Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Wskazówki Bezpieczeństwa; Wskazówki Montażowe; Pl Instrukcja Montażu; Cs Montážní Návod - HANSGROHE 41745XXX Montageanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Polski
Wskazówki bezpieczeństwa
Aby uniknąć zranień na skutek zgniecenia lub
przecięcia, podczas montażu należy nosić rękawice
ochronne.
Użytkowanie uchwytu 41744XXX zgodne z przeznacze-
niem: Uchwyt nie jest produktem medycznym, nie jest on
przeznaczony dla osób niepełnosprawnych o
utrudnionym poruszaniu się, lecz jedynie do użytku
prywatnego.
Do trzymania się może być używany jedynie uchwyt
41744XXX; pozostałe produkty nie nadają się do tego
celu.
W określonym czasie (co roku) należy sprawdzać
właściwe zamocowanie i odpowiednie osadzenie
zamontowanych produktów.
Wskazówki montażowe
• Przed montażem należy skontrolować produkt pod
kątem szkód transportowych. Po montażu nie widać
żadnych szkód transportowych ani szkód na powierzch-
ni.
• Montaż produktu musi być wykonany przez wykwalifiko-
wanego fachowca. Powierzchnia w miejscu montażu
musi być równa (bez uskoków wzgl. wzajemnie
przesuniętych płytek). Ściana w miejscu montażu musi
być stabilna. Dołożone w komplecie śruby i kołki
rozporowe są przeznaczone do betonu. Przy innych
rodzajach ścian należy odpowiednio dobrać mocowa-
nie i przestrzegać zaleceń producenta.
• 41773XXX, 41774XXX: Powierzchnie przylegania muszą
posiadać odpowiednią nośność, być wolne od środków
antyadhezyjnych, wosku, smaru oraz być czyste i suche.
W większości przypadków najlepszą opcją jest po
prostu mocne przetarcie powierzchni czystą i suchą
szmatką. Nie stosować konwencjonalnych oczyszczaczy
zawierających środki antyadhezyjne. W razie potrzeby
używać oczyszczaczy na bazie czystego alkoholu, a w
przypadku woskowanych kamieni naturalnych
oczyszczaczy rozpuszczających wosk. Przed ewapora-
cją przetrzeć czystą, suchą szmatką.
Opis symbolu
Nie stosować silikonów zawierających kwas
octowy!
Części serwisowe (patrz strona 26)
Czyszczenie (patrz strona 28)
Obsługa (patrz strona 21)
Do napełniania i czyszczenia pompy zdjąć klapkę.
Montaż
6
(patrz strona 17)
Česky
Bezpečnostní pokyny
Pro zabránění řezným zraněním a pohmožděninám
je nutné při montáži nosit rukavice.
Použití držáku 41744XXX v souladu s určením: Držák
není žádný medicínský produkt, není vhodný pro
tělesně postižené osoby, je určen pouze pro
soukromý sektor.
K držení se smí používat výlučně držák 41744XXX,
ostatní produkty nejsou vhodné pro tento účel
použití.
Upevnění podle předpisů a pevné usazení montova-
ných produktů je třeba kontrolovat v periodických
časových intervalech (ročně).
Pokyny k montáži
• Před montáží je třeba produkt zkontrolovat, zda
nebyl při transportu poškozen. Po zabudování
nebudou uznány žádné škody způsobené transpor-
tem nebo poškození povrchu.
• Při montáži produktu kvalifikovaným odborným
personálem je třeba dbát na to, aby upevňovací
plochy byly v celém rozsahu upevnění rovné (žádné
vyčnívající spáry nebo navzájem přesazené
obklady), aby konstrukce stěny byla pro montáž
produktu vhodná a zvláště aby v ní nebyla žádná
slabá místa. Přiložené vruty a hmoždinky jsou
vhodné pouze pro beton. Při jiných konstrukčních
materiálech stěny je třeba se řídit údaji výrobce
hmoždinek.
• 41773XXX, 41774XXX: Styčné plochy musí mít
dostatečnou nosnost, nesmí se na nich vyskytovat
separační látky, musí být suché, čisté a bez zbytků
vosku a tuků. Ve většině případů je nejlepší, plochu
pouze pevně vydrhnout suchým a čistým hadrem.
Nepoužívejte běžné čisticí prostředky obsahující
separační látky. V případě potřeby použijte na
čištění čistý alkohol a na voskovaných přírodních
kamenech čisticí prostředek rozpouštějící vosk. Před
odpařením vydrhněte čistým suchým hadrem.
Popis symbolů
Nepoužívat silikon s obsahem kyseliny octové!
Servisní díly (viz strana 26)
Čištění (viz strana 28)
Ovládání (viz strana 21)
K naplnění a čistění čerpadla sejmout víko.
Montáž
(viz strana 17)

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis