Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Sk Montážny Návod; Zh 组装说明 - HANSGROHE 41745XXX Montageanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Slovensky
Bezpečnostné pokyny
Pri montáži musíte nosiť rukavice, aby ste predišli
pomliaždeninám a rezným poraneniam.
Použitie držiaka 41744XXX podľa určenia: Držiak
nie je žiaden lekársky produkt, nie je vhodný pre
telesne postihnuté osoby, je určený iba pre súkromný
sektor.
Na držanie sa smie používať výlučne držiak
41744XXX, ostatné produkty nie sú vhodné na tento
účel použitia.
Upevnenie podľa predpisov a pevné osadenie
montovaných produktov treba kontrolovať v
periodických časových intervaloch (ročne).
Pokyny pre montáž
• Pred montážou musíte produkt skontrolovať, či nebol
počas transportu poškodený. Po zabudovaní nebudú
uznané žiadne škody spôsobené transportom alebo
poškodenia povrchu.
• Pri montáži produktu kvalifikovaným odborným
personálom je nutné dbať na to, aby upevňovacie
plochy boli v celom rozsahu upevnenia rovné
(žiadne vyčnievajúce škáry alebo navzájom
predsadené obklady), aby konštrukcia steny bola
pre montáž produktu vhodná a zvlášť aby v nej
neboli žiadne slabé miesta. Priložené vruty a
hmoždinky sú vhodné len pre betón. Pri iných
konštrukčných materiáloch steny je nutné riadiť sa
údajmi výrobcu hmoždiniek.
• 41773XXX, 41774XXX: Plochy určené na priľnutie
musia byť únosné, bez uvoľňovacích prostriedkov,
čisté, suché, bez voskov a tukov. Vo väčšine
prípadov je najlepšie vhodné vyutierať plochu iba
pomocou čistej a suchej handričky. Nepoužívajte
bežné čističe s obsahom uvoľňovacích prostriedkov.
V prípade potreby použite čistý alkoholový čistič a
pri voskovaných prírodných kameňoch čističe rozpúš-
ťajúce vosk. Pred odparovaním pretrite čistou,
suchou handričkou.
Popis symbolov
Nepoužívať silikón s obsahom kyseliny octovej!
Servisné diely (viď strana 26)
Čistenie (viď strana 28)
Obsluha (viď strana 21)
Pri plnení a čistení čerpadla odoberte veko.
Montáž
(viď strana 17)
安全技巧
装配时为避免挤压和切割受伤,必须戴上手
套。
按规定使用握柄 41744XXX:握柄乃非医疗产
品,它不适用于身体受到损害的人员,而只适
用于私人范畴。
握柄只用于握持 41744XXX,其它产品不适用
于此项使用用途。
应定期 (每年) 检查已装配好的产品是否正常固
定和固定定位。
安装提示
• 安装前必须检查产品是否受到运输损害。 安装
后将不认可运输损害或表面损伤。
• 在安装产品的位置,安装人员必须确保安装面
的墙面是平的 (没有突出物或瓷砖没有突起) ,
墙体结构适合产品的安装并没有弱点。包装内
的膨胀螺丝只适用于混凝土墙体。对于其他墙
体结构必须咨询膨胀螺丝生产商的建议。
• 41773XXX, 41774XXX: 表面必须稳定、无脱模
剂,洁净、干燥、无蜡无油脂。针对多数表
面,最好使用洁净干燥的毛巾用力擦拭。请勿
使用常规、含脱模剂的清洁剂。必要时可使用
纯酒精清洁剂 ,针对打蜡的天然石材可使用可
溶解蜡质的清洁剂。在汽化处理前先用洁净干
燥的毛巾擦拭。
符号说明
请勿使用含有乙酸的硅胶!
备用零件 (参见第页 26)
清洗 (参见第页 28)
操作 (参见第页 21)
升高泵和盖子,用于加注和排放。
(参见第页 17)
中文
安装
7

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis