Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Turvallisuusohjeet; Ru Инструкция По Монтажу; Fi Asennusohje - HANSGROHE 41745XXX Montageanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Русский
Указания по технике безопасности
Во время монтажа следует надеть перчатки во
избежание прищемления и порезов.
Применение по назначению рукоятки 41744XXX:
рукоятка не является медицинским оборудованием, она
не предназначена для использования людьми с
физическими недостатками, предназначена только для
частного использования.
Для фиксации разрешается использовать исключитель-
но рукоятку 41744XXX, остальные изделия непригодны
для этой цели.
Надлежащее крепление и плотность посадки
установленных изделий следует проверять регулярно
(ежегодно).
Указания по монтажу
• Перед монтажом следует проверить изделие на
предмет повреждений при перевозке. После монтажа
претензии о возмещении у щерба за повреждения при
перевозке или повреждения поверхностей не
принимаются.
• При монтаже изделия квалифицированным персона-
лом необходимо следить за тем, чтобы, поверхность
крепления была плоской во всей зоне крепления (без
выступающих швов или смещения плитки), структура
стен подходила для монтажа изделия и, в частности, не
имела слабых мест. Прилагаемые винты и дюбели
предназначены только для бетона. При других типах
стен необходимо соблюдать указания производителей
дюбелей.
• 41773XXX, 41774XXX: Склеиваемые поверхности
должны быть прочными, чистыми, сухими, на них не
должно быть разделительных материалов, воска и
жира. В большинстве случаев поверхность лучше всего
только протереть куском чистой, сухой ткани. Не
используйте обычные чистящие средства, содержащие
разделительные вещества. При необходимости
используйте чистящие средства из чистого спирта. Для
вощеного природного камня используйте чистящие
средства, растворяющие воск. До испарения
дополнительно протрите куском чистой, сухой ткани.
Описание символов
Не применяйте силикон, содержащий
уксусную кислоту.
Κомплеκт (см. стр. 26)
Очистка (см. стр. 28)
Эксплуатация (см. стр. 21)
Для наполнения и очистки снимите насос и крышку.
Монтаж
8
(см. стр. 17)
Suomi

Turvallisuusohjeet

Asennuksessa on käytettävä käsineitä puristumien ja
viiltojen aiheuttamien tapaturmien estämiseksi.
Kahvan 41744XXX tarkoituksenmukainen käyttö:
Kahva ei ole lääkinnällinen tuote. Se ei sovi
ruumiillisesti rajoitteisten henkilöiden käyttöön, vaan
se on tarkoitettu käytettäväksi yksityistiloissa.
Vain kahvaa saa käyttää kiinnipitämiseen41744XXX ,
muut tuotteet eivät sovi käytettäviksi siihen tarkoituk-
seen.
Asennettujen tuotteiden asianmukainen kiinnitys ja
tiukkuus on tarkastettava säännöllisin väliajoin
(vuosittain).
Asennusohjeet
• Ennen asennusta on tarkastettava tuotteen mahdolli-
set kuljetusvahingot. Asennuksen jälkeen kuljetus- ja
pintavaurioita ei hyväksytä.
• Kun pätevä ammattihenkilöstö suorittaa tuotteen
asennusta, on huomioitava, että kiinnityspinta on
koko kiinnityksen alueella tasainen (ei ulkonevia
saumoja tai laattojen tasomuutoksia) ja, että seinän
rakenne soveltuu tuotteen asentamiseen eikä siinä
ole heikkoja kohtia. Mukana olevat kiinnitysruuvit ja
kiinnitysankkurit soveltuvat betoniin kiinnittämiseen.
Kiinnitettäessä tuotetta muihin seinärakenteisiin,
noutata kiinnittimien valmistajan ohjeita.
• 41773XXX, 41774XXX: Tartuntapintojen tulee olla
kantokykyisiä, vapaita erotusaineista, puhtaita,
kuivia, vaha- ja rasvavapaita. Useimmissa tapauksis-
sa on parasta, että pinnat hangataan puhtaaksi
puhtaalla kuivalla liinalla. Älä käytä mitään
tavanomaista irrotusainepitoista puhdistusainetta.
Käytä tarvittaessa alkoholi-puhdistusainetta ja
vahatuille luonnonkiville vahaapoistavaa puhdistusai-
netta. Jälkihankaa puhtaalla kuivalla liinalla ennen
aineen haihtumista.
Merkin kuvaus
Älä käytä etikkahappopitoista silikonia!
Varaosat (katso sivu 26)
Puhdistus (katso sivu 28)
Käyttö (katso sivu 21)
Poista pumppu ja kansi täyttöä ja puhdistusta varten.
Asennus
(katso sivu 17)

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis