãÄçåFK áãã¨Çá~íÉãÉåí=~éê≠ë=ìíáäáë~íáçåI= Éå é~êíáÅìäáÉê=ë~=ä~ãÉX=îçáê=äÉ=ÅÜ~éáíêÉ=áåíáíìä¨= j~êÅÜÉL^êêÆí  kÉííçóÉê ÊK oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉ=~îÉÅ=ä~=ä~ãÉ= kÉííçóÉê íê~åÅÜ~åíÉ oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉ=~îÉÅ=ä~=ä~ãÉ= råÉ=Ñçáë=äÛ~éé~êÉáä=¨íÉáåíI=ä~=ä~ãÉ=íçìêåÉ=ÉåÅçêÉ= íê~åÅÜ~åíÉ éÉåÇ~åí=ìå=áåëí~åíK=kÛ~ééêçÅÜÉò=à~ã~áë=äÉë= ^î~åí=ÇÉ=éêçŨÇÉê=~ì=åÉííçó~ÖÉI=ǨÄê~åÅÜÉò= ã~áåë=ÇÉ=ä~=ä~ãÉK= äÛ~éé~êÉáä=éìáë=êÉíáêÉò=ä~=ä~ãÉK=p~áëáëëÉò=ä~=ä~ãÉ= pÛáä=ëÉ=éêçÇìáí=ìåÉ=ÅçìéìêÉ=ÇÉ=Åçìê~åíI= ìåáèìÉãÉåí=é~ê=ëçå=ëìééçêíI=Éí=åçå=é~ë=é~ê= äÛ~éé~êÉáä=êÉëíÉ=Éå=éçëáíáçå=ÉåÅäÉåÅܨÉ= ä~ ëìêÑ~ÅÉ=Åçìé~åíÉK Éí ëÉ êÉãÉí=ÉåëìáíÉ=¶=ÑçåÅíáçååÉêK oáëèìÉ=ÇÛ¨äÉÅíêçÅìíáçå ^ííÉåíáçå=>=iÉ=ãçíÉìê=éÉìí=ëìêÅÜ~ìÑÑÉêK= kÉ=éäçåÖÉò=à~ã~áë=äÛ~éé~êÉáä=Ç~åë=äÛÉ~ìK= ^ì=Äçìí=ÇÉ=NM ãáåìíÉë=ã~ñáK=ÇÉ=ÑçåÅíáçååÉJ...
 • Seite 9 Ñê áí o~åÖÉãÉåí `çåÖê~íìä~òáçåá=éÉê=äÛ~Åèìáëíç=Çá=èìÉëíç= oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉ=~îÉÅ=ä~=ä~ãÉ= åìçîç=~éé~êÉÅÅÜáç=Çá=éêçÇìòáçåÉ=pfbjbkpK íê~åÅÜ~åíÉ `çå=Éëëç=~îÉíÉ=ëÅÉäíç=ìå=ÉäÉííêçÇçãÉëíáÅç= ãçÇÉêåç=É=Çá=Öê~å=éêÉÖáçK=qêçî~íÉ=ìäíÉêáçêá= o~åÖÉò=äD~éé~êÉáä=Üçêë=ÇÉ=éçêí¨É=ÇÉë=ÉåÑ~åíëK áåÑçêã~òáçåá=ëìá=åçëíêá=éêçÇçííá=åÉä=åçëíêç= cáÖìêÉ=^ ëáíç=fåíÉêåÉíK mçëáíáçååÉò=äÉ=Äçìíçå=êçí~íáÑ=ENF=ëìê=MK  _äçèìÉò=äÉ=ÅÜ~êáçí=¶=äÛ~áÇÉ=Çì=ÅçìäáëëÉ~ì ESFK  nìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=≠=ÇÉëíáå~íç=~ää~=ä~îçê~J o~åÖÉò=äÉ=ÅßÄäÉ=EVFK  òáçåÉ=Çá=èì~åíáí¶=ìëì~äá=éÉê=ä~=Ñ~ãáÖäá~=ç=éÉê= áãéáÉÖÜá=åçå=éêçÑÉëëáçå~äáI=ëáãáäá=~=èìÉääç= jáëÉ=~ì=êÉÄìí ÇçãÉëíáÅçK=däá=áãéáÉÖÜá=ëáãáäá=~=èìÉääç=ÇçãÉëJ `Éí=~éé~êÉáä=~=¨í¨=ä~Ĩäáë¨=Éå=ÅçåÑçêãáí¨= íáÅç=ÅçãéêÉåÇçåç=~Ç=ÉëK=äÛáãéáÉÖç=ÅìÅáåÉ=éÉê= áä éÉêëçå~äÉ=áå=åÉÖçòáI=ìÑÑáÅáI=~òáÉåÇÉ=~ÖêáÅçäÉ= ~îÉÅ=ä~=ÇáêÉÅíáîÉ=Åçããìå~ìí~áêÉ= É ~äíêÉ=~òáÉåÇÉ=Çá=éêçÇìòáçåÉI=åçåÅܨ=äÛìëç=Ç~= Éìêçé¨ÉååÉ=OMMOLVSL`b=îáë~åí=äÉë= é~êíÉ=Çá=çëéáíá=Çá=éÉåëáçåáI=éáÅÅçäá=ÜçíÉä=É=ëáãáäá= ~éé~êÉáäë=¨äÉÅíêáèìÉë=Éí=¨äÉÅíêçåáèìÉë= ëíêìííìêÉ=~Äáí~íáîÉK ìë~Ö¨ë=Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ= ríáäáòò~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=éÉê=èì~åíáí¶= ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK=`ÉííÉ=ÇáêÉÅíáîÉ=ÑáñÉ= É íÉãéá=Çá=ä~îçêç=ìëì~äá=åÉääÛ~ííáîáí¶=ÇçãÉëíáÅ~K= äÉ...
 • Seite 10 áí fëíêìòáçåá=Çá=ëáÅìêÉòò~ cìåòáçå~ãÉåíç mÉêáÅçäç=ÑÉêáíÉ mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ=Ç~=ä~ã~=í~ÖäáÉåíÉ `çääÉÖ~êÉ=É=ìë~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=êáëéÉíí~åJ açéç=~îÉêÉ=ëéÉåíç=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ä~=ä~ã~= Çç=á=Ç~íá=ÇÉää~=í~êÖÜÉíí~=ÇÛáÇÉåíáÑáÅ~òáçåÉK Åçåíáåì~=ÄêÉîÉãÉåíÉ=~=Öáê~êÉ=éÉê=áåÉêòá~K= rë~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=ëÉ=áä=Å~îç=Çá=~äáãÉåí~J kçå ~îîáÅáå~êÉ=ã~á=äÉ=ã~åá=~ää~=ä~ã~K òáçåÉ=É=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëíÉëëç=åçå=éêÉëÉåí~åç= få=Å~ëç=ÇÛáåíÉêêìòáçåÉ=ÇÉääÛÉåÉêÖá~=ÉäÉííêáÅ~I= Ç~ååáK äD~éé~êÉÅÅÜáç=êÉëí~=áåëÉêáíç=É=áå=ëÉÖìáíç=êáíçêå~= qÉåÉêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Ñìçêá=ÇÉää~=éçêí~í~=ÇÉá= áå=ÑìåòáçåÉK Ä~ãÄáåáK=fãéÉÇáêÉ=~á=Ä~ãÄáåá=Çá=ÖáçÅ~êÉ=Åçå= ^ííÉåòáçåÉ>=fä=ãçíçêÉ=éì∂=ëìêêáëÅ~äÇ~êëáK= äÛ~éé~êÉÅÅÜáçK kçå=ÅçåëÉåíáêÉ=äÛìëç=ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáç= açéç=ã~ëëáãç=NM ãáåìíá=Çá=Ñìåòáçå~ãÉåíç= ~ éÉêëçåÉ=E~åÅÜÉ=Ä~ãÄáåáF=Åçå=êáÇçíí~= Åçåíáåìç=Ñ~êÉ=ê~ÑÑêÉÇÇ~êÉ=áä=ãçíçêÉK éÉêÅÉòáçåÉ=ëÉåëçêá~äÉ=ç=êáÇçííÉ=Å~é~Åáí¶=ãÉåí~äá= cáÖìê~=^ çééìêÉ=Åçå=Å~êÉåíá=ÉëéÉêáÉåòÉ=É=ÅçåçëÅÉåòÉI= cìåòáçå~ãÉåíç=ÂéìäëÉêÊ ~ ãÉåç=ÅÜÉ=åçå=ëá~åç=ëçêîÉÖäá~íÉ=ç=åçå=ëá~åç= mêÉãÉêÉ=ä~=ëáÅìêÉòò~=Çá=~ÅÅÉåëáçåÉ=EOF=  ëí~íÉ=áëíêìáíÉ=~ääÛìëç=ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Ç~=ìå~= É ã~åíÉåÉêä~=éêÉãìí~I=èìáåÇá éÉêëçå~=êÉëéçåë~ÄáäÉ=ÇÉää~=äçêç=ëáÅìêÉòò~K éêÉãÉêÉ=áä=éìäë~åíÉ=Çá=~ÅÅÉåëáçåÉ=EPF=ÑáåÅܨ= ...
 • Seite 11 áí mìäáòá~ pã~äíáãÉåíç mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ=Ç~=ä~ã~=í~ÖäáÉåíÉ nìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=≠ Åçåíê~ëëÉÖå~íç= ÅçåÑçêãÉãÉåíÉ=~ää~=aáêÉííáî~ ÉìêçéÉ~= mêáã~=Çá=éìäáêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Éëíê~êêÉ=ä~=ëéáå~= OMMOLVSL`b=oáÑáìíá=Çá=~éé~êÉÅÅÜá~íìêÉ= É ëãçåí~êÉ=ä~=ä~ã~K=^ÑÑÉêê~êÉ=ä~=ä~ã~=ëçäç=ëìä= ÉäÉííêáÅÜÉ=ÉÇ=ÉäÉííêçåáÅÜÉ=Eï~ëíÉ= ëìééçêíç=É=åçå=ëìää~=ëìéÉêÑáÅáÉ=Çá=í~ÖäáçK ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=Ó= mÉêáÅçäç=Çá=ëÅ~êáÅÜÉ=ÉäÉííêáÅÜÉ tbbbFK=i~ ÇáêÉííáî~=éêÉëÅêáîÉ=áä=èì~Çêç= kçå=áããÉêÖÉêÉ=ã~á=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=åÉääÛ~Åèì~I= åçêã~íáîç=éÉê=ìå=êÉÅìéÉêç=É êáÅáÅä~ÖÖáç= å¨=ãÉííÉêäç=ëçííç=~Åèì~=ÅçêêÉåíÉK ÇÉÖäá=~éé~êÉÅÅÜá=ÇáëãÉëëáK ^ííÉåòáçåÉ> fåÑçêã~êëá=ëìääÉ=~ííì~äá=îáÉ=éÉê=ä~=êçíí~ã~òáçåÉ= mçëëáÄáäá=Ç~ååá=~ääÉ=ëìéÉêÑáÅáK éêÉëëç=áä=éêçéêáç=êáîÉåÇáíçêÉ=ëéÉÅá~äáòò~íç= kçå=ìíáäáòò~êÉ=ÇÉíÉêÖÉåíá=~Äê~ëáîáK ç éêÉëëç=ä~=éêçéêá~=~ããáåáëíê~òáçåÉ= mìäáêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç Åçãìå~äÉK mìäáêÉ=~éé~êÉÅÅÜáçI=ä~=ä~ã~=É=äÉ=~äíêÉ=é~êíá=  d~ê~åòá~ ëíêçÑáå~åÇç=Åçå ìå=é~ååç=ìãáÇç=É=éçá= ~ëÅáìÖ~êäáK=pÉ åÉÅÉëë~êáç=ìíáäáòò~êÉ=ìå=éçÅç= mÉê=èìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=ëçåç=î~äáÇÉ=äÉ=ÅçåÇáJ Çá=ÇÉíÉêëáîç=éÉê=ëíçîáÖäáÉK òáçåá=Çá=Ö~ê~åòá~=éìÄÄäáÅ~íÉ=Ç~ä=åçëíêç= pãçåí~êÉLãçåí~êÉ=ä~=ä~ã~...
 • Seite 12 åä sÉáäáÖÜÉáÇëîççêëÅÜêáÑíÉå e~êíÉäáàâ=ÖÉÑÉäáÅáíÉÉêÇ=ãÉí=ÇÉ=~~åâççé= sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê î~å ìï=åáÉìïÉ=pfbjbkpJ~éé~ê~~íK eÉí=~éé~ê~~í=ìáíëäìáíÉåÇ=~~åëäìáíÉå=Éå=ÖÉÄêìáâÉå= eáÉêãÉÉ=ÜÉÉÑí=ì=ÖÉâçòÉå=îççê=ÉÉå=ãçÇÉêåI= îçäÖÉåë=ÇÉ=ÖÉÖÉîÉåë=çé=ÜÉí=íóéÉéä~~íàÉK ÜççÖï~~êÇáÖ=ÜìáëÜçìÇ~éé~ê~~íK= dÉÄêìáâ=ÜÉí=~éé~ê~~í=ìáíëäìáíÉåÇ=áåÇáÉå= jÉÉê áåÑçêã~íáÉ=çîÉê=çåòÉ=éêçÇìÅíÉå=îáåÇí= ÜÉí ~~åëäìáíëåçÉê=Éå=ÜÉí=~éé~ê~~í=ÖÉÉå= ì=çé=çåòÉ=áåíÉêåÉíëáíÉK ÄÉëÅÜ~ÇáÖáåÖÉå=îÉêíçåÉåK aáí=~éé~ê~~í=áë=ÄÉÇçÉäÇ=îççê=ÜçÉîÉÉäÜÉÇÉå=ÇáÉ= eçìÇ=âáåÇÉêÉå=ìáí=ÇÉ=Äììêí=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~íK= ÖÉÄêìáâÉäáàâ=òáàå=áå=ÜÉí=ÜìáëÜçìÇÉå=Éå=îççê= qçÉòáÅÜí=ÜçìÇÉå=çé=âáåÇÉêÉå=çã=íÉ=îççêâçãÉå= ÜìáëÜçìÇ~ÅÜíáÖÉI=åáÉíJò~âÉäáàâÉ=íçÉé~ëëáåÖÉåK= Ç~í=òÉ=ãÉí=ÜÉí=~éé~ê~~í=ëéÉäÉåK eìáëÜçìÇ~ÅÜíáÖÉ=íçÉé~ëëáåÖÉå=çãî~ííÉå=ÄáàîK= eÉí=~éé~ê~~í=åáÉí=ä~íÉå=ÄÉÇáÉåÉå=Çççê=éÉêëçåÉå= ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=áå=éÉêëçåÉÉäëâÉìâÉåë=î~å=ïáåâÉäëI= Eççâ=âáåÇÉêÉåF=ãÉí=îÉêãáåÇÉêÇÉ=òáåíìáÖäáàâÉ= â~åíçêÉåI=ä~åÇÄçìïÄÉÇêáàîÉå=Éå=~åÇÉêÉ= ï~~êåÉãáåÖ=çÑ=ÖÉÉëíÉäáàâÉ=îÉêãçÖÉåëI=çÑ=Çççê= ò~âÉäáàâÉ=ÄÉÇêáàîÉåI=ÉîÉå~äë=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=Çççê= éÉêëçåÉå=ãÉí=çåîçäÇçÉåÇÉ=Éêî~êáåÖ=Éå=âÉååáëI= Ö~ëíÉå=î~å=éÉåëáçåëI=âäÉáåÉ=ÜçíÉäë=Éå=ëççêíJ íÉåòáà=ÇÉòÉ=çåÇÉê=íçÉòáÅÜí=ëí~~å=î~å=çÑ=òáàå= ÖÉäáàâÉ=ïççåîççêòáÉåáåÖÉåK ÖÉ≥åëíêìÉÉêÇ=çîÉê=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~í= dÉÄêìáâ=ÜÉí=~éé~ê~~í=ìáíëäìáíÉåÇ=îççê= Çççê=ÉÉå=éÉêëççå=ÇáÉ=îÉê~åíïççêÇÉäáàâ=áë=îççê= îÉêïÉêâáåÖëÜçÉîÉÉäÜÉÇÉå=Éå=JíáàÇÉå=ÇáÉ= Üìå=îÉáäáÖÜÉáÇK ÖÉÄêìáâÉäáàâ=òáàå=áå=ÜÉí=ÜìáëÜçìÇÉåK qêÉâ=ÇÉ=ëíÉââÉê=~äíáàÇ=ìáí=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí= eÉí=~éé~ê~~í=áë=çåÇÉêÜçìÇëîêáàK å~ ÖÉÄêìáâ=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~íI=îççêÇ~í=ì=ÜÉí=...
 • Seite 13 åä fåëÅÜ~âÉäÉåLìáíëÅÜ~âÉäÉå dÉî~~ê=î~å=ÉÉå=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ëÅÜçâ eÉí=~éé~ê~~í=åççáí=çåÇÉêÇçãéÉäÉå=áå=ï~íÉê= sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê=Çççê=ëÅÜÉêé=ãÉë Éå åççáí=çåÇÉê=ëíêçãÉåÇ=ï~íÉê=ÜçìÇÉåK eÉí=ãÉë=ÄäáàÑí=å~=ÜÉí=ìáíëÅÜ~âÉäÉå=åçÖ=ÉîÉå= ^ííÉåíáÉ> Çê~~áÉåK=kççáí=ãÉí=ÇÉ=Ü~åÇÉå=áå=ÇÉ=Äììêí=î~å= aÉ=çééÉêîä~ââÉå=âìååÉå=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇ= ÜÉí=ãÉë=âçãÉåK ê~âÉåK _áà=ëíêççãëíçêáåÖ=ÄäáàÑí=ÜÉí=~éé~ê~~í= dÉÉå=ëÅÜìêÉåÇÉ=êÉáåáÖáåÖëãáÇÇÉäÉå= áåÖÉëÅÜ~âÉäÇ=Éå=Ö~~í=Ç~~êå~=ïÉÉê=äçéÉåK ÖÉÄêìáâÉåK ^ííÉåíáÉ>=aÉ=ãçíçê=â~å=çîÉêîÉêÜáí=ê~âÉåK= ^éé~ê~~í=êÉáåáÖÉå k~=ã~ñáã~~ä=NM ãáåìíÉå=çåçåÇÉêÄêçâÉå= eÉí=~éé~ê~~íI=ÜÉí=ãÉë=Éå=ÇÉ=ÜìäéëíìââÉå=  ÖÉÄêìáâ=ÜÉí=~éé~ê~~í=ä~íÉå=~ÑâçÉäÉåK ~ÑîÉÖÉå=ãÉí=ÉÉå=îçÅÜíáÖÉ=ÇçÉâ=Éå=~ÑÇêçÖÉåK= ^ÑÄK=^ fåÇáÉå=åçÇáÖ=ÉÉå=ÄÉÉíàÉ=~Ñï~ëãáÇÇÉä= jçãÉåíëÅÜ~âÉäáåÖ ÖÉÄêìáâÉåK bÉêëí=ÇÉ=áåëÅÜ~âÉäÄäçââÉêáåÖ=EOF=áåÇêìââÉå=  jÉë=îÉêïáàÇÉêÉåL~~åÄêÉåÖÉå Éå=áåÖÉÇêìâí=ÜçìÇÉåI=Ç~~êå~ ^ÑÄK=_ ÇÉ=ÇêìâëÅÜ~âÉä~~ê=EPF=áåÇêìââÉå=íçí=ÜÉí=  aÉ=ëäÉÇÉ=íÉêìÖëÅÜìáîÉå=íçíÇ~í=ÜÉí=ãÉë=  ~éé~ê~~í=ÄÉÖáåí=íÉ=äçéÉåK=r=âìåí=åì=ÇÉ= îêáàâçãíK áåëÅÜ~âÉäÄäçââÉêáåÖ=EOF=äçëä~íÉåK aÉ=ãÉëÜçìÇÉê=ãÉí=ÇÉ=âäçâ=ãÉÉ=íçí=~~å=ÇÉ= ...
 • Seite 14 åä Ç~ ^ÑîçÉê=î~å=ÜÉí=çìÇÉ=~éé~ê~~í qáääóââÉ=ãÉÇ=â›ÄÉí=~Ñ=Çáí=åóÉ=~éé~ê~í= aáí=~éé~ê~~í=áë=ÖÉÅä~ëëáÑáÅÉÉêÇ=îçäÖÉåë= Ñê~ Ñáêã~Éí=pfbjbkpK ÇÉ=bìêçéÉëÉ=êáÅÜíäáàå=OMMOLVSLbd=çîÉê= aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=î~äÖí=Éí=ãçÇÉêåÉI=Ñ›êëíÉJ çìÇÉ=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=Éå=ÉäÉâíêçåáëÅÜÉ= âä~ëëÉë=ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~íK= ~éé~ê~íììê=Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ= vÇÉêäáÖÉêÉ áåÑçêã~íáçåÉê=çã=îçêÉë= ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK= éêçÇìâíÉê=ÑáåÇÉê=Çì=é™=îçêÉë=áåíÉêåÉíëáÇÉK aÉòÉ=êáÅÜíäáàå=îçêãí=îççê=ÇÉ=ÖÉÜÉäÉ= br ÉÉå=â~ÇÉê=îççê=ÇÉ=íÉêìÖå~ãÉ=Éå= aÉííÉ=~éé~ê~í=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=íáä=ÄêìÖ=á=ÜìëÜçäÇJ êÉÅóÅäáåÖ=î~å=çìÇÉ=~éé~ê~íÉåK= åáåÖÉå=ÉääÉê=ÜìëÜçäÇåáåÖëäáÖåÉåÇÉ=áåÇêÉíåáåÖÉêK= aÉí=ã™=áââÉ=ÄêìÖÉë=íáä=ÉêÜîÉêîëã‹ëëáÖ=ÄêìÖK= sççê=~ÅíìÉäÉ=áåÑçêã~íáÉ=çîÉê=ÇÉ=~ÑîçÉê=î~å=ÜÉí= sÉÇ=ÜìëÜçäÇåáåÖëäáÖåÉåÇÉ=áåÇêÉíåáåÖÉê=Ñçêëí™ë= çìÇÉ=~éé~ê~~í=âìåí=ì=íÉêÉÅÜí=Äáà=ÇÉ=î~âÜ~åÇÉä= ÑK ÉâëK=ÄêìÖ=á=ãÉÇ~êÄÉàÇÉêâ›ââÉåÉê=á=ÑçêêÉíJ çÑ Äáà=ìï=ÖÉãÉÉåíÉK åáåÖÉêI=é™=âçåíçêÉêI=á=ä~åÇÄêìÖëã‹ëëáÖ=çÖ= d~ê~åíáÉ ~åÇÉå=ÉêÜîÉêîëã‹ëëáÖ=ÇêáÑí=ë~ãí=ÄêìÖ=é™= éÉåëáçåÉêI=ëã™=ÜçíÉääÉê=çÖ=~åÇêÉ=ÑçêãÉê=Ñçê= sççê=Çáí=~éé~ê~~í=ÖÉäÇÉå=ÇÉ=Ö~ê~åíáÉîççêJ ÄçäáÖÉêI=Üîçê=~éé~ê~íÉí=ÄÉíàÉåÉë=~Ñ=Ö‹ëíÉêåÉ= ï~~êÇÉå=ÇáÉ=ïçêÇÉå=ìáíÖÉÖÉîÉå=Çççê=ÇÉ= ëÉäîK îÉêíÉÖÉåïççêÇáÖáåÖ=î~å=çåë=ÄÉÇêáàÑ=áå=ÜÉí=ä~åÇ= ^éé~ê~íÉí=Éê=âìå=ÄÉêÉÖåÉí=íáä=~í=ÄäáîÉ=ÄêìÖí=íáä= î~å=~~åâççéK=aÉ=äÉîÉê~åÅáÉê=Äáà=ïáÉ=ì=ÜÉí= ã‹åÖÇÉê=çÖ=íáÇÉêI=ëçã=Éê=~äãáåÇÉäáÖÉ=á=Éå= ~éé~ê~~í=ÜÉÄí=ÖÉâçÅÜí=ÖÉÉÑí=ì=ÜáÉêçîÉê=Öê~~Ö=...
 • Seite 15 Ç~ páââÉêÜÉÇë~åîáëåáåÖÉê q‹åÇÉLëäìââÉ hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ=~Ñ=ëâ~êéÉ= âåáîÉ qáäëäìí=çÖ=ÄÉåóí=âìå=~éé~ê~íÉí=áÜíK=~åÖáîÉäëÉêåÉ= é™=íóéÉëâáäíÉíK håáîÉå=ÇêÉàÉê=ëáÖ=ÉåÇåì=âçêí=ÉÑíÉêI=~í=~éé~ê~íÉí= _Éåóí=âìå=~éé~ê~íÉíI=å™ê=~éé~ê~í=çÖ=äÉÇåáåÖ= Éê=ëäìââÉí=EÉÑíÉêä›ÄFK=eçäÇ=~äÇêáÖ=Ü‹åÇÉêåÉ= Éê á çêÇÉåK á å‹êÜÉÇÉå=~Ñ=âåáîÉåK eçäÇ=Ä›êå=î‹â=Ñê~=ã~ëâáåÉåK=eçäÇ=Ä›êå=ìåÇÉê= sÉÇ=ëíê›ãëîáÖí=ÑçêÄäáîÉê=ã~ëâáåÉå=í‹åÇíK= çéëóå=Ñçê=~í=ÑçêÜáåÇêÉI=~í=ÇÉ=äÉÖÉê=ãÉÇ= j~ëâáåÉå=ëí~êíÉê=~ìíçã~íáëâ=áÖÉåK= ã~ëâáåÉåK _Éã‹êâ>=jçíçêÉå=â~å=ÄäáîÉ=Ñçê=î~êãK= mÉêëçåÉê=EçÖë™=Ä›êåF=ãÉÇ=êÉÇìÅÉêÉí=Ñóëáëâ= i~Ç=ã~ëâáåÉå=~Ñâ›äÉI=Üîáë=ã~ëâáåÉå=Ü~ê=î‹êÉí= êÉÖáëíêÉêáåÖëÉîåÉ=ÉääÉê=éëóâáëâ=ÉîåÉ=ÉääÉê=ãÉÇ= á ì~ÑÄêìÇí=ÄêìÖ=á=ã~âëK=NM=ãáåìííÉêK ã~åÖäÉåÇÉ=ÉêÑ~êáåÖ=çÖ=îáÇÉå=ã™=áââÉ=ÄÉíàÉåÉ= _áääÉÇÉ=^ ã~ëâáåÉåI=ãÉÇãáåÇêÉ=ÇÉ=Éê=ìåÇÉê=çéëóå=ÉääÉê=Éê= jçãÉåíÇêáÑí ÄäÉîÉí=áåëíêìÉêÉí=á=ÄêìÖÉå=~Ñ=ã~ëâáåÉå=~Ñ=Éå= qêóâ=é™=ëáâêáåÖÉå=EOF=F=çÖ=ÜçäÇ=ÇÉå=áåÇÉI=ÜÉêÉÑíÉê  éÉêëçåI=ÇÉê=Éê=~åëî~êäáÖ=Ñçê=Çáå=ëáââÉêÜÉÇK íêóâ=é™=í‹åÇÉí~ëíÉå=EPFI=áåÇíáä=ã~ëâáåÉå=Ö™ê á=  bÑíÉê=ÄêìÖÉåI=Ñ›ê=êÉåÖ›êáåÖI=Ñ›ê=êìããÉí=Ñçêä~ÇÉë= Ö~åÖK=kì=â~å=ëáâêáåÖÉå=EOF=ëäáééÉëK ÉääÉê=îÉÇ=ÑÉàä=í~ÖÉë=ëíáââÉí=ìÇ=~Ñ=ëíáââçåí~âíÉåK= j~ëâáåÉå=ëíçééÉë=îÉÇ=~í=ëäáééÉ=í‹åÇ=EPFK iÉÇåáåÖÉå=ã™=áââÉ=íê‹ââÉë=ÜÉå=çîÉê=ëâ~êéÉ=...
 • Seite 16 Ç~ _çêíëâ~ÑÑÉäëÉ _Éã‹êâ> lîÉêÑä~ÇÉêåÉ=â~å=ÄÉëâ~ÇáÖÉë aÉííÉ=~éé~ê~í=Éê=ã‹êâÉí=áÜíK=ÄÉëíÉãJ _Éåóí=áåÖÉå=ëâìêÉåÇÉ=êÉåÖ›êáåÖëãáÇäÉêK ãÉäëÉêåÉ=á=ÇÉí=Éìêçé‹áëâÉ=ÇáêÉâíáî= j~ëâáåÉå=êÉåÖ›êÉë OMMOLVSLbc=çã=~ÑÑ~äÇ=~Ñ=ÉäÉâíêáëâ= q›ê=ã~ëâáåÉåI=âåáî=çÖ=ä›ëÉ=ÇÉäÉ=~Ñ=ãÉÇ= çÖ ÉäÉâíêçåáëâ=ìÇëíóê=Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=  Éå ÑìÖíáÖ=âäìÇ=çÖ=í›ê=ÉÑíÉê=ãÉÇ=Éå=í›ê=âäìÇK= ~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK= hçã Éå=ëãìäÉ=çéî~ëâÉãáÇÇÉä=á=êÉåÖ›êáåÖëJ aáêÉâíáîÉí=áåÇÉÜçäÇÉê=ÄÉëíÉããÉäëÉê=ãÜíK= î~åÇÉí=ÉÑíÉê=ÄÉÜçîK= êÉíìê=çÖ=ÄêìÖ=~Ñ=Ö~ããÉäí=ÉäÉâíêáëâ= çÖ ÉäÉâíêçåáëâ=ìÇëíóêI=ÇÉê=Ö‹äÇÉê=á=ÜÉäÉ= håáîÉå=í~ÖÉë=ìÇ=çÖ=áë‹ííÉë brJçãê™ÇÉíK _áääÉÇÉ=_ _êìÖ=ÖÉåÄêìÖëçêÇåáåÖÉêåÉ=Ñçê=ÉãÄ~ää~ÖÉ= pâìÄ=ëä‹ÇÉå=íáäÄ~ÖÉI=áåÇíáä=âåáîÉå=Éê=ÑêáK=  çÖ ‹äÇêÉ=~éé~ê~íÉê=çÖ=î‹ê=ãÉÇ=íáä=~í=ëâ™åÉ= aêÉà=âåáîÜçäÇÉêÉå=á=ìêÉíë=êÉíåáåÖ=EãçÇ=Ü›àêÉF=  ãáäà›ÉíK=bê=ÇÉê=íîáîä=çã=çêÇåáåÖÉêåÉ=çÖ=Üîçê= áåÇíáä=ëíçé=çÖ=í~Ö=âåáîÉå=ìÇK= ÖÉåÄêìÖëéä~ÇëÉêåÉ=Éê=éä~ÅÉêÉíI=â~å=âçããìåÉå= _áääÉÇÉ=`= âçåí~âíÉëK eçäÇ=âåáîÜçäÇÉêÉå=äçÇêÉí=çÖ=ÇêÉà=âåáîÉå=  áãçÇ=ìêÉí=EãçÇ=îÉåëíêÉF=áåÇíáä=ëíçé= d~ê~åíá...
 • Seite 17 åç eçäÇ=Ä~êå=ÄçêíÉ=Ñê~=~éé~ê~íÉíK=eçäÇ=›óÉ=ãÉÇ= eàÉêíÉäáÖ=íáääóââÉ=ãÉÇ=âà›éÉí=~î=ÇÉí=åóÉ= Ä~êåI=ëäáâ=~í=ÇÉ=áââÉ=äÉâÉê=ãÉÇ=~éé~ê~íÉíK ~éé~ê~íÉí=Ñê~=pfbjbkpK mÉêëçåÉê=EçÖë™=Ä~êåF=ãÉÇ=êÉÇìëÉêíÉ=™åÇÉäáÖÉ= aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=ÄÉëíÉãí=ÇÉÖ=Ñçê=Éí=ãçÇÉêåÉ= ëî~âÜÉíÉê=ÉääÉê=ÉîåÉêI=ÉääÉê=ëçã=ã~åÖäÉê= ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~í=~î=Ü›ó=âî~äáíÉíK= ÉêÑ~êáåÖÉê=çÖ=âìååëâ~éÉê=çã=~éé~ê~íÉíI=ã™ áââÉ= sáÇÉêÉ áåÑçêã~ëàçåÉê=çã=î™êÉ=éêçÇìâíÉê= Ñ™=ÄÉíàÉåÉ=ÇÉíI=ãÉÇ=ãáåÇêÉ=ÇÉ=Ü~ê=Ñ™íí=çééä‹êáåÖ= ÑáååÉê=Çì=é™=î™ê=åÉííëáÇÉK á=ÄêìâÉå=~î=~éé~ê~íÉí=çÖ=ìåÇÉê=íáäëóå=~î= éÉêëçåÉê=ëçã=Éê=~åëî~êäáÖÉ=Ñçê=ëáââÉêÜÉíÉåK aÉííÉ=~éé~ê~íÉí=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=Ñçê=ÄÉ~êÄÉáÇÉäëÉ= qêÉââ=ëí›éëÉäÉí=ìí=~î=ëíáââçåí~âíÉå=ÉííÉê=ÜîÉê= ~î î~åäáÖÉ=ãÉåÖÇÉê=Ñçê=ÜìëÜçäÇåáåÖÉå=çÖ=áââÉ= ÄêìâI=Ñ›ê=êÉåÖà›êáåÖI=Üîáë=Çì=Ñçêä~íÉê=êçããÉí=ÉääÉê= Ñçê=áåÇìëíêáÉäí=ÄêìâK=oçã=ãÉÇ=ÜìëÜçäÇåáåÖëJ Üîáë=ÇÉí=çééëí™ê=ÑÉáäK=fââÉ=íêÉââ=ëíê›ãâ~ÄÉäÉå= éêÉÖÉí=Äêìâ=â~å=î‹êÉ=ÑK=ÉâëK=Äêìâ=á=ãÉÇ~êJ çîÉê=ëâ~êéÉ=íáåÖ=ÉääÉê=î~êãÉ=Ñä~íÉêK ÄÉáÇÉêâà›ââÉå=á=ÄìíáââÉêI=é™=âçåíçêÉêI= aÉêëçã=ëíê›ãâ~ÄÉäÉå=é™=ÇÉååÉ=ã~ëâáåÉå= ä~åÇÄêìâëJ=ÉääÉê=~åÇêÉ=éêçÇìâëàçåëÄÉÇêáÑíÉêI= Éê ëâ~ÇÉíI=ã™=ÇÉå=ëâáÑíÉë=ìí=~î=éêçÇìëÉåíÉåI= ë™ëçã=Äêìâ=~î=ÖàÉëíÉê=á=éÉåëàçå~íÉêI=ëã™= î™ê âìåÇÉëÉêîáÅÉ=ÉääÉê=~î=Éå=~ååÉå=âî~äáÑáëÉêí= ÜçíÉääÉê=ÉääÉê=äáÖåÉåÇÉ=çééÜçäÇëÉåÜÉíÉêK éÉêëçå=Ñçê=™=ìååÖ™=~í=ÇÉí=çééëí™ê=Ñ~êÉK= j~ëâáåÉå=ã™=âìå=ÄêìâÉë=íáä=™=ÄÉ~êÄÉáÇÉ=î~åäáÖÉ= oÉé~ê~ëàçåÉê=é™=ã~ëâáåÉå=ã™=âìå=ÑçêÉí~ë= ÜìëÜçäÇåáåÖëãÉåÖÇÉê=çÖ=çÖë™=áååÉå=î~åäáÖÉ= ~î î™ê=âìåÇÉëÉêîáÅÉK ÄÉ~êÄÉáÇÉäëÉëíáÇÉêK=j~ëâáåÉå=Éê=îÉÇäáâÉÜçäÇëÑêáK= d~ãäÉ=ã~ëâáåÉê=Ä›ê=ÇÉëíêìÉêÉëK= _êìâë~åîáëåáåÖÉå=ã™=çééÄÉî~êÉëK=...
 • Seite 18 åç _áäÇÉ=^ aÉãçåíÉêáåÖLãçåíÉêáåÖ=~î=âåáîÉå ÕóÉÄäáââÉäáÖ=áååâçéäáåÖ= _áäÇÉ=_ qêóââ=áååâçéäáåÖëëáâêáåÖÉå=EOF=çÖ=ÜçäÇ=ÇÉå= pâóî=ëäÉÇÉå=íáäÄ~âÉ=áååíáä=âåáîÉå=Ääáê=ÑêáÖáííK   áååÉI=ÇÉêÉííÉê aêÉá=âåáîÜçäÇÉêÉå=ãÉÇ=âäçââÉåë=êÉíåáåÖ=  íêóââÉë=áååâçéäáåÖëí~ëíÉå=EPF=ë™=ä~åÖí=áååíáä= áååíáä=ÇÉå=ëíçééÉê=çÖ=í~=~î=âåáîÉåK  ã~ëâáåÉå=Ö™êK=fååâçéäáåÖëëáâêáåÖÉå=EOF=â~å= _áäÇÉ=` ë™=ä›ëåÉëK cçê=ãçåíÉêáåÖ=~î=âåáîÉå=áÖàÉåI=ÜçäÇÉë=ÇÉå=  cçê=™=ëíçééÉ=ëäáééÉë=áååâçéäáåÖëí~ëíÉå=EPFK äçÇÇêÉíí=çÖ=ÇêÉáÉë=ãçí=âäçââÉåë=êÉíåáåÖ=áååíáä=  ÇÉå=ëíçééÉê=Eã™=Ü›êÉë=~í=ÇÉå=ëãÉââÉê áFK hçåíáåìÉêäáÖ=áååâçéäáåÖ qêóââ=áååâçéäáåÖëëáâêáåÖÉå=EOF=çÖ=ÜçäÇ=ÇÉå= ríí~âáåÖLáååëÉííáåÖ=~î=ëäÉÇÉå  áååÉI=ÇÉêÉííÉê _áäÇÉ=a fååâçéäáåÖëí~ëíÉå=EPF=íêóââÉë=áååíáä=ÇÉå= pÉíí=ÇêÉáÉâå~ééÉå=ENF=é™= äK    ëãÉââÉê=áåå=á=ä™ëÉéçëáëàçåÉåK= q~=ëäÉÇÉå=~î=ÄçêÇÉíK  fååâçéäáåÖëëáâêáåÖÉå=EOF=â~å=ë™=ä›ëåÉëK cçê=áååëÉííáåÖ=~î=ëäÉÇÉå=áÖàÉå=ã™=ÇÉå...
 • Seite 19 åç ëî d~ê~åíá sá=Öê~íìäÉê~ê=ÇáÖ=íáää=Çáíí=åó~=áåâ∏é=~î= cçê=ÇÉííÉ=~éé~ê~íÉí=ÖàÉäÇÉê=ÇÉ=Ö~ê~åíáÄÉíáåÖÉäëÉê= Éå éêçÇìâí=Ñê™å=pfbjbkpK ëçã=Éê=çééÖáíí=~î=î™ê=êÉéêÉëÉåí~åí=á=ÇÉ= aì=Ü~ê=Ç®êãÉÇ=ÄÉëí®ãí=ÇáÖ=Ñ∏ê=Éå=ãçÇÉêå= êÉëéÉâíáîÉ=ä~åÇK=aÉí~äàÉê=çã=ÇáëëÉ=Ö~ê~åíáJ ÜìëÜ™ääë~éé~ê~í=~î=Ü∏Ö=âî~äáíÉíK= ÄÉíáåÖÉäëÉåÉ=Ñ™ê=Çì=îÉÇ=™ ÜÉåîÉåÇÉ=ÇÉÖ=íáä= jÉê áåÑçêã~íáçå=çã=î™ê~=éêçÇìâíÉê=Üáíí~ê= ÉäÉâíêçÜ~åÇÉäÉå=ÇÉê=Çì=Ü~ê=âà›éí=~éé~ê~íÉíK= Çì=é™=î™ê=ÜÉãëáÇ~=é™=fåíÉêåÉíK sÉÇ âê~î=á=ÑçêÄáåÇÉäëÉ=ãÉÇ=Ö~ê~åíáóíÉäëÉêI= Éê ÇÉí á=~ääÉ=Ñ~ää=å›ÇîÉåÇáÖ=™ äÉÖÖÉ=Ñê~ã= aÉåå~=éêçÇìâí=®ê=~îëÉÇÇ=~íí=ÄÉ~êÄÉí~=ÉåÇ~ëí= âîáííÉêáåÖ Ñçê=âà›éÉí=~î=~éé~ê~íÉíK ë™Ç~å~=ã®åÖÇÉê=ëçã=®ê=åçêã~ä~=Ñ∏ê=Éíí=ÜìëÜ™ää= çÅÜ=Ç®êãÉÇ=~ääíë™=áåíÉ=~îëÉÇÇ=Ñ∏ê=âçåíáåìÉêäáÖ= ~åî®åÇåáåÖK=jÉÇ=áÅâÉ=óêâÉëã®ëëáÖ~=ÜìëÜ™ää= ~îëÉë=íKÉñK=Ñáâ~êìã=Ñ∏ê=~åëí®ääÇ~=á=Éå=~ÑÑ®êI=Éíí= âçåíçêI=Éíí=ä~åíÄêìâ=çÅÜ=~åÇê~=óêâÉëã®ëëáÖ~= Ñ∏êÉí~Ö=ë~ãí=å®ê=Ö®ëíÉê=é™=Éíí=éÉåëáçå~íI=äáíÉí= ÜçíÉää=çÅÜ=äáâå~åÇÉ=áåëíáíìíáçåÉê=~åî®åÇÉê= éêçÇìâíÉåK ^åî®åÇ=ëâ®êã~ëâáåÉå=Ñ∏ê=~íí=ÄÉ~êÄÉí~=ÉåÇ~ëí= ë™Ç~å~=ã®åÖÇÉê=ëçã=®ê=åçêã~ä~=Ñ∏ê=Éíí=ÜìëÜ™ääK= aÉíë~ãã~=Ö®ääÉê=ÄÉ~êÄÉíåáåÖëíáÇÉêå~K= pâ®êã~ëâáåÉå=®ê=ìåÇÉêÜ™ääëÑêáK=pé~ê~=ÄêìâëJ ~åîáëåáåÖÉåK=i™í Äêìâë~åîáëåáåÖÉå=Ñ∏äà~=ãÉÇ= â∏âëã~ëâáåÉå=îáÇ=Éíí=ÉîÉåíìÉääí=®Ö~êÄóíÉK £îÉêëáâíëÄáäÇÉêå~ sáâ=Ñ∏êëí=ìí=ìééëä~ÖÉí=ãÉÇ=ÄáäÇÉêK...
 • Seite 20 ëî p®âÉêÜÉíë~åîáëåáåÖ~ê pí~êíLpíçéé s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê=ÇáÖ s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê= hçåíêçääÉê~=~íí=å®íëé®ååáåÖÉå=ÜÉãã~=Üçë=ÇáÖ ®ê= ÇáÖ é™=ÇÉ=î~ëë~=âåáî~êå~ ÇÉåë~ãã~=ëçã=~åÖÉë=é™=éêçÇìâíÉåë=íóéëâóäíK häáåÖ~å==Ñçêíë®ííÉê=êçíÉê~=Éå=âçêí=ëíìåÇ=ëÉÇ~å= mêçÇìâíÉå=Ñ™ê=áåíÉ=~åî®åÇ~ë=çã=ÇÉå=ÉääÉê= Çì ëí®åÖí=~î=ã~ëâáåÉå=píáÅâ=~äÇêáÖ=áå=Ü®åÇÉêå~= ëä~ÇÇÉå=®ê=ëâ~Ç~ÇK á å®êÜÉíÉå=~î=âäáåÖ~åK i™í=áåíÉ=Ä~êå=Éåë~ãã~=~åî®åÇ~=éêçÇìâíÉåK=e™ää= sáÇ=ëíê∏ã~îÄêçíí=®ê=ã~ëâáåÉå=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ= Ä~êå=ìåÇÉê=ìééëáâí=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏êÜáåÇê~=~íí=ÇÉ äÉâÉê= é™ëä~ÖÉå=î~êÑ∏ê=âäáåÖ~å=Ñçêíë®ííÉê=êçíÉê~=å®ê= ãÉÇ=éêçÇìâíÉåK ëíê∏ããÉå=™íÉê=ëä™ë=é™K i™í=áåíÉ=éÉêëçåÉê=EÖ®ääÉê=®îÉå=Ä~êåF=ãÉÇ= lÄë>=jçíçêå=â~å=Ääá=∏îÉêÜÉíí~ÇK= êÉÇìÅÉê~Ç=âêçééëäáÖ=ëáååÉëÑ∏êåáããÉäëÉ=ÉääÉê= i™í=ëâ®êã~ëâáåÉå=ëî~äå~=çã=ÇÉå=î~êáí=áÖ™åÖ= ãÉåí~ä=Ñ∏êã™Ö~=ÉääÉê=ãÉÇ=çíáääê®ÅâäáÖí=ÉêÑ~êÉåÜÉí= ç~îÄêìíÉí=ã~ñK=NM ãáåìíÉêK çÅÜ=âìåëâ~é=~åî®åÇ~=éêçÇìâíÉå=ìí~å=~íí=Ü~= _áäÇ=^ ìééëáâí=∏îÉê=ÇÉã=ÉääÉê=~íí=ÇÉ=Ñ™íí=áåëíêìâíáçåÉê= jçãÉåíä®ÖÉ= çã=Üìê=éêçÇìâíÉå=ëâ~=~åî®åÇ~ë=~î=Éå=éÉêëçåI= qêóÅâ=é™=ë®âÉêÜÉíëëé®êêÉå=EOF=çÅÜ=Ü™ää=ÇÉå=  ëçã=~åëî~ê~ê=Ñ∏ê=ÇÉê~ë=ë®âÉêÜÉíK áåíêóÅâíI=íêóÅâ=Ç®êÉÑíÉê aê~=~ääíáÇ=ìí=ëíáÅââçåí~âíÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉí=ëÉÇ~å= é™=ëíê∏ãÄêóí~êÉåLëí~êíâå~ééÉå=EPF=íáääë= ...
 • Seite 21 ëî oÉåÖ∏êáåÖ c∏êî~êáåÖ s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê= s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê= ÇáÖ é™=ÇÉ=î~ëë~=âåáî~êå~ ÇáÖ é™=ÇÉ=î~ëë~=âåáî~êå~ aê~=~ääíáÇ=ìí=ëíáÅââçåí~âíÉå=çÅÜ=äçëë~=âäáåÖ~å=Ñ∏êÉ= c∏êî~ê~=éêçÇìâíÉå=ë™=~íí=Ä~êå=áåíÉ=â~å=âçãã~= êÉåÖ∏êáåÖK=q~=~äÇêáÖ=âäáåÖ~å=á=ÇÉëë=ëâ®êóíçê=ìí~å= ™í=ÇÉåK ~ääíáÇ=á=áåÑ®ëíåáåÖÉåK _áäÇ=^ sêáÇ=áåëí®ääåáåÖëéä~íí~å=íáää=MJä®ÖÉ=ãÉÇ=  oáëâ=Ñ∏ê=ÉäÉâíêáëâ~=ëí∏í~ê îêÉÇÉí ENFK açéé~=~äÇêáÖ=ëâ®êã~ëâáåÉå=á=î~ííÉå=çÅÜ=ëâ∏äà= i™ë=Ñ~ëí=ã~í~êî~ÖåÉå=á=Ä~âêÉ=ä®ÖÉ=  ÇÉå=~äÇêáÖ=ìåÇÉê=êáåå~åÇÉ=î~ííÉåK ãÉÇ ä™ëêÉÖä~ÖÉí ESFK lÄë> oìää~=áÜçé=ëä~ÇÇÉå=çÅÜ=Ñ∏êî~ê~=ÇÉå=  jçíçêëí~íáîÉíë=óí~=â~å=ëâ~Ç~ëK á ëä~ÇÇÑáÅâ~å=EVFK ^åî®åÇ=áåÖ~=ëí~êâ~=êÉåÖ∏êáåÖëãÉÇÉäK aÉå=Ö~ãä~=ã~ëâáåÉå oÉåÖ∏êáåÖ=çÅÜ=ëâ∏íëÉä qçêâ~=~î=ãçíçêëí~íáîI=âäáåÖ~=çÅÜ=∏îêáÖ~=ÇÉä~ê==  aÉåå~=éêçÇìâí=ìééÑóääÉê=âê~îÉå=Ñ∏ê= ãÉÇ=ÑìâíáÖ=Çìâ=çÅÜ=íçêâ~=Ç®êÉÑíÉê=íçêêíK= ÇÉí...
 • Seite 22 Ñá qìêî~ääáëììëçÜàÉáí~ lååÉâëá=çäâççå=î~äáåí~ëá=çå=pfbjbkpK içìââ~~åíìãáëî~~ê~ rìëá=Ü~åâáåí~ëá=çå=åóâó~áâ~áåÉå=à~=ä~~Çìâ~ë= iááí®=ä~áíÉ=~áåç~ëí~~å=íóóééáâáäîÉëë®=çäÉîáÉå= âçÇáåâçåÉK=iáë®íáÉíçà~=íìçííÉáëí~ããÉ=ä∏óÇ®í= çÜàÉáÇÉå=ãìâ~áëÉÉå=ë®Üâ∏îÉêââççåK áåíÉêåÉíJëáîìáäí~ããÉK h®óí®=ä~áíÉíí~=î~áåI=âìå=ä~áíÉ=à~=äááí®åí®àçÜíç= q®ã®=ä~áíÉ=çå=í~êâçáíÉííì=ã®®êáääÉI=àçíâ~=çî~í= çî~í ãçáííÉÉííçã~ëë~=âìååçëë~K åçêã~~äÉà~=âçíáí~äçìëâ®óí∏ëë®=í~á=ëááÜÉå= bá=ä~ëíÉå=ìäçííìîáääÉK=ûä®=à®í®=ä~éëá~=âçëâ~~å=óâëáåI= êáåå~ëíÉíí~î~ëë~=â®óí∏ëë®K= àçíí~=ÜÉ=Éáî®í=é®®ëÉ=äÉáââáã®®å=ä~áííÉÉää~K pÉ Éá ëçîÉääì ~ãã~ííáã~áëÉÉå=â®óíí∏∏åK= eÉåâáä∏í=Eãó∏ë=ä~éëÉíFI=àçíâ~=çî~í=êììãááääáëÉëíá=í~á= hçíáí~äçìëâ®óíí∏∏å êáåå~ëíÉíí~î~=â®óíí∏= ÜÉåâáëÉëíá=ê~àçáííÉáëá~=í~á=àçáää~=Éá=çäÉ=êááíí®î®ëíá= â®ëáíí®®=ÉëáãK=ä~áííÉÉå=â®óí∏å=äááââÉáÇÉåI= âçâÉãìëí~=à~=íáÉíç~I=Éáî®í=ë~~=â®óíí®®=ä~áíÉíí~I= íçáãáëíçàÉåI=ã~~í~äçìëJ=à~=ãìáÇÉå=~ãã~íáäJ é~áíëá=àçë=ÜÉ=â®óíí®î®í=ëáí®=î~äîçåå~å=~ä~áëÉå~= äáëíÉå=óêáíóëíÉå=ÜÉåâáä∏âìåå~å=âÉáííá∏íáäçáëë~I= í~á çî~í=ë~~åÉÉí=çé~ëíìëí~=ä~áííÉÉå=â®óíí∏∏å= ëÉâ®=ä~áííÉÉå=â®óí∏å=éáÉåáÉå=ÜçíÉääáÉå=à~= ÜÉåâáä∏äí®I=àçâ~=çå=î~ëíììëë~=ÜÉáÇ®å= é~äîÉäìí~äçàÉå=~ëá~â~ëJ=à~=îáÉê~ëíáäçáëë~K íìêî~ääáëììÇÉëí~~åK kçìÇ~í~=í®ëë®=áäãçáíÉííìà~=î~äãáëíìëã®®êá®=à~= fêêçí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~=~áå~=â®óí∏å= J~áâçà~K=p®áäóí®=â®óíí∏çÜàÉ=ÜìçäÉääáëÉëíáK= à®äâÉÉåI=ÉååÉå=ä~áííÉÉå=éìÜÇáëí~ãáëí~I=âìå= jìáëí~ ~åí~~=â®óíí∏çÜàÉ=ä~áííÉÉå=ã~ÜÇçääáëÉääÉ= éçáëíìí=ÜìçåÉÉëí~=í~á=âìå=ä~áííÉÉëÉÉå=íìäÉÉ=îáâ~K= ììÇÉääÉ=çãáëí~à~ääÉK...
 • Seite 23 Ñá h®óååáëíóëLéóë®óíóë p®Üâ∏áëâìå=î~~ê~ ûä®=âçëâ~~å=ìéçí~=äÉáââìêá~=îÉíÉÉå=í~á=éÉëÉ=ëáí®= s~êç=íÉê®îá®=íÉêá®=Ó= àìçâëÉî~å=îÉÇÉå=~ää~K äçìââ~~åíìãáëî~~ê~ eìçãK> qÉê®=éó∏êáá=éóë®óíí®ãáëÉå=à®äâÉÉå=îáÉä®=ÜÉíâÉå= i~áííÉÉå=éáåí~=îçá=î~ìêáçáíì~K ~áâ~~K=máÇ®=â®ÇÉí=éçáëë~=íÉê®å=ä®ÜÉáëóóÇÉëí®K ûä®=â®óí®=Ü~åâ~~îá~=éìÜÇáëíìëãÉåÉíÉäãá®K p®Üâ∏â~íâçå=ë~ííìÉëë~=äÉáââìêá=Éá=âóíâÉóÇó=éçáë= i~áííÉÉå=éìÜÇáëíìë é®®äí®K=pÉ=â®óååáëíóó=ÜÉíá=ë®Üâ∏àÉå=âóíâÉóÇóííó®= móóÜá=ä~áíÉI=íÉê®=à~=äáë®çë~í=âçëíÉ~ää~=  í~~ë=é®®ääÉK éóóÜâÉÉää®=à~=âìáî~~K=h®óí®=í~êîáíí~Éëë~= eìçãK>=jççííçêá=îçá=óäáâìçêãáííì~K= â®ëáåéÉëììå=í~êâçáíÉííì~=éÉëì~áåÉíí~K hìå=äÉáââìêá=çå=âÉëâÉóíóâëÉíí®=íçáãáåå~ëë~=ã~ñK= qÉê®å=áêêçíìëLâááååáíóë NM ãáåììííá~I=~åå~=ëÉå=à®®Üíó®K hìî~=_ hìî~=^ qó∏åå®=âÉäââ~~=í~~âëÉé®áåI=âìååÉë=íÉê®=  g~âëçíí~áåÉå=â®óíí∏ î~é~ìíììK m~áå~=Éåëáå=íìêî~äìââç~=EOF=à~=éáÇ®=  h®®åå®=íÉê®åéáÇáåí®=ãó∏í®=é®áî®®å=  é~áåÉííìå~ î~ëíÉÉëÉÉå=~ëíá=à~=áêêçí~=íÉê®K é~áå~=ëáííÉå=â®óååáëíóëé~áåáâÉ=EPFI=âìååÉë=  hìî~=` ä~áíÉ=â®óååáëíóóK=kóí=îçáí=é®®ëí®®=íìêî~äìâçå= hìå=âááååáí®í=íÉê®å=é~áâçáääÉÉåI=~ëÉí~= ...
 • Seite 24 Ñá Éë háÉêê®íóëçÜàÉáí~ båÜçê~ÄìÉå~=éçê=ä~=Åçãéê~=ÇÉ=ëì=åìÉîç= q®ëë®=ä~áííÉÉëë~=çå=ë®Üâ∏J=à~= ~é~ê~íç=ÇÉ=ä~=Å~ë~=pfbjbkpK ÉäÉâíêçåááââ~ä~áíÉêçãìëí~=~ååÉíìå= `çå=¨äI=sÇK=ëÉ=Ü~=ÇÉÅáÇáÇç=éçê=ìå=ÉäÉÅíêçJ brJÇáêÉâíááîáå=OMMOLVSLbv=ãìâ~áåÉå= Ççã¨ëíáÅç=ãçÇÉêåç=ó=ÇÉ=Öê~å=Å~äáÇ~ÇK ãÉêâáåí®=Eï~ëíÉ ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ= j•ë=áåÑçêã~ÅáçåÉë=ëçÄêÉ=åìÉëíêçë= ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK=aáêÉâíááîá=~åí~~= éêçÇìÅíçë=ä~ë=éçÇê•=Ü~ää~ê=Éå=åìÉëíê~= éìáííÉÉí=â®óí∏ëí®=éçáëíÉííìàÉå=ä~áííÉáÇÉå= é•Öáå~=ïÉÄK é~ä~ìíìëçáâÉìÇÉëí~=à~=Üó∏Çóåí®ãáëÉëí®= à~=ëÉ=âçëâÉÉ=â~áââá~=brJã~áí~K bëíÉ=~é~ê~íç=Ü~=ëáÇç=ÇáëÉ¥~Çç=é~ê~=ä~=Éä~Äçê~J q~êâÉãéá~=íáÉíçà~=âáÉêê®íóëã~ÜÇçääáëììâëáëí~= Åáμå=ÇÉ=~äáãÉåíçë=Éå=Å~åíáÇ~ÇÉë=ìëì~äÉë= ë~~í=âçåÉÉå=ãóóà®äí®=ëÉâ®=â~ìéìåÖáå=í~á=âìåå~å= Ççã¨ëíáÅ~ëI=èìÉÇ~åÇç=ÉñÅäìáÇç=ëì=ìëç= îáê~ëíçëí~I=à®íÉÜìçäíç~ëáçáëí~=î~ëí~~îáäí~= áåÇìëíêá~äK=mçê=~éäáÅ~ÅáçåÉë=ëÉãÉà~åíÉë=~=ä~ë= ÜÉåâáä∏áäí®K ÇÉ=ÜçÖ~êÉë=é~êíáÅìä~êÉë=ëÉ=ÉåíáÉåÇÉå=~èì¨ää~ë= Éå=ÅçÅáå~ë=ÇÉ=éÉêëçå~ä=Éå=çÑáÅáå~ëI=ÅçãÉêJ q~âìì ÅáçëI=Éñéäçí~ÅáçåÉë=~Öê∞Åçä~ëI=ÉíÅKI=~ë∞=Åçãç= q®ääÉ=ä~áííÉÉääÉ=çî~í=îçáã~ëë~=ã~~Ü~åíìçà~å= ÅçÅáå~ë=é~ê~=ìëç=éçê=Üì¨ëéÉÇÉë=ç=ÅäáÉåíÉë=ÇÉ= ãó∏åí®ã®í=í~âììÉÜÇçíK= éÉåëáçåÉëI=Üçëí~äÉëI=Å~ë~ë=ÇÉ=Üì¨ëéÉÇÉë=ÉíÅK q®óÇÉääáëÉí í~âììÉÜÇçí ë~~í=ãóóåíáäááââÉÉäí®I= kç=ëçÄêÉé~ë~ê=ä~ë=Å~åíáÇ~ÇÉë=~=Éä~Äçê~ê=ó=äçë= àçëí~=çäÉí=çëí~åìí=ä~áííÉÉåK= íáÉãéçë=ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=Ü~Äáíì~äÉë=é~ê~= q~âììí~é~ìâëÉëë~ çå...
 • Seite 25 Éë j~åÉàç=ÇÉä=~é~ê~íç U pçéçêíÉ=é~ê~=íêçòçë=éÉèìÉ¥çë mÉêãáíÉ=Åçêí~ê=ëáå=éÉäáÖêç=~äÖìåç=äçë=íêçòçë= iáãéá~ê=~=ÑçåÇç=Éä=~é~ê~íç=~åíÉë=ÇÉ=ìë~êäç= ÇÉ=~äáãÉåíç=éÉèìÉ¥çëK éçê=îÉò=éêáãÉê~K V `çãé~êíáãÉåíç=é~ê~=êÉÅçÖÉê=Éä=Å~ÄäÉ mêÉé~ê~íáîçë mÉêãáíÉ=Öì~êÇ~ê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáμå= cáÖìê~=^ ÇÉä ~é~ê~íçK `çäçÅ~ê=Éä=~é~ê~íç=ëçÄêÉ=ìå~=Ä~ëÉ=  ^ÇîÉêíÉåÅá~ë=ÖÉåÉê~äÉë= ÇÉ ~éçóç=äáë~=ó=äáãéá~K ÇÉ ëÉÖìêáÇ~Ç `çåÉÅí~ê=Éä=ÉåÅÜìÑÉ=ÇÉä=~é~ê~íç=Éå=ä~=íçã~=  ÇÉ=ÅçêêáÉåíÉK flmÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë> `çäçÅ~ê=Éä=Å~êêç=ãμîáä ERF=ó=Éä=ëçéçêíÉ=é~ê~=  `çåÉÅí~ê=ó=ìë~ê=Éä=~é~ê~íç=ëμäç=ÇÉ=ÅçåÑçêãáÇ~Ç= íêçòçë=éÉèìÉ¥çë EUF=ëçÄêÉ=ä~=Ä~ëÉ=ÇÉ=~éçóçK Åçå=äçë=Ç~íçë=èìÉ=ÑáÖìê~å=Éå=ä~=éä~Å~=ÇÉ= ^àìëí~ê=Éä=~åÅÜç=ÇÉ=ÅçêíÉ=ENF=ÇÉëÉ~Çç= Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ë=ÇÉä=ãáëãçK  EM=Ü~ëí~=NR=ããFK kç=ÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íç=~=ä~=êÉÇ=Éä¨ÅíêáÅ~=Éå=Å~ëç= bå=Éä=ã~êÖÉå=ÇÉ=~àìëíÉ=áåÑÉêáçêI=ëÉ=éìÉÇÉå= ÇÉ=éêÉëÉåí~ê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=ç=Éä=~é~ê~íç= ëÉäÉÅÅáçå~ê=ìåçë=~åÅÜçë=ÇÉ=ÅçêíÉ=ãìó=Ñáåçë= ãáëãç=ÜìÉää~ë=îáëáÄäÉë=ÇÉ=ÇÉëéÉêÑÉÅíçëK Eéçê=ÉàÉãéäç=é~ê~=Åçêí~ê=ë~äÅÜáÅÜμå=ç=à~ãμåFK...
 • Seite 26 Éë `çêí~ê cáÖìê~=` m~ê~=ãçåí~ê=ä~=ÅìÅÜáää~I=ã~åíÉåÉê=Éä=ëçéçêíÉ=  cáÖìê~=^ ÇÉ=ä~=ÅìÅÜáää~=Éå=éçëáÅáμå=îÉêíáÅ~äK=dáê~êä~=Ü~Åá~= mêÉëáçå~ê=äáÖÉê~ãÉåíÉ=Éä=~äáãÉåíç=èìÉ=  ä~=áòèìáÉêÇ~=EëÉåíáÇç=ÇÉ=ã~êÅÜ~=Åçåíê~êáç=~ä=ÇÉ= ëÉ î~ó~=~=Åçêí~ê=Åçåíê~=ä~=éä~Å~=ÇÉ=íçéÉ= ä~ë=~Öìà~ë=Éä=êÉäçàFI=Ü~ëí~=Éä=íçéÉK=bä=ëçéçêíÉ= ó Éãéìà~êäç=äÉåí~ãÉåíÉ=Ü~Åá~=ä~=ÅìÅÜáää~= íáÉåÉ=èìÉ=ÉåÅä~î~ê=ÇÉ=ãçÇç=~ìÇáÄäÉK ÅáêÅìä~ê=Éå=ã~êÅÜ~K aÉëãçåí~êLjçåí~ê=Éä=Å~êêç=ãμîáä qê~ë=ÅçåÅäìáê=Éä=íê~Ä~àç=Åçå=Éä=~é~ê~íç cáÖìê~=a `çäçÅ~ê=Éä=ã~åÇç=Öáê~íçêáç=ENF=Éå=ä~= `çäçÅ~ê=Éä=~åÅÜç=ÇÉ=ÅçêíÉ=Éå=ä~=éçëáÅáμå=MK   éçëáÅáμå äK  aÉëéä~ò~ê=Éä=Å~êêç=ãμîáä=Éå=ÇáêÉÅÅáμå=~=ä~=  oÉíáê~ê=Éä=Å~êêç=ãμîáä=ÇÉ=ä~=Ä~ëÉ=ÇÉ=~éçóçK ÅìÅÜáää~I=Ü~ëí~=~äÅ~åò~ê=ä~=éçëáÅáμå=Ñáå~äX=  m~ê~=ãçåí~ê=Éä=Å~êêç=ãμîáäW=båÖ~åÅÜ~êäç=Éå= Ñáà~êäç=Éå=ÇáÅÜ~=éçëáÅáμå=Åçå=~óìÇ~=ÇÉä=  ä~=ê~åìê~=ä~íÉê~ä=ÇÉ=ÇÉëäáò~ãáÉåíç=ÇÉ=ä~=Ä~ëÉ= é~ë~Ççê ESFK ÇÉ=~éçóç=ó=ÅçäçÅ~êäç=ëçÄêÉ=ä~=Ä~ëÉ=ÇÉ= qê~ë=Åçêí~ê=~äáãÉåíçë=èìÉ=ÅçåíÉåÖ~å=Öê~ë~= ~éçóçK Eéçê...
 • Seite 27 Éë éí d~ê~åí∞~ jìáíçë=é~ê~Ĩåë=éçê=íÉê=Åçãéê~Çç= `lkaf`flkbp=ab=d^o^kqf^=m^b=pfbjbkpI= ìã åçîç=~é~êÉäÜç=Ç~=j~êÅ~=pfbjbkpK ëÉ=ÅçãéêçãÉíÉ=~=êÉé~ê~ê=ç=êÉéçåÉê=ÇÉ=Ñçêã~= léíçìI=~ëëáãI=éçê=ìã=ÉäÉÅíêçÇçã¨ëíáÅç= Öê~íìáí~=Çìê~åíÉ=Éä=éÉê∞çÇç=ÇÉ=OQ ãÉëÉëI=~=é~êíáê= ãçÇÉêåç=É=ÇÉ=ÉäÉî~Ç~=èì~äáÇ~ÇÉK= ÇÉ=ä~=ÑÉÅÜ~=ÇÉ=Åçãéê~=éçê=Éä=ìëì~êáç=Ñáå~äI=ä~ë= k~ åçëë~ é•Öáå~=Ç~=fåíÉêåÉí=éçÇÉê•= éáÉò~ë=Åìóç=ÇÉÑÉÅíç=ç=Ñ~äí~=ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç= ÉåÅçåíê~ê=ã~áë=áåÑçêã~´πÉë=ëçÄêÉ= çÄÉÇÉòÅ~=~=Å~ìë~ë=ÇÉ=Ñ~ÄêáÅ~ÅáμåI=~ë∞=Åçãç= çë åçëëçë=éêçÇìíçëK ä~ ã~åç=ÇÉ=çÄê~=åÉÅÉë~êá~=é~ê~=ëì=êÉé~ê~ÅáμåI= ëáÉãéêÉ=ó=Åì~åÇç=Éä=~é~ê~íç=ëÉ~=ääÉî~Çç=éçê=Éä= bëíÉ=~é~êÉäÜç=ÇÉëíáå~JëÉ=~=ëÉê=ìíáäáò~Çç=åç= ìëì~êáç=~ä=í~ääÉê=ÇÉä=pÉêîáÅáç=q¨ÅåáÅç=^ìíçêáò~Çç= éêçÅÉëë~ãÉåíç=ÇÉ=èì~åíáÇ~ÇÉë=Ü~Äáíì~áë= éçê=pfbjbkpK åìã~=Ñ~ã∞äá~=çì=Éã=~éäáÅ~´πÉë=ëáãáä~êÉë=É=å©ç= é~ê~=ìëç=áåÇìëíêá~äK=ríáäáò~´πÉë=ëÉãÉäÜ~åíÉë= bå=Éä=Å~ëç=ÇÉ=èìÉ=Éä=ìëì~êáç=ëçäáÅáí~ê~=ä~=îáëáí~=ÇÉä= ~ ìã=ä~ê=~Äê~åÖÉãI=éK=ÉñKI=~=ìíáäáò~´©ç= q¨ÅåáÅç=^ìíçêáò~Çç=~=ëì=ÇçãáÅáäáç=é~ê~=ä~= Éã ÅçòáåÜ~ë=é~ê~=Åçä~Äçê~ÇçêÉë=ÇÉ=äçà~ëI= êÉé~ê~Åáμå=ÇÉä=~é~ê~íçI=Éëí~ê•=çÄäáÖ~Çç=Éä= ÉëÅêáíμêáçëI=ÉãéêÉë~ë=~Öê∞Åçä~ë=É=ÇÉ=çìíêçë= ìëì~êáç=~=é~Ö~ê=äçë=Ö~ëíçë=ÇÉä=ÇÉëéä~ò~ãáÉåíçK ê~ãçë=ÇÉ=~ÅíáîáÇ~ÇÉI=ÄÉã=Åçãç=~=ìíáäáò~´©ç= bëí~=Ö~ê~åí∞~=åç=áåÅäìóÉW=ä•ãé~ê~ëI=Åêáëí~äÉëI= éçê=ÅäáÉåíÉë=ÇÉ=éÉåëπÉëI=éÉèìÉåçë=Üçí¨áë= éä•ëíáÅçëI=åá=éáÉò~ë=Éëí¨íáÅ~ëI=êÉÅä~ã~Ç~ë=...
 • Seite 28 éí fåÇáÅ~´πÉë=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~ iáÖ~êLaÉëäáÖ~ê mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë=ÇÉîáÇç= iáÖ~ê=É=ìíáäáò~ê=ç=~é~êÉäÜç=ëçãÉåíÉ=ÇÉ=~ÅçêÇç= ¶ë äßãáå~ë=~Ñá~Ç~ë Åçã=~ë=áåÇáÅ~´πÉë=Åçåëí~åíÉë=Ç~=éä~Å~=ÇÉ= aÉéçáë=ÇÉ=ÇÉëäáÖ~ê=ç=~é~êÉäÜçI=ç=ÇáëÅç=~áåÇ~=ÑáÅ~= Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ëK Éã=ãçîáãÉåíç=éçê=ÄêÉîÉë=áåëí~åíÉëK= ríáäáò~ê=ëμI=ëÉ=ç=Å~Äç=ÇÉ=~äáãÉåí~´©ç=É ç ~é~êÉäÜç= kìåÅ~ éçåÜ~=~ë=ã©çë=éêμñáãç=Çç=ÇáëÅç= å©ç=~éêÉëÉåí~êÉã=èì~áëèìÉê=Ç~åçëK ÇÉ ÅçêíÉK j~åíÉê=~ë=Åêá~å´~ë=~Ñ~ëí~Ç~ë=Çç=~é~êÉäÜçK= kç=Å~ëç=ÇÉ=Ñ~äí~=ÇÉ=ÅçêêÉåíÉI=ç=~é~êÉäÜç=ÑáÅ~= sáÖá~ê=~ë=Åêá~å´~ëI=é~ê~=Éîáí~ê=èìÉ=Éëí~ë= äáÖ~Çç=É=~êê~åÅ~I=äçÖç=èìÉ=Ü~à~=ÅçêêÉåíÉK ÄêáåèìÉã=Åçã=ç=~é~êÉäÜçK ^íÉå´©ç>=l=ãçíçê=éçÇÉ=ëçÑêÉê= k©ç=éÉêãáíáê=èìÉ=ç=~é~êÉäÜç=ëÉà~=ìíáäáò~Çç=éçê= ìã ëçÄêÉ~èìÉÅáãÉåíçK= éÉëëç~ë=EÉ=í~ãĨã=Åêá~å´~ëF=Åçã=äáãáí~´πÉë= l=~é~êÉäÜç=ëμ=ÇÉîÉ=ÑìåÅáçå~êI=åç=ã•ñáãç= ëÉåëçêá~áëI=Ñ∞ëáÅ~ë=çì=ãÉåí~áë=çìI=~áåÇ~I=ëÉã= Çìê~åíÉ=NM=ãáåìíçëI=áåáåíÉêêìéí~ãÉåíÉI= ÉñéÉêáÆåÅá~=É=ëÉã=ÅçåÜÉÅáãÉåíçë=ëçÄêÉ= ÇÉîÉåÇçI=ÇÉéçáëI=~êêÉÑÉÅÉêK ç ~é~êÉäÜçI=~=ãÉåçë=èìÉ=ëÉà~ã=îáÖá~Ç~ë=çì= cáÖK=^ èìÉ íÉåÜ~ã=êÉÅÉÄáÇç=áåÑçêã~´πÉë=ëçÄêÉ= ~ ìíáäáò~´©ç=Çç=ãÉëãçI=éçê=é~êíÉ=ÇÉ=ìã~= iáÖ~´©ç=ãçãÉåíßåÉ~= éÉëëç~=êÉëéçåë•îÉä=éÉä~=ëì~=ëÉÖìê~å´~K...
 • Seite 29 éí iáãéÉò~ ^êêìã~´©ç mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë=ÇÉîáÇç= mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë=ÇÉîáÇç= ¶ë äßãáå~ë=~Ñá~Ç~ë ¶ë äßãáå~ë=~Ñá~Ç~ë ^åíÉë=Ç~=äáãéÉò~I=ÇÉëäáÖ~ê=~=ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~= ^êêìã~ê=ç=~é~êÉäÜç=Éã=äçÅ~ä=áå~ÅÉëë∞îÉä= É ÇÉëãçåí~ê=ç=ÇáëÅçK=mÉÖ~ê=åç=ÇáëÅç=å©ç=éÉä~= ¶ë Åêá~å´~ëK •êÉ~=ÇÉ=ÅçêíÉI=ã~ë=ëáã=å~=òçå~=ÇÉ=Ñáñ~´©ç= cáÖK=^ Çç ãÉëãçK oçÇ~ê=ç=Äçí©ç=ENF=é~ê~=~=éçëá´©ç=MK  cáñ~ê=ç=é~íáã=Åçã=ç=Åìêëçê ESFK mÉêáÖç=ÇÉ=ÅÜçèìÉ=Éä¨ÅíêáÅç  oÉÅçäÜÉê=ç=Å~Äç=EVF=ÇÉ=~äáãÉåí~´©çK  k©ç=ãÉêÖìäÜ~ê=ç=~é~êÉäÜç=Éã=•Öì~I= åÉã ç ä~î~ê=ëçÄ=•Öì~=ÅçêêÉåíÉK fåÇáÅ~´πÉë=ëçÄêÉ=êÉÅáÅä~ÖÉã ^íÉå´©ç> bëíÉ=~é~êÉäÜç=Éëí•=áÇÉåíáÑáÅ~Çç=ÇÉ= ^ë=ëìéÉêÑ∞ÅáÉë=ÉñíÉêáçêÉë=éçÇÉã=ëçÑêÉê= ~ÅçêÇç=Åçã=~=kçêã~=bìêçéÉá~=OMMOL Ç~åçëK VSLrb=ëçÄêÉ=~é~êÉäÜçë=Éä¨ÅíêáÅçë= k©ç=ìíáäáò~ê=éêçÇìíçë=ÇÉ=äáãéÉò~=~Äê~ëáîçëK É ÉäÉÅíêμåáÅçë=ìë~Ççë=Et~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä= iáãéÉò~=Ç~=ã•èìáå~ ~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK= iáãé~ê=ç=~é~êÉäÜçI=ç=ÇáëÅç=ÇÉ=ÅçêíÉ=É=çë=...
 • Seite 30 Éä U ÊñáôçôÞñáò ãéá ôçí êïðÞ ìéêñþí Óáò åõ÷áñéóôïýìå ãéá ôçí áãïñÜ ôçò íÝáò êïììáôéþí ôñïößìùí óáò óõóêåõÞò áðü ôïí Oßêï SIEMENS. ÁóöáëÞò êïðÞ ìéêñþí êïììáôéþí Ì' áõôÞ äéáëÝîáôå ìéá ìïíôÝñíá, õøçëÞò ôñïößìùí. ðïéüôçôáò ïéêéáêÞ óõóêåõÞ. V ÈÞêç êáëùäßïõ ÐåñáéôÝñù ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôá...
 • Seite 31 Éä ×åéñéóìüò Ç áóöÜëåéá áèÝëçôçò èÝóçò óå ëåéôïõñãßá (2) ìðïñåß íá áöåèåß ôþñá Ðñéí ôçí ðñþôç ÷ñÞóç êáèáñßóôå êáëÜ åëåýèåñç. ôç óõóêåõÞ.  Ãéá ôç èÝóç åêôüò ëåéôïõñãßáò ðáôÜôå åê Ðñïåôïéìáóßá íÝïõ ôï ðëÞêôñï èÝóçò óå ëåéôïõñãßá (3) êáé ôï áöÞíåôå åëåýèåñï. Åéêüíá...
 • Seite 32 Éä Áöáßñåóç/ôïðïèÝôçóç ôïõ ìá÷áéñéïý Áðüóõñóç Åéêüíá B Ç óõóêåõÞ Ý÷åé óçìáíèåß óýìöùíá  Óðñþ÷íåôå ôçí ðëÜêá ïëßóèçóçò ðñïò ìå ôçí ÅõñùðáúêÞ ïäçãßá 2002/96 ôá ðßóù, ìÝ÷ñé íá åëåõèåñùèåß ôï Å. Ê. ðåñß çëåêôñéêþí êáé çëåêôñï- ìá÷áßñé. íéêþí ðáëéþí óõóêåõþí (waste ...
 • Seite 33: Genel Bakýþ

  Éä íê EEE yönetmeliðine uygundur ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åããýçóçò Yeni bir SIEMENS cihazý satýn aldýðýnýz ðáñÝ÷ïíôáé äùñåÜí ôï áíôáëëáêôéêÜ, ç için sizi candan kutluyoruz. åñãáóßá åðéóêåõÞò êáé ç ìåôáöïñÜ ôçò Böylelikle kararýnýzý modern ve yüksek óõóêåõÞò (áí áõôü êñéèåß áðáñáßôçôï) kaliteli bir ev aleti yönünde vermiþ...
 • Seite 34: Güvenlik Bilgileri

  íê U Küçük parça tutucu Kullanýlmasý Kesilen besinden geri kalan küçük Cihazý ilk kez kullanmadan önce iyice parçalarýn emin bir þekilde kesilebilmesi temizleyiniz. içindir. V Kablo haznesi Hazýrlanmasý Kablonun toplanmasý içindir. Resim A  Cihazý düzgün ve temiz bir zemin üzerine Güvenlik bilgileri kurunuz.
 • Seite 35: Cihazýn Temizlenmesi

  íê Kesme Resim C  Býçaðý tekrar yerine takmak için, Resim A býçak tutma parçasýný dik konumda  Kesmek istediðiniz besini hafifçe destek tutunuz ve sonuna kadar saatin levhasýna bastýrýnýz ve dönmekte olan çalýþma istikametinin tersine çeviriniz býçaða doðru iteleyiniz. (býçaðýn yerine iyice oturmasýna ve duyulur bir þekilde kilitlenmesine dikkat Kesme iþleminden sonra...
 • Seite 36 íê Garanti Bu cihaz için, yurt dýþýndaki temsilciliklerimizin vermiþ olduðu garanti þartlarý geçerlidir. Bu hususda daha detaylý bilgi almak için, cihazý satýn aldýðýnýz satýcýya baþ vurunuz. Garanti süresi içerisinde bu garantiden yararlanabilmek için, cihazý satýn aldýðýnýzý gösteren fiþi veya faturayý göstermeniz þarttýr.
 • Seite 39: Opis Urz¹Dzenia

  éä U Popychacz małych kawałków Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu Zapewnia bezpieczeñstwo przy ciêciu małych nowego urz¹dzenia firmy SIEMENS. kawałków. Tym samym wybór Pañstwa padł na nowo- V Schowek na przewód elektryczny czesne, wysokowartoœciowe urz¹dzenie Do chowania elektrycznego przewodu gospodarstwa domowego.
 • Seite 40 éä Obsługa Po u¿yciu urz¹dzenia Szerokoœć ciêcia ustawić na 0. Przed pierwszym u¿yciem urz¹dzenie  Sanie przesun¹ć w kierunku tarczy do pozycji dokładnie wyczyœcić.  koñcowej i zablokować suwakiem (6). Przygotowanie Po krojeniu produktów zawieraj¹cych tłuszcz Rysunek A (np. miêso, kiełbasa, ser): Urz¹dzenie postawić...
 • Seite 41: Wskazówki Dotycz¹Ce Usuwania Zu¿Ytego Urz¹Dzenia

  éä Gwarancja Zdejmowanie/zakładanie płyty oporowej Rysunek E Dla urz¹dzenia obowi¹zuj¹ warunki gwarancji Pokrêtło (1) nastawić na ä.   wydanej przez nasze przedstawicielstwo Zdj¹ć tarczê tn¹c¹. handlowe w kraju zakupu.  Zdj¹ć płytê oporow¹. Dokładne informacje otrzymacie Pañstwo  w ka¿dej chwili w punkcie handlowym, ä) wsun¹ć...
 • Seite 42: A Készülék Részei

  Üì Biztonsági útmutató Szívbõl gratulálunk új SIEMENS készüléke Sérülésveszély megvásárlásához. A készüléket csakis a típustáblán szereplõ adatok Ön egy kiváló minõségû, modern háztartási szerint csatlakoztassa és üzemeltesse. készülék mellett döntött. Csak akkor használja a készüléket, ha a csatla- A termékeinkkel kapcsolatos további kozóvezeték és a készülék teljesen hibátlan.
 • Seite 43 Üì Bekapcsolás/Kikapcsolás Áramütés veszélye A készüléket soha ne tegye vízbe és ne tartsa Sérülésveszély az éles kés miatt folyó víz alá. Kikapcsolás után a kés rövid ideig még forog. Figyelem! Mindig tartsa a kezét megfelelõ távolságra A készülék felülete megsérülhet. a késtõl.
 • Seite 44: Garanciális Feltételek

  Üì ìâ Ártalmatlanítás Óåpo ­i¹aƒ¯o ac μ ÿo®ºÿ®o÷ ¸o­o¨o A készülék a 2002/96/EG, ÿpåæaªº íip¯å SIEMENS. az elektromos és elektronikus használt å ÿp媢aæå cºñac¸å¼, ­åco®oø®ic¸å¼ készülékekrõl szóló (waste electrical and ÿo¢º¹o­å¼ ÿpåæaª. – electronic equipment WEEE) európai ©oªa¹®o­º i¸íop¯aýi÷ ÿpo ¸aòº...
 • Seite 45 ìâ  ®aμi­®å μ ¢eμÿe®å šc¹a¸o­å¹å ¢a²a¸º ¹o­ó帺 ¸apiμ®å (1) (­iª 0 ªo 15 ¯¯). He¢eμÿe®a ÿopa¸e¸¸ø!  ¸å²¸¿o¯º ªiaÿaμo¸i ¯o²¸a ¥påæaª ÿiª®æ÷ña¹å ¹a e®cÿæºa¹º­a¹å æåòe ºc¹a¸o­å¹å ¸apiμa¸¸ø ªº²e ¹o¸®åx º ­iªÿo­iª¸oc¹i iμ ªa¸å¯å ¸a íip¯o­i¼ c®å¢oño® (¸aÿp., caæø¯i, ò帮a). ¹a¢æåñýi.
 • Seite 46: Pe®O¯e¸ªaýiï Μ º¹Åæiμaýiï

  ìâ Ñåc¹®a ³¢epi¨a¸¸ø He¢eμÿe®a ÿopa¸e¸¸ø ¨oc¹på¯ He¢eμÿe®a ÿopa¸e¸¸ø ¨oc¹på¯ ¸o²e¯ ¸o²e¯ ¥epeª ñåc¹®o÷ ­å¹ø¨¸º¹å ò¹eÿce濸º ¥påæaª μ¢epi¨a¹å ­ ¸eªoc¹ºÿ¸o¯º ­å殺 iμ poμe¹®å ¹a μ¸ø¹å ¸i². Hi² ¢pa¹å ªæø ªi¹e¼ ¯icýi. æåòe μa ®piÿæe¸¸ø ¸o²a, a ¸e μa pi²ºñº ³o¢pa²e¸¸ø A ÿo­epx¸÷.
 • Seite 47 êì T ¥oªc¹a­®a O¹ ­ce¨o cepªýa ÿoμªpa­æøe¯ ac ¥o ®o¹opo¼ ÿepe¯eóa÷¹cø caæaμ®å. c ÿo®ºÿ®o¼ ¸o­o¨o ÿpå¢opa íåp¯¾ U ©ep²a¹eæ¿ SIEMENS. ªæø μa®peÿæe¸åø oc¹a¹®o­ ÿpoªº®¹o­, ¾ ÿpåo¢peæå co­pe¯e¸¸¾¼, ­¾co®o- ñ¹o¢¾ åx ¯o²¸o ¢¾æo ¢eμ oÿac®å ®añec¹­e¸¸¾¼ ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op. ¸apeμa¹¿ ªo ®o¸ýa.
 • Seite 48 êì  O¹c溲å­òåe c­o¼ cpo® ¢¾¹o­¾e ÿpå¢op¾ ¸a²å¯a¼¹e ¸a ®¸oÿ®º ­¾®æ÷ña¹eæø (3) cæeªºe¹ ÿpå­ec¹å ­ ¸e¨oª¸oc¹¿. ªo ¹ex ÿop, ÿo®a ¢¾¹o­o¼ Ho² oñe¸¿ oc¹p¾¼. ¥ocæe ­¾®æ÷ñe¸åø õæe®¹poÿpå¢op ¸e μapa¢o¹ae¹. ÿpå­oª pa¢o¹ae¹ eóe ¸e®o¹opoe ­pe¯ø K¸oÿ®º ¢æo®åpo­®å ­®æ÷ñe¸åø (2) ÿo å¸epýåå. ¥o o®o¸ña¸åå pa¢o¹¾ ¹eÿep¿...
 • Seite 49 êì ¸å¯a¸åe! Xpa¸e¸åe ¥o­epx¸oc¹¿ õæe®¹poÿpå¢opa ¯o²e¹ ¢¾¹¿ ÿo­pe²ªe¸a. He åc®æ÷ñe¸a oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø o¢ oc¹p¾e ¸o²å. He ÿoæ¿μº¼¹ec¿ a¢paμå­¸¾¯å ñåc¹øóå¯å cpeªc¹­a¯å. Xpa¸å¹e º¸å­epca濸º÷ peμ®º ­ ¸eªoc¹ºÿ¸o¯ ªæø ªe¹e¼ ¯ec¹e. Ñåc¹®a Påcº¸o® A  ¥po¹på¹e ¢¾¹o­o¼ õæe®¹poÿpå¢op, ¸o² å oc¹a濸¾e å¯e÷óåecø  Pe¨ºæø¹op (1) ºc¹a¸o­å¹e ¸a 0.
 • Seite 52 Fax: 033 21 35 13 155 00 Praha 5 Konfigurator und viele weitere mailto:delicnanda@hotmail.com Tel.: 0251 095 546 Infos unter: www.siemens-home.de Fax: 0251 095 549 BE Belgique, België, Belgium Reparaturservice* BSH Home Appliances S. A. DK Danmark, Denmark (Mo-Fr: 8.00-18.00 h erreichbar):...
 • Seite 53 105 Reykjavik MK Macedonia, Makeдoния Tel.: 2565 6151 Tel.: 0520 3000 RIMEKO Fax: 2565 6252 Fax: 0520 3011 Partizanski odredi 62 / 13 mailto:service.siemens@ www.sminor.is 1000 Skopje bshg.com Italia, Italy Tel./Fax: 02 3077 744 HR Hrvatska, Croatia BSH Elettrodomestici S.p.A.
 • Seite 54 Tel.: 070 333 1234 Сервис от производителя ТОВ "Дойчелектросервіс" Fax: 070 333 3980 Малая Калужская 19/1 тел.: 044 248 71 54, 55 mailto:siemens-onderdelen@ 119071 Москва СП "Аматі-Сервіс" bshg.com тел.: 495 737 2962 тел.: 044 568 51 50 NO Norge, Norway факс: 495 737 2982...
 • Seite 55: Garantiebedingungen

  Siemens Info Line Garantiebedingungen (Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar) DEUTSCHLAND (DE) Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen zu Kleinen Hausgeräten: DE-Tel.: 01805 54 74 36* Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen oder unter und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen siemens-info-line@bshg.com die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus *) 0,14 €/Min.